Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 15/2010

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 15.4.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 c §:n muuttamisesta. Asetuksen 16 c §:ään tehdään tekninen tarkistus. Pykälän viittaus asetuksen 16 §:n 1 momentin 22 kohtaan muutetaan viittaukseksi 23 kohtaan. Asetus tulee voimaan 20.4.2010. (SM lainsäädäntöneuvos Riitta Aulanko 071 878 8569)

Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta. Asetuksella muutetaan valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 §:n 4 momenttia aluehallintouudistukseen liittyen sekä täsmennetään ja muutetaan asetuksen 10 §:n 3 ja 4 momentteja eräiden ministeriöiden ja virastojen työnantajavirkojen määritelmien osalta. Asetus tulee voimaan 1.5.2010. (VM neuvotteleva virkamies Riitta Bäck 09 160 34931)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Asetuksella lisätään ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1792/2009) voimaantulosäännökseen uudet 5 ja 6 momentit, joilla selvennetään muutosasetuksen soveltamista asfalttiasemiin ja sellaisiin pohjavesialueita koskeviin ympäristölupahakemuksiin, jotka ovat olleet vireillä viranomaisessa 1.1.2010. Asetus tulee voimaan 16.4.2010. (YM ylitarkastaja Elise Sahivirta 050 371 5476)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 15.4.2010 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta ydinsulkusopimuksen vuoden 2010 tarkastelukonferenssiin New Yorkissa 3.–28.5.2010 ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja avustajat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on suurlähettiläs Hannu Himanen Suomen pysyvästä edustustosta Genevestä ja varapuheenjohtajia ovat alivaltiosihteeri Jaakko Laajava ulkoasiainministeriöstä, suurlähettiläs Jarmo Viinanen Suomen pysyvästä edustustosta New Yorkista ja yksikön päällikkö Outi Holopainen ulkoasiainministeriöstä. Valtuuskunnan jäsenet ovat pysyvän edustajan sijainen, suurlähettiläs Heidi Schroderus-Fox Suomen pysyvästä edustustosta New Yorkista, teollisuusneuvos Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä, neuvotteleva virkamies Mauri Riihonen työ- ja elinkeinoministeriöstä, lähetystöneuvos Tarja Pesämaa Suomen pysyvästä edustustosta Genevestä, lähetystöneuvos Outi Hyvärinen ulkoasiainministeriöstä, erityisasiantuntija Pentti Olin puolustusministeriöstä, erityisasiantuntija Tiina Raijas puolustusministeriöstä, ulkoasiansihteeri Tapio Tolvanen Suomen pysyvästä edustustosta New Yorkista, ulkoasiainsihteeri Jani Raappana Suomen suurlähetystöstä Wienistä, työelämävalmennettava Heikki Hietala Suomen pysyvästä edustustosta New Yorkista ja projektipäällikkö Juha Rautjärvi Säteilyturvakeskuksesta. (UM apulaisosastopäällikkö Anu Laamanen 09 160 55519)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä ihmisoikeuspoliittisen selonteon johdosta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä lausunnoista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan kannanotot; 1) Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto toiminnallaan ja taloudellisten voimavarojen kohdentamisella toteuttaa aktiivisesti selonteossa linjattuja tavoitteita; valtioneuvosto muun muassa varmistaa riittävät resurssit ja muut käytännön edellytykset sille, että Suomella on kyky ratifioida uudet kansainväliset ihmisoikeussopimukset poliittisen harkinnan jälkeen viivytyksettä. 2) Eduskunta edellyttää että, valtioneuvosto etenee ripeästi valmisteluissa kansallisen ihmisoikeusinstituution perustamiseksi. 3) Eduskunta edellyttää että, valtioneuvosto hyväksyy seuraavan vaalikauden alussa kansallisen toimintaohjelman perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa. 4) Eduskunta edellyttää että, valtioneuvosto antaa seuraavan vaalikauden lopulla eduskunnan käsiteltäväksi valtioneuvoston selonteon Suomen ihmisoikeuspolitiikasta, joka painottuu Suomen kansainvälisen toiminnan tavoitteisiin, mutta sisältää myös arvion edistyksestä kansallisen toimintaohjelman toteuttamisessa. 5) Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto käsittelee kohdassa 4 tarkoitetussa selonteossa myös voimavarojen kohdentamista ihmisoikeuspolitiikkaan. (UM lähetystöneuvos Sofie From-Emmesberger 09 160 56551)

Päätös myöntää vastavakuuksia vaatimatta omavelkainen valtiontakaus Suomen Pankille Kansainväliselle valuuttarahastolle (IMF) annettavan 1,3 miljardin euron suuruisen kahdenvälisen lainan sekä 2,23 miljardin SDR (erityinen nosto-oikeus) suuruisen uuden lainajärjestelyn (New Arrangements to Borrow) vakuudeksi. Takauksesta ei peritä takausmaksua ottaen huomioon lainan yhteiskunnallinen ja kansainvälinen merkitys. (VM finanssineuvos Asta Niskanen 09 160 33132)

Päätös myöntää koulutuspoliittinen sihteeri Juhana Harjulle ero elinikäisen oppimisen neuvoston varajäsenen tehtävästä 1.4.2010 lukien ja nimetä hänen tilalleen 19.4.2010 lukien koulutuspoliittinen sihteeri Jarmo Kallunki neuvoston 31.12.2011 päättyväksi toimikaudeksi. (OPM suunnittelupäällikkö Kirsi Kangaspunta 09 160 77252)

Päätös oikeuttaa opetusministeriö valtion puolesta luovuttamaan valtion kokonaan omistamalle Certia Oy -nimiselle osakeyhtiölle Yliopistojen palvelukeskuksen hallinnassa oleva omaisuus, immateriaaliset ja muut oikeudet sekä liiketoiminnan yhteisarvoltaan noin 9 555 000 euroa apporttiehdoin sekä allekirjoittamaan luovutusta koskeva luovutuskirja ja päättämään luovutuksen muista ehdoista sekä lisäksi maksamaan yhtiön omaan pääomaan rahana 3 997 500 euroa. Opetusministeriö oikeutetaan edellä mainittua apporttiomaisuutta sekä rahana maksettavaa sijoitusta vastaan merkitsemään valtion puolesta Certia Oy:n osakkeita osakepääoman korotuksen (682 000 euroa) yhteydessä sekä samalla sijoittamaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan vähintään 1 000 000 ja enintään 15 000 000 euroa. Lisäksi opetusministeriö oikeutetaan hyväksymään ja allekirjoittamaan valtion puolesta Certia Oy:tä koskevan osakassopimus sekä oikeutetaan valtion vuoden 2010 talousarvion momentilla 29.01.88 annetun valtuuden perusteella opetusministeriö Certia Oy:n yhtiökokouksessa päättämään suunnatusta osakeannista, jossa tarjotaan osakassopimuksen mukaisesti 7 yliopistolle merkittäväksi yhteensä 27 378 kappaletta yhtiön osakkeita sekä muutoin päättämään osakeannin yksityiskohtaisista ehdoista. (OPM neuvotteleva virkamies Matti Hietanen 09 160 77008)

Päätös asettaa opintotuen muutoksenhakulautakunnan sivutoimiset jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 1.5.2010–30.4.2013. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): varapuheenjohtaja: hallitusneuvos Kaija Suorsa-Aarnio (vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen) opetusministeriö; jäsenet: hallitussihteeri Laura Hansén opetusministeriö (koulutussuunnittelija Hanna Ojanen Metropolia ammattikorkeakoulu), opetusneuvos Juhani Pirttiniemi opetushallitus (opintoohjaaja Armas Koivisto Vantaan ammattiopisto Varia), asiantuntija Antti Hallia Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry 31.10.2011 asti (Johanna Nuorteva 31.10.2011 asti), sosiaalipoliittinen sihteeri Johanna Nuorteva Suomen Ylioppilaskuntien Liitto ry 1.11.2011 lukien (Antti Hallia 1.11.2011 lukien) ja edunvalvontasihteeri Jussi-Pekka Rode Suomen ammattiin opiskelevien liitto – SAKKI ry (edunvalvonta-asiamies Ari Mattila Suomen Lukiolaisten Liitto). (OPM hallitussihteeri Piritta Väinölä 09 160 77443)

Periaatepäätös kansallisesta älyliikenteen strategiasta. Periaatepäätöksellä vahvistetaan kansallisen älyliikenteen strategian mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet. Älyliikenteen strategian toteuttamisella uudistetaan liikennepolitiikkaa tieto- ja viestintätekniikkaa käyttäen siten, että liikenneverkkojen rakentamisesta ja ylläpidosta siirrytään yhteiskunnan liikkumisen ja kuljetusten ongelmien ratkaisemiseen. Strategialla edistetään älyliikenteen innovaatioiden laajamittaista käyttöä ja turvataan kattava ja korkealaatuinen infrastruktuuri älyliikenteelle. Tavoitteena on nostaa Suomi merkittäväksi älyliikenteen palveluiden ja tuotteiden tuottajaksi ja viejäksi. Strategialla edistetään toimialan aktiivista kansainvälistämistä ja osallistumista kansainväliseen toimintaan. Lisäksi pyritään turvaamaan julkisen tiedon helppo ja edullinen saatavuus älyliikenteen palveluille. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 09 160 28367)

Päätös haja-asutusalueiden laajakaistahankkeen tukimäärärahan jakautumisesta maakunnittain. Laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain (1186/2009) 5 §:ssä tarkoitetut maakunnittaiset osuudet ovat seuraavat: Etelä-Karjala 1 953 000 euroa, Etelä-Pohjanmaa 693 000 euroa, Etelä-Savo 3 528 000 euroa, Häme 252 000 euroa, Itä-Uusimaa 567 000 euroa, Kainuu 9 513 000 euroa, Keski-Pohjanmaa 189 000 euroa, Keski-Suomi 6 804 000 euroa, Kymenlaakso 1 827 000 euroa, Lappi 16 947 000 euroa, Pirkanmaa 945 000 euroa, Pohjanmaa 567 000 euroa, Pohjois-Karjala 4 788 000 euroa, PohjoisPohjanmaa 2 520 000 euroa, Pohjois-Savo 4 788 000 euroa, Päijät-Häme 1 512 000 euroa, Satakunta 1 827 000 euroa, Uusimaa 189 000 euroa, Varsinais-Suomi 3 465 000 euroa ja Ahvenanmaa 126 000 euroa. Viestintäviraston hallinto- ja yleiskustannuksiin määrärahasta varataan 3 000 000 euroa. (LVM viestintäneuvos Juhapekka Ristola 09 160 28348)

Päätös asettaa avaruusasiain neuvottelukunta 31.3.2013 päättyväksi toimikaudeksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: ylijohtaja Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriö; varapuheenjohtaja: ylijohtaja Pekka Plathan liikenne- ja viestintäministeriö; jäsenet: apulaisosastopäällikkö Anu Laamanen ulkoasiainministeriö, johtaja Leena Vestala opetusministeriö, tutkimusjohtaja Laura Höijer ympäristöministeriö, pääsihteeri Tuija Karanko Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys ry, ylijohtaja Risto Kuittinen Geodeettinen laitos, yksikön johtaja Susan Linko Suomen Akatemia, apulaispäällikkö, kontra-amiraali Matti Möttönen Rajavartiolaitos, sotavarustepäällikkö, insinööriprikaatikenraali Veli-Pekka Valtonen pääesikunta, pääjohtaja Petteri Taalas Ilmatieteen laitos ja toimialajohtaja Kari Tilli Tekes. (TEM johtaja Henrik Räihä 010 60 63617)

Päätös asettaa valtuuskunta Itämeren suojelukomission ympäristöministerikokoukseen 19. ja 20.5.2010 Moskovassa ja oikeuttaa ympäristöministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ympäristöministeri Paula Lehtomäki, varapuheenjohtaja on ylijohtaja Timo Tanninen ympäristöministeriöstä ja jäseniä ovat suurlähettiläs Matti Anttonen ulkoasiainministeriöstä, valtiosihteeri Jouni Lind maa- ja metsätalousministeriöstä, hallitusneuvos Lolan Eriksson liikenne- ja viestintäministeriöstä, ympäristöneuvos Eeva-Liisa Poutanen ympäristöministeriöstä sekä Ahvenanmaan maakuntahallituksen jäsen Katrin Sjögren Ahvenanmaalta. (YM ylitarkastaja Sini Korpela 040 039 9089)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 15.4.2010 seuraavat nimitysasiat:

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriön metsäosaston osastopäällikön virkaan 17.5.2010–16.5.2017. (MMM hallintojohtaja Eeva Pystynen 09 160 53327)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 14.4.2010 seuraavia asioita:

Palkkaussopimuksen tekeminen konkurssiasiamies Eeva Arko-Kosken kanssa. Sopimuspalkka on 7 250 euroa kuukaudessa 1.3.2010 lukien. (OM hallitusneuvos Markku Kuusela 09 160 67571)

Palosuojelurahaston vuoden 2009 tilinpäätöksen vahvistaminen. Palosuojelurahaston tulot vuonna 2009 olivat 8 845 394,28 euroa ja ne koostuivat kokonaisuudessaan vakuutusyhtiöiden tilittämistä palosuojelumaksuista vuodelta 2008. Kulut tilikaudella olivat 10 053 836,99 euroa, josta siirtotalouden kulut olivat 9 811 984,00 euroa. Rahaston kulujäämä tilikaudelta oli 1 214  72,40 euroa. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli 16 379 969,98 euroa. (SM kehittämisneuvos Harri Martikainen 071 878 8512)

Valtion asuntorahaston vuoden 2009 tilinpäätöksen vahvistaminen. Asuntorahaston tuotto on vuonna 2009 ollut 139 616 422,65 euroa ja taseen loppusumma 9 134 702 801,94 euroa. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 040 014 3870)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN ILTAKOULU 14.4.2010

Hallituksen iltakoulu linjasi kosteus- ja hometalkoiden keskeiset toimenpiteet

Hallitus päätti 24.2.2009 pidetyssä politiikkariihessään käynnistää viisivuotisen Kosteus- ja hometalkoot -toimenpideohjelman vuosille 2009–2013. Hallitus käsitteli kosteus- ja hometalkoiden keskeisiä toimia iltakoulussaan keskiviikkona 14. huhtikuuta. Valtioneuvosto antaa asiasta periaatepäätöksen toukokuussa.

Kosteus- ja homeongelmia on kaikessa rakennuskannassa: kouluissa, sairaaloissa, asunto-osakeyhtiöissä, omakotitaloissa sekä toimistorakennuksissa. Rakennusten kosteusvauriot aiheutuvat rakennusosien vanhenemisesta, suunnitteluvirheestä tai suunnitelman puutteesta, rakennustyössä tehdyistä virheistä, puutteista rakentamisen laadun hallinnassa sekä puutteellisesta huollosta tai käyttövirheestä. Myös kosteus- ja homevauriokorjaukset epäonnistuvat usein, ja sisäilmaan liittyvä oireilu ja sairastelu jatkuvat korjausten jälkeen.

Erityisesti 1960–1980-luvun rakennuksissa on riskialttiita rakenteita sekä järjestelmiä ja sitä kautta homeongelmia. Nämä rakennukset muodostavat suuren osan rakennuskannastamme ja ovat joka tapauksessa peruskorjausiässä. Homevauriot on järkevää ja taloudellista korjata peruskorjausten yhteydessä, jolloin niiden korjaamisesta ei synny merkittäviä lisäkustannuksia. Erityisesti täytyy panostaa suunnittelun, korjaustyön ja valvonnan laatuun: se mikä korjataan, korjataan oikein ja oikeassa järjestyksessä. Nykyisin koko toimijaketjussa on puutteita: kuntotutkimusten tekemisen, korjaussuunnittelun, korjaustyön sekä valvonnan osaamista on kehitettävä ja lisättävä. Alan toimijoiden pätevyys- ja osaamisvaatimukset täytyy laatia.

Valtio tulee toimimaan esimerkkinä. Valtion rakennusten kosteus- ja homevauriot ennaltaehkäistään toteuttamalla pitkän tähtäimen ohjelmat niiden tutkimiselle, korjaamiselle ja ylläpidolle. Samoin kiinnitetään huomiota kuluttajan oikeuksiin asunto- ja kiinteistökaupassa. Kosteusvaurioituneisiin taloihin liittyvät riidat lisääntyvät jatkuvasti ja ovat muuttuneet yhä vaikeammin ratkottaviksi. Ohjelman tavoitteena on edistää kuluttajien mahdollisuutta arvioida myynnissä olevaan asuntoon, kiinteistöön tai talopakettiin liittyviä kosteusvaurioriskejä.

Arvioiden mukaan 600 000–800 000 suomalaista altistuu päivittäin kosteus- ja homevaurioille kodeissa, työpaikoilla tai muissa julkisissa rakennuksissa. Välitön kosteus- ja homevaurioiden korjaustarve on noin 250 000 pientalossa, 8 000 asuinkerrostalossa, 1 300 koulussa sekä 200 hoitoalan rakennuksessa. Huonon sisäilman aiheuttamien kustannusten on arvioitu olevan jopa 3 miljardia euroa vuodessa.

Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen, ympäristöministeriö, p. 050 572 6351, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Vaaliehdokkaiden näkyvyyden parantamista selvittänyt toimittaja Johanna Korhonen luovutti 12.4.2010 raporttinsa oikeusministeri Tuija Braxille. Korhosen mukaan kansalaisten tiedonsaantia vaalien ehdokkaista tulisi tukea erityisesti julkisen vallan toimenpiteillä. Hän esittää etenkin hallinnon verkkopalvelujen kehittämistä niin, että äänestäjä voisi helposti tutustua ehdokkaisiin ja heidän toimintaansa. Tarkoituksena on erityisesti pienillä budjeteilla toimivien, vähemmän tunnettujen ehdokkaiden näkyvyyden parantaminen demokratian edistämiseksi. Keskeistä tiedonsaannin parantamisessa on ehdotuksen mukaan oikeusministeriön www.vaalit.fi-sivuston uudistaminen yleisöä, ehdokkaita ja vaaliviranomaisia palvelevaksi portaaliksi. Korhonen suosittaa myös muun muassa, että kaupat sallisivat ehdokkaiden kampanjoinnin esimerkiksi kauppakeskusten auloissa ja käytävillä. Raportti on osoitteessa http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Selvityksiajaohjeita/Selvitystenjaohjeidenarkisto/Selvityksiajaohjeita2010/1266333839374. Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Sari Aalto-Matturi, p. 09 160 67963, oikeusministeriö ja toimittaja Johanna Korhonen, p. 040 510 5906.

Alueellistamisen taloudellisia vaikutuksia arvioinut työryhmä luovutti 15.4.2010 osaraporttinsa hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle. Työryhmän tehtävänä oli laatia kokonaisvaltainen kustannus-hyötykehikko yksittäisten alueellistamishankkeiden ja alueellistamiskokonaisuuden taloudellisten vaikutusten arviointia ja seurantaa varten. Työryhmän valmisteleman kustannus-hyötylaskentaan perustuvan tarkastelumallin perusajatuksena on verrata alueellistamispäätöksestä seuraavia investointiluonteisia erilliskustannuksia viranomaistoiminnan siirrosta saataviin hyötyihin ja rasitteisiin. Tarkastelun kohteena ovat sekä vaikutukset viranomaistoimintaan että laajemmat aluepoliittiset vaikutukset. Raportti on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/04_hallinnon_kehittaminen/20100413Kustan/Kustannus_hyotykehikko.pdf. Lisätietoja antavat finanssineuvos Heikki Joustie, p. 09 160 34858 ja neuvotteleva virkamies Ilpo Takanen, p. 09 160 32247, valtiovarainministeriö.

Kainuun hallintokokeilun vaikutuksia koskeva arviointitutkimus luovutettiin 9.4.2010 hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle. Arviointitutkimuksen mukaan Kainuun hallintokokeilulla on saatu hyviä tuloksia peruspalvelujen järjestämisessä. Palvelut on pystytty vaikeissa olosuhteissa turvaamaan maakunnan asukkaille ilman merkittäviä heikennyksiä palveluverkossa tai palvelujen sisällöissä. Samalla kustannusten kasvua on pystytty hillitsemään enemmän kuin muualla Suomessa. Myönteiset vaikutukset ovat seurausta voimavarojen kokoamisesta maakunnan alueella esimerkiksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluiden yhdistämisen avulla, päätöksentekomallista sekä uudenlaisesta rahoitusmallista. Raportti on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/04_hallinnon_kehittaminen/20100329Sinise/kainuun_raportti_netti.pdf. Lisätietoja antavat tutkija Anni Jäntti, p. 050 573 9200, lehtori Jenni Airaksinen, p. 050 322 1402 ja professori Arto Haveri, p. 040 190 4020, Tampereen yliopisto.

Lapsen oikeuksien kansallinen viestintästrategia luovutettiin 14.4.2010 kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinille. Työryhmä ehdottaa, että valtiovalta loisi rakenteet ja jatkuvuuden lapsen oikeuksien sopimusta koskevalle viestinnälle, koulutukselle sekä niiden rahoitukselle. Lisäksi työryhmä suosittaa muun muassa mediaviestinnän tehostamista, lapsen oikeuksien sopimuksen sisällyttämistä koulujen opetukseen, lapsiystävällinen toimija -kriteeristön laatimista ja lapsen oikeuksien sopimuksen päivän määräämistä liputuspäiväksi. Työryhmä katsoo, että viestintätyölle on luotava pysyvä yhteistyörakenne eri toimijoiden kesken ja viestintää koordinoimaan on nimettävä pääasiallinen vastuutaho valtionhallintoon. Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/tr14.pdf?lang=fi. Lisätietoja antaa ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede, p. 0400 810 077, opetusministeriö (Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma).

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.