Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 9/2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 5.3.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 6/2010 vp) laeiksi puoluelain, ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain ja rahankeräyslain muuttamisesta. Puoluelakiin lisätään säännökset tuesta puolueille, puolueyhdistyksille ja puolueiden lähiyhteisöille sekä eräistä rajoituksista vastaanottaa tukea. Lisäksi säädetään velvollisuudesta tehdä ilmoitus puolueen, puolueyhdistyksen ja puolueen lähiyhteisön saamista vähintään 1 500 euron arvoisista tuista ja niiden antajista. Puolueiden on myös eriteltävä vaalikampanjoidensa kulut ja rahoitus. Ilmoitukset ja tiedot pidetään puoluerahoituksen ilmoitusrekisterissä yleisön saatavilla. Muutoksia tehdään myös puolueiden varainkäytön valvontaa koskevaan sääntelyyn. Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo tukea, vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittelyä sekä näihin liittyvien asiakirjojen laatimista ja toimittamista koskevien säännösten noudattamista. Oikeusministeriö valvoo puoluelain noudattamista vain siltä osin kuin valvonta ei kuulu Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Puoluelakiin lisätään säännös puoluetuen takaisinperinnästä. Lisäksi säädetään useita täydennyksiä ja tarkennuksia puoluelain säännöksiin kirjanpitovelvollisuudesta, tilintarkastuksesta ja tilinpäätösasiakirjojen toimittamisesta. Ehdokkaan vaalirahoituksesta annettuun lakiin lisätään säännökset kiellosta ottaa vastaan ulkomaista tukea ja tukea eräiltä julkisyhteisöiltä samoin kuin säännökset välitetystä tuesta ja jälki-ilmoituksesta. Eräitä ilmoitusrajoja alennetaan. Rahankeräyslakia täydennetään säännöksellä, jonka mukaan lupaa ei tarvita yleisissä vaaleissa ehdokkaana olevan tukemiseksi toimivan yhdistyksen eikä puolueyhdistyksen järjestämään rahankeräykseen vaalikampanjan kulujen kattamiseksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään kuusi kuukautta ennen vuoden 2011 eduskuntavaalien vaalipäivää. (OM lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen 09 160 67690)

Hallituksen esitys (HE 7/2010 vp) laeiksi Suomen perustuslain 25 §:n, vaalilain ja puoluelain 9 §:n muuttamisesta. Eduskuntavaalien vaalijärjestelmää muutetaan siten, että vaalien tulos määräytyy ehdokkaita asettaneiden koko maassa saamien äänimäärien perusteella. Lisäksi otetaan käyttöön valtakunnallinen kolmen prosentin äänikynnys. Puolueiden mahdollisuus muodostaa vaaliliittoja eduskuntavaaleissa poistetaan. Toisaalta eri vaalipiireissä perustetut valitsijayhdistykset voivat muodostaa yhteislistan. Muutoksella mahdollistettaisiin puoluetuen maksaminen sellaisille puolueille, jotka eivät ylitä valtakunnallista äänikynnystä, mutta saavat vähintään kaksi prosenttia koko maassa annetuista äänistä. Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä toimitettaviin eduskuntavaaleihin ei ehdoteta muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan siten, että ne olisivat sovellettavissa vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. (OM vaalijohtaja Arto Jääskeläinen 09 160 67572)

Hallituksen esitys (HE 8/2010 vp) laiksi vaalilain muuttamisesta. Säännönmukaisten eduskuntavaalien ja presidentinvaalin toimittamisajankohtia muutetaan. Eduskuntavaalien vaalipäivä on huhtikuun kolmas sunnuntai. Jos huhtikuun kolmas sunnuntai kuitenkin on pääsiäispäivä tai pääsiäispäivän jälkeinen sunnuntai, vaalipäivä on pääsiäispäivää edeltävä sunnuntai. Presidentinvaalin ensimmäisen vaalin vaalipäivää myöhennetään yhdellä viikolla, jolloin vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai. Vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan vuoden 2010 alussa voimaan tulleita kuntajaon muutoksia. Ennakkoäänestysmahdollisuuksia laajennetaan niin, että kotiäänestykseen oikeutetun omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa. Lisäksi vaalilain ehdokasrekisterin tietojen hävittämistä koskeva säännös kumotaan. (OM vaalijohtaja Arto Jääskeläinen 09 160 67572)

Hallituksen esitys (HE 9/2010 vp) antaa valtuus myöntää valtiontakaus Suomen Pankin Kansainväliselle Valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi perustuslain 82 §:n 2 momentissa tarkoitetun suostumuksensa siihen, että valtioneuvosto voi myöntää vastavakuuksia vaatimatta omavelkaisen valtiontakauksen Suomen Pankille Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan 1,3 miljardin euron suuruisen lainan sekä IMF:n tilivaluutassa määritellyn 2,23 miljardin SDR (erityinen nosto-oikeus) suuruisen uuden lainajärjestelyn (New Arrangements to Borrow) vakuudeksi. (VM finanssineuvos Asta Niskanen 09 160 33132)

Hallituksen esitys (HE 10/2010 vp) Andorran kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Andorran kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 5.3.2010 seuraavat lait:

Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta ja laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta (HE 79/2009 vp). Tietojen luovuttamista koskevia säännöksiä täsmennetään niin, että asevelvollisen terveystarkastuksesta huolehtivat terveydenhuollon toimijat voivat saada asevelvollista koskevia tietoja suoraan toisilta terveydenhuollon toimijoilta. Lisäksi säädetään ajokorttia ja ajolupaa koskevien tietojen luovuttamisesta asevelvollisrekisterin ja ajoneuvoliikennerekisterin välillä. Kahden valtion kansalaista koskevia säännöksiä täsmennetään asepalveluksen vapauttamisperusteeseen vetoamisen osalta. Ulkomailta palvelukseen tultaessa tehdyn matkan korvaamista koskevia säännöksiä täsmennetään. Oikaisuvaatimusmenettelyä koskevaa sääntelyä täsmennetään menettelyn kohteena olevan päätöksen ja käsittelevän viranomaisen osalta. Lisäksi säädetään oikaisuvaatimuksen vaikutuksesta täytäntöönpanoon. Muutoksenhakua koskevaa sääntelyä täydennetään niin, että myös joukko-osaston päätöksestä haetaan muutosta kutsunta-asiain keskuslautakunnalta. Naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annettuun lakiin tehdään vastaava muutoksenhakua koskeva tarkistus. Lait tulevat voimaan 15.3.2010. (PLM hallitusneuvos Timo Turkki 09 160 88112)

Laki työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittamisesta urheilemisesta saaduista palkkioista annetun lain kumoamisesta ja laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta (HE 259/2009 vp). Laki, jonka perusteella urheilutyönantajat on vapautettu maksamasta työnantajan sosiaaliturvamaksua, kumotaan. Työnantajan sosiaaliturvamaksuna maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu suoritetaan urheilijalle maksettavan palkan perusteella. Maksua ei suoriteta sellaisten urheilijoille maksettavien palkkioiden perusteella, jotka eivät perustu työsuhteeseen. Lait tulevat voimaan 1.1.2011. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 09 160 73866)

Tasavallan presidentti hyväksyi Gibraltarin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Gibraltarin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 256/2009 vp). Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti OECD:n laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

Tasavallan presidentti hyväksyi Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja vahvisti lain Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 257/2009 vp). Singaporen kanssa tehdyn tuloverosopimuksen muutospöytäkirjan tarkoituksena on parantaa mahdollisuuksia vaihtaa tietoja veroasioista. Pöytäkirja rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle malliverosopimukselle. Pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään pöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 5.3.2010 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Suomen liittymisestä kansainväliseen COSPAS-SARSAT-ohjelmaan käyttäjävaltiona ja liittymisilmoituksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Suomen liittyminen kansainväliseen COSPAS-SARSAT-ohjelmaan käyttäjävaltiona tulee voimaan 7.3.2010. Laki (1659/ 2009) tulee voimaan 7.3.2010. Asetus tulee voimaan 7.3.2010. (SM ylitarkastaja Anne Ihanus 071 872 1607)

Tasavallan presidentin asetus jalometallituotteiden tarkastuksesta ja leimauksesta vuonna 1972 tehdyn yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta. Jalometallituotteiden tarkastusta ja leimausta koskevan yleissopimuksen muutokset tulevat voimaan 10.3.2010. Asetus tulee voimaan 10.3.2010. (TEM ylitarkastaja Veli Viitala 010 60 63725)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 5.3.2010 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavan maakuntalain osalta: Maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan kunnallisverolain väliaikaisesta muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 09 160 67745)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 5.3.2010 seuraavat nimitysasiat:

Korkeimman hallinto-oikeuden kahteen määräaikaisen hallintoneuvoksen virkaan esittelijäneuvos Leena Halila 1.4.–31.7.2010 ja professori Marjaana Helminen-Kossila 1.8.–31.12.2010. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 09 160 67502)

Johtava kihlakunnansyyttäjä Matti Nissinen valtakunnansyyttäjän virka<%0>an 1.4.2010 lukien. (OM osastopäällikkö Jarmo Littunen 09 160 67783)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 4.3.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus korvauksen maksamisesta kansallisesti tärkeiden peltokasvien jalostustyöstä ja kantasiementuotannosta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään neljä uutta kasvilajia. Jalostuskorvauksen piiriin lisättään härkäpapu, ruokonata, rainata ja ruisvehnä. Asetus tulee voimaan 15.3.2010. (MMM maatalousneuvos Kirsi Heinonen 09 160 54221)

Valtioneuvoston asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään mielenterveyslain (1116/1990) muutoksista johtuva tarvittava muutos. Mielenterveyslain muutoksin (419/2009) on mahdollistettu kansainvälinen yhteistyö rangaistukseen tuomitsematta jätetylle, syyntakeettomaksi todetulle henkilölle määrätyn tahdosta riippumattoman psykiatrisen sairaalahoidon (hoitoseuraamus) järjestämiseksi siinä valtiossa, jonka kansalainen hoitoon määrätty henkilö on tai jossa hänellä on kotipaikka. Mielenterveyslain 4 b luvussa säädetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävistä hoitoseuraamuksen täytäntöönpanon siirtämistä koskevissa asioissa. Lukuun sisältyy menettelysäännökset hoitoseuraamusten kansainvälisestä täytäntöönpanosta. Asetuksen 1 §:ään lisätään edellä mainitut kansainvälisiin hoitoseuraamuksiin liittyvät asiantuntijaviranomaisen tehtävät. Asetus tulee voimaan 10.3.2010. (STM hallitussihteeri Anne Koskela 09 160 74340)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 4.3.2010 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston oikeuskanslerin antaman kertomuksen oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2008 johdosta pöytäkirjaan sekä saattaa perustuslakivaliokunnan mietintö myös valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 09 160 67502)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä eduskunnan oikeusasiamiehen toiminnastaan vuonna 2008 antaman kertomuksen johdosta pöytäkirjaan sekä saattaa perustuslakivaliokunnan mietintö myös valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 09 160 67502)

Päätös nimittää suunnittelujohtaja Sanna Heikinheimo poliisiasiain neuvottelukunnan jäseneksi ja hänen varajäsenekseen osastopäällikkö Kauko Aaltomaa sekä nimittää neuvottelukunnan jäseneksi poliisiylijohtaja Mikko Paatero ja hänen varajäsenekseen poliisijohtaja Jorma Toivanen 5.3.2010 lukien neuvottelukunnan 30.4.2011 päättyväksi toimikaudeksi. (SM lainsäädäntöneuvos Riitta Aulanko 071 878 8569)

Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriön ylitarkastaja Tiina Jokinen valtioneuvoston esittelijäksi. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 09 160 28389)

Päätös asettaa alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunta 15.3.2010 alkaen pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen toimikauden loppuun. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: alivaltiosihteeri Heikki Aurasmaa työ- ja elinkeinoministeriö; jäsenet: I varapuheenjohtaja: aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius (aluekehitysjohtaja Pekka Urjanheimo) työ- ja elinkeinoministeriö, II varapuheenjohtaja: aluekehitysjohtaja Jussi Yli-Lahti (neuvotteleva virkamies Kielo Karioja-Mäkelä) työ- ja elinkeinoministeriö, ylitarkastaja Tarja Pyöriä (aluekehitysjohtaja Janne Antikainen) työ- ja elinkeinoministeriö, hallitusneuvos Eeva-Liisa Koivuneva (neuvotteleva virkamies Tarja Brandes) työ- ja elinkeinoministeriö, neuvotteleva virkamies Päivi Laatikainen (neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen) työ- ja elinkeinoministeriö/konserniohjaus, neuvotteleva virkamies Kimmo Ruth (neuvotteleva virkamies Pertti Hämäläinen) työ- ja elinkeinoministeriö/työllisyys- ja yrittäjyysosasto, teollisuusneuvos Antti Valle (neuvotteleva virkamies Mika Pikkarainen) työ- ja elinkeinoministeriö/innovaatio-osasto, neuvotteleva virkamies Juha Majanen (kehittämispäällikkö Teemu Eriksson) valtiovarainministeriö, liikenneneuvos Anni Rimpiläinen (yli-insinööri Risto Murto) liikenne- ja viestintäministeriö, neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen (neuvotteleva virkamies Harri Kukka) maa- ja metsätalousministeriö, neuvotteleva virkamies Merja Niemi (opetusneuvos Petteri Kauppinen) opetusministeriö, johtaja Raija Volk (apulaisosastopäällikkö Olli Kerola) sosiaali- ja terveysministeriö, aluesuunnitteluneuvos Ulla Koski (yli-insinööri Timo Turunen) ympäristöministeriö, MAAKUNNAN LIITOT: Itä-Suomi: maakuntajohtaja Jussi Huttunen Pohjois-Savon liitto (kehittämisjohtaja Riitta Koskinen Etelä-Savon maakuntaliitto), Länsi-Suomi: maakuntajohtaja Pertti Rajala Satakuntaliitto (maakuntajohtaja Anita Mikkonen Keski-Suomen liitto), Pohjois-Suomi: maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto (maakuntajohtaja Pauli Harju Pohjois-Pohjanmaan liitto), Etelä-Suomi: johtaja Pertti Rauhio Uudenmaan liitto (aluekehitysjohtaja Ilmi Tikkanen Itä-Uudenmaan liitto), ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSET (ELY): Pohjois-Suomi: johtaja Leila Helaakoski Pohjois-Pohjanmaan ELY (johtaja Matti Hepola Lapin ELY), Itä-Suomi: johtaja Ritva Saarelainen Pohjois-Karjalan ELY (ylijohtaja Kari Pääkkönen Kainuun ELY), Länsi-Suomi: ylijohtaja Kaj Suomela Pohjanmaan ELY (ylijohtaja Juha S. Niemelä Keski-Suomen ELY), Etelä-Suomi: ylijohtaja Pekka Savolainen Hämeen ELY (EU-rakennerahoitusyksikön päällikkö Sinikka Kauranen Hämeen ELY), ALUEHALLINTOVIRASTOT (AVI): ylijohtaja Terttu Savolainen Pohjois-Suomen AVI (ylijohtaja Jorma Pitkämäki Länsi-Suomen AVI), johtaja Keijo Sahrman (erityisasiantuntija Annukka Mäkinen) Suomen Kuntaliitto, työvoimapoliittinen asiamies Heikki Taulu AKAVA ry, asiantuntija Aki Enkenberg (aluepäällikkö Pirjo Hedman) Elinkeinoelämän keskusliitto EK, varatoimitusjohtaja Pentti Mäkinen (asiamies Kaija Saario) Keskuskauppakamari, Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin toiminnanjohtaja Ursula Immonen (luonnonsuojeluasiantuntija Tapani Veistola) Suomen Luonnonsuojeluliitto SLL ry, toiminnanjohtaja Antti Sahi (johtaja Olli-Pekka Väänänen) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, hallituksen jäsen Sirpa Hertell (hallituksen varajäsen Kristiina Ruuskanen) Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry, erikoissuunnittelija Auli Korhonen (aluetoiminnan päällikkö Teuvo Pernu) Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry, alue- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Lauri Korkeaoja (elinkeinopoliittinen asiantuntija Antti Aarnio) Suomen toimihenkilöjärjestöjen keskusliitto STTK ry ja kehittämispäällikkö Janne Pesonen (lainopillinen asiamies Anja Tuomola) Suomen Yrittäjät ry. (TEM hallitusneuvos Tuula Manelius 010 60 64909)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 4.3.2010 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi Kimmo Pitkäselle palkatonta virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.5.2010–30.4.2011. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 09 160 73792)

Filosofian tohtori, lääketieteen lisensiaatti, tekniikan lisensiaatti Anneli Törrönen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.5.2010–30.4.2011, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 09 160 73792)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 3.3.2010 seuraavia asioita:

Perusteettoman edun takaisinperintä Adulta Oy:ltä. Adulta Oy:n vuosina 2007 ja 2008 valtionosuusrahoituksen perusteeksi ilmoittamat oppisopimukset eivät kokonaisuutena arvioiden täytä oppisopimuskoulutukselle ja sen rahoitukselle lainsäädännössä asetettuja edellytyksiä. Adulta Oy:ltä peritään virheellisin perustein saatua valtionosuutta takaisin yhteensä 32 707 334 euroa. (OPM vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen 09 160 77265)

Vuoden 2009 talousarvion momentin 29.01.29 (Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot, opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittäminen 25 210 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu virastojen ja laitosten ennakoitua suuremmista arvonlisäveroista. (OPM taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen 09 160 77442)

Rahoitus puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen ja muihin edistämistoimenpiteisiin vuonna 2010. Metsäkeskuksille osoitetaan kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisiin puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtäviin töihin ja muihin edistämistoimenpiteisiin talousarvion momentilta 30.60.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) 72 100 000 euroa. Vuodelle 2010 siirtyneitä lainavaroja osoitetaan momentilta 408.30.60.83 (Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) 85 000 euroa. Vuonna 2010 saa hyväksyä kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisen tuen piiriin työt, joiden valtiontuki on enintään 76 53 000 euroa, josta maa- ja metsätalousministeriön päätöksillä käytetään 180 000 euroa kokeilu- ja selvitystoimintaan. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 09 160 52415)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN ILTAKOULU 3.3.2010

Hallitus linjasi iltakoulussa uuden kilpailulain pääpiirteet

Hallitus linjasi keskiviikkona 3. maaliskuuta iltakoulussa uuden kilpailulain pääpiirteet. Nykyinen kilpailunrajoituksista annettu laki tuli voimaan vuonna 1992. Lukuisat osittaisuudistukset ovat kuitenkin heikentäneet lain systematiikkaa. Keskeisimmät kilpailulain uudistukset koskisivat seuraamusjärjestelmää, vahingonkorvausta, kilpailuasioissa noudatettavaa menettelyä ja yrityskauppavalvontaa koskevia säännöksiä.

Kilpailunrajoituksien seuraamusmaksusäännöt täsmentyisivät niin, että maksun määrääminen, vapauttaminen tai alentaminen vastaisi nykyistä paremmin EU:n säännöksiä. Laissa olisi myös määritelty nykyistä tarkemmin tilanteet, joissa kartelliin osallinen elinkeinonharjoittaja voi saada vapautuksen tai alennuksen seuraamusmaksusta.

Uudistuksen myötä jokaisella kilpailunrajoituksesta vahinkoa kärsineellä olisi oikeus korvaukseen. Myös vahingonkorvauksen vanhentumisajat määriteltäisiin selkeämmin.

Yrityskaupan arviointia täsmennettäisiin niin, että vastaavat EU:n oikeuden mukaista yrityskauppojen arviointitapaa. Markkinaoikeus voisi Kilpailuviraston esityksestä kieltää tai purkaa yrityskaupan tai määrätä yrityskaupan toteuttamiselle ehtoja, jos yrityskauppa olennaisesti estää tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden olennaisella osalla erityisesti siitä syystä, että sillä luodaan määräävä markkina-asema tai vahvistetaan sitä.

Kilpailuvirastolle annettaisiin uudistuksen myötä oikeus tehdä tarkastuksia myös muihin kuin elinkeinonharjoittajien liiketiloihin sekä mahdollisuus kutsua kuultavaksi henkilö, jonka voidaan perustellusta syystä epäillä toimineen kilpailunrajoituksen toteuttamisessa.

Lisätiedot: ylijohtaja Raimo Luoma, p. 010 60 6362, hallitusneuvos Kristian Tammivuori, p. 050 559 9185, 010 60 63521 sekä ylitarkastaja Johanna Rihto-Kekkonen, p. 050 369 7619, 010 60 63271, työ- ja elinkeinoministeriö

Hallitus tukee alueellisia hankkeita hyvinvointipalvelujen tuottavuuden parantamiseksi

Hallitus hyväksyi iltakoulussaan 3. maaliskuuta alueellisia hyvinvointihankkeita koskevat työ- ja elinkeinoministeriön esittämät linjaukset hyvinvointipalvelujen tuottavuuden, työvoiman saatavuuden ja yritystoiminnan kehittämisestä. Kuusi HYVÄ -hanketta käynnistyy eri puolilla maata.

Hallitus pitää alueellisia HYVÄ -hankkeita tärkeinä kehitettäessä ratkaisuja kuntien hyvinvointipalvelujen tuottavuuden sekä hoito- ja hoivayrittäjyyden parantamiseksi ja erityyppisten alueiden vaatimien palvelukonseptien kehittämiseksi.

Keskeisten hallinnonalojen ja toimijoiden tulee yhteistyössä arvioida hankkeissa mahdollisesti esiin tulevat hallinnolliset, rahoitukselliset tai lainsäädännölliset esteet ja kehittämistarpeet sekä alueiden kehittämisesitykset ja aloitteet. Arviointityötä varten perustetaan yhteistyöryhmä, jossa ovat edustettuina työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja Suomen Kuntaliitto.

Alueellisia hankkeita tuottavuuden ja yrittäjyyden kehittämiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriön HYVÄ -hanke edistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuutta hyvinvointialan palveluissa sekä kannustaa tilaaja-tuottaja -mallien käyttöön ottoa. Tavoitteena on sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen sekä hyvinvointitoimialan kehittäminen kasvuun ja kansainvälistymiseen.

TEM kartoitti syksyn 2009 aikana yhteistyössä kuntien, TE -keskusten, muiden seudullisten yrityspalvelutoimijoiden ja maakuntaliittojen kanssa valmiuksia alueellisten HYVÄ -hankkeiden käynnistämiseen. Kartoituksen perusteella käynnistyy kuusi HYVÄ -hanketta. Ne ovat
– Oulun kaupunki – Palvelu- ja asiakasohjauksen kehittäminen palvelusetelillä/markkinoiden luominen ja yritysyhteistyö
– Pohjois-Karjalan maakunta – hyvinvointialan yrittäjien, kuntien ja järjestöjen välisten yhteistyökäytäntöjen ja -rakenteiden kehittäminen/monipuolisempien ja asiakaslähtöisten hyvinvointipalvelujen tuottaminen
– Pohjoisen Keski-Suomen seutukunnat – julkisen markkinan avaaminen ja yritysyhteistyö; palvelustrategiatyön käynnistäminen
– Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri – Seniori Saimaa/Etelä-Karjalan vanhuspalvelujen kehittämisen kokoaminen painopisteenä yritystoiminnan kehittäminen ja palvelujen kansainvälistyminen
– Hämeenlinnan kaupunki – elämänkaareen perustuvan monituottajamallin kehittäminen/laadukkaat hankintaprosessit yritysten ja järjestöjen toimialayhteistyöllä
– Kaarinan kaupunki – kunnan, yritysten ja järjestöjen yhteistyöhön perustuvan palvelustrategian kehittäminen, toteuttaminen ja seudullistaminen (Turun seutu).

Alueellisten HYVÄ -hankkeiden uusia avauksia ovat yritystoiminnan uusien muotojen, erityisesti yhteiskunnallisen yrityksen konseptin kehittäminen hoito- ja hoivapalvelujen tuotantoon sekä palvelujen kansainvälistyminen ja vienti.

TEM tukee aluehankkeita erityisesti yritysneuvonnan, yritys- ja työvoimapalvelujen, yritysrahoituksen sekä Tekesin kehittämisrahoituksen ja -ohjelmien avulla.

Palvelutarpeet kasvavat väestön ikääntyessä

Sosiaali- ja terveyspalveluihin keskeisimmin vaikuttava tekijä on väestön ikääntyminen. Vähentyvä työikäinen väestö näkyy alueilla työvoiman tarjonnassa, heikentää alue- ja kuntataloutta sekä supistaa alueen yrittäjäpotentiaalia. Yli 64-vuotiaiden suhteellinen osuus kasvaa 2010-luvulla eniten Oulun, Helsingin ja Jyväskylän seuduilla. Kaupunkien eläkeläisväestö kolminkertaistuu vuoteen 2040 mennessä. Tämä vaikuttaa näiden alueiden palvelutarpeiden kasvuun ja huoltosuhteen kehitykseen.

Tuottavuuden ja palvelutarpeen pysyessä ennallaan sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan vuoteen 2030 mennessä 120 000 työllistä nykyisen 360 000 työllisen lisäksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat kilpailevat työmarkkinoilla osaavasta työvoimasta muiden toimialojen rinnalla. Tässä asetelmassa työvoimatarpeen tyydyttäminen edellyttää pitkäjänteistä ja oleellista tuottavuuden parantamista.

Lisätiedot: kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho, p. 040 826 8767, työ- ja elinkeinoministeriö

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Valtiovarainministeriö julkisti 2.3.2010 selvityksen Nuoret työmarkkinoilla - miten nuorten työllistymistä tulisi edistää. Nuorten työttömyyden ennakoidaan selvityksen mukaan olevan pahimmillaan vuoden 2010 keväällä, kun vastavalmistuneet tulevat työmarkkinoille. Tämän vuoksi nuorten työmarkkinatilanteeseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Nuorten työttömyyden kasvun torjuntaan on tarkoituksenmukaista käyttää toimenpiteitä, jotka ovat jo nyt käytössä tai eivät vaadi lainsäädäntöön muutoksia. Tällainen toimenpide on esimerkiksi palkkatuki. Tutkimusten perusteella yksityiselle sektorille suunnattu palkkatuki on vaikuttavuudeltaan ja kustannustehokkuudeltaan parempi kuin julkiselle sektorille suunnattu tuki. Lisäksi voitaisiin harkita muun muassa työnantajalle kohdistettua palkkatukeen pohjautuvaa työllistämisseteliä. Selvitys on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/08_muut_julkaisut/20100224Nuoret/Nuoret_tyoemarkkinoilla.pdf. Lisätietoja antavat ylijohtaja Jukka Pekkarinen, p. 09 160 33191 ja erityisasiantuntija Laura Vartia, p. 09 160 33086, valtiovarainministeriö.

Tilastotoimen tehostamista ja alueellistamista valmistellut työryhmä luovutti 2.3.2010 loppuraporttinsa hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle. Työryhmä ehdottaa tilastolain uudistamista ja valtion maksuperustelain ja -asetuksen uudistamistarpeen arviointia. Työryhmän muut kehittämisehdotukset liittyvät tietojen käytettävyyden parantamiseen sekä kuntatilastoinnin ja ympäristö- ja luonnonvaratilastoinnin vaiheittaiseen kehittämiseen. Työryhmän esityksiin sisältyy myös pitkän aikavälin kehittämislinjauksia toimintojen alueellistamisesta. Ne kytkettäisiin jatkosuunnittelussa muihin kansallisiin kehittämisstrategioihin. Raportti on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/ 04_hallinnon_kehittaminen/20100302Tilast/Loppuraportti_2_3_2010_liitteet.pdf. Lisätietoja antavat alivaltiosihteeri Juhani Turunen, p. 040 509 5600, valtiovarainministeriö ja pääjohtaja Heli Jeskanen-Sundström, p. 09 1734 2565, Tilastokeskus.

Taajuusmaksutyöryhmä luovutti 1.3.2010 ehdotuksensa viestintäministeri Suvi Lindénille. Työryhmä esittää taajuusmaksujen yksinkertaistamista ja tasapuolistamista. Tämä tarkoittaisi matkaviestinoperaattoreille hinnanalennusta, kun taas televisiotoimijoiden maksut nousisivat. Uuteen työryhmän esittämään malliin siirryttäisiin vaiheittain. Työryhmä ehdottaa, että televisiotoiminnasta perittävien taajuusmaksujen muutokset tulisivat täysimääräisesti voimaan vasta vuoden 2014 alusta. Matkaviestinverkkojen taajuusmaksuja alennettaisiin saman siirtymäkauden aikana. Muiden taajuuksien käyttäjäryhmien maksujen muutokset olisivat vähäisempiä, joten työryhmän ehdotuksen mukaan ne tulisivat voimaan vuoden 2011 alusta. Raportti on osoitteessa http://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderId=964900&name=DLFE-10581.pdf&title=Julkaisuja%206-2010. Lisätietoja antavat viestintäneuvos Olli-Pekka Rantala, p. 09 160 28585 ja neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen, p. 09 160 28608, liikenne- ja viestintäministeriö.

Energiapuun käytön lisäämistä pohtinut työryhmä luovutti 3.3.2010 ehdotuksensa elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle. Työryhmän tuli tehdä toimenpide-ehdotuksia energiapuun markkinoille tulon sekä energiapuun korjuun ja kuljetusten pullonkaulojen ratkaisemiseksi. Työryhmän mukaan energiapuun kauppa- ja mittaustapoja olisi kehitettävä toimivammiksi ja selkeämmiksi. Työryhmän enemmistö suosittelee, että energiapuun kaupan vauhdittamiseksi mittayksiköksi ostajien ja metsänomistajien välisissä kaupoissa vakiinnutettaisiin kiintokuutiometri. Työryhmän mukaan olisi myös selvitettävä sähköisen markkinapaikan mahdollisuudet energiapuun kauppojen ja palveluiden kysynnän ja tarjonnan osalta. Samassa yhteydessä olisi luotava avoin hintainformaatio kaikkien saataville kaupan vauhdittamiseksi. Lisäksi työryhmä ehdottaa muun muassa uudenlaista energiapuutukea, joka kohdentuisi energiajakeeseen. Raportti on osoitteessa http://www.tem.fi/files/26225/puuenenergia_netti.pdf. Lisätietoja antaa strateginen johtaja Juha Ojala, p. 050 413 5515, työ- ja elinkeinoministeriö.

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämä Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) evaluoinnin loppuraportti luovutettiin 3.3.2010 työministeri Anni Sinnemäelle. Raportista käy ilmi, että Patentti- ja rekisterihallituksen tuottavuus parantuisi lisäämällä sähköisiä palveluja. Päällekkäisen hallinnon karsiminen ja ostopalvelujen lisääminen tekisi PRH:sta tehokkaamman. Asiakkaat ovat raportin mukaan tyytyväisiä saamaansa palveluun. Patentti- ja rekisterihallituksen organisaatio kaipaa arvioitsijoiden mielestä modernisointia. Arvioitsijat esittävät Patentti- ja rekisterihallituksen kehittämistä laaja-alaiseksi immateriaalioikeusasioiden IPR-virastoksi, joka pitäisi sisällään nykyisten palveluiden lisäksi kattavat IPR-asioiden neuvonta- ja tietopalvelut. Arvioitsijat pitävät Patentti- ja rekisterihallituksen asemaa Suomen innovaatiojärjestelmässä täsmentymättömänä. Raportissa todetaan, että työ- ja elinkeinoministeriön tulisi määritellä viraston asema selkeämmin innovaatiojärjestelmässämme. Raportti on osoitteessa http://www.tem.fi/files/26223/TEM_15_2010_netti.pdf. Lisätietoja antaa hallitusneuvos Minna Tukiainen, p. 010 60 64784, työ- ja elinkeinoministeriö.

Hajajätevesityöryhmä luovutti 2.3.2010 loppuraporttinsa ympäristöministeri Paula Lehtomäelle. Työryhmän mukaan haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien neuvontaa tulisi järjestää kiinteistökohtaisesti yhdessä kuntien kanssa. Työryhmä pitää puolueetonta kiinteistökohtaista jätevesijärjestelmän suunnittelua sekä järjestelmien ylläpidon ja huollon järjestämistä hajajätevesiasetuksen toimeenpanon lähtökohtana. Myös taloudellisia ohjauskeinoja tulisi työryhmän mukaan hyödyntää vastedes paremmin, jotta tehostamistoimet saataisiin vauhtiin. Raportti on osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=115759&lan=fi. Lisätietoja antaa hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine, p. 050 559 9142, ympäristöministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.