Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 20/2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 21.5.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 66/2010 vp) lasten oikeuksien käyttöä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sanotun yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lasten oikeuksien käyttöä koskeva eurooppalainen yleissopimus avattiin allekirjoitettavaksi Strasbourgissa Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen yhteydessä 25.1.1996, jolloin myös Suomi allekirjoitti yleissopimuksen. Yleissopimuksen tavoitteena on vahvistaa lasten oikeuksia siltä osin kuin ne mahdollistavat lapsen osallistumisen itseään koskeviin oikeudellisiin menettelyihin tuomioistuimissa tai vastaavanlaista valtaa käyttävissä hallinnollisissa viranomaisissa. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi yleissopimuksen 1 artiklan 4 kohdan tarkoittama selitys, jossa tarkennetaan, että yleissopimusta sovelletaan isyyden vahvistamista, lapseksiottamista ja huostaanoton tuomiokäsittelyä koskeviin oikeudellisiin menettelyihin. Esitykseen sisältyy lakiehdotus yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Salla Lötjönen 09 160 67703)

Hallituksen esitys (HE 67/2010 vp) laiksi sairausvakuutuslain 13 luvun 5 §:n muuttamisesta. Sairausvakuutuslakia muutetaan siten, että ennalta ehkäisevän työterveyshuollon nykyisen 60 prosentin korvaustason ehtona on, että työnantaja, työntekijät ja työterveyshuolto yhteistyössä sopivat työpaikalla ja työterveyshuollossa noudatettavista käytännöistä, joilla työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea toteutetaan työpaikan ja työterveyshuollon yhteisenä toimintana. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (STM hallitussihteeri Sanna Pekkarinen 09 160 73174)

Hallituksen esitys (HE 68/2010 vp) laeiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta. Kansaneläkelaitoksen nykyisin harkinnanvaraisena kuntoutuksena korvaama kuntoutuspsykoterapia siirretään Kansaneläkelaitoksen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaksi lakisääteiseksi toiminnaksi. Kansaneläkelaitos korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16–67-vuotiaille vakuutetuille, joiden työ- tai opiskelukyky on mielenterveydenhäiriön vuoksi uhattuna. Kuntoutuspsykoterapiaa korvataan yhdellä päätöksellä enintään 80 kertaa yhden vuoden pituisen kuntoutusjakson aikana ja kolmen vuoden aikana yhteensä enintään 200 kertaa. Kuntoutuspsykoterapian korvaaminen edellyttää, että vakuutetulla on mielenterveyden häiriön toteamisen jälkeen ollut vähintään kolmen kuukauden pituinen asianmukainen hoitosuhde. Korvattava kuntoutuspsykoterapia perustuu kuntoutujan hoidosta vastaavassa terveydenhuollon yksikössä tehtyyn kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutuspsykoterapian kustannukset korvataan valtioneuvoston asetuksella vahvistettavan korvaustason mukaan, jonka ylimenevä osuus jää kuntoutujan maksettavaksi. Lisäksi sairausvakuutuslakia muutetaan siten, että lääkärin antamasta kuntoutuspsykoterapiasta ei enää makseta sairausvakuutuslain mukaista korvausta, jos kuntoutuspsykoterapia korvataan kuntoutuksena. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (STM hallitussihteeri Sanna Pekkarinen 09 160 73174)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 21.5.2010 seuraavat lait:

Laki vaalilain muuttamisesta (HE 8/2010 vp). Säännönmukaisten eduskuntavaalien ja presidentinvaalin toimittamisajankohtia muutetaan. Eduskuntavaalien vaalipäivä on huhtikuun kolmas sunnuntai. Jos huhtikuun kolmas sunnuntai kuitenkin on pääsiäispäivä tai pääsiäispäivän jälkeinen sunnuntai, vaalipäivä on pääsiäispäivää edeltävä sunnuntai. Presidentinvaalin ensimmäisen vaalin vaalipäivää myöhennetään yhdellä viikolla, jolloin vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai. Vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan vuoden 2010 alussa voimaan tulleita kuntajaon muutoksia. Ennakkoäänestysmahdollisuuksia laajennetaan niin, että kotiäänestykseen oikeutetun omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa. Lisäksi vaalilain ehdokasrekisterin tietojen hävittämistä koskeva säännös kumotaan. Laki tulee voimaan 1.6.2010. (OM vaalijohtaja Arto Jääskeläinen 09 160 67572)

Laki ulkomaalaislain 153 ja 158 a §:n muuttamisesta (HE 77/2009 vp). Ulkomaalaislain säännöksiä unionin kansalaisen ja häneen rinnastettavan perheenjäsenten vapaasta liikkuvuudesta muutetaan vastaamaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vapaan liikkuvuuden direktiivin soveltamisesta antamaa tulkintaa. Muutokset koskevat perheenjäseniä, jotka itse eivät ole unionin kansalaisia. Ulkomaalaislain säännöksiä vapaasta liikkuvuudesta sovelletaan jatkossa myös perheenjäseniin, jotka tulevat suoraan kolmannesta maasta ilman aiempaa oleskelua toisessa jäsenvaltiossa, ja tapauksiin, jossa perheenjäsenyys syntyy vasta Suomessa. Laki tulee voimaan 1.7.2010. (SM lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen 071 878 8626)

Laki yliopistolain muuttamisesta (HE 28/2010 vp). Yliopistolakia muutetaan siten, että Helsingin yliopistolle ja Itä-Suomen yliopistolle korvataan määrä, joka vastaa niiden apteekkien elinkeinotulosta maksamaa yhteisöveroa. Helsingin yliopistoon erillisenä yksikkönä kuuluvan Svenska social- och kommunalhögskolanin opiskelijoiden osalta yliopistolakiin lisätään säännös heidän oikeudestaan jatkaa opintoja Helsingin yliopistossa valtiotieteiden maisterin tutkintoa varten. Laki tulee voimaan 1.8.2010. (OKM hallitusneuvos Eerikki Nurmi 09 160 77077)

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a §:n muuttamisesta, laki lääkelain 57 a ja 57 b §:n muuttamisesta, laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta ja laki sairausvakuutuslain muuttamisesta (HE 283/2009 vp). Lailla terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta säädetään sairaanhoitajan oikeudesta määrätä hoitamalleen potilaalle lääkettä apteekista. Edellytyksenä on palvelussuhde terveyskeskukseen, tarvittava lisäkoulutus ja vastaavan lääkärin antama kirjallinen määräys. Rajattu lääkkeenmäärääminen koskee vain tiettyihin tautitiloihin määrättäviä lääkkeitä. Lisäksi sairaanhoitajat voidaan määräajaksi oikeuttaa antamaan lääkemääräyksiä laajalle levinneen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi ja sairastuneiden hoitamiseksi. Lisäksi optikko ja itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva suuhygienisti voivat lisäkoulutuksen saatuaan hankkia vastaanotollaan tarvitsemiaan lääkkeitä. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto merkitsee tiedon rajattua lääkkeenmääräämistä koskevasta erikoispätevyydestä terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin ja antaa yksilöintitunnuksen lääkkeen määräämiseen oikeutetuille. Samalla tehdään tarvittavat muutokset lääkelain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain määritelmiin lääkkeen määrääjästä, jonka lisäksi joitakin sähköiseen lääkemääräykseen liittyviä suostumusmenettelyjä yksinkertaistetaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muutoksella mahdollistetaan maksun periminen sairaanhoitajan avovastaanottokäynniltä ja sairausvakuutuslain muutoksella sairaanhoitokorvauksen maksaminen sairaanhoitajan määräämille lääkkeille ja perusvoiteille. Lisäksi vanhempainrahan maksamisen edellytyksiä muutetaan siten, että synnytyksen jälkeisen tarkastuksen voi tehdä lisäkoulutuksen suorittanut kätilö tai terveydenhoitaja. Lait tulevat voimaan 1.7.2010. (STM hallitusneuvos Päivi Kaartamo 09 160 74353)

Laki sairausvakuutuslain 9 luvun muuttamisesta (HE 15/2010 vp). Rekisteröidyn parisuhteen osapuolen oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen vanhempainpäivärahaan määräytyy perheen sisäisen, enintään yhden vuoden ikäisen lapsen adoption toteutumisen jälkeen samalla tavalla kuin jos aviopuolisot adoptoivat yhteisen lapsen. Naisparitkin saavat oikeuden isyysrahan kaltaiseen etuuteen. Oikeus isäkuukauteen verrattavaan vanhempainpäivärahakauteen on sekä nais- että miespareilla. Laki tulee voimaan 1.9.2010. (STM lakimies Pekka Humalto 09 160 73914)

Tasavallan presidentti hyväksyi Sveitsin kanssa laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Sveitsin kanssa laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 284/2009 vp). Suomen tasavallan ja Sveitsin valaliiton välillä laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta tehty sopimus allekirjoitettiin Helsingissä 30.3.2009. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden palauttaminen toisen sopimuspuolen valtion alueelle sekä helpottaa ja yhdenmukaistaa palauttamisessa käytettävää menettelyä. Sopimus sisältää määräykset sopimusvaltioiden omien kansalaisten ja kolmansien maiden kansalaisten takaisinotosta ja takaisinottoon liittyvästä kauttakulusta sekä tietosuojasta. Sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona on vastaanotettu jälkimmäinen ilmoituksista, joilla sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen diplomaattiteitse, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset toimenpiteet on suoritettu. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (SM hallitusneuvos Eero Koskenniemi 071 878 8615)

Tasavallan presidentti hyväksyi Saint Kittsin ja Nevisin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Saint Kittsin ja Nevisin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 38/2010 vp). Saint Kittsin ja Nevisin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 09 160 33167)

Tasavallan presidentti hyväksyi Saint Vincentin ja Grenadiinien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Saint Vincentin ja Grenadiinien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 39/2010 vp). Saint Vincentin ja Grenadiinien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 09 160 33167)

Tasavallan presidentti hyväksyi Bahaman kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Bahaman kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 40/2010 vp). Bahaman kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 09 160 33167)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 21.5.2010 seuraavat kansainväliset asiat:

Pysyvän edustajan, suurlähettiläs Jan Storen tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Marianne Huusko-Lamposen valtuuttaminen allekirjoittamaan pöytäkirja Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyn siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta. (UM lainsäädäntöneuvos Maria Guseff 09 160 55341)

Alivaltiosihteeri Jaakko Laajavan tai hänen estyneenä ollessaan oikeuspäällikkö Päivi Kaukorannan tai suurlähettiläs Klaus Korhosen valtuuttaminen allekirjoittamaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen hallituksen välinen sopimus Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta. (UM lähetystöneuvos Anu Saarela 09 160 55726)

Ylijohtaja Eero Lavosen tai hänen estyneenä ollessaan kaupallinen neuvos Arto Kosken valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välisen muutoksen I Suomen puolustusministeriön ja Amerikan yhdysvaltojen puolustusministeriön välillä tehtyyn sopimukseen tutkimus- ja kehitystiedon vaihdosta. (PLM vanhempi hallitussihteeri Tarja Jaakkola 09 160 88257)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 21.5.2010 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: 1) Maakuntalaki Ahvenanmaan kunnallisverolain 4 ja 4a §:n muuttamisesta ja 2) Maakuntalaki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 09 160 67745)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 21.5.2010 seuraavat nimitysasiat:

Sosiaali- ja terveysministeri, hammaslääketieteen tohtori Liisa Hyssälä Kansaneläkelaitoksen pääjohtajan virkaan 1.10.2010 lukien. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 09 160 73763)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 20.5.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin. Asetuksessa säädetään tarkemmista ehdoista, jotka valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin annetussa laissa (1171/2009) tarkoitettujen pääomalainojen on täytettävä. Asetus tulee voimaan 21.5.2010 ja on voimassa 31.10.2010 saakka. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 09 160 33096)

Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 ja 13 §:n muuttamisesta. Asetuksella säädetään täydentävien ehtojen vähäisen laiminlyönnin korjaamiselle enintään kolmen kuukauden määräaika. Lisäksi valvonnassa on tarkastettava, että puhdistamolietettä vastaanottanut tila on noudattanut puhdistamolietettä koskevia lannoitevalmistelain (539/2006) ja lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (252/2007) säännöksiä. Asetus tulee voimaan 26.5.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160 52229)

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään säännökset vuonna 2010 käyttöönotettujen nauta- ja lypsylehmäpalkkiojärjestelmien valvonnasta. Lisäksi asetukseen tehdään teknisluonteisia muutoksia EU-säädöksissä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Asetus tulee voimaan 26.5.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160 52229)

Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään seuraamuksista niissä tilanteissa, joissa ympäristötukeen sitoutumaton tuensaaja ei ole noudattanut tekemänsä ympäristötuen erityistukisopimuksen ehtoja. Lisäksi sanktioidaan tilapäisestä eläinmäärän vähentymisestä, joka johtuu kotieläinrakennuksen peruskorjauksesta tai laajentamisesta, tuotantosuunnan muuttamisesta tai ylivoimaisesta esteestä, ilmoittamatta jättäminen. Asetukseen lisätään myös säännös kasvinsuojelukoulutusten valvonnasta. Asetus tulee voimaan 26.5.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160 52229)

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään teknisluonteisia EU:n lainsäädännön edellyttämiä muutoksia asetukseen (659/2007). Asetuksesta muun muassa kumotaan vuonna 2010 päättyneen energiakasvien tukijärjestelmän valvontaan liittyvät säännökset. Lisäksi asetukseen lisätään säännös tilatukijärjestelmän erityistukioikeuksien valvonnasta. Asetus tulee voimaan 26.5.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160 52229)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksessa säädetään siitä, milloin ajoneuvon rekisteri-ilmoituksen voi tehdä Liikenteen turvallisuusviraston sähköisessä palvelussa. Luonnollinen henkilö voi jatkossa tehdä sähköisen rekisteri-ilmoituksen liikennekäytöstä poistosta, liikennekäyttöön otosta sekä rekisteröintitodistuksen tilaamisesta kadonneen tai turmeltuneen rekisteröintitodistuksen tilalle. Asetus tulee voimaan 26.5.2010. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 09 160 28557)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 20.5.2010 seuraavat päätökset:

Päätös nimetä asiantuntija Filip Hamro-Drotz Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:sta, erityisasiantuntija Ulla Sirkeinen Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:sta, osastopäällikkö Marja-Liisa Peltola Keskuskauppakamarista, kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Penttinen Akava ry:stä, EU-asiantuntija Reijo Paananen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:stä, työllisyyspoliittinen asiantuntija Leila Kurki Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:stä, kuluttajaekonomisti ja elintarvikeasiantuntija Pirkko Raunemaa Kuluttajat - Konsumenterna ry:stä/Kotitalous- ja kuluttaja-asiain neuvottelukunta, johtaja Seppo Kallio Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:stä ja kansainvälisten asioiden asiamies Thomas Palmgren Suomen yrittäjistä Euroopan unionin talous- ja sosiaalikomitean (ECOSOC) jäseniksi 21.9.2010 alkavalle toimikaudelle 2010-2015. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Kare Halonen 09 160 22180)

Päätös myöntää tarkastaja Jukka Koskiselle ero vientivalvontaneuvottelukunnan jäsenen tehtävästä ja ryhmäpäällikkö Henrik Nordellille sekä lähetystöneuvos Leena Yli-Vakkuri-Gardemeisterille neuvottelukunnan varajäsenen tehtävistä ja määrätä heidän tilalleen neuvottelukunnan jäseneksi ylitarkastaja Martin Westerlund ja varajäseniksi asiantuntija Tuija Karanko ja lähetystöneuvos Pia Hillo 22.3.2012 päättyväksi toimikaudeksi. (UM ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä 09 160 55741)

Päätös Suomen edustautumisesta Euroopan unionin ja Kaakkois-Aasian yhteistyöjärjestö ASEAN:n ulkoministerikokouksessa Madridissa 26.ja 27.5.2010. Kokouksessa Suomea edustaa alivaltiosihteeri Jaakko Laajava ulkoasiainministeri Alexander Stubbin ollessa estynyt. (UM lähetystöneuvos Valtteri Hirvonen 09 160 56050)

Päätös asettaa valtuuskunta Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ministerikokoukseen 27. ja 28.5.2010 ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtajina ovat valtiosihteeri Velipekka Nummikoski valtiovarainministeriöstä ja valtiosihteeri Riina Nevamäki työ- ja elinkeinoministeriöstä, varapuheenjohtajana on suurlähettiläs Antti Kuosmanen ja jäseninä ovat osastopäällikkö Jorma Korhonen, teollisuusneuvos Petri Lehto, finanssineuvos Kari Varis ja ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 09 160 56167)

Päätös ratkaista Jaakko Jokelan jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitus. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 09 160 33043)

Päätös vuoden 2010 lisätalousarviossa työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin osoitettujen määrärahojen jakamisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksittain (ELY-keskuksittain). ELY-keskuksille jaetaan 30 619 000 euroa ja työ- ja elinkeinoministeriön käytettäväksi ELY-keskusten ja metsähallituksen esitysten mukaisesti 1 116 000 euroa nuorten työllistämiseen luonnonhoitohankkeisiin ja luontokeskusten asiakaspalvelutehtäviin. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen myöntämisvaltuutta jaetaan ELY-keskuksille 9 000 000 euroa. (TEM osastopäällikkö Tuija Oivo 010 60 49040)

Päätös Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta 2007-2013 toteuttavien rajat ylittävän yhteistyön toimenpideohjelmien vuoden 2010 valtion rahoitusosuuden jaosta vastinrahoituksesta vastaavien viranomaisten käytettäväksi. Päätöksellä jaetaan vastinrahoituksesta vastaaville viranomaisille myöntämisvaltuutta valtion rahoitusosuutena 4 300 000 euroa. (TEM aluekehitysneuvos Harry Ekestam 010 60 64921)

Päätös Eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen rajayhteistyöosiota (ENPI CBC) 2007-2013 toteuttavien toimenpideohjelmien vuoden 2010 valtion rahoitusosuuden jaosta ohjelmien yhteisinä hallintoviranomaisina toimivien maakunnan liittojen käytettäväksi. Päätöksellä jaetaan maakunnan liitoille myöntämisvaltuutta valtion rahoitusosuutena 14 900 000 euroa. (TEM aluekehitysneuvos Harry Ekestam 010 60 64921)

Päätös asettaa taloudenhallinnan neuvottelukunta 20.5.2010 alkavaksi nelivuotiskaudeksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: valtiosihteeri Katariina Poskiparta; varapuheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Ulla Karhu; jäsenet (suluissa varajäsenet): lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen (hallitussihteeri Kari Liede) oikeusministeriö, sosiaalineuvos Aune Turpeinen sosiaali- ja terveysministeriö (yksikön päällikkö Pasi Moisio Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), opetusneuvos Kristina Kaihari-Salminen (opetusneuvos Anne Huhtala) Opetushallitus, johtaja Marjatta Turunen (johtaja Anja Peltonen) Kuluttajavirasto, toimistopäällikkö Timo Peltonen Finanssivalvonta (tiedottaja Iina Lario Suomen Pankki), johtaja Kaija Erjanti (rahoitusasiantuntija Ulla Halonen) Finanssialan Keskusliitto, kehittämispäällikkö Teija Jerkku (kehittämispäällikkö Kaisa Härmälä) Marttaliitto, johtaja Kalle Kuusimäki (työalasihteeri Katri Vappula) Kirkkohallitus, tutkimuspäällikkö Anu Raijas (tutkimusjohtaja Päivi Timonen) Kuluttajatutkimuskeskus, varapuheenjohtaja Olli Rinne Suomen Perimistoimistojen Liitto ry (kihlakunnan vouti Ulf Böling Suomen Kihlakunnan voudit ry), edunvalvontasihteeri Jussi-Pekka Rode Sakki ry (asiantuntija Antti Hallia SAMOK ry), projektivastaava Paula Pessi (hallintopäällikkö Reija Aarnio) Suomen Kuluttajaliitto, hallituksen jäsen Jukka Vornanen SYL ry (professori Päivi Palojoki Helsingin yliopisto), toiminnanjohtaja Leena Veikkola (järjestöpäällikkö Jukka Heinonen) Takuu-Säätiö ja johtava talous- ja velkaneuvoja Aki Jauro Talous- ja velkaneuvonta (talous- ja velkaneuvoja Elvi Oikarinen Velkaneuvonta ry). (TEM ylitarkastaja Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen 010 60 63518)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 20.5.2010 seuraavat nimitysasiat:

Lakimies Sakari Airas sisäasiainministeriön poliisiosaston neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.6.2010 lukien. (SM ylitarkastaja Miia Lehmus-Niemi 071 878 8305)

Oikeustieteen maisteri Maija-Liisa Ahokas liikenne- ja viestintäministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.6.2010-28.2.2015, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Minna Kivimäen virkavapaan ajaksi. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 09 160 28389)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 19.5.2010 seuraavia asioita:

Vuoden 2010 talousarvion myöntö- ja sopimusvaltuuksista momentilta 24.30.66. (Varsinainen kehitysyhteistyö) yhteensä 10 miljoonan euron myöntäminen Tansanian kuntien valtionosuusjärjestelmän tukemiseen vuosille 2011–2012. Tehokas köyhyydenvähentäminen Tansaniassa edellyttää tasa-arvoisempaa alueellista kehitystä ja paikallishallinnon suurempaa roolia. Hallinnon hajauttaminen ja valtionosuusjärjestelmä pyrkivät takaamaan resursseja myös syrjäseuduille. Suomi on monen vuoden ajan tukenut Tansanian aluepolitiikkaa eri apumuodoin. (UM lähetystöneuvos Helena Airaksinen 09 160 56260)

Panssariprikaatin ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Panssariprikaati vuokralaisena allekirjoitti 15.4.2010 Senaatti-kiinteistöjen kanssa Parolan koulutus- ja huoltohallin sekä koulutusmateriaalivaraston uudisrakennushankkeen ehdollisen vuokrasopimuksen. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 18.2.2010. Hanke on arvioitu valmistuvaksi 31.12.2011 ja vuokra-aika alkaa 1.1.2012. Hankkeen valmistuttua vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi, mutta vähintään 15 vuotta. Hankkeen valmistuttua tulevat toimitilakustannukset olemaan yhteensä noin 897 117 euroa/vuosi (alv 0 %). (PLM erityisasiantuntija Kai Heng 09 160 88227)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLINNON JA ALUEKEHITYKSEN MINISTERITYÖRYHMÄ 20.5.2010

Ministerityöryhmä käsitteli Kainuun hallintokokeilun jatkoa

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä käsitteli torstaina 20. toukokuuta Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän esitystä päätöksenteon järjestelyistä Kainuussa kokeilun jälkeen sekä mallin käyttöönoton mahdollistamisesta myös laajemmin. Ministerityöryhmä jatkaa ehdotuksen käsittelyä seuraavassa kokouksessaan 10. kesäkuuta. Ministerityöryhmällä on vahva halu löytää sellainen ratkaisu, että Kainuu saa jatkaa kokeillulla mallilla.

Kainuun osalta seurantaryhmä on ehdottanut, että Kainuulle tulisi pysyväisluonteisella lainsäädännöllä luoda mahdollisuus jatkaa kokeillulla mallilla, ja että lainsäädäntö tulisi antaa vuoden 2010 aikana. Seurantaryhmä ehdottaa myös, että lainsäädännön tulisi antaa tasavertaisesti muillekin kuin Kainuulle mahdollisuus ottaa käyttöön vastaava hallintorakenne, jonka nimenä olisi aluekuntayhtymä tai maakuntayhtymä.

Aluekuntayhtymän laissa säädetyt vähimmäistehtävät sisältäisivät erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tehtävät (pl. lasten päivähoito). Maakuntayhtymässä olisi vähimmäistehtävänä näiden lisäksi maakunnan liiton tehtävien hoitaminen. Maakuntayhtymän ja aluekuntayhtymän perustaminen perustuisi kuntien omaan aloitteeseen ja valtioneuvoston olisi hyväksyttävä kuntien päätös ennen sen perustamista. Maakuntayhtymässä tai aluekuntayhtymässä olisi aina vaaleilla valittu ylin päätöksentekoelin ja rahoitusmalli perustuisi tulojen jakamiseen.

Kainuun hallintokokeilussa on koottu maakunnalle (pl. Vaalan kunta) perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon (pl. lasten päivähoito), sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin tehtävät sekä toisen asteen koulutuksen ylläpitotehtävät ja maakunnan liiton tehtävät. Ylintä päätösvaltaa maakunta-kuntayhtymässä käyttää vaaleilla valittu valtuusto ja kuntien rahoitus maakunnalle määräytyy osuutena kuntien tuloista. Kokeilu alkoi vuoden 2005 alusta ja kokeilulain voimassaolo päättyy vuoden 2012 lopussa.

Lisätietoja: ylijohtaja Silja Hiironniemi, valtiovarainministeriö, p. 09 160 33250

Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän esitys http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/04_hallinnon_kehittaminen/20100519Kainuu/Kainuun_hallintokokeilun_seurantaryhmaen_esitys.pdf

HALLITUKSEN ILTAKOULU 19.5.2010

Julkisen hallinnon ICT-ohjauksen kehittäminen hallituksen iltakoulussa

Hallitus sai iltakoulussaan 19. toukokuuta tilannekatsauksen julkisen hallinnon ICT-ohjauksen kehittämisestä. Hallitus linjasi, että ministeriöiden ja hallinnonalojen tietojärjestelmähankinnoissa ja niitä vastaavissa palveluhankinnoissa käytetään arviointimenettelyä, jonka pääperiaatteet kirjataan valmisteltavana olevaan tietohallintolainsäädäntöön.

Tietohallinnon ja IT-toiminnan konserniohjauksen säädösvalmistelua jatketaan siten, että ehdotus julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausta ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta koskevaksi laiksi tuodaan valtioneuvoston käsiteltäväksi lokakuussa 2010. Ehdotus laiksi julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksesta tuodaan valtioneuvoston käsittelyyn loka-marraskuussa 2010.

Hallitus antoi 6.3.2009 tietoyhteiskuntakehityksen ja sähköisen asioinnin vauhdittamisesta kannanoton, jossa on määritelty koko julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittämisen tavoitteita. Linjauksia on tarkennettu sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe-ohjelma) käsittelyn yhteydessä talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 16.6.2009 ja 18.2.2010.

Linjauksiin perustuen on meneillään työryhmävalmistelu koskien valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittämistä, julkisen hallinnon tietohallinnon konserniohjausta ja yhteentoimivuuden ohjausta sekä julkisen hallinnon yhteisten JulkIT-ratkaisujen operatiivisesta tuotannosta ja hallinnoinnista vastaavan organisaation perustamisesta. Lisäksi on meneillään hanke valtiovarainministeriön konserniohjauksen yleisestä menetelmällisestä kehittämisestä, joka koskee muutakin VM:n suorittamaa konserniohjausta.

Lisätietoja: ylijohtaja Silja Hiironniemi, valtiovarainministeriö, p. 040 527 9912

Pelastuslaitoksista kehitetään turvallisuusalan tavarataloja

Hallitus linjasi iltakoulussaan keskiviikkona 19. toukokuuta pelastusalan tulevaisuuden kehittämistä. Pelastuslaitoksista kehitetään turvallisuusalan tavarataloja, jotka ottavat nykyistä suuremman roolin yleisestä onnettomuuksien ehkäisystä ja varautumisesta. Linjaus perustuu selvitysmies Pekka Myllyniemen raporttiin. Suomessa pelastustoiminnasta vastaa 22 alueellista kuntien ylläpitämää pelastuslaitosta.

Pelastustoimen voimavarat organisoidaan pelastushenkilöstön toimintakyvyn perusteella mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Pelastuslaitoksilla tarvitaan henkilöstöä sekä raskaisiin pelastustehtäviin, muihin pelastustehtäviin että ennalta ehkäisevään toimintaan. Erilaisilla toimenkuvilla olevien työntekijöiden osaaminen tukee kokonaisuutta. Kehittämistyön tavoitteena on, että palomiesten uran jatkuminen eläkeikään asti on mahdollista siten, että ansiotaso ei merkittävästi laske. Sisäasiainministeriön johtama pelastusalan johdon foorumi koordinoi kehittämistyötä.

Pelastuslaitosten työterveys- ja työturvallisuustoimintaa kehitetään osana johtamista. Sisäministeriö perustaa valtakunnallisen pelastuslaitosten työhyvinvointia kehittävän yhteistyöelimen, joka muodostuu pelastusalan toimijoista. Mukaan kutsutaan myös työmarkkinajärjestöt.

Pelastusalan ammatillisen koulutuksen järjestämistä selvitetään. Selvityksessä arvioidaan tutkintorakennetta ja opetussuunnitelmien kehittämistarvetta ottaen huomioon onnettomuuksien ehkäisyn näkökulma. Lisäksi selvitetään myös täydennyskoulutuksen tarpeet ja tutkimustoiminnan järjestäminen.

Hallitus edellyttää selvitystyön seurauksena toimenpiteitä, jotka alentavat ammattiin valmistuvien palomiesten keskimääräistä ikää. Nykyisin keskimääräinen palomiesten valmistumisikä on noin 27 vuotta. Myös pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoimintaa vahvistetaan.

Lisätietoja: valtiosihteeri Antti Pelttari, sisäasiainministeriö, p. 050 357 7194

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Valtiovarainministeriö julkisti 19.5.2010 Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän esityksen. Seurantaryhmä ehdottaa, että kokeilun jälkeen Kainuussa tulisi jatkaa nykyisenkaltaisella mallilla ja mallin laajentaminen tapahtuisi kahden vaihtoehdon pohjalta. Mallissa olisi aina vaaleilla valittava valtuusto sekä tulojen jakamiseen perustuva rahoitusmalli, ja sen käyttöönotosta päättäisi valtioneuvosto kuntien esityksestä. Aluekuntayhtymän laissa säädetyt vähimmäistehtävät sisältäisivät erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tehtävät pois lukien lasten päivähoito. Maakuntayhtymän vähimmäistehtävät olisivat näiden lisäksi maakunnan liiton tehtävät. Seurantaryhmä ehdottaa myös muun muassa säädettäväksi pysyvän lain maakunta- ja aluekuntayhtymistä, jotka olisi mahdollista ottaa käyttöön muuallakin maassa alueen kuntien esityksestä. Raportti on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/04_hallinnon_kehittaminen/20100519Kainuu/name.jsp. Lisätietoja antavat ylijohtaja Silja Hiironniemi, p. 040 527 9912 ja kehittämispäällikkö Teemu Eriksson, p. 040 569 5314, valtiovarainministeriö.

Rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamista selvittänyt työryhmä luovutti 18.5.2010 mietintönsä liikenne- ja viestintäministeriölle. Työryhmä esittää, että rautateiden henkilöliikenteen kilpailuttamisessa edettäisiin palvelukokonaisuuksittain ja vaiheittain palvelukokonaisuuksien valmiuden mukaan helpommista palvelukokonaisuuksista vaikeammin toteutettavissa oleviin palvelukokonaisuuksiin. Liikenteen kilpailuttaminen olisi järkevää aloittaa Helsingin seudun lähiliikenteen kilpailuttamisesta. Työryhmä on selvittänyt niitä toiminnallisia ja lainsäädännöllisiä järjestelyitä, joita kilpailun avaaminen edellyttää. Tällaiset järjestelyt koskevat henkilöliikenteen integroidun palvelutason turvaamista, kaluston saantia, huolto- ja varikkopalveluja, liikenteenohjausta, energianjakelua, rautatiealan koulutuksen järjestämistä sekä pääsyä asemille ja kiinteistöihin. Raportti on osoitteessa http://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderId=964900&name=DLFE-10786.pdf&title=Julkaisuja%2017-2010. Lisätietoja antaa ylijohtaja Minna Kivimäki, p. 09 160 28013, liikenne- ja viestintäministeriö.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti 14.5.2010 perhehoidon valtakunnallisen toimintaohjelman ja lainsäädännön kehittämistyöryhmän väliraportin. Työryhmän mukaan perhehoitoa koskevat säännökset olisi koottava erilliseen perhehoitolakiin, ja perhehoidolle olisi taattava riittävä sosiaalityön tuki. Samalla perhehoitajan peruspalkkiota tulisi korottaa 650 euroon yhtä hoidettavaa kohti. Työryhmän esityksen mukaan perhehoitolaissa määriteltäisiin kelpoisuusvaatimukset ja hoidettavien lukumäärä lasten ja aikuisten perhehoidossa sekä ammatillisessa perhehoidossa. Perhehoitajien ennakkovalmennus tulisi lakisääteistää. Perhekoteihin voitaisiin palkata ulkopuolista työvoimaa kuitenkin niin, että perhehoitajat asuisivat aina ympärivuorokautisesti hoidettavan kanssa. Raportti on osoitteessa http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-11506.pdf. Lisätietoja antaa hallitussihteeri Lotta Silvennoinen, p. 09 160 74358, sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.