Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 5/2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 5.2.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 1/2010 vp) laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 §:n muuttamisesta. Nuorisolain tarkoituksena on parantaa nuorten mahdollisuuksia saada tarvitsemansa julkiset palvelut ja varhaista tukea. Laissa säädetään menettelystä paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön kehittämiseksi. Kunnissa tulee olla nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, johon kuuluvat nuorten kannalta keskeisimmät toimialat. Laissa säädetään myös etsivästä nuorisotyöstä, jonka tarkoituksena on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Kunta voi tarvittaessa järjestää etsivää nuorisotyötä. Lakiin lisätään säännökset tilanteista, joissa salassapitosäännösten estämättä tiettyjen viranomaisen tulee luovuttaa etsivälle nuorisotyölle nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot nuoren tavoittamista varten. Nuorelle ei säädetä velvollisuutta ottaa vastaan tarjottua palvelua. Opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annettuun lakiin lisätään säännös oikeudesta luovuttaa tietoja etsivää nuorisotyötä varten. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2010. (OPM hallitusneuvos Tuula Lybeck 09 160 76910)

Hallituksen esitys (HE 2/2010 vp) laiksi työaikalain 37 a §:n muuttamisesta. Työaikalain moottoriajoneuvon kuljettajan henkilökohtaisen ajopäiväkirjan säilyttämisvelvollisuutta koskevaan pykälään lisätään säännös työnantajan velvollisuudesta säilyttää ajopäiväkirjoja yhden vuoden ajan. Tavoitteena on saattaa säännös vastaamaan EU:n asetusmuutosta, jossa säädetään ajopiirturilevyjen ja ajoaikatietojen yhden vuoden säilyttämisvelvollisuudesta yrityksille. (TEM vanhempi hallitussihteeri Seija Jalkanen 010 60 48952)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 5.2.2010 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus WIPOn tekijänoikeussopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki ja sopimus tulevat voimaan 14.3.2010. Asetus tulee voimaan 14.3.2010. (OPM johtaja Jukka Liedes 09 160 77481)

Tasavallan presidentin asetus WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki ja sopimus tulevat voimaan 14.3.2010. Asetus tulee voimaan 14.3.2010. (OPM johtaja Jukka Liedes 09 160 77481)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 5.2.2010 seuraavat nimitysasiat:

Alivaltiosihteeri Pekka Huhtaniemi ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan sekä Lontoossa (Iso-Britannia) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.6.2010 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

New Delhin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Terhi Hakalan sivuakkreditointi Bangladeshiin. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

Johtaja Helena Pesola Kansaneläkelaitoksen pääjohtajan sijaiseksi 1.3.2010 lukien. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 09 160 73763)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 4.2.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista. Valtioneuvoston vastaava päätös kumotaan ja korvataan asetuksella. Terminologia muutetaan voimassaolevan perustuslain (731/1999) ja työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1024/2007) mukaiseksi sekä Valtion ydinjätehuoltorahaston varoista myönnettävissä lainoissa käytettävä negatiivinen korkomarginaali poistetaan. Asetus tulee voimaan 1.3.2010. (TEM ylitarkastaja Eriika Melkas 010 60 64103)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 4.2.2010 seuraavat päätökset:

Päätös Suomen edustautumisesta EU:n valtion- tai hallitusten päämiesten epävirallisessa kokouksessa Brysselissä 11.2.2010. Kokouksessa Suomea edustaa pääministeri Matti Vanhanen. Päämiehet keskustelevat taloustilanteesta, EU:n kasvu- ja työllisyysstrategian jatkosta (EU 2020-strategia) ja ilmastoneuvotteluista Kööpenhaminan konferenssin tuloksien valossa. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Kare Halonen 09 160 22180)

Periaatepäätös demokratian edistämisestä Suomessa. Periaatepäätöksellä luodaan julkisen vallan kansallista toimintalinjaa suhteessa kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen. Periaatepäätöksen sisältämät 32 toimenpidekokonaisuutta liittyvät edustukselliseen demokratiaan ja äänestämiseen, kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen, uusien osallistumiskanavien kehittämiseen, kansalaiseksi kasvamiseen ja demokratiakasvatukseen sekä demokratiapolitiikkaan ja hallinnon kehittämiseen. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (OM neuvotteleva virkamies Sari Aalto-Matturi 09 160 67963)

Päätös Veikkaus Oy:lle raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien toimeenpanemiseen ajalle 1.1.2007-31.12.2011 annetun rahapeliluvan muuttamisesta. Rahapelilupaan lisätään uusi kohta A 3 j, jonka mukaan pelaajille on kertyvistä pelimaksuista kalenterivuosittain maksettava voittoina numeroveikkauksissa sähköisissä kanavissa keskimäärin 55-80 prosenttia kokonaisvaihdosta. Lupaan lisätään myös sähköisesti välitettäviä rahapelejä koskeva yleinen kohta A 9, jonka mukaan Veikkaus Oy:llä on lähtökohtaisesti oikeus välittää toimialueeseensa kuuluvia rahapelejä myös sähköisesti ja jossa asetetaan perusvaatimukset sähköisesti välitettävien rahapelien toimeenpanolle. Muutos tulee voimaan 1.3.2010. (SM lainsäädäntöjohtaja Kimmo Hakonen 071 878 8280)

Päätös Raha-automaattiyhdistykselle raha-automaattien käytettävänä pitämiseen, kasinopelien toimeenpanemiseen ja pelikasinotoimintaan ajalle 1.1.2007-31.12.2011 annetun rahapeliluvan muuttamisesta. Rahapelilupaan lisätään uusi kohta A 5, jonka mukaan Raha-automaattiyhdistys saa pitää raha-automaatteja käytettävänä ja toimeenpanna kasinopelejä myös sähköisessä jakelussa. Muutos tulee voimaan 1.3.2010. (SM lainsäädäntöjohtaja Kimmo Hakonen 071 878 8280)

Päätös asettaa valtuuskunta neuvottelemaan ja laatimaan Suomen ja Yhdysvaltain välinen sopimus vakavan rikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi (PCSC-sopimus) sekä oikeuttaa sisäasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja avustajat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri sisäasiainministeriön kansainvälisten asioiden yksiköstä ja jäsenet ovat ulkoasiainsihteeri Riina-Riikka Heikka ulkoasiainministeriöstä, ylijohtaja Pekka Nurmi oikeusministeriöstä, yksikön päällikkö Erkki Hämäläinen sisäasianministeriöstä, ylitarkastaja Maija Ahokas sisäasianministeriöstä ja poliisijohtaja Kari Rantama Poliisihallituksesta. (SM lainsäädäntöneuvos Johanna Puiro 071 878 8254)

Periaatepäätös valtion pysyvien toimintamenosäästöjen ja muiden vuoden 2010 erillisten toimintamenosäästöjen aikaansaamiseksi. Periaatepäätöksessä linjataan joitakin yhteisten palveluiden tuottamiseen liittyviä periaatteita ja toimintatapoja sekä annetaan virastoille ja laitoksille keinoja selvitä valtion kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (VM alivaltiosihteeri Juhani Turunen 09 160 33007)

Päätös asettaa julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta toimikaudeksi 1.1.2010-31.12.2012. Kokoonpano: puheenjohtaja: ylijohtaja Silja Hiironniemi valtiovarainministeriö; varapuheenjohtaja: varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Suomen Kuntaliitto; jäsenet: kansalaispalvelupäällikkö Lauri Aaltonen ulkoasiainministeriö, neuvotteleva virkamies Sari Aalto-Matturi oikeusministeriö, teollisuusneuvos Sirpa Alitalo työ- ja elinkeinoministeriö, neuvotteleva virkamies Tiina Ferm sisäasiainministeriö, osastopäällikkö Veikko Hytönen Kansaneläkelaitos, neuvotteleva virkamies Annakaisa Iivari sosiaali- ja terveysministeriö, kunnanjohtaja Gun Kapténs Luodon kunta, ohjelmajohtaja Antti Kivelä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto Jyväskylän kaupunki, tietohallintopäällikkö Leena Koponen Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ylijohtaja Päivi Laajala valtiovarainministeriö, johtaja Asta Manninen Helsingin kaupungin tietokeskus, tietohallintojohtaja Tarmo Maunu ympäristöministeriö, Atk-päällikkö Tuire Mikola Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta Lahden kaupunki, apulaisosastopäällikkö Kristiina Pietikäinen liikenne- ja viestintäministeriö, kehittämisjohtaja Katriina Puhakka Oulun kaupunki, erityisasiantuntija Tanja Rantanen Suomen Kuntaliitto, tietohallintojohtaja Riitta Remsu Kainuun maakuntayhtymä, teknologiajohtaja Eero Silvennoinen Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus, tietohallintojohtaja Aki Siponen puolustusministeriö, kunnanjohtaja Sami Sulkko Sulkavan kunta, johtaja Mika Tammilehto opetusministeriö, erityisasiantuntija Simo Tanner Suomen Kuntaliitto, budjettineuvos Helena Tarkka valtiovarainministeriö, toimitusjohtaja Jarmo Tiainen Etelä-Savon Tietohallinto Oy, osastopäällikkö Auni-Marja Vilavaara valtioneuvoston kanslia ja tietohallintojohtaja Risto Yrjönen maa- ja metsätalousministeriö. (VM lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen 09 160 32242)

Päätös hyväksyä Suomen vakausohjelman tarkistus. Vakausohjelman tarkistuksessa esitetään Suomen talouspolitiikan lähtökohdat ja tavoitteet erityisesti finanssipolitiikan osalta sekä arvioidaan niiden toteutumista vuoteen 2013 asti. Vakausohjelman tarkistuksen perustana on vuosia 2010-2013 koskeva valtiontalouden kehyspäätös, eduskunnan 18.12.2009 hyväksymä vuoden 2010 talousarvio sekä joulukuussa 2009 julkaistu valtiovarainministeriön lyhyen aikavälin ennuste. Vakausohjelman mukaan Suomen julkisyhteisöjen rahoitusasema heikkenee voimakkaasti taantuman seurauksena ja rikkoo 2010 vakaus- ja kasvusopimuksessa alijäämäsuhteelle asetetun kolmen prosentin rajan. (VM finanssineuvos Sami Yläoutinen 09 160 34706)

Päätös myöntää hallitusneuvos Veikko Kantolalle ero näyttelyiden valtiontakuulautakunnan jäsenen tehtävistä ja määrätä hänen tilalleen finanssineuvos Heikki Solttila 1.3.2010 lukien 31.10.2010 päättyväksi toimikaudeksi. (OPM kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen 09 160 77483)

Päätös nimittää suomalais-norjalaisen poroaitakomission suomalaisiksi jäseniksi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen osastopäällikkö Hannu Linjakumpu ja Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja Pertti Viik 1.2.2010-31.12.2013. Osastopäällikkö Hannu Linjakumpu nimitetään toimimaan poroaitakomission suomalaisena puheenjohtajana. (MMM neuvotteleva virkamies Sami Niemi 09 160 53374)

Päätös muuttaa C More Entertainment Oy:lle myönnetyn toimiluvan nojalla lähetettävien ohjelmistojen määräksi kolme ja hyväksyä ilmoitetun määräysvallan muutos televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukaisesti. Toimilupaa muutetaan siten, että se oikeuttaa neljän ohjelmiston sijasta kolmen ohjelmiston lähettämiseen heinäkuun alusta 2010 lukien. Yhden ohjelmiston poistamisen myötä määräysvallan muutos ei johda viestinnän keskittymiseen tavalla, joka muodostuisi ongelmalliseksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n 1 momentin kannalta. (LVM neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen 09 160 28498)

Periaatepäätös energiatehokkuustoimenpiteistä. Periaatepäätöksellä määritellään toimenpiteet, joilla toteutetaan marraskuussa 2008 hyväksytyn ja eduskunnalle selontekona annetun Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian tavoitteita energian käytön tehostamiseksi. Periaatepäätös kattaa toimenpiteet vuoteen 2020 asti, mutta pääpaino on vuoden 2011 loppuun mennessä toteutettavissa toimenpiteissä. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (TEM teollisuusneuvos Sirkka Vilkamo 010 60 64810)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 4.2.2010 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 1/2010 vp) eduskunnalle Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen ja siihen vuonna 2001 liitetyn pöytäkirjan tiettyjen määräysten soveltamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä neuvostossa. Sopimuksen lopullinen hyväksyminen neuvostossa edellyttää Euroopan parlamentin hyväksymistä. (OM lainsäädäntöneuvos Sanna Mikkola 09 160 67709)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 2/2010 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 1998/26/EY, 2002/87/EY, 2003/6/EY, 2003/41/EY, 2003/71/EY, 2004/39/ EY, 2004/109/EY, 2005/60/EY, 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2009/65/ EY muuttamisesta Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivaltojen osalta (EU-valvontaviranomaisten toimivaltadirektiivi). Muutosten tarkoituksena on yksilöidä erillisillä asetuksilla perustettavien EU-valvontaviranomaisten toimivalta antaa suoraan sitovia teknisiä määräyksiä mainittujen direktiivien soveltamisesta ja tehdä sitovia sovitteluratkaisuja jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten välillä. Oikeusperustana ehdotuksella on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artikla. (VM lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa 09 160 33064)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 3/2010 vp) eduskunnalle ehdotuksista neuvoston päätöksiksi (sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen, assosiaatiosopimukset). Komission ehdotus neuvoston päätöksiksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian, Marokon, Algerian, Kroatian, Makedonian sekä Israelin välisillä assosiaatiosopimuksilla perustetuissa assosiaationeuvostoissa vahvistettavista yhteisön kannoista sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevien määräysten antamiseen. (STM hallitusneuvos Katriina Alaviuhkola 09 160 74200)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 4.2.2010 seuraavat nimitysasiat:

Valtiotieteen lisensiaatti, varatuomari Lauri Pelkonen sosiaali- ja terveysministeriön johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 8.2.2010-31.10.2016, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 09 160 73763)

Lakimies, oikeustieteen kandidaatti Heli Huuhka ympäristöministeriön hallitussihteerin virkaan 1.3.2010 lukien. (YM hallitussihteeri Heidi Sederholm 040 014 3898)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 4.2.2010 seuraavia asioita:

Vuoden 2009 talousarviomomentin 25.01.29 (Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittäminen 3 950 000 eurolla. (OM talousjohtaja Harri Mäkinen 09 160 67600)

Vuoden 2009 talousarvion momentin 26.01.29 (Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) määrärahan ylittäminen 1 050 000 eurolla. Lisämäärärahatarve aiheutuu eräiden virastojen ennakoitua suuremmista arvonlisäverokirjauksista joulukuussa 2009. (SM talousjohtaja Jukka Aalto 071 878 8510)

Karjalan Prikaatin ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Karjalan Prikaati vuokralaisena allekirjoitti 6.7.2009 Senaatti-kiinteistöjen kanssa Karjalan Prikaatin kasarmi 2:n peruskorjaus-/perusparannushankkeen sekä piharakennuksen laajennuksena toteutettavan teltankuivaustilan uudisrakennushankeen ehdollisen vuokrasopimuksen. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan investointiesityksen 13.8.2009. Hanke on arvioitu valmistuvaksi 30.11.2011. Vuokra-aika alkaa 1.12.2011. Hankkeen tavoitehinta-arvio on 8 960 000 euroa (alv 0 %, hintataso 4/2008). Hankkeen valmistuttua tulevat toimitilakustannukset olemaan yhteensä noin 741 550 euroa/vuosi (alv 0 %), joka tarkoittaa 7,34 euroa/hu-m2/kuukausi. (PLM erityisasiantuntija Kai Heng 09 160 88227)

Momentilta 30.20.61 (Siirto maatilatalouden kehittämisrahastoon) valtion vuoden 2009 toisessa lisätalousarviossa osoitetun 8 000 000 euron ja valtion vuoden 2010 talousarviossa osoitetun 30 940 000 euron määrärahan siirtäminen maatilatalouden kehittämisrahastoon (MAKERA). Varat käytetään lähinnä maaseutuelinkeinojen rahoituslain ja maatalouden rakennetukilain mukaisiin tarkoituksiin. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka 09 160 54245)

Lupa kutsua ydinturvallisuusneuvottelukunnan jaostoihin jäseniksi neuvottelukuntaan kuulumattomia henkilöitä (reaktoriturvallisuusjaosto ja ydinjätejaosto). Työ- ja elinkeinoministeriö antaa neuvottelukunnalle luvan kutsua neuvottelukunnan jaostoihin jäseniksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, neuvottelukuntaan kuulumattomia henkilöitä. Neuvottelukunta kutsuu yhteensä 14 neuvottelukunnan ulkopuolista asiantuntijaa jaostojen jäseniksi. Pääosin nämä jäsenet tulisivat olemaan korkeatasoisia ulkomaisia valvontaviranomaisten ja niiden teknisten tukiorganisaatioiden asiantuntijoita. Säteilyturvakeskus on varautunut maksamaan neuvottelukunnan ja sen jaostojen työstä aiheutuvat kustannukset. (TEM ylitarkastaja Eriika Melkas 010 60 64103)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 2.2.2010

Valtio valmis tukemaan telakoita kriisistä selviytymiseksi

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan 2.2.2010 telakkateollisuuden tukemiseksi tarvittavia valtion toimenpiteitä. Käsittelyn pohjana olivat työ- ja elinkeinoministeriön asettaman Telakkateollisuustyöryhmä 2009:n mietinnössä tehdyt esitykset.

Ministerivaliokunta puolsi työ- ja elinkeinoministeriön esitystä, että valtiovallan toimenpitein pyritään saamaan STX Finland Oy:n Turun telakalle kevään 2010 aikana ensisijaisesti kotimaisiin alushankintoihin perustuvaa tilauskantaa noin 500 miljoonan euron arvosta. Valtion tukitoimenpiteinä tulisivat kysymykseen: 1) laivanrakennuksen innovaatiotuki 2) kotimaiselle alustilaukselle myönnettävät vienninrahoitusta vastaavat rahoitus- ja takuuehdot ja 3) kotimaisten varustamojen ympäristöystävällisten uudisalusinvestointien kertaluontoinen tuki (liikenne- ja viestintäministeriö). Näiden toimenpiteiden tarkempi sisältö ja mitoitus päätetään vasta myöhemmin. Toimenpiteistä päätettäessä otetaan huomioon EU:n kilpailu- ja valtiontukisäännökset.

Telakoiden työllisyyden turvaamiseksi hallitus myös keskusteli, voitaisiinko valtion alustilauksia aikaistaa viime elokuun budjettiriihessä jo päätettyjen aikaistamisten lisäksi. Mikäli aikaistamiseen päädytään, niistä tehdään päätökset valtion ensimmäisen lisätalousarvion yhteydessä.

Telakoiden alihankkijayritysten tukemiseksi Varsinais-Suomen ELY-keskukselle turvataan riittävät määrärahat investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen ja pk-yritysten osaamisen kehittämiseen. VarsinaisSuomen ELY-keskukselle turvataan myös riittävät määrärahat telakka- ja meriteollisuusalalle kohdennetun työvoimakoulutuksen lisäämiseksi.

Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle esitetään vuoden 2010 loppuun mennessä työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmistettu selvitys telakkateollisuuden tulevaisuuden toimintaedellytyksistä Suomessa.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti käsitellä myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteilla olevaa esitystä meriteollisuuteen kohdistuvaksi toimialakohtaiseksi rakennemuutosohjelmaksi.

Lisätiedot: elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, p. 010 60 63500,liikenneministeri Anu Vehviläinen, p. 09 160 28320, johtaja Risto Paaermaa, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 010 60 63575, hallitusneuvos Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö p. 09 160 28474

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Julkisten hankintojen oikeussuojajärjestelmän uudistamista valmistellut työryhmä luovutti 1.2.2010 loppumietintönsä oikeusministeriölle ja työ- ja elinkeinoministeriölle. Hankkeen tavoitteena on ollut selkeyttää hankintojen oikeussuojakeinojen käyttöedellytyksiä ja tehostaa asioiden käsittelyä. Tarkoituksena on näin parantaa hankintamenettelyyn osallistuvien oikeussuojaa ja turvata hankintayksiköiden toimintaedellytykset. Uudistustyössä keskeisellä sijalla on ollut EU:n oikeussuojadirektiivin täytäntöönpano. Työryhmä ehdottaa, että hankintamenettelyn keskeyttämisestä säädettäisiin laissa. Lisäksi työryhmä ehdottaa muun muassa, että hankinta-asioiden julkisuussääntelyssä otettaisiin nykyistä paremmin huomioon hankintamenettelyn vaiheittaisuus. Asianosaisjulkisuuden osalta täsmennettäisiin vertailuasiakirjojen julkisuutta. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/1247668440563. Lisätietoja antavat ylijohtaja Pekka Nurmi, p. 09 160 67670, oikeusministeriö ja vanhempi hallitussihteeri Johanna Lähde, p. 010 60 64694, työ- ja elinkeinoministeriö.

Puolustushallintoon asetettu kestävän kehityksen työryhmä luovutti 4.2.2010 ehdotuksensa puolustushallinnon kestävän kehityksen ohjelmaksi puolustusministeri Jyri Häkämiehelle. Ohjelma sisältää puolustushallinnon lakisääteisten tehtävien ja toiminnan yhtymäkohdat kestävään kehitykseen, kestävän kehityksen painopistealueet ja tavoitteet sekä toimenpide-ehdotuksia. Ohjelmassa on huomioitu hallinnonalan lakisääteiset tehtävät ja strategiset tavoitteet sekä kestävään kehitykseen liittyvät valtioneuvoston linjaukset. Ohjelman päätavoitteena on kansallisen strategian toimeenpano ja kestävän kehityksen valtavirtaistaminen puolustushallintoon. Ohjelmassa otetaan tasapainoisesti huomioon kestävän kehityksen ekologiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset näkökohdat. Puolustushallinnon kestävän kehityksen ohjelman painopistealueita ovat muun muassa kestävän kehityksen tietoisuuden parantaminen, kestävä kehitys varuskuntien ja muiden sotilasalueiden toiminnassa sekä kestävän kehityksen edistäminen sotilaallisella kriisinhallinnalla. Lisätietoja antavat yksikön johtaja Antti Kivipelto p. 09 160 88215 ja erityisasiantuntija Sami Heikkilä, p. 09 160 88050, puolustusministeriö.

Valtiovarainministeriö julkisti 1.2.2010 raportin Julkinen talous tienhaarassa. Talouskriisi ja heikko työllisyystilanne yhdessä väestön ikääntymisen kanssa ovat syventäneet julkisen talouden kestävyysvajetta. Raportin laskelmat osoittavat, että ilman sopeutustoimia julkinen talous ajautuu kestämättömään tilanteeseen. Mitä pidemmälle korjaustoimet lykätään, sitä vaikeammiksi ongelmat muodostuvat sekä taloudelliselta että sosiaaliselta kannalta. Raportin mukaan kestävyysongelman suuruus on sitä luokkaa, että sen ratkaisemiseksi tarvitaan sekä rakenteellisia toimia että kaikkien menokohtien kriittistä arviointia, menojen supistuksia ja uudelleenkohdennuksia. Myös verotuksen maltillista kiristämistä tarvitaan. Raportti on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/20100129Julkin/Julkinen_talous_tienhaarassa_NETTI.pdf. Lisätietoja antaa ylijohtaja Jukka Pekkarinen, p. 09 160 33191, valtiovarainministeriö.

Ajoneuvohallintokeskuksen, Tullin ja Verohallinnon verotus-toimintoja selvittänyt työryhmä luovutti 29.1.2010 muistionsa valtiovarainministeriölle. Työryhmän mukaan verojen kantaminen tapahtuisi tehokkaimmin, jos autoveron, valmisteverojen ja maahantuonnin arvonlisäveron kantaminen siirrettäisiin Tullilta Verohallintoon. Myös Liikenteen turvallisuusviraston kantamat autovero ja polttoainemaksu tulisi siirtää Verohallintoon. Verotuksen keskittäminen mahdollistaisi työryhmän mukaan verolajeja koskevan yhtenäisen lainsäädännön kehittämisen ja yhtenäisten verotusjärjestelmien rakentamisen sekä verotilijärjestelmän tehokkaan käytön. Ehdotus antaisi mahdollisuuden lisätä tuottavuutta ainakin pidemmällä aikavälillä. Myös tehokkuus ja asiakkaiden palvelu parantuisi, kun yksi viranomainen hoitaisi jatkossa verotuksen. Raportti on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/075_verotus/20100129VETOty/Veto-raportti.pdf. Lisätietoja antavat hallitusneuvos Irmeli Virtaranta, p. 09 160 33065 ja hallitusneuvos Ismo Mäenpää, p. 09 160 33058, valtiovarainministeriö.

Selvitysmies Erkki Aho luovutti 29.1.2010 selvityksensä arkistolaitoksen keskusarkiston perustamistarpeesta opetusministeri Henna Virkkuselle. Selvitysmies Aho esittää Kansallisarkiston keskusarkiston rakentamista Mikkeliin, maakunta-arkistojen yhdistämisiä sekä arkistojen tilankäytön tehostamista. Maakunta-arkistojen tilatarpeeseen selvitysmies esittää ratkaisuksi alueellisen keskusarkiston rakentamista. Tilat keskusarkistolle vuokrattaisiin Mikkelin kaupungilta vuoden 2020 alusta lukien. Esityksen mukaan arkistolaitokseen siirrettäisiin edelleen vain 40 vuotta vanhempia asiakirjoja. Selvitysmies esittää myös muutoksia nykyiseen maakunta-arkistoverkkoon. Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/tr02.pdf?lang=fi. Lisätietoja antavat ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari, p. 09 160 77237, opetusministeriö ja rakennusneuvos Erkki Aho, p. 0400 611 985.

Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) koulun arjessa -hanke julkisti 29.1.2010 väliraporttinsa. Raportissa esitellään toimenpide-ehdotuksia ja suosituksia, joiden avulla tieto- ja viestintätekniikan käyttöä saadaan edistettyä ja vakiinnutettua Suomen kouluissa. Keskeiseksi kysymykseksi väliraportin ehdotuksissa nousee opettajien valmius käyttää opetuskäyttöön tehtyjä verkkopalveluja. Toisen tärkeän kokonaisuuden muodostavat opettajien ja oppilaiden käytössä oleva laitetekniikka sekä tietoliikenneyhteydet. Ehdotukset koskevat lisäksi pedagogisia malleja, oppimateriaaleja, koulun toimintakulttuurin kehittämistä sekä koulujen ja yritysten kumppanuutta. Raportti on osoitteessa http://www.arjentietoyhteiskunta.fi/files/222/Valiraportti_29.1.2010.pdf. Lisätietoja antavat TVT koulun arjessa -hankkeen puheenjohtaja, pääjohtaja Timo Lankinen, p. 040 348 7154, Opetushallitus ja neuvotteleva virkamies Aleksandra Partanen, p. 09 160 28671, liikenne- ja viestintäministeriö.

Saimaannorpan suojelun ja kalastuksen yhteensovittamista pohtinut seurantaryhmä luovutti 1.2.2010 raporttinsa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle. Seurantaryhmä mukaan norpalle olisi saatava yhtenäinen suojelualue, jossa verkkokalastus, kalatäkyinen koukkukalastus ja maa- ja metsätalousministeriön antamassa asetuksessa määritelty isorysäpyynti kiellettäisiin 15.4. ja 30.6. välisenä aikana. Lisäksi seurantaryhmä esittää muun muassa, että kevätrajoitusaikaa ja -aluetta tulisi tarvittaessa muuttaa, mikäli norpansuojelun tehostaminen sitä edellyttää. Kaiken kaikkiaan ryhmä antaa raportissaan 17 toimenpide-ehdotusta, joiden avulla kalastus Saimaalla voidaan toteuttaa siten, ettei se vaikuta haitallisesti saimaannorpan suojelutavoitteiden toteutumiseen. Raportti on osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/kalariistajaporot/5nDNjY0Tr/NORPPARAPORTTI_100201.pdf. Lisätietoja antavat kalastusneuvos Eija Kirjavainen, p. 040 772 1262 ja ylitarkastaja Roni Selén, p. 040 507 39 34, maa- ja metsätalousministeriö.

Uudet urat -työryhmä luovutti 1.2.2010 mietintönsä elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle. Jyväskylän seutua kohtasi rakennemuutos keväällä 2009, kun kaksi alueen merkittävää työllistäjää Nokia ja Metso supistivat toimintojaan. Uudet urat -työryhmän tehtävänä on ollut valmistella nopeasti käyttöön otettavia liiketoimintamalleja ja -ratkaisuja sekä niitä tukevia koulutus- ja muita menettelyjä. Työryhmän työskentelyn ja suositusten lähtökohtana on luoda kokonaisuus, jolla voidaan yhtäältä synnyttää nopeasti korvaavia työpaikkoja menetettyjen tilalle ja toisaalta luoda edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle, elinkeinorakenteen uudistamiselle ja talouden uusien tukijalkojen luomiselle. Loppuraportti on osoitteessa http://www.tem.fi/files/25954/uudet_urat.pdf ja tiivistelmä Jyväskylän seudun rakennemuutoksen toimenpiteistä osoitteessa http://www.tem.fi/files/25966/Tiivistelma.pdf. Lisätietoja antavat johtaja Anssi Paasivirta, p. 0400 815 418, työ- ja elinkeinoministeriö ja osaamispäällikkö Katja Sorri, p. 040 835 5929, Keski-Suomen Kauppakamari.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.