Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 10/2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 12.3.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 11/2010 vp) laiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta. Valtioneuvostosta annettua lakia muutetaan siten, että opetusministeriön nimi muutetaan opetus- ja kulttuuriministeriöksi. Ministeriöiden nimet on pyritty valitsemaan niin, että ne kuvaavat ministeriön keskeisen toimialan. Kulttuuripolitiikka on laaja opetusministeriön koordinoima yhteiskuntapoliittinen kokonaisuus, johon liittyy muun muassa kulttuuriperintöä, kulttuurivientiä, monikulttuurisuutta ja kansainvälistä yhteistyötä koskevat asiat. Kulttuuripolitiikkaan liittyvän hallinnonalojen välisen yhteistyön toteuttamiseksi on tärkeää, että kulttuuri näkyy yhteistyötä koordinoivan ministeriön nimessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2010. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 09 160 22006)

Hallituksen esitys (HE 12/2010 vp) pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelusta Suomen, Saksan liittotasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelusta tehdyn sopimuksen sekä lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta. Sopimuksella sovitaan Suomen, Saksan ja Yhdysvaltojen yhteisestä tutkimushankkeesta, jonka tavoitteena on kehittää simulointi- ja laskentamenetelmiä sotalaivojen suunnitteluun. (PLM vanhempi hallitussihteeri Tarja Jaakkola 09 160 88257)

Hallituksen esitys (HE 13/2010 vp) laeiksi viestintämarkkinalain 134 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, viestintämarkkinalain 134 §:n ja televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamiseksi. Viestintämarkkinalain säännöksiä ohjelmistojen siirtovelvoitteesta muutetaan sekä lisätään televisio- ja radiotoiminnasta annettuun lakiin säännökset ohjelmistoihin liitettävistä tekstityksestä ja äänitekstityksestä. Ohjelmistojen siirtovelvoitetta rajoitetaan siten, että sen piiriin jäävät julkisen palvelun ohjelmistojen lisäksi vain ne vapaasti vastaanotettavat yleisen edun mukaiset valtakunnallisen ohjelmistoluvan nojalla lähetettävät televisio-ohjelmistot, joihin tulee liittää ääni- ja tekstityspalvelu. Televisio- ja radiotoiminnasta annettuun lakiin tehtävillä muutoksilla pyritään edistämään näkö- ja kuulorajoitteisten mahdollisuutta päästä osallisiksi televisiolähetyksistä. Velvoite hyödyttää myös muita ryhmiä, kuten ikääntyviä sekä maahanmuuttajia. Nykyistä siirtovelvoitesääntelyä jatkavan viestintämarkkinalain 134 §:n voimaantulo-säännöksen muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2010 ja sitä on tarkoitus soveltaa toukokuun 2011 loppuun. Viestintämarkkinalain ja televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2011. Siirtovelvoitesääntely ehdotetaan säädettäväksi kaupallisten kanavien osalta määräajaksi siten että se on voimassa vuoden 2016 joulukuun loppuun. (LVM neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen 09 160 28498)

Hallituksen esitys (HE 14/2010 vp) laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta. Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain haittarahaa koskevia viittaussäännöksiä muutetaan. Urheilijalle maksetaan haittarahaa tapaturmavakuutuslain säännösten mukaisesti. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2010. (STM hallitussihteeri Tiina Muinonen 09 160 74412)

Hallituksen esitys (HE 15/2010 vp) laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun muuttamisesta. Rekisteröidyn parisuhteen osapuolen oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen vanhempainpäivärahaan määräytyy perheen sisäisen, enintään yhden vuoden ikäisen lapsen adoption toteutumisen jälkeen samalla tavalla kuin jos aviopuolisot adoptoivat yhteisen lapsen. Uudistuksen mukaan naisparitkin saavat oikeuden isyysrahan kaltaiseen etuuteen. Uutta on myös oikeus isäkuukauteen verrattavaan vanhempainpäivärahakauteen sekä nais- että miespareilla. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2010. (STM lakimies Pekka Humalto 09 160 73914)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 12.3.2010 seuraavat lait:

Laki veronkantolain 9 §:n muuttamisesta (HE 242/2009 vp). Veron suoritusajankohtaa koskevia veronkantolain säännöksiä muutetaan. Sekä ulkomailla että kotimaassa suoritettu vero katsotaan maksetuksi päivänä, jona se on kirjattu Verohallinnon pankkitilille, jos tietoa maksu- tai veloituspäivästä ei ole välitetty maksun mukana. Muutokset johtuvat yhtenäiseen euromaksualueeseen (SEPA) siirtymisestä. Laki tulee voimaan 1.5.2010. (VM hallitusneuvos Panu Pykönen 09 160 33154)

Tasavallan presidentti hyväksyi Anguillan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Anguillan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 278/2009 vp). Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 09 160 33158)

Tasavallan presidentti hyväksyi Cookinsaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Cookinsaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 279/2009 vp). Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 09 160 33158)

Tasavallan presidentti hyväksyi Samoan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Samoan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 280/2009 vp). Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 09 160 33158)

Tasavallan presidentti hyväksyi Turks- ja Caicossaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Turks- ja Caicossaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 281/2009 vp). Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 09 160 33158)

Tasavallan presidentti hyväksyi San Marinon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain San Marinon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 285/2009 vp). Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 09 160 33158)

Tasavallan presidentti hyväksyi Intian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Intian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 286/2009 vp). Sopimuksen ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle mallisopimukselle. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 09 160 33158)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 12.3.2010 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Kansainvälistä Valuuttarahastoa koskevan sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta. Kansainvälisen Valuuttarahaston hallintoneuvosto on hyväksynyt sopimuksen 23.9.1997. Tasavallan presidentti on hyväksynyt sopimuksen 12.2.1999. Asetus tulee voimaan 1.4.2010. (VM finanssineuvos Asta Niskanen 09 160 33132)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 12.3.2010 seuraavat kansainväliset asiat:

Sisäasiainministeri Anne Holmlundin tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Pekka Linnun valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan Yhdysvaltain hallituksen välisen rikollisuuden estämistä ja torjumista koskevan sopimuksen yhteistyön tehostamiseksi. (SM neuvotteleva virkamies Maarit Nikander 071 878 8255)

Suurlähettiläs Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuven tai hänen estyneenä ollessaan sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Saint Christopher (Saint Kitts) ja Nevisin hallituksen välillä veroasioita koskevista tiedoista. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 09 160 33158)

Suurlähettiläs Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuven tai hänen estyneenä ollessaan sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Saint Vincent ja Grenadiinien hallituksen välillä veroasioita koskevista tiedoista. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 09 160 33158)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 12.3.2010 seuraavat asiat:

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2008 verohyvitystä koskevan päätöksen vahvistaminen. Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti päätöksessään 16.12.2009 vahvistanut Ahvenanmaan maakunnalle kuuluvan vuoden 2008 verohyvityksen. Verohyvityksen määrä on 3 157 778 euroa. (VM valtiosihteeri Raimo Sailas 09 160 33000)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 12.3.2010 seuraavat nimitysasiat:

Wienissä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä (ETYJ) olevan pysyvän edustuston päällikön, ulkoasiainneuvos Antti Turusen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 14.3.2010. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

Valtakunnansyyttäjän viran täyttöä 5.3.2010 koskevan päätöksen poistaminen. (OM osastopäällikkö Jarmo Littunen 09 160 67783)

Hallinto-oikeustuomari Päivi Hannele Toivanen Kuopion hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan ja hallinto-oikeustuomari Kirmo Matti Päiviö Saastamoinen toiseksi täytettävään virkaan 1.5.2010 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Liisa Johanna Rintala Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan, määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Ulla-Maija Hakomäki Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan, määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Kaarlo Tapio Mikkola Turun hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan, määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Marianne Salonen toiseksi täytettävään virkaan ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Virve Elise Mäki kolmanneksi täytettävään virkaan, määräaikainen hallintooikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Minna Kristiina Koskinen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallintooikeustuomarin virkaan ja määräaikainen käräjätuomari, asessori Vesa Tapio Kota-aho Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2010 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 09 160 67608)

Everstiluutnantti Asko Valta puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.5.2010 lukien kolmen vuoden määräajaksi. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 09 160 88120)

Majuri Mikael Salo puolustusministeriön osastoesiupseerin virkaan 1.5.2010 lukien kolmen vuoden määräajaksi. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 09 160 88120)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 11.3.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Innovaatioihin myönnettävän valtionavustuksen hallinnointi ja osittainen päätöksenteko siirretään työ- ja elinkeinoministeriöltä Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Keskus valmistelee avustuspäätökset ja myöntää avustukset koko maan osalta keskitetysti. Milloin myönnettävän avustuksen määrä ylittää viisi miljoonaa euroa, avustuspäätöksen tekee kuitenkin työ- ja elinkeinoministeriö. Asetus tulee voimaan 1.4.2010. (TEM johtaja Risto Paaermaa 010 60 63575)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 11.3.2010 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunnat Kiinan, Sri Lankan sekä Valko-Venäjän kanssa sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevista sopimuksista käytäviin neuvotteluihin sekä oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnille tarvittavat asiantuntijat ja sihteerit. Valtuuskuntien puheenjohtaja on ulkoasiainneuvos Manu Virtamo ja varapuheenjohtaja kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori. (UM ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä 09 160 55741)

Periaatepäätös kuulemisesta säädösvalmistelussa. Säädösvalmistelussa on sovellettu hallinnon yleisiä periaatteita ja ohjeita sidosryhmien kuulemisessa. Hallitus katsoi hallituskauden puolivälin arvioinnissa 2009 tarpeelliseksi antaa kuulemisesta erilliset ohjeet valtioneuvoston periaatepäätöksenä. Ohjeet koskevat sidosryhmien näkemysten, tietojen ja kokemusten hankkimista lakien, asetusten ja oikeussääntöjä sisältävien määräysten valmistelussa. Sidosryhmiä ovat esim. viranomaiset, asiantuntijat, järjestöt, yritykset ja kansalaiset. Ohjeet kattavat kuulemisen suunnittelun ja menetelmät sekä saadun palautteen käsittelyn. Ohjeissa on myös määritelty lausuntoajan vähimmäispituus ja valmistelun avoimuutta edistävät menettelytavat. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 09 160 67670)

Periaatepäätös kansalliseksi terrorismin torjunnan strategiaksi. Kansallinen terrorismin torjunnan strategia on laadittu valtioneuvoston vuoden 2009 turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen selontekoon sisältyvän toimeksiannon mukaisesti. Strategiassa on määritelty ja selkeytetty viranomaisten vastuut ja roolit terrorismin torjunnassa sekä mahdollinen tarvittava koordinaatio. Lisäksi on sisällytetty kansallisen tavoitetilan kuvaus eri viranomaisten toimialojen kytkennöistä terrorismiin ja siihen johtavien tekijöiden torjuntaan sekä määritelty terrorismin nykytila, laadittu uhka-arvio ja arvioitu lähiajan kehitysnäkymät sekä näihin perustuvat keskeiset toimintaperiaatteet ja lainsäädännölliset muutostarpeet. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (SM valtiosihteeri Antti Pelttari 071 878 8202)

Päätös ratkaista Hilkka Nousiaisen jäämistöstä tehdyt hakemukset. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 09 160 33043)

Päätös määrätä työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastaja Johanna Osenius valtioneuvoston esittelijäksi. (TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen 010 60 63523) Päätös myöntää varatuomari Outi Antilalle ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätoimisen puheenjohtajan tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen 1.4.2010 lukien varatuomari Olli Puustinen toistaiseksi. (STM lakimies Inka Hassinen 09 160 73140)

Päätös myöntää 1) varatuomari Ulla Miettiselle ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työeläkeasioihin perehtyneen jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen varatuomari Kirsi Päivänsalo, 2) hallintotieteiden maisteri Vesa Rantahalvarille ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työnantajien edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta nimitetyn yksityisten alojen eläkejärjestelmään perehtyneen jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen asiantuntija, varatuomari Katja Leppänen, 3) valtiotieteen lisensiaatti Kaarina Knuutille ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan maatalousyrittäjäjärjestöjen ehdotuksesta nimitetyn jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen asiantuntija Marja Tallavaara. Kaikki 11.3.2010 lukien lautakunnan 31.12.2011 päättyväksi toimikaudeksi. (STM lakimies Inka Hassinen 09 160 73140)

Päätös myöntää 1) varatuomari Mikko Hurmalaiselle ero tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen oikeustieteen kandidaatti Esko Salo, 2) hallintotieteiden maisteri Vesa Rantahalvarille ero tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan työnantajien edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta nimitetyn jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen asiantuntija, varatuomari Katja Leppänen, 3) valtiotieteen lisensiaatti Kaarina Knuutille ero tapaturmaasioiden muutoksenhakulautakunnan maatalousyrittäjä-keskusjärjestöjen ehdotuksesta nimitetyn jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen asiantuntija Marja Tallavaara. Kaikki 11.3.2010 lukien lautakunnan 31.12.2010 päättyväksi toimikaudeksi (STM lakimies Inka Hassinen 09 160 73140)

Päätös myöntää hallintotieteiden maisteri Vesa Rantahalvarille ero sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan muutoksenhakijoiden olosuhteiden tuntemusta edustavan jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen asiantuntija, diplomi-insinööri Rauno Toivonen 11.3.2010 lukien 31.12.2013 päättyväksi toimikaudeksi. (STM lakimies Inka Hassinen 09 160 73140)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 11.3.2010 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi Berit Korpilolle palkatonta virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.4.2010-31.7.2012. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 09 160 53331)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 10.3.2010 seuraavia asioita:

Palkkaussopimuksen tekeminen alivaltiosihteeri Peter Stenlundin ja alivaltiosihteeri Jaakko Laajavan kanssa. Stenlundin sopimuspalkka on 9 323 euroa kuukaudessa 1.3.2010 lukien ja Laajavan sopimuspalkka on 8 720 euroa kuukaudessa 1.4.2010 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

Kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Nepalin vesivarainhoitohankkeen II-vaiheeseen vuosina 2010-2015. Nepalin vuoden 2010 myöntö- ja sopimusvaltuuksista (talousarvion momentti 24.30.66. varsinainen kehitysyhteistyö; käyttösuunnitelman kohta 2.1 maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö) käytetään 13 miljoonaa euroa sekä Aasian ja Oseanian yksikön vuoden 2009 vapaista siirtomäärärahoista 500 000 euroa Nepalin vesivarainhoitohankkeen II-vaiheelle. Vesivarainhoitohankkeen toisen vaiheen tarkoituksena on edistää kohdealueen hyvinvointia ja vähentää köyhyyttä. (UM lähetystöneuvos Rauli Suikkanen 09 160 55523)

Suomen Akatemian kehitystutkimuksen hakukierroksien 2010 ja 2011 tukeminen yhteensä 6 miljoonalla eurolla. Vuosittainen tukisumma säilyy samansuuruisena kuin edellisinä vuosina. Suomen Akatemian hallinnoiman vuosittaisen määrärahahaun kautta rahoitetaan esitutkimusta sekä 1-4 -vuotisia tutkimushankkeita. Suomen Akatemian kanssa tehtävästä toimeksiantosopimuksesta aiheutuu menoja kaikkiaan vuosille 2010-2015. Kehitystutkimus palvelee kehitysyhteistyön suunnittelua ja seurantaa, edistää vuorovaikutusta suomalaisten ja kehitysmaiden tutkijoiden välillä ja tukee näin kehitysmaiden kehitystä Suomen kehityspoliittisen ohjelman mukaisesti. (UM lähetystöneuvos Kristiina Kuvaja 09 160 56230)

Valtiovarainministeriön valtuuttaminen allekirjoittamaan Senaatti-kiinteistöjen kanssa Helsingissä osoitteessa Mariankatu 9 sijaitsevan rakennuksen yhteensä 6 409 m2 toimitiloista vuokrasopimus. Vuokrasopimus on tarkoitus uusia rakennuksen peruskorjauksen vuoksi. Vuokrasopimus on voimassa 1.9.2012 lukien toistaiseksi ja irtisanottavissa 12 kuukauden irtisanomisajalla päättymään aikaisintaan 31.8.2027. Kokonaisvuokra peruskorjauksen jälkeen määräytyy vallitsevan markkinatason perusteella, ollen Senaatti-kiinteistöjen investointipäätöksen tekemishetken (tammikuu 2010) indeksitasolla 1 908 000 euroa/vuodessa. Neliövuokraksi tulee noin 24,80 euroa/m2. Sopimuskauden (15 vuotta) kokonaisvuokra ilman indeksivaikutusta on 28,62 miljoonaa euroa. Vuokra vastaa alueen peruskorjattujen ja jäähdytettyjen toimistotilojen käypää, keskimääräistä vuokratasoa ja on myös linjassa muiden peruskorjattavien ministeriökohteiden vuokrien kanssa. (VM hallinto- ja kehitysjohtaja Päivi Nerg 09 160 33130)

Valtiovarainministeriön määräys toiminta- ja taloussuunnittelusta sekä kehys- ja talousarvioehdotusten laadinnasta annetun valtiovarainministeriön määräyksen muuttamisesta. Määräyksen muuttamisessa on otettu huomioon lainsäädännössä tehdyt muutokset ja eräät käytännössä ilmenneet muutostarpeet. Talousarviolainsäädännössä ei säädetä valtion antamien lainojen kohdentamisperusteesta. Valtion antamat lainat määrätään tämän vuoksi budjetoitavaksi maksuperusteella, ellei tästä ehdoteta poikettavaksi momentin päätösosassa (määräyskohta 7.11.4). Maksullisen toiminnan tulojen osakohdennuksen edellytyksistä poistetaan tarpeettomana vaatimus menettelyn välttämättömyydestä määrärahan riittävyyden kannalta (määräyskohta 7.11.17). Muut kuin laadintamääräyksessä erikseen säännellyt EU:n talousarviosta saatavat tulot saatetaan nykyistä budjetointikäytäntöä vastaavasti nettobudjetoinnin piiriin (määräyskohta 7.13.11). Toimintamenomomentille nettobudjetoitaisiin korkeakouluharjoittelijoista ja siviilipalvelusvelvollisista saatavat korvaukset silloinkin, kun momentille ei ole merkitty myönnettäväksi nettomäärärahaa (liite III-1). Finanssisijoitusmenojen määritelmä saatetaan kattamaan valtion sijoitukset myös muihin osakeyhtiöihin kuin valtionenemmistöisiin osakeyhtiöihin, koska valtion sijoitukset yhtiöihinsä eivät eroa sen perusteella, onko kyseessä valtionenemmistöinen yhtiö vai valtion osakkuusyhtiö (liite III-1). Lisäksi määräykseen tehdään useampia teknisluonteisia ja sanonnallisia täsmennyksiä. Määräys tulee voimaan 11.3.2010. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 09 160 33043)

Toimitilojen vuokraaminen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle. Valtiovarainministeriö oikeuttaa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimuksen Senaatti-kiinteistöjen Mikkelissä Jääkärinkatu 10:ssä sijaitsevan kiinteistön peruskorjattavista noin 2 474 m2 tiloista. Vuosivuokra ilman hoitokustannuksia on noin 461 000 euroa (alv 0 %) eli noin 15,50 euroa/m2/kuukausi, mikä perustuu peruskorjauksen noin 5,1 miljoonan euron määräiseen kustannusarvioon ja tarkentuu toteutuvien kustannusten ja 7 prosentin vuosituoton mukaan. Sopimuksen kesto on 10 vuotta. Peruskorjaus on tarkoitus toteuttaa 2010-2011. Hoitokustannuksiksi arvioidaan noin 2,5 euroa/m2

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tulvavahinkokorvauksista ja arviointiperusteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n kumoamisesta sekä 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen tulvavahinkojen korvausprosenttia koskeva pykälä kumotaan. Korvausprosentti säädetään jälkikäteisesti vuosittain. Asetus tulee voimaan 17.3.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 09 160 52793)

Valtiontakuurahaston talousarvion vahvistaminen vuodelle 2010. Valtiontakuurahastossa oli varoja 17.11.2010 noin 707,4 miljoonaa euroa. Rahaston vuoden 2010 tuloksen ennakoidaan olevan 0,885 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kassaperusteisesti tarkasteltuna rahaston vuoden 2010 tuloksen ennakoidaan olevan 25,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Valtiontakuurahastossa on siten riittävästi varoja takuurahaston talousarvion mukaisten menojen kattamiseen eikä talousarvion vahvistamisella arvioida olevan menovaikutuksia valtion talousarvioon. (TEM teollisuusneuvos Eeva-Liisa Virkkunen 010 60 62672)

Vuoden 2009 talousarvion momentin 32.01.29 (Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittäminen 7 261 000 eurolla. Maksatusten tarkkaa määrää on vaikea arvioida ennakolta ja momentin seuranta on vaikeaa, koska momenttia käyttävät useat tilivirastot. Koko vuoden määrärahan käyttö pystyttiin toteamaan useista momentin käyttäjistä johtuen vasta jälkikäteen. (TEM neuvotteleva virkamies Mika Niemelä 010 60 62135)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Professori Pekka Himanen luovutti 10.3.2010 visiotyönsä pääministeri Matti Vanhaselle, valtiovarainministeri Jyrki Kataiselle, kulttuuriministeri Stefan Wallinille ja työministeri Anni Sinnemäelle. Kukoistuksen käsikirjoitus -raportissa analysoidaan henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin tekijöitä. Raportin mukaan Suomella on nyt kriittinen hetki: talouskriisin jälkeen paluuta vanhaan ei ole vaan on luotava uusi yhteiskunnallinen tie eteenpäin 2010-luvulla. Kehityksen perimmäiseksi päämääräksi olisi nostettava kaikkien mahdollisuus arvokkaaseen elämään. Raportti erittelee kansainvälisen tutkimustyön pohjalta kolme suurhaastetta, joihin vastaaminen on 2010-luvulla edessä. Näitä haasteita ovat vihreä informaatio- ja vuorovaikutustalous, hyvinvointiyhteiskunta versio 2.0 sekä rikas monikulttuurinen elämä. Raportissa esitellään kannustavia toimia haasteisiin vastaamiseksi. Raportti on luettavissa osoitteessa http://www.wsoy.fi/wsoy/digipaper/wsoy/381/index.html. Lisätietoja antavat professori Pekka Himanen, p. 050 557 2269 tai pekka.himanen@hiit.fi ja tiedottaja Anne Saloranta, p. 09 160 22056, valtioneuvoston viestintäyksikkö.

Pysäköinninvalvontatyöryhmä luovutti 11.3.2010 ehdotuksensa oikeusministeri Tuija Braxille. Työryhmä ehdottaa pysäköinninvalvontaa koskevan lainsäädännön uudistamista, jotta voitaisiin entistä tehokkaammin ehkäistä pysäköintivirheitä ja puuttua niihin. Ehdotuksen mukaan julkisesta pysäköinninvalvonnasta huolehtisivat edelleen poliisi ja kunnallinen pysäköinninvalvonta. Lisäksi laissa säädettäisiin yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. Työryhmä ehdottaa muun muassa, että pysäköintivirhemaksun katto korotettaisiin nykyisestä 50 eurosta 80 euroon, ja että pysäköintivirheeseen voitaisiin tulevaisuudessa puuttua uutena keinona myös rengaslukolla. Raportti on osoitteessa http://www.om.fi/1266333573834. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, p. 09 160 67708, oikeusministeriö.

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmä luovutti 10.3.2010 esityksensä opetusministeri Henna Virkkuselle. Työryhmä esittää, että ammattikorkeakoulujen koulutukseen integroitu tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta olisi tulevaisuudessa alueellisen innovaatiotoiminnan ydin. TKI-toiminnassa erityisesti pk-yritykset ovat keskeinen kumppani. Ammattikorkeakoulujen tulisi tiivistää yhteistyötään yliopistojen, tutkimuslaitosten, yritysten ja muun yhteiskunnan kanssa TKI-toimintansa vahvistamiseksi ja huomioida asia henkilöstöpolitiikassaan. Ehdotuksen mukaan ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnasta teetettäisiin vuoden 2011 loppuun mennessä valtakunnallinen arviointi, jonka pohjalta toimintaa kehitettäisiin entisestään. Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/tr08.pdf?lang=fi. Lisätietoja antavat johtaja Leena Vestala, p. 09 160 77465 ja ylitarkastaja Eeva Kaunismaa, p. 09 160 76960, opetusministeriö.

Koulutuksen aikana ilmenevään alalle soveltumattomuuteen ratkaisuja selvittänyt työryhmä luovutti 9.3.2010 esityksensä opetusministeri Henna Virkkuselle. Työryhmä ehdottaa muutoksia koulutusta koskeviin lakeihin koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuuden parantamiseksi. Muutokset koskisivat muun muassa opiskelijaksi ottamisen esteitä, opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista sekä päihdetestausta ja kurinpitoa. Työryhmän esityksen mukaan opiskelijalta voitaisiin peruuttaa opiskeluoikeus opinnoissa, joihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas-, asiakas- tai liikenneturvallisuutta koskevia vaatimuksia, jos opiskelija on opinnoissaan toistuvasti tai vakavasti vaarantanut toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden tai opiskelijalla ilmenee toimintakykyä olennaisesti heikentävä terveydellinen seikka, joka vakavasti vaarantaa toisten terveyttä tai turvallisuutta. Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/tr07.pdf?lang=fi. Lisätietoja antavat ylijohtaja Sakari Karjalainen, p. 09 160 77220 ja lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi, p. 09 160 77478, opetusministeriö.

Ehdotus selonteoksi kulttuurin tulevaisuudesta luovutettiin 9.3.2010 kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinille. Ehdotuksen laatinut toimikunta esittää, että eri hallinnonalojen sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välille käynnistetään Taiteen ja kulttuurin politiikkaohjelma. Ohjelmalla edistettäisiin muun muassa taiteen ja kulttuurin yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lisäksi tulisi laatia kulttuurialaa kokonaisvaltaisesti koskeva, työelämän ja koulutustarpeiden ennakointiin ja uusiin tarpeisiin pohjautuva koulutusstrategia. Toimikunta ehdottaa myös muun muassa taiteen ja kulttuurin tuki- ja rahoitusjärjestelmien kehittämistä, Taiteen keskustoimikunnan rakenteen kehittämistä sekä tekijänoikeusosaamisen ja kansainvälisen liiketoiminta- ja sopimusosaamisen kehittämistä. Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/opm10.pdf?lang=fi. Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Hannele Seitsonen, p. 09 160 77070, opetusministeriö.

Harvaan asutun maaseudun erityiskysymyksiä selvittänyt työryhmä luovutti 10.3.2010 loppuraporttinsa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle. Työryhmä esittää merkittäviä toimia harvaan asutun maaseudun aseman parantamiseksi. Työryhmän mukaan verotulkintoja pitäisi selkeyttää ja lisätä kannustimia harvaan asutun maaseudun asukkaille. Työryhmä ehdottaa parinkymmenen kohdan listassa kannustimia muun muassa järjestötoimintaan. Työryhmän mukaan verohallinnossa pitäisi laatia ohje kriteereistä, joilla harvaan asutulla maaseudulla toimivien yhdistysten yleishyödyllisyyttä ja elinkeinotoimintaa arvioitaisiin. Tuloverolainsäädäntöä työryhmä muuttaisi niin, että yhdistysten vapaaehtoistyöstä maksettavien matkakorvausten määrää voitaisiin nostaa. Raportti on osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2010/5o7bej8jR/trm4_2010_koko.pdf. Lisätietoja antaa valtiosihteeri Jouni Lind, p. 09 160 53323, maa- ja metsätalousministeriö.

Syövän hoidon kehittämistä pohtinut työryhmä luovutti 5.3.2010 esityksensä peruspalveluministeri Paula Risikolle. Työryhmä esittää, että samoja valtakunnallisia syövän hoito- ja laatukriteerejä olisi käytettävä sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa. Syövän diagnostiikan, hoidon ja seurannan on perustuttava valtakunnallisiin tai kansainvälisiin suosituksiin. Uusien hoitojen hyödyt, haitat ja kustannukset on arvioitava tarvittaessa valtakunnallisesti. Työryhmä esittää myös vaativan syövän hoidon keskittämistä ja henkilöstölisäyksiä. Lisäksi työryhmä ehdottaa muun muassa, että potilaan osallistumista hoitoon lisätään, ja sähköisiä tietojärjestelmiä sekä vuorovaikutteista ja monikanavaista viestintää hyödynnetään enemmän. Raportti on osoitteessa http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1082856&name=DLFE-11085.pdf. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja Terhi Hermanson, p. 050 581 5669, lääkintöneuvos Raija Asola, p. 09 160 73901, sosiaali- ja terveysministeriö ja osastonylilääkäri Johanna Mattson, p. 040 737 1642, Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala.

Uutta jätelakia valmistellut työryhmä luovutti 9.3.2010 ehdotuksensa ympäristöministeri Paula Lehtomäelle. Jätelainsäädännön soveltamisala sekä keskeiset periaatteet ja velvollisuudet säilyisivät ehdotuksen mukaan jokseenkin ennallaan. Suurimmat uudistukset koskisivat pakkausjätteen tuottajavastuuta, valvonnan tehostamista ja menettelyjä, joilla pyritään ehkäisemään jätteen syntyä ja parantamaan sen hyödynnettävyyttä. Pakkausjätteiden tuottajavastuuta yhdenmukaistettaisiin ehdotuksen mukaan muiden tuottajavastuujärjestelmään kuuluvien tuotteiden sääntelyn kanssa. Tämä tarkoittaa, että pakkausten tuottajat velvoitettaisiin järjestämään elinkeinotoiminnan pakkausjätteen ohella myös kuluttajapakkausten, kuten kartonki-, lasi- ja metallipurkkien erilliskeräys ja jätehuolto. Ehdotus on osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=115998&lan=fi. Lisätietoja antavat ylijohtaja Pekka Jalkanen, p. 050 592 8700, neuvotteleva virkamies Klaus Pfister, p. 0400 143 908 ja neuvotteleva virkamies Riitta Levinen, p. 040 7447 121, ympäristöministeriö.

Ympäristöministeriö julkisti 9.3.2010 YKETU-hankkeen (ympäristöjärjestelmillä kestävää tuottavuutta) loppuraportin. Raportin mukaan valtionhallinnon olisi otettava käyttöönsä ympäristöjärjestelmiä, jotta ympäristöasiat otettaisiin aidosti huomioon kaikessa julkishallinnon toiminnassa. Ympäristöjärjestelmiin siirtyminen toisi myös taloudellisia säästöjä, kun muun muassa matkustamiseen ja energian käyttöön kiinnitettäisiin tarkempaa huomiota. Hankkeen loppuraportissa ehdotetaan, että valtionhallinnossa luotaisiin yhteiset ohjeet ja raportointijärjestelmä ympäristöjärjestelmien käytölle. Lisäksi valtionhallintoon olisi nimitettävä ympäristöjärjestelmäkoordinaattori sekä organisaatioiden ympäristöjärjestelmistä vastaavien virkamiesten ympäristöjärjestelmäverkosto. Työtä tukemaan tulisi raportin mukaan perustaa palvelusivusto, jolla jaettaisiin ympäristöjärjestelmien käyttöön liittyvää tietoa ja kokemuksia. Raportti on osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=115762&lan=fi. Lisätietoja antavat ylitarkastaja Merja Saarnilehto, p. 0400 232 763, ympäristöministeriö ja ylitarkastaja Tapio Reinikainen, p. 040 579 0809, Suomen ympäristökeskus SYKE.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.