Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 26/2010

Liite: Ministereiden lomat kesällä 2010

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 1.7.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa. Asetuksen tavoitteena on luoda edellytykset valtionhallinnon tietoturvallisuustyön kehittämiseksi sekä yhtenäisten menettelyjen luomiseksi salassa pidettäviä ja käytöltään rajoitettuja tietoaineistoja käsiteltäessä. Asetuksessa säädetään valtionhallinnon viranomaisia koskevista yleisistä tietoturvallisuusvaatimuksista sekä asiakirjojen luokittelun perusteista ja luokittelua vastaavista käsittelyssä noudatettavista tietoturvallisuusvaatimuksista. Luokittelu muutetaan neliportaiseksi vastaamaan kansainvälisiä käytäntöjä. Säännökset yleisistä tietoturvallisuusvaatimuksista koskevat valtionhallinnon viranomaisia siinäkin tapauksessa, että ne eivät luokittele tietoaineistojaan. Asetus tulee voimaan 1.10.2010 siirtymäsäännöksin. (OM lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin 09 160 67693)

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Kolmatta lisätalousarviota sovelletaan 1.7.2010 alkaen. Lisätalousarviossa valtiovarainministeriön pääluokkaan sisältyy uusi 1 miljoonan euron kolmen vuoden siirtomääräraha Euroopan rahoitusvakausväline nimisen erityisrahoitusyhtiön osakkeiden merkitsemiseen, yhtiön toiminnan aloittamista varten tarvittavan etukäteisrahoituksen maksamiseen sekä järjestelyn toteutukseen liittyvien muiden menojen maksamiseen. Asetuksen 2 pykälään lisätään uusi 18 a kohta, jonka mukaan Euroopan rahoitusvakausväline kuuluu valtiovarainministeriön toimialaan. Asetus tulee voimaan 2.7.2010. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 09 160 33096)

Valtioneuvoston asetus tulvariskien hallinnasta. Asetuksella säädetään tulvariskien hallinnan suunnittelun yksityiskohdista. Asetus täydentää tulvariskien hallinnasta annettua lakia, joka tuli voimaan 30.6.2010. Lailla ja asetuksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/60/EY tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta. Asetuksella annetaan yksityiskohtaisemmat säännökset muun muassa tulvariskien alustavan arvioinnin, tulvavaara- ja tulvariskikarttojen sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien sisällöstä ja tarkistamisesta, hallintasuunnitelmien valmistelusta sekä suunnittelua koskevista määräajoista. Asetus sisältää tarkentavat säännökset myös Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen asiantuntijapalvelu- ja kehittä>mistehtävistä tulvariskien hallinnassa sekä säännökset tulvariskien hallintaa palvelevan tietojärjestelmän sisällöstä. Asetus tulee voimaan 7.7.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Pekka Kemppainen 09 160 52249)

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 6 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan ministeriön organisaatiouudistuksen vuoksi. Ministeriön hallinto-osasto lakkautetaan ja sen tehtävät liitetään talous- ja suunnitteluosastoon, jonka nimi muutetaan hallinto- ja suunnitteluosastoksi. Asetus tulee voimaan 1.8.2010. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 09 160 73797)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 1.7.2010 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä pääministeri Mari Kiviniemen hallituksen ohjelmaa koskevan tiedonannon johdosta pöytäkirjaan. (VNK hallitusneuvos Marika Paavilainen 09 160 24026)

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä olevat valtioneuvoston jäsenten ilmoitukset sidonnaisuuksista. (VNK hallitusneuvos Marika Paavilainen 09 160 24026)

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomat 2010 (liite). (VNK hallitusneuvos Marika Paavilainen 09 160 24026)

Päätös määrätä kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan jäseneksi hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli ja nimetä hänet neuvottelukunnan puheenjohtajaksi. (VM finanssineuvos Rainer Alanen 09 160 32203)

Päätös poistaa 23.6.2010 annettu päätös esittää, että tasavallan presidentti vahvistaa lain merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä ja määrää lain tulemaan voimaan 1.1.2011 sekä poistaa samaan aikaan annettu päätös määrätä eduskunnan lausuma merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyä lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin. (MMM ylitarkastaja Maija Mela 09 160 52196)

Päätös myöntää Fingrid Oyj:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Lappeenrannan, Mikkelin ja Pieksämäen kaupungeissa sekä Lemin, Taipalsaaren, Savitaipaleen, Ristiinan, Suomenniemen, Juvan ja Joroisten kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 400 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Yllikkälä-Huutokoski B). (TEM ylitarkastaja Osmo Haltia 010 60 64785)

Päätös asettaa vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunta 30.6.2013 päättyväksi toimikaudeksi. Kokoonpano (suluissa varajäsen): puheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Kirsti Vilén (ylitarkastaja Kalevi Vaittinen) työ- ja elinkeinoministeriö; varapuheenjohtaja: johtaja Leena Tikkanen (akkreditointipäällikkö Varpu Rantanen) FINAS-akkreditointipalvelu; jäsenet: viestintäneuvos Kari Ojala liikenne- ja viestintäministeriö (apulaispäällikkö Kati Heikkinen Viestintävirasto), yli-insinööri Riitta Järvenpää-Kirkkola sosiaali- ja terveysministeriö (yli-insinööri Kirsi Rajaniemi sisäasianministeriö), kaupallinen neuvos Tomi Lounema (hallitussihteeri Sari Rapinoja) työ- ja elinkeinoministeriö, hallitussihteeri Kirsi Martinkauppi ympäristöministeriö (lähetystöneuvos Pekka Voutilainen ulkoasiainministeriö), ylitarkastaja Harriet Wallin (ylitarkastaja Mikko Maunu) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, johtaja Tuiri Kerttula (yli-insinööri Hannu Mattila) Turvatekniikan keskus Tukes, osastonjohtaja Tom Wilenius (ylitarkastaja Mari Suomela) Liikenteen turvallisuusvirasto, tarkastuspäällikkö Samy Gardemaister Tullihallitus (tutkimuspäällikkö Kalevi Siivinen Tullilaboratorio), laatupäällikkö Eeva Liisa Hartikainen (kemisti Kaija Korhonen) Suomen ympäristökeskus, johtaja Katariina Rautalahti (yli-insinööri Heikki Mattlar) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, johtaja Johan Sipinen Kuluttajavirasto (apulaisjohtaja Ritva Havukainen Säteilyturvakeskus), laatupäällikkö Anu Nurkka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (tiimipäällikkö Helena Mäkinen Työterveyslaitos), tekninen johtaja Matti Lanu VTT Expert Services Oy (asiantuntija Katri Tytykoski Inspecta Tarkastus Oy), laboratorionjohtaja Janne Nieminen Finntesting-yhdistys ry (apulaisylikemisti Solveig Linko Huslab), asiantuntija Niina Harjunheimo Elinkeinoelämän keskusliitto EK (asiantuntija Toivo Haatio Teknologiateollisuus), johtaja Heikki Ojanperä Kaupan Liitto (apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus) ja päälakimies Tuula Sario Suomen kuluttajaliitto ry (osastoinsinööri Katri Valli Suomen standardisoimisliitto SFS). (TEM ylitarkastaja Veli Viitala 010 60 63725)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 1.7.2010 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 24/2010 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (luottoluokittajat). Ehdotuksen mukaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jonka on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2011 alussa, siirrettäisiin toimivalta vastata luottoluokituslaitosten rekisteröinnistä ja valvonnasta unionissa. (VM neuvotteleva virkamies Minna Aaltonen 09 160 34939)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 1.7.2010 seuraavat nimitysasiat:

Valtiotieteen maisteri, lehdistöneuvos Veera Heinonen ulkoasiainministeriön viestintäjohtajan virkaan määräajaksi 15.10.2010–14.10.2015. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 1.7.2010 seuraavia asioita:

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus vuosille 2013–2022. Vuokrauksen kohteena ovat toimitilat osoitteessa, Hallituskatu 12–14, Kuopio. Toimitilojen vuokranantaja on Senaatti-kiinteistöt ja tilat ovat valtion omistuksessa. Toimitiloissa tehdään peruskorjaus ja sen lisäksi rakennetaan uutta. Uudisrakennuksen osalta on vireillä kaavamuutos, johon päätös on odotettavissa vuoden 2010 loppuun mennessä. Toimitilaa vuokrataan yhteensä noin 4 988 neliömetriä. ELY-keskuksen kuukausivuokra uusissa toimitiloissa on 91 859 (pl alv) euroa eli 18,42 euroa per neliömetri ja tilatehokkuus 24 neliömetriä per henkilötyövuosi. (TEM neuvotteleva virkamies Päivi Laatikainen 010 60 47979)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 24.6.2010

Hallitus edistää Lapin kaivoshankkeiden liikenneyhteyksiä

Väylähankkeiden yleissuunnittelua jatketaan, Kemin meriväylää parannetaan ja Suomen, Ruotsin ja kaivosyhtiön välisenä yhteishankkeena tehdään uusi ratayhteys rata- ja tiesiltoineen Pajalan kaivokselle.

Näin linjasi hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta, joka käsitteli 24.6.2010 kokouksessaan KolariPajalan kaivostoiminnan edellyttämien liikenneinvestointien toteuttamista.

Lisäksi Kemi-Äkäsjoki –ratahanke toteutetaan jälkirahoitushankkeena, josta kaivosyhtiön osuus on puolet. Hallitus pyrkii siihen, että myös Suomen puolen Hannukaisen kaivos avataan lähitulevaisuudessa.

Liikenneministeri Anu Vehviläinen on erittäin tyytyväinen hallituksen linjaukseen edistää Pajala-Kolari kaivoshanketta. Vehviläinen uskoo, että ministerivaliokunnan torstainen linjaus otetaan pohjoisessa myönteisesti vastaan.

–Pajala-Kolarin hankkeen väyläratkaisujen edistäminen on hieno osoitus työnsä aloittaneen pääministeri Mari Kiviniemen hallituksen elinkeino-, liikenne- ja aluepolitiikan linjasta, sanoo Vehviläinen.

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Puolueiden julkisia tukia ja niiden valvontaa uudistava työryhmä luovutti 29.6.2010 muistionsa pääministeri Mari Kiviniemelle. Työryhmä esittää, että paikallistason puoluetoimintaan suunnattava avustus jaettaisiin puolueille niiden kansanedustajanpaikkojen lukumäärän mukaisessa suhteessa käytettäväksi puolueiden paikallistason yhdistysten toimintaan. Työryhmän toimeksiannon lähtökohtana oli, että puolueille myönnettävän valtionavustuksen määrää nostetaan paikallistason puoluetukea vastaavasti. Paikallistason avustusten määräksi arvioitiin 2,6 miljoonaa euroa, mikä olisi 12 prosenttia poliittiseen toimintaan suunnatusta puoluetuesta ja vastaisi puolueiden naisten toimintaan ja piirijärjestöille osoitettuja avustusosuuksia. Paikallisen tason yhdistysten suuresta määrästä johtuen työryhmä esittää muutoksia avustusten valvontasäännöksiin. Yhdistyksiin, joille myönnetään paikallistason toimintaan tarkoitettua avustusta, ei pääsääntöisesti sovellettaisi puoluelain uudistettuja säännöksiä auktorisoidusta tilintarkastajasta eikä tilinpäätösasiakirjojen toimittamisesta. Työryhmä esittää tarkennettavaksi tiedotustoiminnan ja viestinnän tuen käyttöä. Tiedotustoimintaan ja viestintään osoitettua avustusta ei voitaisi käyttää maksulliseen vaalimainontaan puoluelaissa määriteltynä kampanja-aikana. Muistio on valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla osoitteessa http://www.vnk.fi/julkaisut/julkaisusarja/julkaisu/fi.jsp?oid=301955. Lisätietoja antavat ylijohtaja Vesa Jatkola, p. 040 734 6952, Valtiontalouden tarkastusvirasto ja alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen, p. 09 160 22007 sekä erityisasiantuntija Valtteri Nieminen, p. 09 160 22217, valtioneuvoston kanslia

Oikeusministeriö tiedotti 30.6.2010 oikeustieteen tohtori Päivi Tiilikan laatimasta Sananvapaus, yksilönsuoja ja lähdesuoja Ruotsissa, Norjassa ja Alankomaissa sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä –selvityksestä. Suomalaisten tuomioistuinten tulisi suhtautua aiempaa kriittisemmin yksityiselämän ja kunnian suojaa koskevien rangaistussäännösten lainsäädäntövaiheen perusteluihin ja antaa suurempi painoarvo Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännöstä ilmeneville tulkintaperiaatteille. Perus- ja ihmisoikeuspunninnan tulisi olla aitoa ja sen tulisi myös näkyä tuomioiden perusteluista. Selvityksen mukaan Suomen sananvapauslainsäädäntö ei yleisesti ottaen ole sen rajoittavampaa kuin vertailumaiden lainsäädäntö, vaikka yksityiskohdissa onkin eroja. Tiilikan mielestä Suomen lainsäädäntö olisi mahdollistanut myös sananvapausmyönteiset ratkaisut niissä jutuissa, joissa ihmisoikeustuomioistuin on katsonut Suomen loukanneen sananvapautta. Selvitys on osoitteessa http:// www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Selvityksiajaohjeita/Selvitystenja-ohjeidenarkisto/Selvityksiajaohjeita2010/1274105758500. Lisätietoja antavat oikeustieteen tohtori Päivi Tiilikka, p. 09 1912 3389 (Helsingin yliopisto) ja lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen, p. 09 160 67690, oikeusministeriö.

Sisäasiainministeriön kerjäämisen kieltämistä selvittänyt työryhmä esittää 24.6.2010 julkaistussa väliraportissaan, että kerjääminen julkisella paikalla itseään elättääkseen kiellettäisiin järjestyslailla osana toimenpidekokonaisuutta. Päätavoite on organisoidun kerjäämisen ja siihen liittyvän kerjäläisten hyväksikäytön torjunta. Työryhmä esittää selvitettäväksi, tulisiko rikoslain 17 lukuun lisätä erityinen sääntely, jolla kiellettäisiin kerjäämisen organisointi. Luvattoman leiriytymisen kieltämistä järjestyslailla tulisi myös harkita. Työryhmän mukaan ihmiskauppaa koskevat säännökset tulee huomioida laajemmin viranomaistoiminnassa, jotta mahdolliset ihmiskaupan uhrit pääsevät auttamisjärjestelmien piiriin. Väliraportti on osoitteesta www.intermin.fi/julkaisu/262010. Lisätietoja antavat valtiosihteeri Antti Pelttari, p. 050 357 7194 ja poliisijohtaja Pentti Saira, p. 071 878 8571, sisäasiainministeriö.

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti 23.6.2010 tekstiviesteillä lähetettävien viranomaistiedotteiden välitysjärjestelmän käyttöönottoa koskevasta selvityksestä. Selvitysmies, turvallisuusjohtaja Rauli Parmes esittää tekstiviesteinä lähetettävien viranomaistiedotteiden käyttöönottoa kesällä 2011. Tämä kuitenkin vaatii ensin teknisten ja taloudellisten resurssien selvittämistä. Järjestelmän kustannuksiksi arvioidaan investointien osalta vähintään 1 miljoonaa euroa. Järjestelmän ylläpitoon VIRVA-ryhmä arvio kuluvan ainakin 100 000 euroa vuodessa. Kyseiset kustannukset on tarkoitus esittää rahoitettavaksi huoltovarmuusrahastosta. Viestien lähettämiskustannuksista vastaisi sen sijaan viestin lähettäjä. Järjestelmän kautta tiedotteita voisi lähettää sekä kotimaahan että ulkomaille. Selvitystyön taustalla on kohdennettujen viranomaistiedotteiden teknistä välitysjärjestelmän toteuttamista käsitellyt työryhmäraportti, joka luovutettiin kesällä 2009 liikenne- ja viestintäministeriölle. Lisätietoja antaa turvallisuusjohtaja Rauli Parmes, p. 040 506 5266, etunimi.sukunimi@lvm.fi, liikenne- ja viestintäministeriö.

Selvitysmies Vesa Puttosen toukokuussa tekemiä suosituksia julkisen kasvurahoituksen kehittämiseksi arvioinut virkamiestyöryhmä julkaisi 28.6.2010 raporttinsa. Työryhmä esittää ministeriöohjauksen vahvistamista kasvuyrityspolitiikassa, alkavien kasvuyritysten pääomasijoitusmarkkinan kehittämiseksi kansainvälistymisohjelmaa ja valtion pääomasijoittajan riskinoton lisäämistä. Se esittää myös epävirallisen markkinapaikan laajentamista, jossa alkavat kasvuyritykset ja sijoittajat voisivat nykyistä paremmin löytää toisensa. Kasvuyrityspolitiikan linjauksia ja seurantaa varten työryhmä ehdottaa erityisen ohjausryhmän perustamista työ- ja elinkeinoministeriöön. Alkaviin yrityksiin kohdistuvan pääomasijoitusmarkkinan kehittämiseksi työryhmä ehdottaa kansainvälistymisohjelmaa, jolla houkuteltaisiin ulkomaisia sijoittajia ja toimijoita. Ohjelman pontimena tarjottaisiin yksityisille sijoittajille valtionsijoittajaa parempaa tuottoa. Kasvu-uralle hakeutuvia yrityksiä ja niihin halukkaita sijoittajia varten työryhmä esittää Veraventuren hallinnoiman bisnesenkeleiden markkinapaikan laajentamista. Raportti on osoitteessa www.tem.fi/julkaisut. Lisätietoja antaa teollisuusneuvos Pertti Valtonen, p. 050 500 3198, työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.