Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 18/2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 3.5.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 57/2010 vp) vuoden 2010 toiseksi lisätalousarvioksi. Määrärahoihin tehdään 1,6 miljardin euron lisäys Kreikan tasavallalle myönnettäviin lainoihin. Vuoden 2010 toinen lisätalousarvioesitys on siten 1,6 miljardia euroa alijäämäinen. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2010 ehdotetaan yhteensä 13,9 miljardia euroa. (VM alivaltiosihteeri Martti Hetemäki 09 160 33091)

Tasavallan presidentti antoi 7.5.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 58/2010 vp) laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta. Tavaramerkkilakia muutetaan siten, että tavaramerkin hakijan ja rekisteröidyn tavaramerkin haltijan asiamiehen kotipaikka tulee olla Euroopan talousalueella. Rekisteröinnin estettä koskevaa säännöstä muutetaan, koska nykysäännöksessä viitataan vanhentuneeseen asetukseen. (TEM neuvotteleva virkamies Mikko Huuskonen 010 60 6000)

Hallituksen esitys (HE 59/2010 vp) laeiksi sairausvakuutuslain sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta. Vakuutetun velvollisuus maksaa sairausvakuutuksen päivärahamaksua ja työnantajan velvollisuus maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua koskee vain niitä vakuutettuja, joilla on oikeus saada sairauspäivärahaa. Sairausvakuutuslakiin otetaan EU:n sosiaaliturvalainsäädännöstä aiheutuvat säännökset siitä, milloin ulkomailta maksettavasta eläkkeestä ei makseta Suomessa sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua. Palkkakäsitettä, jota käytetään sairausvakuutusmaksujen perusteena silloin, kun ulkomailla työskentelevä vakuutettu saa verovapaata ulkomaantyötuloa, tarkennetaan. Lisäksi täsmennetään sairausvakuutuslain valtuussäännöstä, joka mahdollistaa YEL-yrittäjiltä päivärahamaksun osana perittävän yrittäjän lisärahoitusosuuden tarkistamisen valtioneuvoston asetuksella. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. Valtuussäännös tulisi kuitenkin voimaan jo 1.11.2010. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 09 160 73866)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 7.5.2010 seuraavat lait:

Laki valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin annetun lain 15 §:n muuttamisesta (HE 27/2010 vp). Valtion mahdollisuutta tehdä toimintakykyisiin ja vakavaraisuusvaatimukset täyttäviin talletuspankkeihin pääomasijoituksia jatketaan. Lain soveltamisaikaa pidennetään 31.10.2010 asti. Valtio voi merkitä pääomalainoja enintään neljän miljardin euron määrään asti taikka valtion talousarviossa myönnettyjen määrärahojen tai valtuuksien puitteissa. Valtio saa merkitä vain sellaisen pääomalainan, jonka määrä vastaa enintään 25 prosenttia liikkeeseenlaskijan luottolaitostoiminnasta annetussa laissa säädetystä omien varojen vaatimuksesta. Laki tulee voimaan 10.5.2010. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 09 160 33096)

Laki lannoitevalmistelain 5 ja 7 §:n muuttamisesta (HE 271/2009 vp). Ammoniumnitraattia sisältäviä lannoitevalmisteita koskevien vaatimusten osalta ei viitata ainoastaan Euroopan yhteisön lannoiteasetukseen vaan myös kemikaaleja koskevaan niin sanottuun REACH-asetukseen. Lisäksi täsmennetään Elintarviketurvallisuusviraston tehtäviä lannoitevalmisteiden tyyppinimen hakemisen vaatimuksia koskevissa asioissa. Laki tulee voimaan 27.6.2010. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että metsälannoitusta koskevat lakia alemmanasteiset säännökset laaditaan sen sisältöisiksi, että valiokunnan mietinnössä hallituksen esityksestä lannoitelaiksi (MmVM 3/2006 vp - HE 71/2005 vp) esitetyt kannanotot tulevat huomioon otetuiksi. (MMM maatalousneuvos Kirsi Heinonen 09 160 54221)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 7.5.2010 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen neljännentoista pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Pöytäkirja ja laki (159/2006) tulevat voimaan 1.6.2010. Asetus tulee voimaan 1.6.2010. (UM lainsäädäntöneuvos Marjatta Hiekka 09 160 55298)

Tasavallan presidentin asetus Montenegron kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (1012/2009) tulee voimaan 12.5.2010. Asetus tulee voimaan 12.5.2010. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 09 160 56167)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 7.5.2010 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen sotilaallisen kriisinhallinnan henkilöstön vahvuuden väliaikainen nostaminen ISAF-operaatiossa runsaalla 50 sotilaalla siten, että kokonaisvahvuus vuoden 2011 alussa olisi enintään 195 sotilasta. (UM ulkoasiainneuvos Timo Kantola 09 160 55480)

Suurlähettiläs Sirpa Mäenpään tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Tarja Kangaskorteen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Laosin hallituksen välisen sopimus Suomen tuesta Laosin ympäristöhallinnon vahvistamishankkeelle ja sanotun sopimuksen hyväksyminen. (UM lähetystöneuvos Hannele Tikkanen 09 160 56363)

Valtuuskunnan asettaminen Itämeren valtioiden neuvoston 8. huippukokoukseen 1.–2.6.2010. Valtuuskunnan puheenjohtaja on pääministeri Matti Vanhanen. Jäseniä ovat suurlähettiläs Marja-Liisa Kiljunen Vilnan suurlähetystöstä, ulkoasioiden alivaltiosihteeri Esko Hamilo valtioneuvoston kansliasta, apulaisosastopäällikkö Hanna Lehtinen ulkoasiainministeriöstä, viestintäpäällikkö Mikko Norros valtioneuvoston kansliasta, EU-asioiden neuvonantaja Eeva Kalli valtioneuvoston kansliasta, lähetystöneuvos Kalle Kankaanpää ulkoasiainministeriöstä ja lähetystösihteeri Jussi Soini Vilnan suurlähetystöstä. (UM lähetystöneuvos Soili Mäkeläinen-Buhanist 09 160 56186)

Valtiosihteeri Velipekka Nummikosken tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Antti Kuosmasen valtuuttaminen allekirjoittamaan pöytäkirja veroasioissa annettavasta keskinäisestä virka-avusta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta. (VM lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén 09 160 33146)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 7.5.2010 seuraavat nimitysasiat:

Jakartan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Antti Koistisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2010. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

Ulkoasiainneuvos Kai Sauer Jakartassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2010 lukien sekä ulkoasiainneuvos Timo Kantola Wienissä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä olevan pysyvän edustuston päällikön tehtävään 1.7.2010 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

Everstiluutnantti, vanhempi osastoesiupseeri Juha Pekkola puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.6.2010 lukien viiden vuoden määräajaksi. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 09 160 88120)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 6.5.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Muutos liittyy julkisten hankintojen oikeussuojauudistukseen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/66/EY täytäntöönpanoon. Direktiivi edellyttää muun muassa, että hankintayksikkö voi hankintapäätöksen jälkeen toimittaa julkaistavaksi suorahankintaa koskevan ilmoituksen ennen hankintasopimuksen tekemistä. Asetuksella säädetään, että suorahankintaa koskeva ilmoitus on toimitettava julkaistavaksi kansallisessa ilmoitusjärjestelmässä internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi (HILMA). Lisäksi asetusta muutetaan Suomen viranomaisille ja EU:n toimielimille toimitettavien tilastotietojen osalta. Tilastotietojen keräämisessä hyödynnettäisiin HILMA-ilmoitusjärjestelmään rakennettuja tilastointityökaluja. Asetus tulee voimaan 1.6.2010. (TEM vanhempi hallitussihteeri Johanna Lähde 010 60 64694)

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksiin 1 ja 2 tehdään julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 10.5.2010 voimaan tulevista muutoksista johtuvat muutokset. Asetukseen 3 tehdään sääntelyä täsmentäviä muutoksia. Asetukset tulevat voimaan 10.5.2010. (TEM ylitarkastaja Tiina Korhonen 010 60 49048)

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta. Asetuksella säädetään, että lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen (9 kk) ja hammaslääkärin käytännön palvelun (6 kk) terveyskeskusosio suoritetaan palvelussuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään. Asetus tulee voimaan 1.9.2010. (STM hallitusneuvos Päivi Kaartamo 09 160 74353)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 6.5.2010 seuraavat päätökset:

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva ympäristöministeri Paula Lehtomäen ilmoitus muutoksista sidonnaisuuksiin. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 09 160 22007)

Päätös asettaa talousneuvosto toimikaudeksi 8.5.2010–7.5.2012. Kokoonpano: puheenjohtaja pääministeri Matti Vanhanen; jäsenet: toimitusjohtaja Leif Fagernäs, puolustusministeri Jyri Häkämies, valtiovarainministeri Jyrki Katainen, hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi, pääjohtaja Erkki Liikanen, puheenjohtaja Lauri Lyly, puheenjohtaja Juha Marttila, puheenjohtaja Mikko Mäenpää, toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä, työministeri Anni Sinnemäki, puheenjohtaja Matti Viljanen, opetusministeri Henna Virkkunen, kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin ja puheenjohtaja Jarkko Wuorinen. (VNK vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen 09 160 22294)

Päätös Suomen edustautumisesta Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian huippukokouksessa Madridissa 17. ja 18.5.2010. Kokouksessa Suomea edustavat tasavallan presidentti Tarja Halonen ja ulkoasiainministeri Alexander Stubb. (UM oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta 09 160 55700)

Päätös valtioneuvoston toimenpiteistä Jokelan kouluampumistapausta selvittäneen tutkintalautakunnan tutkintaselostukseen sisältyvien toimenpidesuositusten johdosta. Tutkintalautakunta antoi yhteensä 13 toimenpidesuositusta, joista 12 on osoitettu viranomaisille. Yksi suositus on osoitettu julkisen sanan neuvoston taustayhteisöille. (OM lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala 09 160 67761)

Päätös asettaa tuomarinvalintalautakunta viisivuotiskaudeksi 15.5.2010–14.5.2015. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: presidentti Pauliine Koskelo (oikeusneuvos Hannu Rajalahti) KKO; varapuheenjohtaja: hallintoneuvos Sakari Vanhala (hallintoneuvos Anne E. Niemi) KHO; jäsenet: hovioikeuden presidentti Antero Palaja Turun HO (hovioikeuden presidentti Mikael Krogerus Itä-Suomen HO), hallinto-oikeuden ylituomari Hannu Renvall Turun HAO (hallinto-oikeuden ylituomari Marjatta Mäenpää Helsingin HAO), laamanni Johan Eklund Pohjanmaan KÄO (laamanni Heli Lehto-Kinnunen Tuusulan KÄO), hovioikeudenlaamanni Pirkko Kauppinen Helsingin HO (hovioikeudenlaamanni Esko Randelin Itä-Suomen HO), käräjätuomari Olli Kyrö Päijät-Hämeen KÄO (käräjätuomari Marjatta Berg Helsingin KÄO), hallinto-oikeustuomari Liisa Heikkilä Helsingin HAO (hallinto-oikeustuomari Helena Asikainen Kouvolan HAO), markkinaoikeustuomari Maarit Lindroos-Kokkonen markkinaoikeus (vakuutusoikeuden laamanni Rauli Rauankoski vakuutusoikeus), asianajaja Riitta Leppiniemi Helsingistä ja varajäseneksi asianajaja Juhani Karvo Rovaniemeltä, valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto (valtionsyyttäjä Jorma Äijälä) VKSV sekä professori Outi Suviranta Helsingin yliopisto (oikeustieteen tohtori Mikko Vuorenpää Turun yliopisto). (OM hallitussihteeri Mika Risla 09 160 67943)

Päätös määrätä 6.5.2010 lukien 13.6.2010 saakka valtiovarainministeri Jyrki Katainen ja 14.6.2010 eteenpäin toistaiseksi hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi Suomen valtiota edustavaksi jäseneksi Euroopan investointipankin valtuustoon. (VM lainsäädäntöneuvos Tytti Noras 09 160 33054)

Päätös myöntää Gasum Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Hyvinkään ja Lohjan kaupungeissa sekä Mäntsälän, Tuusulan, Nurmijärven, Vihdin ja Siuntion kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa maakaasuputkea varten (Mäntsälä-Siuntio). (TEM ylitarkastaja Osmo Haltia 010 60 64785)

Periaatepäätös siitä, että Teollisuuden Voima Oyj:n suunnitteleman uuden ydinvoimalaitosyksikön Olkiluoto 4:n rakentaminen ja yksikön toimintaan samalla laitospaikalla tarvittavien ydinlaitoksien laajentaminen tai rakentaminen on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/ periaatepaatokset. (TEM yli-insinööri Jorma Aurela 010 60 64832)

Periaatepäätös siitä, että Posiva Oy:n Eurajoen Olkiluotoon suunnitteleman käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentaminen laajennettuna siten, että siellä voidaan käsitellä ja sinne loppusijoittaa Teollisuuden Voima Oyj:n 25.4.2008 valtioneuvostolle jättämän periaatepäätöshakemuksen mukaisen ydinvoimalaitosyksikön toiminnassa syntyvä käytetty ydinpolttoaine, on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (TEM yli-insinööri Jorma Aurela 010 60 64832)

Periaatepäätös siitä, että Fennovoima Oy:n suunnitteleman uuden ydinvoimalaitoksen ja vähä- ja keskiaktiivisen voimalaitosjätteen loppusijoituslaitoksen rakentaminen sekä voimalaitoksen toimintaan samalla laitospaikalla tarvittavien ydinlaitoksien rakentaminen on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (TEM yli-insinööri Jorma Aurela 010 60 64832)

Periaatepäätös siitä, että Fortum Power and Heat Oy:n suunnitteleman uuden ydinvoimalaitosyksikön Loviisa 3:n rakentaminen ja yksikön toimintaan samalla laitospaikalla tarvittavien ydinlaitoksien laajentaminen tai rakentaminen ei ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (TEM yli-insinööri Jorma Aurela 010 60 64832)

Periaatepäätös siitä, että Posiva Oy:n Eurajoen Olkiluotoon suunnitteleman käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentaminen laajennettuna siten, että siellä voidaan käsitellä ja sinne loppusijoittaa Fortum Power and Heat Oy:n 5.2.2009 valtioneuvostolle jättämän periaatepäätöshakemuksen mukaisen ydinvoimalaitosyksikön toiminnassa syntyvä käytetty ydinpolttoaine, ei ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (TEM yli-insinööri Jorma Aurela 010 60 64832)

Päätös asettaa sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunta toimikaudeksi 15.5.2010–31.12.2013. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: johtaja Eija Koivuranta sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: johtava asiantuntija Riitta Haverinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; jäsenet: neuvotteleva virkamies Pirjo Sarvimäki (neuvotteleva virkamies Salme KallinenKräkin) sosiaali- ja terveysministeriö, lääkintöneuvos Jukka Mattila (lääkintöneuvos Maria Vuorilehto) sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaalineuvos Aune Turpeinen (neuvotteleva virkamies Kari Haavisto) sosiaali- ja terveysministeriö, erityisasiantuntija Jaana Viemerö (neuvotteleva lakimies Sami Uotinen) Suomen Kuntaliitto, kehitysjohtaja Juha Pantzar Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry (suunnittelija Anssi Kemppi sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry), kehittämispäällikkö Hanna Ahonen (ylitarkastaja Jarno Virtanen) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, professori Anneli Pohjola Lapin yliopisto, PohjoisSuomen sosiaalialan osaamiskeskus (yksikön johtaja Kari Virolainen Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus), professori Sari Rissanen Itä-Suomen yliopisto, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (sosiaalineuvos Antti Tervasmäki ISO-yhdistys ry, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus), muutosjohtaja Risto Kortelainen Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (sosiaalityön professori Mikko Mäntysaari Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus), apulaiskaupunginjohtaja Harri Jokiranta Seinäjoen kaupunki, Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus (aluekehitysjohtaja Varpu Rajaniemi Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus), tilaajajohtaja Jukka Lindberg Hämeenlinnan kaupunki, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan sosiaalialan osaamiskeskus (suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Tampereen kaupunki, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan sosiaalialan osaamiskeskus), tutkimus- ja kehityspäällikkö Esko Ovaska Turun ammattikorkeakoulu, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (sosiaali- ja terveysjohtaja Helvi Heiniö Uudenkaupungin kaupunki, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus), kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Heikki Tanninen Imatra, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (toimialajohtaja Seija Aalto Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus), työikäisten palvelulinjan johtaja Pirkko Hynynen perusturvakuntayhtymä Karviainen, EteläSuomen sosiaalialan osaamiskeskus (perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen Vantaan kaupunki, Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus), professori Ilse Julkunen Helsingin yliopisto, Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (sosiaalityön päällikkö Maria Andersson Porvoon kaupunki, Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området), johtaja Päivi Hiltunen Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus (johtaja Petri Kinnunen Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus) ja perusturvan ylilääkäri Markku Oinaala Rovaniemen kaupunki (psykiatrian tulosaluejohtaja Ari Ronkainen Kymen sairaanhoitopiiri); sihteeri: erikoistutkija Liisa Heinämäki Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (STM sosiaalineuvos Martti Lähteinen 09 160 74351)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 6.5.2010 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 12/2010 vp) eduskunnalle luonnoksesta Europolin ja Monacon väliseksi operatiiviseksi yhteistyösopimukseksi (Europol-Monaco -sopimus). Euroopan unionin neuvosto on valtuuttanut 6.12.2001 tekemällään päätöksellä Europolin johtajan aloittamaan operatiivista yhteistyösopimusta koskevat neuvottelut Monacon kanssa. Neuvotteluja on käyty kahdessa vaiheessa ja viimeksi tammikuussa 2010. Sopimuksen tavoitteena on tehostaa Europolin ja Monacon yhteistyötä vakavan kansainvälisen rikollisuuden vastaisessa taistelussa tietojenvaihdon ja säännöllisen yhteydenpidon avulla. (SM ylitarkastaja Marjo Waismaa 071 878 8568)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 6.5.2010 seuraavat nimitysasiat:

Lähetystöneuvos Kai Sauer ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2010 lukien, lähetystöneuvos Anne Lammila sekä lähetystöneuvos Pia Rantala-Engberg ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkoihin 1.6.2010 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

Eva Biaudet vähemmistövaltuutetun virkaan 15.5.2010-14.5.2015. (SM kansliapäällikkö Ritva Viljanen 071 878 8203)

Oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden kandidaatti Mika Mäkilä liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.6.2010 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 09 160 28389)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 5.5.2010 seuraavia asioita:

Puolustusvoimien hankinta: valvontalentokoneen ja lentokonejärjestelmän uusiminen. (PLM neuvotteleva virkamies Jari Takanen 09 160 88258)

Vuoden 2010 talousarvion momentin 30.40.41 (Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen) arviomäärärahan ylittäminen 2 miljoonalla eurolla. Ylitystarve aiheutuu arvioitua suuremmista maatalous- ja metsätalousvahingoista, jotka on tarkoitus maksaa vahingonkärsijöille viivytyksettä täysimääräisenä. Erityinen kiire on metsävahinkojen korvaamisella, sillä metsäkeskusten vuonna 2009 arvioimiin hirvivahinkoihin sisältyi runsaasti vahinkoalueiden uudistamishankkeita, joiden toteutus on tarkoitus ajoittua touko-kesäkuulle 2010. Metsäkeskusten viranomaisyksiköt voivat hyväksyä vahinkoalueiden metsityshankkeet tälle vuodelle vasta kun rahoituksesta on varmuus. (MMM neuvotteleva virkamies Sami Niemi 09 160 53374)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN ILTAKOULU 5.5.2010

Hallituksen iltakoulu käsitteli selontekoa kulttuurin tulevaisuudesta

Matti Vanhasen II hallitus päätti kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinin aloitteesta valmistella selonteon kulttuurin tulevaisuudesta. Hallitus käsitteli selontekoa iltakoulussaan keskiviikkona 5. toukokuuta. Selonteko tulee valtioneuvoston käsittelyyn ensi viikolla.

–Tulevaisuustrendit puhuvat taiteen ja kulttuurin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistumisen puolesta. Taiteen ja kulttuurin kerrannaisvaikutukset ja sovellukset ulottuvat yhteiskunnan kaikille sektoreille. Aineeton, ekologinen ja eettinen kulutus sekä kulttuurin kulutus tulee kasvamaan; nuorten keskuudessa kulttuurin harrastus ja arvostus voimistuu, sanoo kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin.

Tärkeimpänä toimenpiteenä selonteossa ehdotetaan valtioneuvoston päätöstä toimenpiteistä taide- ja kulttuuripolitiikan vaikuttavuuden lisäämiseksi yhteiskuntapolitiikassa eri hallinnonalojen yhteistyönä. Taiteen keskustoimikunnasta tulisi selonteon mukaan kehittää Taiteen edistämiskeskus (TAIKE).

Selonteko sisältää toimenpide-ehdotuksia muun muassa liittyen kulttuuriperintöön ja -ympäristöön, kansallisen digitaalisen kirjaston toteutumiseen ja Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman jatkamiseen. Selonteossa ehdotetaan myös kansallisen kielistrategian laatimista, kansalliskielten ja alkuperäiskansan kielten turvaamista, kulttuurin maahanmuuttopoliittisen ohjelman laatimista ja julkisen palvelun radio- ja tv-toiminnan vahvistamista.

Tulevaisuuden kannalta taidekasvatuksen vahvistaminen, taito- ja taideaineiden lisääminen erityisesti yläkoulussa ja lukiossa sekä taito- ja taideaineiden opetuksen laadusta huolehtiminen on tärkeää. Kulttuurialalle tulisi laatia koulutusstrategia ja kulttuurin alojen monitieteistä tutkimusta tulisi kehittää.

- Selonteon mukaan taiteen ja kulttuurin laaja-alainen merkitys ihmisen itseisarvoisena perustarpeena on tullut yhä tärkeämmäksi ja se vahvistuu edelleen. Taide- ja kulttuuritoiminta kuuluu läpäisevästi mukaan hallinnonaloja yhdistäviin politiikkoihin, kuten sivistys-, innovaatio-, ympäristö- ja kestävän kehityksen politiikkaan, jatkaa ministeri Wallin.

Kulttuurin ja taiteen tulevaisuuden keskeisimpinä mahdollisuuksina piirtyy esiin kolme kehitykseen vaikuttavaa voimatekijää: kestävä kulttuuri, kulttuurinen moninaisuus ja luovuus. Muutospaineista pelkistyy seitsemän ydinaluetta, joiden suhteen tarvitaan yhteiskunta- ja kulttuuripoliittisia linjauksia, arvovalintoja ja ratkaisuja.

Tulevaisuuden menestykseen kuljetaan kahta tietä: säilyttämällä vanhaa ja arvokasta sekä kehittämällä uusia kiinnostavia kokeiluja ja sovelluksia. Pysyvien kulttuuristen arvojen ja kulttuuriperinnön ymmärtäminen ja vaaliminen ovat luovuuden ja innovaatioiden resurssi ja perusta.

Lisätietoja: erityisavustaja Susanna Korpivaara, p. 0400 322 432, pääsihteeri Hannele Seitsonen, p. 09 160 77070, opetus- ja kulttuuriministeriö

HALLITUKSEN NEUVOTTELU 5.5.2010

Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kannanotto 5.5.2010

Hallitus ja työmarkkinajärjestöt kokoontuivat Kesärannassa 5. toukokuuta 2010 arvioimaan kasvu- ja työllisyysohjelman valmistelua. Samalla vahvistettiin työryhmien toimeksiannot.

Kokouksessa todettiin yhteisesti, että viime viikkojen keskusteluissa työuran pidentämisestä on päädytty siihen, että tehtäväasettelua on syytä laajentaa. Elinaikaodotteen ennakoitua nopeampi kasvu on johtamassa eläkkeiden alentumiseen huomattavasti enemmän kuin vuoden 2005 eläkeuudistusta tehtäessä arvioitiin, mikäli työurat eivät vastaavasti pitene. Tällä on kielteinen vaikutus eläkkeiden ostovoimaan ja verotuloihin.

Lisäksi todettiin yhteisesti, että julkisen talouden kestävyysvajeen hallinnan kannalta työurakysymyksillä on keskeinen merkitys verojen, menojen ja talouden tuottavuuden parantamisen ja kasvun nopeuttamisen rinnalla. Osapuolet ymmärtävät, että ryhdyttäessä laman jälkeisiin tasapainottamistoimiin tullaan tarvitsemaan kaikkia näitä tekijöitä julkisen talouden kestävyyden varmistamiseksi.

Työuraa käsittelevän työryhmän tavoitteeksi työeläkejärjestelmää uudistettaessa asetettiin tämän pohjalta kolme tavoitetta:

–Työeläke-etuuksien riittävä taso on turvattava oloissa, joissa elinaikakertoimet alentavat tulevia eläkkeitä aiemmin oletettua selvästi enemmän.

–Työeläkejärjestelmän rahoituksen kestävyys on turvattava työeläkemaksujen kehityksellä, joka ei heikennä työllisyyden ja talouskasvun edellytyksiä.

–Keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän on noustava riittävästi, jotta kaksi edellä mainittua tavoitetta toteutuvat.

Työura-ryhmän tehtävänä on määrittää uudet vähimmäistavoitteet ja kartoittaa työeläkejärjestelmän kehittämisvaihtoehtoja yllämainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi ottamatta kantaa mihinkään yksittäiseen vaihtoehtoon. Näiden tavoitteiden pohjalta on mahdollista määrittää työeläkeuudistuksen suuntaviivat.

Lisätietoja: poliittinen erityisavustaja Jukka Ihanus, valtioneuvoston kanslia, p. 09 160 22009

Valmisteluryhmien toimeksiannot ja kokoonpano http://www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/pdf/2010/hallitus-tmj-0510/fi.pdf

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Ulkoasiainministeriö julkisti 6.5.2010 selvityksen Rauhanvälitys – Suomen suuntaviivoja. Selvityksen mukaan Suomella on rauhanvälittäjänä jo runsaasti näyttöjä, mutta roolia välitystyössä voidaan vahvistaa edelleen. Selvityksessä todetaan, että rauhanvälitys on yhä tärkeämpi osa kansainvälistä kriisien ennaltaehkäisyä. Selvityksessä esitetyt suositukset jakautuvat kolmelle toimintalohkolle: kuinka vahvistetaan Suomen omaa rauhanvälityskykyä, kuinka Suomi voi kehittää kansainvälisiä rauhanvälitysrakenteita ja kuinka Suomi osallistuu suoraan rauhanvälitykseen. Selvityksen valmistelussa on hyödynnetty laajalti suomalaisen kansalaisjärjestökentän asiantuntemusta. Selvitys on osoitteessa http://www.formin.fi/public/download.aspx?ID=57202&GUID={7DD54B30-8C26-4513-934D-D8A8F7FD3A0A}. Lisätietoja antaa yksikön päällikkö Kai Sauer, p. 09 160 55281, ulkoasiainministeriö.

Lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamista valmistellut työryhmä luovutti 4.5.2010 ehdotuksensa oikeusministeri Tuija Braxille. Työryhmä ehdottaa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista nykyistä ankarampia rangaistuksia ja uusia tekoja rangaistaviksi. Uudistuksella halutaan korostaa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten paheksuttavuutta ja estää niitä. Lasten suojaa parannettaisiin tarkastamalla heidän kanssaan toimivien rikostaustat nykyistä tarkemmin. Työryhmä ehdottaa muun muassa uutta rangaistussäännöstä, joka koskisi lapsen houkuttelemista seksuaalisiin tarkoituksiin. Uusi rikosnimike olisi myös sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen. Työryhmän ehdotuksen mukaan lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomittava vähimmäisrangaistus korotettaisiin 14 päivästä neljäksi kuukaudeksi vankeutta. Sukupuoliyhteys 16 vuotta nuoremman lapsen kanssa katsottaisiin lähtökohtaisesti törkeäksi lapsen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi. Samalla muitakin tekotapoja lisättäisiin törkeän rikoksen tunnusmerkistöön. Raportti on osoitteessa http://www.om.fi/1266334020069. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, p. 09 160 67723, oikeusministeriö.

Oikeusministeriö julkisti 30.4.2010 sovittelutyöryhmän mietinnön. Työryhmä ehdottaa, että tuomioistuimen ulkopuolisessa sovittelussa tehty sovinto voitaisiin vahvistaa käräjäoikeudessa täytäntöönpanokelpoiseksi. Esimerkiksi sovittu korvaus voitaisiin tällöin tarvittaessa periä ulosottotoimin. Tuomioistuimen ulkopuolista sovittelua on esimerkiksi Suomen Asianajajaliiton sovintomenettely ja muut vastaavat menettelyt. Nykyisin täytäntöönpanokelpoisia ovat vain tuomioistuinsovittelussa ja oikeudenkäynnin yhteydessä vahvistetut sovinnot sekä sosiaalilautakunnan vahvistamat sopimukset lapsen huollosta ja elatuksesta. Työryhmä arvioi, että ehdotettu uudistus lisäisi kaupallisten toimijoiden ja järjestöjen tarjoamia sovittelupalveluja sekä niiden käyttöä. Sovittelu on yleensä edullisempi riidanratkaisukeino kuin täysimittainen oikeudenkäynti. Työryhmä ehdottaa myös eräitä muutoksia riita-asioiden tuomioistuinsovitteluun. Raportti on osoitteessa http://www.om.fi/1266334100783. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen, p. 09 160 67704, oikeusministeriö.

Ulkomailla ja kotimaassa suuronnettomuuteen joutuneiden terveydenhuollon palvelutarpeen arviointia ja lääkinnällisen evakuointivalmiuden kehittämistä pohtinut työryhmä luovutti 5.5.2010 mietintönsä sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälälle. Työryhmä ehdottaa, että Suomessa pitäisi olla valmius matkustajakoneen varustamiseksi ambulanssilentokoneeksi. Koneella voitaisiin evakuoida ulkomailla suuronnettomuuksissa loukkaantuneet suomalaiset. Työryhmä ei ehdota pysyvää ambulanssilentokonetta, vaan Kaakkois-Aasian tsunamissa ja Malagan bussiturmassa käytettyjen toimintatapojen vakinaistamista. Työryhmän mukaan loukkaantuneiden evakuoiminen ulkomailta suuronnettomuuksissa edellyttää selkeää toimintamallia ja vastuiden määrittelyä. Kotimaassa tapahtuneen suuronnettomuuden evakuoinnissa on mahdollisuus käyttää puolustusvoimien potilasevakuointiin soveltuvaa ilmakuljetuskalustoa. Työryhmä ehdottaa muun muassa myös nykyistä tiiviimpää yhteistyötä eri viranomaisten kesken evakuointivalmiuden ylläpitämiseksi. Lisäksi työryhmä selkeyttäisi kustannusvastuita. Raportti on osoitteessa http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1082856&name=DLFE-11486.pdf. Lisätietoja antaa lääkintöneuvos Jouko Söder, p. 09 160 74363, sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.