Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 19/2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 14.5.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 60/2010 vp) laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta. Suomen perustuslakia muutetaan siten, että toimivalta antaa hallituksen esitykset osoitetaan valtioneuvostolle. Valtioneuvosto päättäisi myös hallituksen esityksen täydentämisestä ja peruuttamisesta samoin kuin hallituksen kertomusten antamisesta eduskunnalle. Tasavallan presidentin harkintavaltaa päätöksenteossa sidotaan eräissä asiaryhmissä valtioneuvoston ratkaisuehdotukseen. Pääministerin asemasta Suomen edustajana Euroopan unionin toiminnassa säädetään perustuslaissa. Kansalaisten osallistumisoikeuksia täydennetään uudella, valtiollisella kansalaisaloitteella. Esitys sisältää myös eräitä muita muutoksia perustuslakiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2012. (OM lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen 09 160 67690)

Hallituksen esitys (HE 61/2010 vp) aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Haagissa 13.1.2000 tehdyn yleissopimuksen aikuisten kansainvälisestä suojelusta ja että eduskunta hyväksyisi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista ja sopimuksen soveltamista koskevan lain. Suomen kansalliset kansainvälistä holhousoikeutta koskevat säännökset uudistetaan yleissopimuksen periaatteiden mukaisiksi ja otetaan holhoustoimesta annettuun lakiin. Haagin yleissopimus sisältää määräyksiä viranomaisten toimivallasta, sovellettavasta laista, sopimusvaltioiden viranomaisten välisestä yhteistyöstä ja sopimusvaltiossa tehtyjen aikuisen suojelua koskevien toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta muissa sopimusvaltioissa. Yleissopimusta sovelletaan sellaisten aikuisten suojeluun kansainvälisissä tilanteissa, jotka henkilökohtaisten kykyjensä heikentymisen tai riittämättömyyden vuoksi eivät voi suojella etujaan. (OM lainsäädäntöneuvos Markku Helin 09 160 67665)

Hallituksen esitys (HE 62/2010 vp) vuoden 2010 kolmanneksi lisätalousarvioksi. Varsinaisten tulojen arviota korotetaan nettomääräisesti 843 miljoonalla eurolla ja määrärahoja lisätään nettomääräisesti 328 miljoonalla eurolla. Kumulatiivisen ylijäämän 1 355 miljoonan euron käyttö huomioon ottaen vuoden 2010 kolmas lisätalousarvioesitys on 1 871 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2010 ehdotetaan 12,0 miljardia euroa. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 09 160 33036)

Hallituksen esitys (HE 63/2010 vp) valtion liikelaitoksia koskevaksi lainsäädännöksi. Valtion liikelaitoksista annettu laki uudistetaan. Laissa otetaan huomioon Euroopan yhteisön komission valtion liikelaitosmallia koskevat kannanotot. Valtion liikelaitos voi vastaisuudessa toimia ainoastaan sidosyksikköasemassa ja siten, että se tuottaa palveluja valtion virastoille ja laitoksille, valtion talousarvion ulkopuolisille rahastoille ja muille liikelaitoksille sekä eduskunnalle ja sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimiville yksiköille. Valtion liikelaitos voi tuottaa palveluja myös sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetulla määrärahalla. Muutoin liikelaitosmallin keskeiset piirteet säilytetään ennallaan. Lisäksi valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain soveltamisalaa muutetaan niin, että laki koskee myös ehdotetun lain mukaisia valtion liikelaitoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (VM hallitusneuvos Miliza Vasiljeff 09 160 33220)

Hallituksen esitys (HE 64/2010 vp) laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Maatalouden interventiorahastosta annettua lakia muutetaan siten, että maatalouden interventiorahaston lainanottovaltuuden ylärajaa korotetaan väliaikaisesti 200 miljoonaan euroon. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka 09 160 54245)

Hallituksen esitys (HE 65/2010 vp) lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta. Tutkimuslain muutoksella sisällytetään lakisääteisen tutkimuseettisen ennakkoarvion piiriin kaikki ne hoitotieteen ja terveystieteen alaan kuuluvat tutkimukset, joissa puututaan ihmisen koskemattomuuteen. Samalla rajataan oikeuspsykiatrisen potilaan osallistumista lääketieteelliseen tutkimukseen. Lääketieteellisten tutkimusten eettinen ennakkoarviointi keskitetään yliopistollisten sairaanhoitopiirien erityisvastuualuetta varten asettamille alueellisille eettisille toimikunnille. Lisäksi perustetaan valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta. Toimikunta toimii tutkimuseettisten kysymysten asiantuntijana. Sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteritutkimuksessa tarvittavat potilas- ja asiakasasiakirjojen käyttöä koskevat tutkimusluvat siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle potilaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettujen lakien muutoksilla. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2010. (STM hallitusneuvos Päivä Kaartamo 09 160 74353)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 14.5.2010 seuraavat lait:

Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä, laki tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta, laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta, laki rikosrekisterilain muuttamisesta, laki tieliikennelain 106 §:n muuttamisesta, laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta, laki nuorisorangaistuksesta annetun lain muuttamisesta, laki vankeuslain muuttamisesta, laki tutkintavankeuslain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta, laki lähestymiskiellosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta, laki metsästyslain muuttamisesta, laki eläinsuojelulain 55 §:n muuttamisesta, laki kaupparekisterilain 18 ja 23 §:n muuttamisesta, laki yhdistyslain 60 §:n muuttamisesta, laki säätiölain 22 §:n muuttamisesta, laki yrityskiinnityslain muuttamisesta, laki patenttilain 70 §:n muuttamisesta, laki tavaramerkkilain 49 §:n muuttamisesta, laki mallioikeuslain 44 §:n muuttamisesta, laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 45 §:n muuttamisesta, laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 44 §:n muuttamisesta, laki ulosottokaaren 3 luvun 5 §:n muuttamisesta, laki eläkesäätiölain 74 §:n kumoamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 19 §:n muuttamisesta, laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta, laki turvallisuusselvityksistä annetun lain 8 ja 22 §:n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 ja 21 §:n muuttamisesta, laki poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain 6 ja 22 §:n muuttamisesta, laki asevelvollisuuslain 96 §:n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta, laki tullilain 28 §:n muuttamisesta, laki ilmailulain 48 §:n muuttamisesta, laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta, laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta ja laki oikeusrekisterikeskuksesta annetun lain nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta (HE 102/2009 vp). Säännöksillä selkeytetään oikeushallinnon tietojärjestelmään talletettavien tietojen julkisuuden määräytymistä, niiden luovuttamista muille viranomaisille sekä tuomioistuimen velvollisuutta ilmoittaa ja tallettaa tietoja tietojärjestelmään. Muutokset mahdollistavat sen, että ulosottohakemuksiin ei uudistuksen toteuduttua ole tarpeen liittää jäljennöstä ulosottoperusteen muodostavasta tuomioistuimen ratkaisuista. Oikeusrekisterikeskus toimii oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän rekisterinpitäjänä. Lakiin sisältyy siirtymäsäännös, jonka mukaan tietojärjestelmä ja siihen liittyvät tietojenkäsittelyt on saatettava laissa edellytettyyn kuntoon viiden vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Lait tulevat voimaan 1.12.2010. (OM osastopäällikkö Kari Kiesiläinen 09 160 67532)

Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta ja laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta (HE 123/2009 vp). Henkilökohtaisen haastemiestiedoksiannon käyttöä vähennetään erityisesti riidattomissa velkomusasioissa. Puhelintiedoksianto otetaan käyttöön yleisenä tiedoksiantotapana kaikissa yleisissä tuomioistuimissa. Myös muiden sähköisten välineiden käyttöä tiedoksiannoissa laajennetaan. Asianosaisten itsensä asemaa tiedoksiannoissa vahvistetaan. Kutsu hovioikeuden pääkäsittelyyn voidaan lähettää asianosaisen ilmoittamaan osoitteeseen myös silloin, kun asianosainen on määrätty saapumaan henkilökohtaisesti. Lait tulevat voimaan 1.6.2010. (OM lainsäädäntöjohtaja Asko Välimaa 09 160 67700)

Laki vakuutussopimuslain muuttamisesta, laki avioliittolain 35 §:n muuttamisesta, laki velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, laki vakuutusyhtiölain 13 luvun 3 §:n kumoamisesta ja laki vakuutusedustuksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta (HE 63/2009 vp). Vakuutussopimuslain soveltamisala laajennetaan koskemaan lähtökohtaisesti kaikkia vakuutuslajeja lukuun ottamatta jälleenvakuutusta ja lakisääteisiä vakuutuksia. Myös säännösten pakottavuutta laajennetaan. Pakottavuussuojan piiriin tulevat muun muassa asunto-osakeyhtiöt ja useimmat aatteelliset yhdistykset. Vakuutuksenantajalle asetetaan velvollisuus perustella päätöksensä, jos se hylkää vakuutushakemuksen tai irtisanoo vakuutuksen. Perusteen on oltava lain ja hyvän vakuutustavan mukainen. Vakuutuksenantajan tiedonantovelvoitteita tarkistetaan etenkin sijoitussidonnaisten vakuutusten osalta. Lisäksi tarkistetaan säännöksiä muun muassa ryhmäetuvakuutuksista, edunsaajamääräyksestä, henkivakuutuksen ehtojen muuttamisesta, henkivakuutukseen perustuvan oikeuden ulosmittauksesta sekä korvausvaatimuksen vanhentumisesta ja kanneajasta. Lait tulevat voimaan 1.11.2010. (OM lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma 09 160 67672)

Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta (HE 20/2010 vp). Lakiin lisätään säännökset ei-tuotannollisten investointien vähimmäispinta-alasta ja mahdollisuudesta siirtää ei-tuotannollisten investointien tukea koskevan päätöksen mukainen oikeus toiselle taholle sekä sopimuksen purkamisesta. Lakiin lisätään myös säännös siitä, ettei täydentävien ehtojen laiminlyönnistä johtuvia tuen vähennyksiä panna toimeen, jos laiminlyönti on vähäinen ottaen huomioon sen vakavuus, laajuus ja jatkuvuus. Laki tulee voimaan 19.5.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka 09 160 54245)

Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta, laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki merimieseläkelain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki kansaneläkelain muuttamisesta, laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta ja laki työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 34/2010 vp). Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta sisältää säännökset laitosten, viranomaisten ja elinten toimivallasta sekä tehtävistä ja sähköisestä tiedonvaihdosta sovellettaessa Euroopan unionin sosiaaliturvalainsäädäntöä Suomessa. Muiden lakien muutokset johtuvat Euroopan unionin sosiaaliturvalainsäädännön uudistuksesta. Lait tulevat voimaan 19.5.2010. (STM hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta 09 160 73877)

Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta (HE 22/2010 vp). Harkinnanvaraisen kuntoutuksen varoja ei voida enää käyttää Kansaneläkelaitoksen yhteistoimintasäätiöiden piiriin kuuluvien kuntoutuslaitosten ja muiden Kansaneläkelaitoksen avustamien kuntoutuslaitosten perusparannusmenoihin ja käyttöavustuksiin. Lain voimaantulosäännöksessä säädetään harkinnanvaraisen kuntoutuksen varoista maksettujen avustusten palautusvelvollisuudesta, jos avustuksen saaneen säätiön omistama kuntoutuslaitos siirtyy toiselle omistajalle, lopettaa toimintansa tai muuttaa toimintaansa oleellisesti. Laki tulee voimaan 1.6.2010. (STM hallitussihteeri Sanna Pekkarinen 09 160 73174)

Laki suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 35/2010 vp). Kunnat voivat tehdä niin kutsuttujen 10 prosentin suhdanneluonteisten korjausavustusten myöntämispäätöksiä kuluvan vuoden elokuun loppuun asti. Tämän jälkeen voidaan myöntää vain energiapainotteisia suhdanneluonteisia avustuksia. Laki tulee voimaan 17.5.2010. (YM asuntoneuvos Riitta Kimari 040 0143866)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2010 lisätalousarvioksi merkittäväksi pöytäkirjaan (HE 26/2010 vp). Eduskunta on 7.5.2010 päättänyt, että vuotta 2010 koskevaa lisätalousarviota sovelletaan 10.5.2010 alkaen. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 09 160 33036)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2010 toiseksi lisätalousarvioksi merkittäväksi pöytäkirjaan (HE 57/2010 vp). Eduskunta on 12.5.2010 päättänyt, että vuotta 2010 koskevaa toista lisätalousarviota sovelletaan 14.5.2010 alkaen. (VM lainsäädäntöneuvos Antti Marttinen 09 160 33015)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 14.5.2010 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelusta Suomen, Saksan liittotasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus ja laki (311/2010) tulevat voimaan 23.5.2010. Asetus tulee voimaan 23.5.2010. (PLM vanhempi hallitussihteeri Tarja Jaakkola 09 160 88257)

Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta. Muutokset koskevat satama- ja tulliviranomaisten aluksilta, miehistöltä ja matkustajilta keräämiä tietoja ja tiedonkeruuseen liittyviä muodollisuuksia. Yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset tulevat voimaan 15.5.2010. Asetus tulee voimaan 15.5.2010. (LVM hallitusneuvos Anna Sotaniemi 09 160 28491)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 14.5.2010 seuraavat kansainväliset asiat:

Diplomaattisten suhteiden solmiminen Suomen tasavallan ja Mikronesian välille. (UM apulaisosastopäällikkö Pekka Puustinen 09 160 55694)

Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön tarkistuskonferenssiin Kampalassa, Ugandassa 31.5.-11.6.2010. Valtuuskunnan puheenjohtaja on alivaltiosihteeri Jaakko Laajava, ulkoasiainministeriö. Varapuheenjohtaja on oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta, ulkoasiainministeriö. Jäseniä ovat kansanedustaja, ulkoasiainministerin erityisedustaja Afrikassa Pekka Haavisto, kansainvälisen oikeuden yksikön päällikkö Anu Saarela, ulkoasiainministeriö, lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä, ulkoasiainministeriö, ulkoasiainsihteeri Miia Aro-Sanchez, Haagin suurlähetystö, ulkoasiainsihteeri Arto Haapea, pysyvä edustusto New Yorkissa ja erityisasiantuntija Sirkku Hellsten Nairobin suurlähetystö. (UM lainsäädäntöneuvos Marjatta Hiekka 09 160 55298) Suomen neuvotteluvaltuuskunnan asettaminen Euroopan unionin vuoden 2010 hallitusten väliseen konferenssiin (HVK). Valtuuskunnan puheenjohtaja on Suomen pysyvä edustaja Euroopan unionissa Jan Store, puheenjohtajan varamies on lähetystöneuvos Marianne Huusko-Lamponen, Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa ja asiantuntija on ulkoasiainsihteeri Henriikka Leppo, Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa. (UM lähetystöneuvos Mikael Antell 09 160 56097)

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrysen tai hänen estyneenä ollessaan ympäristöministeri Paula Lehtomäen valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi. (VM ylitarkastaja Minna Korhonen 09 160 34735)

Kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksyminen. Muutokset koskevat satama- ja tulliviranomaisten aluksilta, miehistöltä ja matkustajilta keräämiä tietoja ja tiedonkeruuseen liittyviä muodollisuuksia. (LVM hallitusneuvos Anna Sotaniemi 09 160 28491)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 14.5.2010 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti antoi eduskunnalle valtion tilinpäätöskertomuksen vuodelta 2009. (VM valtioneuvoston controller Soili Vasikainen 09 160 33025)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 14.5.2010 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Esko Hamilo ulkoasiainministeriön alivaltiosihteerin virkaan 1.8.2010 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 12.5.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta. Asetuksessa on tarkemmat säännökset osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta. Pinta-alan mittaustavan osalta asetus vastaa voimassa olevaa asunto-osakeyhtiöasetusta. Asetus liittyy uuteen asunto-osakeyhtiölakiin ja lakiin asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta, jotka tulevat voimaan 1.7.2010. Isännöitsijäntodistuksen osalta annetaan säännöksiä isännöitsijäntodistuksen muodosta, allekirjoittamisesta ja sisällöstä. Säännösten mallina on kiinteistöalalla yleisesti sovellettu isännöitsijäntodistusta koskeva suositus (KH 02-00396). Isännöitsijäntodistuksen sisällön osalta asetus poikkeaa voimassa olevasta asunto-osakeyhtiöasetuksesta ja kiinteistöalan suosituksesta siten, että todistuksessa pitää antaa tietoja myös sellaisista osakehuoneiston olennaisista vioista ja puutteista sekä osakkeenomistajan tekemistä olennaisista kunnossapito- ja muutostöistä, jotka ovat yhtiön tiedossa. Lisäksi isännöitsijäntodistuksessa pitää olla tiedot yhtiön kunnossapitotarvetta koskevasta selvityksestä ja yhtiön tiedossa muuten olevista kunnossapito- ja muutoshankkeista. Asetus tulee voimaan 1.7.2010. (OM lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen 09 160 67664)

Valtioneuvoston asetus riistavahingoista. Riistavahinkolaki (105/2009) on tullut voimaan 1.12.2009. Sen nojalla annetaan valtioneuvoston asetuksella tarkemmat säännökset vasonta- ja vasakuolleisuusprosentista, poikkeuksellisen suurista porovahingoista, puulajikohtaisista vaurioluokista, puuston käyvän arvon laskentakaavoista sekä porovahinkojen maastotarkastuksista. Asetus tulee voimaan 21.5.2010. (MMM apulaisosastopäällikkö Christian Krogell 09 160 53373)

Valtioneuvoston asetus Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksella muutetaan asetuksen (639/2007) 9 §:n 2 momenttia. Momentissa säädetty oman työn hyväksyttävien kustannusten arvo (10 euroa työtuntia kohden) rajataan koskemaan ainoastaan investointihankkeita. Yleishyödyllisissä hankkeissa voidaan hyväksyä omaa työtä osana hankkeiden omarahoitusosuutta tapauskohtaisen harkinnan pohjalta. Asetus helpottaa yleishyödyllisten yhdistysten mahdollisuuksia toteuttaa Euroopan kalatalousrahastosta osarahoitettuja yleishyödyllisiä hankkeita. Asetus tulee voimaan 20.5.2010. (MMM neuvotteleva virkamies Harri Kukka 09 160 52904)

Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttö laajennetaan myös televisio- ja radiotoimintaan varatuille taajuusalueille. Asetukseen tehdään lisäksi muutos, joka mahdollistaa nykyisin Yleisradio Oy:lle varatun televisiokanavanipun käytön toissijaisesti myös muihin palveluihin. Muutos mahdollistaa taajuuksien tehokkaamman käytön. Asetus tulee voimaan 1.6.2010. (LVM neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 09 160 28150)

Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta. Asetukseen lisätään väliaikaisesti säännös vapaaehtoisten influenssa A alatyypiltä (H1N1)v suojaamiseksi tarkoitettujen rokotusten antamisesta. Nykyisen säännöksen voimassaoloaika päättyy 31.5.2010. Asetus tulee voimaan 1.6.2010 ja on voimassa 31.5.2011 saakka. (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 09 160 73854)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 12.5.2010 seuraavat päätökset:

Päätös antaa eduskunnalle selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Selonteko käsittelee kulttuurin tilaan sekä tulevaisuuteen vaikuttavia muutostekijöitä, kulttuurin merkitystä ihmisille ja yhteiskunnalle sekä eri toimijoiden roolia kulttuurin edistämisessä. Lisäksi selonteossa asetetaan tavoitteita ja tehdään kehittämisehdotuksia kulttuurin toimialan ja kulttuuripolitiikan kehittämiseksi. Selonteossa kulttuurin kehitystä tarkastellaan vuoteen 2035 saakka. Samalla ehdotetaan myös lyhyemmän aikavälin toimenpiteitä ja ratkaisuehdotuksia seuraavalle hallituskaudelle. Selonteko on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/selonteot. (OKM neuvotteleva virkamies Hannele Seitsonen 09 160 77070)

Päätös myöntää hovioikeudenpresidentti Olli Huopaniemelle ero työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen professori Kari-Pekka Tiitinen. Tiitisen tilalle lautakunnan jäseneksi määrätään käräjätuomari Nina Hotti 31.5.2011 päättyväksi toimikaudeksi. (STM osastopäällikkö Leo Suomaa 09 160 73100)

Periaatepäätös toimenpiteistä rakennusten kosteusvaurioiden ja niiden aiheuttamien terveyshaittojen vähentämiseksi. Toimenpiteillä estetään uusien kosteusvaurioiden syntymistä, parannetaan kosteusvaurioiden korjausten laatua ja lisätään kosteusvaurioihin liittyvää ammatillista osaamista. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (YM rakennusneuvos Teppo Lehtinen 050 517 9202)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 12.5.2010 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 13/2010 vp) eduskunnalle tiiviimmän yhteistyön hyväksymisestä ja käynnistämisestä avioeroon ja asumuseroon sovellettavan lain alalla. Päätösehdotuksessa valtuutettaisiin siinä mainitut jäsenvaltiot aloittamaan tiiviimpi yhteistyö avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla. Asetusehdotus sisältää säännökset avio- ja asumuseroon sovellettavasta laista tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvissa jäsenvaltioissa. (OM lainsäädäntöneuvos Markku Helin 09 160 67665)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 14/2010 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta, uhrien suojelemisesta ja puitepäätöksen 2002/629/ YOS kumoamisesta (ihmiskauppa). Direktiiviehdotus koskee Euroopan unionin jäsenvaltioiden ihmiskauppaan liittyvän rikoslainsäädännön yhtenäistämistä sekä ihmiskaupparikosten torjuntaa, niiden käsittelyä ja niiden uhrien auttamista. Direktiiviin otettaisiin elementtejä, joita on aihepiiriä koskevassa vuodelta 2005 olevassa Euroopan neuvoston yleissopimuksessa. Direktiiviehdotus vastaa pääosin sisällöltään samannimistä puitepäätösehdotusta, josta OSA-neuvosto pääsi marraskuussa 2009 yhteisymmärrykseen. Lissabonin sopimuksen voimaantulon vuoksi neuvottelujen jatkuminen edellytti puitepäätösehdotuksen muuttamista direktiiviehdotukseksi. (OM lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva 09 160 67723)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 12.5.2010 seuraavat nimitysasiat:

Valtiotieteen kandidaatti Anja Heikkinen oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.6.2010 lukien. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 09 160 67734)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 14.5.2010 seuraavia asioita:

Vuoden 2010 II lisätalousarvion momentilta 28.01.82 (Laina Kreikan valtiolle) enintään 1,6 miljardin euron lainan myöntäminen Kreikan valtiolle vaatimatta vakuuksia. Laina on osa muiden euroalueen valtioiden ja Kansainvälisen Valuuttarahaston lainaohjelmaa. Lainaa antavien maiden välillä on tehty sopimus (Intercreditor Agreement), jossa on sovittu yhteisrahoituksen taakanjaosta ja muista lainajärjestelyyn liittyvistä periaatteista. (VM alivaltiosihteeri Martti Hetemäki 09 160 33091)

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 12.5.2010 seuraavia asioita:

Maa- ja metsätalousministeriön ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Maa- ja metsätalousministeriö vuokralaisena allekirjoittaa Senaatti kiinteistöjen kanssa Helsingissä osoitteessa Hallituskatu 3 sijaitsevan rakennuksen yhteensä 2 146 m2 toimitilojen vuokrasopimuksen. Vuokrasopimus on tarkoitus uusia rakennuksen peruskorjauksen vuoksi. Vuokrasopimus on voimassa 1.6.2012 lukien toistaiseksi ja irtisanottavissa 12 kuukauden irtisanomisajalla päättymään aikaisintaan 31.5.2022. Vuokrakustannukset ovat Senaatti kiinteistöjen arvion mukaan 24 euron neliöhinnan mukaan laskettuina 618 000 euroa vuodessa. (MMM neuvotteleva virkamies Risto Hiltunen 09 160 53330)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN NEUVOTTELU 11.5.2010

Hallitus sopi vuoden 2010 kolmannesta lisätalousarvioesityksestä

Hallitus sopi tiistaina 11. toukokuuta kuluvan vuoden kolmannesta lisätalousarvioesityksestä. Määrärahojen nettolisäys on 328 miljoonaa euroa. Tästä valtaosa on ns. vaalikauden menokehykselle ulkopuolisia menoja, joissa suurin yksittäinen menoerä, 324 miljoonaa euroa, on Suomen osuus Pohjoismaiden kanssa neuvotellusta Latvian valtiolle annettavasta lainasta.

Määrärahoja lisätään lisätalousarvioesityksessä muun muassa ammatilliseen koulutukseen ja yliopistojen toimintaan. Lisätalousarvioehdotukseen sisältyy myös monia muita määrärahojen uudelleenkohdennuksia, lisäyksiä ja vähennyksiä.

Yhteisöveron tuottoarviota korotetaan

Lisätalousarvioesityksessä varsinaisten tulojen arviota korotetaan yhteensä 843 miljoonalla eurolla, johtuen pääosin aiempaa korkeammasta yhteisöveron tuloarviosta. Yhteisöveron tuloarviota korotettaisiin alkuvuoden kertymätietojen ja toimintaylijäämän kasvuennusteen korotuksen perusteella 712 miljoonalla eurolla. Suomen Pankki tulouttaa valtiolle voitostaan 110 miljoonaa euroa aiemmin arvioitua enemmän.

Vuoden 2010 nettolainanottotarve alenee 1,9 miljardilla eurolla noin 12 miljardiin euroon

Hallitus esittää, että valtion kassaa pienennetään tulouttamalla vuosilta 2008 ja 2009 kertyneestä kumulatiivisesta ylijäämästä yhteensä 1 355 miljoonaa euroa. Varsinaisten tulojen 843 miljoonaa euron nousu, määrärahojen 328 miljoonan euron nettolisäys ja kumulatiivisen ylijäämän 1 355 miljoonan euron käyttö huomioon ottaen vuoden 2010 nettolainanottotarve alenee 1,9 miljardilla eurolla. Kuluvan vuoden nettolainanotto olisi siten noin 12 miljardia euroa. Valtionvelan määräksi vuoden 2010 lopussa arvioidaan reilut 76 miljardia euroa, mikä on noin 43 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Menoarvioissa lisäyksiä ja tarkennuksia

Ammatillisen koulutuksen määrärahoja lisätään 7,7 miljoonalla eurolla. Yliopistojen toimintaan kohdennettavaa rahoitusta hallitus ehdottaa lisättäväksi yhteensä 24,6 miljoonalla eurolla.

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta aiheutuviin menoihin hallitus esittää 30,5 miljoonan euron lisäystä vuonna 2010 vastaanoton piirissä olevien henkilöiden määrän arvion tarkennuttua 5400 henkilöön. Maahanmuuttoviraston toiminnan turvaamiseen esitetään 2,6 miljoonan euron määrärahalisäystä ja turvapaikanhakijoiden vapaaehtoisen paluun edistämiseen 0,4 miljoonaa euroa.

Tuomioistuinten toimintamenoihin esitetään 0,9 miljoonan euron lisäystä.

Perusväylänpidon määrärahoja lisättäisiin 4 miljoonalla eurolla jäänmurron lisääntyneiden kustannusten johdosta. Lisäksi perusväylänpidon määrärahoja esitetään lisättäväksi 3,8 miljoonalla eurolla yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen kehittämiseen tarkoitettujen TEN-avustusten tuloutusmääriä vastaavasti. Liikenneväylien maanhankintoihin lisättäisiin 10,2 miljoonaa euroa. Valtatie 14 Savonlinnan keskustan toisen vaiheen rakentamisen aikaistaminen syksyllä varmistetaan osoittamalla hankkeelle 5 miljoonan euron määräraha. Liikennevirasto oikeutetaan solmimaan hankkeelle 80 miljoonan euron sopimusvaltuus. Lisäksi eräiden liikennehankkeiden viivästymisten johdosta niiden määrärahatarpeita tarkistetaan siten, että määrärahaa ehdotetaan lisättäväksi yhteensä 13,8 miljoonalla eurolla. Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksille maatalouden valvontatehtäviin esitetään 2,4 miljoonan euron määrärahalisäystä.

Valtion aluehallintoviraston toimintamenoihin esitetään 1,9 miljoonan euron lisäystä.

Tuulivoiman tutkavaikutusten selvittämiseen osoitetaan 180 000 euroa.

Hallitus esittää, että Teollisuussijoitus Oy:n pääomittamiseen lisätään 15 miljoonaa euroa nopeasti kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten liiketoiminta- ja kasvurahoitukseen sekä kansainvälistymistä edistävään pääomasijoitustoimintaan.

IT-hankkeisiin ja sähköisen asioimiseen edistämiseen panostetaan useiden eri ministeriöiden hallinnonaloilla. Tuottavuuden edistämiseen tarkoitetusta rahoituksesta kohdennetaan 0,5 miljoonaa euroa aluehallintovirastolle lähinnä sähköisen asioinnin kehittämishankkeiden toteuttamiseen sekä 2 miljoonaa euroa Rajavartiolaitokselle rajatarkastusten osittaiseen automatisointiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja itärajan kansainvälisillä rajanylityspaikoilla. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksien parantamiseen esitetään 200 000 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi tehdä vuodesta 2010 alkaen sopimuksia uuden supertietokoneen ja datakeskuksen hankkimiseksi.

Terveydenhuollon sähköisen asiakastietoarkiston ja siihen liittyvien kansallisten palvelujen rakentamiseksi esitetään Kansaneläkelaitokselle 3,5 miljoonan euron lisämäärärahaa. Samoin Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle esitetään varmennepalvelujen toteuttamiseen 1,5 miljoonan euron lisämäärärahaa.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ruuhkan purkuun esitetään 350 000 euroa.

Muutosturvan toimenpiteisiin esitetään 7,5 miljoonan euron lisäystä. Tämä kasvattaa toimenpiteiden piirissä olevien määrää keskimäärin 800 henkilöllä kuukaudessa.

Työttömyyskehitystä ja työttömyysturvaetuuksien käyttöä koskevien arvioiden täsmentymisen vuoksi hallitus esittää perusturvan rahoitukseen 24 miljoonan euron lisämäärärahaa. Työmarkkinatuen tarvearvion alentumisen vuoksi voidaan samalla vähentää työmarkkinatuen rahoitusta 21 miljoonalla eurolla.

Metsähallitukselle esitetään 1,2 miljoonan euron määrärahaa Liminganlahden luontokeskuksen rakentamishankkeeseen. Nuuksiokeskus Oy:n osakepääoman korottamiseen esitetään lisättäväksi 2,3 miljoonaa euroa.

Hallitus esittää 1 miljoonan euron lisämäärärahaa kiinteistökohtaisesti annettavaan neuvontaan haja-asutusalueiden talousvesien käsittelystä. Monitoimialuksen öljynkeräysjärjestelmän hankintaan esitetään 2 miljoonaa euroa.

Valtionvelan korkomenoarvioarvio on alentunut lähinnä markkinakorkojen tason alentumisen vuoksi 100 miljoonalla eurolla.

Lisätietoja: budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, p. 09 160 33036 ja apulaisbudjettipäällikkö Markus Sovala, p. 09 160 33105, valtiovarainministeriö

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen luovutettiin 7.5.2010 elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle. Selvitysmies Vesa Puttosen mukaan tulisi muun muassa vahvistaa kasvurahoituksesta vastaavien julkisten organisaatioiden ohjausta, keskittää julkinen pääomasijoitustoiminta yhdelle toimijalle, luopua sijoitustoiminnassa tuottotavoitteesta ja käynnistää kansainvälistymisohjelma aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinan kehittämiseksi. Selvitysmiehen mukaan julkisen kasvurahoituksen määrää ei tulisi lisätä nykyisestä. Valtion tulisi suorien markkinainterventioiden sijaan edistää yksityisen markkinan kehittymistä. Kasvurahoituksen suurin ongelma on, että markkinoilta puuttuu yksityistä pääomaa ja osaamista. Raportti on osoitteessa http://www.tem.fi/files/26825/29_2010_web.pdf. Lisätietoja antavat teollisuusneuvos Pertti Valtonen, p. 010 606 3614, työ- ja elinkeinoministeriö ja rahoituksen professori, selvitysmies Vesa Puttonen, p. 040 709 0284.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.