Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 25/2010

Liite: Ministereiden sijaiset 22.6.2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

MUUTOS VALTIONEUVOSTOSSA

Tasavallan presidentti teki 22.6.2010 seuraavat muutokset valtioneuvostossa:

1) Valtioneuvoston jäsenyydestä vapautettiin: pääministeri Matti Taneli Vanhanen, pääministerin sijainen, valtiovarainministeri Jyrki Tapani Katainen, ulkoasiainministeri Cai-Göran Alexander Stubb, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Matti Väyrynen, oikeusministeri Tuija Kaarina Brax, sisäasiainministeri Anne Elisabeth Holmlund, maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors, puolustusministeri Jyri Jukka Häkämies, hallinto- ja kuntaministeri Mari Johanna Kiviniemi, opetusministeri Henna Maria Virkkunen, kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Erik Wallin, maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila, liikenneministeri Anu Helena Vehviläinen, viestintäministeri Suvi Helmi Tellervo Lindén, elinkeinoministeri Reijo Mauri Matias Pekkarinen, työministeri Anni Milja Maaria Sinnemäki, sosiaali- ja terveysministeri Juha Tapani Rehula, peruspalveluministeri Paula Sinikka Risikko, ympäristöministeri Paula Ilona Lehtomäki sekä asuntoministeri Jan Pellervo Vapaavuori.

2) Valtioneuvoston jäseniksi nimitettiin: pääministeriksi eduskunnan valinnan mukaisesti puolueen puheenjohtaja, valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Mari Johanna Kiviniemi ja hänen ehdotuksestaan ulkoasiainministeriksi filosofian tohtori Cai-Göran Alexander Stubb, ulkomaankauppa- ja kehitysministeriksi ulkoasiainministeriöön valtiotieteen tohtori, kansanedustaja Paavo Matti Väyrynen, oikeusministeriksi oikeustieteen kandidaatti, kansanedustaja Tuija Kaarina Brax, sisäasiainministeriksi taloussihteeri, kansanedustaja Anne Elisabeth Holmlund, maahanmuutto- ja eurooppaministeriksi sisäasiainministeriöön ja ministeriksi käsittelemään valtioneuvoston kanslian ja oikeusministeriön toimialaan kuuluvia asioita varatuomari, kansanedustaja Astrid Thors, puolustusministeriksi ja ministeriksi käsittelemään valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia asioita valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Jyri Jukka Häkämies, valtiovarainministeriksi puolueen puheenjohtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri, kansanedustaja Jyrki Tapani Katainen, hallinto- ja kuntaministeriksi valtiovarainministeriöön kunnanjohtaja, valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Tapani Olavi Tölli, opetusministeriksi filosofian lisensiaatti, kansanedustaja Henna Maria Virkkunen, kulttuuri- ja urheiluministeriksi opetus- ja kulttuuriministeriöön ja ministeriksi käsittelemään sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita puolueen puheenjohtaja, valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Stefan Erik Wallin, maa- ja metsätalousministeriksi hallintonotaari, kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila, liikenneministeriksi filosofian maisteri, kansanedustaja Anu Helena Vehviläinen, viestintäministeriksi liikenne- ja viestintäministeriöön filosofian maisteri, kansanedustaja Suvi Helmi Tellervo Lindén, elinkeinoministeriksi yhteiskuntatieteiden maisteri, kansanedustaja Reijo Mauri Matias Pekkarinen, työministeriksi työ- ja elinkeinoministeriöön puolueen puheenjohtaja, humanististen tieteiden kandidaatti, kansanedustaja Anni Milja Maaria Sinnemäki, sosiaali- ja terveysministeriksi sosionomi, kansanedustaja Juha Tapani Rehula, peruspalveluministeriksi sosiaali- ja terveysministeriöön terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Paula Sinikka Risikko, ympäristöministeriksi kauppatieteiden maisteri, valtiotieteen kandidaatti, kansanedustaja Paula Ilona Lehtomäki sekä asuntoministeriksi ympäristöministeriöön ja ministeriksi käsittelemään valtioneuvoston kanslian ja ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita oikeustieteen kandidaatti, kansanedustaja Jan Pellervo Vapaavuori. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 09 160 22007)

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 24.6.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 96/2010 vp) laiksi kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta. Suomen kemiallisten aseiden yleissopimusta koskevan lainsäädännön terminologia saatetaan ajan tasalle. Kemiallisen aseen kieltosopimuksen valvontalaitoksen nimi on muuttunut Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutiksi. Samalla se siirrettiin Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan kuuluvan kemian laitoksen yhteyteen. Instituutin suorittamien lakisääteisten viranomaistehtävien johdosta lakiin lisätään säännökset instituutin hallinnosta, instituutin johtokunnan kokoonpanosta ja valintatavasta. Samalla täsmennetään kemian alan toiminnanharjoittajan ilmoitusvelvollisuutta. Muut muutokset ovat pääosin teknisiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2010. (UM apulaisosastopäällikkö Anu Laamanen 09 160 55519)

Hallituksen esitys (HE 97/2010 vp) laeiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta ja eläintenpitokieltorekisteristä sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta. Rikoslakiin lisätään uusi säännös törkeästä eläinsuojelurikoksesta. Lievää eläinsuojelurikosta koskevaa säännöstä täsmennetään säätämällä, että eläimelle aiheutetun kärsimyksen, kivun tai tuskan tulee olla vähäistä. Törkeästä eläinsuojelurikoksesta tuomittu on lähtökohtaisesti määrättävä eläintenpitokieltoon. Määräaikainen eläintenpitokielto tulee määrätä vähintään yhdeksi vuodeksi. Pysyvän eläintenpitokiellon edellytyksistä säädetään rikoslaissa. Oikeushenkilön rangaistusvastuu ulotetaan koskemaan törkeää eläinsuojelurikosta. Laki eläintenpitokieltorekisteristä säädetään. Rekisterinpitäjä on Oikeusrekisterikeskus. Viranomaisten julkisuudesta annetussa laissa säädetään, että eläintenpitokieltorekisteriin talletetut tiedot ovat salassa pidettäviä. Lait on tarkoitettu tuleviksi voimaan mahdollisimman pian niiden hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Eläintenpitokieltorekisteristä annettu laki ehdotetaan kuitenkin tulevaksi voimaan kuuden kuukauden kuluttua sen vahvistamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Lena Andersson 09 160 67725)

Hallituksen esitys (HE 98/2010 vp) laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta. Poliisiasiain tietojärjestelmää koskevia säännöksiä täsmennetään käyttötarkoituksen ja tietosisällön osalta. Poliisin oikeutta saada teknisen käyttöyhteyden avulla tietoja eräistä rekistereistä laajennetaan. Viranomaisten välisen tietojenvaihdon osalta ehdotetaan nykyistä kattavampien palautetietojen saamista poliisille syyttäjien ja tuomioistuinten ratkaisusta. Henkilötietojen käsittelyä kansainvälisessä poliisiyhteistyössä koskevien säännösten rakenne uudistetaan kokonaisuudessaan. Samalla säännökset päivitetään uusien kansainvälisten säädösten edellyttämään muotoon. Henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annettuun lakiin tehdään poliisitoimen ehdotuksia vastaavat tekniset ja sisällölliset muutokset. Lailla pannaan täytäntöön Euroopan Unionin Neuvoston puitepäätös rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta. (SM poliisiylitarkastaja Keijo Suuripää 071 87 88567)

Hallituksen esitys (HE 99/2010 vp) kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta. Kuluttajaturvallisuuslaki korvaa voimassa olevan lain kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta. Laki selkeyttää yleistä kuluttajaturvallisuussääntelyä sekä toiminnanharjoittajien että viranomaisten ja kuluttajien kannalta. Samalla tehdään teknisluontoinen muutos rikoslain 44 luvun 1 §:ään. (TEM kaupallinen neuvos Ilkka Cantell 010 60 63531)

Hallituksen esitys (HE 100/2010 vp) laiksi työaikalain 2 ja 7 §:n muuttamisesta. Työaikalain soveltamisalaa laajennetaan siten, että perhepäivähoitajien työ tulee lain soveltamisalan piiriin. Lisäksi lain jaksotyöaikasäännöstä muutetaan siten, että myös lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetussa perhepäivähoidossa voidaan käyttää jaksotyöaikaa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2010. (TEM vanhempi hallitussihteeri Päivi Kantanen 010 60 48938)

Hallituksen esitys (HE 101/2010 vp) laeiksi kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta. Kotikuntalakiin lisätään säännös, jonka mukaan pitkäaikaisessa eli yli vuoden kestävässä hoitosuhteessa kotikuntansa ulkopuolella asuvalla on kotikunnan valintaoikeus. Oikeus koskee henkilöä, joka on viranomaispäätöksellä sijoitettu perhehoitoon, laitoshoitoon tai asumaan asumispalvelujen avulla muun kuin kotikuntansa alueella. Sosiaalihuoltolakiin lisätään säännös, joka koskee pitkäaikaisessa laitoshoidon, asumispalvelujen tai perhehoidon tarpeessa olevan henkilön oikeutta hakea palvelutarpeen arviointia muusta kuin kotikunnastaan. Säännöksen perusteella henkilön kotikunnan vaihtuminen voi siten perustua myös hänen omaan päätökseensä hakeutua toisen kunnan asukkaaksi ja sen palvelujen piiriin. Lisäksi sosiaalihuoltolakiin lisätään säännökset kuntien välisistä vastuusuhteista ja palvelujen kustannuksia koskevasta laskutusoikeudesta kotikunnan vaihduttua. Uusi kotikunta vastaa palvelujen järjestämisestä, mutta aiempi kotikunta vastaa palveluista ja niiden välttämättömistä liitännäispalveluista aiheutuvista kustannuksista uudelle kotikunnalle niin kauan kuin henkilö on näiden palvelujen piirissä, jolleivät kunnat keskenään toisin sovi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2011 alusta. (STM hallitusneuvos Anne Kumpula 09 160 74113)

Hallituksen esitys (HE 102/2010 vp) laiksi laivaväen lääkärintarkastuksista. Laivaväkeen kuuluvalle henkilölle tehtävällä lääkärintarkastuksella varmistetaan henkilön terveydentilan soveltuvuus aluksella työskentelyyn. Lakia sovelletaan suomalaisella aluksella työskentelevään laivaväkeen. Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät kuitenkin tietyt alustyypit, joilla ei pääasiallisesti kuljeteta matkustajia eikä rahtia. Näillä aluksilla työskenteleviltä ei ole tarkoituksenmukaista edellyttää laivaväen lääkärintodistusta. Laivaväen lääkärintodistusta ei edellytetä, jos työtä aluksella tehdään vain aluksen ollessa satamassa, tai tarkastus-, huolto- tai muuta näihin rinnastettavaa työtä tekevältä taikka esiintyvältä taitelijalta, kun työskentely laivalla on tilapäistä. Laivaväen lääkärintarkastuksia koskevat asetustasoiset säännökset siirretään lain tasolle perustuslain edellyttämällä tavalla. Lisäksi Liikenteen turvallisuusvirastolle annetaan oikeus määrätä laivaväkeen kuuluva henkilö uuteen lääkärintarkastukseen tietyissä tilanteissa. Aluksella työskentelevällä laivanisännällä on velvollisuus varmistaa, että kaikilla aluksella työskentelevillä on voimassa oleva laivaväen lääkärintodistus tai poikkeuslupa aluksella työskentelyyn. Laivatyökelpoisuutta osoittavat asiakirjat säilytetään aluksella henkilön siellä työskentelyn ajan. Lääkärintarkastusrikkomuksena säädetään rangaistavaksi lääkärintodistuksen tarkastamista tai säilyttämistä aluksella koskevan laivanisännän velvollisuuksien rikkominen sekä totuuden vastaisten laivaväkeen kuuluvan henkilön terveydentilaa koskevien tietojen antaminen tarkastavalle lääkärille. Laivaväen lääkärintarkastusrikkomuksesta voidaan tuomita sakkorangaistukseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 09 160 73860)

Hallituksen esitys (HE 103/2010 vp) laiksi Selkämeren kansallispuistosta. Selkämeren alueelle perustetaan kansallispuisto. Perustettavan Selkämeren kansallispuiston omistaa valtio ja sen pinta-ala on noin 91 200 hehtaaria. Vesialueiden osuus pinta-alasta on noin 89 660 hehtaaria. Selkämeren kansallispuiston perustamisella turvataan erityisesti vedenalaisten luontotyyppien sekä näillä esiintyvien luonnonkalakantojen säilymistä. Puiston rauhoitussäännöksissä turvataan erityisesti kalastuksen toimintaedellytysten säilymistä alueella. Tähän liittyen kansallispuistossa on tarkoitus sallia muun muassa harmaahylkeen metsästys ja merimetsokantojen sääntely. (YM hallitusneuvos Hannu Karjalainen 040 014 3923)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 24.6.2010 seuraavat lait:

Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 30 ja 31 a §:n muuttamisesta (HE 52/2010 vp). Velkajärjestelylakia muutetaan niin, että maksuohjelman pääsääntöinen kesto on nykyisen viiden vuoden sijasta kolme vuotta. Niin sanotut nollaohjelmat, joissa velallisella ei ole lainkaan maksuvaraa, säilyvät viiden vuoden pituisina, paitsi jos velallisen maksukyky puuttuu pysyvästi esimerkiksi sairauden vuoksi. Silloin, kun velalliselle on myönnetty velkajärjestely esteestä huolimatta (esimerkiksi kevytmielinen velkaantuminen), maksuohjelman kesto on viisi vuotta, lukuun ottamatta tilannetta, jossa velallisen maksukyky puuttuu pysyvästi. Jos velkojana on yksityishenkilö (yksityisvelkoja), maksuohjelman kesto voidaan hänen vaatimuksestaan määrätä jatkumaan enintään kaksi vuotta sen jälkeen, kun maksuohjelma on muiden tavallisten velkojen osalta päättynyt. Laki tulee voimaan 1.8.2010. (OM lainsäädäntöneuvos Tuula Linna 09 160 67718)

Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta, laki eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja laki ulosottokaaren 2 luvun muuttamisesta (HE 105/2009 vp). Oikeudenkäymiskaaren muutoksenhakua käräjäoikeudesta hovioikeuteen ja valitusasian käsittelyä hovioikeudessa koskevia säännöksiä muutetaan. Hovioikeuksissa otetaan käyttöön seulontajärjestelmän korvaava jatkokäsittelylupajärjestelmä. Laissa säädetään siitä, mitkä valitusasiat kuuluvat järjestelmän piiriin. Riita-asiassa tarvitaan jatkokäsittelylupa, jos käräjäoikeuden ratkaisu on asianosaiselle vastainen vain saamisen osalta, ja valituksessa esitetyn vaatimuksen ja käräjäoikeuden ratkaisun välinen erotus ei ole yli 10 000 euroa. Rikosasioissa vastaaja tarvitsee jatkokäsittelyluvan, jos häntä ei ole tuomittu ankarampaan rangaistukseen kuin neljä kuukautta vankeutta. Laissa säädetään jatkokäsittelyluvan myöntämisen perusteista. Pääkäsittelyn toimittamista hovioikeudessa koskevia säännöksiä tarkistetaan. Lisäksi otetaan käyttöön menettely, joka mahdollistaa muutoksenhaun käräjäoikeudesta suoraan korkeimpaan oikeuteen. Lait tulevat voimaan 1.1.2011. (OM lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen 09 160 67704)

Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta (HE 3/2010 vp). Muun toiminnan kuin työn osuutta yhdyskuntapalvelussa lisätään nykyisestä 10 tunnista 30 tuntiin. Laissa säädetään kielto käyttää huumausaineita yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon aikana. Lisäksi täsmennetään päihteettömyyden valvontaa siten, että tuomitun päihteettömyyttä voidaan valvoa ulkoisten merkkien havainnoinnin ja alkometrin lisäksi ottamalla sylki- tai virtsanäyte sekä niistä kieltäytymistilanteissa ottamalla verinäyte. Laissa säädetään yksityiskohtaisesti yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon valvojan ja apuvalvojan määräämisestä ja tehtävistä, tuomitun velvollisuuksista sekä velvollisuuksien rikkomisen seurauksista. Lisäksi lakiin tehdään muita käytännön työn edellyttämiä muutoksia. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (OM hallitussihteeri Anne Hartoneva 09 160 67578)

Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä, laki ehdollisen vankeuden valvonnasta, laki rikoslain 6 luvun 10 §:n muuttamisesta ja laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta (HE 229/2009 vp). Nuoresta rikoksentekijästä henkilötutkinta korvataan nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisellä. Lailla säädetään selkeästi asiassa toimivien viranomaisten toimintavelvollisuuksista. Lisäksi jo nuoren tilanteen selvittämisvaiheeseen liitetään tarvittavien tukitoimenpiteiden käynnistäminen. Rikosseuraamuslaitos laatii seuraamusselvityksen, jossa arvioidaan, miten seuraamusvalinnalla voidaan edistää nuoren sosiaalista selviytymistä ja ehkäistä hänen syyllistymistään uusiin rikoksiin. Laissa säädetään asianmukaisesti valvontaan määräämisestä, valvonnan tarkoituksesta ja sisällöstä, valvottavan oikeusasemasta ja valvojan tehtävistä. Lait tulevat voimaan 1.1.2011. (OM hallitussihteeri Anne Hartoneva 09 160 67578)

Laki arpajaislain muuttamisesta, laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta ja laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta (HE 96/2008 vp ja HE 212/2008 vp). Arpajaislakia täydennetään säännöksillä, joilla tehostetaan rahapelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäisemistä sekä lisätään viranomaisten keinoja puuttua lainvastaiseen rahapelitoimintaan. Rikoslakiin lisätään rahapelitoiminnan yhteydessä tehdylle arpajaisrikokselle ankarammin rangaistava tekomuoto rikosnimikkeenään rahapelirikos. Lait tulevat voimaan 1.10.2010. Lain arpajaislain muuttamisesta 14 a §:n 1 momentti tulee voimaan raha-automaattien käytettävänä pitämisen osalta 1.7.2011. Lain arpajaislain muuttamisesta voimaan tullessa voimassa ollutta arpajaislain 16 §:n 1 momenttia ja 64 §:n 3 kohtaa sovelletaan raha-automaattien käytettävänä pitämisen osalta 30.6.2011. (SM lainsäädäntöjohtaja Kimmo Hakonen 071 87 88280)

Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 3 ja 19 c §:n muuttamisesta (HE 25/2010 vp). Lakia muutetaan siten, että turvapaikanhakija, joka on Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalainen, ei kuulu vastaanoton piiriin sen jälkeen, kun hän on saanut tiedoksi Maahanmuuttoviraston kielteisen päätöksen kansainvälistä suojelua koskevaan hakemukseensa. Tietyissä erityistilanteissa hän voi kuitenkin kuulua vastaanoton piiriin lyhyen ajan vielä kielteisen päätöksen saatuaan. Laki tulee voimaan 1.7.2010. (SM ylitarkastaja Sanna Sutter 071 87 88633)

Laki talletuspankkien yhteenliittymästä, laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta, laki säästöpankkilain 128 §:n kumoamisesta, laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 50 ja 54 §:n muuttamisesta, laki sijoitusrahastolain 26 a ja 30 a §:n muuttamisesta, laki kaupparekisterilain muuttamisesta ja laki kirjanpitolain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 243/2009 vp). Laki talletuspankkien yhteenliittymästä korvaa osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa olevat säännökset osuuspankkien yhteenliittymästä. Laissa säädetään talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisönä toimivan osuuskunnan sekä keskusyhteisön jäsenenä olevan talletuspankin ja muun luottolaitoksen sekä yhteenliittymään kuuluvien muiden yritysten toiminnalle asetettavista vaatimuksista. Yhteenliittymämalli tulee sallituksi kaikille pankkiryhmille niiden yhteisömuodosta riippumatta. Osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annettuun lakiin sisältyvä osuuspankkien keskinäistä lainanantoa koskeva kielto sekä säästöpankkilakiin sisältyvä vastaava säästöpankkeja koskeva kielto kumotaan. Lait tulevat voimaan 1.7.2010. (VM lainsäädäntöneuvos Tuija Taos 09 160 33095)

Laki varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta (HE 47/2010 vp). Varainsiirtoverolakiin tehdään maatalouden rakennetukia koskevan sääntelyn edellyttämät muutokset. Maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain nojalla maataloustarkoituksiin tapahtuvan valtion maan luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovutaan. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista varten myönnettyyn korkotukilainaan liittyvää verovapautta sovelletaan vain nuoren viljelijän aloitustuen yhteydessä. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaisena investointitukena myönnettyihin korkotukilainoihin liittyvästä verovapaudesta luovutaan. Laki tulee voimaan 30.6.2010. (VM neuvotteleva virkamies Terhi Järvikare 09 160 34933)

Laki perusopetuslain muuttamisesta (HE 109/2009 vp). Perusopetuslain erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta tukea koskevia säännöksiä muutetaan. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen ja riittävän varhaiseen oppimisen tehostettuun tukeen. Oppilaille, jotka tarvitsevat pidempikestoista ja laajempaa tukea, tehdään päätös erityisestä tuesta samoin perustein kuin nykyisin. Termeistä erityisopetukseen siirtäminen ja ottaminen luovutaan. Henkilötietojen käsittelyä, salassapitoa ja luovuttamista koskevia säännöksiä täsmennetään siten, että perusopetuslaissa säädetään oppilaan asioiden käsittelystä ja kirjaamisesta sekä salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta moniammatillisessa oppilashuoltotyössä. Lisäksi säädetään opetuksen järjestäjän tietojensaantioikeudesta sekä opetuksen järjestäjän velvollisuudesta antaa tietoja tietyissä tilanteissa. Laki tulee voimaan 1.1.2011. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa sitä, toteutuuko oppilaan oikeus erityiseen tukeen hänen oppimisedellytystensä mukaisesti, ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin, jos osoittautuu, että oppilaan mahdollisuudet saada oppimiseen tukea tarpeen mukaan ja mahdollisuudet tuloksekkaaseen oppimiseen heikentyvät. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulee antaa asiasta sivistysvaliokunnalle selvitys vuoden 2013 loppuun mennessä. 2) Eduskunta edellyttää, että valtiontalouden kehyksissä ja tulevissa valtion talousarvioissa otetaan huomioon perusopetuslain erityisopetusta ja muuta erityistä tukea koskevien lainmuutosten johdosta syntyvät lisärahoitustarpeet. (OKM hallitusneuvos Outi Luoma-aho 09 160 77466)

Laki elintarvikelain muuttamisesta ja laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 275/2009 vp). Lakeihin lisätään säännökset kalastus- ja vesiviljelytuotteista kuluttajalle annettavia tietoja koskevan komission asetuksen noudattamista valvovista viranomaisista. Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia tarvikkeita markkinoille saattaville toimijoille säädetään velvollisuus ilmoittaa toimipaikastaan ja toiminnastaan sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Toimipaikat merkitään kunnan valvontaviranomaisen ja Elintarviketurvallisuusviraston pitämiin rekistereihin. Viralliseen valvontaan kuuluvia trikiinitutkimuksia voidaan edelleen tehdä akkreditoimattomassa laboratoriossa komission uudessa siirtymäaika-asetuksessa mainittuun määräpäivään saakka. Kunnan on perittävä maksu kaikkien Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvonnasta. Alkutuotantopaikkarekisterin rekisterinpitäjäksi muutetaan Elintarviketurvallisuusvirasto. Lait tulevat voimaan 1.9.2010. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii jatkossa pakkausmateriaalien kuin myös elintarvikkeiden maahantuontiin liittyvän valvonnan kattavasta keskittämisestä tullille ja Elintarviketurvallisuusvirastolle, sekä varmistaa kuntien elintarvikevalvonnan riittävät resurssit kuntien tehtäviä lisättäessä. (MMM neuvotteleva virkamies Anne Haikonen 09 160 52786)

Laki tulvariskien hallinnasta, laki vesilain 2 luvun 11 a pykälän ja 16 luvun 23 a pykälän muuttamisesta, laki ympäristönsuojelulain 50 ja 52 pykälän muuttamisesta ja laki vesienhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 30/2010 vp). Lakien yleisenä tavoitteena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia menetyksiä sekä edistää varautumista tulviin. Lailla tulvariskien hallinnasta pannaan täytäntöön tulvariskien arviointia ja hallintaa koskeva direktiivi (2007/60/EY). Vesistöjen tulvimisesta, merenpinnan noususta aiheutuvista tulvista ja taajamien rankkasadetulvista aiheutuvat riskit arvioidaan ja tulvariskien hallinta suunnitellaan järjestelmällisesti sekä valtakunnallisesti yhdenmukaisin perustein. Vesitaloudellisten keinojen ohella kiinnitetään huomiota erityisesti alueiden käytön suunnitteluun ja rakentamisen ohjaukseen sekä pelastustoimintaan. Vesistö- ja meritulvariskien hallinnan suunnittelussa viranomaisten yhteistyö järjestetään niin sanotuissa tulvaryhmissä. Kansalaisille ja etutahoille turvataan mahdollisuudet osallistua suunnitteluun. Lait tulevat voimaan 30.6.2010. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että tulvakorvausjärjestelmän kokonaisuudistus saatetaan eduskunnan käsiteltäväksi mahdollisimman pikaisesti. (MMM vanhempi hallitussihteeri Pekka Kemppainen 09 160 52249)

Laki taksiliikennelain muuttamisesta (HE 32/2010 vp). Taksiliikennelakia muutetaan niin, että paketti- tai kuorma-autolla harjoitettava ammattimainen henkilöiden kuljetus kielletään eräitä erikseen mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta ja säädetään rangaistavaksi. Lain tavoitteena on parantaa taksipalveluja käyttävien asiakkaiden turvallisuutta ja kuluttajansuojaa sekä ylläpitää taksipalveluiden laatua, luotettavuutta ja toimivuutta käytännössä. Laki tulee voimaan 30.7.2010. (LVM hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin 09 160 28544)

Laki luotsauslain muuttamisesta (HE 251/2009 vp). Luotsinkäyttövapautuksen saantia helpotetaan niin, että englannin kieli otetaan linjaluotsintutkintokieleksi suomen ja ruotsin kielen rinnalle. Luotsinkäyttövelvollisuutta laajennetaan luotsin otto- ja jättöalueille. Muiden kuin laissa tarkoitetun luotsauspalvelujen tarjoajan toimesta tapahtuva luotsauspalvelujen tarjoaminen tai luotsaustoiminnan harjoittaminen säädetään rangaistavaksi. Laki tulee voimaan 2.8.2010. Englannin kielen hyväksymistä linjaluotsauskieleksi suomen ja ruotsin kielen rinnalle koskevaa säännöstä sovelletaan 1.7.2011 alkaen. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että luotsaustoiminnan toteuttamisen eri vaihtoehtojen edellytykset ja vaikutukset selvitetään kattavasti vaalikauden loppuun mennessä. Selvityksessä tulee ottaa huomioon myös luotsauspalvelujen saatavuuden turvaaminen kaikilla luotsattavilla alueilla. Selvityksen pohjalta tulee voida arvioida tasapuolisesti ja kattavasti, mitkä ovat luotsaustoiminnan eri toteuttamisvaihtoehtoihin liittyvät edut ja haitat. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 09 160 28367)

Laki tieliikennelain muuttamisesta (HE 48/2010 vp). Tieliikennelain säännöksiin tehdään muutoksia, joilla yhdenmukaistetaan jalkakäytävää ja pyörätietä koskevia määritelmiä. Pysäyttämis- ja pysäköintikieltoa koskeviin sääntöihin lisätään pysäyttämis- ja pysäköintikielto viittä metriä ennen pyörätien jatketta. Pihakadulla ajamista koskevaa sääntöä muutetaan siten, että pihakaduksi voidaan merkitä myös katu, jolla moottoriajoneuvojen läpiajo sallitaan. Tienpidossa käytettävän ajoneuvon kuljettajalla on oikeus poiketa kävelykadun ja tunnelin liikennesäännöistä. Lisäksi muutetaan toimivaltainen viranomainen, joka määrää henkilön erikoiskuljetuksen liikenteen ohjaajaksi. Laki tulee voimaan 1.7.2010. (LVM yli-insinööri Mikko Karhunen 09 160 28014)

Laki työ- ja elinkeinoministeriön koulutus- ja kehittämiskeskuksesta (HE 49/2010 vp). Laki sisältää säännökset työ- ja elinkeinoministeriön koulutus- ja kehittämiskeskuksen tehtävistä, nimestä, keskuksen ohjauksesta ja johtamisesta sekä valtuutuksen tarkempien säännösten antamisesta. Keskuksen nimi on Salmia. Keskus jatkaa Työvoimaopiston toimintaa. Laki tulee voimaan 1.9.2010. (TEM hallitusneuvos Matti Ilonen 010 60 49003)

Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta (HE 55/2010 vp). Tapaturmavakuutuslain vakuutusmaksua koskevat säännökset uudistetaan. Vakuutusmaksuperusteet laaditaan siten, että maksut ovat kohtuullisessa suhteessa tapaturma- ja ammattitautiriskiin ja odotettavissa oleviin kustannuksiin sekä vakuutettujen edut turvaavat. Työnantajan ennalta ehkäisevä työturvallisuustyö otetaan huomioon myös pientyönantajan vakuutusmaksun määräytymisessä. Maksuperusteita on sovellettava yhdenmukaisesti kaikkiin vakuutusyhtiön vakuutuksenottajiin. Vakuutusyhtiöiden välistä kilpailua lisätään laajentamalla vakuutuksen siirtotilanteessa vakuutusyhtiön oikeutta saada vakuutustarjouksen tekemiseksi tarpeelliset työnantajan palkka- ja tapaturmavahinkotiedot. Suurvahingosta aiheutuvat 75 miljoonaa euroa ylittävät korvauskustannukset siirretään kaikkien tapaturmavakuutusyhtiöiden yhteisesti rahoitettaviksi. Laki tulee voimaan 1.1.2012. Lain 60 b §:n 1 momentin johdantokappale ja 3 kohdan e ja f alakohta sekä 8 ja 9 momentti tulevat voimaan 1.1.2011. (STM hallitussihteeri Tiina Muinonen 09 160 74412)

Laki huumausainelain 3 §:n muuttamisesta (HE 93/2010 vp). Huumausainelakiin otetaan säännös metyleenidioksipyrovaleroni-nimisen aineen (MDPV) määrittelemisestä huumausaineeksi. Laki tulee voimaan 28.6.2010. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 09 160 73787)

Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja laki sairausvakuutuslain 7 luvun 4 §:n muuttamisesta (HE 276/2009 vp). Kuolleen ihmisen elimiä, kudoksia ja soluja saadaan irrottaa, jos ei ole tiedossa tai jos ei ole syytä olettaa, että vainaja eläessään olisi vastustanut toimenpidettä. Jos vainaja on eläessään kieltänyt elimiensä, kudoksiensa tai solujensa irrottamisen, toimenpidettä ei saa tehdä. Ennen kuin kuolleen ihmisen elimiä, kudoksia tai soluja irrotetaan, on mahdollisuuksien mukaan selvitettävä vainajan oma elinaikainen käsitys elimiensä, kudoksiensa tai solujensa irrottamisesta. Jos vainaja on alaikäinen, eikä hän ikänsä ja kehitystasonsa vuoksi eläessään ole kyennyt muodostamaan käsitystä elimiensä, kudoksiensa tai solujensa irrottamisesta, saa elimiä, kudoksia ja soluja irrottaa, jollei hänen huoltajansa vastusta toimenpidettä. Jos täysi-ikäinen vainaja ei sairauden, mielenterveyden häiriön tai muun syyn vuoksi ole eläessään voinut muodostaa käsitystä elimien, kudoksien tai solujen irrottamisesta, saa toimenpiteen tehdä, jollei hänen lähiomaisensa tai muu läheisensä vastusta sitä. Elävän elin- ja kudosluovuttajan tutkimukset ja hoito säädetään maksuttomiksi, jotta luovutus ei esty taloudellisista syistä. Jos työnantaja maksaa luovuttajalle elinluovutuksesta aiheutuvalta työkyvyttömyysajalta palkkaa, voidaan sairausvakuutuslain mukainen päiväraha maksaa luovuttajan sijasta työnantajalle. Lait tulevat voimaan 1.8.2010. (STM lakimies Kirsi Ruuhonen 09 160 74131)

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (HE 46/2010 vp). Lailla pannaan täytäntöön Euroopan unionin lääkinnällisistä laitteista annetut kolme direktiiviä. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tulee täyttää niitä koskevat olennaiset vaatimukset ennen markkinoille saattamista ja käyttöönottoa. Käyttöönotto edellyttää myös valmistuksen jälkeiseen aikaan kohdistuvien vaatimusten ja ohjeiden noudattamista. Keskeisimmät uudet säännökset koskevat ensisijaisesti laitteita ja tarvikkeita käyttävien henkilöiden ja potilaiden terveyden suojelua. Tähän liittyen edellytetään muun muassa, että kertakäyttöiseksi tarkoitettujen laitteiden uudelleenkäsittelyä ja markkinoille saattamista koskevat samat velvoitteet kuin kokonaan uusia laitteita. Laissa säädetään niistä vaatimuksista, joita terveydenhuollon toimintayksikön on noudatettava omassa laitevalmistuksessaan. Lisäksi laki koskee myös terveydenhuollossa käytettäviä ohjelmistoja. Laki tulee voimaan 1.7.2010. (STM lakimies Kirsi Ruuhonen 09 160 74131)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 24.6.2010 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen muuttamisesta toisen kerran tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta. Asetus tulee voimaan 24.6.2010. (UM lähetystöneuvos Pirjo Suomela-Chowdhury 09 160 56272)

Tasavallan presidentin asetus Laosin kanssa Laosin ympäristöhallinnon vahvistamishankkeesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus tulee voimaan 19.7.2010. Asetus tulee voimaan 19.7.2010. (UM lähetystöneuvos Hannele Tikkanen 09 160 56363)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 24.6.2010 seuraavat kansainväliset asiat:

Pysyvän edustajan, suurlähettiläs Jan Storen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Marja Rislakin valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Norjan kuningaskunnan välinen yhteistyösopimus. (LVM hallitussihteeri Anna-Leena Suppola 09 160 28760)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 24.6.2010 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti ratkaisi 13 armonanomusasiaa. (OM vanhempi hallitussihteeri Eva Tams 09 160 67625)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 24.6.2010 seuraavat nimitysasiat:

Manilan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Heikki Hannikaisen sivuakkreditointi Marshallinsaarten tasavaltaan ja Micronesiaan ja Pretorian suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Tiina Myllyntaustan sivuakkreditointi Mauritiukselle. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

Komentaja Jyrki Jaakko Litmaselle apulaissotilasasiamieheksi Venäjälle ja Valko-Venäjälle annettujen määräyksien peruuttaminen 1.8.2010 lukien ja majuri Kari Tapio Ahon määrääminen apulaispuolustusasiamieheksi Venäjälle 1.8.2010 lukien asemapaikkana Moskova, majuri Jussi Uolevi Anttilan määrääminen apulaispuolustusasiamieheksi Venäjälle 1.8.2010 lukien sekä puolustusasiamieheksi Kazakstaniin 1.8.2010 lukien asemapaikkana Moskova, everstiluutnantti Vilho Pekka Turuselle sotilasasiamieheksi Puolassa ja Ukrainassa annettujen määräyksien peruuttaminen 1.8.2010 lukien ja komentaja Veli-Petteri Valkamon määrääminen puolustusasiamieheksi Puolaan 1.8.2010 lukien asemapaikkana Varsova sekä insinöörieverstiluutnantti Kari Juhani Rengolle apulaissotilasasiamieheksi Yhdysvalloissa annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2010 lukien ja insinöörieverstiluutnantti Kim Aarne Juhalan määrääminen apulaispuolustusasiamieheksi Yhdysvaltoihin ja Kanadaan 1.8.2010 lukien asemapaikkana Washington D.C. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 09 160 88180)

Prikaatikenraali Seppo Risto Juhani Toivoselle Monikansallisen keskisen taisteluosaston, MNTF (C) komentajaksi KFOR-operaatiossa Kosovossa annetun määräyksen peruuttaminen 27.7.2010 lukien ja hänen määrääminen erityistehtävään Pääesikunnassa 27.7.2010 lukien sekä eversti Markku Kalevi Aherton määrääminen Monikansallisen keskisen taisteluosaston, MNTF (C) komentajaksi KFOR-operaatiossa Kosovossa 27.7.2010 lukien. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 09 160 88180)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 23.6.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus syyttäjänvirastojen toimialueista ja päätoimipaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus syyttäjänvirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta. Asetuksilla muodostetaan kaksi uutta syyttäjänvirastoa. Nykyiset Varsinais-Suomen ja Satakunnan syyttäjänvirastot yhdistetään uudeksi Länsi-Suomen syyttäjänvirastoksi ja Kaakkois-Suomen ja Päijät-Hämeen syyttäjänvirastot uudeksi Salpausselän syyttäjänvirastoksi. Länsi-Suomen syyttäjänviraston päätoimipaikaksi tulee Turku ja Salpausselän syyttäjänviraston päätoimipaikaksi Kouvola. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2011. (OM hallitussihteeri Juho Martikainen 09 160 67754)

Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajahinnoista. Asetuksella tehdään muutoksia taksiliikenteessä kuluttajilta perittäviin enimmäishintoihin ja täsmennetään enimmäishintojen sekä lisämaksujen perusteita. Asetus tulee voimaan 1.7.2010. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 09 160 28474)

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Manner-Suomea koskeva valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta (1169/2009) on sisällöltään laajempi kuin Ahvenanmaata koskeva asetus. Taajuusteknisesti ja taajuuksien tehokkaan käytön kannalta Ahvenanmaata koskevaan asetukseen lisätään kaikki ne taajuudet, jotka ovat otettavissa käyttöön maakunnassa. Asetusta muutetaan siten, että asetukseen lisätään maakunnalle varatut ja käytössä olevat televisiotoiminnan UHF-alueen kanavaniput. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnalle varattu VHF-televisiotaajuus, joka on käyttämättömänä, siirretään Turkuun. Lisäksi asetusta muutetaan muun muassa siten, että 800- ja 450-taajuusalueet lisätään asetukseen. Asetus tulee voimaan 15.7.2010. (LVM neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 09 160 28150)

Valtioneuvoston asetus laajakaistatuen hakumenettelyssä käytettävien vertailuperusteiden suhteellisesta painotuksesta. Asetuksella säädetään laajakaistatuen hakumenettelyssä käytettävien vertailuperusteiden suhteellisesta painotuksesta siten, että eri vertailuperusteiden painotus vastaa Suomen laajakaistatukea koskevassa komission päätöksessä hyväksyttyjä painotuksia. Asetus tulee voimaan 2.7.2010. (LVM neuvotteleva virkamies Kreetta Simola 09 160 28609)

Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään uusi töyssyistä varoittava liikennemerkki ja tarkistetaan eräitä tiemerkintöjä koskevia säännöksiä muun muassa pyörätien jatkeeseen, pyöräkaistaan ja pyöräilijöiden odotustilaan liittyen. Lisäksi muutetaan lupaviranomainen, joka myöntää luvan tien sulkemiseen nopeuskilpailuja varten. Asetus tulee voimaan 1.7.2010. (LVM yli-insinööri Mikko Karhunen 09 160 28014)

Valtioneuvosto antoi 24.6.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen IV muuttamisesta. Asetuksen huumausainelistan liitteeseen IV lisätään metyleenidioksipyrovaleroni eli MDPV eli 1-(3,4-Metyleenidioksifenyyli)-2-pyrrolidinyyli-pentan-1-oni, joka on lisätty huumausainelakiin tasavallan presidentin 24.6.2010 vahvistamalla lailla huumausainelain 3 §:n muuttamisesta. Asetus tulee voimaan 28.6.2010. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 09 160 73787)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 22.6.2010 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa työnjaot ministeriöissä. Kukin ministeri käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset ja EU -asiat sekä virkanimitys- ja henkilöstöasiat. Samoin kukin ministeri johtaa taloussuunnittelua ja talousarvioiden ja muiden yhteisten asioiden valmistelua omalla toimialallansa. Pääministeri Mari Kiviniemen, ministeri Astrid Thorsin, ministeri Jyri Häkämiehen ja ministeri Jan Vapaavuoren välinen työnjako valtioneuvoston kansliassa:
Ministeri Thors käsittelee valtioneuvoston EU-sihteeristölle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan Eurooppa-neuvostoon liittyviä asioita, valtioneuvoston kanslialle kuuluvia Euroopan unionin perussopimusten muuttamista koskevia asioita eikä valtioneuvoston kanslialle kuuluvia Euroopan unioniin liittyviä nimitysasioita. Ministeri Vapaavuori käsittelee omistajaohjausosastolle kuuluvat Patria–konsernia koskevat asiat. Ministeri Häkämies käsittelee omistajaohjausosastolle kuuluvat muut asiat. Pääministeri Kiviniemi käsittelee muut valtioneuvoston kanslialle kuuluvat asiat. Ulkoasiainministeri Alexander Stubbin, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrysen ja ministeri Jan Vapaavuoren välinen työnjako ulkoasiainministeriössä:
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Väyrynen käsittelee kauppapolitiikkaa, kehitysyhteistyötä ja lähialueyhteistyötä koskevat asiat. Ministeri Vapaavuori käsittelee pohjoismaisen yhteistyön sihteeristölle kuuluvat asiat. Ulkoasiainministeri Stubb käsittelee muut ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvat asiat. Oikeusministeri Tuija Braxin ja ministeri Astrid Thorsin välinen työnjako oikeusministeriössä:
Ministeri Thors käsittelee Ahvenanmaata koskevat asiat. Oikeusministeri Brax käsittelee muut oikeusministeriön toimialaan kuuluvat asiat. Sisäasiainministeri Anne Holmlundin ja maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thorsin välinen työnjako sisäasiainministeriössä:
Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Thors käsittelee maahanmuutto-osastolle ja oikeusyksikön yhdenvertaisuus vastuualueelle kuuluvat asiat. Sisäasiainministeri Holmlund käsittelee muut sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvat asiat. Valtiovarainministeri Jyrki Kataisen ja hallinto- ja kuntaministeri Tapani Töllin välinen työnjako valtiovarainministeriössä:
Hallinto- ja kuntaministeri Tölli käsittelee kuntaosastolle, hallinnon kehittämisosastolle, henkilöstöosastolle ja rahoitusmarkkinaosastolle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan valtion lainanottoa ja velanhoitoa koskevia asioita eikä, Euroopan investointipankkia ja Pohjoismaista investointipankkia koskevia asioita lukuun ottamatta, kansainvälisiä rahoituslaitoksia koskevia asioita. Ministeri Tölli käsittelee myös valtioneuvoston tietohallintoyksikölle sekä valtiovarain controller-toiminnolle kuuluvat asiat sekä tulleja ja EU:n budjettineuvostoa koskevat asiat. Valtiovarainministeri Katainen käsittelee muut valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat asiat. Opetusministeri Henna Virkkusen ja kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinin välinen työnjako opetus- ja kulttuuriministeriössä:
Kulttuuri- ja urheiluministeri Wallin käsittelee kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osastolle, hallinto-osastolle ja kansainvälisten asiain sihteeristölle kuuluvat asiat sekä koulutus- ja tiedepolitiikan osastolle kuuluvat opintotukiasiat. Opetusministeri Virkkunen käsittelee muut opetusministeriön toimialaan kuuluvat asiat. Liikenneministeri Anu Vehviläisen ja viestintäministeri Suvi Lindénin välinen työnjako liikenne- ja viestintäministeriössä:
Viestintäministeri Lindén käsittelee viestintämarkkinaosastolle ja valmiusyksikölle kuuluvat asiat. Liikenneministeri Vehviläinen käsittelee muut liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluvat asiat. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen ja työministeri Anni Sinnemäen välinen työnjako työ- ja elinkeinoministeriössä:
Työministeri Sinnemäki käsittelee strategia- ja ennakointiyksikölle, työllisyys- ja yrittäjyysosastolle, työelämä- ja markkinaosastolle, EU- ja kansainvälisten asioiden koordinaatioyksikölle ja lainvalmistelun kehittäminen –yksikölle kuuluvat asiat. Elinkeinoministeri Pekkarinen käsittelee muut työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat asiat. Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehulan, peruspalveluministeri Paula Risikon ja ministeri Stefan Wallinin välinen työnjako sosiaali- ja terveysministeriössä:
Peruspalveluministeri Risikko käsittelee sosiaali- ja terveyspalveluosastolle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan lääkehuoltoa koskevia asioita sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osastolle kuuluvat asiat. Ministeri Wallin käsittelee tasa-arvoasiat. Sosiaali- ja terveysministeri Rehula käsittelee muut sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat asiat. Ympäristöministeri Paula Lehtomäen ja asuntoministeri Jan Vapaavuoren välinen työnjako ympäristöministeriössä:
Asuntoministeri Vapaavuori käsittelee asunto- ja rakennusasiat sekä kaavoituksen. Ympäristöministeri Lehtomäki käsittelee muut ympäristöministeriön toimialaan kuuluvat asiat. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 09 160 22007)

Päätös määrätä ministereiden sijaiset (liite). (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 09 160 22007)

Päätös määrätä ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan jäseniksi ministerit Katainen, Lehtomäki, Thors ja Sinnemäki. Ministerivaliokunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja: pääministeri Mari Kiviniemi; jäsenet: valtiovarainministeri Jyrki Katainen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen, ympäristöministeri Paula Lehtomäki, puolustusministeri Jyri Häkämies, maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors, ulkoasiainministeri Alexander Stubb ja työministeri Anni Sinnemäki. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 09 160 22007)

Päätös määrätä EU-ministerivaliokunnan jäseniksi ministerit Häkämies ja Holmlund. Ministerivaliokunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja: pääministeri Mari Kiviniemi; jäsenet: valtiovarainministeri Jyrki Katainen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen, elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila, oikeusministeri Tuija Brax, puolustusministeri Jyri Häkämies, sisäasiainministeri Anne Holmlund, maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors ja ulkoasiainministeri Alexander Stubb. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 09 160 22007)

Päätös määrätä raha-asiainvaliokunnan jäseniksi ministerit Wallin, Brax ja Vapaavuori. Valiokunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja: pääministeri Mari Kiviniemi; jäsenet: valtiovarainministeri Jyrki Katainen, kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin, oikeusministeri Tuija Brax, asuntoministeri Jan Vapaavuori ja hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 09 160 22007)

Päätös määrätä talouspoliittisen ministerivaliokunnan jäseniksi ministerit Wallin, Häkämies ja Vapaavuori. Ministerivaliokunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja: pääministeri Mari Kiviniemi; jäsenet: valtiovarainministeri Jyrki Katainen, elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin, puolustusministeri Jyri Häkämies, asuntoministeri Jan Vapaavuori, työministeri Anni Sinnemäki ja hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 09 160 22007)

Päätös antaa eduskunnalle tiedonanto 22.6.2010 nimitetyn pääministeri Mari Kiviniemen hallituksen ohjelmasta. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 09 160 22007)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 23.6.2010 seuraavat päätökset:

Päätös nimittää käräjätuomari Helena Männikkö jäseneksi ja käräjätuomari Antti Savela varajäseneksi Suomen Asianajajaliiton valvontalautakuntaan 1.8.2010-31.7.2013. (OM hallitussihteeri Kirta Heine 09 160 69496)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston valtiontalouden kehyksistä vuosille 2011–2014 antaman selonteon johdosta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan kannanotto; Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii omalta osaltaan toimenpiteistä, joilla turvataan julkisen talouden kestävyys ja huolehditaan erityisesti työllisyyden ja talouskasvun edistämisestä. (VM budjettineuvos Helena Tarkka 09 160 34876)

Päätös hyväksyä Kauhajoen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry:n perusopetuslain (628/1998) 7 §:ssä tarkoitettu hakemus perusopetuksen järjestämiseksi. Päätös merkitsee määräaikaisen jatkoluvan myöntämistä opetuksen järjestäjälle, jonka voimassa oleva lupa päättyy 31.7.2010. Lupa koskee oppivelvollisuusikäisille annettavaa perusopetusta. (OKM hallitusneuvos Anne-Marie Brisson 09 160 77261)

Päätös asettaa ilmatilan hallinnan neuvottelukunta toimikaudeksi 1.7.2010-30.6.2013. Kokoonpano: puheenjohtaja: osastopäällikkö, ylijohtaja Minna Kivimäki liikenne- ja viestintäministeriö; jäsenet (varajäsenet suluissa): hallitusneuvos Silja Ruokola (hallitusneuvos Anna Sotaniemi) liikenne- ja viestintäministeriö, hallitussihteeri Maija Ahokas (hallitusneuvos Jaana Heikkinen) liikenne- ja viestintäministeriö, yksikön johtaja Markku Nikkilä puolustusministeriö (eversti Sampo Eskelinen pääesikunta), osastoesiupseeri Ahti Kurvinen puolustusministeriö (majuri Henrik Elo pääesikunta), apulaisjohtaja Kari Siekkinen (ylitarkastaja Anne Torkkeli) Liikenteen turvallisuusvirasto ja yksikön päällikkö, insinöörieversti Paavo Heinonen (lentotoiminnan vastuualueen päällikkö, majuri Markku Suomela) Sotilasilmailun viranomaisyksikkö. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 09 160 28470)

Päätös myöntää 450 000 euron avustus ruotsinkielisten uutispalvelujen tuottamisen tukemiseen Nyhetsbyrån FNB Ab:lle ja hylätä Finlands Svenska Folkdansring r.f.:in, Nya Ålands Tidningsbolagin, Förlags Ab Sydvästkustenin ja Ålands Tidnings-Tryckeri Ab:n hakemukset. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 09 160 28462)

Päätös muuttaa C More Entertainment Finland Oy:lle, MTV Oy:lle, SubTV Oy:lle, Sanoma Televisio Oy:lle, Suomen Urheilutelevisio Oy:lle, Oy Turun Kaapelitelevisio - Åbo Kabeltelevision Ab:lle, TV 5 Finland Oy:lle ja Walt Disney Company:lle myönnettyjä toimilupia siten, että ne ovat voimassa 31.12.2016 saakka. Yleisradio Oy:lle SVT:n ohjelmistoa varten myönnettyä toimilupaa muutetaan siten, että se on voimassa 31.8.2011 saakka ja lisäksi Suomen Urheilutelevisio Oy:lle myönnettyjä toimilupia muutetaan siten, että kumpikin toimilupa antaa oikeuden 3 Mbit/s siirtokapasiteettiin. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 09 160 28462)

Päätös olla peruuttamatta DNA Oy:lle vuosina 2000, 2004 ja 2009 myönnettyjä verkkotoimilupia ja hyväksyä vuonna 2009 myönnetyn digitaalisen laajakaistaisen 2500 matkaviestinverkon toimiluvan siirto. (LVM neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 09 160 28150)

Päätös myöntää jatkoaikaa vuoden 2011 loppuun saakka Heinolan alueen (Heinola, Hartola, Sysmä) ja Varkauden alueen (Varkaus, Leppävirta) äkillisen rakennemuutoksen alueille ja sisällyttää Varkauden alueeseen Joroisten kunta. Päätöksen jälkeen äkillisen rakennemuutoksen alueita on edelleen vuoden 2010 kesäkuusta lähtien 11, joista viiden määräaika päättyy vuoden 2010 lopussa ja kuuden vuoden 2011 lopussa. (TEM neuvotteleva virkamies Ilkka Mella 010 60 64910)

Päätös asettaa geenitekniikan lautakunta toimikaudeksi 1.7.2010-30.6.2015. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: emeritusprofessori Matti Sarvas Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen laitos; varapuheenjohtaja: yliassistentti Irma Saloniemi Turun yliopisto, biologian laitos; jäsenet: neuvotteleva virkamies Anneli Törrönen (johtaja Jari Keinänen) sosiaali- ja terveysministeriö, ylitarkastaja Jyrki Pitkäjärvi (neuvotteleva virkamies Pirkko Kivelä) ympäristöministeriö, kaupallinen neuvos Leena Mannonen (ylitarkastaja Hannu Miettinen) maa- ja metsätalousministeriö, teollisuusneuvos Paula Nybergh (neuvotteleva virkamies Tero Kuitunen) työ- ja elinkeinoministeriö ja erikoistutkija Marko Ahteensuu (tutkijatohtori Helena Siipi) Turun yliopiston filosofian laitos. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 09 160 73860)

Päätös myöntää Juri Aaltoselle ero työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevan jäsenen varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen lakimies Inka Douglas 23.6.2010 alkaen lautakunnan 31.12.2010 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 09 160 73868)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 22.6.2010 seuraavat nimitysasiat:

Valtiotieteiden maisteri Mika Rossi pääministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 22.6.2010 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään pääministeri Mari Kiviniemen toimikauden ajaksi. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 09 160 22007)

Valtioneuvosto päätti 23.6.2010 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainsihteerit Tarja Kangaskorte, Petteri Kotilainen, Jussi Soini, Katja Pehrman, Pia Stjernvall, Marjo Mäki-Leppilampi, Anu-Eerika Viljanen, Titta Maja sekä Juha Savolainen lähetystöneuvoksen virkoihin 1.7.2010 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

Hallitusneuvos Heikki Olavi Liljeroos oikeusministeriön oikeushallinto-osaston hallitusneuvoksen, apulaisosastopäällikön virkaan 1.8.2010 lukien. (OM osastopäällikkö Kari Kiesiläinen 09 160 67532)

Oikeustieteen kandidaatti, valtiosihteeri Antti Pelttari ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 23.6.2010 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään sisäasiainministeri Holmlundin toimikauden ajaksi. (SM kansliapäällikkö Ritva Viljanen 071 878 8203)

Valtiotieteen maisteri Velipekka Nummikoski ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 23.6.2010 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään valtiovarainministeri Jyrki Kataisen toimikauden ajaksi. (VM hallinto- ja kehitysjohtaja Päivi Nerg 09 160 33130)

Kauppatieteen maisteri Juha Luukko ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 28.6.2010 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään hallinto- ja kuntaministeri Tapani Töllin toimikauden ajaksi. (VM hallinto- ja kehitysjohtaja Päivi Nerg 09 160 33130)

Valtiotieteen maisteri, valtiosihteeri Heljä Misukka ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 23.6.2010 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään opetusministeri Henna Virkkusen toimikauden ajaksi. (OKM ylijohtaja Håkan Mattlin 09 160 77430)

Valtiotieteiden maisteri, valtiosihteeri Marcus Rantala ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 23.6.2010 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinin toimikauden ajaksi ja sosiaali- ja terveysministeriössä enintään siksi ajaksi kuin ministeri Wallin on määrätty käsittelemään sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia tehtäviä. (OKM ylijohtaja Håkan Mattlin 09 160 77430)

Valtiotieteen maisteri, ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman ohjelmajohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 23.6.2010 lukien enintään pääministeri Mari Kiviniemen hallituksen toimikauden ajaksi. (OKM ylijohtaja Håkan Mattlin 09 160 77430)

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Minna-Mari Kaila ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 23.6.2010 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan toimikauden ajaksi. (MMM hallintojohtaja Eeva Pystynen 09 160 53327)

Valtiosihteeri, valtiotieteiden maisteri Riina Susanna Nevamäki ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 23.6.2010 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen toimikauden ajaksi. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 010 60 63554)

Valtiosihteeri, yhteiskuntatieteiden maisteri Anna-Katariina Poskiparta ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 23.6.2010 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään työministeri Anni Sinnemäen toimikauden ajaksi. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 010 60 63554)

Oikeustieteen kandidaatti Marjaana Hannele Aarnikka työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelman ohjelmajohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 23.6.2010 lukien enintään pääministeri Mari Kiviniemen hallituksen toimikauden ajaksi. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 010 60 63554)

Valtiosihteeri Eeva Kuuskoski ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 23.6.2010 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehulan toimikauden ajaksi. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 09 160 73763)

Valtiosihteeri Vesa Rantahalvari ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 23.6.2010 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään peruspalveluministeri Paula Risikon toimikauden ajaksi. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 09 160 73763)

Ohjelmajohtaja Maija Perho terveyden edistämisen politiikkaohjelman ohjelmajohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 23.6.2010 lukien enintään pääministeri Mari Kiviniemen hallituksen toimikauden ajaksi. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 09 160 73763)

Valtiotieteen kandidaatti Heikki Palm sosiaali- ja terveysministeriön johtajan virkaan 1.7.2010 alkaen. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 09 160 73763)

Oikeustieteen kandidaatti Heli Backman sosiaali- ja terveysministeriön johtajan virkaan 1.7.2010 alkaen. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 09 160 73763)

Oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Erkki Rajaniemi sosiaali- ja terveysministeriön johtajan virkaan 1.8.2010 alkaen. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 09 160 73763)

Oikeustieteen maisteri Inka Hassinen sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virkaan 1.7.2010 alkaen. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 09 160 73763)

Doctor of Philosophy, ympäristöneuvos Saara Bäck ympäristöministeriön ympäristöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2011-31.12.2013, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Maria Laamasen virkavapauden ajaksi. (YM hallitussihteeri Heidi Sederholm 040 014 3898)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 23.6.2010 seuraavia asioita:

Vuoden 2010 talousarvion myöntö- ja sopimusvaltuuksien momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 6,142 miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen eteläisen Afrikan innovaatiotukihankkeelle vuosina 2010-2014. Eteläisessä Afrikassa on puutetta innovaatio-osaamisesta ja innovaatiotoimintaan liittyvistä mekanismeista ja ymmärrystä verkostoitumisen merkityksestä. Hankkeen tavoitteena on lisätä mukana olevien maiden innovaatiokapasiteettia niiden innovaatiojärjestelmän elementtejä kehittämällä ja sitä kautta vaikuttaa ja tukea talouskasvua ja työllisyyttä lisääviin toimiin eteläisen Afrikan alueella Suomen Afrikka-puiteohjelman mukaisesti. (UM apulaisosastopäällikkö Heikki Tuunanen 09 160 56366)

Puolustusvoimien hankinta, Rauma-luokan ohjusveneiden peruskorjaus. (PLM vanhempi hallitussihteeri Tarja Jaakkola 09 160 88257)

Puolustusvoimien hankinta, Hornet-hävittäjäkaluston moottoreiden elinikävalvottavat varaosat. (PLM neuvotteleva virkamies Jari Takanen 09 160 88258)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Oikeusministeriö julkisti 11.6.2010 valtion talousarvion tasapainottamista ja perustuslakisääntelyn muutostarvetta pohtineen työryhmän mietinnön. Oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön yhteinen työryhmä ehdottaa tarkistuksia valtion talousarvion tasapaino- eli kattamisvaatimusta koskevaan perustuslain sääntelyyn. Talousarviosta voitaisiin jättää pois nykyisin vaadittu arvio valtionvelan ottamisesta ja määräraha valtionvelan lyhentämiseen. Talousarviossa tulisi kuitenkin aina osoittaa, miten alijäämäisen talousarvion edellyttämä rahoitustarve katetaan. Uudistuksen tavoitteena on lisätä talousarvion kattamisen läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa valtionvelan hallinnointi nykyistä tehokkaammin. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/1274105677103. Lisätietoja antavat lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen, p. 09 160 67690, oikeusministeriö ja budjettisihteeri Niko Ijäs, p. 09 160 32600, valtiovarainministeriö.

Ympäristöministeriön työryhmä luovutti 22.6.2010 ympäristöministeri Paula Lehtomäelle valmiussuunnitelmansa suurten alusöljyvahinkojen torjunnan järjestämisestä, johtamisesta ja viestinnästä. Valmiussuunnitelmassa kuvataan suurten alusöljyvahinkojen torjuntaan osallistuvat tahot, vastuut ja tehtävät. Lisäksi esitellään keskeinen lainsäädäntö ja sopimukset, päivystys- ja hälytysjärjestelmät, tiedonkulku ja viestintä sekä ennakoidut kustannukset ja rahoitus. Suunnitelmassa on listattu myös öljyntorjunnan kehittämisen tarpeet. Suunnitelma on osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=119127&lan=fi. Lisätietoja antavat ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio, p. 050 461 8652, ympäristöministeriö.

Valtiovarainministeriö julkisti 21.6.2010 verotuksen kehittämistyöryhmän väliraportin. Työryhmä tarkastelee väliraportissaan yritys- ja pääomatuloverotuksen, ansiotuloverotuksen sekä kulutusverotuksen ja siitä erityisesti arvonlisäverotuksen kehittämistarpeita. Työryhmä toteaa, että ikääntymisen aiheuttamien menopaineiden rahoittamiseksi Suomi tarvitsee mahdollisimman korkeaa työllisyysastetta ja vahvaa tuottavuuskehitystä. Verotuksen rakenteen tulisikin tukea mahdollisimman paljon työllisyyttä, tuottavuutta ja talouskasvua. Työryhmä esittää verotuksen painopisteen siirtämistä maltillisesti työn verotuksesta kulutusverotukseen. Väliraportti on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/075_verotus/20100621Verotu/Verotuksen_kehittaemistyoryhman_valiraportti.pdf. Lisätietoja antaa alivaltiosihteeri Martti Hetemäki, p. 09 160 33091, valtiovarainministeriö.

Kansallista ruokastrategiaa pohtinut työryhmä luovutti Huomisen ruoka -raporttinsa 18.6.2010 maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle. Työryhmän mukaan ruoka-alan kasvu, kilpailukyky ja tulevaisuus perustuvat kuluttajien tarpeisiin vastaamiseen. Työryhmä toteaa, että kulutuksen erilaistumisen ja kuluttajien muuttuvien tarpeiden ymmärtäminen edellyttävät uutta vuoropuhelua, yhteistyötä ja kumppanuuksia kuluttajien, kaupan, ruokapalvelujen, teollisuuden ja alkutuotannon kesken. Työryhmä esittää ruokapoliittista ministeriryhmää ja sen alaisia virkamieselimiä ruoka-asioiden hoitoon valtionhallinnossa. Raportti on osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/mmm/tiedotteet/5qZTC31Sw/Huomisen_ruoka_-_Ehdotus_kansalliseksi_ruokastrategiaksi.pdf. Lisätietoja antavat johtaja Teija Andersen, p. 0400 507 241, Fazer ja vuorineuvos Simo Palokangas, p. 0400 521 697.

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä luovutti 17.6.2010 elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle Suomen kansallinen puupohjaisten tuotteiden julkisten hankintojen politiikka -raportin. Puupohjaisten tuotteiden julkisissa hankinnoissa voidaan edistää asetettuja tavoitteita ympäristömyönteisten tuotteiden ja ratkaisuiden saamiseksi markkinoille. Kestävien julkisten hankintojen toteuttamisen avuksi olisi rakennettava oikeanlaista osaamis- ja tukiverkostoa sekä työkaluja julkisten hankkijoiden käyttöön. Tavoitteena on vähitellen siirtää puutuotteiden hankinnan ympäristönäkökohtien painopiste raaka-aineen tuotannosta tuotteen koko elinkaaren ja sen aikaisten ympäristövaikutusten tarkasteluun. Raportti on osa työ- ja elinkeinoministeriön Metsäalan strategista ohjelmaa. Raportti on osoitteessa http://www.tem.fi/files/27206/TEM_puupohjaiset_netti_uusi.pdf. Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Reima Sutinen, p. 010 60 62108, työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.