Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 6/2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 12.2.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 3/2010 vp) laiksi yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamiseksi. Muun toiminnan kuin työn osuutta yhdyskuntapalvelussa lisätään nykyisestä 10 tunnista 30 tuntiin. Kyse on lähinnä päihdehuollon toimenpiteistä sekä rikoksentekijän rikoksettoman elämän valmiuksien parantamiseen tähtäävistä toimintaohjelmista. Laissa säädetään kielto käyttää huumausaineita yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon aikana. Lisäksi täsmennetään päihteettömyyden valvontaa siten, että tuomitun päihteettömyyttä voidaan valvoa nykyisin käytössä olevien ulkoisten merkkien havainnoinnin ja alkometrin lisäksi ottamalla sylki- tai virtsanäyte sekä niistä kieltäytymistilanteissa ottamalla verinäyte.

Lain tasolla säädetään yksityiskohtaisesti yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon valvojan ja apuvalvojan määräämisestä ja tehtävistä, tuomitun velvollisuuksista sekä velvollisuuksien rikkomisen seurauksista. Lisäksi lakiin tehdään muita käytännön työn edellyttämiä muutoksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2010. (OM hallitussihteeri Anne Hartoneva 09 160 67578)

Hallituksen esitys (HE 4/2010 vp) laeiksi valtion eläkelain, kunnallisen eläkelain, valtiokonttorista annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta. Valtiokonttorin henkilöasiakkaita koskevien eläkeasioiden käsittely siirretään Kuntien eläkevakuutukseen. Samassa yhteydessä Valtiokonttorissa valtion eläketurvan toimeenpanon tehtävissä toimiva henkilöstö siirtyy Kuntien eläkevakuutuksen palvelukseen. Muutoksen tavoitteena on aikaansaada kustannussäästöjä työeläkejärjestelmän vaatimien tietojärjestelmien kehittämisessä ja ylläpidossa. Valtion ja kuntien eläkejärjestelmien samankaltaisuuden vuoksi muutoksella saavutetaan myös muita yhdistymisestä aiheutuvia säästöjä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (VM työmarkkinalakimies Marja Isomäki 09 160 34945)

Hallituksen esitys (HE 5/2010 vp) lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vanhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta. Lain voimassaoloa jatketaan kahdella vuodella eli vuosille 2011 ja 2012. (STM johtaja Antero Kiviniemi 09 160 73878)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 12.2.2010 seuraavat lait:

Laki lastensuojelulain muuttamisesta, laki vankeuslain 4 ja 20 luvun muuttamisesta ja laki tutkintavankeuslain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta (HE 225/2009 vp). Lastensuojelulain kiireellistä sijoitusta ja väliaikaista määräystä koskevia säännöksiä muutetaan. Päätöksentekojärjestelmä säilyy pääpiirteissään ennallaan. Kiireellisen sijoituksen jatkopäätöksen tekeminen siirretään hallinto-oikeudelta kunnalliselle viranhaltijalle. Kiireellinen sijoitus raukeaa, jollei päätöstä kiireellisen sijoituksen jatkamisesta tai päätöstä huostaanotosta taikka hakemusta huostaanotosta ole tehty 30 päivässä sijoituksen alkamisesta. Sijoitusta voidaan jatkaa enintään 30 päivää. Viranhaltija on velvollinen ilmoittamaan tuomioistuimelle tekemästään kiireellisestä sijoituksesta tai kiireellisen sijoituksen aikana tehdystä sijaishuollon muutospäätöksestä. Hallinto-oikeus ja korkein hallintooikeus voivat antaa väliaikaisen määräyksen omasta aloitteestaan tai lapsen ja hänen vanhempansa tai huoltajansa vaatimuksesta. Päätöksenteko lapsen sijoittamisesta vankeus- tai tutkintavankeusrangaistustaan suorittavan vanhempansa kanssa vankilaan siirretään vankeinhoitolaitokselta lastensuojeluviranomaisille. Samalla täydennetään lastensuojeluilmoitusta koskevaa säännöstä siten, että muun muassa Rikosseuraamuslaitoksen henkilökunta tulee ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Uutena tapana saattaa lastensuojeluasia vireille määritellään pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi. Lisäksi laissa säädetään velvollisuudesta ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Suljettuna hoitona annettava erityinen huolenpito rajataan koskemaan 12 vuotta täyttäneitä lapsia. Lisäksi täsmennetään ja täydennetään lastensuojelulain säännöksiä, jotka koskevat lastensuojelun järjestämisestä vastuussa olevaa kuntaa, sosiaalityöntekijän valvontavastuuta, lastensuojeluasian vireille tuloa ja asiakkuuden alkamista, lapsen huollosta päättämistä huostassapidon aikana, rajoitustoimenpiteitä, lapsen terveydentilan tutkimista sekä lapsen kuulemista tuomioistuimessa. Vankeuslakia ja tutkintavankeuslakia muutetaan tarpeellisilta osin. Lait tulevat voimaan 1.3.2010. (STM hallitussihteeri Lotta Silvennoinen 09 160 74358)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 12.2.2010 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tadzikistanin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus on voimassa 1.1.2010 ja laki tulee voimaan 17.2.2010. Asetus tulee voimaan 17.2.2010. (UM lähetystöneuvos Tuula Yrjölä 09 160 56095)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 12.2.2010 seuraavat asiat:

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle Anguillan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 278/2009 vp), Hallituksen esitys eduskunnalle Cookinsaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 279/2009 vp), Hallituksen esitys eduskunnalle Samoan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 280/2009 vp), Hallituksen esitys eduskunnalle Turks- ja Caicossaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 281/2009 vp), Hallituksen esitys eduskunnalle San Marinon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 285/2009 vp) ja Hallituksen esitys eduskunnalle Intian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 286/2009 vp). (OM neuvotteleva virkamies Janina GroopBondestam 09 160 67686)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 12.2.2010 seuraavat nimitysasiat:

Rooman suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Pauli Mäkelän edustuston päällikön tehtävän päättyminen 14.10.2010. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

Viestintä- ja kulttuuriosaston osastopäällikkö, ulkoasiainneuvos Petri Tuomi-Nikula Roomassa (Italia) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 15.10.2010 lukien ja ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvos Maimo Henriksson Oslossa (Norja) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2010 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

Pretorian suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Tiina Myllyntaustan sivuakkreditointi Lesothoon. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401) Asianajaja, varatuomari Ari Kantor korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan 1.5.2010 lukien. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 09 160 67502)

Hallinto-oikeustuomari Ismo Ensio Räisänen Helsingin hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan, määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Ellen Birgitta Lemström Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Jarmo Paavo Kalevi Kilpelä toiseksi täytettävään virkaan ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Leena Maria Järvilahti kolmanneksi täytettävään virkaan, määräaikainen käräjätuomari Petri Juhani Mylläri Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Tuula Irmeli Viiliäinen Kuopion hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.3.2010 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 09 160 67608)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 11.2.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eläimen omistajalle nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan raatojen keräilystä ja hävittämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Asetuksella säädetään niistä perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan myönnettäessä valtionavustusta tiloilla itsestään kuolleiden tai lopetettujen nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan raatojen keräilystä ja hävittämisestä eläimen omistajalle aiheutuviin kustannuksiin. Valtionavustuksen tavoitteena on varmistaa, että tiloilla kuolleet tuotantoeläimet poistetaan eläinten ravintoketjusta. Aikaisemmin valtionavustusta on voitu myöntää vain sikojen ja siipikarjan osalta. Asetuksessa säädetään ainoastaan valtion tuen osuudesta keräily- ja hävityskustannuksista. Lopullinen hinta, jonka tuottaja joutuu raatojen keräilystä ja hävityksestä maksamaan, määräytyy Elintarviketurvallisuusviraston ja raatojen käsittelylaitoksen välisissä neuvotteluissa. Asetus tulee voimaan 1.3.2010. (MMM apulaisosastopäällikkö Riitta Heinonen 09 160 53337)

Valtioneuvoston asetus sähkön alkuperän varmentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään säännökset, jotka mahdollistavat alkuperätakuiden myöntämisen tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetulle sähkölle EU:n puitteissa yhtenäistettyjen laskentamenetelmien mukaisesti. Asetuksella pannaan täytäntöön hyötylämmön tarpeeseen perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä sisämarkkinoilla ja direktiivin 92/42/ ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/8/EY vaatimukset tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetun sähkön alkuperätakuujärjestelmästä ja siihen liittyvästä varmentamismenettelystä. Asetus tulee voimaan 1.3.2010. (TEM neuvotteleva virkamies Arto Rajala 010 60 64828)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 11.2.2010 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää puolueille ja Ahvenanmaan maakunnalle avustukset poliittisen toiminnan tukemiseen ajalle 1.1.–31.12.2010 seuraavasti: Suomen Keskusta r.p. (51 edustajaa) 4 590 000 euroa, Kansallinen Kokoomus r.p. (50) 4 500 000 euroa, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. (45) 4 050 000 euroa, Vasemmistoliitto r.p. (17) 1 530 000 euroa, Vihreä Liitto r.p. (15) 1 350 000 euroa, Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (9) 810 000 euroa, Suomen Kristillisdemokraatit (KD) – Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. (7) 630 000 euroa, Perussuomalaiset – Sannfinländarna r.p. (5) 450 000 euroa ja Ahvenanmaa 90 000 euroa eli yhteensä 18 000 000 euroa. (VNK erityisasiantuntija Valtteri Nieminen 09 160 22217)

Päätös myöntää valtion avustukset puolueille niiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnalle tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa ajalle 1.1.–31.12.2010 seuraavasti: Suomen Keskusta r.p. (51 edustajaa) 4 590 000 euroa, Kansallinen Kokoomus r.p. (50) 4 500 000 euroa, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. (45) 4 050 000 euroa, Vasemmistoliitto r.p. (17) 1 530 000 euroa, Vihreä Liitto r.p. (15) 1 350 000 euroa, Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (9) 810 000 euroa, Suomen Kristillisdemokraatit (KD) – Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. (7) 630 000 euroa, Perussuomalaiset – Sannfinländarna r.p. (5) 450 000 euroa ja Ahvenanmaa 90 000 euroa eli yhteensä 18 000 000 euroa. (VNK erityisasiantuntija Valtteri Nieminen 09 160 22217)

Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden kansakuntien naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (CSW) 54. istuntoon 1.–12.3.2010 New Yorkissa sekä oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin, valtuuskunnan varapuheenjohtaja on suurlähettiläs Jarmo Viinanen ulkoasiainministeriö ja jäsenet ovat neuvottelukunnan puheenjohtaja Heidi Hautala tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE), yksikön päällikkö Sofie From-Emmesberger ulkoasiainministeriö, ministerineuvos Erik Lundberg ulkoasiainministeriö, ylitarkastaja Hanna Onwen-Huma sosiaali- ja terveysministeriö, pääsihteeri Hannele Varsa Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE), pääsihteeri Tanja Auvinen Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry, neuvonantaja Päivi Kannisto ulkoasiainministeriö, neuvottelukunnan jäsen Elina Laavi tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE), varapuheenjohtaja Lena Paju Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry, nuorisodelegaatti Matti Niemi, ulkoasiainsihteeri Ann-Mari Fröberg ulkoasiainministeriö, avustaja Tanja Leikas-Bottá ulkoasiainministeriö ja avustaja Melissa Säilä ulkoasiainministeriö. (UM lähetystöneuvos Sofie From-Emmesberger 09 160 56551)

Päätös asettaa paikkatietoasiain neuvottelukunta toimikaudeksi 1.3.2010–28.2.2013. Kokoonpano: puheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Antti Vertanen maa- ja metsätalousministeriö; jäsenet: järjestelmäpäällikkö Kaija Martiskainen sisäasiainministeriö, erityisasiantuntija Sami Heikkilä puolustusministeriö, neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo valtiovarainministeriö, neuvotteleva virkamies Sari Kauppinen sosiaali- ja terveysministeriö, liikenneneuvos Seppo Öörni liikenne- ja viestintäministeriö, tietohuoltopäällikkö Juha Vuorimies ympäristöministeriö, erikoissuunnittelija Satu Tolonen työ- ja elinkeinoministeriö, kehitysjohtaja Tiina Tuurnala Liikennevirasto, maanmittausneuvos Risto Nuuros Maanmittauslaitos, tietohallintojohtaja Kristiina Soini Suomen ympäristökeskus, kehittämispäällikkö Marja Tammilehto-Luode Tilastokeskus, maankäytön asiantuntija Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto, yksikön johtaja Mika Leivo Affecto Finland Oy Karttakeskus, kaupungingeodeetti Tuomas Frösen Espoon kaupunki ja yliopistonlehtori Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto; pysyvät asiantuntijat: osastonjohtaja Tapani Sarjakoski Geodeettinen laitos ja insinöörieversti Henry Kvarnström Pääesikunta. (MMM maanmittausneuvos Raimo Vajavaara 09 160 52170)

Päätös määrätä sosiaali- ja terveysministeriön lakimies Inka Hassinen ja ylitarkastaja Susanna Valtonen valtioneuvoston esittelijöiksi. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 09 160 73792)

Päätös jakaa avustuksina Rahaautomaattiyhdistyksen tuotosta 278 200 000 euroa ja jättää jakamatta vuoden 2009 tuotosta 4 736 957,80 euroa. Avustukset jaetaan julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja täydentävien yleishyödyllisten järjestöjen toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen sekä investointeihin. Avustuksilla muun muassa rohkaistaan järjestöjä kehittämään uusia toimintamuotoja ja pyritään järjestöjen toimintavalmiuksien parantamiseen. (STM ylitarkastaja Markus Seppelin 09 160 73828)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 12.2.2010 seuraavat päätökset:

Päätös antaa eduskunnalle selonteko Afganistanin tilanteesta ja Suomen osallistumisesta ISAF-operaatioon. Suomi nostaa sotilaallisen kriisinhallinnan henkilöstön vahvuutta Afganistanin ISAF-operaatiossa väliaikaisesti runsaalla 50 sotilaalla siten, että kokonaisvahvuus vuoden 2011 alussa olisi enintään 195 sotilasta. Suunnittelua jatketaan yhteistyössä Saksan ja Ruotsin kanssa, ja se tarkentuu kevään 2010 kuluessa. Suomen ISAF-osallistumisen kokonaisuutta tarkastellaan puolivuosittaisissa kriisinhallintakatsauksissa, sekä vuoden 2011 loppupuolella huomioiden edistys vastuunsiirrossa afgaaneille sekä kansainvälisen yhteisön pyrkimys sotilaallisen kriisinhallintaosallistumisen asteittaiseen vähentämiseen Afganistanissa. Selonteko on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/selonteot. (UM ulkoasiainneuvos Timo Kantola 09 160 55480)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 11.2.2010 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 4/2010 vp) eduskunnalle Haagin oikeuspaikkasopimuksia koskevaan yleissopimukseen sitoutumisen hyväksymisestä neuvostossa. Oikeuspaikkasopimuksia koskeva Haagin yleissopimus on hyväksytty kesäkuussa 2005. Euroopan unioni on 1.4.2009 allekirjoittanut yleissopimuksen. Unioni ei kuitenkaan vielä ole ratifioinut yleissopimusta taikka liittynyt siihen. Yleissopimuksen voimaantulo edellyttää, että neuvosto tekee päätöksen yleissopimukseen sitoutumisesta. Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti tällaisen päätöksen tekemiseen. (OM lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen 09 160 67704)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 11.2.2010 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi talousneuvoston sihteeristön päällikölle Vesa Vihriälälle palkatonta virkavapautta 16.2.2010–29.2.2012 Euroopan komissiossa työskentelyä varten. (VNK vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen 09 160 22294)

Lähetystöneuvos Maimo Henriksson ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2010 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

Vanhempi oikeussihteeri, lainsäädäntöneuvos Pekka Tapio Pulkkinen oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.3.2010 lukien. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 09 160 67670)

Vähemmistövaltuutettu Helka Johanna Suurpää oikeusministeriön demokratia- ja kieliasioiden yksikön johtajan virkaan 1.3.2010–28.2.2015. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 09 160 67670)

Oikeustieteen kandidaatti Tuula Andersin sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virkaan 1.3.2010 alkaen. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 09 160 73763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 10.2.2010 seuraavia asioita:

Vuoden 2009 talousarvion momentin 24.90.95 (Kurssivaihtelut) arviomäärärahan ylittäminen 260 000 eurolla. Ylitys aiheutuu euron ja muiden ulkoasiainhallinnon käytössä olevien valuuttojen välisistä kurssivaihteluista erityisesti Aasian ja Afrikan alueella vuonna 2009. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 09 160 55400)

Vuoden 2010 valtion talousarvion momentilta 24.30.66.5 (Varsinainen kehitysyhteistyö; humanitaarinen apu) kuuden miljoonan euron myöntäminen CERF-rahastoon. CERF-rahasto eli YK:n keskitetty hätäapurahasto (Central Emergency Response Fund) on saanut Suomesta tukea vuonna 2006 neljä miljoonaa euroa ja vuosina 2007–2008 viisi miljoonaa euroa sekä vuonna 2009 kuusi miljoonaa euroa. (UM lähetystöneuvos Anna Gebremedhin 09 160 56286)

Vuoden 2010 talousarvion momentilta 24.30.66.5 (Varsinainen kehitysyhteistyö; humanitaarinen apu) seitsemän miljoonan euron yleisavustuksen myöntäminen YK:n pakolaispäävaltuutetun toimistolle (UNHCR). UNHCR:n (Office of the UN High Commissioner for Refugees) kohderyhmänä vuonna 2010 on yli 34 miljoonaa henkeä. Järjestön operaatioiden painopiste on Afrikassa ja prioriteettina kaikkialla pakolaisnaiset ja -lapset. Järjestön vuoden 2010 kokonaisbudjetti on kolme miljardia dollaria. (UM lähetystöneuvos Anna Gebremedhin 09 160 56286)

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2010 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä. Valtiolle, kunnille ja seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2010 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä vuoden alusta noudatettavat jako-osuudet vahvistetaan. Lisäksi vahvistetaan myös ne laskentaperusteet, joita noudatetaan yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-osuuksia laskettaessa. Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä verovuodelta 2010 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytettävät työnantajasuoritusten vähimmäismäärät vahvistetaan. Asetus tulee voimaan 17.2.2010. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 09 160 33149)

Vuoden 2009 talousarvion momentin 29.30.32 (Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö, Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen) arviomäärärahan ylittäminen 10 260 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu ennakoitua suuremmasta opiskelijamäärästä. (OPM taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen 09 160 77442)

Yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeiden valtionavustusten myöntämistä koskevien valtuuksien ja määrärahojen jakaminen. Valtion talousarvion momentilla 29.10.34 oleva yleissivistävän koulutuksen valtionavustusten 86 500 000 euron myöntämisvaltuuden jakaminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY) seuraavasti: Uusimaa 30 300 000 euroa, Varsinais-Suomi 19 550 000 euroa, Pirkanmaa 13 900 000 euroa, Pohjois-Savo 9 500 000 euroa, Pohjois-Pohjanmaa 9 750 000 euroa ja Lappi 3 500 000 euroa. Valtuuteen sisältyvä toteutusaikaisena myönnettäviä valtionavustuksia koskeva 16 500 000 euron valtuus jaetaan ELY:ille seuraavasti: Uusimaa 480 000 euroa, Varsinais-Suomi 3 780 000 euroa, Pirkanmaa 2 795 000 euroa, Pohjois-Savo 2 420 000 euroa, Pohjois-Pohjanmaa 6 420 000 euroa ja Lappi 605 000 euroa. Vuonna 2010 myönnettävien valtionavustusten maksamiseen tarkoitettu 13 200 000 euron määräraha jaetaan ELY:ille seuraavasti: Uusimaa 480 000 euroa, Varsinais-Suomi 3 780 000 euroa, Pirkanmaa 2 400 000 euroa, Pohjois-Savo 2 420 000 euroa, Pohjois-Pohjanmaa 3 515 000 euroa ja Lappi 605 000 euroa. Vuosina 2001–2009 myönnettyjen valtionosuuksien maksamiseen tarkoitettu 36 800 000 euron määräraha jaetaan ELY:ille ja opetusministeriölle seuraavasti: Uusimaa 5 000 000 euroa, Varsinais-Suomi 3 900 000 euroa, Pirkanmaa 3 300 000 euroa, Pohjois-Savo 1 300 000 euroa, Pohjois-Pohjanmaa 250 000 euroa ja Lappi 1 350 000 euroa sekä opetusministeriölle 21 700 000 euroa. (OPM yliinsinööri Erkki Salmio 09 160 77253)

Vapaan sivistystyön perustamishankkeiden valtionavustusten myöntämistä koskevien valtuuksien ja määrärahojen jakaminen. Valtion vuoden 2010 talousarvion momentilla 29.30.52 oleva vapaan sivistystyön perustamishankkeiden valtionavustusten myöntämistä koskeva 1 000 000 euron valtuus jaetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY) seuraavasti: Uusimaa 257 000 euroa, Varsinais-Suomi 263 000 euroa ja Lappi 480 000 euroa. Momentilla oleva vuoden 2010 hankkeille tarkoitettu määräraha jaetaan ELY:ille seuraavasti: Uusimaa 167 000 euroa, Varsinais-Suomi 125 000 euroa ja Lappi 400 000 euroa. Ennen vuotta 2010 myönnettyjen valtionavustusten maksamiseen tarkoitettu määräraha jaetaan ELY:ille seuraavasti: Uusimaa 290 000 euroa ja Pohjois-Savo 18 000 euroa. (OPM yli-insinööri Erkki Salmio 09 160 77253)

Vuoden 2010 talousarvion momentilta 30.60.45 (Metsäluonnon hoidon edistäminen) 9 825 000 euron ja vastaavalta momentilta vuodelta 2008 siirtyneitä varoja 45 223 euron eli yhteensä 9 870 223 euron osoittaminen metsäkeskuksille. Varat käytetään kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) 19 §:ssä tarkoitetun ympäristötuen maksamiseen ja 20 §:ssä tarkoitetuista metsäluonnon hoitohankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen. Vuoden 2010 talousarvion momentilta 30.60.45 (Metsäluonnon hoidon edistäminen) varataan 500 000 euroa ja vastaavalta momentilta vuodelta 2009 siirtyneitä varoja 9 060 euroa eli yhteensä 509 060 euroa käytettäväksi valtakunnallisiin metsien ympäristönhoitoa ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä tukeviin hankkeisiin maa- ja metsätalousministeriön erillisillä päätöksillä. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 09 160 52415)

Joukkoliikenteen valtion rahoituksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuskohtaiset määrärahakiintiöt 2010. Vuoden 2010 talousarviossa on varattu alueellisen ja paikallisen liikenteen palvelujen ostoon, palvelusopimusasetuksessa tarkoitettujen hintavelvoitteiden korvaamiseen ja alueellisen joukkoliikenteen kehittämiseen 40 625 000 euron määräraha. Tästä summasta varataan 21 000 euroa siirrettäväksi Kainuun kehittämisrahaan, jolle pääosa rahoituksesta on osoitettu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokasta momentilta 32.50.63. Tämän siirron jälkeen muun maan joukkoliikennepalveluiden rahoittamiseen on varattu 40 604 000 euroa. Suurten kaupunkien joukkoliikenteen valtionavustuksiin on vuoden 2010 talousarviossa varattu 7 700 000 euroa. Vuonna 2010 alueellisen ja paikallisen liikenteen ostot, hintavelvoitteet ja kehittäminen sisältää aikaisempien talousarviovuosien kohdat: alueellisen liikenteen palvelujen osto ja paikallisen liikenteen valtionavustus, kaupunki- ja seutulippualennusten valtionavustus sekä matkojen yhdistely. Lisäksi alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin, hintavelvoitteiden korvaamiseen ja kehittämistyöhön on siirretty 1 275 000 euroa valtakunnallisista kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimushankkeisiin varatuista määrärahoista. Määrärahoja on yhdistetty määrärahojen käytön joustavuuden parantamiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriö osoittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille yhteensä 40 604 000 euroa valtion vuoden 2010 talousarviomomentilta 31.30.63. Määräraha kiintiöidään yhdeksälle täyden palvelun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ELY:lle. Määrärahakiintiöiden valmistelun yhteydessä on huomioitu: 1) vuoden 2009 määrärahan käyttö 2) edellisiltä vuosilta vuodelle 2010 siirtyvä määräraha ja 3) uusien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten omat laskelmat ja perustelut määrärahatarpeesta vuodelle 2010. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 09 160 28474)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLINNON JA ALUEKEHITYKSEN MINISTERITYÖRYHMÄ 11.2.2010

Valtion ja Helsingin seudun kuntien aiesopimus vahvistaa metropolialueen kilpailukykyä

Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla on valmisteltu valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen aiesopimus metropolialueen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (Halke) päätti torstaina 11. helmikuuta puoltaa aiesopimuksen hyväksymistä. Eri osapuolten on tarkoitus allekirjoittaa sopimus mahdollisimman pian.

Aiesopimus on ensimmäinen nimenomaan kilpailukyvyn vahvistamiseen tähtäävä sopimus valtion ja seudun kuntien kesken. Sopimukseen ei ole kirjattu kaikkia käynnissä olevia valtion hankkeita seudun kilpailukyvyn vahvistamiseksi (mm. Aalto-yliopisto). Sopimuksen avulla valtio toteuttaa hallitusohjelman mukaista metropolipolitiikkaa.

Aiesopimuksessa on sovittu kymmenen hankkeen käynnistämisestä sopimuskaudella 2010–2011. Toimenpiteissä korostuvat innovaatioiden edistäminen ja kansainvälistyminen. Toimenpiteet on ryhmitelty neljän teeman mukaan:

1. Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen
2. Hyvän elämänlaadun sekä viihtyisän ja turvallisen elinympäristön rakentaminen
3. Käyttäjälähtöisten innovaatioympäristöjen vahvistaminen ja julkisten hankintojen kehittäminen
4. Metropolialueen kansainvälistyminen ja kytkeytyminen globaaleihin verkostoihin.

Aiesopimuksen valmistelun kuluessa Helsinki valittiin 25.11.2009 maailman design-pääkaupungiksi vuonna 2012. Aiesopimuksessa on todettu, että World Design Capital Helsinki 2012 hankkeen toteuttamisesta tehdään valtioneuvoston periaatepäätös vuoden 2010 aikana.

Aiesopimuksessa ovat mukana valtion puolelta työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, opetusministeriö, ulkoasiainministeriö ja ympäristöministeriö. Kuntien puolelta mukana ovat kaikki Helsingin seudun 14 kuntaa: pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen), KUUMA-kunnat (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula) sekä kuntaryhmä Neloset (Hyvinkää, Kirkkonummi, Sipoo ja Vihti). Lisäksi aiesopimuksessa on mukana Uudenmaan liitto.

Lisätiedot: valtiosihteeri Riina Nevamäki, p. 040 705 2593 tai 010 606 2662, aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius, p. 0400 199 511 tai 010 606 4905 ja erityisasiantuntija Olli T. Alho, p. 040 595 4543 tai 010 606 4914, työ- ja elinkeinoministeriö

Liite: Aiesopimus http://www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/pdf/2010/metropoli-aiesopimus-halke/fi.pdf

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Perustuslain tarkistamiskomitea luovutti 10.2.2010 mietintönsä oikeusministeri Tuija Braxille. Komitea ehdottaa, että pääministerin asemasta Suomen edustajana Euroopan unionin toiminnassa säädettäisiin perustuslaissa. Pääministerin tehtäviä koskeva täsmennys turvaisi myös eduskunnan aseman ja vaikutusmahdollisuudet Suomen EU-kantojen määräytymisessä. Tasavallan presidentti säilyttäisi edelleen asemansa merkittävänä valtioelimenä ja valtionpäänä. Ulkopolitiikan johtamista koskevaa perustuslain säännöstä ei komitean mukaan muutettaisi: ulkopolitiikkaa johtaisi edelleen tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Lisäksi komitea ehdottaa muun muassa täsmennyksiä presidentin päätöksentekomenettelyyn ja kansalaisten osallistumisoikeuksien täydentämistä uudella kansalaisaloitejärjestelmällä. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/1247668549749. Lisätietoja antavat komitean puheenjohtaja Christoffer Taxell, p. 040 501 1255, lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, p. 09 160 67697 ja lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen, p. 09 160 67690, oikeusministeriö.

Selvitysmies Esa Härmälä luovutti 5.2.2010 selvityksensä viljapohjaisen etanolin tuotannosta Suomessa elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle. Selvitysmiehen mukaan valtiolla on ympäristö-, energia-, teollisuus- ja maatalouspoliittiset perusteet tukea viljapohjaisen bioetanolin tuotannon käynnistymistä Suomessa, mikäli halukkaita yrityksiä löytyy. Härmälä toteaa, että valtion keinovalikoimassa investointituki on ainoa väline, jolla nimenomaan kotimaisen tuotannon syntymistä voidaan edistää. Mahdollisuudet tuen antamiselle ovat kuitenkin huonot, koska erityistä energiatukea ei nykyehtojen (VN asetus 1313/2007) mukaan voida myöntää viljapohjaiselle etanolituotannolle. Mikäli valtio haluaa edistää kyseistä tuotantoa, säädös tulee Härmälän mukaan pikaisesti tarkistaa. Selvitys on osoitteessa http://www.tem.fi/files/26041/Viljapohjaisen_etanoli.pdf. Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Esa Härmälä, p. +32 479 900 663 tai eha@efma.be, EFMA.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti 11.2.2010 raportin työpankkien toiminnasta ja ehdotukset toimintamallin kehittämiseksi. Työpankkikokeilun ensimmäinen vuosi on näyttäytynyt lupaavana. Vajaan vuoden pituisen kokeilun aikana seitsemän eri työpankin kautta on 175 heikossa työmarkkina-asemassa olevalle henkilölle löytynyt polku työmarkkinoille ja toimeentuloon. Työpankkien kautta on löytynyt työtä vajaakuntoisille, joiden työllistyminen ilman työpankin antamaa tukea ei olisi toteutunut. Työpankin perusajatuksena on, että se vuokraa yrityksille tilapäistyövoimaa. Tavoitteena on, että ajanmittaan työpankista työntekijän vuokraava yritys palkkaa työpankkilaisen. Kokeilussa on tullut ilmi, että vajaakuntoistenkin työllistymistä voidaan edistää liiketaloudellisesti kannattavana toimintana kohtuullisilla valtion palkkatuilla. Raportti on osoitteessa http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1082856&name=DLFE-10983.pdf. Lisätietoja antavat johtaja Heikki Palm, p. 050 594 1687, sosiaali- ja terveysministeriö ja projektipäällikkö Aarne Kuusi, p. 050 360 1150, Edupoli.

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet -työryhmä luovutti 8.2.2010 raporttinsa peruspalveluministeri Paula Risikolle. Raportin mukaan päivystystoiminnan laatua ja palveluja pitää parantaa. Keskeistä on, että päivystyksessä on osaava, vakituinen henkilöstö, joka tuntee alueen väestön tarpeet ja hyvinvointipalvelut. Päivystyksen lähipalveluna tulee saada hoidon tarpeen arvio sekä lievien sairauksien ja vammojen hoito yhdenvertaisesti koko maassa. Lisäksi raportissa esitetään muun muassa, että yöaikaisia leikkauksia ja mahdollisia riskisynnytyksiä keskitettäisiin henkilöstön riittävän osaamisen varmistamiseksi. Raportti on osoitteessa http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39502&name=DLFE-10969.pdf. Lisätietoja antavat lääkintöneuvos Timo Keistinen, p. 09 160 74116, sosiaali- ja terveysministeriö ja vastaava ylilääkäri Raija Malmström, p. 050 428 6730, Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti 5.2.2010 Terhi Laineen selvityksen lähisuhde- ja perheväkivallan uhreille tarjottavista turvakotipalveluista. Selvityksen mukaan turvakotipalvelut ovat Suomessa riittämättömiä suhteessa lähisuhde- ja perheväkivallan määrään. Tällä hetkellä turvakodeilta puuttuu yhtenäinen, valtakunnallinen ohjaus. Lähisuhde- ja perheväkivallan uhrit eivät ole tasa-arvoisessa asemassa, koska palvelun saaminen riippuu asuinkunnasta. Itä- ja Pohjois-Suomessa on vain muutama turvakoti. Etelä-Suomessa palvelut ovat keskittyneet suuriin asutuskeskuksiin, jolloin haja-asutusalueelta etäisyys lähimpään turvakotiin voi olla pitkä. Suomeen olisi selvityksen mukaan luotava alueellisesti kattava turvakotien verkosto. Lisäksi turvakotipalveluille tulisi määritellä yhtenäiset normit toimiluvan saamiseksi. Myös valtakunnallisia laatusuosituksia tarvittaisiin. Selvityksessä esitetään, että turvakotipalvelut määriteltäisiin lainsäädännössä sosiaali- ja terveydenhuollon erityispalveluiksi. Kunnilla tulisi olla vastuu näiden palveluiden järjestämisestä. Esityksen mukaan valtio voisi myöntää kunnille valtionosuuden turvakotipalveluiden järjestämiseen. Raportti on osoitteessa http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1082856&name=DLFE-10958.pdf. Lisätietoja antavat hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen, p. 09 160 73812 ja johtaja Kari Paaso, p. 09 160 74018, sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.