Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 16/2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 23.4.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 47/2010 vp) laiksi varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta. Varainsiirtoverolakiin tehdään maatalouden rakennetukia koskevan sääntelyn edellyttämät muutokset. Maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain nojalla maataloustarkoituksiin tapahtuvan valtion maan luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovutaan. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista varten myönnettyyn korkotukilainaan liittyvää verovapautta sovelletaan vain nuoren viljelijän aloitustuen yhteydessä. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaisena investointitukena myönnettyihin korkotukilainoihin liittyvästä verovapaudesta luovutaan. (VM neuvotteleva virkamies Jaakko Sivonen 09 160 33155)

Hallituksen esitys (HE 48/2010 vp) laiksi tieliikennelain muuttamisesta. Tieliikennelain säännöksiin tehdään muutoksia, joilla yhdenmukaistetaan jalkakäytävää ja pyörätietä koskevia määritelmiä. Pysäyttämis- ja pysäköintikieltoa koskeviin sääntöihin lisätään pysäyttämis- ja pysäköintikielto viittä metriä ennen pyörätien jatketta. Pihakadulla ajamista koskevaa sääntöä muutetaan siten, että pihakaduksi voidaan merkitä myös katu, jolla moottoriajoneuvojen läpiajo sallitaan. Tienpidossa käytettävän ajoneuvon kuljettajalla on oikeus poiketa kävelykadun ja tunnelin liikennesäännöistä. Lisäksi muutetaan toimivaltainen viranomainen, joka määrää henkilön erikoiskuljetuksen liikenteen ohjaajaksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan kesällä 2010. (LVM yli-insinööri Mikko Karhunen 09 160 28014)

Hallituksen esitys (HE 49/2010 vp) laiksi Työ- ja elinkeinoministeriön koulutus- ja kehittämiskeskuksesta. Laki sisältää säännökset Työ- ja elinkeinoministeriön koulutus- ja kehittämiskeskuksen tehtävistä, nimestä, keskuksen ohjauksesta ja johtamisesta sekä valtuutuksen tarkempien säännösten antamisesta. Keskuksen nimi on Salmia. Keskus jatkaa Työvoimaopiston toimintaa, jota koskeva laki (929/1973) kumotaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2010. (TEM hallitusneuvos Matti Ilonen 010 60 49003)

Hallituksen esitys (HE 50/2010 vp) laeiksi takuueläkkeestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Takuueläke on uusi taloudellinen tukimuoto, jolla turvataan Suomessa asuvan eläkkeensaajan toimeentulo, jos hänen eläkkeensä eivät muutoin riitä kohtuulliseen toimeentuloon. Takuueläkkeen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija saa vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä tai työttömyyseläkettä ja että hänen lakisääteiset eläkkeensä yhteenlaskettuna jäävät alle takuueläkkeeksi määritellyn tason. Takuueläke korvaa vähimmäistoimeentulon turvaavana etuutena maahanmuuttajan erityistuen. Täysimääräinen takuueläke on 685 euroa kuukaudessa vuonna 2010 sovellettavassa tasossa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2011. (STM johtaja Heli Backman 09 160 73918)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 23.4.2010 seuraavat lait:

Laki ajoneuvolain muuttamisesta (HE 252/2009 vp). Lakia muutetaan siten, että ajoneuvon rekisteri-ilmoituksia voi tehdä sähköisesti. Laissa otetaan myös huomioon Liikenteen turvallisuusviraston perustaminen. Lisäksi lain rangaistuspykälää muutetaan ja tehdään eräitä muita vähäisiä muutoksia. Laki tulee voimaan 10.5.2010. (LVM yli-insinööri Juhani Puurunen 09 160 28558)

Tasavallan presidentti hyväksyi pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelusta Suomen, Saksan liittotasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelusta Suomen, Saksan liittotasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (HE 12/2010 vp). Sopimuksella sovitaan Suomen, Saksan ja Yhdysvaltojen yhteisestä tutkimushankkeesta, jonka tavoitteena on kehittää simulointi- ja laskentamenetelmiä sotalaivojen suunnitteluun. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (PLM vanhempi hallitussihteeri Tarja Jaakkola 09 160 88257)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 23.4.2010 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Espanjan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus ja laki (924/2009) tulevat voimaan 1.5.2010. Asetus tulee voimaan 1.5.2010. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 09 160 55711)

Tasavallan presidentin asetus Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Suomen tasavallan ja Singaporen tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehty pöytäkirja, tulee voimaan 30.4.2010. Laki (152/2010) tulee voimaan 30.4.2010. Asetus tulee voimaan 30.4.2010. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään LSA-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Muutokset koskevat rahtialuksen pelastus- ja valmiusveneiden osalta käytettyä henkilön keskimääräistä painoa. Muutokset tulevat voimaan 1.7.2010. Asetus tulee voimaan 1.7.2010. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 09 160 28367)

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään LSA-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Muutokset koskevat pääasiassa LSA-säännöstön määräyksiä pelastusliiveistä. Muutokset koskevat muun muassa pelastusliivien kokoluokittelua, niiden toiminnallisia vaatimuksia, merkintöjä, valoja ja paukkuliivejä. Muutokset tulevat voimaan 1.7.2010. Asetus tulee voimaan 1.7.2010. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 09 160 28367)

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Muutokset koskevat FSS-säännöstön kiinteitä kaasusammutuslaitoksia koskevaa lukua. Muutokset tulevat voimaan 1.7.2010. Asetus tulee voimaan 1.7.2010. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 09 160 28367)

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin viranomaisten puolesta toimivien laitosten valtuuttamista koskeviin ohjeisiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Muutokset koskevat luokituslaitoksilta edellytettäviä vähimmäisvaatimuksia ja niiden mukaan luokituslaitoksen tulee käyttää lakisääteisissä katsastus- ja todistustehtävissä ainoastaan päätoimisia katsastajia tai tarkastajia. Muutokset tulevat voimaan 1.7.2010. Asetus tulee voimaan 1.7.2010. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 09 160 28367)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 23.4.2010 seuraavat kansainväliset asiat:

Tasavallan presidentti päätti Suomen joukkojen vetäytymisestä YK:n sotilaallisesta kriisinhallintaoperaatiosta Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa. (UM lähetystöneuvos Petri Kruuti 09 160 56330)

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään LSA-säännöstöön tehtyjen muutoksien hyväksyminen. Muutokset koskevat rahtialuksen pelastus- ja valmiusveneiden osalta käytettyä henkilön keskimääräistä painoa. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 09 160 28367)

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään suurnopeusaluksia koskevaan vuoden 2000 kansainväliseen turvallisuussäännöstöön tehtyjen muutoksien hyväksyminen. Muutokset koskevat palosuojeluvaatimuksia vaarallisten aineiden kuljetuksen osalta. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 09 160 28367)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 23.4.2010 seuraavat nimitysasiat:

Vanhempi osastoesiupseeri Markku Viitasaari vanhemman osastoesiupseerin virkaan edelleen ajaksi 15.5.2010-31.12.2011. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 09 160 88120)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 22.4.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta. Tukea maksetaan komission päätöksen hehtaarikohtaisten enimmäistasojen mukaisesti 73 euroa hehtaarilta viljakasvien siementuotannolle ja 220 euroa hehtaarilta nurmikasvien siementuotannolle. Asetus tulee voimaan 28.4.2010. (MMM neuvotteleva virkamies Esa Hiiva 09 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuoden 2009 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista. Kasvukauden aikaisista viljelmäkohtaisista satovahingoista korvataan 90 prosenttia omavastuun ylittävästä määrästä. Asetus tulee voimaan 28.4.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 09 160 52793)

Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n 3 momentin kumoamisesta. Asetuksen (297/2008) 6 §:ssä pykälässä tarkoitetulla tavalla lasketusta talvehtimisvahingon määrästä säädetyn kiinteän 90 prosentin korvausosuus kumotaan. Asetus tulee voimaan 28.4.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 09 160 52793)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista. Asetuksella säädetään palkkioiden myöntämisen edellytyksistä, palkkioiden määrästä ja maksamisesta. Asetus tulee voimaan 28.4.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160 52229)

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2008-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että erityistukisopimuksiin, joiden pinta-ala voi vähentyä sopimuskauden aikana enintään 20 prosenttia, lisätään sopimus turvepeltojen pitkäaikaisesta nurmiviljelystä. Suojavyöhykesopimus on mahdollista tehdä 1.5. alkavaksi, jos sopimukseen haettu alue sisältyy suojavyöhykkeiden yleissuunnittelualueelle tai haetulla alalla on edellisenä vuonna tai aiemmin perustettu nurmi. Asetuksen liitteen 3 kasvikoodeja täsmennetään muutaman erityistukisopimustyypin osalta. Asetukseen tehdään lisäksi teknisluonteisia täsmennyksiä. Asetus tulee voimaan 28.4.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160 52229)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta. Asetuksella säädetään vuodelta 2009 maksettava urospuolisten teurasnautojen ja teurashiehojen tuotantopalkkion määrä. Koska hyväksyttävien hakemusten perusteella maksettava määrä valtioneuvoston asetuksen (97/2009) tukitasoilla ylittäisi komission hyväksymän enimmäismäärän, tuotantopalkkiota alennetaan. Tietojärjestelmässä olleen virheen vuoksi urospuolisista teurasnaudoista ja teurashiehoista maksettavan tuotantopalkkion määrä on asetuksessa (225/2010) virheellinen. Asetuksella tukitaso korjataan. Urospuolisten teurasnautojen ja teurashiehojen tuotantopalkkiota maksetaan 29,70 euroa tukikelpoista eläintä kohti. Asetus tulee voimaan 28.4.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160 52229)

Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella toteutetaan eräät maaseudun yritys- ja hankerahoituksen hallinnollisen taakan vähentäminen -työryhmän selvityksessä esitetyt muutokset tukijärjestelmän kehittämiseksi. Muutoksella toteutetaan myös EU:n maatalouspolitiikan uudistukseen liittyvät erityiset toimet, jotka koskevat yrityksen kehittämistukea. Lisäksi asetuksesta poistetaan sokerialan kansallisen rakenneuudistusohjelman mukaista yritystukea koskevat kohdat, koska kyseisen ohjelman toteuttamiseen osoitetut varat on käytetty. Asetuksen mukaan maaseudun yritysten investointituet myönnetään komission asetukseen (EY) N:o 1998/2006 perustuvan de minimis tuen -sijasta jatkossa pääsääntöisesti komission asetuksen (EY) N:o 800/2008 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) mukaisena tukena. Tämä vastaa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla noudatettavaa menettelyä. Lisäksi yhdenmukaistetaan eräitä muita maaseudun yritystukien myöntämisen edellytyksiä ja ehtoja työ- ja elinkeinoministeriön yritystukien kanssa. Asetusmuutoksella toteutetaan valtion aluehallinnon uudistuksen johdosta tehtävät muutokset ja tehdään eräitä muita teknisiä muutoksia sekä täsmennetään eräitä säännöksiä niiden soveltamisessa havaittujen tulkintavaikeuksien vuoksi. Asetus tulee voimaan 28.4.2010. (MMM hallitussihteeri Mika Saari 09 160 52242)

Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista. Asetusta joukkoliikenteen valtionavustuksista (1153/2008) uudistetaan palvelusopimusasetuksen (PSA) ja joukkoliikennelain (869/2009) mukaisiksi. Muutoksia tehdään joukkoliikenteen valtionavustuksen myöntämisen perusteisiin ja täsmennetään määritelmiä. Palvelusopimusasetuksella tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1370/ 2007 rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta. Asetusta ei Suomessa sovelleta sisävesiliikenteeseen. Asetus mahdollistaa avustuksen myöntämisen joukkoliikenteen alueellisten peruspalveluyhteyksien järjestämiseen, muuttaa matkalippujen hinnanalentamiseen myönnettävän avustuksen PSA:n mukaiseksi sekä mahdollistaa joukkoliikenteen kehittämisohjelman toteuttamisen suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen osalta. Asetus tulee voimaan 28.4.2010 ja on voimassa 31.12.2011 saakka. (LVM hallitusneuvos Pekka Kouhia 09 160 28612)

Valtioneuvoston asetus biosidivalmisteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009 /107/EY, jolla muutetaan biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annettua direktiiviä 98/8/EY. Direktiivillä pidennetään eräitä tietosuojaa koskevia määräaikoja, mikä johtuu direktiivin mukaisen tarkastusohjelman pidentämisestä neljällä vuodella. Asetuksen 8 ja 9 § muutetaan siten, että tarkastusohjelman pidentämisen johdosta pidennetään vastaavasti tarkastusohjelmaan toimitettujen tietojen suoja-aikaa neljällä vuodella. Lisäksi asetus saatetaan ajan tasalle lainsäädäntöviittausten, eräiden määritelmien ja toisen toimivaltaisen viranomaisen nimen osalta. Asetus tulee voimaan 14.5.2010. (YM neuvotteleva virkamies Pirkko Kivelä 050 362 2041)

Valtioneuvoston asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta. Muutetaan asetuksen 8 §:ää, jossa säädetään ympäristöarviointia edellyttävän viranomaisen suunnitelman tai ohjelman hyväksymistä koskevan päätöksen tiedottamisesta muille viranomaisille tai neuvotteluosapuolena olleelle toiselle valtiolle, mikäli suunnitelmalla tai ohjelmalla voi olla rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia toisen valtion alueelle. Pykälää täsmennetään siltä osin, kun se koskee toisen valtion tiedonsaantia. Asetuksen 8 §:ään lisätään velvollisuus suunnitelman tai ohjelman hyväksymispäätöksen jälkeen toimittaa toisen valtion saataville suunnitelma tai ohjelma ja sen hyväksymistä koskeva päätös. Asetus tulee voimaan 1.5.2010. (YM hallitussihteeri Satu Sundberg 050 550 9483)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 22.4.2010 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteon johdosta koskien Afganistanin tilannetta ja Suomen osallistumista ISAF-operaatioon ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä kannanotoista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan kannanotot; 1. Eduskunta hyväksyy suomalaisten joukkojen väliaikaisen vahventamisen, mutta edellyttää, että valtioneuvosto täydentää suomalaisen joukon tehtäviin ja sijoittumiseen liittyviä tietoja suunnitteluvaiheen jälkeen antamalla niistä ulkoasiainvaliokunnalle selvityksen. 2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto sisällyttää jatkossa käynnissä olevia kriisinhallintaoperaatioita koskeviin selontekoihin tai selvityksiin arvion kriisinhallinnan vaikuttavuudesta. (UM ulkoasiainneuvos Timo Kantola 09 160 55480)

Päätös myöntää Helsingin Diakonissalaitoksen säätiölle perusopetuslain 7 §:n mukainen lupa. Päätös merkitsee uuden järjestämisluvan myöntämistä perusopetusta antavalle yksityiselle yhteisölle. Lupa koskee muille kuin oppivelvollisuusikäisille annettavaa perusopetusta. (OPM hallitusneuvos Outi Luoma-aho 09 160 77466)

Päätös vahvistaa Ilmailulaitoksen vuoden 2009 tilinpäätös, joka osoittaa 252 302 023,77 euron tappiota ja päättää tulouttaa valtiolle 6 000 000 euroa. Lisäksi päätetään, ettei Ilmailulaitoksen vuoden 2009 toimintakertomus aiheuta toimenpiteitä ja vahvistetaan Ilmailulaitoksen liikelaitoskonsernin tilinpäätös vuodelta 2009. Ilmailulaitoksen viimeistä tilintarkastusta ja tilinpäätöstä koskevat toimenpiteet on tehty. Ilmailulaitoksen toiminnan päättymiseen liittyvät tehtävät todetaan myös tältä osin suoritetuiksi. (LVM neuvotteleva virkamies Juha Parantainen 09 160 28383)

Päätös vahvistaa valtiontakuurahaston vuoden 2009 tilinpäätös ajalta 1.1.2009-31.12.2009. Toimintavuoden tulos on 156 727,72 euroa alijäämäinen. (TEM teollisuusneuvos Eeva-Liisa Virkkunen 010 60 62672)

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen työjärjestön (ILO) Genevessä 2.-18.6.2010 pidettävään 99. työkonferenssiin. Valtuuskuntaan määrätään hallituksen edustajiksi hallitusneuvos Raila Kangasperko ja neuvotteleva virkamies Stina Modeen työ- ja elinkeinoministeriöstä, hallituksen edustajien varajäseniksi pysyvän edustajan sijainen Pekka Metso ja ulkoasiainsihteeri Ville Lahelma Suomen pysyvä edustustosta Genevessä, työnantajavaltuutetuksi asiantuntija Anu Sajavaara Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta, työnantajavaravaltuutetuksi asiantuntija Simopekka Koivu Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta, työntekijävaltuutetuksi johtaja Marjaana Valkonen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:stä sekä työntekijävaravaltuutetuksi sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:stä. Työ- ja elinkeinoministeriö oikeutetaan määräämään edellä mainittujen edustajien neuvonantajat. (TEM vanhempi hallitussihteeri Susanna Siitonen 010 60 48932)

Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön (WHO) 63. yleiskokoukseen Genevessä 17.-21.5.2010 ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteerin. Puheenjohtaja on peruspalveluministeri Paula Risikko, varapuheenjohtajat suurlähettiläs Hannu Himanen Geneven pysyvästä edustustosta ja ylijohtaja Aino-Inkeri Hansson sosiaali- ja terveysministeriöstä. Jäsenet ovat pääjohtaja Pekka Puska Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, lääkintöneuvos Merja Saarinen sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvotteleva virkamies Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvotteleva virkamies Marjukka Vallimies-Patomäki sosiaali- ja terveysministeriöstä, yksikön päällikkö Tarja Reponen ulkoasiainministeriöstä, johtaja Petri Ruutu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta sekä erityisasiantuntija Eero Lahtinen Geneven pysyvästä edustustosta. (STM neuvotteleva virkamies Outi Kuivasniemi 09 160 73230)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 22.4.2010 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 10/2010 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Frontex-asetuksen muutos). Euroopan yhteisöjen komissio on tehnyt 24.2.2010 ehdotuksen Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 muuttamisesta. Ehdotuksella on tarkoitus täydentää asetusta siten, että varmistetaan selkeästi määritelty ja asianmukaisesti toimiva virasto tuleville vuosille. Esityksen tavoitteena on muuttaa asetusta ottaen huomioon Frontexin toiminnasta tehdyt arvioinnit, havaitut puutteet ja käytännön kokemukset sekä selkiyttää viraston toimivaltaa. (SM raja-asiantuntija Mika Rytkönen 071 872 1132)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 22.4.2010 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi Eva Biaudet'lle erivapauden vähemmistövaltuutetun virkaan kelpoisuusvaatimuksena vaadittavasta ylemmästä korkeakoulututkinnosta. (SM kansliapäällikkö Ritva Viljanen 071 878 8203)

Varatuomari Heidi Aliranta maa- ja metsätalousministeriön hallitusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.5.2010-31.12.2011, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 09 160 53331)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 21.4.2010 seuraavia asioita:

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän korkotukilainojen myöntämisvaltuuden sekä Maatilatalouden kehittämisrahaston valtiontakausten myöntämisvaltuuden ja avustusvarojen osoittaminen eräiden maa- ja porotalouden rakennetukien toimeenpanoa varten. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY -keskus) osoitetaan myöntämisvaltuuksia ja avustusvaroja maatalouden rakennetukilain mukaisten aloitus- ja investointitukien, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten aloitustukien sekä maaseutuelinkeinojen rahoituslain nojalla maatilan asunto-olojen parantamisesta annetun asetuksen mukaisen tuen toimeenpanoa varten. Myöntämisvaltuuksien ja avustusvarojen osoittaminen koskee vuonna 2010 tehtäviä tukipäätöksiä. ELY -keskuksille osoitetaan 142 850 000 euroa, josta 26 300 000 euroa on uusittavia korkotukilainojen myöntämisvaltuuksia. Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2010 käyttösuunnitelmassa kauden 2007-2013 aloitustukien ja investointitukien avustusosaan varatusta 118 440 000 eurosta osoitetaan ELY -keskuksille 58 550 000 euroa, josta 6 485 000 euroa on uusittavia avustusvaroja. Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2010 käyttösuunnitelmassa investointitukien valtiontakaukseen varatusta 12 000 000 euron myöntämisvaltuudesta osoitetaan ELY -keskuksille 4 775 000 euroa, josta 375 000 euroa on uusittavia myöntämisvaltuuksia. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 09 160 53345)

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2009 tilinpäätöksen vahvistaminen. Kehittämisrahaston kulujäämä tilikaudella 1.1.-31.12.2009 oli 93 922 064,33 euroa. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli 728 606 929,64 euroa. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka 09 160 54245)

Maatalouden interventiorahaston vuoden 2009 tilinpäätöksen vahvistaminen. Interventiorahaston ylijäämä tilikaudella 1.1.-31.12.2009 oli 641 533,19 euroa. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli 43 562 743,51 euroa. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka 09 160 54245)

Sopimuksen tekeminen toimitilojen vuokraamisesta. Toimintansa 1.1.2010 aloittaneelle Liikenteen turvallisuusvirastolle vuokrataan toimitilat Helsingin Vallilassa. Liikenteen turvallisuusvirasto tekee vuokrasopimuksen Senaatti-kiinteistöjen kanssa, joka vuokraa toimitilat edelleen Sponda Oyj:ltä ja Kumpulanhovi Holding Oy:ltä. Toimitilat sijaitsevat osoitteessa Kumpulantie 9-11. Vuokrasopimus alkaa arviolta 1.1.2011 ja on voimassa kymmenen vuotta. Vuokrattava pinta-ala on 13 115 m2 ja arvioidut vuokrakustannukset vuoden 2010 hintatason mukaan (ilman autopaikkoja ja sähköä) noin 199 800 euroa kuukaudessa ilman arvonlisäveroa. Vuokrasopimus on siten kymmenen vuoden ajalta yhteenlasketulta arvolta määrältään vuoden 2010 hintatason mukaan ilman arvonlisäveroa noin 23 970 000 euroa. Vuokraan sisältyy kiinteistön remontoiminen vastaamaan Liikenteen turvallisuusviraston toimitilakonseptia. Kumpulantien kokonaisvuokra olisi 15,23 euroa/m2 kuukaudessa. (LVM neuvotteleva virkamies Sabina Lindström 09 160 28576)

Luotsausliikelaitoksen vuoden 2010 palvelu- ja muiden toimintatavoitteiden vahvistaminen sekä tulostavoitteen ja tuloutustavoitteen asettaminen. Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa Luotsausliikelaitoksen tulostavoitteeksi 1 000 000 euroa vuodelle 2010 ja tuloutustavoitteeksi voitollisesta vuoden 2010 tuloksesta 50 prosenttia, kuitenkin enintään 500 000 euroa. (LVM neuvotteleva virkamies Mika Mäkilä 09 160 28475)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN ILTAKOULU 21.4.2010

Elinkeinoministeri Pekkarinen esittää lisäydinvoimaa

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tulee esittämään, että valtioneuvosto tekisi kaksi myönteistä periaatepäätöstä ydinvoiman lisärakentamiseksi. Hän esittää, että valtioneuvosto tekisi myönteiset periaatepäätökset Teollisuuden Voima Oyj:n ja Fennovoiman Oy:n hakemuksista. Samassa yhteydessä tehtäisiin myönteinen periaatepäätös Posivan hakemuksesta TVO:n hankkeen käytetyn polttoaineen huollosta.

Hallitus käsitteli ydinvoimalaitoshakemuksia 21.4. iltakoulussaan. Ydinlaitoksia koskevat periaatepäätöshakemukset tulevat valtioneuvoston käsittelyyn 6.5.2010.

- Hallitus on ottanut ilmastohaasteen vakavasti. Nyt linjatut energiaratkaisut vievät Suomea radikaalisti päästöttömään suuntaan. Samalla annamme Suomen teollisuudelle vahvan signaalin investoida ja luottaa Suomeen, linjasi elinkeinoministeri Pekkarinen iltakoulun jälkeen.

- Historiallista on myös se, että nyt tehdyillä ratkaisuilla Suomi pääsee monen vuosikymmenen jälkeen irti tuontisähköstä. Tulemme tuottamaan itse oman energiamme ja teemme sen vielä puhtaasti, kertoi Pekkarinen.

Hallituksen muut tavoitteet sähkömarkkinoilla ovat sähkön saatavuuden turvaaminen, sähkön hinnan pitäminen kohtuullisena sekä sähkön tuotannon ympäristövaikutusten pitäminen hyväksyttävinä.

Uusiutuva energia, energiatehokkuus ja ydinvoima välineet päästövähennyksiin

Ydinvoiman lisärakentaminen on yksi osa hallituksen ilmasto- ja energiastrategian mukaisia energialinjauksia. Muut vähäpäästöiseen, energiaomavaraiseen ja kilpailukykyiseen Suomeen vievät linjaukset ovat uusiutuvan energian käytön lisääminen sekä energiansäästön ja energiatehokkuuden parantaminen.

Valtioneuvosto teki 4.2.2010 periaatepäätöksen energiatehokkuuden edistämistoimien tehostamisesta. Päätöksessä esitetyillä toimenpiteillä arvioidaan saavutettavan yhteensä 37 TWh säästö energian kokonaiskulutuksessa vuoteen 2020 mennessä.

Hallituksen ilmasto- ja energiapolitiikan ministerityöryhmä pääsi 20.4.2010 yhteisymmärrykseen uusiutuvan energian velvoitepaketin sisällöstä. Sen avulla Suomi lisää EU-velvoitteen mukaisesti uusiutuviin energiamuotoihin perustuvaa energiantuotantoa vuoteen 2020 mennessä yhteensä 38 terawattitunnilla.

Elinkeinoministerin esitys VN-kannaksi ydinvoimalaitoksiin http://www.tem.fi/files/26660/elinkeinoministerin_esitys_VN-kannaksi_ydinvoimalaitoksiin_kesaranta.pdf

Ydinvoima ja periaatepäätöshakemukset hallituksen iltakoulussa http://www.tem.fi/files/26661/Ydinvoima_21042010_INFO.pdf

Lisätiedot: elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, p. 010 60 63500 ja elinkeinoministerin erityisavustaja Jyrki Peisa, p. 050 364 0836

Ministerit keskustelivat iltakoulussaan jätelain uudistamisesta

Hallituksen iltakoulussa käsiteltiin keskiviikkona 21. huhtikuuta ympäristöministeriön valmistelemaa jätelainsäädännön kokonaisuudistusta. Asian esitteli ympäristöministeri Paula Lehtomäki. Ministerit pohtivat erityisesti paljon keskustelua herättänyttä kunnan järjestämisvastuuta jätehuollossa sekä jätteen kuljetuksen järjestämistä.

Jätelain uudistamisen tavoitteena on saattaa lainsäädäntö vastaamaan jätepolitiikan nykyisiä painotuksia ja jätehuollon toimintaympäristöä. Lisäksi uudistuksella pannaan toimeen Euroopan unionissa hyväksytty jätehierarkia, joka tarkoittaa jätehuollon tavoitteiden asettamista tärkeysjärjestykseen. Keskeistä uudistuksessa on myös toimivan jätehuollon sekä jätehuoltopalvelujen saatavuuden takaaminen kaikissa olosuhteissa. Tätä edistetään jätehuollon vastuunjakoa selkiyttämällä, eri toimijoiden velvollisuuksia ja oikeuksia täsmentämällä sekä valvontaa tehostamalla.

Ministeri Lehtomäki esittää, että uudessa jätelaissa yhdyskuntajätteen kuljetus voitaisiin nykyiseen tapaan järjestää joko kunnan organisoimana tai sopimusperusteisesti, eli jätteen haltijan järjestämänä.

"Kuljetusjärjestelmää pohdittaessa on käynyt selkeästi ilmi, että yksi malli ei välttämättä sovellu kaikkiin kuntiin. Vaikka kunnan keskitetysti kilpailuttama jätteenkuljetus monissa tapauksissa tehostaa kuljetusten logistiikkaa ja vaatii vähemmän viranomaisvalvontaa, ei kunnan nykyistä itsemääräämisoikeutta valita kunnan järjestämän ja sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen välillä ole syytä rajoittaa. Sopimusperusteisella jätteenkuljetuksella voidaan tuottaa kunnan keskitettyä järjestelmää helpommin asiakaslähtöisiä kuljetuspalveluita ja se mahdollistaa joustavuutta kiinteistön jätehuoltojärjestelyissä", Lehtomäki toteaa.

Ministeri Lehtomäki tähdentää, että kuljetusjärjestelmästä riippumatta kunnan vastuulla oleva jäte on kuljetettava kunnan osoittamaan paikkaan hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi. "Jätehuollon toimivuuden varmistamiseksi on tärkeää, että kunnalla on paitsi velvollisuus, myös riittävät oikeudet vastuulleen säädetyn jätehuollon järjestämiseen", Lehtomäki sanoo.

Lakiin lisätään uusia säännöksiä sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen valvonnan tehostamiseksi. "Tämä on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa, että kiinteistöt järjestävät jätehuoltonsa asianmukaisesti ja että jätteet kuljetetaan sinne minne pitääkin. Nykyisin tilanne ei ole kaikin paikoin kunnossa", Lehtomäki korostaa.

Ministerit keskustelivat myös pakkausjätteiden tuottajavastuun laajentamisesta. Tuottajavastuu ulotetaan myös pakkausjätteisiin. Tuottajat järjestäisivät aluekeräysverkon, johon kuluttaja voisi palauttaa pakkausjätteet maksutta ja joka täyttäisi lain vähimmäisvaatimukset vastaanottopaikkojen määrästä.

"Kierrättämisen täytyy olla kuluttajille yksinkertaista ja kierrätysverkoston on oltava alueellisesti kattava. Kuluttajien kiinnostus kierrättämiseen on selvästi kasvanut eikä lainsäädännöllä saa asettaa sille esteitä. Tämän vuoksi pidän tärkeänä, että tuottajien järjestämän keräysverkoston lisäksi asukkailla on mahdollisuus hankkia itselleen kiinteistökohtaista keräyspalvelua, kun tuottajavastuunalainen jäte toimitetaan tuottajayhteisön osoittamaan paikkaan", ministeri Lehtomäki muistuttaa.

Lakiesitys sisältää useita ehdotuksia, joilla tähdätään jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen, jätteen kierrätyksen ja muun hyödyntämisen lisäämiseen sekä kaatopaikkakäsittelyn vähentämiseen. Lakiesityksessä ehdotetaan muun muassa jätteen määritelmän soveltamista selventäviä säännöksiä, soveltamisalan rajauksia, lajitellun jätteen vastaanottopaikkojen hyväksymismenettelyjen keventämistä sekä materiaalien käytön tehokkuuden lisäämistä.

Hallituksen esitys uudesta jätelaista pyritään antamaan syyskuussa 2010. Työn pohjana on jätelakia valmistelleen työryhmän ehdotus, johon on lausuntokierroksella saatu lausuntoja noin 150 taholta.

Lisätietoja: ylijohtaja Pekka Jalkanen, p. 050 592 8700, neuvotteleva virkamies Riitta Levinen, p. 040 744 7121 ja ympäristöministerin erityisavustaja Hanna Ekman, p. 0400 873 743, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Ehdotuksia opetusministeriön toimialan tietoyhteiskunta-asioiden kehittämiseksi laatinut valmisteluryhmä luovutti 21.4.2010 väliraporttinsa opetusministeri Henna Virkkuselle. Työryhmä esittää opettajankoulutuslaitosten sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen tieto- ja viestintätekniikan laitteistojen vahvistamista. Esityksen mukaan jo vuonna 2011 yliopistojen opettajankoulutuslaitokset ja ammatilliset opettajakorkeakoulut sekä yliopistojen harjoittelukoulut varustettaisiin niin, että niiden käytössä olisi ajanmukainen tieto- ja viestintätekniikan laitteisto. Työryhmä esittää myös oppilaitosten tietotekniikan infrastruktuurin vahvistamista viidellä miljoonalla eurolla. Kiireellisimpinä kohteina nähdään lukiot. Työryhmän mukaan infrastruktuurin kehittämisen lisäksi tulisi vahvistaa e-oppimateriaalia. Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/Liitteet/tietoyhteiskuntakehittaminen.pdf. Lisätietoja antaa valtiosihteeri Heljä Misukka, p. 09 160 77162, opetusministeriö.

Yksityisten alojen työeläkejärjestelmän vakavaraisuussääntelyn uudistustarpeita selvittäneet työryhmät luovuttivat 20.4.2010 raporttinsa sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälälle. Asiantuntijaryhmän mukaan voimassa olevaan vakavaraisuutta koskevaan lainsäädäntöön olisi tehtävä useita uudistuksia. Muutokset olisivat lähinnä nykyisen sääntelyn päivityksiä. Uudistukset lisäisivät työeläkelaitosten edellytyksiä tuottavaan ja nykyistä joustavampaan sijoitustoimintaan lähivuosina, jolloin talouskasvu saattaa olla hidasta. Tavoitteena olisi myös parantaa työeläkelaitosten sijoitustoiminnan riskien arviointia. Asiantuntijaryhmän lisäksi on työskennellyt laaja-alainen työryhmä, jonka tehtävänä oli arvioida sekä finanssikriisin vaikutuksia Suomen työeläkejärjestelmän sijoitustoimintaan että asiantuntijatyöryhmän ehdotuksia. Raportit ovat osoitteessa http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1082856&name=DLFE-11455.pdf ja http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1082856&name=DLFE-11454.pdf. Lisätietoja antaa johtaja Antero Kiviniemi, p. 09 160 73878, sosiaali- ja terveysministeriö.

Rakennetun ympäristön tutkimustoiminnan nykytilaa ja kehittämistarpeita selvittänyt professori Matti Kokkala luovutti 16.4.2010 raporttinsa ympäristöministeriölle. Selvityshenkilö Kokkalan mukaan Suomeen tarvittaisiin julkisen sektorin tutkimuskeskus suuntaamaan yhteiskunnan tarvitsemaa rakentamisen, asumisen ja maankäytön tutkimusta. Keskuksen rooli olisi määritellä keskeiset isot kehittämistavoitteet ja käynnistää parin vuoden mittaisia tutkimusohjelmia, jotka tähtäisivät merkittäviin muutoksiin alan toimintatavoissa. Kokkalan mukaan alalle tarvittaisiin pikaisesti myös kokonaisvaltainen tutkimusstrategia, jolla ohjattaisiin ja koordinoitaisiin alan toimijoiden työtä. Kokkala listaa loppuraportissaan julkisen tutkimusyksikön ja strategian lisäksi viisi yksityiskohtaisempaa kehitysehdotusta. Hän ehdottaa muun muassa asumisen tutkimuksen keskittämistä Aalto-yliopistoon, kattavampaa tutkimusseurantaa ja säännöllisiä tutkimuskonferensseja. Raportti on osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=117065&lan=fi. Lisätietoja antavat yliarkkitehti Aulis Tynkkynen, p. 0400 143 969, ympäristöministeriö ja selvitysmies Matti Kokkala, p. 020 722 4800.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.