Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 28/2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 16.7.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 104/2010 vp) laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaisrekisteristä annetun lain ja löytötavaralain muuttamisesta. Ulkomaalaislakiin, ulkomaalaisrekisteristä annettuun lakiin ja löytötavaralakiin tehdään biometristen tunnisteiden käyttöönotosta oleskeluluvissa edellyttämät muutokset. Ulkomaalaislakiin lisätään säännökset sormenjälkien ottamisesta ja tallentamisesta oleskelulupakortin sirulle sekä sormenjälkien käyttötarkoituksesta ja käyttöoikeuksista. Ulkomaalaislaissa säädetään myös biometristen tunnisteiden tietoturvasta. Ulkomaalaisrekisteristä annettuun lakiin lisätään säännökset sormenjälkien tallettamisesta tietokantaan sekä tietojen käyttötarkoituksesta ja käyttöoikeuksista. Oleskeluluvan hakijan sormenjäljet talletetaan ulkomaalaisrekisteriin. Tietokantaan talletettuja sormenjälkitietoja voi käyttää oleskeluluvan aitouden toteamiseksi ja oleskeluluvan haltijan henkilöllisyyden todentamiseksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään toukokuussa 2011. (SM lainsäädäntöneuvos Henri Helo 071 87 88614)

Hallituksen esitys (HE 105/2010 vp) Monacon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

Hallituksen esitys (HE 106/2010 vp) Kiinan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle mallisopimukselle. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

Hallituksen esitys (HE 107/2010 vp) laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta. Lain muutoksella laajennetaan niiden tietojen piiriä, joita asiakastietojärjestelmässä voidaan välittää. Yritystä koskevien julkisten perustietojen lisäksi välitettäviksi voivat tulla myös eräät salaiset yritystä koskevat tiedot laissa säädetyssä käyttäjäpiirissä. Muutos vähentää yritysten hallinnollista taakkaa kun samoja tietoja ei tarvitse toimittaa yrityspalveluja tuottaville tahoille moneen kertaan. Muutos parantaa myös hallinnon tuottavuutta kun samoja tietoja ja analyysejä voidaan käyttää useampien yrityspalveluja tuottavien tahojen päätöksenteossa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2010. (TEM hallitusneuvos Matti Ilonen 010 60 49003)

Hallituksen esitys (HE 108/2010 vp) laiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain muuttamisesta. Kansaneläkeindeksistä annettuun lakiin lisätään säännökset perusturvan riittävyyden määräajoin tehtävästä arvioinnista. Henkilön tai kotitalouden perusturvan riittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemat etuudet sekä toimeentulotuesta annetun lain mukainen toimeentulotuki. Perusturvan riittävyyttä arvioitaessa tarkastellaan lisäksi mainittuja etuuksia saavien henkilöiden tai kotitalouksien toimeentuloon keskeisesti vaikuttavia muita tekijöitä kuten esimerkiksi etuuksien verotusta. Arvion teettämisestä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriö ei kuitenkaan itse laadi arviota. Arvion laatimisessa voidaan käyttää muun muassa tutkimuslaitosten, yliopistojen ja Kansaneläkelaitoksen asiantuntemusta. Arvio on tarkoitus tehdä kerran vaalikaudessa ennen eduskuntavaaleja, jolloin se on käytettävissä muun muassa hallitusohjelmasta sovittaessa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.11.2010. (STM johtaja Raija Volk 09 160 73831)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 14.7.2010 seuraavat lait:

Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista (HE 71/2010 vp). Lain mukaan valtioneuvosto voi antaa valtiontakauksia Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle. Takauksia voi olla voimassa yhteensä enintään 7,92 miljardia euroa. Määrä vastaa Suomen Euroopan keskuspankin merkityn pääomaosuuden mukaan määräytyvää laskennallista osuutta takausten 440 miljardin euron kokonaismäärästä. Takauksia voidaan antaa enintään kolmen vuoden ajan yhtiön perustamisesta. Laki tulee voimaan 15.7.2010. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 09 160 33096)

Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Irlannin, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Helleenien tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimansaattamisesta (HE 95/2010 vp). Puitesopimuksessa sovitaan menettelyistä, joita noudatetaan, jos jokin euroalueeseen kuuluva valtio pyytää lainoitusta muilta euroalueeseen kuuluvilta valtioilta, Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnasta ja menettelyistä, joita noudatetaan euroalueeseen kuuluvien valtioiden myöntäessä takauksia Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 09 160 33096)

Tasavallan presidentti vahvisti 16.7.2010 seuraavat lait:

Laki puoluelain muuttamisesta, laki ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja laki rahankeräyslain muuttamisesta (HE 6/2010 vp). Puoluelakiin lisätään säännökset tuesta puolueille, puolueyhdistyksille ja puolueiden lähiyhteisöille sekä eräistä rajoituksista vastaanottaa tukea. Lisäksi säädetään velvollisuudesta tehdä ilmoitus puolueen, puolueyhdistyksen ja puolueen lähiyhteisön saamista vähintään 1 500 euron arvoisista tuista ja niiden antajista. Puolueiden on myös eriteltävä vaalikampanjoidensa kulut ja rahoitus. Ilmoitukset ja tiedot pidetään puoluerahoituksen ilmoitusrekisterissä yleisön saatavilla. Muutoksia tehdään myös puolueiden varainkäytön valvontaa koskevaan sääntelyyn. Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo tukea, vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittelyä sekä näihin liittyvien asiakirjojen laatimista ja toimittamista koskevien säännösten noudattamista. Oikeusministeriö valvoo puoluelain noudattamista vain siltä osin kuin valvonta ei kuulu Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Puoluelakiin lisätään säännös puoluetuen takaisinperinnästä. Lisäksi säädetään useita täydennyksiä ja tarkennuksia puoluelain säännöksiin kirjanpitovelvollisuudesta, tilintarkastuksesta ja tilinpäätösasiakirjojen toimittamisesta. Ehdokkaan vaalirahoituksesta annettuun lakiin lisätään säännökset kiellosta ottaa vastaan ulkomaista tukea ja tukea eräiltä julkisyhteisöiltä samoin kuin säännökset välitetystä tuesta ja jälki-ilmoituksesta. Eräitä ilmoitusrajoja alennetaan. Rahankeräyslakia täydennetään säännöksellä, jonka mukaan lupaa ei tarvita yleisissä vaaleissa ehdokkaana olevan tukemiseksi toimivan yhdistyksen eikä puolueyhdistyksen järjestämään rahankeräykseen vaalikampanjan kulujen kattamiseksi. Lait tulevat voimaan 1.9.2010. (OM lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen 09 160 67690)

Laki yhdistyslain muuttamisesta, laki tilintarkastuslain 57 §:n muuttamisesta ja laki puoluelain muuttamisesta (HE 267/2009 vp). Yhdistyslakiin lisätään säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen ja valtuutettujen kokoukseen ja liittoäänestykseen Puoluepoliittisessa yhdistyksessä etäosallistuminen sallitaan vain kokouksen aikana. Lisäksi maallikkotilintarkastus korvataan toiminnantarkastuksella ja KHT- ja HTM-tilintarkastajan käyttövelvollisuutta laajennetaan. Yhdistyslakiin otetaan selvyyden vuoksi myös nykyistä oikeustilaa vastaavia nimenomaisia säännöksiä yhdistyksen jäsenten yksimielisestä päätöksestä sekä hallituksen tehtävistä kirjanpidon ja varainhoidon osalta. Puoluepoliittisen yhdistyksen hallituksen jäsenen asuinpaikkavaatimusta helpotetaan siten, että puolueen jäsenjärjestön ja -yhdistyksen hallituksen jäsenen asuinpaikka voivat olla toisessa valtiossa. Puolueen hallituksen jäsenten asuinpaikan pitää edelleen olla Suomessa. Lait tulevat voimaan 1.9.2010. (OM lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen 160 67664)

Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta ja laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 42/2010 vp). Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta korvaa nykyisen kiinnitysluottopankkilain. Laissa säädetään vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen eli katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta, joka tulee mahdolliseksi myös talletuspankeille ja luottoyhteisöille kiinnitysluottopankkien lisäksi. Toimintaan on saatava Finanssivalvonnan lupa. Lisäksi kiinnitysluottopankki voi myöntää talletuspankille tai luottoyhteisölle väliluottoa. Väliluotto antaa talletuspankille ja luottoyhteisölle mahdollisuuden osallistua katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskuun ja siten edullisempaan varainhankintaan kuin laskemalla yksin liikkeeseen katetun joukkolainan. Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä lupamenettelystä, liikkeeseenlaskusta, taseriskien hallinnasta ja täytevakuuksista. Lisäksi Finanssivalvonnasta annettuun lakiin tehdään lisäys, jonka myötä luottoluokituslaitoksia valvotaan samalla tavalla kuin muita finanssimarkkinoilla toimivia. Lait tulevat voimaan 1.8.2010. (VM lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa 09 160 33064)

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta ja laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 41/2010 vp). Arvonlisäverolakia muutetaan siten, että siinä säädetään rakentamispalvelujen ja päästöoikeuksien käännetystä arvonlisäverovelvollisuudesta. Käännettyä verovelvollisuutta sovellettaessa verovelvollinen on myyjän sijasta ostaja. Lisäksi arvonlisäverolakiin tehdään matkatoimistopalvelun veron perusteen laskentatavan tekninen muutos. Arvonlisäverolakia muutetaan myös väliaikaisesti pykäläviittausten vuoksi. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta tulee voimaan 1.4.2011, kuitenkin siten, että 8 b §, 80 §:n 2 ja 3 momentti, 94 §:n 1 momentin 12 kohta sekä 140 §:n 1 ja 2 momentti tulevat voimaan 1.8.2010. Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta tulee voimaan 1.8.2010 ja on voimassa 31.3.2011 saakka. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa lainmuutoksen vaikutuksia soveltamiskäytäntöön ja arvioi sen pohjalta lain muutostarpeita sekä toimittaa tästä selvityksen valtiovarainvaliokunnalle vuoden 2012 loppuun mennessä. (VM neuvotteleva virkamies Tiina Maisala 09 160 33205)

Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä (HE 17/2009 vp). Lailla säädetään edellytyksistä ja menettelytavoista, joilla suomalaiset merialueilla purjehtivat kalastusalukset ja vesiviljelyalukset rekisteröidään kalastusalusrekisteriin. Laissa on myös säännökset alusten poistamisesta rekisteristä, rekisteriin merkittävistä tiedoista ja niiden luovuttamisesta sekä tietojen poistamisesta rekisteristä. Alukset jaotellaan kolmeen ryhmään: rannikkoaluksiin, avomerialuksiin ja vesiviljelyaluksiin. Kalastusaluksen rekisteröimisen edellytykset liittyvät alukseen, sillä harjoitettavaan kalastukseen ja käytettävissä olevaan rekisteritilaan. Alukset rekisteröidään hakemuksesta ja siinä järjestyksessä kuin hakemukset saapuvat toimivaltaisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin. Rekisteritila on yhteinen kaikille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. Laki tulee voimaan 1.1.2011. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että kalastuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä ammattikalastusta koskevia säännöksiä uudistetaan muuttamalla ammattikalastus luvanvaraiseksi toiminnaksi. (MMM ylitarkastaja Maija Mela 09 160 52196)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan vastauksen hallituksen esitykseen valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 3/2008 vp) merkittäväksi pöytäkirjaan. Eduskunta on perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla hyväksynyt eduskunnan vastaukseen sisältyvät lakiehdotukset jätettäviksi lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin. (OM lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen 09 160 67690)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 16.7.2010 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Latvian välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (558/2010) ja sopimus tulevat voimaan 17.7.2010. Asetus tulee voimaan 17.7.2010. (TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen 010 60 63523)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 16.7.2010 seuraavat kansainväliset asiat:

Etelämannersopimuksen konsultatiivisen kokouksen 14.5.2010 hyväksymien Etelämannersopimuksen ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden 1 (2010) -15 (2010) hyväksyminen. Suomi on Etelämannersopimuksen konsultatiivinen osapuoli, mistä syystä toimenpiteet edellyttävät Suomessa kansallista hyväksymistä. Toimenpiteet ovat luonteeltaan teknisiä ja niiden on tarkoitus tulla kansainvälisoikeudellisesti voimaan 12.8.2010. (YM ylitarkastaja Sini Korpela 040 039 9089)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 16.7.2010 seuraavat nimitysasiat:

Neuvonantaja Jukka Lindstedt tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikön sijaiseksi 1.8.2010 alkaen toistaiseksi, kuitenkin enintään 29.2.2012 saakka. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 09 160 22007)

Varatoimitusjohtaja, OTT Timo Erkki Antero Viherkenttä ja määräaikainen hallintoneuvos, lainsäädäntöneuvos, OTT Eija Tellervo Siitari-Vanne korkeimman hallinto-oikeuden kahteen hallintoneuvoksen virkaan 1.9.2010 lukien. (OM hallitusneuvos Pekka Pärnänen 09 160 67610)

Määräaikainen hallintoneuvos, OTT, VT Alice Guimaraes-Purokoski ja johtava lakimies, OTK, VT Heikki Harjula korkeimman hallinto-oikeuden kahteen määräaikaiseen hallintoneuvoksen virkaan ajaksi 1.9.2010-31.8.2011 ja hallitusneuvos, OTK, VT, LL.M., VTK Riitta-Maija Jouttimäki korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaiseen hallintoneuvoksen virkaan ajaksi 1.9.–31.12.2010. (OM hallitusneuvos Pekka Pärnänen 09 160 67610)

Käräjätuomari Arja Tyyne Esteri Julkunen Pohjois-Savon käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.9.2010 lukien ja käräjätuomari Leena Elina Ruuskanen toiseksi täytettävään virkaan, käräjätuomari Mika-Pekka Sarkkinen Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Satu Helena Saarensola Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Markku Antero Välimäki Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan ja käräjätuomari Katriina Sirkka Johanna Heiskanen toiseksi täytettävään virkaan 1.8.2010 lukien, käräjätuomari Juha Einari Nieminen Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.10.2010 lukien, käräjätuomari Anne Kaarina Heimolan Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Clas Fredrik Gunnar Träskman Pohjanmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan ja käräjätuomari Ulla-Maj Leppäkorpi toiseksi täytettävään virkaan 1.8.2010 lukien. (OM hallitusneuvos Pekka Pärnänen 09 160 67610)

Määräaikainen käräjätuomari, käräjäviskaali Virpi Marjatta Pirhonen Pirkanmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Juha Matti Sivula toiseksi täytettävään virkaan ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Tiina Irmeli Vahtolammi kolmanneksi täytettävään virkaan 1.9.2010 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallintooikeussihteeri Toni Kristian Sarivirta Kuopion hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.8.2010 lukien ja kansliapäällikkö Timo Juhani Tervonen toiseksi täytettävään virkaan 1.11.2010 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Jusse Petteri Määttä Oulun käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan ja määräaikainen käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä Päivi Hannele Markus toiseksi täytettävään virkaan, määräaikainen käräjätuomari Henna Loviisa Luomaranta Oulun käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan ja määräaikainen käräjätuomari Ahti Tapio Kontturi toiseksi täytettävään virkaan, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Tanja Helena Pohjola Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Eero Antero Antikainen Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan sekä viskaali Anne Maria Johanna Pohjola Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.8.2010 lukien. (OM hallitusneuvos Pekka Pärnänen 09 160 67610)

Hovioikeudenneuvos Liisa Kristiina Lehtimäki Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.8.2010 lukien. (OM hallitussihteeri Merja Väisänen 09 160 67555)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 15.7.2010 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä lääketieteen tohtori Jari Olavi Siironen sivutoimiseksi lääkärivarajäseneksi vakuutusoikeuteen 1.8.2010–31.12.2013. (OM hallitusneuvos Pekka Pärnänen 09 160 67610)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 15.7.2010 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen tohtori, LL.M., varatuomari Pirjo Maarit Helena Lamponen työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimivaan yhteistoiminta-asiamiehen toimistoon yhteistoiminta-asiamiehen virkaan 1.9.2010–31.8.2015 viiden vuoden määräajaksi. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 010 60 63554)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 15.7.2010 seuraavia asioita:

Palkkaussopimuksen tekeminen alivaltiosihteeri Esko Hamilon kanssa. Sopimuspalkka on 8 768,00 euroa kuukaudessa 1.8.2010 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

Lainan myöntäminen Latvian valtiolle. Osana Latvian talouden vakautuspaketin rahoitusta Pohjoismaat ja Viro ovat sopineet rahoitusjärjestelystä, jossa kukin maa myöntää Latvialle yhteisesti sovituin ehdoin 1,9 miljardin euron rahoituksen. Suomen osuus tästä on 17 prosenttia ja voi olla enintään 324 miljoonaa euroa. Laina-aika on 12 vuotta. (VM finanssineuvos Asta Niskanen 09 160 33132)

Vuoden 2010 valtion osuuden ennakon tarkistaminen Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvan yleisrahaston toimintakuluista 131 600 000,00 euroksi. (STM johtaja Heli Backman 09 160 73918)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.