Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 24/2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 18.6.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 95/2010 vp) Belgian, Saksan, Irlannin, Ranskan, Italian, Kyproksen, Luxemburgin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Portugalin, Slovenian, Slovakian, Suomen, Kreikan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Belgian, Saksan, Irlannin, Ranskan, Italian, Kyproksen, Luxemburgin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Portugalin, Slovenian, Slovakian, Suomen, Kreikan ja Euroopan rahoitusvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen. Puitesopimuksessa sovitaan menettelyistä, joita noudatetaan, jos jokin euroalueeseen kuuluva valtio pyytää lainoitusta muilta euroalueeseen kuuluvilta valtioilta, Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnasta ja menettelyistä, joita noudatetaan euroalueeseen kuuluvien valtioiden myöntäessä takauksia Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle. Puitesopimus tulee voimaan, kun vähintään viisi euroalueeseen kuuluvaa valtiota, joiden osuudet muodostavat takausten yhteismäärästä vähintään kaksi kolmasosaa, ovat toimittaneet Euroopan rahoitusvakausvälineelle kirjallisen vahvistuksen siitä, että ne ovat saattaneet päätökseen kansallisen lakinsa vaatimukset sopimuksen voimaan saattamisesta. Takauksia koskevat sopimusmääräykset tulevat voimaan, kun mainitun vahvistuksen ovat toimittaneet valtiot, joiden yhteenlasketut osuudet takauksista muodostavat vähintään 90 prosenttia. Puitesopimus on voimassa niin kauan kuin tehtyjen lainoitussopimusten tai Euroopan rahoitusvakausvälineen liikkeeseen laskemien velkakirjojen velat on maksettu takaisin ja takaajille on maksettu kaikki näille tulevat suoritukset. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 09 160 33096)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 17.6.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Verohallinnosta, valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä, valtioneuvoston asetus tuloveroasetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta, valtioneuvoston asetus rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta, valtioneuvoston asetus korkotulon lähdeverosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta, valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 10 §:n muuttamisesta, valtioneuvoston asetus verotusmenettelystä annetun asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus arvonlisäveroasetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus verontilitysasetuksen 4 §:n muuttamisesta. Asetuksiin tehdään Verohallinnosta annetun lain edellyttämä muutos, jonka mukaan säädöksissä mainittu toimivaltainen viranomainen on aina Verohallinto. Lisäksi asetuksiin tehdään vähäisiä teknisiä tarkennuksia, jotka johtuvat muun muassa muiden viranomaistahojen nimenmuutoksista. Asetukset tulevat voimaan 1.9.2010. (VM erityisasiantuntija Ilkka Lahti 09 160 32199)

Valtioneuvoston asetus maa- ja puutarhatalouden väliaikaisesta kansallisesta tuesta. Asetuksella säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettuun lakiin lisätyn 15 a §:n perusteella maksettavaa maa- ja puutarhatalouden väliaikaista kansallista tukea koskien vähämerkityksisen tuen vaikutuksesta tuen määrään, tuen myöntämisajankohdasta sekä myönnettävän tuen ja sen korotuksen määrästä. Asetus tulee voimaan 23.6.2010. (MMM neuvotteleva virkamies Esa Hiiva 09 160 52657)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 17.6.2010 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta antaman selonteon johdosta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan kannanotto; Hallitus huolehtii siitä, että valtion ja kuntien tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittämiseksi eduskunnalle annetaan jo meneillään olevalla vaalikaudella tarvittavat säädösehdotukset, joilla voidaan toteuttaa julkisen hallinnon viranomaisten tietojärjestelmien yhteentoimivuuden varmistavat menetelmät ja standardit ja joilla kunnat sekä muu julkinen hallinto velvoitetaan ottamaan käyttöön yhteentoimivuuden varmistavat menetelmät ja stadardit sekä että näihin tarkoituksiin varataan riittävät taloudelliset resurssit. (VM osastopäällikkö Päivi Laajala 09 160 32200)

Päätös ratkaista Irja Östermanin jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitus. (VM budjettineuvos Petri Syjänen 09 160 33043)

Päätös Artjärven kunnan liittämisestä Orimattilan kaupunkiin. Laajentuneen kaupungin nimi on Orimattila. Kuntien yhteenlaskettu asukasmäärä 31.12.2009 oli 16 353 asukasta ja muun kuin suurimman kunnan 1 455 asukasta. Laskennallisen yhdistymisavustuksen kokonaissumma on 2 800 000 euroa. Päätös tulee voimaan 1.1.2011. (VM ylitarkastaja Anu Hernesmaa 09 160 32206)

Päätös yliopistojen hallintaan siirrettävästä omaisuudesta ja omaisuuden arvojen sekä vastuiden tarkentamisesta. Valtioneuvosto teki 17.12.2009 päätöksen uusimuotoisten yliopistojen aloitusvaiheen omaisuusjärjestelyistä. Päätöksellä omaisuus siirtyi valtiolta yliopistojen hallintaan 1.1.2010 lukien. Päätöksellä tarkennetaan tehtyä päätöstä ja vahvistetaan yliopistoille siirrettävän omaisuuden arvo. Valtioneuvoston 17.12.2009 päätöksellä opetusministeriö oikeutettiin luovuttamaan kuudelletoista uusimuotoiselle yliopistolle tilivirastona toimivien yliopistojen taseissa oleva valtion varallisuus vuoden 2008 tilinpäätöstietojen perusteella. Päätöksellä vahvistetaan tilivirastoina toimineiden yliopistojen taseissa olevan, uusimuotoisille yliopistoille siirtyvän varallisuuden ja vastuiden arvo vuoden 2009 tilinpäätöstietojen mukaisesti. Tilivirastona toimineilta yliopistoilta siirtyvien erien arvoksi vahvistetaan 269,9 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö oikeutetaan tekemään yliopistojen vuoden 2009 tilinpäätösten perusteella tarvittavat tarkennukset yliopistoille siirrettävään omaisuuteen. Valtioneuvoston 17.12.2009 tekemän päätöksen mukaisesta siirretystä omaisuudesta ja nyt tehtävällä päätöksellä tarkentuvasta siirrettävästä omaisuudesta merkitään 648,4 miljoonaa euroa peruspääomaksi ja 411,5 miljoonaa euroa muuksi pääomaksi (toimintapääoma) yliopistojen itse laatimiin aloittaviin taseisiin. Muuksi pääomaksi merkittäväksi esitetyssä omaisuudessa otetaan huomioon Aalto -yliopiston saannosta kieltäytyminen, joka vähentää yliopistoille siirrettävien asuntojen määrän 41:stä 40 kappaleeseen. Tämä vähentää siirrettävän asuntovarallisuuden käypää arvoa 100 000 eurolla. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö oikeutetaan siirtämään yliopistoille vuoden 2009 tilinpäätöksen mukaan saatavien ja velkojen erotus sekä talousarviotilille kirjausta odottavien tulojen ja menojen erotus. (OKM johtaja Anita Lehikoinen 09 160 77353)

Periaatepäätös valtion osallistumisesta Suomi Frankfurtin kirjamessujen teemamaana 2014 -hankkeen toteutukseen ja rahoitukseen. Frankfurtin kirjamessut on kirja-alan merkittävin kansainvälinen vuosittainen tapahtuma ja saksankielisen Euroopan tärkein kulttuuritapahtuma. Suomen teemamaahankkeesta tehtiin vuonna 2007 toteutettavuusarviointi, jossa todettiin hankkeen tuottavan pysyvää hyötyä Suomen kirja-alalle ja laajemminkin kulttuuri- ja koulutusviennille. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (OKM kulttuuriasiainneuvos Mervi Tiensuu-Nylund 09 160 77266)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 17.6.2010 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 21/2010 vp) eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä käsittelevän puitesopimuksen neuvottelemisesta (Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin välinen puitesopimus). Nykyisiä EU:n ja Vietnamin välisiä suhteita säädellään vuoden 1980 ETY-ASEAN -sopimuksella ja kahdenvälisellä vuoden 1995 EY-Vietnam -sopimuksella. Kummatkaan sopimukset eivät enää heijasta kahdenvälisten suhteiden koko laajuutta ja kehittämispotentiaalia. Sopimuksissa ei käsitellä riittävästi tärkeitä politiikan aloja kuten maahanmuuttoa, energiaa, ympäristöä tai poliittisia näkökohtia. Uuden sukupolven kumppanuus- ja yhteistyösopimusten (Partnership and Cooperation Agreement, PCA) tarkoituksena onkin vastata nykypäivän haasteisiin. (UM lähetystöneuvos Hannele Tikkanen 09 160 56363)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 22/2010 vp) eduskunnalle Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisestä sopimuksesta (rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittely ja siirtäminen Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin - SWIFT/TFTP). Sopimus koskee rahaliikenteen maksunvälitystietojen luovuttamista EU:sta Yhdysvaltojen valtiovarainministeriölle terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa varten. Sopimuksen tekeminen on tarpeen, jotta tietojen siirtoa voitaisiin jatkaa sen jälkeen kun maailmanlaajuinen pankkien välinen tiedonsiirtoverkko SWIFT luopui vuoden 2009 alusta EU:n sisäisiä rahansiirtoja koskevien tietojen tallettamisesta Yhdysvaltoihin. (OM neuvotteleva virkamies Leena Rantalankia 09 160 67836)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 23/2010 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan komission direktiiviksi vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista 24 päivänä syyskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY liitteiden mukauttamisesta ensimmäisen kerran tieteen ja tekniikan kehitykseen (VAK-direktiivin liitteiden ensimmäinen mukauttaminen) ja vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteiden sekä kansainvälisen rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) muutoksista (ADR-sopimuksen ja RID-määräysten muutokset). Komissio ehdottaa VAK-direktiivin liitteiden ensimmäistä mukauttamista siten, että liitteissä huomioitaisiin alaa koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin vuonna 2011 voimaantulevat muutokset. Lisäksi eduskuntaa informoidaan kansainvälisten ADR-sopimuksen A ja B liitteiden sekä RID-määräysten muutoksista. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue 09 160 28563)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 17.6.2010 seuraavat nimitysasiat:

Valtiotieteen kandidaatti Kauko Reijo Tapio Aromaa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin johtajan virkaan 1.7.2010-31.10.2011. (OM hallitussihteeri Anne Hartoneva 09 160 67578)

Filosofian maisteri, EU-asiain päällikkö Tiina Vihma-Purovaara opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen virkaan 1.8.2010 lukien. (OKM hallitusneuvos Pia Nyblom 09 160 77099)

Valtioneuvosto myönsi erityisasiantuntija Timo A. Tanniselle palkatonta virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.8.2010-31.7.2012. (STM ylitarkastaja Susanna Valtonen 09 160 74376)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 16.6.2010 seuraavia asioita:

Sisäasiainministeriön asetus hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista. Asetuksella säädetään mistä hätäkeskuslaitoksen suoritteesta peritään kiinteä maksu ja mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Tuloja hätäkeskuslaitoksen maksullisesta toiminnasta arvioidaan vuonna 2011 kertyvän 4 275 012 euroa. Asetus tulee voimaan 1.7.2010 ja on voimassa vuoden 2011 loppuun. (SM neuvotteleva virkamies Ilpo Helismaa 071 878 8452)

Korkotukilainojen myöntämisvaltuuden ja avustusvarojen osoittaminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille käytettäväksi maatalouden investointituen toimeenpanoa varten vuonna 2010. Vuoden 2010 talousarvion momentilla 30.20.49 (Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki) on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta yhteensä 300 000 000 euroa, jonka lisäksi käytettävissä on vuodelta 2009 siirtyvää myöntämisvaltuutta 147 185 810 euroa. Siten vuonna 2010 on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta yhteensä 447 185 810 euroa. Määrästä osoitetaan myöntämisvaltuutta ELY-keskuksille 32 530 000 euroa. Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) vuoden 2010 käyttösuunnitelmassa investointiavustuksiin varatusta 100 440 000 eurosta osoitetaan ELY-keskuksille 9 732 000 euroa. Vuonna 2010 on edelleen käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta vähintään 230 405 810 euroa, valtiontakausten myöntämisvaltuutta 4 705 000 euroa ja avustusvaroja vähintään 30 658 000 euroa. Sika-, broileri- ja kalkkuna-alan tuotantorakennusten uudisrakennus- ja laajennusinvestointeja koskevasta vuodelle 2010 asetetusta 33 000 eläinpaikan rajoitteesta osoitetaan 11 770 eläinpaikkaa ELY -keskusten käyttöön. Päätöksen jälkeen eläinpaikkarajoitteesta on edelleen käytettävissä 21 230 eläinpaikkaa. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 09 160 53345)

Vuoden 2010 talousarvion momentin 33.40.51 (Valtion osuus maatalousyrittäjien eläkelaista johtuvista menoista) arviomäärärahan ylittäminen 1,732 miljoonalla eurolla. (STM neuvotteleva virkamies Minna Liuttu 09 160 74423)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Oikeusministeriö julkisti 12.6.2010 selvitysmiehen ehdotuksen puolustuskyvyttömään kohdistuvan sukupuoliyhteyden rankaisemisesta aina raiskauksena. Nykyisin sukupuoliyhteys puolustuskyvyttömän henkilön kanssa on raiskaus vain, jos tekijä on jollakin aktiivisella teolla saattanut uhrinsa tähän tilaan. Ehdotuksen mukaan raiskauksiksi arvioitaisiin myös tilanteet, joissa tekijä käyttää hyväkseen toisen puolustuskyvyttömyyttä ilman, että on itse sen aiheuttanut. Myöskään sillä, onko puolustuskyvyttömyys tilapäistä tai pysyvää, ei olisi merkitystä. Näiden tekojen määrittely raiskausrikoksiksi nostaisi niiden vähimmäisrangaistuksen nykyisestä 14 päivästä yhteen vuoteen vankeutta. Teosta ei liioin enää voitaisi tuomita sakkorangaistusta. Ehdotus on osa laajempaa kokonaisuutta, jolla tähdätään naisiin ja lapsiin kohdistuvan seksuaalisen ja muun väkivallan vähentämiseen. Ehdotus on osoitteessa http://www.om.fi/1274105488666. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, p. 09 160 67723, oikeusministeriö.

Viranomaisten yhteistyötä venekaluston käytössä ja hankinnoissa selvittänyt työryhmä luovutti 16.6.2010 loppuraporttinsa sisäasiainministeri Anne Holmlundille. Työryhmän näkemyksen mukaan viranomaisten venekaluston hankintoja ja toimintaa on mahdollista kehittää ja tehostaa kiinnittämällä huomiota investointeihin ja käyttöasteeseen sekä sovittamalla yhteen operatiivisia toimintoja ja poistamalla suunnitteluista päällekkäisyyksiä. Viranomaisten tulee myös lisätä kaluston yhteis- ja monikäyttöisyyttä. Työryhmä esittää, että sisäasiainministeriö perustaa eri viranomaisista koostuvan yhteistyöfoorumin, jonka tehtävänä on muun muassa varmistaa viranomaisten vene- ja aluskaluston suorituskykyjen yhteensovittamisen, seurata viranomaisvenekaluston hankinnan ja ylläpidon palveluiden sekä ulkoistamismahdollisuuksien kehittymistä. Raportti on osoitteessa http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/9F3D322BB69878DBC225774400478489/$file/182010.pdf. Lisätietoja antaa kommodori Jukka Jaakkola, p. 071 872 1501, sisäasiainministeriö.

Sotilaskurinpito- ja poliisitoimintatyöryhmän mietintö luovutettiin 14.6.2010 puolustusministeriölle. Mietintö on työryhmän ehdotus laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa. Laki korvaisi poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain. Ehdotuksen mukaan laissa erotettaisiin nykyistä selkeämmin rikosten ennalta estämis- ja paljastamistehtävä rikosten selvittämistehtävästä. Edelleen ehdotettavan lain ja sotilaskurinpitolain välinen suhde selkeytettäisiin. Laissa säädettäisiin nykyistä täsmällisemmin ja kattavammin puolustusvoimien rikostorjunnasta huolehtivien toimivaltuuksista, toisaalta perus- ja ihmisoikeuksien suoja ja toisaalta rikostorjunnan tarpeet huomioon ottaen. Uutena ehdotetaan säädettäväksi poliisin antamasta avusta silloin, kun puolustusvoimien rikostorjunnasta huolehtivilla ei ole toimivaltaa tehtävien hoitamiseksi tarpeellisen toimenpiteen suorittamiseen. Mietintö on osoitteessa http://www.defmin.fi/files/1611/Mietinto.pdf. Lisätietoja antavat hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana Seppo Kipinoinen, p. 09 160 88109 ja hallitussihteeri Jenni Herrala, p. 09 160 88110, puolustusministeriö.

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusuudistuksen seurantatyöryhmä luovutti 16.6.2010 muistionsa valtiosihteeri Marcus Rantalalle. Työryhmä esittää selvitettäväksi, olisiko löydettävissä kaikkia valtionosuuslaitoksia tasavertaisesti kohteleva arviointimenetelmä ja siihen liittyvät mittarit, joiden perusteella voitaisiin jatkossa kohdentaa osa museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuudesta kannustavuuden perusteella. Työryhmä katsoo, että pienellä prosenttiosuudella valtionosuudesta arvioitaisiin ja kannustettaisiin taidelaitosten toimintaa. Arvioitavat muuttujat kuvaisivat esimerkiksi toiminnan laatua, tuloksellisuutta, volyymia ja monipuolisuutta. Työryhmä on seurannut museoiden, teattereiden ja orkestereiden vuosina 2008–2010 tehdyn valtionosuusuudistuksen toteutumista. Muistio on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/OKMtr2.pdf?lang=fi. Lisätietoja antaa kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen, p. 09 160 77483, opetus- ja kulttuuriministeriö.

Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmä luovutti 17.6.2010 loppuraporttinsa maa- ja metsätalousministeriölle. Työryhmä esittää muutoksia vesihuoltolakiin sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin. Ehdotusten tarkoituksena on parantaa riskeihin varautumista vesihuollossa sekä tehostaa taajamien sade- ja sulamisvesien hallintaa. Myös vesihuoltolaitosten taloudenpidon läpinäkyvyyttä halutaan lisätä. Työryhmän ehdotuksen mukaan vesihuoltolaitoksille säädettäisiin velvollisuus olla selvillä toimintaansa kohdistuvista riskeistä ja laatia suunnitelma niihin varautumisesta. Vesihuoltolaitoksen tulisi varmistaa vesihuoltopalvelujen saatavuus mahdollisimman häiriöttömästi myös erityistilanteiden aikana. Raportti on osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2010/5qY7MKtIv/trm2010_6.df. Lisätietoja antavat vesihallintojohtaja Kai Kaatra, p. 09 160 53355 ja lakimies Antti Belinskij, p. 040 779 3285, maa- ja metsätalousministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.