Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 11/2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 19.3.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 16/2010 vp) laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta. Lakiin tehdään ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmän kehittämiseksi tarpeellisia muutoksia ja säädösteknisiä tarkistuksia. Uudistuksella pyritään myös keventämään järjestelmän hallinnointia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 09 160 55400)

Hallituksen esitys (HE 17/2010 vp) valvontarangaistusta ja sähköistä valvontaa avolaitoksissa koskevaksi lainsäädännöksi. Käyttöön otetaan uusi rikosoikeudellinen seuraamus, jonka nimeksi tulee valvontarangaistus. Valvontarangaistus voidaan tuomita enintään kahdeksan kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta, jos yhdyskuntapalveluun tuomitsemiselle olisi este. Lisäksi valvontarangaistuksen tulee olla perusteltu rikoksentekijän sosiaalisten valmiuksien edistämiseksi tai ylläpitämiseksi. Valvontarangaistukseen tuomittu on velvollinen pysymään asunnossaan ja osallistumaan työhön tai muuhun toimintaan toimeenpanosuunnitelmassa vahvistetulla tavalla. Valvontarangaistuksen toistuva tai vakava rikkominen johtaa valvontarangaistuksen muuntamiseen ehdottomaksi vankeudeksi. Esityksessä ehdotetaan myös sähköisten valvontamenetelmien käyttöönottoa joissakin avolaitoksissa, joista Rikosseuraamuslaitos päättää erikseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. Laki vankeuslain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2010. (OM lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell 09 160 67892)

Hallituksen esitys (HE 18/2010 vp) Eurojustin vahvistamista koskevan päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi. Lailla Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta pannaan täytäntöön vuonna 2008 tehty päätös Eurojustin vahvistamisesta. Eurojust on perustettu vuonna 2002 ja sen tehtävänä on avustaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia rikosoikeudellisessa yhteistyössä sekä kansainvälisiä rikosasioita koskevien tutkinta- ja syytetoimien koordinoimisessa. Lakiin otetaan säännökset muun ohella kansallisen jäsenen tehtävistä ja toimivaltuuksista, kansallisista yhteyshenkilöistä sekä tietojen toimittamisesta Eurojustille. Esitykseen sisältyy myös ehdotus yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 4.6.2011. (OM lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola 09 160 67705)

Hallituksen esitys (HE 19/2010 vp) laiksi kirkkolain 16 luvun ja 25 luvun 12 §:n muuttamisesta. Kirkkolakia muutetaan siten, että seurakuntien ja useamman seurakunnan yhteisten keskusrekistereiden ylläpitämät jäsenrekisterijärjestelmät korvataan kirkon yhteisellä jäsenrekisterijärjestelmällä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2011 alkupuoliskolla. (OPM vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola 09 160 77903)

Hallituksen esitys (HE 20/2010 vp) laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta. Luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annettua lakia muutetaan siten, että lakiin lisätään säännökset ei-tuotannollisten investointien vähimmäispinta-alasta ja mahdollisuudesta siirtää ei-tuotannollisten investointien tukea koskevan päätöksen mukainen oikeus toiselle taholle sekä sopimuksen purkamisesta. Lakiin lisätään myös säännös siitä, ettei täydentävien ehtojen laiminlyönnistä johtuvia tuen vähennyksiä panna toimeen, jos laiminlyönti on vähäinen ottaen huomioon sen vakavuus, laajuus ja jatkuvuus. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka 09 160 54245)

Hallituksen esitys (HE 21/2010 vp) laeiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain sekä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta. Lakia laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla muutetaan Euroopan komission valtiontuen ilmoitusmenettelyn yhteydessä edellyttämällä tavalla. Lakiin lisätään säännökset muun muassa maakuntien hankeohjelmiin sisältyvistä laajakaistahankkeista tehtävistä markkina-analyyseista ja hankkeiden toteuttajiksi valittavien teleyritysten vertailuperusteista. Lisäksi laissa tarkennetaan säännöksiä tukikelpoisista kustannuksista. (LVM neuvotteleva virkamies Kreetta Simola 010 60 28609)

Hallituksen esitys (HE 22/2010 vp) laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta. Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia muutetaan siten, että harkinnanvaraisen kuntoutuksen varoja ei voida enää käyttää Kansaneläkelaitoksen yhteistoimintasäätiöiden piiriin kuuluvien kuntoutuslaitosten ja muiden Kansaneläkelaitoksen avustamien kuntoutuslaitosten perusparannusmenoihin ja käyttöavustuksiin. Lain voimaantulosäännöksessä säädetään harkinnanvaraisen kuntoutuksen varoista maksettujen avustusten palautusvelvollisuudesta, jos avustuksen saaneen säätiön omistama kuntoutuslaitos siirtyy toiselle omistajalle, lopettaa toimintansa tai muuttaa toimintaansa oleellisesti. (STM hallitussihteeri Sanna Pekkarinen 09 160 73174)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 19.3.2010 seuraavat lait:

Laki rikoslain 7 luvun muuttamisesta, laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 29 §:n muuttamisesta ja laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 18 §:n muuttamisesta (HE 261/2009 vp). Rikoslain säännöksiä aikaisemmin tuomitun vankeusrangaistuksen huomioon ottamisesta ja aikaisemmin tuomitun yhdyskuntapalvelurangaistuksen huomioon ottamisesta voidaan soveltaa tapauksissa, joissa aikaisempi rangaistus on tuomittu Euroopan unionin jäsenvaltiossa, Islannissa tai Norjassa. Muutokset perustuvat neuvoston puitepäätökseen Euroopan unionin jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa. Lait tulevat voimaan 15.8.2010. (OM lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva 09 160 67723)

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 270/2009 vp). Luottolaitosten niin sanottujen järjestämättömien saamisten tiettyjä maksamatta olevia korkoja ei lueta veronalaiseksi tuloksi verovuosina 2009 ja 2010. Tällaisia korkoja ovat korot, joita ei saanut merkitä tilinpäätöksessä tuotoksi arvonalentumistappioiden määrittämisessä olleen siirtymäkauden aikana. Lakia sovelletaan verovuosilta 2009 ja 2010 toimitettavissa verotuksissa. Laki tulee voimaan 24.3.2010. (VM neuvotteleva virkamies Terhi Järvikare 09 160 34933)

Laki verotililain 8 §:n muuttamisesta (HE 282/2009 vp). Verohallinto voi myöhentää paperimuotoisena annettavan kausiveroilmoituksen antamisen määräpäivää kuukauden seitsemännestä päivästä. Määräajan pidentäminen koskee niitä kuukausia, joissa juhlapyhien vuoksi ilmoituksen antamiselle ei muutoin jää kohtuulliseksi katsottavaa aikaa. Laki tulee voimaan 24.3.2010. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 09 160 33149)

Valmisteverotuslaki ja laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 27 §:n muuttamisesta (HE 263/2009 vp). Valmisteverotuslailla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivi valmisteverojen yleisestä järjestelmästä. Euroopan unionin alueella valmisteveron alaisten tuotteiden verottomiin siirtoihin liittyvä valvontamenettely uudistetaan. Laissa säädetään valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen valvontaan tarkoitetun tietokoneistetun järjestelmän käyttöönotosta ja käytöstä. Samalla uudistetaan väliaikaisen verottomuuden järjestelmää koskevat säännökset. Valmisteverotusta koskevat perusperiaatteet säilyvät ennallaan. Valmisteveroa on suoritettava Suomessa kulutukseen luovutetuista valmisteveron alaisista tuotteista. Verovelvollisuutta ja lupia koskevia säännöksiä uudistetaan. Valmisteveron alaisten tuotteiden valmistaminen, jalostaminen ja hallussapito sekä siirtäminen verottomana säilyy luvanvaraisena. Lisäksi valmisteverotuslain rakenne uudistetaan, ja lakiin tehdään useita muita muutoksia lain ajantasaistamiseksi. Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annettua lakia muutetaan valmisteveron alaisten tuotteiden verottomien siirtojen valvomiseksi Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan välillä samalla yksinkertaistetulla menettelyllä, jota sovelletaan muutoin Suomen alueella. Lait tulevat voimaan 1.4.2010. (VM ylitarkastaja Tanja Nurmi 09 160 33077)

Laki työaikalain 37 a §:n muuttamisesta (HE 2/2010 vp). Moottoriajoneuvon kuljettajan on pidettävä ajon aikana mukanaan kuluvan viikon ja edellisen viikon viimeisen ajopäivän ajopäiväkirja. Työnantajan on säilytettävä ajopäiväkirjoja yhden vuoden ajan. Laki tulee voimaan 1.4.2010. (TEM vanhempi hallitussihteeri Seija Jalkanen 010 60 48952)

Laki CE-merkintärikkomuksesta (HE 289/2009 vp). Lailla CE-merkintärikkomuksesta pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevassa asetuksessa edellytetyt seuraamukset CE-merkintärikkomuksesta. Laki tulee voimaan 1.4.2010. (TEM hallitussihteeri Sari Rapinoja 010 60 63202)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 19.3.2010 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Laosin kanssa Laosin kartoitushankkeesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus tulee voimaan 4.4.2010. Asetus tulee voimaan 4.4.2010. (UM lähetystöneuvos Johan Schalin 09 160 56308)

Tasavallan presidentin asetus eräiden Caymansaarten kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (915/2009) tulee voimaan 31.3.2010. Asetus tulee voimaan 31.3.2010. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 09 160 33158)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 19.3.2010 seuraavat kansainväliset asiat:

Ulkoasiainministeri Alexander Stubbin tai hänen estyneenä ollessaan oikeuspäällikkö Päivi Kaukorannan valtuuttaminen tekemään noottienvaihdolla Ruotsin kanssa sopimus Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan vuonna 2006 suoritetussa rajankäynnissä todetun valtakunnanrajan kulun muutoksesta. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 09 160 55711)

Liittymishakemuksen jättäminen Viktoria-järven valuma-alueen kestävän kehityksen edistämisestä tehtyyn kumppanuussopimukseen. Kumppanuussopimuksen tavoitteena on edistää Viktoria-järven valuma-alueen yhteiskunnallista, taloudellista ja luonnontaloudellista kehitystä. (UM lähetystöneuvos Vuokko Jutila 09 160 56413)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 19.3.2010 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: 1) Maakuntalaki järjestyksenvalvojista, 2) Maakuntalaki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa, 3) Maakuntalaki kokoontumislain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa, 4) Maakuntalaki julkisista huvitilaisuuksista annetun maakuntalain kumoamisesta, 5) Maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan kaavoitus- ja rakentamislain muuttamisesta, 6) Maakuntalaki maatalousyrittäjien lomituspalveluista annetun maakuntalain muuttamisesta, 7) Maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan kunnallisverolain 7a §:n kumoamisesta, 8) Maakuntalaki verotulojen menetyksen korvaamisesta annetun maakuntalain 1 §:n 1 momentin 1 kohdan kumoamisesta, 9) Maakuntalaki toimintavuoden 2010 perusmääristä, 10) Maakuntalaki Ålands hälso- och sjukvård nimiselle viranomaiselle suoritettavien maksujen perusteista annetun maakuntalain 4 §:n muuttamisesta, 11) Maakuntalaki Ahvenanmaan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisesta annetun maakuntalain 8 §:n muuttamisesta, 12) Maakuntalaki moottoriajoneuvotoimistosta annetun maakuntalain muuttamisesta, 13) Maakuntalaki syrjintävaltuutetusta annetun maakuntalain 2 §:n muuttamisesta, 14) Maakuntalaki tietosuojaviranomaisesta annetun maakuntalain 2 §:n muuttamisesta, 15) Maakuntalaki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa, 16) Maakuntalaki kasvinsuojeluaineista annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa, 17) Maakuntalaki kemikaaleja koskevien valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 1 ja 4 §:n muuttamisesta, 18) Ahvenanmaan maakunnan järjestyslaki, 19) Maakuntalaki eräiden yleistä järjestystä ja turvallisuutta koskevien rikoslain säännösten kumoamisesta, 20) Maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan maaseutua koskevasta järjestyssäännöksestä annetun maakuntalain kumoamisesta, 21) Maakuntalaki teräaseista annetun maakuntalain kumoamisesta ja 22) Maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan tieliikennelain 36 §:n muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 09 160 67745)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys Eduskunnalle Andorran kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 10/2010 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 09 160 67745)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 19.3.2010 seuraavat nimitysasiat:

Suurlähettiläs Leo Olasvirran sivuakkreditointi Djiboutiin. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 09 160 55400)

Johtava kihlakunnansyyttäjä Matti Nissinen valtakunnansyyttäjän virkaan 1.4.2010 lukien. (OM osastopäällikkö Jarmo Littunen 09 160 67783)

Komentaja Topi Juhani Tuukkaselle Suomen NATO-edustustossa Brysselissä sotilasasiantuntijaksi annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2010 lukien ja everstiluutnantti Harri Juhani Roivaisen määrääminen sotilasasiantuntijaksi Suomen NATO-edustustossa 1.8.2010 lukien asemapaikkana Bryssel. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 09 160 88121)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 18.3.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 5 §:n muuttamisesta. Asetukseen lisätään viestintäjohtajan kelpoisuusvaatimukset ja määritellään nimittävä viranomainen. Asetus tulee voimaan 1.4.2010. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 09 160 55400)

Valtioneuvoston asetus lukioasetuksen 14 §:n muuttamisesta. Asetuksen 14 §:stä poistetaan säännös, jonka mukaan lukiolain 4 §:ssä tarkoitettu opetuksen järjestämislupahakemus on toimitettava lääninhallitukselle. Muutoksen jälkeen lupahakemukset tulevat suoraan opetusministeriön käsiteltäväksi. Ministeriö pyytää hakemuksista edelleen tarvittaessa aluehallintoviranomaisen lausunnon. Vastaava muutos on tehty myös perusopetusasetukseen opetustoimen rahoitusuudistuksen yhteydessä. Muutos on tullut voimaan 1.1.2010. Asetus tulee voimaan 1.4.2010. (OPM hallitusneuvos Outi Luoma-aho 09 160 77466)

Valtioneuvoston asetus eläinsuojeluasetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään valtion aluehallinnon uudistuksesta johtuvat virastojen nimen muutokset. Asetus tulee voimaan 1.4.2010. (MMM apulaisosastopäällikkö Riitta Heinonen 09 160 53337)

Valtioneuvoston asetus eläintautiasetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään valtion aluehallinnon uudistuksesta johtuvat virastojen nimen muutokset. Asetus tulee voimaan 1.4.2010. (MMM apulaisosastopäällikkö Riitta Heinonen 09 160 53337)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta. Sokerijuurikkaan kuljetustukea maksetaan tehtaalle toimitetun markkinointivuoden 2009/2010 sadon sisältämän polsokerimäärän ja kuljetusmatkan perusteella. Kuljetusmatkasta riippuen tukitaso on 5,38–21,91 euroa tonnilta. Tuki maksetaan maatalousalan vähämerkityksisenä niin sanottuna de minimis -tukena. Asetus tulee voimaan 24.3.2010. (MMM neuvotteleva virkamies Esa Hiiva 09 160 52657)

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2010. Asetuksella säädetään vuonna 2010 ympäristötuessa ja luonnonhaittakorvauksessa tukikelpoiseksi haettavasta peltoalasta. Lisäksi määritellään ne maatalouden ympäristötuen erityistukisopimukset, joita voidaan hakea vuonna 2010. Viljelijän on mahdollista hakea vuonna 2010 uutta eläinten hyvinvoinnin tuen sitoumusta. Myös ei-tuotannollisten investointien tukea on mahdollista hakea. Asetuksella otetaan huomioon luonnonhaittakorvaukseen, maatalouden ympäristötukeen, eläinten hyvinvoinnin tukeen ja ei-tuotannollisten investointien tukeen vuosittain käytettävissä oleva määräraha. Asetus tulee voimaan 24.3.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160 52229)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 ja 10 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että 7 §:n 5 momentissa määriteltyä eläinmäärän laskemista täsmennetään sikojen osalta. Lisäksi asetusta muutetaan siten, että tilan säilyessä kotieläintilana tuki myönnetään kotieläintilan tukena riippumatta siitä, milloin kalenterivuoden aikana sukupolvenvaihdos tai koko tilan hallinnansiirto tehdään. Asetus tulee voimaan 24.3.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160 52229)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 18.3.2010 seuraavat päätökset:

Päätös Suomen edustautumisesta Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä 25. ja 26.3.2010. Suomea edustaa kokouksessa pääministeri Matti Vanhanen. Päämiesten on tarkoitus keskustella EU:n kasvu- ja työllisyysstrategian jatkosta eli Eurooppa 2020-strategiasta ja ilmastoneuvotteluista Kööpenhaminan konferenssin tuloksien valossa. Lisäksi keskusteluun voi nousta Kreikan taloustilanne. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Kare Halonen 09 160 22180)

Päätös määrätä ulkoasiainministeriön ylitarkastaja Hanni Sippo valtioneuvoston esittelijäksi. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 09 160 55400)

Päätös myöntää lähetystöneuvos Jukka Nysténille ero Malesiaa ja Uzbekistania koskevien sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevien sopimusten valtuuskuntien puheenjohtajuuksista ja määrätä hänen tilalleen puheenjohtajaksi ulkoasiainneuvos Manu Virtamo ja varapuheenjohtajaksi kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori. Ulkoasiainministeriö oikeutetaan määräämään valtuuskunnille tarvittavat asiantuntijat ja sihteerit. (UM ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä 09 160 55741)

Päätös määrätä sivutoimisiksi asiantuntijajäseniksi markkinaoikeuteen markkinaoikeuslain 1 §:n 1 momentin 1–6 kohdissa tarkoitetuissa asioissa: 1. 1-4 kohdissa tarkoitetuissa asioissa oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Antti Aine, yhtiölakimies, varatuomari Janne Ilari Holopainen, professori, oikeustieteen tohtori Ulla Susanna Liukkunen, professori, kauppatieteiden tohtori Minna Marita Mattila, professori, oikeustieteen tohtori Kalle Erkki Tapani Määttä, KHT-tilintarkastaja, kauppatieteiden maisteri Jarmo Uusitalo ja hallintojohtaja, varatuomari Kristiina Vuori, 1 kohdassa tarkoitetuissa asioissa Chief Legal Officer, oikeustieteen kandidaatti Merja Karhapää ja assistentti, oikeustieteen lisensiaatti (väit.) Olli Ilari Wikberg, 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa asioissa johtaja, kauppatieteiden tohtori Aki Teppo Koponen ja 3 kohdassa tarkoitetuissa asioissa professori emeritus, tekniikan tohtori Erkki Olavi Lakervi; 2. 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa asioissa päälakimies, varatuomari Risto Airikkala, lakiasiainjohtaja, varatuomari Mirja Kristiina Kemetter, professori, kauppatieteiden tohtori Lars-Johan Evert Lindqvist, professori, oikeustieteen tohtori Jaana Norio-Timonen, toimitusjohtaja, oikeustieteen kandidaatti Tiina Oksala, oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Paula Tellervo Paloranta, johtava lakimies, oikeustieteen kandidaatti Tuula Sario, yliopettaja, oikeustieteen tohtori Matti Tapani Uolevi Vedenkannas, maajohtaja, oikeustieteen kandidaatti Timo Marko Johannes Vuori ja lehtori, kauppatieteiden tohtori Risto Juhani Väntsi ja 5 kohdassa tarkoitetuissa asioissa oikeustieteen lisensiaatti (väit.), varatuomari Taina Elisa Pihlajarinne. Kaikki muut edellä mainitut henkilöt toimikaudeksi 1.4.2010-31.3.2014 paitsi Lakervi ajaksi 1.4.2010–31.3.2013 ja Lindqvist ajaksi 1.4.2010–31.12.2013. (OM erityisasiantuntija Pekka Pärnänen 09 160 67610)

Päätös oikeuttaa opetusministeriö perustamaan uusi valtion kokonaan omistama Certia Oy -niminen osakeyhtiö sekä allekirjoittamaan yhtiön perustamissopimus ja muut perustamiseen liittyvät asiakirjat. Opetusministeriö oikeutetaan merkitsemään valtion puolesta kaikki perustettavan osakeyhtiön osakkeet ja maksamaan osakkeista 2 500 euron vähimmäispääomaa vastaava määrä sekä muut perustamiskustannukset. (OPM neuvotteleva virkamies Matti Hietanen 09 160 77008)

Päätös hyväksyä osittain perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun Porvoon steinerkoulun kannatusyhdistys ry - Understödsföreningen för Steinerskolan i Borgå rf:n ja Sipilän Varakoti Oy:n opetuksen järjestämistä koskevat lupahakemukset. Seuraavien rekisteröityjen yhdistysten tai säätiöiden perusopetuslain opetuksen järjestämislupaa koskevat hakemukset hylättiin: Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry, CONFIDO -Pohjanmaan Krstillinen Kasvatus ry - Österbottens Kristliga Uppfostran rf, Kotkan Suomi-Amerikka Yhdistys ry, Oulun Reggio-Emilia kannatusyhdistys ry ja Jukola ry. (OPM hallitusneuvos Outi Luoma-aho 09 160 77466)

Päätös määrätä työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastaja Outi Helander valtioneuvoston esittelijäksi. (TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen 010 60 63523)

Päätös asettaa palkkaturva-asiain neuvottelukunta toimikaudeksi 20.3.2010-19.3.2013. Kokoonpano: puheenjohtaja: hallitusneuvos Päivi Kerminen työ- ja elinkeinoministeriö; varapuheenjohtaja: ylitarkastaja Nico Steiner työ- ja elinkeinoministeriö; jäsenet: asiantuntija Mikko Nyyssölä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, asiantuntija Mikko Räsänen Elinkeinoelämän keskusliitto EK, johtaja Tapio Kari Rakennusteollisuus RT ry, lakimies Anu-Tuija Lehto Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, lakimies Heli Ahokas Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ja lakimies Maria Löfgren AKAVA ry. (TEM ylitarkastaja Tiina Korhonen 010 60 49048)

Päätös asettaa päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunta toimikaudeksi 18.3.2010-17.3.2013. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: yrittäjä Kristian von Essen (erikoislääkäri Mia Fagerlund) Vihreä Liitto r.p.; 1. varapuheenjohtaja: kansanedustaja Paula Sihto (kansanedustaja Risto Autio) eduskunta, Suomen Keskusta r.p; 2. varapuheenjohtaja: ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede opetusministeriö, Ruotsalainen Kansanpuolue r.p. (sosiaalityöntekijä Anna Lena Karlsson-Finne Ruotsalainen Kansanpuolue r.p.); jäsenet: kansanedustaja Sirpa Asko-Seljavaara (kansanedustaja Sanna Lauslahti) eduskunta, Kansallinen Kokoomus r.p., kansanedustaja Satu Taiveaho eduskunta, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. (kunnanhallituksen puheenjohtaja Risto Kuisma Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.), perhekotiyrittäjä Tahvo Anttila (erityisavustaja Annika Saarikko) Suomen Keskusta r.p., kansanedustaja Tuulikki Ukkola (kansanedustaja Lenita Toivakka) eduskunta, Kansallinen Kokoomus r.p., toiminnanjohtaja Vertti Kiukas Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. (kansanedustaja Sirpa Paatero eduskunta, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.), ylilääkäri Antti Holopainen (yliopistoharjoittelija Heidi Auvinen) Vasemmistoliitto r.p., kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner (kansanedustaja Pertti Virtanen) eduskunta, Perussuomalaiset r.p., lääkäri Pekka Reinikainen (toimistosihteeri Kyllikki Malkki) Suomen Kristillisdemokraatit r.p., toiminnanjohtaja Helena Palojärvi Naistenkartano ry (toimitusjohtaja Ritva Karinsalo Ensi- ja turvakotien liitto ry), päällikkö Seppo Soine-Rajanummi Mannerheimin Lastensuojeluliitto (toimitusjohtaja Kristiina Hannula Terveys ry), toiminnanjohtaja Aarne Kiviniemi Sininauhaliitto ry (toiminnanjohtaja Marja Irjala Nuorten Ystävät ry), toimitusjohtaja Tero Kallio Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry (toimialapäällikkö Irmeli Mustonen Elintarviketeollisuusliitto ry/Alkoholijuomateollisuusyhdistys), liittopuheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry (työympäristösihteeri Seija Virta Palvelualojen ammattiliitto PAM ry) ja varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry (johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry); asiantuntijat: sosiaalineuvos Tapani Sarvanti sosiaali- ja terveysministeriö, lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell oikeusministeriö, poliisiylitarkastaja Stefan Gerkman sisäasiainministeriö, hallitusneuvos Merja Sandell valtiovarainministeriö, ylitarkastaja Immo Parviainen opetusministeriö, ylitarkastaja Katja Pihlainen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, ylitarkastaja Jan Rosenström Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, erityisasiantuntija Leena Hirvonen Työterveyslaitos, työalasihteeri Seppo Lusikka Kirkkohallitus, tulliylitarkastaja Pirjo Ahvenlampi Tullihallitus, kehityspäällikkö Sirkka-Liisa Karhunen Suomen Kuntaliitto, kehittämispäällikkö Ritva Varamäki Terveyden edistämisen keskus ry ja hallituksen puheenjohtaja Jarmo Mikkonen Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 09 160 73787)

Päätös asettaa sairausvakuutusasiain neuvottelukunta toimikaudeksi 22.3.2010-21.3.2013. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: johtaja Helena Pesola Kansaneläkelaitos; varapuheenjohtaja: johtaja Mikael Forss Kansaneläkelaitos; jäsenet: johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki (johtaja Pekka Järvinen) sosiaali- ja terveysministeriö, osastopäällikkö Outi Antila (johtaja Anja Kairisalo) sosiaali- ja terveysministeriö, lääketieteen lisensiaatti Riitta Keskitalo (toiminnanjohtaja Matti Pöyry) lääkäreitä ja hammaslääkäreitä edustavan järjestön edustajat, ylilääkäri Kari Kaukinen (asiantuntija Antti Tanskanen) työnantajien edustajat, ekonomisti Ville Kopra (sosiaalipoliittinen asiantuntija Katja Veirto) vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta edustavat, terveys- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi (lakimies Paula Ilveskivi) vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta edustavat ja kansanedustaja Juha Rehula (kansanedustaja Petri Salo) vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta edustavat. (STM hallitussihteeri Sanna Pekkarinen 09 160 73174)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 18.3.2010 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 6/2010 vp) eduskunnalle luonnoksesta Europolin ja Kolumbian väliseksi operatiiviseksi yhteistyösopimukseksi (Europol-Kolumbia -sopimus). Euroopan unionin neuvosto on valtuuttanut 23.10.2009 tekemällään päätöksellä Europolin johtajan aloittamaan operatiivista yhteistyösopimusta koskevat neuvottelut Kolumbian kanssa. Neuvotteluja on käyty joulukuusta 2009 alkaen. Sopimuksen tavoitteena on tehostaa Europolin ja Kolumbian yhteistyötä vakavan kansainvälisen rikollisuuden vastaisessa taistelussa tietojenvaihdon ja säännöllisen yhteydenpidon avulla. (SM ylitarkastaja Marjo Waismaa 071 878 8568)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 7/2010 vp) eduskunnalle luonnoksesta Europolin ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian (FYROM) väliseksi operatiiviseksi yhteistyösopimukseksi (Europol-FYROM -sopimus). Euroopan unionin neuvosto on valtuuttanut 23.10.2009 tekemällään päätöksellä Europolin johtajan aloittamaan operatiivista yhteistyösopimusta koskevat neuvottelut FYROMin kanssa. Neuvotteluja on käyty joulukuusta 2009 alkaen. Sopimuksen tavoitteena on tehostaa Europolin ja FYROMin yhteistyötä vakavan kansainvälisen rikollisuuden vastaisessa taistelussa tietojenvaihdon ja säännöllisen yhteydenpidon avulla. (SM ylitarkastaja Marjo Waismaa 071 878 8568)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 18.3.2010 seuraavat nimitysasiat:

Filosofian maisteri, kulttuurisihteeri Minna Polvinen opetusministeriön kulttuuriasiainneuvoksen virkaan 1.4.2010 lukien. (OPM hallitusneuvos Pia Nyblom 09 160 77099)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Sotasyyllisyysoikeudenkäynti-selvitys luovutettiin 12.3.2010 oikeusministeri Tuija Braxille. Selvityksen laativat oikeusministeriön pyynnöstä oikeustieteen tohtori Jukka Lindstedt ja oikeustieteen lisensiaatti Stiina Löytömäki. Selvityksessä pohditaan erilaisia vaihtoehtoja sille, miten julkinen valta voisi käsitellä jo vuosikymmenien ajan laajan keskustelun ja arvostelun kohteena ollutta oikeudenkäyntiä ja siinä annettuja tuomioita. Selvityksen mukaan tasapuolinen menneisyyden käsittely edellyttää, että mahdollisen julkisen sotasyyllisinä tuomittujen muistamisen tulisi sisältää myös muistutus siitä, että oikeusvaltion periaatteista on Suomessa tingitty muulloinkin, ja myös näihin vaiheisiin tulisi kohdistaa huomiota. Anteeksipyynnön Lindstedt ja Löytömäki näkevät ongelmallisena. Anteeksipyynnön vaihtoehto voisi tutkijoiden mukaan olla jokin muu symbolinen ele, esimerkiksi presidentin tai pääministerin lausunto, jolla sotasyyllisyysoikeudenkäynti todettaisiin oikeusvaltion periaatteiden vastaiseksi. Mahdollista on myös, että katsotaan tähänastisen tutkimuksen ja yhteiskunnallisen keskustelun riittävän asian käsittelemiseksi, eivätkä valtiovallan toimenpiteet ole tarpeen. Selvitys on osoitteessa http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Selvityksiajaohjeita/Selvitystenjaohjeidenarkisto/Selvityksiajaohjeita2010/1266333593848. Lisätietoja antavat lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen, p. 09 160 67690, oikeusministeriö ja oikeustieteen lisensiaatti Stiina Löytömäki, etunimi.sukunimi@helsinki.fi.

Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtinut työryhmä luovutti 18.3.2010 esityksensä opetusministeri Henna Virkkuselle. Työryhmä ehdottaa korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamista. Uudistuksella nopeutettaisiin nuorten siirtymistä toiselta asteelta korkeakouluopintoihin. Työryhmä ehdottaa, että opiskelijat valittaisiin pääosin ylioppilas- tai ammattitutkinnon arvosanojen perusteella. Ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevien asemaa parannettaisiin luomalla erillisvalinta niille, joilla jo on opiskeluoikeus korkeakoulussa. Ehdotus mahdollistaisi käytettävissä olevien opiskelijapaikkojen tehokkaan käytön, kun korkeakoulujen sisäinen liikkuvuus saataisiin pois ensimmäistä opiskelupaikkaa hakeville tarkoitetusta yhteishausta. Ehdotuksiin kuuluu muun muassa myös, että haku korkeakouluihin tapahtuisi laajempiin kokonaisuuksiin kuten tiedekuntiin tai koulutusaloille, ei suoraan oppiaineeseen kuten nykyisin. Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/tr11.pdf?lang=fi. Lisätietoja antavat johtaja Anita Lehikoinen, p. 09 160 77353, opetusneuvos Maarit Palonen, p. 09 160 77236 ja opetusneuvos Birgitta Vuorinen, p. 09 160 77255, opetusministeriö.

Tekijänoikeustoimikunta luovutti 12.3.2010 mietintönsä kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinille. Tekijänoikeustoimikunta selvitti lain 3. luvun uudistamistarpeita. Toimikunta ehdottaa, että kustannussopimuksia koskevia säännöksiä (31 - 38 §) muutetaan siltä osin, kuin erillisessä kustannussopimustyöryhmässä on saavutettu yhteisymmärrys lain muuttamiseksi vastaamaan nykypäivän olosuhteita. Kustannussopimuspykälät ovat tahdonvaltaisia, joten niistä voidaan sopia tarpeen vaatiessa kustannussopimuksissa toisin. Lisäksi toimikunta ehdottaa, että pykäläotsikointia lukuun ottamatta seuraavia säännöksiä ei muuteta: 27 §, 29a §, 30 §, 36 §, 40 §, 40c §, 41 § ja 42 §. Toimikunta ei ole arvioinut erillisselvityksen kohteena olleita 40a ja 40b §:iä. Muiden 3. luvun säännösten osalta toimikunta ei saavuttanut yksimielisyyttä muutosehdotuksista ja niihin välittömästi liittyvistä perusteluista. Mietinnössä kuvataan käsittelyn kohteena olleita kysymyksiä eri intressitahojen kannalta. Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/tr9.pdf?lang=fi. Lisätietoja antavat tekijänoikeusneuvos Viveca Still, p. 09 160 77075 ja hallitussihteeri Anna Vuopala, p. 09 60 77425, opetusministeriö.

Postityöryhmä luovutti 16.3.2010 esityksensä postipalvelulain uudistamisesta viestintäministeri Suvi Lindénille. Työryhmän tehtävänä oli tehdä ehdotus postilainsäädännön uudistamisesta. Työryhmä esittää, että lakia uudistettaessa yleispalvelu on turvattava samalla kun alalle tulon esteitä madalletaan. Yleispalveluvelvolliselle postiyritykselle liiketoiminnan edellytykset turvattaisiin velvoitteeseen liittyvää taakkaa keventämällä. Esityksen mukaan yleispalvelu koskisi aikaisempaa pienempää määrää tuotteita. Muutos on tarpeen, koska ala kehittyy aikaisempaa avoimemmaksi ja kilpaillummaksi. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että kuluttajille suunnatut postipalvelut olisivat yleispalveluita, mutta esimerkiksi yritysposti ei enää olisi velvoitteen piirissä. Yleispalvelun vähimmäistasoksi määriteltäisiin kirje, joka voi viipyä matkalla kaksi arkipäivää. Jos yleispalveluvelvollisuudesta aiheutuvat kustannukset olisivat kohtuuttomia, taakkaa voitaisiin kompensoida valtion varoista. Työryhmä arvioi lisäksi muita postipalvelulain uudistamistarpeita. Raportti on osoitteessa http://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderId=964900&name=DLFE-10638.pdf&title=Julkaisuja%208-2010. Lisätietoja antaa viestintäneuvos Elina Normo, p. 09 160 28463, liikenne- ja viestintäministeriö.

Lehtijakelun kehittämistä selvittävä selvitysmies Harri Pursiainen luovutti 16.3.2010 postilakia koskevan väliraporttinsa viestintäministeri Suvi Lindénille. Selvitysmiehen mukaan postityöryhmän esittämä postipalveluihin liittyvän yleispalveluvelvoitteen keventäminen lisäisi postipalveluiden kustannustehokkuutta ja tukisi samalla myös taloudellista lehtijakelua. Selvitysmies Harri Pursiainen katsoo, ettei lehtijakelua olisi tarpeen ottaa postilainsäädännön ja yleispalveluvelvoitteen piiriin. Selvitysmiehen mukaan lehtien kustantajilla on kuluttajia ja muita yleispalvelun käyttäjiä parempi neuvotteluasema, joten ne eivät tarvitse erityissääntelyn suojaa. Määräävän markkina-aseman väärinkäytöksiltä lehtijakelua suojaisi yleinen kilpailulainsäädäntö. Väliraportti on osoitteessa http://www.lvm.fi/web/fi/uutinen/view/1153219. Lisätietoja antaa kansliapäällikkö Harri Pursiainen, p. 09 160 28389, liikenne- ja viestintäministeriö.

Aluestrategia 2020 -raportti luovutettiin 17.3.2010 elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle. Raportin mukaan menestyvien alueiden Suomi luodaan siten, että kaikki alueilla oleva osaaminen ja kehittämispotentiaali saadaan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Alueiden menestyminen globaalissa kilpailussa edellyttää tietoa, osaamista, verkostoitumista sekä kykyä uudistua. Raportissa todetaan, että alueiden uusiutumiskyvyn edistäminen ja ikääntymisen asettamiin haasteisiin vastaaminen edellyttävät vahvaa panostamista koulutukseen. Koulutusjärjestelmän on kyettävä reagoimaan muuttuviin työvoimatarpeisiin. Sen rakenteita olisi muutettava aiempaa joustavammiksi. Koulutustarjonnan olisi vastattava aiempaa paremmin ja nopeammin työvoiman kysynnässä tapahtuviin muutoksiin. Raportin mukaan alueiden omista tarpeista lähtevä alueiden kehittäminen ja niille räätälöidyt toimenpiteet edellyttävät tehokasta julkista hallintoa. Sen avulla kansalliset kehittämisstrategiat ja alueelliset kehittämistarpeet saataisiin nivottua sektorirajat ylittäväksi integroiduksi kehittämistoiminnaksi ja toimenpiteiden vaikuttavuutta voitaisiin seurata aiempaa paremmin. Raportti on osoitteessa http://www.tem.fi/files/26350/ALUESTRATEGIA_lopullinen_15_3_2010.pdf. Lisätietoja antavat aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius, p. 010 60 64905 ja neuvotteleva virkamies Marikki Järvinen, p. 010 60 64933, työ- ja elinkeinoministeriö.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti 12.3.2010 Sosiaaliset ja yhteiskunnalliset yritykset - uuden talouden edelläkävijöitä? -raportin. Raportin mukaan yhteiskunnallinen yrittäjyys voisi Suomessa olla uudenlainen tapa toimia yrittäjänä. Yhteiskunnalliset yritykset olisi näin ollen sisällytettävä lainsäädäntöön. Yhteiskunnallinen yritys toimii liiketoiminnallisin periaattein, mutta sen olemassaolon tavoitteet ovat yhteiskunnallisia. Sen toimintaa ohjaavat enemmän arvot ja tavoitteet kuin taloudellisen voiton tavoittelu. Raportissa todetaan, että jos yhteiskunnallisia yrityksiä aletaan tukea, olisi ne määriteltävä joko täsmällisen määritelmän avulla tai jonkinlaisen hyväksymismenettelyn kautta. Tukimuotojen tulisi olla sellaisia, etteivät ne riko kilpailuneutraliteetin määrityksiä. Raportti on osoitteessa http://www.tem.fi/files/26291/YY-raportti_110210.pdf. Lisätietoja antaa hallitusneuvos Päivi Kerminen, p. 010 60 49011, työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.