Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 13/2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

MUUTOS VALTIONEUVOSTOSSA

Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Tasavallan presidentti määräsi 30.3.2010 ympäristöministeriön ja ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn asuntoministeri Jan Pellervo Vapaavuoren ministeriksi käsittelemään myös valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia asioita. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 09 160 22007)

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 30.3.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 23/2010 vp) laiksi asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 ja 34 §:n muuttamisesta. Asunto-osakeyhtiölakia muutetaan siten, että hissin jälkiasennuksen kustannuksista voidaan kokonaan vapauttaa sellaiset rakennuksen pääsisäänkäynnin tason (katutaso) liikehuoneistot ja autotallit, jotka eivät hyödy hissistä edes osakkeiden arvonnousun muodossa. Lisäksi säädetään, että tuomioistuimen päätökseen perustuvaa yhtiöjärjestyksen muutosta noudatetaan heti, kun päätös on tullut lainvoimaiseksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2010. (OM lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen 09 160 67664)

Hallituksen esitys (HE 24/2010 vp) laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Kulutusluottoja koskeva kuluttajansuojalain 7 luku uudistetaan. Lisäksi osamaksukaupasta annettuun lakiin ja luottotietolakiin tehdään eräitä tarkistuksia. EU:n uusi kulutusluottodirektiivi pannaan täytäntöön. Kansallisten luottomarkkinoiden kehittymisen johdosta säädetään laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä, jonka mukaan kuluttajaluottoja saa tarjota vain luotonantajarekisteriin merkitty luotonantaja. Lakia sovelletaan tietyin poikkeuksin sellaisiin kuluttajaluottoja tarjoaviin luotonantajiin, jotka eivät kuulu Finanssivalvonnan valvonnan piiriin. Rekisteri- ja valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lisäksi tehdään tarkistuksia panttilainauslaitoksista annettuun lakiin ja kolmeen muuhun luotonantoa koskevaan lakiin. (OM lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen 09 160 67514)

Hallituksen esitys (HE 25/2010 vp) laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 3 ja 19 c §:n muuttamisesta. Lakeja muutetaan siten, että turvapaikanhakija, joka on Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalainen, ei kuuluisi vastaanoton piiriin sen jälkeen, kun hän on saanut tiedoksi Maahanmuuttoviraston kielteisen päätöksen kansainvälistä suojelua koskevaan hakemukseensa. Tietyissä erityistilanteissa hän voi kuitenkin kuulua vastaanoton piiriin lyhyen ajan vielä kielteisen päätöksen saatuaan. (SM ylitarkastaja Sanna Sutter 071 87 88633)

Hallituksen esitys (HE 26/2010 vp) vuoden 2010 lisätalousarvioksi. Tuloarvioiden lisäykset ovat nettomääräisesti 891 miljoonaa euroa, josta arvonlisäveron tuottoarvion osuus on 773 miljoonaa euroa. Arviota valtiolle takaisinmaksettavista lainoista korotetaan 90 miljoonalla eurolla ja Veikkaus Oy:n jakamattomien voittovarojen tuloutusta 30 miljoonalla eurolla osana nuorisotyöttömyyden torjuntatoimia. Määrärahojen lisäykset ovat nettomääräisesti 79 miljoonaa euroa, joka pääosin kohdennetaan työttömyyden, varsinkin nuorisotyöttömyyden torjumiseen. Lisäksi esitykseen sisältyy telakkateollisuustoimenpiteitä. Kehykseen luettavia menoja lisätään noin 48 miljoonalla eurolla. Loppuvuodelle 2010 jäljelle jäävä jakamaton varaus on 241 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 lisätalousarvioesitys on siten 812 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Valtion nettolainanotto vuonna 2010 on 12,3 miljardia euroa. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 09 160 33036)

Hallituksen esitys (HE 27/2010 vp) laiksi valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin annetun lain 15 §:n muuttamisesta. Valtion mahdollisuutta tehdä toimintakykyisiin ja vakavaraisuusvaatimukset täyttäviin talletuspankkeihin pääomasijoituksia jatketaan. Lain soveltamisaikaa pidennetään 31.10.2010 asti. Valtio voi merkitä pääomalainoja enintään neljän miljardin euron määrään asti taikka valtion talousarviossa myönnettyjen määrärahojen tai valtuuksien puitteissa. Valtio saa merkitä vain sellaisen pääomalainan, jonka määrä vastaa enintään 25 prosenttia liikkeeseenlaskijan luottolaitostoiminnasta annetussa laissa säädetystä omien varojen vaatimuksesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2010. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 09 160 33096)

Hallituksen esitys (HE 28/2010 vp) laiksi yliopistolain muuttamisesta. Yliopistolakia muutetaan siten, että Helsingin yliopistolle ja Itä-Suomen yliopistolle korvataan määrä, joka vastaa niiden apteekkien elinkeinotulosta maksamaa yhteisöveroa. Helsingin yliopistoon erillisenä yksikkönä kuuluvan Svenska social- och kommunalhögskolanin opiskelijoiden osalta yliopistolakiin lisätään säännös heidän oikeudestaan jatkaa opintoja Helsingin yliopistossa valtiotieteiden maisterin tutkintoa varten. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2010. (OPM hallitusneuvos Eerikki Nurmi 09 160 77077)

Hallituksen esitys (HE 29/2010 vp) laiksi kalastuslain muuttamisesta. Lakiin lisätään säännös valtioneuvoston valtuudesta antaa uhanalaisten eläinlajien suojelemiseksi tarpeellisia asetuksia kalastuksen rajoittamisesta. Maa- ja metsätalousministeriö voi asetuksella antaa uhanalaisten eläinten suojelemiseksi tarpeellisia tarkkarajaisia säännöksiä pyydysten käytöstä. Vesialueen omistajille ja vesialuetta koskevan erityisen oikeuden haltijoille säädetään oikeus saada korvausta valtioneuvostoa koskevan valtuussäännöksen nojalla annettavien kalastusrajoitusten aiheuttamista merkityksellisistä haitoista. Tarkoituksena on mahdollistaa muun muassa saimaannorpan suojelemiseksi välttämättömien kalastusrajoitusten säätäminen ja niistä aiheutuvien mahdollisten haittojen korvaaminen. (MMM kalastusneuvos Eija Kirjavainen 09 160 52421)

Hallituksen esitys (HE 30/2010 vp) laiksi tulvariskien hallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Laki tulvariskien hallinnasta säädetään sekä muutetaan vesilakia, ympäristönsuojelulakia ja vesienhoidon järjestämisestä annettua lakia. Yleisenä tavoitteena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia menetyksiä sekä edistää varautumista tulviin. Lailla tulvariskien hallinnasta pannaan täytäntöön tulvariskien arviointia ja hallintaa koskeva direktiivi (2007/60/EY). Vesistöjen tulvimisesta, merenpinnan noususta aiheutuvista tulvista ja taajamien rankkasadetulvista aiheutuvat riskit arvioidaan ja tulvariskien hallinta suunnitellaan nykyistä järjestelmällisemmin sekä valtakunnallisesti yhdenmukaisin perustein. Vesitaloudellisten keinojen ohella kiinnitetään huomiota erityisesti alueiden käytön suunnitteluun ja rakentamisen ohjaukseen sekä pelastustoimintaan. Vesistö- ja meritulvariskien hallinnan suunnittelussa viranomaisten yhteistyö järjestetään niin sanotuissa tulvaryhmissä. Kansalaisille ja etutahoille turvataan mahdollisuudet osallistua suunnitteluun. (MMM vanhempi hallitussihteeri Pekka Kemppainen 09 160 52249)

Hallituksen esitys (HE 31/2010 vp) kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen muuttamisesta annettujen määräysten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan saattamisesta ja tieliikennelain 92 a §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehtyyn sopimukseen (AETR) tehdyt kaksi muutosta. Ensimmäinen muutos koskee uusien ajoaikojen valvontalaitteiden eli digitaalisten ajopiirtureiden käyttöön ottamista ja toinen eräitä muutoksia ajoaikoihin ja niiden kansainväliseen valvontaan. Molemmat ovat voimassa EU:n lainsäädännön nojalla Suomen alueella Suomessa tai muussa Euroopan talousalueen valtioissa rekisteröidyissä ajoneuvoissa. Muutokset tulisivat voimaan sopimuksen nojalla myös AETR-sopimukseen liittyneissä valtioissa rekisteröityihin ajoneuvoihin, joista Suomelle tärkein valtio on Venäjä. Samalla muutetaan tieliikennelakia niin, että siinä AETR-sopimuksesta annetut säännökset koskevat myös mainittuja sopimusten muutoksia. Sopimuksen muutokset ja voimaanpanosta annetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan, kun jälkimmäinen sopimuksen muutos tulee voimaan 20.6.2010. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö 09 160 28503)

Hallituksen esitys (HE 32/2010 vp) laiksi taksiliikennelain muuttamisesta. Taksiliikennelakia muutetaan niin, että paketti- tai kuorma-autolla harjoitettava ammattimainen henkilöiden kuljetus kielletään eräitä erikseen mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta ja säädetään rangaistavaksi. Tavoitteena on parantaa taksipalveluja käyttävien asiakkaiden turvallisuutta ja kuluttajansuojaa sekä ylläpitää taksipalveluiden laatua, luotettavuutta ja toimivuutta käytännössä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2010. (LVM hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin 09 160 28544)

Hallituksen esitys (HE 33/2010 vp) laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta. Mittatekniikan keskuksen johtokuntaa koskevat säännökset saatetaan vastaamaan työ- ja elinkeinoministeriön tulosohjauskäytäntöä. Lailla muutetaan Mittatekniikan keskuksen johtokunnan toimikauden kestoa ja kokoonpanoa sekä selkeytetään johtokunnan roolia suhteessa keskuksen ylimpään johtoon. Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikön akkreditointiasiain valtuuskuntaa koskevat säännökset ovat olleet soveltuvin osin yhdenmukaisia keskuksen johtokuntaa koskevien säännösten kanssa. Lailla muutetaan siten vastaavat valtuuskuntaa koskevat säännökset. (TEM ylitarkastaja Päivi Marttila 010 60 6000)

Hallituksen esitys (HE 34/2010 vp) laiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta sisältää säännökset laitosten, viranomaisten ja elinten toimivallasta sekä tehtävistä ja sähköisestä tiedonvaihdosta sovellettaessa Euroopan unionin sosiaaliturvalainsäädäntöä Suomessa. Lisäksi tehdään muutoksia ja täydennyksiä Eläketurvakeskuksesta annettuun lakiin, työeläkelakeihin, kansaneläkelakiin, sairausvakuutuslakiin, asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annettu lakiin ja työttömyysturvalakiin. Muutokset johtuvat Euroopan unionin sosiaaliturvalainsäädännön uudistuksesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2010. (STM hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta 09 160 73877)

Hallituksen esitys (HE 35/2010 vp) laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin annetun lain 3 §:n muuttamisesta. Lakia muutetaan siten, että kunnat voivat tehdä niin kutsuttujen 10 prosentin suhdanneluonteisten korjausavustusten myöntämispäätöksiä kuluvan vuoden elokuun loppuun asti. Tämän jälkeen voidaan myöntää vain energiapainotteisia suhdanneluonteisia avustuksia. (YM asuntoneuvos Riitta Kimari 040 0143866)

Hallituksen esitys (HE 36/2010 vp) laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 3 ja 8 §:n muuttamisesta. Avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annettua lakia muutetaan niin, että kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamisen, hankinnan ja perusparantamisen enimmäisavustusprosentti nousee 50 prosenttiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2010. (YM hallitussihteeri Anna Simola 040 0143873)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 30.3.2010 seuraavat lait:

Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa, laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta ja laki hukkakauran torjunnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta (HE 232/2009 vp). Kunnat velvoitetaan perustamaan maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi yhteistoiminta-alueita siinä tapauksessa, ettei toiminnallista kokonaisuutta voida muutoin muodostaa niiden alueella. Toiminnallinen kokonaisuus muodostuu alueesta, jolla toimii vähintään 800 maatalousyrittäjää ja jossa tehtäviä hoitaa yhteisen johdon alaisuudessa vähintään viisi henkilöä. Edellä mainituista vaatimuksista voi poiketa laissa säädetyllä perusteella. Laissa säädetään myös poikkeuksista, jotka koskevat erityisesti saaristoisia alueita, Lapin ja Kainuun pitkien etäisyyksien kuntia. Poikkeaminen sallitaan myös kielellisten oikeuksien turvaamiseksi. Lisäksi kunta voi saada tapauskohtaisen kokonaisharkinnan perusteella poikkeuksen maatalousyrittäjien lukumäärää koskevasta vaatimuksesta. Maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettuun lakiin sekä hukkakauran torjunnasta annettuun lakiin tehdään eräitä muutoksia. Aluehallinnon uudistamisesta aiheutuvat muutokset toteutetaan. Lait tulevat voimaan 1.4.2010. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että EU:n säännöksiä tehtävien eriyttämisestä on tulkittava Suomessa siten, että kunnan maaseutuelinkeinoviranomaistehtäviä hoitava henkilö voi hoitaa sekä hallintoviranomaisen tehtäviä että maksajavirastotehtäviä. Tehtävien eriyttäminen on katsottava toteutetuksi, jos edellä tarkoitettu henkilö ei toimi saman maatalousyrittäjän kohdalla sekä sitoumuspäätöksiin liittyvissä tehtävissä että maksajavirastotehtävissä. (MMM hallitusneuvos Esko Laurila 09 160 53341)

Laki yhteistoiminta-asiamiehestä, laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 49 §:n muuttamisesta, laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 64 ja 66 §:n muuttamisesta, laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain 48 §:n muuttamisesta, laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta, laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) annetun lain muuttamisesta, laki henkilöstörahastolain muuttamisesta ja laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 8 ja 16 §:n muuttamisesta (HE 177/2009 vp). Yhteistoiminta-asiamies toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on valvoa yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja muiden henkilöstön osallistumisjärjestelmiä koskevien lakien noudattamista. Yhteistoiminta-asiamiehen ensisijaisena tehtävänä on antaa ohjeita lakien soveltamisesta. Hänellä on myös valtuudet antaa työnantajalle kehotus lainvastaisen menettelyn korjaamiseksi, saattaa asia esitutkintaan ja vaatia eräissä tapauksissa tuomioistuimelta uhkasakon asettamista. Henkilöstörahastojen valvonta ja henkilöstörahastorekisterin ylläpito siirtyvät myös yhteistoiminta-asiamiehen tehtäviksi. Lait tulevat voimaan 1.7.2010. (TEM hallitusneuvos Raila Kangasperko 010 60 48935)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 30.3.2010 seuraavat kansainväliset asiat:

Lähestystöneuvos, Suomen Ramallahin yhteystoimiston päällikkö Pia Rantala-Engbergin tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Outi Saarikosken valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja palestiinalaishallinnon välinen sopimus yhteistyöstä Jerusalemin luoteispuolella sijaitsevien kylien vesihuollon parantamiseksi sekä hyväksymään sanottu sopimus. (UM lähetystöneuvos Helena Tuuri 09 160 56538)

Pääministeri Matti Vanhasen tai hänen estyneenä ollessaan liikenneministeri Anu Vehviläisen valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välillä Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä.(LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 09 160 28389)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 30.3.2010 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän hallituksen toimenpidekertomuksesta vuodelta 2008 merkittäväksi pöytäkirjaan ja tiedoksi saatetuksi. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä muut tähän mietintöön että liitteinä oleviin lausuntoihin sisältyvät sellaiset eduskunnan aikaisempia lausumia koskevat huomautukset ja muita seikkoja koskevat lausumat, jotka kohdistuvat hallitukseen. 2) Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii kokonaissuunnitelman esitutkinnan, syyteharkinnan ja oikeudenkäyntien joutuisuuden parantamiseksi. 3) Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tehostettuihin toimenpiteisiin saamen kielen elvyttämiseksi; erityistä huomiota on kiinnitettävä uhanalaisten inarinsaamen ja koltansaamen säilymisen turvaamiseen. 4) Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että hallituksen esitysten painetut ja sähköiset versiot ovat samansisältöisiä ja että sähköisiä versioita voidaan käyttää valiokunta-asiakirjoissa sekä eduskunnan vastausten laadinnassa, ja antaa asiasta selvityksen perustuslakivaliokunnalle vuoden 2010 loppuun mennessä. 5) Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto tukee aktiivisesti suomalaisten ehdokkaiden sijoittumista avaintehtäviin YK:ssa ja muissa kansainvälisissä järjestöissä. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 09 160 22007)

Päätös antaa eduskunnalle hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009. Toimenpidekertomuksen tarkoituksena on antaa yleiskatsaus kunkin ministeriön toiminnasta, hallituksen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta sekä eduskunnalle mahdollisuus kontrolloida toimenpiteitä, joihin hallitus on eduskunnan päätösten johdosta ryhtynyt. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 09 160 22007)

Tasavallan presidentti ratkaisi 26 armonanomusasiaa. (OM vanhempi hallitussihteeri Eva Tams 09 160 67625)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 30.3.2010 seuraavat nimitysasiat:

Kairon suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Roberto Tanzi-Albin sivuakkreditointi Sudaniin. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 30.3.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta. Valtioneuvoston asetuksella säädetään vuodelta 2009 maksettava nautojen tuotantopalkkion määrä. Koska hyväksyttävien hakemusten perusteella maksettava määrä valtioneuvoston asetuksen (97/2009) tukitasoilla ylittäisi komission hyväksymän enimmäismäärän, tuotantopalkkioita alennetaan siten, että emolehmien tuotantopalkkiota maksetaan 97,50 euroa ja urospuolisten teurasnautojen ja teurashiehojen tuotantopalkkiota 30,50 euroa tukikelpoista eläintä kohti. Asetus tulee voimaan 7.4.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160 52229)

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston asetusta kansallisen varannon käytöstä (187/2009) muutetaan siten, että tilatukioikeuksia voidaan myöntää kansallisesta varannosta aikaisempaa laajemmin LUEL, LUTU- ja LUKL-viljelemättömyyssitoumusaloille. Asetuksella säädetään tilatukioikeuksien myöntöperusteiden etusijajärjestyksestä siinä tapauksessa, että kansallisesta varannosta haettujen tilatukioikeuksien määrä ylittää kansallisen varannon määrän tai tilatuen myöntämisen kansallinen enimmäismäärä rajoittaa tilatukioikeuksien myöntämistä. Lisäksi säädetään siitä, milloin varantohakemus on jätettävä, kun tilatukioikeuksia haetaan kansallisesta varannosta ylivoimaisen esteen perusteella. Asetusta tarkennetaan siten, että myös kansallisesta varannosta myönnetyt tilatukioikeudet voidaan siirtää takaisin kansalliseen varantoon, jos ne todetaan perusteettomasti myönnetyiksi valvonnassa. Asetus tulee voimaan 7.4.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160 52229)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 30.3.2010 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa pääministeri Matti Vanhasen, ministeri Astrid Thorsin, ministeri Jyri Häkämiehen ja ministeri Jan Vapaavuoren välinen työnjako valtioneuvoston kansliassa. Kukin ministeri käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset asiat sekä virkanimitys- ja henkilöstöasiat. Samoin kukin ministeri johtaa taloussuunnittelua ja talousarvioiden ja muiden yhteisten asioiden valmistelua omalla toimialallansa. Ministeri Thors käsittelee valtioneuvoston EU-sihteeristölle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan Eurooppa-neuvostoon liittyviä asioita, valtioneuvoston kanslialle kuuluvia Euroopan unionin perussopimusten muuttamista koskevia asioita eikä valtioneuvoston kanslialle kuuluvia Euroopan unioniin liittyviä nimitysasioita. Ministeri Vapaavuori käsittelee omistajaohjausosastolle kuuluvat Patria-konsernia koskevat asiat. Ministeri Häkämies käsittelee omistajaohjausosastolle kuuluvat muut asiat. Pääministeri Vanhanen käsittelee muut valtioneuvoston kanslialle kuuluvat asiat. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 09 160 22007)

Päätös määrätä ministereiden sijaiset. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 09 160 22007)

Päätös hyväksyä valtion henkilöstön palvelussuhteen ehdoista tehdyt virkaehtosopimukset ja alistaa ne eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi. Valtiovarainministeriö ja valtion henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt ovat 28.3.2010 tehneet virka- ja työehtosopimukset valtion henkilöstön palvelussuhteen ehdoista. Virka- ja työehtosopimusten kaikkien tarkistusten valtion henkilöstömenoja korottava vaikutus on vuositasolla henkilöstösivukuluineen noin 47 miljoonaa euroa. Tästä noin 29 miljoonaa euroa kohdentuu vuodelle 2010 ja loput noin 18 miljoonaa euroa vuodelle 2011. (VM valtion työmarkkinajohtaja Teuvo Metsäpelto 09 160 34900)

Päätös tarkistaa eräitä sopimuspalkkoja 1.3.2010 ja 1.9.2010 lukien. Tarkistuksista aiheutuva menojen lisäys on vuositasolla noin 132 000 euroa. (VM valtion työmarkkinajohtaja Teuvo Metsäpelto 09 160 34900)

Päätös valtiontalouden kehyksiksi vuosille 2011–2014. Päätöksellä tarkistetaan vaalikaudelle toukokuussa 2007 annettu kokonaiskehys vastaamaan vuoden 2011 hinta- ja kustannustasoa ja talousarvion rakenteessa tapahtuvia muutoksia sekä annetaan valtiontalouden kehykset vuosille 2011–2014 noudatettavaksi vuoden 2011 talousarvioesityksen ja lisätalousarvioesitysten valmistelua varten sekä ministeriöille perusteeksi hallinnonalojensa toimintapolitiikan sekä talouden ja toiminnan ohjaukseen. Kehyspäätöksessä esitetään myös arvio valtion talousarvion tuloista. (VM osastopäällikkö Hannu Mäkinen 09 160 33036)

Päätös antaa eduskunnalle selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2011-2014. Selonteko on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/selonteot. (VM osastopäällikkö Hannu Mäkinen 09 160 33036)

Päätös antaa eduskunnalle selonteko elintarviketurvallisuudesta. Elintarviketurvallisuusselonteko käsittelee keskeisimpiä vaaratekijöitä, niiden kehitystä sekä tulevaisuuden muutostekijöitä. Vaaratekijöistä tarkastellaan kemiallisia, fysikaalisia ja mikrobiologisia vaaroja sekä uusiin elintarviketuotannon tekniikoihin liittyviä vaaroja. Pääpaino on edellisen, vuoden 2006 selonteon jälkeen tapahtuneen kehityksen kuvaamisessa. Uutena osana selonteossa käsitellään ravitsemukseen liittyviä kysymyksiä. Selonteko on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/selonteot. (MMM osastopäällikkö Matti Aho 09 160 53380)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 30.3.2010 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 9/2010) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (monivuotinen rahoituskehys), ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (varainhoitoasetuksen muutos) sekä luonnoksesta Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi (toimielinten budjettiyhteistyö). Lissabonin sopimuksen voimaantulon vuoksi EU:n rahoituskehys-, budjetti- ja varainhoitosäännöksiä tulee tarkistaa. EU:n rahoituskehyksestä määrätään tällä hetkellä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisellä toimielinten sopimuksella talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta. Komissio ehdottaa, että välittömästi rahoituskehykseen liittyvät kohdat edellä mainitusta sopimuksesta siirretään uuteen rahoituskehystä koskevaan asetukseen, osa siirretään muutettavaksi ehdotettuun varainhoitoasetukseen ja osa määräyksistä kumoutuisi vanhentuneina. Lisäksi komissio ehdottaa sovittavaksi uudesta toimielinten sopimuksesta, jossa määrättäisiin muista kuin rahoituskehykseen välittömästi liittyvistä asioista, lähinnä toimielinten käytännön yhteistoiminnasta talousarviomenettelyssä. (VM lainsäädäntöneuvos Martti Anttinen 09 160 33015)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 30.3.2010 seuraavat nimitysasiat:

Valtiotieteen tohtori Jukka Pekkarinen talousneuvoston sihteeristön päällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 19.4.2010-29.2.2012, kuitenkin enintään määräajaksi täytetyn viran haltijan virkavapauden ajaksi. (VNK vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen 09 160 22294)

Liikuntatieteiden maisteri, koulutuspäällikkö Päivi Aalto-Nevalainen opetusministeriön kulttuuriasiainneuvoksen virkaan 1.5.2010 lukien. (OPM hallitusneuvos Pia Nyblom 09 160 77099)

Oikeustieteen kandidaatti Heli Backman sosiaali- ja terveysministeriön johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.4.-30.6.2010, kuitenkin enintään niin kauan kunnes avoinna olevaan apulaisosastopäällikön virkaan liittyvät päätökset on tehty. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 09 160 73797)

Valtiotieteen kandidaatti Heikki Palm sosiaali- ja terveysministeriön johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.4.-30.6.2010, kuitenkin enintään niin kauan kunnes avoinna olevaan apulaisosastopäällikön virkaan liittyvät päätökset on tehty. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 09 160 73797)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 30.3.2010 seuraavia asioita:

Valtion eläkerahaston vuoden 2009 tilinpäätöksen vahvistaminen. Eläkerahaston tuottojäämä vuonna 2009 oli 1 963,6 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 12 048,9 miljoonaa euroa. (VM finanssineuvos Arto Eno 09 160 33108)

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2010 käyttösuunnitelman vahvistaminen ja takausluottojen määrän rajaaminen. Käytettävissä olevien varojen määräksi arvioidaan 231,64 miljoonaa euroa. Sijoitusmenoja on käyttösuunnitelmassa 6,4 miljoonaa euroa ja kulutusmenoja 141,80 miljoonaa euroa eli yhteensä 148,20 miljoonaa euroa. Lainamäärä, jolle uusia valtiontakauksia voidaan myöntää, rajataan 12 miljoonaan euroon. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 09 160 53345)

Yhteensä 49 029 000 euron valtionavustuksen myöntäminen 13 metsäkeskuksille ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiolle. Määrärahalla rahoitetaan metsäkeskuksissa ja Tapiossa kokonaan tai osittain 740 henkilötyövuoden työpanos. Lisäksi määrärahalla työllistetään välillisesti palveluiden ostojen kautta noin 200 henkilötyövuotta. (MMM neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen 09 160 52402)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimukset vuosille 2011–2020. Vuokrauksen kohteena ovat toimitilat osoitteessa Alvar Aallonkatu 8-10, Seinäjoki ja Korsholmanpuistikko 44, Vaasa. Molempien toimitilojen vuokranantajana on Senaatti-kiinteistöt ja tilat ovat valtion omistuksessa. ELY-keskuksen tilajärjestelyt ajoittuvat vuosille 2011-2015 jona aikana osa henkilöstöstä siirtyy Vaasasta Seinäjoelle. Vuokra-aika on kymmenen vuotta ja se alkaa Seinäjoella muutostöiden valmistuttua 1.1.2011 ja Vaasassa aiesopimuksen mukaisesti 1.1.2013. ELY-keskuksen kuukausivuokra uusissa toimitiloissa on keskimäärin 100 442 euroa (pl alv). Nykyisten tilojen yhteenlaskettu vuokra on 94 355 (pl alv) euroa kuukaudessa. Vuokrakustannukset nousevat 6087 euroa kuukaudessa, mikä johtuu tiloissa tehtävistä laajoista korjausinvestoinneista. Kuluvan vuoden hintatasolla laskettuna kustannukset vuokrasopimuskaudella ovat Seinäjoella 7 815 600 euroa ja Vaasassa 2 945 648 euroa. (TEM neuvotteleva virkamies Päivi Laatikainen 010 60 47979)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Kuvaohjelmalainsäädännön kokonaisuudistusta valmistellut työryhmä luovutti 26.3.2010 muistionsa kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinille. Opetusministeriön työryhmä ehdottaa, että kuvaohjelmien luokittelusta ja merkitsemisestä säädettäisiin laki, jolla säänneltäisiin kuvaohjelmien levittämisrajoituksista lasten suojelemiseksi. Laki korvaisi kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain. Työryhmän ehdotuksen mukaan nykymuotoisesta kuvaohjelmien ennakkotarkastuksesta luovuttaisiin, mutta ikärajajärjestelmä säilytettäisiin. Työryhmän ehdottamassa uudessa järjestelmässä panostettaisiin myös muihin lasten turvallisuutta mediaympäristössä edistäviin toimenpiteisiin, kuten mediakasvatukseen sekä lasten huoltajille ja kasvattajille suunnattuun tiedottamiseen. Viranomaisen toiminnan painopiste siirtyisi kuvaohjelmamarkkinoiden jälkivalvontaan. Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/tr10.pdf?lang=fi. Lisätietoja antaa hallitusneuvos Tuula Lybeck, p. 09 160 76910, opetusministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.