Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 32/2010

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 12.8.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Irlannin, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Helleenien tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen voimaansaattamisesta sekä puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki tulee voimaan 16.8.2010. Asetus tulee voimaan 16.8.2010. (VM lainsäädäntöneuvos Tuija Taos 09 160 33095)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 12.8.2010 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta Sveitsin kanssa käytäviin neuvotteluihin turvallisuusluokiteltujen tietojen vastavuoroista suojaamista koskevasta sopimuksesta, oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri sekä oikeuttaa valtuuskunta valitsemaan yksimielisellä päätöksellään keskuudestaan varapuheenjohtaja. Valtuuskunnan puheenjohtajana on ulkoasiainneuvos Charles Murto ulkoasiainministeriöstä ja jäseninä lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin oikeusministeriöstä, turvallisuusjohtaja Juha Pekkola puolustusministeriöstä, lainsäädäntösihteeri Jenni Herrala puolustusministeriöstä, lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto ulkoasiainministeriöstä ja ylitarkastaja Lotta Lampela suojelupoliisista. (UM lainsäädäntöneuvos Maria Guseff 09 160 55341)

Päätös myöntää ulkoasiainneuvos Ilkka Heiskaselle ero Ison-Britannian ja Luxemburgin kanssa turvallisuusluokiteltujen tietojen vastavuoroista suojaamista koskevien sopimusneuvottelujen valtuuskuntien puheenjohtajan tehtävistä ja määrätä hänen tilalleen ulkoasiainneuvos Charles Murto 1.9.2010 lukien sekä määrätä valtuuskuntien uudeksi jäseneksi ylitarkastaja Lotta Lampela. (UM lainsäädäntöneuvos Maria Guseff 09 160 55341)

Päätös Senaatti-kiinteistöjen omistajahallinnassa olevan valtion kiinteistövarallisuuden luovuttamisesta. Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan omistajahallinnassaan olevasta ja Espoon kaupungin Otaniemen kaupunginosassa sijaitsevasta tontista yhteensä noin 14 175 neliömetrin suuruinen määräala Espoon kaupungille 8,5 miljoonan euron kauppahinnasta ja Senaatti-kiinteistöjen muutoin sopmin ehdoin. Kiinteistövarallisuuden myynti Espoon kaupungille toteuttaa hallituksen hallitusohjelmassaan linjaamaa periaatetta valtion asuntotuotantoon soveltuvan kiinteistövarallisuuden luovuttamisesta kohtuuhintaisesti ensisijassa kunnille. (VM hallitussihteeri Ilkka Koponen 09 160 33018)

Päätös työvoimapolitiikan määrärahojen jaosta (momentti 32.30.51). Valtion vuoden 2010 kolmannessa lisätalousarviossa työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin osoitetut määrärahat jaetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksittain (ELY-keskuksittain). ELY-keskuksille jaetaan 4 050 000 euroa ja työ- ja elinkeinoministeriön käytettäväksi jätetään 280 000 euroa. (TEM osastopäällikkö Tuija Oivo 010 60 49040)

Päätös määrätä ylitarkastaja Petra Stenfors valtioneuvoston esittelijäksi. (TEM hallintojohtaja Hannes Aulu 010 60 63618)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 12.8.2010 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi Taina Veltheimille palkatonta virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 27.9.2010–30.9.2012. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 09 160 53331)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 12.8.2010 seuraavia asioita:

Arviomäärärahan ylitys 80 000 eurolla vuoden 2010 talousarvion momentilla 30.60.43 (Eräät korvaukset). Ukkosmyrskyt Asta 30.7. ja Veera 4.8. aiheuttivat merkittäviä metsätuhoja. Jotta myrskyjen aiheuttamista tuhoista saataisiin parempi kokonaiskuva, kartoitetaan alueet ilmakuvauksin. Ilmakuvaukset kohdistetaan pahiten kärsineille alueille etenkin Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pirkanmaalla. Kustannusarvio koko tuhoalueen kartoittamiseen on noin 100 000 euroa. Momentilla 30.60.43 on käytettävissä äkillisten metsätuhojen kartoituksiin 20 000 euroa. (MMM metsäneuvos Marja Kokkonen 09 160 52923)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Lapsiystävällinen oikeus – ns. Follo-mallin kokeilu käräjäoikeuksissa -työryhmä luovutti 5.8.2010 mietintönsä oikeusministeri Tuija Braxille. Työryhmä ehdottaa, että eräissä käräjäoikeuksissa ryhdytään kokeilemaan uudenlaista lapsen huoltoriitojen sovittelua. Sovittelussa olisi mukana lapsipsykologi tai perheterapeutin koulutuksen saanut kokenut sosiaalityöntekijä, joka valvoisi lapsen etua. Uuden menettelyn toivotaan lisäävän sovintojen määrää ja näin parantavan lapsen edun huomioon ottamista erityisesti vaikeissa huoltoriidoissa. Kokeilu on tarkoitus käynnistää ensi vuoden alussa Espoon, Helsingin, Oulun ja Pohjois-Karjalan käräjäoikeuksissa. Sovitteluun soveltuvia juttuja arvioidaan olevan 160 vuodessa. Sovitteluun eivät sovellu työryhmän mukaan riidat, joissa vanhemmilla on vakavia psykososiaalisia ongelmia, päihdeongelmia, perheessä on ollut väkivaltaa tai vanhemmat ovat keskenään epätasapainoisessa asemassa. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/1279613939885. Lisätietoja antavat käräjätuomari Marjo Naapi, p. 010 36 45000 (vaihde), Espoon käräjäoikeus ja hallinto-oikeussihteeri Piritta Koivukoski, p. 010 36 42118, Helsingin hallinto-oikeus.

Opintotuen kehittämisen johtoryhmä luovutti 5.8.2010 muistionsa kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinille. Johtoryhmä esittää muutoksia toisen asteen opiskelijoiden opintotukeen koulutukseen hakeutumisen edistämiseksi ja opintojen keskeyttämisen vähentämiseksi. Vanhempien tulorajoja esitetään tarkistettavaksi. Opintolainaa myönnettäessä vanhempien tuloihin perustuvasta tarveharkinnasta luovuttaisiin täysi-ikäisten osalta. Myös koulumatkatukeen esitetään parannuksia. Johtoryhmä ehdottaa, että pidemmällä aikavälillä luovuttaisiin vanhempien tuloihin perustuvasta tarveharkinnasta myönnettäessä opintotukea 18–19-vuotiaille. Lisäksi ehdotetaan muun muassa itsenäisesti asuvien 17-vuotiaiden opintotuen korottamista, pienimmät opintorahat korotettaisiin 100 euroon kuussa ja asumislisän vuokrakatto sidottaisiin indeksiin. Korkeakouluopintojen edistymisen seurannan kattavuutta tulee johtoryhmän mukaan parantaa. Muutoksen myötä seurannan piiriin tulisi arviolta 10 000–15 000 uutta korkeakouluopiskelijaa. Muistiot ovat osoitteissa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/okmtr08.pdf?lang=fi ja http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/okmtr09.pdf?lang=fi. Lisätietoja antaa valtiosihteeri Marcus Rantala, p. 09 160 77160 ja neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, p. 09 160 77034, opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lihantarkastuksen kehittämistyöryhmä luovutti 12.8.2010 mietintönsä maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle. Työryhmä esittää pienteurastamoiden lihantarkastuksen keskittämistä kunnista valtiolle. Työryhmän mukaan keskittäminen olisi paras ratkaisu lihantarkastuksen ja valvonnan laadun nostamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Lihantarkastus voitaisiin siirtää kunnilta valtiolle joko osaksi Elintarviketurvallisuusviraston (Eviran) toimintaa tai yhden aluehallintoviraston tehtäväksi. Työryhmä esittää myös muun muassa, että pienteurastamoiden lihantarkastusta tuettaisiin valtion varoista. Tukea tarvittaisiin noin 500 000 euroa vuodessa. Työryhmä on verrannut eri tukimalleja. Valtion tuki olisi helpointa järjestää keskitetyssä lihantarkastusorganisaatiossa. Lisätietoja antaa elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi, p. 09 160 5 2211, maa- ja metsätalousministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.