Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 8/2010

Oikaisu valtioneuvoston viikkoon 6/2010

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 25.2.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus arvonlisäveroasetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään verotilimenettelystä ja pienyritysten pidennetyistä verokausista aiheutuvat muutokset. Muutosten seurauksena ajankohta johon mennessä kirjanpitovelvollisen verovelvollisen on kirjattava suoritettavan ja vähennettävän veron määrään vaikuttavat liiketapahtumat vastaa sitä ajankohtaa, jona vero on verotilimenettelyssä maksettava. Asetus tulee voimaan 3.3.2010. (VM lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila 09 160 33171)

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä. Asetuksessa annettaan tarkempia säännöksiä muun muassa väestötietojärjestelmään talletettavien tietojen yksityiskohtaisesta sisällöstä, ulkomaan kansalaista koskevien tietojen ylläpidosta, tietojen ilmoittamisesta väestötietojärjestelmään sekä toimivallan järjestelyistä eräissä väestötietojärjestelmän tietojen ylläpitoon liittyvissä tehtävissä. Asetus tulee voimaan 1.3.2010. (VM lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen 09 160 32239)

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008–2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksesta kumotaan tilakohtainen 5 000 euron tukikatto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2007–2013 tehdyn muutoksen mukaisesti. Lisäksi asetusta muutetaan siten, että tuen perusehtoihin kuuluvat terveydenhuoltokäynnit ja terveydenhuoltosuunnitelma ovat mahdollista toteuttaa ensimmäisen sitoumusvuoden loppuun mennessä. Asetukseen tehdään myös teknisluonteisia täsmennyksiä. Asetus tulee voimaan 3.3.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160 52229)

Valtioneuvoston asetus maitoalan erityisestä markkinatukitoimenpiteestä. Asetuksella säädetään erityisenä markkinatukitoimenpiteenä maidontuottajille maksettavasta tuesta. Tuen maksaminen perustuu erityisen markk<%-2>inatukitoimenpiteen vahvistamisesta<%0> maitoalalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 1233/2009 1 artiklaan. Maidontuottajille, joilla oli kiintiökaudella 2008/2009 tuotantoa, maksetaan tukea yhteensä enintään 4,831 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 3.3.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160 52229)

Valtioneuvoston asetus vesikulkuneuvorekisteristä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 2 pykälää muutetaan niin, että Itä-Suomen aluehallintovirasto on nykyisen Länsi-Suomen lääninhallituksen sijasta vesikulkuneuvorekisterin tietojärjestelmästä vastaava viranomainen. Muutos tehdään 1.1.2010 voimaan tulleen aluehallintouudistuksen johdosta, kun läänien tilalle tulivat aluehallintovirastot. Asetus tulee voimaan 5.3.2010. (LVM ylitarkastaja Risto Saari 09 160 28311)

Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2010. Asetuksessa vahvistetaan nimikkeittäin ne raaka-aineet, tarvikkeet ja tuotteet, joista vuonna 2010 voidaan tehdä turvavarastointisopimuksia. Asetus tulee voimaan 1.3.2010. (TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen 010 60 63523)

Valtioneuvoston asetus mittayksikköasetuksen muuttamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/3/EY, jolla muutettiin mittayksiköistä annettua neuvoston direktiiviä 80/181/ETY vastaamaan kansainvälisiä sopimuksia. Lisäksi saatetaan kansainvälisen ilmailuliikenteen käyttämät mittayksiköt osaksi kansallista lainsäädäntöä. Erikoisaloilla sallittuihin yksiköihin lisätään jalometallien kaupassa käytettävä massan yksikkö troy unssi. Asetus tulee voimaan 1.3.2010. (TEM ylitarkastaja Veli Viitala 010 60 63725)

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi optiselle säteilylle altistumisesta aiheutuvilta vaaroilta. Asetuksella pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (keinotekoinen optinen säteily) aiheutuville riskeille (2006/25/EY). Asetus tulee voimaan 27.4.2010. (STM hallitussihteeri Tuula Andersin 09 160 74801)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 25.2.2010 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa vuoden 2010 lähialueyhteistyömäärärahoja koskeva käyttösuunnitelma. Vuoden 2010 talousarviossa ulkoasiainministeriön pääluokkaan momentille 24.20.66 (Lähialueyhteistyö) on tarkoitukseen varattu 19 500 000 euroa, mistä nyt vahvistetaan 19 141 600 euron käyttösuunnitelma. Käyttösuunnitelman laadinnassa on otettu huomioon lähialuestrategia, tällä hallituskaudella tehdyt muut lähialueyhteistyötä koskevat linjaukset sekä Suomen ja Venäjän välinen toimintaohjelma vuosille 2009–2011. Yhteistyössä painotetaan aiempaa enemmän taloudellisen yhteistyön edistämistä. Muita keskeisiä sektoreita ovat ympäristö, ydinturvallisuus sekä sosiaali- ja terveydenhuolto. Näiden lisäksi lähialueyhteistyön toimialoja ovat maa- ja metsätalous, koulutus ja kansalaisyhteiskunta sekä oikeuslaitos ja sisäasiat. (UM osastopäällikkö Nina Vaskunlahti 09 160 55038)

Päätös myöntää ekonomisti Helena Pentille ero keskusverolautakunnan varajäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen oikeuspalveluiden päällikkö Markku Kuoppamäen henkilökohtaiseksi varajäseneksi lakimies Anu-Tuija Lehto 1.3.2010 lukien lautakunnan 31.12.2014 päättyväksi toimikaudeksi. (VM neuvotteleva virkamies Helena Ikonen 09 160 33161)

Päätös jakaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille vuoden 2010 talousarviosta alueellisia käyttöoikeuksia 4 675 000 euroa Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) rahoitusosuutena ja valtion rahoitusosuutena 6 355 000 euroa käytettäväksi Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman mukaisiin toimenpiteisiin. Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukselle jaetaan 75 000 euroa valtion rahoitusosuutta Onkamojärvien hoitokalastushankkeen rahoittamiseen sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 75 000 euroa valtion rahoitusosuutta Säkylän Pyhäjärven hoitokalastushankkeen rahoittamiseen. (MMM neuvotteleva virkamies Harri Kukka 09 160 52904)

Päätös jakaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille vuoden 2009 toisesta lisätalousarviosta alueellisia käyttöoikeuksia 1 510 000 euroa Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) rahoitusosuutena ja 2 000 000 euroa valtion rahoitusosuutena käytettäväksi Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman mukaisiin toimenpiteisiin. (MMM neuvotteleva virkamies Harri Kukka 09 160 52904)

Päätös jakaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille myöntämisvaltuutta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) rahoitusosuutena 60 580 000 euroa ja valtion rahoitusosuutena 65 345 000 euroa käytettäväksi vuonna 2010 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanoa varten. Myöntämisvaltuudesta 17 432 000 euroa maaseuturahaston rahoitusosuutta ja 13 558 000 euroa valtion rahoitusosuutta on Leader-toimintaryhmien rahoituskiintiöitä varten. Päätös sisältää myös Kainuun maakuntavaltuuston 28.9.2009 103 § tekemässä päätöksessä tarkoitetun myöntämisvaltuuden. Myöntämisvaltuudesta jätetään 7 000 000 euroa maaseuturahaston rahoitusosuutta maa- ja metsätalousministeriön elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille erikseen osoitettavaksi laajakaistahankkeita varten. Lisäksi päätöksellä jaetaan 2 720 000 euroa maaseuturahaston rahoitusosuutta ja 3 324 000 euroa valtion rahoitusosuutta teknistä apua varten, joka on tarkoitettu maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käyttöön. Osa teknisen avun myöntämisvaltuudesta käytetään kansallista maaseutuverkostoa varten. (MMM ylitarkastaja Leena Summanen 09 160 54229)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston yhtiön toiminnasta vuosilta 2007 ja 2008 antaman kertomuksen johdosta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan kannanotto; Valmisteilla olevilla Yleisradion uusilla rahoitusratkaisuilla tulee oikeudenmukaisella tavalla vakauttaa yhtiön talous ja turvata riittävä rahoitus pitkälle tulevaisuuteen ja siten varmistaa laissa määritellyn palvelutehtävän toteutuminen nykyisen laajuisena ja kaikkia modernin, monikanavaisen tiedonvälityksen keinoja soveltavana. (LVM osastopäällikkö Liisa Ero 09 160 28461)

Päätös joukkoliikenteen rahoituksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuskohtaisista määrärahakiintiöistä vuodelle 2010. Valtion vuoden 2010 talousarviossa on varattu alueellisen ja paikallisen liikenteen palvelujen ostoon, palvelusopimusasetuksessa tarkoitettujen hintavelvoitteiden korvaamiseen ja alueellisen joukkoliikenteen kehittämiseen 40 625 000 euron määräraha. Tästä summasta varataan 21 000 euroa siirrettäväksi Kainuun kehittämisrahaan, jolle pääosa rahoituksesta on osoitettu työ- ja elinke<%-2>inoministeriön pääluokasta mom<%0>entilta 32.50.63. Tämän siirron jälkeen muun maan joukkoliikennepalveluiden rahoittamiseen on varattu 40 604 000 euroa. Suurten kaupunkien joukkoliikenteen valtionavustuksiin on vuoden 2010 talousarviossa varattu 7 700 000 euroa. Vuonna 2010 alueellisen ja paikallisen liikenteen ostot, hintavelvoitteet ja kehittäminen sisältää aikaisempien talousarviovuosien kohdat: alueellisen liikenteen palvelujen osto ja paikallisen liikenteen valtionavustus, kaupunki- ja seutulippualennusten valtionavustus sekö matkojen yhdistely. Lisäksi alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin, hintavelvoitteiden korvaamiseen ja kehittämistyöhön on siirretty 1 275 000 euroa valtakunnallisista kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimushankkeisiin varatuista määrärahoista. Määrärahoja on yhdistetty määrärahojen käytön joustavuuden parantamiseksi. Valtioneuvoston vahvistuksen perusteella liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt osoittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille yhteensä 40 604 000 euroa valtion vuoden 2010 talousarviomomentilta 31.30.63. Määräraha kiintiöidään yhdeksälle täyden palvelun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY). Määrärahakiintiöiden valmistelun yhteydessä on huomioitu: 1) vuoden 2009 määrärahan käyttö 2) edellisiltä vuosilta vuodelle 2010 siirtyvä määräraha ja 3) uusien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten omat laskelmat ja perustelut määrärahatarpeesta vuodelle 2010. (LVM liikenneneuvos Riitta Viren 09 160 28485)

Päätös siirtää liikenne- ja viestintäministeriön päätösvaltaa hallinnonalallaan olevan kiinteistövarallisuuden ja kiinteistövarallisuuteen myönnettävän erityisen oikeuden luovuttamisessa Liikennevirastolle. Valtioneuvosto on vuonna 2004 siirtänyt liikenne- ja viestintäministeriön päätösvaltaa ministeriön hallinnonalalla olevan kiinteistövarallisuuden sekä erityisten oikeuksien luovuttamisessa Tiehallinnolle, Ratahallintokeskukselle ja Merenkulkulaitokselle. Koska päätösvallan siirto on osoittautunut tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi eikä Liikennevirastolla ole toimivaltaa suoraan virastosta annetun lain perusteella, siirretään liikenne- ja viestintäministeriön päätösvaltaa hallinnonalallaan olevan kiinteistövarallisuuden luovuttamisessa Liikennevirastolle luovutettavan kiinteistövarallisuuden käyvän hinnan ollessa enintään miljoona euroa, mutta ei kuitenkaan oikeutta luovuttaa kiinteistövarallisuutta käypää alemmasta hinnasta tai vastikkeesta. Lisäksi Liikennevirastolle siirretään liikenne- ja viestintäministeriön päätösvaltaa myöntää valtion kiinteistövarallisuuteen erityinen oikeus, kun erityinen oikeus koskee kiven, soran, hiekan, turpeen, mullan tai muiden näihin verrattavien maa-ainesten ottamista muuhun kuin kotitarvekäyttöön luovutettavan oikeuden käyvän hinnan ollessa enintään miljoona euroa, mutta ei kuitenkaan oikeutta luovuttaa erityistä oikeutta käypää alemmasta hinnasta tai vastikkeesta. (LVM ylitarkastaja Olli Planting 09 160 28488)

Päätös jakaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille yhteensä 970 000 euroa määrärahakiintiöinä käytettäväksi avustusten myöntämiseen yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesiensuojelutoimenpiteisiin. Lisäksi varattaisiin 30 000 euroa käytettäväksi lähinnä yhdyskuntien vesiensuojeluinvestointeihin ennen vuotta 1995 myönnettyjen korkotukilainojen korkohyvitysten maksamiseen ja ELY-keskuksille myöhemmin jaettavaksi erityisesti veneiden käymäläjätteiden vastaanotto- ja viemäröintijärjestelmien rakentamisen tukemiseen veneilysatamissa. Samalla päätetään myös momentin 35.10.77 ympäristötyömäärärahojen kohdentamisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille vuonna 2010 siten, että erikseen nimettyihin töihin käytetään yhteensä 9 900 000 euroa sekä ennalta nimeämättömiin pienehköihin pilaantuneiden alueiden kunnostuksiin, vesistöjen kunnostuksiin ja muihin ympäristötöihin yhteensä 4 400 000 euroa. ELY-keskuksille myöhemmin jaettavaksi sekä Suomen ympäristökeskuksen käyttöön varataan lisäksi 1 200 000 euroa. (YM ylijohtaja Pekka Jalkanen 050 592 8700)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 25.2.2010 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 5/2010 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä). Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on määrittää oikeutta tulkkaukseen ja käännöksiin koskevat vähimmäisvaatimukset, joita olisi sovellettava rikosoikeudellisissa menettelyissä koko Euroopan unionin alueella. Direktiiviehdotus vastaa sisällöltään samannimistä puitepäätösehdotusta, josta OSA-neuvosto hyväksyi lokakuussa 2009 yleisnäkemyksen. Ryhmä jäsenvaltioita, mukaan lukien Suomi, ovat tehneet direktiiviehdotuksen, koska Lissabonin sopimuksen voimaantulon vuoksi neuvottelujen jatkuminen edellytti puitepäätösehdotuksen muuttamista direktiiviehdotukseksi. (OM apulaisosastopäällikkö Asko Välimaa 09 160 67700)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 25.2.2010 seuraavat nimitysasiat:

Konkurssiasiamies, oikeustieteen kandidaatti Eeva Arko-Koski konkurssiasiamiehen virkaan 1.3.2010 lukien viiden vuoden määräajaksi. (OM hallitusneuvos Kari Liede 09 160 69527)

Ylitarkastaja Johanna Kari sisäasiainministeriön poliisiosaston neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.3.2010 lukien. (SM neuvotteleva virkamies Marja-Riitta Salokannel 071 878 8304)

Valtiotieteiden maisteri Taru Rastas liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.3.2010 lukien. (LVM osastopäällikkö Liisa Ero 09 160 28461)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 24.2.2010 seuraavia asioita:

Saimaan ammattikorkeakoulun eräiden kiinteistöjen myynti ja mahdollisen palautuksen käyttäminen ammattikorkeakoulun kampushankkeeseen. Saimaan ammattikorkeakoulu Oy on myymässä entisten Lappeenrannan teknillisen oppilaitoksen ja Lappeenrannan terveydenhuolto-oppilaitoksen kiinteistöjä 19 500 000 euron kauppahinnalla. Valtio on luovuttanut kiinteistöt Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymälle, joka on edelleen luovuttanut ne perustamalleen Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:lle luovutussopimuksen mukaisin velvoittein. Valtion ja kuntayhtymän välisen luovutussopimuksen perusteella opetusministeriö voi määrätä luovutettua omaisuutta vastaavan osan omaisuuden käyvästä arvosta palautettavaksi valtiolle muun muassa, jos omaisuus myydään. Valtion luovutusten osuus kauppahinnasta on 9 539 450 euroa. Saimaan ammattikorkeakoulu Oy on esittänyt, että kiinteistöjen myyntiin sisältyvä valtion luovutusten suhteellinen osuus siirrettäisiin ammattikorkeakoulun uudisrakennushankkeeseen valtion rahoitusosuutena. Hankkeen kustannusarvio on noin 22 600 000 euroa (sis. alv). Opetusministeriö ei tule vaatimaan luovutussopimusten mukaista palautusta kauppahinnasta edellyttäen, että valtion luovutusten suhteellinen osuus kauppahinnasta käytetään suunnitellun hankkeen rahoitukseen opetusministeriön määräämin ehdoin. (OPM yli-insinööri Erkki Salmio 09 160 77253)

Vuoden 2010 talousarvion momentin 30.40.51 (Kalatalouden edistäminen) yhteensä 6 238 000 euron määrärahan jakaminen seuraavasti: tiedotus- ja kehittämistoimintaan Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry:lle 100 000 euroa, korvaukset vesialueen omistajille 1 140 000 euroa, kalastusaluetoiminta 1 560 000 euroa, kalastusalan järjestöjen toiminta 1 630 000 euroa, kalatalouden edistäminen 1 458 000 euroa sekä maksun kantokulut ja kalastuksenhoitomaksurekisterin ylläpito 350 000 euroa. Lisäksi vuodelta 2009 siirtyneestä määrärahasta käytetään 277 114 euroa maksun kannosta ja kalastuksenhoitomaksurekisterin ylläpidosta aiheutuvien kulujen kattamiseen. (MMM neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste 09 160 53373)

Finnvera Oyj:n korkotuettomien investointi- ja käyttöpääomalainojen ja takausten myöntämisvaltuus vuodelle 2010. Finnvera Oyj:lle myönnetään korkotuettomien investointi- ja käyttöpääomalainojen ja takausten myöntämisvaltuutta 800 000 000 euroa. Rahoituskriisiä seuranneen taloudellinen taantuman arvioidaan pitävän myös vuonna 2010 Finnvera Oyj:n kotimaan rahoituksen kysynnän korkealla tasolla. Pk-yritysten rahoituksen saatavuus on edelleen ongelmallista, joten Finnvera Oyj:n rahoitusta tarvitaan täydentämään rahoitusmarkkinoita. Finnveralla on vuonna 2010 käytössä suhdannelainat ja –takaukset, joilla turvataan kannattavan toiminnan edellytykset omaavien yritysten toiminta. (TEM johtaja Risto Paaermaa 010 60 63575)

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2010 maksettavan korvauksen perusteista. Korvaus jaetaan peruskorvaukseen ja lisäkorvaukseen. Peruskorvauksena maksetaan palvelun järjestäjän toimialueen asukasmäärän perusteella 0,76 euroa asukasta kohden. Lisäkorvaus 903 000 euroa kohdistetaan aluehallintovirastoille niiden alueiden asukasluvun mukaisessa suhteessa. Aluehallintovirastot jakavat lisäkorvauksen palvelujen tuottajille tarveharkintansa perusteella. Tarveharkinnan perusteita ovat palvelujen saatavuuden varmistaminen sekä neuvonnan kysyntä ja tarve. Aluehallintovirastot voivat harkitessaan jakaa lisäkorvauksen myös asukasluvun perusteella. Määrärahaa saa käyttää myös projektihenkilöstön palkkaukseen Kuluttajavirastoon sekä talous- ja velkaneuvojien koulutukseen ja materiaalin tuottamiseen. Asetus tulee voimaan 1.3.2010. (TEM neuvotteleva virkamies Ulla Karhu 010 60 63547)

Vuoden 2009 talousarvion momentin 33.01.29 (Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) ylittäminen 2 500 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu loppuvuoden arvioitua suuremmista menoista. (STM osastopäällikkö Raimo Ikonen 09 160 73194)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 19.2.2010

Ensimmäinen kansallinen terrorismin torjunnan strategia valmisteilla

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa 19. helmikuuta käsiteltiin kansallista terrorismin torjunnan strategiaa. Strategiaa on valmisteltu laajapohjaisessa työryhmässä, jossa ovat olleet edustettuina terrorismin torjuntaan ja ennalta ehkäisemiseen osallistuvat ministeriöt sekä keskusvirastot.

Suomen kansallinen strategia perustuu Euroopan unionin vuonna 2005 hyväksymän terrorismin torjunnan strategian mukaisesti neljään keskeiseen peruspilariin: ennalta ehkäisyyn, toiminnan estämiseen, suojaukseen sekä varautumiseen ja seurausten hallintaan. Tehokas terrorismin torjunta edellyttää poliittisen tason, valtio- ja kuntasektorin sekä kansalaisyhteiskunnan ja elinkeinoelämän tiivistä, jatkuvaa ja johdonmukaista yhteistyötä. Terrorismin torjunnan tehostaminen voidaan toteuttaa olemassa olevien rakenteiden ja varautumisjärjestelyiden puitteissa. Tällä hetkellä suoraan Suomeen kohdistuvan terrorismin uhan arvioidaan olevan vähäinen.

Strategia sisältää viisi strategista linjausta ja näihin pohjautuvia, eri viranomaisten vastuualueelle kuuluvia toimenpidesuosituksia. Strategia on tarkoitus hyväksyä valtioneuvoston periaatepäätöksenä.

Lisätietoja: valtiosihteeri Antti Pelttari, sisäasiainministeriö, p. 071 878 8202

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Ruotsinkielistä pelastajakoulutusta pohtinut työryhmä luovutti 19.2.2010 raporttinsa pelastusylijohtaja Pentti Partaselle. Työryhmän mukaan ruotsinkielistä pelastajakoulutusta pitäisi järjestää nykyistä säännöllisimmin. Pelastusopistolla tulisi olla kokonaisvastuu koulutuksen järjestämisestä, mutta sillä voisi myös olla yhteistyökumppaneita, kuten jokin toinen oppilaitos tai pelastuslaitokset. Työryhmän mukaan seuraava ruotsinkielinen koulutus tulisi aloittaa vuonna 2011. Ruotsinkielisen pelastajakoulutuksen tulisi olla osa Pelastusopiston yleistä suunnittelu- ja resurssiviitekehystä sekä taloudellisten että henkilöresurssien osalta. Työryhmä esittää Pelastusopistolle omaa ruotsinkielisen koulutuksen kurssinjohtajaa. Ruotsinkielisen pelastajakoulutuksen aloituspaikkamäärien tulisi perustua pelastuslaitoksilta saatuun tietoon henkilöstötarpeesta. Raportti on osoitteessa http://www.intermin.fi/ intermin/biblio.nsf/70F7C2000F693C07C22576CE0047566E/$file/412009.pdf. Lisätietoja antaa tekninen johtaja Hannu Olamo, p. 071 878 8430, sisäasiainministeriö.

Sisäasiainministeriö julkisti 19.2.2010 biometriset tunnisteet sisältäviä oleskelulupakortteja ja unionin kansalaisten perheenjäsenten oleskelukortteja pohtineen työryhmän esityksen. Biometristen tunnisteiden liittämisellä oleskelulupaan pyritään estämään väärinkäytöksiä luomalla entistä luotettavampi yhteys oleskeluluvan haltijan ja itse oleskeluluvan välillä. Muutokset perustuvat vuonna 2008 annettuun EU-asetukseen. Asetuksessa edellytetään, että jäsenvaltioissa ryhdytään myöntämään oleskelulupia korttimuodossa ja että kortin sirulle sisällytetään biometrisinä tunnisteina kasvokuva ja kaksi sormenjälkikuvaa. Sormenjäljet ehdotetaan talletettavaksi kansalliseen tietokantaan. Tietokantaan talletettuja sormenjälkitietoja voisi käyttää oleskeluluvan aitouden toteamiseksi ja oleskeluluvan haltijan henkilöllisyyden todentamiseksi. Esitys on osoitteessa http://www.intermin.fi/intermin/images.nsf/files/00f66dcfdb867742c22576cf003e5fdc/$file/he%20nettiin.pdf. Lisätietoja antaa ylitarkastaja Wivi-Ann Wagello-Sjölund, 071 878 8624, sisäasiainministeriö.

Tienvarsimainontaa pohtinut työryhmä luovutti 25.2.2010 muistionsa liikenneministeri Anu Vehviläiselle. Työryhmä esittää, että mainoskylttien poikkeuslupien myöntämisessä käytettäisiin enemmän harkintaa. Työryhmä katsoo, että erityisesti harvaan asutuilla alueilla tulisi käyttää kokonaisharkintaa ja ottaa nykyistä vahvemmin huomioon kuntien ja paikallisten yritysten lausunnot. Myös kunkin maantien liikenteellinen merkitys tulisi ottaa huomioon tehtäessä päätöksiä mainoskylttien poikkeusluvista. Suurimmilla teillä, kuten Eurooppa- ja TEN-tieverkolla (Trans European Network) tienvarsimainonnan poikkeuslupaharkinnassa tulisi käyttää liikenteellisistä syistä kriittisempää arviointia kuin muulla tieverkolla. Muistio on osoitteessa http://www.lvm.fi/web/fi/julkaisu/view/1140525. Lisätietoja antaa hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, p. 09 160 28483, liikenne- ja viestintäministeriö.

Liikenne ja viestintäministeriö julkisti 25.2.2010 viestinnän esteettömyyden seurantaryhmän väliraportin. Työryhmän mukaan siirtyminen langattomaan tekniikkaan saattaa tuoda ongelmia viestinnän esteettömyyteen. Vammaisjärjestöissä on epätietoisuutta erityisesti siitä, miten tekstipuhelimet, turvapuhelimet, etätulkkaus ja yhteydet kodin hälytyskeskuksiin toimivat langattomalla tekniikalla. Suomessa tällaisten palvelujen käyttäjiä on noin 30 000. Työryhmän mukaan on huolehdittava siitä, etteivät vammaisten ihmisten tarvitsemat palvelut tekniikan muuttuessa unohdu ja katoa. Palveluiden ei tule olla sidottuja yhteen ainoaan teknologiaan. Raportissa kiinnitetään huomiota myös muun muassa laajakaistayhteyksien nopeuteen. Raportti on osoitteessa http://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderId=964900&name=DLFE-10546.pdf&title=Julkaisuja%205-2010. Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Aleksandra Partanen, p. 09 160 28671, liikenne- ja viestintäministeriö.

Selvitys päivähoidon ja varhaiskasvatuksen asemasta valtionhallinnossa luovutettiin 19.2.2010 peruspalveluministeri Paula Risikolle ja opetusministeri Henna Virkkuselle. Selvityshenkilöt Tuulikki Petäjäniemi ja Simo Pokki esittävät päivähoidon hallinnon siirtoa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta opetusministeriön hallinnonalalle. Vastuu päivähoitojärjestelmästä siirtyisi kokonaisuutena, mutta ehdotettu uudistus ei vaikuttaisi kuntien oikeuteen päättää päivähoidon ja varhaiskasvatuksen hallinnon organisoinnista. Selvityshenkilöiden mukaan päivähoitojärjestelmän kehittämisessä on jatkossa tarpeellista painottaa voimakkaammin lapsen ja varhaiskasvatuksen näkökulmaa. Päivähoito soveltuu hyvin kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuuteen opetusministeriössä. Selvityshenkilöt esittävät, että kunnissa ja valtionhallinnossa koordinoidaan yhteistyötä eri hallintojen välillä uudistuksen jälkeen. Raportti on osoitteessa http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39502&name=DLFE-11013.pdf. Lisätietoja antavat varatuomari Tuulikki Petäjäniemi, p. 040 737 8819 ja toimitusjohtaja Simo Pokki, p. 0440 885 599.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.