Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 14/2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 9.4.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 37/2010 vp) laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta sisältää säännökset avopuolisoiden omaisuuden erottelusta ja yhteistalouteen annetun panoksen hyvittämisestä avoliiton päättyessä. Laissa määritellään avopuolisoiksi yhteistaloudessa asuvat parisuhteen osapuolet, joiden asuminen yhteistaloudessa on kestänyt vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Säännöksistä voi pääsääntöisesti sopia toisin. Perintökaaren 8 lukuun tehtävillä muutoksilla täydennetään avopuolison suojaa avoliiton päätyttyä siten, että avopuoliso voi saada harkinnanvaraista avustusta toimeentulonsa turvaamiseksi toisen avopuolison kuoleman jälkeen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan noin kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. (OM lainsäädäntöneuvos Markku Helin 09 160 67665)

Hallituksen esitys (HE 38/2010 vp) Saint Kittsin ja Nevisin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Saint Kittsin ja Nevisin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

Hallituksen esitys (HE 39/2010 vp) Saint Vincentin ja Grenadiinien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Saint Vincentin ja Grenadiinien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

Hallituksen esitys (HE 40/2010 vp) Bahaman kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Bahaman kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

Hallituksen esitys (HE 41/2010 vp) laeiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta. Arvonlisäverolakia muutetaan siten, että siinä säädetään rakentamispalvelujen ja päästöoikeuksien käännetystä arvonlisäverovelvollisuudesta. Käännettyä verovelvollisuutta sovellettaessa verovelvollinen on myyjän sijasta ostaja. Lisäksi arvonlisäverolakiin tehdään matkatoimistopalvelun veron perusteen laskentatavan tekninen muutos. Arvonlisäverolakia muutetaan myös väliaikaisesti pykäläviittausten vuoksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan pääsääntöisesti vuoden 2011 huhtikuun alusta. Päästöoikeuksien käännetty arvonlisäverovelvollisuus ja matkatoimistopalvelun veron perusteen laskentatavan tekninen muutos on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan jo vuoden 2010 heinäkuun alusta. (VM neuvotteleva virkamies Tiina Maisala 09 160 33205)

Hallituksen esitys (HE 42/2010 vp) laeiksi kiinnitysluottopankkitoiminnasta ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta. Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta korvaa nykyisen kiinnitysluottopankkilain. Laissa säädetään vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen eli katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta, joka tulee mahdolliseksi myös talletuspankeille ja luottoyhteisöille kiinnitysluottopankkien lisäksi. Toimintaan on saatava Finanssivalvonnan lupa. Lisäksi kiinnitysluottopankki voi myöntää talletuspankille tai luottoyhteisölle väliluottoa. Väliluotto antaa talletuspankille ja luottoyhteisölle mahdollisuuden osallistua katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskuun ja siten edullisempaan varainhankintaan kuin laskemalla yksin liikkeeseen katetun joukkolainan. Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä lupamenettelystä, liikkeeseenlaskusta, taseriskien hallinnasta ja täytevakuuksista. Lisäksi Finanssivalvonnasta annettuun lakiin tehdään lisäys, jonka myötä luottoluokituslaitoksia valvotaan samalla tavalla kuin muita finanssimarkkinoilla toimivia. (VM vanhempi hallitussihteeri Tarja Kotkavuo 09 160 33268)

Hallituksen esitys (HE 43/2010 vp) laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettua lakia muutetaan siten, että lakiin lisätään väliaikaisesti säännös väliaikaisesta kansallisesta tuesta, jota maksetaan komission finanssi- ja talouskriisiä koskevan tiedonannon 2009/C 83/01 (muut. 2009/C 261/02) mukaisena tukena. Lisäksi lakiin tehdään Lissabonin sopimuksen voimaantulosta sekä lainsäädännön muutoksista aiheutuvia teknisluonteisia muutoksia. Väliaikaisen kansallisen tuen käyttöön otto edellyttää Euroopan komission hyväksyntää. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka 09 160 54245)

Hallituksen esitys (HE 44/2010 vp) henkilöstörahastolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Uuteen henkilöstörahastolakiin sisältyy kolme keskeistä muutosta. Henkilöstörahastoon voi siirtää myös tulospalkkiota voittopalkkioiden lisäksi. Työntekijä voi nostaa omaa rahasto-osuuttaan ilman viiden vuoden odotusaikaa. Lain soveltamisalaraja laskee 30 työntekijän yrityksestä 10 työntekijän yritykseen ja soveltamisala laajenee myös siten, että rahastoja voidaan perustaa kattavasti riippumatta työnantajan toimialasta. (TEM hallitusneuvos Raila Kangasperko 010 60 48935)

Hallituksen esitys (HE 45/2010 vp) Suomen ja Latvian välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen tasavallan ja Latvian tasavallan välinen sopimus raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista allekirjoitettiin Riikassa lokakuussa 2009. Kahdenvälinen sopimus mahdollistaa öljyn varastointia koskevan direktiivin mukaisen 90 päivän varastointivelvoitteen täyttämisen sijoittamalla varastoja myös toiseen sopijamaahan. Sopimuksen nojalla varaston sijoitusmaan viranomaiset valvovat toisen sopijamaan lukuun sitä, että varastoa hoitava yritys tai vastaava noudattaa sopimusta. Varaston sijoitusmaan viranomaiset hyväksyisivät ennakkoon kunkin yksittäisen varastointikohteen. Huoltovarmuusalan kahdenvälinen ja muu kansainvälinen yhteistyö täydentää Suomen kansallisen huoltovarmuuden turvaamista. Samalla Suomen huoltovarmuudesta vastaaville viranomaisille tarjoutuu mahdollisuus alan kokemusten vaihtoon ja muuhun yhteistyöhön. (TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen 010 60 63523)

Hallituksen esitys (HE 46/2010 vp) laiksi terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista korvaa nykyisen terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain ja sillä pannaan täytäntöön Euroopan unionin lääkinnällisistä laitteista annetut kolme direktiiviä. Laki vastaa pitkälti nykyisen sääntelyn sisältöä. Kokonaan uuden lain säätämisellä pyritään kuitenkin selkeyttämään lainsäädäntöä. Lisäksi lain velvoittavat ja oikeuksia luovat säännökset saatetaan ajan tasalle. Lain tarkoituksena on edistää terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden käyt-täjien sekä potilaiden turvallisuutta. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tulee täyttää niitä koskevat olennaiset vaatimukset ennen markkinoille saattamista ja käyttöönottoa. Käyttöönotto edellyttää myös valmistuksen jälkeiseen aikaan kohdistuvien vaatimusten ja ohjeiden noudattamista. Keskeisimmät uudet säännökset koskevat ensisijaisesti laitteita ja tarvikkeita käyttävien henkilöiden ja potilaiden terveyden suojelua. Tähän liittyen edellytetään muun muassa, että kertakäyttöiseksi tarkoitettujen laitteiden uudelleenkäsittelyä ja markkinoille saattamista koskevat samat velvoitteet kuin kokonaan uusia laitteita. Laissa säädetään niistä vaatimuksista, joita terveydenhuollon toimintayksikön on noudatettava omassa laitevalmistuksessaan. Lisäksi laki koskee aikaisemmasta poiketen myös terveydenhuollossa käytettäviä ohjelmistoja. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 09 160 73800)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 9.4.2010 seuraavat lait:

Laki Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta (HE 108/2009 vp). Saamelaisalueen koulutuskeskus on valtion oppilaitos, jonka keskeiset tehtävät ovat ammatillinen koulutus, saamen kielen ja kulttuurin opetus sekä oppimateriaalipalvelut. Koulutuskeskus antaa koulutusta lähinnä saamelaisten kotiseutualueen väestön ammatillisiin osaamistarpeisiin. Saamen kielen ja kulttuurin opetus palvelee ennen kaikkea saamelaisväestöä ja koulutusta voidaan antaa myös kotiseutualueen ulkopuolella. Koulutuskeskuksen toiminnan laajuudesta ja rahoituksesta sovitaan Opetushallituksen kanssa tehtävässä tulossopimuksessa valtiontalouden kehyksen antamissa rajoissa. Johtokunnan nimittää muiden valtion oppilaitosten tapaan Opetushallitus. Koulutuskeskuksen toimielimiä ja hallintoa koskevat säännökset ovat pääosin laissa. Laki tulee voimaan 1.5.2010. (OPM vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen 09 160 77265)

Laki eläintunnistusjärjestelmästä ja laki eläintautilain muuttamisesta (HE 188/2009 vp). Laki eläintunnistusjärjestelmästä sisältää keskeiset säännökset maa- ja metsätalousministe-riön toimialaan kuuluvasta eläinten tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmästä, sen hallinnoinnista ja valvonnasta. Lailla luodaan puitteet Euroopan yhteisön lainsäädännön vaatimien eläinten tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmien käyttöönottamiselle. Laissa säädetään eläimistä vastuussa olevien toimijoiden, eläinten ja niiden pitopaikkojen tunnistamisesta, toimijoiden ilmoitusvelvollisuudesta ja rekisterien tietosisällöstä. Lait tulevat voimaan 1.5.2010. (MMM eläinlääkintöneuvos Riitta Heinonen 09 160 53337)

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain 19 §:n muuttamisesta ja laki terveydensuojelulain 51 §:n muuttamisesta (HE 100/2009 vp). Muutoksia tehdään ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston toimivaltaa antaa asetuksella säännöksiä eräiden toimintojen ympäristönsuojeluvaatimuksista, sekä säännöksiin, jotka koskevat mahdollisuutta poiketa ympäristöluvanvaraisuudesta näissä toiminnoissa ja velvollisuutta rekisteröidä samat toiminnat ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus ennakkovalvonnan keventämishankkeessaan ryhtyy myös toimenpiteisiin ympäristönsuojelun jälkivalvonnan tehostamiseksi selvittämällä valvontamaksun käyttöönottamista ja jälkivalvonnan sisällöllistä kehittämistä. Lait tulevat voimaan 1.6.2010. (YM lainsäädäntöneuvos Oili Rahnasto 050 356 0723)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan vastauksen hallituksen esitykseen antaa valtuus myöntää valtion takaus Suomen Pankin Kansainväliselle valuuttarahastolle (IMF) annettavan lainan vakuudeksi merkittäväksi pöytäkirjaan (HE 9/2010 vp). Eduskunta on antanut valtuuden myöntää valtion takaus Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan 1,3 miljardin euron suuruisen lainan sekä IMF:n tilivaluutassa määritellyn 2,23 miljardin SDR (erityinen nosto-oikeus) suuruisen uuden lainajärjestelyn (New Arrangements to Borrow) vakuudeksi. (VM finanssineuvos Asta Niskanen 09 160 33132)

Tasavallan presidentti hyväksyi Andorran kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Andorran kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 10/2010 vp). Andorran kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 9.4.2010 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Ruotsin välillä vuonna 2006 suoritetussa rajankäynnissä todettujen valtakunnanrajan kulun muutosten voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan vuoden 2006 rajankäynnissä todetut valtakunnanrajan kulun muutokset, jotka on vahvistettu noottienvaihdolla. Rajan kulku säilyy yleiseltä linjaukseltaan entisellään. Tornionjoen vesistön alueella rajan kulkuun tulee vähäisiä muutoksia. Asetus tulee voimaan 1.5.2010. (UM lainsäädäntöneuvos Maria Guseff 09 160 55341)

Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus tulee voimaan 1.5.2010. Laki (109/2009) tulee voimaan 1.5.2010. Asetus tulee voimaan 1.5.2010. (UM lähetystöneuvos Juha Ottman 09 160 55784)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 9.4.2010 seuraavat kansainväliset asiat:

Va. asianhoitaja Hans Ottelinin tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Satu-Maria Suikkari-Klevenin valtuuttaminen allekirjoittamaan yleisen turvallisuussopimuksen Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 09 160 55711)

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemen tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Kosovon tasavallan hallituksen välisestä yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa. (VM ylitarkastaja Jere Lumme 09 160 34921)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 9.4.2010 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Tuula Yrjölä ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään toimialueenaan Tadzhikistan 10.4. lukien. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 09 160 55400)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 8.4.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahasta. Asetuksen tavoitteena on tuen saannin ehtojen ja menettelyjen ajantasaistaminen nykyisiä tarpeita vastaaviksi, tuen hallinnoinnista aiheutuvan työn vähentäminen hakijalle ja hallinnolle sekä tuen voimassaolevan yhteisöoikeuden mukaisuuden varmistaminen. Opintoraha on 35 euroa koulutuspäivältä. Asetus tulee voimaan 1.5.2010 siirtymäsäännöksin. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 09 160 52793)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta. Pykälään lisätään viitteeksi maininta vuodelta 2010 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen eläinyksikköjen laskutavasta. Asetus tulee voimaan 14.4.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 09 160 52793)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta eräiden peltokasvien tuotantopalkkiosta. Asetuksella vahvistetaan eräistä peltokasveista maksettavan tuotantopalkkion tukiehdot ja enimmäistukitaso. Tuotantosidonnaista tuotantopalkkiota voidaan maksaa osana tilatukea yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 72 artiklan perusteella. Tuotantopalkkiota maksetaan muun muassa syysviljoista sekä öljy-, valkuais- ja kuitukasveista enintään 5,84 miljoonaa euroa, kuitenkin enintään 50 euroa hehtaarilta. Asetus tulee voimaan 14.4.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160 52229)

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmästä. Asetuksella säädetään tilatukijärjestelmän tukialueista, tukitasoista, erityistukioikeuksista, tuotantosidonnaisista tuista ja tilatukioikeuksien siirroista sekä käyttöjärjestyksestä. Asetuksella otettaisiin huomioon EU:n yhteisen maatalouspolitiikan väliarvioinnin (niin sanottu terveystarkastus) vuoksi EU-lainsäädännössä tapahtuneet muutokset. Asetus tulee voimaan 14.4.2010 siirtymäsäännöksellä. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160 52229)

Valtioneuvoston asetus vuonna 2010 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että nykyisen peruskorjaustuen lisäksi sika-, broileri- ja kalkkuna-alojen tuotantorakennusten uudisrakentamis- ja laajentamisinvestointeihin voidaan myöntää tukea uusia eläinpaikkoja koskevan kiintiön puitteissa. Samalla mahdollistetaan muiden lihasiipikarja-alojen uudisrakentamis- ja laajentamistuki. Lisäksi otetaan käyttöön viisi uutta sikojen hyvinvointia parantavaa investointitukikohdetta. Korvattaessa kanojen häkkejä virikehäkeillä tuki ei voi kohdistua kanapaikkamäärää kasvattavaan osaan investointia. Sika-, lihasiipikarja- ja turkistalouden investointien sekä ympäristönsuojelua, eläinten hyvinvointia ja tuotantohygieniaa edistävien investointien tuenhakuaika eriytetään muiden investointien seuraavasta tuenhakuajasta. Asetus tulee voimaan 14.4.2010. (MMM ylitarkastaja Hannu Porkola 09 160 54247)

Valtioneuvoston asetus kunnan maksuosuudesta laajakaistatukihankkeessa. Asetuksella säädetään periaatteista, joilla nimetään alennetun maksuosuuden kunnat valtion talousarvion momentin 31.40.50 mukaisissa laajakaistahankkeissa. Laissa laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla valtion tuen edellytykseksi säädetään, että kunta osallistuu hankkeen kustannuksiin 33 prosentin maksuosuudella. Sellaisissa kunnissa, joissa laajakaistahankkeen rahoittaminen muodostaisi kohtuuttoman taloudellisen rasitteen, maksuosuus on lain mukaan kuitenkin vain kahdeksan prosenttia. Alennetun maksuosuuden kunnat nimetään käyttäen laajakaistatukilain mukaisia kriteerejä, joiden laskentaperiaatteista ja painokertoimista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetus tulee voimaan 15.4.2010. (LVM neuvotteleva virkamies Juha Parantainen 09 160 28383)

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 21 §:n muuttamisesta. Heinolan seutukunnan lakattua olemasta ja Hartolan, Heinolan sekä Sysmän kunnan siirryttyä Lahden seutukuntaan 1.1.2010 lukien, asetuksesta poistetaan maininta Heinolan seutukunnasta. Koska edellä mainittujen kuntien, jotka kuuluvat äkillisen rakennemuutoksen alueeseen, halutaan kuitenkin edelleen pysyvän avustuskokeilun piirissä, asetusta muutetaan siten, että siinä mainitaan nämä kunnat nimeltä. Lisäksi asetusta muutetaan siten, että siinä viitataan työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003–2011 annettuun lakiin (1200/2002) ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005–2011 annettuun lakiin (1094/2004). Muutos on tarpeen, koska nykyisessä asetuksessa viitataan työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003–2009 annettuun lakiin (1200/2002) ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005–2009 annettuun lakiin (1094/2004). Asetus tulee voimaan 15.4.2010. (TEM vanhempi hallitussihteeri Mikko Ojala 010 60 63506) Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta. Asetuksen puolustusvoimien erityissäännöksiä koskevaan 4 b pykälään tehdään ilmailulaitoksen yhtiöittämisen edellyttämät muutokset. Samalla asetukseen tehdään muutamia 1.1.2010 voimaan tulleeseen ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (1792/2009) liittyviä lähinnä teknisiä täsmennyksiä ja korjauksia. Asetusta sovelletaan 1.1.2010 lukien. Asetus tulee voimaan 13.4.2010. (YM hallitussihteeri Katariina Haavanlammi 040 197 5165)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 8.4.2010 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa neuvottelukunta tukemaan ja seuraamaan Suomen toimintaa ja sen yhteensovittamista arktisella alueella toimikaudeksi 8.4.2010-7.4.2013. Kokoonpano: puheenjohtaja: valtiosihteeri Risto Volanen valtioneuvoston kanslia; varapuheenjohtaja: alivaltiosihteeri Jaakko Laajava ulkoasiainministeriö; jäsenet: valtuuston puheenjohtaja Veikko Guttorm Utsjoen kunta, johtaja, professori Paula Kankaanpää Arktinen keskus, Lapin yliopisto, asiantuntija Eija Kanto Suomen varustamot ry., aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius työ- ja elinkeinoministeriö, osastopäällikkö, ylijohtaja Minna Kivimäki liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöneuvos Antti Kivipelto puolustusministeriö, maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto, puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi Saamelaiskäräjät, kansliapäällikkö Hannele Pokka ympäristöministeriö, professori (emer.), kansanedustaja Erkki Pulliainen, toimitusjohtaja Timo Rautajoki Lapin kauppakamari, tutkimusprofessori Arja Rautio Thule-instituutti, Oulun yliopisto, toiminnanjohtaja Merja Salmi-Lindgren Meriteollisuusyhdistys ry, johtaja Pertti Salminen Energiateollisuus ry., yksikönjohtaja Johanna Suurpää oikeusministeriö ja kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen maa- ja metsätalousministeriö; asiantuntijat: majuri Heikki Lehtonen Maanpuolustuskorkeakoulu, professori Lauri Ojala Turun yliopisto, professori Juha Pentikäinen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, filosofian tohtori Eino Siuruainen ja pääjohtaja Petteri Taalas Ilmatieteen laitos; pääsihteeri: arktinen suurlähettiläs Hannu Halinen ulkoasiainministeriö; sihteerit: ulkoasiainsihteeri Kim Kuivalainen ulkoasiainministeriö, projektiavustaja Antti Kaihovaara ulkoasiainministeriö, ylitarkastaja Liisa Ranta (hallinnolliset asiat) valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston kanslia voi päätöksellään täydentää neuvottelukuntaa. (VNK vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen 09 160 22294)

Päätös myöntää vastavakuuksia vaatimatta omavelkainen valtiontakaus Finnvera Oyj:n enintään 800 miljoonan Norjan kruunun (noin 99,4 miljoonan euron) määräisen joukkovelkakirjalainan ja lainajärjestelyyn liittyvien koron- ja valuutanvaihtosopimusten vakuudeksi. Valtiovarainministeriölle pidätetään oikeus hyväksyä takauksen tarkemmat ehdot, sekä oikeus antaa Finnvera Oyj:lle myöhemmin määräyksiä vastavakuuksien vaatimisesta valtiolle tai muista valtion asemaa takaajana turvaavista seikoista. Takauksesta ei peritä takausmaksua ottaen huomioon Finnvera Oyj:n kannattavuuden turvaamiseksi toteutetut valtion eri tukitoimet (alueellinen korkotuki, erityiskorkotuki, luotto- ja takaustappiotuki, toimintatuki). (VM finanssineuvos Asta Niskanen 09 160 33132)

Päätös Senaatti-kiinteistöjen ja Senaatti-kiinteistöt -konsernin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voiton tulouttamisesta vuodelta 2009. Vuonna 2009 Senaatti-kiinteistöt -konsernin liikevaihto oli 725,1 miljoonaa euroa, josta liikelaitoksen osuus oli 724,1 miljoonaa euroa. Konsernin tilikauden 2009 kokonaistulos oli 151,1 miljoonaa euroa. Vuokraustoiminnan tulos ilman kiinteistöjen ja palveluiden myyntiä ja arvonalennuksia ylitti budjetoidun 41,1 miljoonalla eurolla. Odotettua parempi tulos aiheutui useasta eri osatekijästä, joista merkittävin oli rahoituskustannusten toteutuminen 16,5 miljoonaa euroa pienempänä. Tulopuolella budjetoidut tavoitteet ylitettiin 20,1 miljoonalla eurolla, joka aiheutui edelleenvuokraustoiminnan ennakoitua paremmasta kasvusta sekä tyhjien toimitilojen saamisesta vuokralle arvioitua kattavammin. Vuoden 2009 investoinnit olivat 326,4 miljoonaa euroa. Asetettu 370 miljoonan euron investointikehys alittui 43,6 miljoonalla eurolla, joka myös vaikutti rahoituskustannusten ja poistojen toteutumista ennakoitua pienempinä. Investoinnit painottuivat peruskorjauksiin. Valtiolle tarpeettomaksi jäänyttä kiinteistöomaisuutta myytiin 44,8 miljoonan euron edestä. Tuloutusvelvoitteen osalta on huo-mioitu liikelaitoksen hyvä tuloskehitys, omaisuuden myynnistä kertyneet tulot sekä yhtiön taserakenne ja siinä tunnuslukumittareina erityisesti omavaraisuusaste ja toisaalta myös liikelaitoksen maksuvalmiuden säilyminen. Yliopistokiinteistöjärjestelyyn liittyneen alv-palautuksen (noin 43 miljoonaa euroa) liikelaitos suorittaa lisäksi erikseen. (VM hallitussihteeri Ilkka Koponen 09 160 33018)

Päätös määrätä valtioneuvoston edustajaksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen kevätistuntokaudelle 3.5.-7.5.2010 kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin varaedustajinaan ylijohtaja Riitta Kaivosoja ja vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola. (OPM vanhempi hallitussihteeri Antti Vuorinen 09 160 77078)

Päätös Suomen esitykseksi Euroopan komissiolle maatalouden väliaikaisesta kansallisesta tuesta. Tuki perustuu komission tiedonantoon 2009/C 83/01 (muut. 2009/C 261/02). Tukea voitaisiin ehdotuksen mukaan myöntää maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) yleiset kansallisen tuen saannin edellytykset täyttävälle hakijalle, joka harjoittaa maataloutta vuonna 2010 ja saa EU:n suoria tukia, luonnonhaittakorvausta, maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden tukea tai kansallista tulotukea. Tukea voitaisiin ehdotuksen mukaan myöntää, jos hakijan maa- ja puutarhataloustuotantoon 31.12.2009 kohdistuvan vieraan pääoman pois lukien osto- ja siirtovelat määrän suhde hakijan toimintavuosien 2007–2009 maa- tai puutarhataloustuotannon arvonlisäverottomien myyntitulojen ja tukien yhteenlasketun määrän keskiarvoon on vähintään yksi. Tuki määräytyisi vieraan pääoman pois lukien osto- ja siirtovelat määrän perusteella. Tukea voitaisiin korottaa hakijan verovuosina 2004–2009 tekemien maa- tai puutarhatalouteen kohdistuvien rakennusinvestointien määrän perusteella, josta vähennetään saman ajanjakson aikana saadut investointituet ja korvaukset. Tukea voitaisiin korottaa, jos näin laskettujen investointimenojen määrä ylittää 20 000 euroa. Väliaikainen kansallinen tuki tulee myöntää viimeistään 31.12.2010. Nyt ehdotettavan tuen ja maatalousalan vähämerkityksisen tuen yhteismäärä ajanjaksolla 1.1.2008–31.12.2010 ei saa ylittää 15 000 euroa. Väliaikaisen kansallisen tuen käyttöön otto edellyttää maa- ja puutarhatalouden kansallista tuista annetun lain (1559/2001) muuttamista, jota koskeva hallituksen esitys oli valtioneuvoston käsittelyssä 8.4.2010. Väliaikaisen kansallisen tuen käyttöön otto edellyttää Euroopan komission hyväksyntää. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka 09 160 54245)

Päätös nimittää Venäjän federaation kanssa käytäviin neuvotteluihin Suomen ja Venäjän välisen rautatieyhdysliikenteestä tehdyn sopimuksen uudistamiseksi asetetun valtuuskunnan puheenjohtajaksi Juhani Tervalan tilalle liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen. Valtuuskunnan pysyväksi asiantuntijaksi määrätyn hallitusneuvos Pekka Kouhian tilalle määrätään ylitarkastaja Risto Saari liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä valtuuskunnan pysyväksi asiantuntijaksi määrätyn sopimuskoordinaattori Vesa Hanhinevan tilalle Venäjän ja kansainväliset toiminnot -divisioonan johtaja Päivi Minkkinen ja VR Logistiikan kuljetusehtovastaava Sirkka Ahokas VR-Yhtymä Oy:stä. Uusiksi pysyviksi asiantuntijoiksi nimitetään johtaja Anders Portin Metsäteollisuus ry:stä ja asiantuntija Matti Spolander Teknologiateollisuus ry:stä. Kaikki 9.4.2010 lukien. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 09 160 28367)

Päätös myöntää toimiluvat kanavanippuihin F ja HD3 Anvia Oyj:lle ja hylätä muiden hakijoiden hakemukset. Toimiluvat myönnetään ajalle 1.6.2010-31.12.2016. Toimilupien myöntämisellä edistetään viestintäverkkojen tasapainoista kehitystä ja lisätään kilpailua maanpäällisten televisioverkkojen tarjonnassa. (LVM neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 09 160 28150)

Päätös hyväksyä ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään ISM-säännöstöön tehdyt muutokset. Muutokset koskevat alusten tunnistettuja riskejä, alusten avaintoimintoja, hätätilannevalmiutta, varustamon sisäisiä auditointeja sekä aluksen ISM-todistuksen muotoa. (LVM ylitarkastaja Tiina Jokinen 09 160 28661)

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen merenkulkujärjestön vastuuta ja vahingonkorvausta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä koskevan vuoden 1996 kansainvälisen yleissopimuksen muuttamista käsittelevään diplomaattikonferenssiin. Valtuuskunnan puheenjohtaja on hallitusneuvos Lolan Eriksson ja jäsen lähetystöneuvos Anu Vuori-Kiikeri. (LVM ylitarkastaja Tiina Jokinen 09 160 28661)

Päätös vahvistaa Huoltovarmuuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2009. Huoltovarmuuskeskuksen hallitus ei ole esittänyt huoltovarmuusrahastovarojen tulouttamista valtion talousarvioon. Maksuvalmius on edelleen riittävä laissa säädettyjen tehtävien ja vastuiden hoitamiseksi. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti huoltovarmuusrahaston varoilla hankittiin tilikaudella influenssa A(H1N1)-rokotteita. (TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen 010 60 63523)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 8.4.2010 seuraavat nimitysasiat:

Lähetystöneuvos Tuula Yrjölä ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 10.4.2010 lukien. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 09 160 55400)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 7.4.2010 seuraavia asioita:

Valtiovarainministeriön päätös Senaatti-kiinteistöjen hallintaan siirrettävästä omaisuudesta sekä siirron muista ehdoista. Valtion kiinteistönomistuksia koskevien linjausten mukaan valtion kiinteistöhallintoa on organisoitava uudelleen omistajaohjauksen aktivoimiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Tämän mukaisesti Merenkulkulaitos on 17.12.2009 tekemällään päätöksellä siirtänyt 1.1.2010 lukien valtiovarainministeriön hallintaan laitoksen käytössä olleita kohteita yhteensä 36 kappaletta, tasearvoltaan noin 1,53 miljoonaa euroa edelleen siirrettäväksi Senaatti-kiinteistöille. Senaatti-kiinteistöille siirretään yhtä määräalaa lukuun ottamatta koko Merenkulkulaitoksen valtiovarainministeriölle siirtämä kiinteistövarallisuus. Valtiovarainministeriölle jäävä määräala on tarkoitus siirtää liikenne- ja viestintäministeriöön ja edelleen luotsausliikelaitokselle, jonka omistajahallinnassa määräalalla sijaitsevat rakennukset jo tällä hetkellä ovat. Senaatti-kiinteistöjen hallintaan ja taseeseen siirrettävä kiinteistövarallisuus merkitään lainaehdoin annetuksi velkapääomaksi 1.4.2010 lukien ja sen käyväksi siirtoarvoksi vahvistetaan 2,5 miljoonaa euroa. (VM hallitussihteeri Ilkka Koponen 09 160 33018)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN ILTAKOULU 7.4.2010

Hallituksen iltakoulu linjasi älyliikenteen strategiaa
Suomi nostetaan merkittäväksi älyliikenteen palveluiden ja tuotteiden tuottajaksi ja viejäksi. Lisäksi älyliikenteen innovaatioiden laajamittaista käyttöä edistetään kaikin mahdollisin keinoin sekä turvataan kattava ja korkealaatuinen infrastruktuuri älyliikenteelle. Näin linjasi hallitus iltakoulussaan keskiviikkona 7. huhtikuuta.

Tarkoitus on uudistaa liikennepolitiikka tieto- ja viestintätekniikkaa keskeisenä keinona käyttäen siten, että liikennejärjestelmän palvelukyky ja väylänpidon tuottavuus kasvavat, liikenneturvallisuus paranee ja joukkoliikenteen käyttö, pyöräily ja jalankulku lisääntyvät. Samoin edistetään ilmasto- ja ympäristöpolitiikan tavoitteita ja tietoyhteiskuntakehitystä.

Iltakoulu linjasi myös, että toimialan aktiivista kansainvälistämistä ja osallistumista kansainväliseen toimintaan edistetään ja turvataan tiedon helppo ja edullinen saatavuus älyliikenteen palveluille.

Kansallisen älyliikenteen strategiasta on tarkoitus antaa valtioneuvoston periaatepäätös tämän kevään aikana.

Taustalla älyliikenteen strategia ja toimeenpanosuunnitelma vuosille 2010-2015

Hallitus linjasi politiikkariihessään keväällä 2009 liikennepoliittisena tavoitteenaan, että Suomeen tulee laatia kansallinen älyliikenteen strategia ja toimeenpanosuunnitelma vuosille 2010–2015. Tämän periaatepäätöksen tarkoituksena on sopia valmistuneen ehdotuksen pohjalta älyliikenteen roolista liikenne- ja viestintäpolitiikan keskeisenä elementtinä 2010-luvun liikennepolitiikassa.

Alkavalla vuosikymmenellä on mahdollista harjoittaa kokonaan uudenlaista liikennepolitiikkaa, jolle älyliikenne ja asiakaslähtöinen liikennejärjestelmä antavat uusia tehokkaita keinoja. Älyliikenne on tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä liikennejärjestelmässä, älykkään liikkumisen tukena.

Älyliikenteen tärkein vaikutus on, että se tekee mahdolliseksi siirtää liikennepolitiikan keskeinen huomio liikenneverkkojen rakentamisesta ja ylläpidosta yhteiskunnan liikkumisen ja kuljetusten ongelmien ratkaisemiseen.

Tutkimustiedon mukaan tieto- ja viestintätekniikka voi parantaa työn tuottavuutta enemmän kuin mikään muu innovaatio. Älyliikenteellä myös julkisen liikenneinfrastruktuurin käyttö tehostuu.

Älyliikenteen laajamittaisella käytöllä valtio ja kunnat saavuttavat huomattavia tuottavuus- ja muita hyötyjä. Pelkästään liikenneturvallisuuden parantumisesta aiheutuva hyöty on noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Väylänpidon tuottavuuden on arvioitu strategian toimenpiteiden ansioista kasvavan 10 prosenttia yleistä talouskehitystä enemmän.

On arvioitu, että kansallisen strategian toteuttaminen kasvattaa alan vuotuiset kaupalliset markkinat 100 miljoonasta eurosta 300 miljoonaan euroon.

Strategian toteuttamisella on myönteinen vaikutus logistiikkapalveluita käyttävien yritysten talouteen. Suomen ja kilpailijamaiden logistiikkakustannusten ero maksaa suomalaisille yrityksille arviolta neljä miljardia euroa vuodessa. Eron kaventaminen vaikuttaa suoraan Suomen elinkeinoelämän ja erityisesti vientiteollisuuden kustannuksiin ja kilpailukykyyn.

Periaatepäätöksen taustana on liitteenä oleva ehdotus kansalliseksi älyliikenteen strategiaksi ja toimenpideohjelmaksi vuosille 2010–2015. Periaatepäätöksen toteutumista seuraavat liikenne- ja viestintäministeriö ja kansallinen älyliikenteen neuvottelukunta.

Lisätietoja: kansliapäällikkö Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 09 160 28389, 0500 787 742

Kansallisen älyliikenteen strategian sivut: http://www.lvm.fi/web/fi/alyliikenne

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Ehdotusta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien riita-asioiden tuomio-istuinkäsittelyn keskittämisestä markkinaoikeuteen valmistellut työryhmä luovutti 30.3.2010 mietintönsä oikeusministeri Tuija Braxille. Työryhmän ehdotuksen mukaan markkinaoikeus käsittelisi valitukset teollisoikeuksia myöntävien rekisteriviranomaisten päätöksistä sekä kaikki teollis- ja tekijänoikeudelliset riita- ja hakemusasiat. Teollisoikeuksia ovat muun muassa patentti, mallioikeus, tavaramerkki ja toiminimi. Lisäksi valitukset verkkotunnuksia koskevista Viestintäviraston päätöksistä ohjattaisiin markkinaoikeuteen. Työryhmän mukaan teollis- ja tekijänoikeusasioiden eli immateriaalioikeudellisten asioiden keskittäminen yhteen paikkaan merkitsisi ratkaisutoiminnan tehostumista ja nopeutumista sekä asiantuntemuksen paranemista. Immateriaalioikeuksiin liittyvä osaaminen Suomessa kehittyisi, mistä olisi etua myös yrityksille. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/1266333745078. Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Jussi Karttunen, p. 09 160 67663, oikeusministeriö.

Valtion kiinteistöstrategiaa päivittämään asetettu työryhmä julkaisi 8.4.2010 ehdotuksen valtion kiinteistöstrategiaksi. Työryhmä ehdottaa valtion kiinteistövarallisuuden luokittelua omistajapoliittisesta näkökulmasta kahteen kategoriaan eli strategisiin omistuksiin ja ei-strategisiin omistuksiin. Työryhmä ehdottaa myös valtion kiinteistövarallisuuden hallinnan keskittämistä edelleen. Ehdotuksen mukaan valtion strategista kiinteistövarallisuutta olisivat sellaiset kiinteistövarallisuuserät, jotka ovat valtion tehtävienhoidon kannalta tai omaisuuden luonteen vuoksi välttämättömiä omistaa. Muu valtion kiinteistövarallisuus olisi omistajapoliittiselta luonteeltaan ei-strategista omaisuutta. Uudistetun kiinteistöstrategian on tarkoitus olla työväline valtion kiinteistövarallisuuden omistajaohjauksen yhdenmukaistamiseksi ja valtion kokonaisedun huomioon ottamiseksi kiinteistöomaisuutta koskevassa päätöksenteossa. Työryhmä tarkasteli erilliskysymyksenä suhtautumista valtion maiden lunastamiseen kuntien yhdyskuntarakentamista varten. Esitys on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/08_muut_julkaisut/20100407Ehdotu/valtion_kiinteistostrategia.pdf. Lisätietoja antavat valtiosihteeri Velipekka Nummikoski, p. 09 160 34862 ja hallitussihteeri Ilkka Koponen, p. 09 160 33018, valtiovarainministeriö.

Huippu-urheilun strategisten periaatteiden ja eri toimijoiden vastuiden uudistamista pohtinut työryhmä luovutti 7.4.2010 esityksensä kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinille. Työryhmä ehdottaa suomalaisen huippu-urheilun visioksi neljä perusasiaa. Ensinnäkin suomalaiset lapset ja nuoret liikkuvat paljon ja monipuolisesti. Urheilu ja liikunta ovat luonnollinen ja keskeinen osa suomalaisten lasten arkea. Toiseksi huippu-urheilu on mielekäs valinta. Se on innostava, haastava, palkitseva ja arvostettu vaihtoehto lahjakkaalle ja motivoituneelle yksilölle. Kolmanneksi suomalaisen huippu-urheilun osaamista kootaan, kehitetään ja jaetaan systemaattisesti, kunnianhimoisesti ja tehokkaasti. Neljänneksi suomalaiset arvostavat huippu-urheilua ja urheilijan omistautumista huipulle pyrkimiseen. Huippu-urheilun suosio ja arvostus heijastuu julkisen sektorin tukena ja yritysten markkinointipanostuksina. Työryhmä esittää, että Suomen Olympiakomitea perustaa Suomen Paralympiakomitean kanssa opetusministeriön tuella huippu-urheilun toimintatapojen muutosprojektin yhdessä hankkeeseen sitoutuneiden lajiliittojen kanssa. Opetusministeriö asettaa lisäksi muutosprojektille seurantaryhmän, jonka tehtävänä on arvioida muutostyön vaikuttavuutta ja antaa ministeriölle lausuntonsa muutosprojektin tekemistä huippu-urheilun resursointiesityksistä. Esitys on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2010/huippu_urheilu.html. Lisätietoja antaa työryhmän sihteeri ylitarkastaja Hannu Tolonen, p. 09 160 77031, opetusministeriö.

Metsästäjäorganisaation uudistamista valmistellut työryhmä luovutti 30.3.2010 loppuraporttinsa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle. Työryhmä esittää, että säädettäisiin laki riistanhoitoyhdistyksistä ja Suomen riistakeskuksesta. Tavoitteena on, että nykyiset riistanhoitoyhdistykset jatkaisivat toimintaansa toiminta-alueillaan. Sen sijaan Metsästäjäin keskusjärjestön ja riistanhoitopiirien tilalle perustettaisiin Suomen riistakeskus valtakunnalliseksi riistatalouden kehittämis- ja asiantuntijakeskukseksi. Työryhmän ehdotuksen mukaan nykyinen Metsästäjäin keskusjärjestö ja 15 riistanhoitopiiriä yhdistettäisiin Suomen riistakeskukseksi 1.1.2011. Esityksen tavoitteena on purkaa hallinnon päällekkäisyyksiä, tehostaa toimintaa, vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja asiakkuuksien hallintaa sekä toiminnan strategialähtöisyyttä. Raportti on osoitteessa http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/100330_riistakeskus.html. Lisätietoja antavat osastopäällikkö Pentti Lähteenoja, p. 040 717 1698 ja neuvotteleva virkamies Sami Niemi, p. 0400 238 505, maa- ja metsätalousministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.