Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 27/2009

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 8.7.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kanojen suojelusta. Asetuksella kumotaan eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 20 § sekä maa- ja metsätalousministeriön asetus kanojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista (635/2000, määräyskokoelman nro 10/EEO/2000). Kumottavien säännösten sisältö siirretään asetukseen. Asetuksella ei muuteta kanojen suojeluun nykyisin sovellettavien säännösten sisältöä. Asetus tulee voimaan 1.8.2010 siirtymäsäännöksin. (MMM hallitusneuvos Tanja Viljanen 09 160 52434)

Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta. Asetuksella kumotaan eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 21 § sekä maa- ja metsätalousministeriön päätös koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista (211/1998, määräyskokoelman nro 2/EEO/1998). Kumottavien säännösten sisältö siirretään asetukseen. Asetuksella ei muuteta koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojeluun nykyisin sovellettavien säännösten sisältöä. Asetus tulee voimaan 1.8.2010. (MMM hallitusneuvos Tanja Viljanen 09 160 52434)

Valtioneuvoston asetus ankkojen ja hanhien suojelusta. Asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriön päätös ankkojen, myskisorsat mukaan luettuina, ja hanhien pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista (1190/ 1999, määräyskokoelman nro 30/ EEO/1999). Kumottavan säädöksen sisältö siirretään asetukseen. Asetuksella ei muuteta ankkojen ja hanhien suojeluun nykyisin sovellettavien säännösten sisältöä. Asetus tulee voimaan 1.8.2010. (MMM hallitusneuvos Tanja Viljanen 09 160 52434)

Valtioneuvoston asetus strutsieläinten suojelusta. Asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriön päätös strutsieläinten pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista (704/1997, määräyskokoelman nro 22/EEO/1997) ja siihen sisältyvät säännökset siirretään asetukseen. Asetuksella ei muuteta strutsieläinten suojeluun nykyisin sovellettavien säännösten sisältöä. Asetus tulee voimaan 1.8.2010. (MMM hallitusneuvos Tanja Viljanen 09 160 52434)

Valtioneuvoston asetus kalkkunoiden suojelusta. Asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriön asetus kalkkunoiden pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista (100/2002, määräyskokoelman nro 1/EEO/2002). Kumottavan säännöksen sisältö siirretään asetukseen. Asetuksella ei muuteta kalkkunoiden suojeluun nykyisin sovellettavien säännösten sisältöä. Asetus tulee voimaan 1.8.2010. (MMM hallitusneuvos Tanja Viljanen 09 160 52434)

Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriön koulutus- ja kehittämiskeskuksesta. Asetuksella säädetään Salmian työjärjestyksen antamisesta, asioiden ratkaisuvallasta, henkilöstön nimittämisestä ja rehtorin kelpoisuusvaatimuksista. Asetus tulee voimaan 1.9.2010. (TEM hallitusneuvos Matti Ilonen 010 60 49003)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 8.7.2010 seuraavat päätökset:

Päätös hyväksyä Luxemburgissa 7.6.2010 päätetty Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Irlannin, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Helleenien tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välinen ERVV-puitesopimus. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 09 160 33096)

Päätös asettaa metrologian neuvottelukunta toimikaudeksi 8.7.2010-7.7.2013. Kokoonpano (suluissa varajäsen): puheenjohtaja: johtaja Juha Ylä-Jääski (mittanormaalilaboratorion esimies Antero Pitkäkoski) Elinkeinoelämän keskusliitto; varapuheenjohtaja: ylijohtaja Timo Hirvi (johtaja Leena Tikkanen) Mittatekniikan keskus; jäsenet: eläinlääkintöylitarkastaja Joanna Kurki (ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen) maa- ja metsätalousministeriö, opetusneuvos Erja Heikkinen (erikoistutkija Markku Suvanen) opetus- ja kulttuuriministeriö, neuvotteleva virkamies Jarkko Rapala sosiaali- ja terveysministeriö (ylitarkastaja Jaana Vaitomaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen), ylitarkastaja Veli Viitala työ- ja elinkeinoministeriö (erikoissuunnittelija Tuija Myllyntaus Kuluttajavirasto), tutkimusjohtaja Laura Höijer ympäristöministeriö (yksikön päällikkö Mirja Leivuori Suomen ympäristökeskus), professori Yrjö Viisanen (erikoistutkija Vuokko Karlsson) Ilmatieteen laitos, professori Kimmo Himberg (laatupäällikkö Katri Matveinen) Keskusrikospoliisi, tutkija Leena Saari (erikoistutkija Pertti Koivisto) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, professori Markku Poutanen Geodeettinen laitos (toimitusjohtaja Risto Oikari Kajaanin Teknologikeskus Oy), laboratoriopäällikkö Sanna Lappalainen Työterveyslaitos (laatupäällikkö Anu Nurkka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), laboratorionjohtaja Janne Nieminen (tullikemisti Kirsti Nuotio) Tullilaboratorio, yli-insinööri Tuomo Valkeapää (luotettavuusinsinööri Sari Hemminki) Turvatekniikan keskus, erikoistutkija Linnéa Linko Turun yliopisto (ekonomisti Martti Luukko Suomen Kuluttajaliitto ry), professori Liisa Halonen (professori Erkki Ikonen) Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, laboratorionjohtaja Antti Kosunen Säteilyturvakeskus (professori Jouko Halttunen Tampereen teknillinen yliopisto) ja asiantuntija Elina Lehtomäki (johtaja Pentti Manninen) Elinkeinoelämän keskusliitto. (TEM neuvotteleva virkamies Tapani Koivumäki 010 60 63722)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 8.7.2010 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 25/2010 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rikosoikeuden alan eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä. Direktiiviehdotus koskee Euroopan unionin jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä rikosasian käsittelyssä tarvittavien todisteiden hankkimiseksi. Direktiivin tarkoituksena on pääosin korvata muut jäsenvaltioiden välillä voimassa olevat oikeusapuinstrumentit. (OM lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola 09 160 67705)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 8.7.2010 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Auli Valli-Lintu valtiovarainministeriön hallitusneuvoksen virkaan 1.9.2010 lukien. (VM finanssineuvos Rainer Alanen 09 160 32203)

Oikeustieteen kandidaatti Marco Grönroos opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteerin virkaan 1.8.2010 lukien. (OKM hallitussihteeri Leo Liukkonen 09 160 77477)

Valtioneuvosto myönsi Riitta Rahkoselle palkatonta virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.9.2010-31.12.2014. (MMM neuvotteleva virkamies Risto Hiltunen 09 160 53330)

Valtiotieteen lisensiaatti Maria Kaisa Aula lapsiasiavaltuutetun virkaan 1.9.2010 lukien viiden vuoden määräajaksi. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 09 160 73797)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Oikeusministeriö julkisti 7.7.2010 työryhmän mietinnön tuomarin ammattiin valmentautuvien tuomioistuinharjoittelijoiden toimivallan aikaistamisesta ja laajentamisesta. Työryhmä ehdottaa, että tuomioistuinharjoittelija eli notaari voisi ratkaista yksinkertaisia asioita heti harjoittelun alussa ja tiettyjä rikosasioita kahden kuukauden kuluttua, nykyisen neljän kuukauden sijaan. Heti harjoittelun alettua notaari saisi toimittaa ilman eri määräystä avioliittoon vihkimisiä sekä ratkaista hakemus- ja riidattomia velkomusasioita kansliassa. Nykyinen notaarin virkanimike ehdotetaan muutettavaksi käräjänotaariksi. Muutoksilla pyritään joustavoittamaan ja tehostamaan töiden organisointia ja helpottamaan oikeusjuttujen jakamista nykyistä tarkoituksenmukaisemmin. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/Etusivu/1274105821162. Lisätietoja antavat laamanni Erkki Hämäläinen, p. 010 364 6200, Varsinais-Suomen käräjäoikeus ja ylitarkastaja Jarkko Mannerhovi, p. 09 160 67649, oikeusministeriö.

Oikeusministeriö julkisti 6.7.2010 työryhmän muistion vaihtoehtoisista menettelyistä terveydenhuollon ammattihenkilöiden rikostaustojen selvittämiseksi. Muistion laatimisen taustalla on sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2008 työministeriölle tekemä lakialoite. Työryhmä valmistelee parhaillaan ns. turvallisuusselvityslain uudistamista. Laki koskee henkilöstön taustojen selvitysmenettelyjä tehtävissä, joissa on kyse yhteiskunnallisesti tai kansantaloudellisesti tärkeiden yleisten tai yksityisten etujen suojaamisesta. Tavoitteena on edistää potilasturvallisuutta ja luottamusta terveydenhuoltoon. Muistio on osoitteessa http://www.om.fi/1274105814053. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, p. 09 160 67693, oikeusministeriö.

Oikeusministeriö julkisti 2.7.2010 työryhmän mietinnön koskien muutoksia EU:n uuden aikaosuusdirektiivin kansalliseksi täytäntöönpanoksi. Aikaosuuksia eli ajallisesti rajoitettuja omaisuuden hallinta- ja käyttöoikeuksia on tarjolla erityisesti vapaa-ajan asuntoihin lomakohteissa. Aikaosuusasuntojen markkinointia ja kauppaa koskevat kuluttajansuojasäännökset ovat laajenemassa koskemaan myös esimerkiksi huviveneessä tai matkailuvaunussa sijaitsevia aikaosuuksien perusteella käytettäviä majoitustiloja. Työryhmän ehdottama uudistus vaatii elinkeinonharjoittajaa täyttämään tiedonantovelvollisuutensa käyttämällä kutakin sopimustyyppiä varten vahvistettua vakiomuotoista tietolomaketta. Sopimukseen olisi liitettävä vakiomuotoinen peruuttamislomake helpottamaan peruuttamisoikeuden käyttämistä. Lomakkeet olisivat muodoltaan ja sisällöltään samanlaisia kaikissa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa maissa. Aikaosuusdirektiivin täytäntöönpanosta johtuvilla lainmuutoksilla ei työryhmän arvion mukaan ole merkittäviä vaikutuksia lomaosakemarkkinoihin Suomessa. EU-direktiivin edellyttämät lainmuutokset tulee saattaa voimaan 23.2.2011 mennessä. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/1274105777473. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, p. 09 160 67672, oikeusministeriö.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti 30.6.2010 Deloitten laatiman ehdotuksen yrityksille suunnatusta innovointitoiminnan verokannustinmallista. Kyseessä on veronhyvitykseen perustuva malli, jossa hyvitys määräytyisi tiettynä prosenttiosuutena yrityksen innovointitoiminnan palkkakustannuksista. Ehdotuksen mukaan innovointikannustin myönnettäisiin alkuvaiheessa osakeyhtiöille ja osuuskunnille. Ehdotus on osoitteessa http://www.tem.fi/files/27366/42_2010_web.pdf. Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Tuija Ypyä, p. 010 60 62115, työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.