Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 21/2010

Liite: Ministereiden sijaiset 24.5.2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

MUUTOS VALTIONEUVOSTOSSA

Tasavallan presidentti vapautti 24.5.2010 pyynnöstä hammaslääketieteen tohtori, valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Liisa Marja Hyssälän valtioneuvoston jäsenyydestä ja sosiaali- ja terveysministerin tehtävistä sekä nimitti sosionomi, kansanedustaja Juha Tapani Rehulan valtioneuvoston jäseneksi ja määräsi hänet sosiaali- ja terveysministeriksi. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 09 160 22006)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 27.5.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta. Pykälän muutoksella vahvistetaan vuoden 2009 pohjoisen tuen tukitasot maidon osalta. Lisäksi tarkennetaan viitemäärän vaikutus maksettavan tuen määrään. Maidon tuotantotukeen on pohjoisen tuen asetuksessa varattu vuodelle 2009 157,2 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 2.6.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 09 160 52793)

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahan määrästä vuonna 2010 annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Pykälää muutetaan siten, että maatalousyrittäjien opintorahaan varattua määrärahaa voidaan käyttää uuden, 1.5.2010 voimaan tulleen, maatalousyrittäjien opintorahasta annetun valtioneuvoston asetuksen (247/ 2010) mukaiseen tarkoitukseen. Asetus tulee voimaan 2.6.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 09 160 52793)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta. Asetuksella säädetään kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien tarkastamisesta, valvonnan järjestämisestä sekä valvonnan seuraamuksista vuonna 2010. Asetus tulee voimaan 2.6.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160 52229)

Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella toteutetaan eräät maaseudun yritys- ja hankerahoituksen hallinnollisen taakan vähentäminen -työryhmän selvityksessä esitetyt muutokset tukijärjestelmän kehittämiseksi. Näitä ovat esimerkiksi muutos yleiskustannusten kohdentamisessa ja todentamisessa, koulutuksen ja tiedonvälityksen mahdollistaminen osana yleishyödyllistä kehittämishanketta, euromääräisten rajojen nostaminen kustannusten kohtuullisuuden selvittämiselle edellytetyssä menettelyssä ja luopuminen vaatimuksesta tuen maksamisen hakemisesta vähintään kerran vuodessa. Asetuksella mahdollistetaan maaseuturahaston osarahoituksella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2007-2013 toteutettavat laajakaistahankkeet, jotka toimeenpannaan yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonaloilla osana kansallista Laajakaista 2015-hanketta. Valtion aluehallinnon uudistuksen johdosta tehtävät muutokset toteutetaan ja tehdään eräitä muita teknisiä muutoksia sekä täsmennetään eräitä säännöksiä niiden soveltamisessa havaittujen tarpeiden vuoksi. Asetus tulee voimaan 2.6.2010. (MMM hallitussihteeri Mika Saari 09 160 52242)

Valtioneuvoston asetus henkilöstörahastoasetuksen muuttamisesta. Uuden yhteistoiminta-asiamiehestä annetun lain tultua voimaan kuuluu henkilöstörahastojen valvonta ja rekisterien pito yhteistoiminta-asiamiehelle. Asetusta muutetaan siten, että valvontaviranomaisena ja rekisterinpitäjänä toimii jatkossa yhteistoiminta-asiamies. Asetus tulee voimaan 1.7.2010. (TEM hallitussihteeri Jan Hjelt 010 60 48940)

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista. Asetusta sovelletaan luvanvaraisiin ja ympäristönsuojelulain muutoksella (253/ 2010) luvanvaraisuudesta poistettuihin ja rekisteröintimenettelyyn siirtyviin jakeluasemiin, joiden polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m3. Asetus sisältää jakeluaseman teknisiä rakenteita, maaperän ja pohjaveden suojelemista, jätevesien käsittelyä, ilmaan tulevien päästöjen rajoittamista sekä tarkkailua koskevia vaatimuksia, jotka ovat tarpeen ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Asetuksen vaatimukset ovat ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksia luvanvaraisille ja yhdenmukaisia vaatimuksia rekisteröitäville jakeluasemille. Rekisteröinnissä ei ole mahdollista antaa asetusta täydentäviä tai siitä poikkeavia määräyksiä. Asetus tulee voimaan 1.6.2010. Asetusta sovelletaan kaikkiin uusiin jakeluasemiin asetuksen voimaantulosta lähtien. Asetusta sovelletaan olemassa olevan jakeluaseman toimintaan siirtymäsäännöksen mukaisesti, mutta kuitenkin viimeistään 1.1.2020 alkaen. (YM neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen 050 362 2057)

Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista. Asetusta sovelletaan luvanvaraisiin ja ympäristönsuojelulain muutoksella (253/2010) luvanvaraisuudesta poistettuihin ja rekisteröintimenettelyyn siirtyviin polttoaineteholtaan yli yhden, mutta alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköihin. Asetus sisältää ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarpeellisia vaatimuksia koskien energiantuotantolaitoksen ilmaan tulevien päästöjen rajoittamista sekä jätevesien käsittelyä, jätehuoltoa, polttoaineiden varastointia, meluntorjuntaa ja tarkkailua koskevia vaatimuksia. Asetuksen vaatimukset ovat vähimmäisvaatimuksia luvanvaraisille ja yhdenmukaisia vaatimuksia rekisteröitäville energiantuotantolaitoksille. Rekisteröinnissä ei ole mahdollista antaa asetusta täydentäviä tai siitä poikkeavia määräyksiä. Asetus tulee voimaan 1.6.2010. Asetusta sovelletaan uusiin energiantuotantolaitoksiin asetuksen voimaantulosta lähtien. Olemassa oleviin energiantuotantolaitoksiin asetusta sovelletaan siirtymäsäännösten mukaisesti, mutta kuitenkin viimeistään 1.1.2018 alkaen. (YM neuvotteleva virkamies Sirpa Salo-Asikainen 040 017 8337)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen 10 §:n muuttamisesta. Asetuksen (169/2000) 10 pykälään lisätään uusi 2 momentti. Säännöksen mukaan nimelliseltä sähköntuotantoteholtaan vähintään 300 megawatin polttolaitoksia koskeviin lupahakemuksiin tulee liittää toiminnanharjoittajan selvitys, jossa arvioidaan tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvan hiilidioksidin talteenoton edellytyksiä kyseisen laitoksen osalta. Selvityksen tulee sisältää arvio hiilidioksidin sopivista varastointipaikoista sekä arvio hiilidioksidin talteenoton jälkiasentamisen ja siirtolaitteistojen teknisestä ja taloudellisesta toteutettavuudesta. Asetus tulee voimaan 1.6.2010. (YM hallitussihteeri Katariina Haavanlammi 040 197 5165)

Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen (1017/2002) lisätään uusi 5 c pykälä. Säännöksen mukaan lupaviranomaisen tulee tarkistaa nimelliseltä sähköntuotantoteholtaan vähintään 300 megawatin polttolaitosta koskeva toiminnanharjoittajan laatima selvitys hiilidioksidin talteenoton edellytyksistä. Jos toiminnanharjoittajan selvityksen perusteella hiilidioksidin talteenoton edellytykset täyttyvät, tulee laitos velvoittaa lupamääräyksellä tekemään tilavaraus hiilidioksidin talteenottolaitteistolle. Asetus tulee voimaan 1.6.2010. (YM hallitussihteeri Katariina Haavanlammi 040 197 5165)

Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista. Asetuksella ehkäistään ja vähennetään asfalttiaseman toiminnasta aiheutuvaa ympäristön pilaantumista sekä yhdenmukaistetaan asfalttitoimialan ympäristönsuojeluvaatimuksia. Asetusta sovelletaan ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksena niihin asfalttiasemiin, jotka tarvitsevat toiminnalleen ympäristöluvan. Asfalttiasema voi 1.6.2010 alkaen toimia myös rekisteröidyttyään ympäristönsuojelulain mukaisesti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Asetus sisältää keskeiset lakia täsmentävät säännökset, joita noudattamalla toiminta on sallittua rekisteri-ilmoituksen nojalla. Asetuksella vahvistetaan yleisesti lupakäytännössä käytettyjä määräyksiä yleisiksi säännöksiksi ja asetetaan asfalttitoimialan yleisimmille päästöille raja-arvot sekä tarkkailuvelvoitteita. Asetus tulee voimaan 1.6.2010. Asetusta sovelletaan kaikkiin uusiin asfalttiasemiin asetuksen voimaantulosta alkaen. Asetusta sovelletaan olemassa olevan asfalttiaseman toimintaan siirtymäsäännöksen mukaisesti, mutta kuitenkin viimeistään 1.1.2018 alkaen. (YM ylitarkastaja Elise Sahivirta 050 371 5476)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 24.5.2010 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehulan, peruspalveluministeri Paula Risikon ja ministeri Stefan Wallinin välinen työnjako sosiaali- ja terveysministeriössä. Kukin ministeri käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset asiat sekä virkanimitys- ja henkilöstöasiat. Samoin kukin ministeri johtaa taloussuunnittelua ja talousarvioiden ja muiden yhteisten asioiden valmistelua omalla toimialallansa. Muilta osin työnjako on sosiaali- ja terveysministeriössä seuraava: Peruspalveluministeri Risikko käsittelee sosiaali- ja terveyspalveluosastolle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan lääkehuoltoa koskevia asioita sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osastolle kuuluvat asiat. Ministeri Wallin käsittelee tasa-arvoasiat. Sosiaali- ja terveysministeri Rehula käsittelee muut sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat asiat. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 09 160 22007)

Päätös määrätä ministereiden sijaiset (liite). (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 09 160 22007)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 27.5.2010 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta siviiliilmailun turvallisuutta koskevien sopimuspäivitysten hyväksymistä varten järjestettävään Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) diplomaattikonferenssiin Pekingissä 30.8.-10.9.2010. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ulkoasiainneuvos, suurlähettiläs Lars Backström Pekingin suurlähetystöstä ja jäsenet ovat lainsäädäntösihteeri Virpi Laukkanen ulkoasiainministeriöstä, johtaja Matti Tupamäki Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista sekä ulkoasiainsihteeri Juho Simpura Pekingin suurlähetystöstä. Valtuuskunta oikeutetaan valitsemaan yksimielisellä päätöksellään keskuudestaan varapuheenjohtaja. (UM lähetystöneuvos Anu Saarela 09 160 55726)

Päätös määrätä sisäasiainministeriön ylitarkastajat Marko Meriniemi, Tiina Nuutinen ja Viivi Männikkö valtioneuvoston esittelijöiksi. (SM hallitusneuvos Ismo Atosuo 071 878 8303)

Päätös Kylmäkosken kunnan liittämisestä Akaan kaupunkiin. Laajentuneen kaupungin nimi on Akaa. Laajentunut kunta kuuluu niihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin, joihin kuuluu nykyinen Akaan kaupunki. Laskennallisen yhdistymisavustuksen kokonaissumma on 2,8 miljoonaa euroa. Päätös tulee voimaan 1.1.2011. (VM ylitarkastaja Anu Hernesmaa 09 160 32206)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston maaseutupoliittisen selonteon, Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi, johdosta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan kannanotto; 1. Hallitus huolehtii maaseudun infrastruktuurin ja palveluiden kehittämisestä asukkaiden ja elinkeinojen tarpeet huomioon ottaen siten, että maaseutu on yhdenvertaisessa asemassa koko maahan nähden. 2. Hallitus edistää maaseudun elinkeinoelämän kehittymistä siten, että perinteisten elinkeinojen rinnalla kehitetään erityisesti sellaisia aloja, joilla on globaalisten muutosten seurauksena erityisvahvuuksia, esimerkkinä hajautettu uusiutuva energia ja puhdas ruoka. 3. Hallitus huolehtii maaseutua koskevan perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen samoin kuin koulutuksen tarpeista siten, että ne voivat vastata uusiin, muun muassa globaaleista muutoksista johtuviin haasteisiin. 4. Hallitus ottaa valtiontaloudellisessa suunnittelussa huomioon maaseudun kehittämisen edellyttämät voimavaratarpeet ja ryhtyy toimenpiteisiin toimivamman yhteistyön luomiseksi eri hallinnonalojen viranomaisten välille saattaen samalla maaseutuvaikutusten arvioinnin ennakkotoimeksi kaikkeen sellaiseen kansalliseen päätöksentekoon, jolla on alueellisia vaikutuksia. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 09 160 53345)

Päätös asettaa elintarvikeneuvottelukunta toimikaudeksi 1.6.2010-31.5.2013. Kokoonpano: puheenjohtaja: elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi maa- ja metsätalousministeriö; jäsenet (varajäsenet suluissa): varapuheenjohtaja: kaupallinen neuvos Leena Mannonen (pääsihteeri Marja Innanen) maa- ja metsätalousministeriö, hallitusneuvos Kristian Tammivuori (ylitarkastaja Leila Vilhunen) työ- ja elinkeinoministeriö, lähetystöneuvos Pekka Väänänen (kaupallinen neuvos Mia Hurtta) ulkoasiainministeriö, neuvotteleva virkamies Sirpa Sarlio-Lähteenkorva sosiaali- ja terveysministeriö (erikoistutkija Marja-Leena Ovaskainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), pääjohtaja Jaana Husu-Kallio (osastonjohtaja Maria Teirikko) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, laboratorionjohtaja Janne Nieminen (tuoteturvallisuuspäällikkö Katri Hyysalo) Tullilaboratorio, erityisasiantuntija Tarja Hartikainen Suomen Kuntaliitto (kaupungin eläinlääkäri-hygieenikko Seija Heikkinen Porvoon kaupunki), elintarvikeasiantuntija Annikka Marniemi Suomen Kuluttajaliitto ry (Gun Winter Kuluttajat-Konsumenterna ry), johtaja Seppo Heiskanen (toimialapäällikkö Elisa Piesala) Elintarviketeollisuusliitto ry, johtaja Ilkka Nieminen (asiantuntija Merja Söderström) Päivittäistavarakauppa ry, viestintäpäällikkö Heli Satuli (varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi) Matkailu- ja Ravintolapalvelut MARA ry, kotieläinasiamies Vuokko Puurula (kasvinviljelyasiamies Mika Virtanen) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, toimitussihteeri Minna Räsänen Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry (yhteiskuntasuhteiden sihteeri Hanna Kuntsi Palvelualojen ammattiliitto PAM ry), toiminnanjohtaja Elisa Niemi (Mikko Rahtola) Luomuliitto ry ja yrittäjä Janne Tolvi Kolatun Vuohijuustola (yrittäjä Riikka Ali-Lekkala-Aalto Makuliha Oy). (MMM neuvotteleva virkamies Anne Haikonen 09 160 52786)

Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriön ylitarkastaja Mirka Meres-Wuori valtioneuvoston esittelijäksi. (LVM viestintäneuvos Juhapekka Ristola 09 160 28348)

Päätös määrätä sosiaali- ja terveysministeriön lakimies Kirsi Ruuhonen valtioneuvoston esittelijäksi. (STM ylitarkastaja Susanna Valtonen 09 160 74376)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 27.5.2010 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 15/2010 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja puitepäätöksen 2004/68/YOS kumoamisesta (lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia). Direktiiviehdotus koskee Euroopan unionin jäsenvaltioiden lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön, seksuaaliseen riistoon ja lapsipornografiaan liittyvän rikoslainsäädännön yhtenäistämistä sekä kyseisten rikosten torjuntaa, niiden käsittelyä ja niiden uhrien auttamista. Direktiiviin otettaisiin elementtejä, joita on aihepiiriä koskevassa vuodelta 2007 olevassa Euroopan neuvoston yleissopimuksessa. Komission antoi 25.3.2009 samansuuntaisen ehdotuksen puitepäätökseksi, jonka johdosta valtioneuvosto antoi eduskunnalle kirjelmän U 42/2009 vp. Kyseistä ehdotusta käsiteltiin neuvoston työryhmässä lukuisia kertoja vuoden 2009 aikana. Ehdotus kuitenkin raukesi Lissabonin sopimuksen tultua voimaan joulukuussa 2009. (OM lainsäädäntöneuvos Matti Marttunen 09 160 67653)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 16/2010 vp) eduskunnalle komission talousarvioesityksestä vuodelle 2011 (budjetti; Euroopan unioni). Euroopan komissio hyväksyi 27.4.2010 esityksensä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi vuodelle 2011. Taloudelliset vaikutukset otetaan huomioon Suomen vuoden 2011 talousarvioesityksessä. Komission esittämä maksumäärärahojen taso 130,2 miljardia euroa on 5,8 prosenttia vuoden 2010 tasoa suurempi. Sitoumusten määrä nousee 142,6 miljardiin euroon eli kasvua on 0,8 prosenttia. Komission esityksen mukaisten maksumäärärahojen taso vastaa 1,05 prosenttia EU:n yhteenlasketusta bruttokansantulosta. Suomen maksujen kokonaismäärä tarkentuu komission talousarvioesityksen 1. oikaisukirjelmän jälkeen ja otetaan huomioon kansallisessa budjettivalmistelussa. (VM lainsäädäntöneuvos Martti Anttinen 09 160 33015)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 24.5.2010 seuraavat nimitysasiat:

Valtiosihteeri Eeva Kuuskoski ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 24.5.2010 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehulan toimikauden ajaksi. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 09 160 73763)

Valtioneuvosto päätti 27.5.2010 seuraavat nimitysasiat:

Lainsäädäntöneuvos Matti Jussi Mikael Marttunen oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.8.2010 lukien. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 09 160 67670)

Filosofian maisteri Markku Tuhkanen liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.6.2010 lukien. (LVM viestintäneuvos Juhapekka Ristola 09 160 28348)

Terveydenhuollon maisteri Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriön johtajan virkaan 1.6.2010 alkaen. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 09 160 73763)

Oikeustieteen kandidaatti Pasi Mustonen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.6.2010 alkaen. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 09 160 73763)

Filosofian tohtori Kirsi Törmäkangas sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 21.6.2010 alkaen. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 09 160 73763)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Meristrategiadirektiivityöryhmä luovutti 21.5.2010 ehdotuksensa EY:n meristrategiadirektiivin toimeenpanemiseksi ympäristöministeri Paula Lehtomäelle. Työryhmä ehdottaa, että Suomen merialueille laadittaisiin merenhoitosuunnitelma, joka ulottuisi rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle. Suunnitelma sovitettaisiin yhteen vesienhoitosuunnitelmien kanssa, jotta saataisiin kattava kokonaiskuva ja vältyttäisiin päällekkäiseltä työltä. Toimet edellyttävät yhteistyötä hallinnonalojen välillä sekä Itämeren rantavaltioiden välillä. Kansainvälinen yhteistyö keskittyy HELCOM:ssa tehtävään työhön. Työryhmän näkemys on, että direktiivin edellyttämä suunnittelu- ja seurantajärjestelmä sisällytettäisiin vesienhoitolakiin. Tämän seurauksena syntyisi laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Yhdistäminen vahvistaisi viranomaisten yhteistyötä ja auttaisi hyödyntämään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten osaamista vesienhoidon suunnittelussa. Lisätietoja antavat hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine, p. 050 559 9142 ja ylitarkastaja Markus Tarasti, p. 0400 143 927, ympäristöministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.