Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 22/2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 4.6.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 69/2010 vp) laeiksi eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain, rahoitusvakuuslain ja velkakirjalain 22 §:n muuttamisesta. Laeilla pannaan täytäntöön selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä annetun direktiivin sekä rahoitusvakuusjärjestelyistä annetun direktiivin muutokset. Muutokset liittyvät ennen kaikkea selvitysjärjestelmien välisten yhteyksien huomioon ottamiseen sekä yöaikaisen selvityksen suojaamiseen ja selvitysjärjestelmässä tapahtuvan selvityksen suojan muuhun tehostamiseen tilanteissa, jossa osapuolta kohtaa maksukyvyttömyysmenettely. Rahoitusvakuuslain ja velkakirjalain muutoksilla parannetaan mahdollisuuksia lainasaamisten vakuuskäyttöön. Rahoitusvakuuslain ja velkakirjalain muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 30.12.2010. Eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan noin kolme kuukautta lain hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. (OM lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen 09 160 67702)

Hallituksen esitys (HE 70/2010 vp) vuoden 2010 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 62/2010 vp) täydentämisestä. Perustettavan Euroopan rahoitusvakausväline nimisen erityisrahoitusyhtiön Suomen osakepääoman ja sen korotuksen merkitsemiseen ja yhtiön toimintaa varten tarvittavaan etukäteisrahoitukseen ehdotetaan 1 miljoonaa euroa. Liikennevirasto oikeutetaan solmimaan sopimuksia kolmen perusväylänpidon hankkeeseen enintään 40 miljoonan euron kokonaiskustannusten määrästä kokonaan VR-Yhtymä Oy:n rahoituksella. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2010 ehdotetaan yhteensä 12,0 miljardia euroa. (VM apulaisbudjettipäällikkö Markus Sovala 09 160 33105)

Hallituksen esitys (HE 71/2010 vp) laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista. Lain mukaan valtioneuvosto voisi antaa valtiontakauksia Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle. Takauksia voi olla voimassa yhteensä enintään 7,92 miljardia euroa. Määrä vastaa Suomen Euroopan keskuspankin merkityn pääomaosuuden mukaan määräytyvää laskennallista osuutta takausten 440 miljardin euron kokonaismäärästä. Takauksia voidaan antaa enintään kolmen vuoden ajan yhtiön perustamisesta. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 09 160 33096)

Hallituksen esitys (HE 72/2010 vp) laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta. Tuloverotuksen julkisista tiedoista poistetaan henkilön kotikuntaa koskeva tieto ja sen sijasta julkinen on tieto maakunnasta, jonka alueella verovelvollisen vuodenvaihteen kotikunta sijaitsee. Muutos parantaa ns. turvakiellon saaneiden henkilöiden osalta turvakiellon tuomaa suojaa. Muutosta maakuntatiedon julkisuudesta sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuoden 2009 tuloverotuksen julkisiin tietoihin. Verovuotta 2008 ja sitä aiempia verovuosia koskevista julkisista tuloverotuksen ja varallisuusverotuksen tiedoista voitaisiin antaa ainoastaan yksilöityä verovelvollista koskevia tietoja. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 09 160 34753)

Hallituksen esitys (HE 73/2010 vp) laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta. Maaseutuelinkeinojen rahoituslain nojalla myönnettyjen valtionlainojen ja korkotukilainojen vähimmäiskorkoa alennetaan kahdesta prosentista yhteen prosenttiin vuosiksi 2011 ja 2012. Valtionlainoista on lainansaajan maksettava lainan kokonaiskorkoa viisi prosenttiyksikköä alempaa korkoa, kuitenkin vähintään kahden prosentin korkoa. Vastaavasti korkotukilainojen koron alentamiseksi valtio maksaa luottolaitoksille neljän prosenttiyksikön määräistä korkotukea, kuitenkin niin, että lainansaajan on maksettava vähintään kahden prosentin suuruista vähimmäiskorkoa. Uusista maatalouden rakennetuista annetun lain mukaisista korkotukilainoista lainansaajan on maksettava sen sijaan yhden prosentin suuruista vähimmäiskorkoa. (MMM lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa 09 160 54298)

Hallituksen esitys (HE 74/2010 vp) laeiksi alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen ja alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa. Jatkossa Suomessa myytävien, muuten luovutettavien tai liikenteessä käytettävien alkolukkojen on täytettävä tietyt tekniset ja toiminnalliset vähimmäisvaatimukset. Vaatimusten täyttämisestä on toimitettava todistukset Liikenteen turvallisuusvirastolle, joka päättää alkolukkojen hyväksymisestä liikenteeseen ja pitää internetissä luetteloa hyväksytyistä laitemalleista ja niiden valtuutetuista asennus- ja huoltopaikoista. Lisäksi nykyinen tilausajoina suoritettavia koulu- ja päivähoitokuljetuksia koskeva suositus alkolukon käytöstä muutetaan pakolliseksi. Tilapäisesti, enintään viiden arkipäivän ajan, olisi mahdollista käyttää muuta kuin alkolukolla varustettua ajoneuvoa esimerkiksi varsinaisen ajoneuvon korjauksen vuoksi. Liikenteenharjoittajan olisi viipymättä ilmoitettava poikkeustilanteesta kuljetuksen tilaajalle. Laeissa säädettävien kieltojen ja velvoitteiden rikkomisesta tai laiminlyönnistä tuomitaan sakkorangaistus alkolukkorikkomuksesta tai alkolukon käyttörikkomuksesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2011. (LVM ylitarkastaja Janne Mänttäri 09 160 28569)

Hallituksen esitys (HE 75/2010 vp) laeiksi Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä, patenttilain 67 §:n ja geenitekniikkalain 6 §:n muuttamisesta. Lailla Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä kumotaan valtion teknillisesta tutkimuskeskuksesta annettu laki. Teknologian tutkimuskeskus VTT jatkaa virastona Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintaa. Laissa on säännökset tutkimuskeskuksen tehtävistä, johtamisesta, toimivallan jaosta ja ratkaisuvallan käytöstä. Tutkimuskeskuksen tehtäviin tai organisaatioon ei tehdä muutoksia. Lisäksi patenttilakiin ja geenitekniikkalakiin tehdään viraston nimenmuutoksesta johtuvat muutokset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2010. (TEM ylitarkastaja Päivi Marttila 010 60 6000)

Hallituksen esitys (HE 76/2010 vp) laiksi työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä. Lailla työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä korvataan nykyiset työsuojeluun liittyvien tarkastuslaitosten hyväksymistä koskevat säännökset. Säännöksiin tehdään perustuslain edellyttämät ja muut lakitekniset muutokset. Lakiin tulee säännökset arviointielimen velvollisuudesta noudattaa julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan hallinnon yleislakeja ja virkavastuusta. Lailla pannaan täytäntöön koneita, henkilönsuojaimia ja köysiratalaitteistoja koskevien direktiivien ilmoitettuja laitoksia koskevat säännökset. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.11.2010. (STM neuvotteleva virkamies Hanna-Mari Pekuri 09 160 73103)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 4.6.2010 seuraavat lait:

Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta, laki rajavartiolain muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta, laki pakkokeinolain muuttamisesta, laki tieliikennelain muuttamisesta, laki tullilain 14 a §:n muuttamisesta, laki poliisilain 10 a §:n ja 31 a §:n muuttamisesta, laki maastoliikennelain 33 §:n ja 34 §:n muuttamisesta ja laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta (HE 219/2008 vp). Lakiin otetaan säännökset Rajaturvallisuusviraston (Frontex) koordinoimiin operaatioihin ja kokeiluhankkeisiin osallistumisesta, nopeiden rajainterventioryhmien kutsumisesta sekä vierailevien rajavalvontaan osallistuvien virkamiesten toimivaltuuksista Suomessa. Samalla synkronoidaan Schengenin rajasäännöstön ja kansallisen lainsäädännön säännökset keskenään lähinnä päällekkäisyyksiä kansallisesta lainsäädännöstä poistamalla. Lait tulevat voimaan 15.6.2010. (SM hallitusneuvos Marko Viitanen 071 87 21601)

Laki valtion eläkelain muuttamisesta, laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta, laki valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki kansanedustajain eläkelain 1 ja 18 §:n muuttamisesta, laki kansanedustajain perhe-eläkelain 4 §:n muuttamisesta ja laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 4/2010 vp). Valtiokonttorin henkilöasiakkaita koskevien eläkeasioiden käsittely siirretään kunnalliselle eläkelaitokselle, Kevalle. Samassa yhteydessä Valtiokonttorissa valtion eläketurvan toimeenpanon tehtävissä toimiva henkilöstö siirtyy Kevan palvelukseen. Lait tulevat voimaan 1.1.2011. (VM työmarkkinalakimies Marja Isomäki 09 160 34945)

Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 43/2010 vp). Lakiin lisätään väliaikaisesti säännös väliaikaisesta kansallisesta tuesta, jota maksetaan komission finanssi- ja talouskriisiä koskevan tiedonannon 2009/C 83/01 (muut. 2009/C 261/02) mukaisena tukena. Lisäksi lakiin tehdään Lissabonin sopimuksen voimaantulosta sekä lainsäädännön muutoksista aiheutuvia teknisluonteisia muutoksia. Laki tulee voimaan 9.6.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka 09 160 54245)

Laki mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 33/ 2010 vp). Mittatekniikan keskuksen johtokuntaa koskevat säännökset saatetaan vastaamaan työ- ja elinkeinoministeriön tulosohjauskäytäntöä. Lailla muutetaan Mittatekniikan keskuksen johtokunnan toimikauden kestoa ja kokoonpanoa sekä selkeytetään johtokunnan roolia suhteessa keskuksen ylimpään johtoon. Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikön akkreditointiasiain valtuuskuntaa koskevat säännökset ovat olleet soveltuvin osin yhdenmukaisia keskuksen johtokuntaa koskevien säännösten kanssa. Lailla muutetaan siten vastaavat valtuuskuntaa koskevat säännökset. Laki tulee voimaan 30.9.2010. (TEM ylitarkastaja Päivi Marttila 010 60 6000)

Laki rakennusperinnön suojelemisesta, laki maankäyttö- ja rakennuslain 57 ja 166 §:n muuttamisesta ja laki rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta (HE 101/2009 vp). Rakennusperinnön suojelemista koskevat säännökset saatetaan ajan tasalle ja paremmin vastaamaan alan kansainvälisiä sopimuksia. Rakennusperinnön omistajalle suojelupäätöksestä aiheutuvia rajoituksia ja mahdollisesti suoritettavan korvauksen perusteita selkiytetään. Maankäyttö- ja rakennuslakiin otetaan valtion korvausvelvollisuutta koskeva säännös asemakaava-alueella sijaitsevan valtakunnallisesti merkittävän rakennuksen osalta. Muutoin korvausvelvollisuus säilyy edelleen kunnalla. Lait tulevat voimaan 1.7.2010. (YM vanhempi hallitussihteeri Satu-Kaarina Virtala 040 014 3970)

Laki Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta (HE 195/2009 vp). Lakiin Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta lisätään säännös, joka mahdollistaa kansallispuiston Pallastunturin alueen matkailupalveluiden kunnostamisen ja lisärakentamisen. Laissa määritellään rakentamisen enimmäismäärät ja rakentamiselle sallitun alueen rajat. Rakentamisen tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen asemakaavaan. Kaavassa osoitetaan varaus myös kansallispuiston luontokeskukselle sekä huolto- ja palvelutiloille. Laki tulee voimaan 1.7.2010. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus osoittaa valtion talousarviossa riittävän määrärahan Pallas-Yllästunturin kansallispuiston Pallastunturin alueen reitistöjen kunnostamiseen ja kehittämiseen puiston kävijämäärän kasvusta aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. (YM ylitarkastaja Markus Tarasti 040 014 3927)

Tasavallan presidentti hyväksyi Suomen ja Latvian välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Suomen ja Latvian välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 45/2010 vp). Kahdenvälinen sopimus mahdollistaa öljyn varastointia koskevan direktiivin mukaisen 90 päivän varastointivelvoitteen täyttämisen sijoittamalla varastoja myös toiseen sopijamaahan. Sopimuksen nojalla varaston sijoitusmaan viranomaiset valvovat toisen sopijamaan lukuun sitä, että varastoa hoitava yritys tai vastaava noudattaa sopimusta. Varaston sijoitusmaan viranomaiset hyväksyvät ennakkoon kunkin yksittäisen varastointikohteen. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen 010 60 63523)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 4.6.2010 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Intian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (164/2010) tulee voimaan 11.6.2010. Asetus tulee voimaan 11.6.2010. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

Tasavallan presidentin asetus San Marinon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (163/2010) tulee voimaan 11.6.2010. Asetus tulee voimaan 11.6.2010. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

Tasavallan presidentin asetus Luxemburgin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja siihen liittyvän noottienvaihdon voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (921/2009) tulee voimaan 11.6.2010. Asetus tulee voimaan 11.6.2010. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 4.6.2010 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen osallistumisen supistaminen Naton KFOR-operaatioon siten, että pääosa suomalaisen kriisinhallintajoukon henkilöstöstä ja materiaalista kotiutetaan vuoden 2010 kuluessa ja operaatiossa valmistaudutaan jatkamaan vuoden 2010 jälkeen enintään 50 sotilaalla. (UM ulkoasiainneuvos Timo Kantola 09 160 55480)

Suurlähettiläs Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuven tai hänen estyneenä ollessaan sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Monacon ruhtinaskunnan hallituksen välillä veroasioita koskevista tiedoista. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 09 160 33158)

Suurlähettiläs Markku Keinäsen tai hänen estyneenä ollessaan hallitusneuvos Mikael Nybergin valtuuttaminen allekirjoittamaan aiejulistus koskien pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuuden sihteeristön toimintaa koskevan sopimuksen tekemistä. (LVM hallitussihteeri Anna-Leena Suppola 09 160 28760)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 4.6.2010 seuraavat asiat:

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: 1) Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen muuttamisesta annettujen määräysten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan saattamisesta ja tieliikennelain 92 a §:n muuttamisesta (HE 31/2010 vp). (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 09 160 67686)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 4.6.2010 seuraavat nimitysasiat:

Riadin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Martti Isoaron edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2010. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

Ulkoasiainneuvos Jarno Syrjälä Riadissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2010 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

Manilan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Heikki Hannikaisen sivuakkreditointi Palaun tasavaltaan. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

Työtuomioistuinneuvos Jorma Oskari Saloheimo työtuomioistuimen presidentin virkaan 1.9.2010 lukien, hovioikeudenneuvos Tapani Päiviö Vasama Kouvolan hovioikeuden hovioikeudenlaamannin virkaan, määräaikaisen esittelijäneuvos, käräjätuomari Mika Kalervo Huovila Vaasan hovioikeuden hovioikeudenlaamannin virkaan, hallinto-oikeustuomari Maunu Iiro Yrjänä Honkavaara Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.8.2010 lukien, määräaikainen erityisasiantuntija, markkinaoikeustuomari Jussi Heikki Tapio Karttunen markkinaoikeuden ensiksi täytettävään markkinaoikeustuomarin virkaan ja lakimiesavustaja, lainsäädäntöneuvos Nina Maria Korjus toiseksi täytettävään virkaan sekä määräaikainen markkinaoikeustuomari, oikeussihteeri Sami Tapio Myöhänen markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin virkaan 1.7.2010 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 09 160 67608)

Käräjätuomari Paula Anne Orvokki Korhonen Hyvinkään käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Tuula Marjatta Hiukka-Poikela Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin (maaoikeusasioiden vastuutuomari) virkaan, käräjätuomari Reetta Elisa Löija Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin T 13 virkaan 1.7.2010 lukien, käräjätuomari Jarmo Tapio Uhlbäck Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.8.2010 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Laura Arja Helena Kesseli Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari, käräjäviskaali Teija Katriina Simula-Moberg Lapin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin T 11 virkaan ja määräaikainen käräjäviskaali Mari-Lea Kalliola toiseksi täytettävään virkaan sekä määräaikainen käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja Kimmo Juhani Saarela Kemi-Tornion käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.7.2010 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 09 160 67608)

Everstiluutnantti Ari Tapani Grönroosille suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi ISAF-kriisinhallintaoperaatiossa Afganistanissa annetun määräyksen peruuttaminen 23.8.2010 lukien ja everstiluutnantti Mats Mikael Feldtin määrääminen tähän tehtävään 23.8.2010 lukien, everstiluutnantti Pasi Veli Rekilälle suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi Kosovossa, KFOR-operaatiossa annetun määräyksen peruuttaminen 28.7.2010 lukien ja everstiluutnantti Pertti Kalevi Postin määrääminen tähän tehtävään 28.7.2010 lukien. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 09 160 88121)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 3.6.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta. Asetuksessa vahvistetaan tulonsaajien keskimääräisiin ansiotuloihin perustuva euromäärä, jota voidaan käyttää vahinkoa kärsineen oletettuna ansiotulona määrättäessä ansionmenetyskorvausta vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2 b §:n nojalla. Asetuksen mukaista ansiotuloa voidaan käyttää ansionmenetyskorvauksen perustana, kun henkilövahingon johdosta pysyvästi ja täydellisesti työkykynsä menettänyt ei ollut vahingon tapahtuessa täyttänyt 18 vuotta. Asetus tulee voimaan 10.6.2010. (OM lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila 09 160 67719)

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella laajennetaan valvontavelvoitetta pinta-alapoikkeamatapauksissa siten, kuin Euroopan komissio on edellyttänyt tekemiensä tarkastustensa yhteydessä. Jos paikalla tehtävässä tarkastuksessa havaitaan, että kasvilajiryhmää koskevassa tukihakemuksessa ilmoitettu pinta-ala on suurempi kuin valvonnassa hyväksytty pinta-ala, kaikki kyseisen kasvilajiryhmän kasvulohkot on mitattava. Valvontapöytäkirjan toimittamisen aikataulua viljelijälle tarkennetaan siten, että valvontapöytäkirja on toimitettava viljelijälle viipymättä valvonnan tuloksen valmistuttua. Valvonnassa käytettäviä mittalaitteita koskevaa säännöstä päivitetään vastaamaan Euroopan komission asettamia vaatimuksia pinta-alojen mittaamiselle. Lisäksi GPS-laitteen hyväksyttävää mittapoikkeamaa tarkennetaan. Viljelijän tulee jatkossa aina esittää vaatimus tarkemmasta mittauksesta kahden viikon kuluessa valvontatuloksen tiedoksisaamisesta. Peruslohkoa rajaavaksi tekijäksi ehdotetaan muiden tekijöiden lisäksi tukikelpoisuutta. Tukikelpoiseen alaan luetaan mukaan täydentävien ehtojen mukaiset maisemapiirteet. Asetus tulee voimaan 9.6.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160 52229)

Valtioneuvoston asetus maitoalan erityisestä markkinatukitoimenpiteestä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksella säädetään maidontuottajille kiintiökaudelta 2008/2009 erityisenä markkinatukitoimenpiteenä maksettavan tuen määrä. Koska hyväksyttävien hakemusten perusteella maksettava määrä valtioneuvoston asetuksen (138/2010) tukitasolla ylittää Euroopan komission hyväksymän enimmäismäärän, tukea alennetaan siten, että sitä maksetaan 0,22 senttiä maitolitralta. Maidontuottajille maksettavan kriisituen maksaminen perustuu erityisen markkinatukitoimenpiteen vahvistamisesta maitoalalla annettuun komission asetukseen (EU) N:o 1233/2009. Asetus tulee voimaan 9.6.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160 52229)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 3.6.2010 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä vaalirahoitukseen liittyvistä kysymyksistä annetun valtioneuvoston tiedonannon johdosta pöytäkirjaan. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 09 160 22006)

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista ja sen liitteenä oleva sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehulan ilmoitus sidonnaisuuksista. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 09 160 22007)

Päätös oikeuttaa ulkoasiainministeriö Suomen valtion puolesta merkitsemään enintään 88 235 uutta Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n osaketta yhtiön osakepääoman korotuksen yhteydessä ja maksamaan osakemerkinnästä yhteensä enintään 14 999 950 euroa. (UM lähetystöneuvos Satu Santala 09 160 56323)

Päätös määrätä professori Dan-Olof Riska ja ohjelmapäällikkö Pentti Pulkkinen Suomen edustajiksi Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön (CERN) neuvostoon 1.7.2010-31.12.2012. (OKM johtaja Leena Vestala 09 160 77465)

Päätös määrätä maa- ja metsätalousministeriön ylitarkastajat Jussi Laanikari, Roni Selén ja Maija Mela valtioneuvoston esittelijöiksi. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 09 160 53331)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 3.6.2010 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 17/2010 vp) eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen neuvottelemisesta (Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan välinen puitesopimus). Euroopan yhteisön ja Kaakkois-Aasian maiden järjestön (Association of Southeast Asian Nations, Asean) yhteistyösopimus vuodelta 1980 on muodostanut sopimuksellisen perustan Euroopan unionin ja Kaakkois-Aasian maiden suhteille, mutta sopimus on jo pitkään ollut auttamattomasti vanhentunut. Uuden sukupolven kumppanuus- ja yhteistyösopimusten (Partnership and Cooperation Agreement, PCA) tarkoituksena onkin vastata nykypäivän haasteisiin, joista Filippiinien tasavallan osalta muun muassa turvallisuus, sisäasiat, ihmisoikeudet ja ennen kaikkea siirtolaisuus ovat etusijalla. Komissio sai neuvottelumandaatin neuvostolta vuoden 2004 lopulla. (UM lähetystöneuvos Valtteri Hirvonen 09 160 56050)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 18/2010 vp) eduskunnalle uudistetun tullikoodeksin täytäntöönpanoa koskevien säännösten valmistelusta komitologiamenettelyssä (uudistetun tullikoodeksin täytäntöönpanoasetus). Luonnos Euroopan komission ehdotukseksi uudistetun tullikoodeksin (EY) N:o 450/2008 yksityiskohtaisempaa täytäntöönpanoa koskevaksi komission asetukseksi. Uuden täytäntöönpanoasetuksen rakenne perustuisi uudistetun tullikoodeksin rakenteeseen ja se jakaantuisi uudistetun tullikoodeksin tavoin yhdeksään osastoon. Artiklamäärä pienenisi jonkin verran nykyisen soveltamisasetuksen yli tuhannesta artiklasta. Valmisteilla olevan täytäntöönpanoasetuksen säännökset vastaisivat melko suurelta osin nykyisen soveltamisasetuksen säännöksiä. (VM neuvotteleva virkamies Jukka M. Kekkonen 09 160 33475)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 3.6.2010 seuraavat nimitysasiat:

Lähetystöneuvos Jarno Syrjälä ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2010 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

Erityisasiantuntija Mikko Toivo Antero Monto oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.9.2010 lukien. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 09 160 67670)

Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Veli-Pekka Nurmi onnettomuustutkintakeskuksen johtajan virkaan 1.7.2010 lukien. (OM hallintojohtaja Olli Muttilainen 09 160 67622)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 2.6.2010 seuraavia asioita:

Puolustusministeriön hankintapäätös; maalitilannekuvajärjestelmän 2. vaiheen hankinta. (PLM hallitussihteeri Iikka Marttila 09 160 88137)

Puolustusministeriön hankintapäätös; Vinka-kalustolla annettavan peruslentokoulutuksen, teoriakoulutuksen ja teknisen tuen hankinta 2010-2018. (PLM hallitussihteeri Iikka Marttila 09 160 88137)

Suomen Akatemian oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus Hakaniemenranta 6:n, yhteensä 4 454 htm2 tiloista Helsingissä. Sopimuksen kesto on 10 vuotta ja vuosivuokra on noin 1,18 miljoonaa euroa (alv 0%). Suomen Akatemian käyttöön toimitilat otetaan 1.9.2011. (OKM yliarkkitehti Liisa Munsterhjelm 09 160 77222)

Eläkevastuun täydennyskertoimen ja perustekoron vahvistaminen 1.7.2010 lukien. Vanhuuseläkevastuun täydentämistä koskevaa sääntelyä uudistettiin vuoden 2007 alusta alkaen. Eläkevastuun täydennyskertoimen lisäksi vanhuuseläkevastuun täydentäminen perustuu eläkelaitosten toteutuneeseen osaketuottoon. Eläkelaitosten keskimääräiseen vakavaraisuuteen perustuvan eläkevastuun täydennyskertoimen arvo on 0,98 prosenttia, kun voimassa oleva arvo on 0,24 prosenttia. Vakuutusmaksujen ja eräiden vastuuerien korkoutuksessa käytettävän perustekoron arvo on 4,5 prosenttia, joka on 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin voimassa oleva arvo. (STM osastopäällikkö Outi Antila 09 160 73864)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 4.6.2010

Suomen osallistuminen kriisinhallintaan ja sotilaallisen kriisinhallinnan suorituskykyjen kehittäminen

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat kokouksessaan perjantaina 4. kesäkuuta Suomen mahdollisesta osallistumisesta EU:n Atalanta-kriisinhallintaoperaatioon Somalian rannikkovesillä. Suomi valmistautuu osallistumaan operaatioon yhdellä alusyksiköllä vuoden 2011 alkupuoliskolla. Osallistumisen kesto olisi neljästä viiteen kuukautta. Eduskunnalle valmistellaan sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain mukainen selonteko.

Syksyllä 2008 käynnistynyt Atalanta-operaatio on onnistunut hyvin päätehtävässään, humanitaaristen kuljetusten suojaamisessa. Kolmasosa Somalian 9 miljoonan väestöstä tarvitsee ruoka-apua ja joka kuudes lapsi on aliravittu. WFP:n ruoka-apua on toimitettu n. 3 miljoonalle hengelle Somaliassa vuosittain. Atalanta on suojannut 72 WFP-kuljetusta ja yhden kokonaisen vuoden elintarvikeavun määrän Somalialle toimikautensa aikana (365.000 tonnia ruokaa). EU on kiinnittänyt erityistä huomiota operaatioon liittyvien oikeudellisten kysymysten selvittämiseen, ml. pidätettyjen merirosvojen saattamiseen oikeuden eteen. Oikeudelliset kysymykset selvitetään myös Suomen kriisinhallintaosallistumista koskevissa valmisteluissa.

Lisäksi keskusteltiin Suomen osallistumisesta YK:n kriisinhallintaan. Suomi kotiuttaa parhaillaan joukkojaan Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa toimivasta MINURCAT-operaatiosta, joka päättyy vuoden 2010 loppuun mennessä. YK on edelleen keskeinen toimija kansainvälisessä kriisinhallinnassa ja Suomi pyrkii jatkossakin osallistumaan aktiivisesti YK:n kriisinhallintaan.

Suomen sotilaallisen kriisinhallinnan suorituskykyjä kehitetään ottaen huomioon EU:n ja Naton kanssa tehtävä yhteistyö sekä pohjoismainen puolustusalan kehittämistyö.

Kriisinhallintatehtävissä palvelee noin 500 suomalaissotilasta ja siviilikriisinhallinnan tehtävissä 160 asiantuntijaa. Naisia näissä tehtävissä on noin 65.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Timo Kantola, ulkoasiainministeriö, p. 09 160 55480, vanhempi osastoesiupseeri Hannu Ojala, puolustusministeriö, p. 09 160 88175

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Metsästysrikosten seuraamusten ja niihin liittyvien tutkintakeinojen tehostamista pohtinut työryhmä luovutti 1.6.2010 mietintönsä oikeusministeri Tuija Braxille. Työryhmä ehdottaa törkeän metsästysrikoksen lisäämistä rikoslakiin, jotta erityisen moitittavista teoista voitaisiin rangaista nykyistä ankarammin. Rangaistus törkeästä metsästysrikoksesta olisi työryhmän mukaan vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta vankeutta. Törkeästä rikoksesta määrättäisiin yleensä aina myös metsästyskielto. Törkeän metsästysrikoksen johdosta määrättävä metsästyskielto olisi kestoltaan vähintään kolme ja enintään kymmenen vuotta. Lisäksi lakiin otettaisiin säännökset törkeästä laittoman saaliin kätkemisestä. Raportti on osoitteessa http://www.om.fi/1274105350896. Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, p. 09 160 67725 ja lainsäädäntösihteeri Sami Kiriakos, p. 09 160 67696, oikeusministeriö.

Selvityshenkilö, professori Eva Liljeblom luovutti 3.6.2010 raporttinsa arvopaperien moniportaisuuden taloudellisista vaikutuksista hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle. Liljeblomin selvityksen mukaan arvopaperien moniportaisen hallinnan laajentamisen suorat ja epäsuorat vaikutukset ovat yhteenlaskettuna selvästi myönteiset. Raportin mukaan moniportainen hallinta lisäisi säilytyspalvelujen tarjontaa ja parantaisi palvelujen kansainvälistä toimivuutta. Arvopaperikaupan alentuvat selvityskustannukset edistäisivät osakkeiden vaihdettavuutta, joka puolestaan voisi vahvistaa osakkeiden arvostustasoa arvopaperimarkkinoilla. Kansantalouden kannalta moniportaisen hallinnan laajentaminen laskisi listayhtiöiden pääomakustannuksia, millä olisi myönteinen vaikutus investoinneille, työllisyydelle sekä bruttokansantuotteelle. Selvitys on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/07_rahoitusmarkkinat/20100602Arvopa/nettijulkaisu_rmo.pdf. Lisätietoja antavat osastopäällikkö Tuija Taos, p. 09 160 33095, valtiovarainministeriö ja professori Eva Liljeblom, p. 040 352 1291.

Perusopetuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijaon uudistamista valmistellut työryhmä luovutti 1.6.2010 ehdotuksensa opetusministeri Henna Virkkuselle. Työryhmä esittää perusopetuksen valinnaisuuden lisäämistä ja uusiksi oppiaineiksi etiikkaa ja draamaa. Työryhmä korostaa perusopetuslain velvoitetta järjestää opetus oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti sekä huomioida oppimisympäristön ja työtapojen monipuolisuus. Oppiainekokonaisuuksien ja oppiaineiden taidollisille ja tiedolliselle tavoitteille laaditaan osaamisen kriteerit opetussuunnitelman perusteissa. Oppiaineiden tiedollista sisältöä esitetään fokusoitavaksi ja tuntimääriä tarkistettavaksi. Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/okmtr01.pdf?lang=fi. Lisätietoja antavat pääjohtaja Timo Lankinen, p. 040 348 7154, opetusneuvos Irmeli Halinen, p. 040 348 7297 ja opetusneuvos Ritva Järvinen, p. 040 348 7337, Opetushallitus.

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuutta pohtinut työryhmä luovutti 3.6.2010 mietintönsä liikenneministeri Anu Vehviläiselle. Työryhmän mukaan tehokas valvonta ja rikkomuksiin puuttuminen, kuten alkolukon käyttöpakon määrääminen rattijuopumuksesta, voisivat olla ratkaisuja nuorten liikenneonnettomuuksien vähentämiseksi. Työryhmä katsoo myös, että yleinen promillerajan laskeminen 0,2 promilleen vaikuttaisi myönteisesti liikenneturvallisuuteen. Muita keinoja olisivat työryhmän mukaan muun muassa kuljettajakoulutusuudistus, pakollinen mopokoulutus ja -tutkinto sekä uusien kuljettajien tehostettu valvonta ja kuljettajakohtainen rikkeisiin puuttuminen ensimmäisten kahden vuoden aikana. Raportti on osoitteessa http://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderId=964900&name=DLFE-10802.pdf&title=Julkaisuja%2020-2010. Lisätietoja antaa liikenneneuvos Anneli Tanttu, p. 09 160 28568, liikenne- ja viestintäministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.