Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 4/2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 29.1.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 284/2009 vp) Suomen tasavallan ja Sveitsin valaliiton välillä laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen tasavallan ja Sveitsin valaliiton välillä laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta tehty sopimus allekirjoitettiin Helsingissä 30.3.2009. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden palauttaminen toisen sopimuspuolen valtion alueelle sekä helpottaa ja yhdenmukaistaa palauttamisessa käytettävää menettelyä. Sopimus sisältää määräykset sopimusvaltioiden omien kansalaisten ja kolmansien maiden kansalaisten takaisinotosta ja takaisinottoon liittyvästä kauttakulusta sekä tietosuojasta. Sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona on vastaanotettu jälkimmäinen ilmoituksista, joilla sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen diplomaattiteitse, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset toimenpiteet on suoritettu. (SM hallitusneuvos Eero Koskenniemi 071 878 8615)

Esitys (HE 285/2009 vp) San Marinon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen tasavallan hallituksen ja San Marinon tasavallan hallituksen välinen veroasioita koskevista tiedoista tehty sopimus allekirjoitettiin Pariisissa 12.1.2010. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

Esitys (HE 286/2009 vp) Intian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen tasavallan ja Intian tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehty sopimus allekirjoitettiin New Delhissä 15.1.2010. Sopimuksen ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle mallisopimukselle. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

Esitys (HE 287/2009 vp) laiksi sijoitusrahastolain muuttamisesta. Sijoitusrahastolakia täydennetään säännöksillä rahasto-osuuden hoitajan hallinnoimista rahasto-osuuksista. Muutoksella mahdollistetaan ulkomaisten sijoittajien omistamille rahasto-osuuksille vastaavantyyppinen rekisteröintimenettely, joka on käytössä arvo-osuusjärjestelmään liitetyissä osakkeissa ja rahasto-osuuksissa. Kotimaisten sijoittajien omistamien rahasto-osuuksien rekisteröintiin ei tehdä muutoksia. Rahasto-osuuden hoitajana voivat toimia suomalaiset tai Euroopan talousalueella toimiluvan saaneet luottolaitokset tai sijoituspalveluyritykset sekä rahastoyhtiöt, joilla on oikeus tarjota arvopapereita koskevia säilytys- ja hoitopalveluja. Rahastoyhtiön on tehtävä rahasto-osuuden hoitajan kanssa kirjallinen sopimus rahasto-osuuksien hoitamisesta. Sopimuksessa on sovittava, että rahasto-osuuden hoitaja toimittaa rahastoyhtiölle hallinnoimiensa rahasto-osuuksien omistajia koskevat tiedot ja muut rahastoyhtiön lainsäädännön perusteella tarvitsemat tiedot. Rahasto-osuuden hoitajalla on velvollisuus antaa rahasto-osuudenomistajia koskevat tiedot syyttäjä- ja esitutkintaviranomaisille rikoksen selvittämiseksi sekä muuten laissa tietojen saantiin oikeutetulle viranomaiselle. Valtioneuvoston lausuma; Osana harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelmaa hallitus toteuttaa rakennusalan käännetyn arvonlisäverojärjestelmän. Verovalvonnan tehostamiseksi selvitetään verohallinnon mahdollisuudet suorittaa vertailutietotarkastuksia luottolaitoksissa. Molemmat toteutetaan tämän vaalikauden aikana. (VM neuvotteleva virkamies Jyrki Knuutinen 09 160 33270)

Esitys (HE 288/2009 vp) laiksi Verohallinnosta sekä siihen liittyväksi lainsäädännöksi. Lailla Verohallinnosta toteutetaan hallintorakenteen uudistamisen toinen vaihe. Eri verolaeissa Verohallitukselle, verovirastoille tai muulle verotuksesta vastaavalle Verohallinnon yksikölle säädetty toimivalta muutetaan Verohallinto-nimisen viranomaisen toimivallaksi. Verohallinnossa on verovirastokohtaisten verotuksen oikaisulautakuntien asemesta yksi verotuksen oikaisulautakunta, jonka toimialueena on koko maa. Oikaisulautakunta toimii jaostoihin jakautuneena. Verohallintoon perustetaan verotuksen oikaisulautakunnan puheenjohtajien virat. Keskusverolautakunnasta annettu laki kumotaan ja keskusverolautakuntaa koskevat säännökset siirretään Verohallinnosta annettuun lakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2010. Verotuksen oikaisulautakuntaa koskevia säännöksiä sovellettaisiin 1.1.2013 aloittavaan Verohallinnon verotuksen oikaisulautakuntaan. (VM erityisasiantuntija Ilkka Lahti 09 160 32199)

Esitys (HE 289/2009 vp) laiksi CE-merkintärikkomuksesta. Lailla CE-merkintärikkomuksesta pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevassa asetuksessa edellytetyt seuraamukset CE-merkintärikkomuksesta. (TEM hallitussihteeri Sari Rapinoja 010 60 63202)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 29.1.2010 seuraavat lait:

Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta ja laki verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta (HE 95/2009 vp). Ulkomaalaisrekisterilakia muutetaan niin, että maahanmuuttoviranomaiset voivat oleskelulupa-asian käsittelyä varten saada veroviranomaisilta hakijan työnantajaa koskevia verotustietoja ja nämä tiedot voidaan tallentaa ulkomaalaisrekisteriin. Verotusmenettelylakia muutetaan niin, että veroviranomaiset voivat saada maahanmuuttoviranomaisilta tietoja ulkomaalaisen oleskelusta, työnantajasta ja palvelussuhteesta. Lait tulevat voimaan 1.3.2010. (SM ylitarkastaja Harri Sivula 071 878 8623)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 29.1.2010 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Euroopan talousyhteisön ja San Marinon tasavallan yhteistyötä ja tulliliittoa koskevaan sopimukseen Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisen vuoksi tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta. Pöytäkirja on tullut kansainvälisesti voimaan 1.4.2002. Asetus tulee voimaan 3.2.2010. (UM ulkoasiainneuvos Christina Harttila 09 160 55327)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 29.1.2010 seuraavat kansainväliset asiat:

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrysen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Terhi Hakalan valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Intian tasavallan hallituksen välinen taloudellista yhteistyötä koskeva sopimus. (UM lähetystöneuvos Sanna Halinen-Kaira 09 160 56359)

Suurlähettiläs Sirpa Mäenpään tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Tarja Kangaskortteen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Laosin demokraattisen kansantasavallan hallituksen välinen Suomen tuesta Laosin kartoitushankkeelle tehty sopimus ja sanotun sopimuksen hyväksyminen. (UM lähetystöneuvos Hannele Tikkanen 09 160 56363)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 29.1.2010 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti ratkaisi 8 armonanomusasiaa. (OM vanhempi hallitussihteeri Eva Tams 09 160 67625)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 29.1.2010 seuraavat nimitysasiat:

Brasiilian suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Ilpo Mannisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen, Prahan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Hannu Kyröläisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen, Santiago de Chilen suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Iivo Salmen edustuston päällikön tehtävän päättyminen, Tunisin suurlähetystön päällikön ja ulkoasiainneuvos Laura Reinilän edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2010, Zagrebin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Ann-Marie Nyroosin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 28.2.2010 sekä Hongkongin pääkonsulaatin päällikön, ulkoasiainneuvos Timo Rajakankaan edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2010. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

Ulkoasiainneuvos Jari Luoto Brasiiliassa (Brasilia) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Päivi Hiltunen-Toivio Prahassa (Tsekki) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Ilkka Heiskanen Santiago de Chilessä (Chile) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Tiina Jortikka-Laitinen Tunisissa (Tunisia) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2010 lukien, ulkoasiainneuvos Juha Ottman Zagrebissa (Kroatia) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.5.2010 lukien sekä ulkoasiainneuvos Annikki Arponen Hongkongissa (Kiina) olevan pääkonsulaatin päällikön tehtävään 1.9.2010 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

Astanan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Mikko Kinnusen sivuakkreditointi Kirgistaniin. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

Ympäristöasiantuntijaneuvos, tekniikan tohtori, professori Olli Dahl ja ympäristöasiantuntijaneuvos, tekniikan tohtori, professori Olli Varis korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksiksi 1.3.2010-28.2.2014. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 09 160 67502)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 28.1.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta. Asetuksella annetaan merenkulun ympäristönsuojelulaissa tarkoitetut tarkemmat säännökset MARPOL 73/78 -yleissopimuksen, Helsingin sopimuksen ja Suomea sitovien muiden kansainvälisten velvoitteiden sekä Euroopan yhteisön säädösten täytäntöön panemiseksi Suomen vesialueella ja talousvyöhykkeellä sekä suomalaisten alusten osalta myös Suomen aluevesien ja talousvyöhykkeen ulkopuolella. Asetus tulee voimaan 5.2.2010. (LVM hallitusneuvos Lolan Eriksson 09 160 28493)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 28.1.2010 seuraavat päätökset:

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ministereiden Paavo Väyrynen, Mauri Pekkarinen, Liisa Hyssälä, Suvi Lindén, Paula Lehtomäki, Mari Kiviniemi, Stefan Wallin, Sirkka-Liisa Anttila, Tuija Brax, Jyri Häkämies, Anu Vehviläinen, Astrid Thors, Paula Risikko, Jan Vapaavuori, Henna Virkkunen ja Anni Sinnemäki sidonnaisuuksista liitteineen. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 09 160 22007)

Päätös myöntää Fortum Espoo Distribution Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Espoon kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Espoo-Ämmässuo). (TEM ylitarkastaja Osmo Haltia 010 60 64785)

Päätös vuoden 2010 talousarvion momentin 32.20.45 (Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu) siirtomäärärahan alueellisesta kiintiöinnistä. Siirtomäärärahaa on käytettävissä 10 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelurahoitusavustuksiin. Päätöksellä jaetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY-keskuksille) siirtomäärärahasta 7 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö oikeutetaan päättämään jakamattoman siirtomäärärahan 3 miljoonaa euroa käytöstä. (TEM ylitarkastaja Sirpa Hautala 010 60 63684)

Päätös myöntää lakimies Hanna Rantalalle ero Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnan puheenjohtajuudesta ja määrätä hänen tilalleen lakimies Virpi Vuorinen sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä myöntää lakimies Mikko Kolille ero lautakunnan varajäsenen tehtävistä ja määrätä ulkoasiainministeriötä edustavaksi jäseneksi lakimies Hanna Rantala ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi lakimies Minna-Kaisa Liukko lautakunnan 30.4.2010 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitusneuvos Raimo Salonen 09 160 73805)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 28.1.2010 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 89/2009) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (eurooppalainen suojelumääräys). Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on luoda säännökset sen varmistamiseksi, että henkilö voisi yhdessä jäsenvaltiossa annetun eurooppalaisen suojelumääräyksen perusteella saada suojaa myös muuttaessaan toiseen jäsenvaltioon. Eurooppalainen suojelumääräys perustuu kansalliseen päätökseen suojelutoimenpiteestä, joka Suomen järjestelmässä tarkoittaa lähestymiskieltoa. Tarkoituksena on estää tilanteet, joissa suojattava henkilö toisessa jäsenvaltiossa joutuisi uuden rikoksen uhriksi tai joutuisi siellä käynnistämään uuden menettelyn saadakseen suojaa ilman, että määräyksen antaneessa jäsenvaltiossa tehtyä päätöstä otettaisiin huomioon. Direktiiviehdotus perustuu Espanjan aloitteeseen. Suomen lisäksi kymmenen muuta jäsenvaltiota ovat liittyneet aloitteeseen. (OM lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola 09 160 67705)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 90/2009) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (arvonlisäverodirektiivin täytäntöönpanoasetus). Ehdotuksen tarkoituksena on uudistaa ja korvata voimassa oleva täytäntöönpanoasetus ottamalla huomioon toteutuneet direktiivimuutokset ja uudet tulkintasuositukset. (VM ylitarkastaja Risto Sakki 09 160 33156)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 28.1.2010 seuraavat nimitysasiat:

Lähetystöneuvos Tiina JortikkaLaitinen 1.9.2010 lukien, lähetystöneuvos Juha Ottman 1.5.2010 lukien sekä lähetystöneuvos Annikki Arponen 1.9.2010 lukien ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkoihin. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

Valtiotieteen kandidaatti, neuvotteleva virkamies Ilkka Turunen tutkimus- ja innovaationeuvoston pääsihteerin virkaan 1.2.2010 lukien. (OPM talousjohtaja Eero Pulkkinen 09 160 77434)

Varatuomari Pekka Kemppainen maa- ja metsätalousministeriön vanhemman hallitussihteerin virkaan 1.2.2010 lukien. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 09 160 53331)

Ekonomi, oikeustieteen kandidaatti Marja Tellervo Hanski työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.2.2010 lukien. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 010 60 63554)

Neuvotteleva virkamies Anne Väätäinen Valtion ydinjätehuoltorahaston toimitusjohtajan tehtävään määräajaksi alkaen välittömästi ja jatkuen 27.3.2010 saakka, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka hallitusneuvos Yrjö Sahrakorpi on virkavapaana. (TEM ylitarkastaja Eriika Melkas 010 60 64103)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 28.1.2010 seuraavia asioita:

Suomen osallistuminen Maailmanpankin InfoDEV-ohjelman tukemiseen 6 400 000 eurolla Aasiassa ja Laajemman Euroopan aloitteen kumppanimaissa Etelä-Kaukasiassa, Itä- Euroopassa ja Keski-Aasiassa. InfoDEV-ohjelma on Maailmanpankin koordinoima aloite kehitysmaiden tietoyhteiskunnan politiikkojen, toimenpiteiden sekä strategisten teknologiasovellusten jalkauttamiseksi köyhyyden vastaisessa taistelussa. Suomi on jo tehnyt päätöksen tukea ohjelman Afrikkaan ja temaattiseen kehittämiseen kohdistuvia toimenpiteitä 5 500 000 eurolla ajalla 2010-2012. Suomen tuki kohdistuu yritystoimintaan liittyvän osaamisen vahvistamiseen InfoDEV-ohjelman globaalin yrityshautomotoiminnan avulla ja mobiiliteknologian hyödyntämiseen erityisesti maaseudun elinkeinojen kehityksessä. (UM lähetystöneuvos Pertti Anttinen 09 160 56410)

Vuoden 2009 talousarvion momentin 26.40.63 (Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto) määrärahan ylittäminen 2 389 000 eurolla. Lisämäärärahantarve johtuu turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta, kuntakorvausten piiriin siirtyneiden myönteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden määrän kasvamisesta sekä oleskeluluvan saaneiden kuntaan siirtymisen ja kielteisen päätöksen saaneiden maasta poistamisen viivästymisestä. (SM maahanmuuttojohtaja Sirkku Päivärinne 071 878 8630)

Veikkaus Oy:n esitys yhtiön jakamattomien voittovarojen enimmäismäärän korottamiseksi. Veikkaus Oy:lle myönnetyn toimiluvan ehtojen mukaan yhtiö ei saa ilman opetusministeriön suostumusta perustaa rahastoja tai tehdä kohdentamattomia varauksia, tai muuttaa niiden kirjanpidollista luonnetta. Tällä hetkellä yhtiöllä olevien jakamattomien voittovarojen sallittu suuruus on 100 miljoonaa euroa ja tilikauden 2008 tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen jakamattomien voittovarjojen määrä oli 89,1 miljoonaa euroa. Tilikauden 2009 tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen jakamattomien voittovarojen arvioidaan olevan noin 143,8 miljoonaa euroa. Jakamattomien voittovarojen enimmäismäärä nostetaan 150 miljoonaan euroon. (OPM ylitarkastaja Janne Öberg 09 160 77322)

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän korkotukilainojen myöntämisvaltuuden sekä Maatilatalouden kehittämisrahaston valtiontakausten myöntämisvaltuuden ja avustusvarojen osoittaminen eräiden maa- ja porotalouden rakennetukien toimeenpanoa varten vuonna 2010. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY -keskus) osoitetaan myöntämisvaltuuksia ja avustusvaroja käytettäväksi maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun asetuksen (299/2008) mukaisen aloitustuen, maatalouden investointien tukemisesta vuonna 2010 annetun asetuksen (735/2009) mukaisten investointitukien, poro- ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annetun asetuksen (175/2001) mukaisen nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustuen sekä maatilan asunto-olojen parantamisesta annetun asetuksen (302/2009) mukaisen tuen toimeenpanoa varten. Myöntämisvaltuuksien ja avustusvarojen osoittaminen koskee vuonna 2010 tehtäviä tukipäätöksiä. Vuonna 2010 on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta yhteensä noin 447 000 000 euroa. Määrästä osoitetaan myöntämisvaltuutta ELY -keskuksille 82 700 000 euroa. Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2010 väliaikaisen käyttösuunnitelman aloitustukien ja investointitukien avustusosaan varatusta 65 000 000 eurosta osoitetaan ELY -keskuksille 33 985 000 euroa. Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2010 väliaikaisessa käyttösuunnitelmassa investointitukien valtiontakaukseen varatusta 7 000 000 euron myöntövaltuudesta osoitetaan ELY -keskuksille 4 587 000 euroa. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 09 160 53345)

Palkkaussopimuksen tekeminen Liikenneviraston pääjohtaja Juhani Tervalan kanssa. Sopimuspalkka on 10 200 euroa kuukaudessa 1.2.2010 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 09 160 28389)

Palkkaussopimuksen tekeminen Liikenteen turvallisuusviraston pääjohtajan Kari Wihlmanin kanssa. Sopimuspalkka on 9 300 euroa kuukaudessa 1.2.2010 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 09 160 28389)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista. Asetuksessa määritellään keskuksen maksulliset suoritteet ja maksujen perusteet. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus aloitti toimintansa 1.11.2009. Keskuksen aloittaessa toimintansa annettiin aikaisempiin suoritehintoihin perustuva asetus maksullisista suoritteista, joka on voimassa 28.2.2010 saakka. Uudella asetuksella turvataan keskuksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus. Asetus tulee voimaan 1.2.2010 ja on voimassa 31.12.2011 saakka. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 09 160 74340)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2010. Asetuksessa säädetään lääkäri- ja hammaslääkäritutkinnoista yliopistollista sairaalaa ylläpitäville kuntayhtymille vuonna 2010 suoritettavan korvauksen suuruus sekä muille korvaukseen oikeutetuille terveydenhuollon palvelujentuottajille erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta, lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta ja siihen rinnastettavasta koulutuksesta, laillistetun hammaslääkärin käytännön palvelusta ja siihen rinnastettavasta palvelusta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 14 §:ssä tarkoitetusta palvelusta aiheutuviin kustannuksiin vuonna 2010 suoritettavien korvausten suuruudet. Asetuksessa säädetään myös yliopistollista sairaalaa ylläpitäville kuntayhtymille ja muille korvaukseen oikeutetuille terveydenhuollon palvelujen tuottajille yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavan korvauksen perusteena olevien julkaisupisteiden määräytymisestä ja julkaisupisteen arvosta vuonna 2010. Siihen sisältyy myös säännöksiä vuonna 2009 julkaistujen tutkimusten pisteytyksestä ja säännöksiä, joilla ohjataan eräiltä osin tutkimustoiminnan kustannuksiin saadun korvauksen käyttöä. Asetusta sovelletaan vuodelta 2010 maksettaviin korvauksiin. Vuonna 2009 julkaistujen tutkimusten pisteytystä koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin laskettaessa vuodelta 2011 suoritettavaa korvausta. Asetus tulee voimaan 1.2.2010. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 09 160 74340)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLINNON JA ALUEKEHITYKSEN MINISTERITYÖRYHMÄ 28.1.2010

Valtioneuvosto tehostaa alueellistamisen ohjausta

Valtioneuvosto antoi torstaina 28. tammikuuta selvityksensä valtion toimintojen alueellistamisesta eduskunnan tarkastusvaliokunnalle hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän puollettua selvitystä. Lisäksi HALKE hyväksyi alueellistamisen kokonaissuunnitelman.

Toteutettuja, niiden lisäksi päätettyjä ja suunnitelmina olevia alueellistamistoimia on 5 234 henkilötyövuotta (bruttoluku). Tästä noin 1 000 henkilötyövuotta on syntynyt pääkaupunkiseudun ulkopuolisten alueiden välisinä siirtoina alueellistamispaikkakunnille. Siten nettotoimenpiteet ovat noin 4 200 henkilötyövuotta. Näistä toteutettuja on noin 2 700, lisäksi päätettyjä on noin 900 ja suunnitelmia noin 600 henkilötyövuotta.

Alueellistamista jatketaan kahdella edellisellä vaalikaudella saavutetun kehitysuran mukaisesti. Tavoitteena on 4 000-8 000 työpaikan sijoittaminen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle päätöksinä vuoteen 2011 ja toteutuksina vuoteen 2015 mennessä. Kun päätökset ja suunnitelmat toteutetaan, päästään hallituksen tavoitteen alarajan yli noin 4 200 henkilötyövuoteen. Kaikkien ministeriöiden tulee edelleen käyttää hyväksi hallinnonalansa toimintojen uudelleen organisoinnin avaamat alueellistamismahdollisuudet. Uusia alueellistamismahdollisuuksia on edelleen olemassa. Ne selvitetään maakunnan liittojen sijoittamisehdotusten pohjalta lokakuun loppuun mennessä.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta esitti 17.11.2009 lausunnossaan valtion toimintojen sijoittamisesta, että valtioneuvosto

- ottaa valiokunnan esittämät näkökohdat huomioon ja ryhtyy toimenpiteisiin, joilla alueellistamisen toiminnalliset, taloudelliset, alueelliset ja henkilöstöön kohdistuvat vaikutukset otetaan nykyistä paremmin huomioon alueellistamispäätösten valmistelussa

- ryhtyy toimenpiteisiin alueellistamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi siten, että se tosiasiallisesti tukee maan tasapainoista alueellista kehitystä sekä alueellistamisen toiminnallisten ja taloudellisten hyötyjen saavuttamista antamalla etusijan tehtävien siirtämiselle tietotekniikkaa hyödyntämällä ja huomioi koordinoinnin välttämättömyyden sijoituspäätöksiä tehtäessä

- paneutuu niihin ilmeisiin ongelmiin, mitkä liittyvät alueellistamisen ja sen jälkeen aloitetun valtion tuottavuusohjelman samanaikaiseen toteuttamiseen ja ryhtyy korjaaviin toimenpiteisiin.

Selvityksensä mukaisesti valtioneuvosto ottaa huomioon tarkastusvaliokunnan esittämät keskeiset näkökohdat alueellistamisen ohjeistuksessa ja ohjauksessa.

Alueellistamisen taloudellisia vaikutuksia arvioivan työryhmän työn ensimmäisen vaiheen jälkeen valtiovarainministeriö antaa ohjeet alueellistamisen toiminnallisten, taloudellisten, henkilöstöpoliittisten ja alueellisten vaikutusten arvioinnista ja seurannasta kesäkuun 2010 alkuun mennessä. Tältä pohjalta tehostetaan Alueellistamisen koordinaatioryhmän ohjausta alueellistamisprosessissa. Tavoitteena on vaikutusten parempi huomioon ottaminen alueellistamispäätösten valmistelussa ja seurannassa ja koordinoinnin tehostaminen sijoittamispäätöksiä tehtäessä.

Valtioneuvoston näkemyksen mukaan säädöstasolla ei ole mahdollista yksityiskohtaisesti ohjata virastojen tai toimintojen sijoittamista eikä sijoittamisen pohjana olevien alueellistamisselvitysten laadintaa tai alueellistamisen vaikutusten keskinäistä painotusta. Näin ollen valtioneuvosto katsoo, että nykyiset alueellistamissäädökset antavat riittävät yleispuitteet alueellistamisen tavoitteiden toteuttamiselle.

Kukin potentiaalinen alueellistamistapaus on ainutkertainen ja alueellistamismahdollisuus voi vaihdella tapauksesta toiseen. Valtaosa alueellistamistoimenpiteistä on jo nykyisellään tehtävien ja toimintojen siirtämistä. Tämä toimintalinja tulee olemaan keskeisellä sijalla vastaisuudessakin. Tietotekniikkaa voidaan ja tulee hyödyntää alueellistamisen yhteydessä vielä nykyistäkin tehokkaammin. Alueellistamiskeinojen joukossa on kuitenkin syytä säilyttää kaikki mahdolliset tavat. Yksi niistä on kokonaisten yksikköjen tai laitosten siirtäminen. Sijoittamisselvityksen pohjalta harkitaan, onko siirtäminen tarkoituksenmukaista.

Alueellistamisen ja tuottavuusohjelman samanaikaisen toteuttamisen osalta valtioneuvosto katsoo, että alueellistamistapauksissa on mahdollista noudattaa siirtymävaiheessa talouspoliittisen ministerivaliokunnan 11.1.2008 ja hallituksen 26.3.2009 mukaisia linjauksia. Ne parantavat alueellistamisen ja tuottavuusohjelman samanaikaista toteuttamista lisäämällä joustoa alueellistamishankkeiden tuottavuustavoitteille. Alueellistamisen yhteydessä voidaan tuottavuutta kohottaa toimintatapoja ja -prosesseja muutamalla. Tarkastusvaliokunnan tavoin valtioneuvosto katsoo, että toimintatapojen ja -prosessien parantamismahdollisuuksiin tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.

Liitteet:

http://www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/alueellistaminen/selvitys-280110.pdf

Valtioneuvoston selvitys eduskunnan tarkastusvaliokunnan lausunnon (TrVL 5/2009 vp), valtion toimintojen alueellistaminen, johdosta

http://www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/alueellistaminen/fi.pdf

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan lausunto 5/2009 vp. Valtion toimintojen alueellistaminen.

Lisätietoja: valtiosihteeri Mika Rossi, 09 160 33048 ja neuvotteleva virkamies Ilpo Takanen, 09 160 32247, valtiovarainministeriö

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 22.1.2010

Suomen tuki Afganistanin vakauttamiseen ja jälleenrakentamiseen sekä Somalian turvallisuusjoukkojen kouluttamiseen

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa 22. tammikuuta käsiteltiin Suomen tukea Afganistanin vakauttamiseen ja jälleenrakentamiseen. Suomi vahvistaa tukeaan Afganistanille kehitysyhteistyön, siviilikriisinhallinnan sekä sotilaallisen kriisinhallinnan keinoin. Afganistanin tukeminen vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa Afganistanin johdon ja hallinnon valmius ottaa vastuuta maan kehityksestä ja turvallisuustilanteesta korostuu. Suomi pyrkii suuntaamaan pohjoisiin maakuntiin aiempaa suuremman osuuden kehitysyhteistyörahoituksestaan. Suomen osallistumista EU:n poliisioperaatioon lisätään ja näitä resursseja pyritään osaltaan kohdentamaan Pohjois-Afganistaniin.

Sekä haastava turvallisuustilanne että tuki Afganistanin armeijan ja poliisin kehittämiseksi mm. koulutuksella ja yhteistoiminnalla edellyttävät Suomen sotilaallisen kriisinhallintaosallistumisen vahvistamista jonkin verran. Suomen sotilaallisen kriisinhallinnan henkilöstön vahvuus nousee väliaikaisesti runsaalla 50 sotilaalla siten, että kokonaisvahvuus vuoden 2011 alussa tulee olemaan enintään 195 sotilasta. Tarkoitus on, että Suomen kriisinhallintaosallistumista tarkastellaan vuoden 2011 loppupuolella huomioiden edistys vastuunsiirrossa afgaaneille ja kansainvälistä sotilaallista kriisinhallintaosallistumista koskeva kehitys.

Kokouksessa käsiteltiin myös Suomen osallistumista suunniteltuun EU:n operaatioon Somalian turvallisuusjoukkojen kouluttamiseksi. Suomi valmistautuu osallistumaan EU-operaatioon lähettämällä yksittäisiä sotilaskouluttajia koulutustehtäviin. EU:n koulutus on tarkoitus toteuttaa Somalian ulkopuolella Ugandassa, jossa jo parhaillaan koulutetaan Somalian turvallisuusjoukkoja. EU:n koulutusoperaatio olisi osa kansainvälisen yhteisön laajamittaisia toimia Somalian tilanteen vakauttamiseksi. EU:n on tarkoitus päättää operaation perustamisesta helmikuun puoliväliin mennessä. Tavoitteena on kouluttaa vuoden aikana 2000 somalialaista sotilasta.

Lisäksi kokouksessa keskusteltiin Haitin tilanteesta ja Suomen toiminnasta maanjäristyksen jälkihoidossa.

Lisätietoja: osastopäällikkö Teemu Tanner, ulkoasiainministeriö, p. 09 160 55032 ja osastopäällikkö Pauli Järvenpää, puolustusministeriö, p. 09 160 88140

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Talousneuvoston tarkoituksenmukaista tehtävänmäärittelyä, kokoonpanoa ja toimintatapaa arvioinut työryhmä luovutti 21.1.2010 ehdotuksensa pääministeri Matti Vanhaselle. Arviointiryhmän mukaan talousneuvosto on syytä säilyttää hallituksen ja etujärjestöjen edustuksellisena elimenä, joka tukee päätöksenteon valmistelua muuttuvassa talouspoliittisessa ympäristössä. Arviointiryhmä toteaa, että muodollisesta ja säännöllisestä yhteistyöstä ja kommunikaatiosta talouspolitiikka- ja yhteiskuntakysymyksissä on sekä yleistä kansallista että molemminpuolista hyötyä osapuolille. Arviointiryhmän mukaan talousneuvoston ei tule jatkossakaan olla päätöksentekoelin, eikä sen tule pyrkiä yhteiseen kannanmuodostukseen. Ryhmä ehdottaa, että talousneuvoston kokouksissa käytävät keskustelut säilyvät luottamuksellisina. Keskustelujen aiheet ja syntynyt aineisto ovat kuitenkin julkisia. Niiden saattamista laajasti kaikkien päätöksentekijöiden, tiedotusvälineiden ja yleisön käyttöön tulisi arviointiryhmän mukaan aktivoida. Raportti on osoitteessa http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2010/j0110-talousneuvosto/pdf/fi.pdf. Lisätietoja antavat arviointiryhmän puheenjohtaja Arto Ojala, p. 040 480 7867 ja asiantuntijasihteeri Max Arhippainen, p. 040 733 0372.

Palomiesten vaihtoehtoisia urapolkuja selvittänyt Pekka Myllyniemi luovutti 27.1.2010 selvityksensä sisäasiainministeri Anne Holmlundille ja valtiovarainministeriön valtiosihteeri Mika Rossille. Myllyniemen mukaan urapolkujen kehittämiseksi on välttämätöntä, että palomiehen kokonaistehtävä määritellään selkeästi koskemaan pelastustoimen koko tehtäväkenttää pelastuslaitoksissa. On luotava toiminnallinen kokonaismalli, jolla voidaan kehittää urapolkuja siten, että työura jatkuu vanhuuseläkeikään asti. Selvitysmiehen esityksen mukaan palomiehillä tulee olla perusosaaminen ennaltaehkäisyyn liittyviin tehtäviin ja pelastustoimintaa tukeviin tehtäviin, tietyllä osaa henkilöstöä kyky raskaisiin pelastustehtäviin ja mahdollisimman suurella osalla henkilöstöä kyky osallistua muihin hälytysyksikön tehtäviin. Erikoisosaamista on kehitettävä kaikissa näissä tehtäväkokonaisuuksissa. Henkilöstö sijoitetaan tehtäviin fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn sekä perus- ja erikoisosaamisen mukaisesti. Joka tapauksessa on olennaista pelastustoimen kulttuurin kannalta, että kaikki tehtävät ovat merkittäviä, eivät vain pelastustoimintaan kuuluvat. Raportti on osoitteessa http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/9F66603C73CC363DC22576B80035C0B7/$file/422009.pdf. Lisätietoja antaa selvityshenkilö Pekka Myllyniemi, 050 308 0540.

Sisäasiainministeriö tiedotti 27.1.2010 thainaisten asemaa ja kotouttamista pohtineen ohjausryhmän loppuraportin valmistumisesta. Ryhmä on myös laatinut suositukset haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajanaisten kotouttamisen parantamiseksi. Loppuraportissa korostetaan järjestöjen ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Oleellista on marginaaliin jäävien maahanmuuttajaryhmien tavoittaminen ja ohjaaminen julkisen peruspalvelujärjestelmän piiriin ja työmarkkinoille. Raportin mukaan matalan kynnyksen toimintamuodot, kuten avoimet monikulttuuriset kohtaamispaikat, ovat tärkeitä thainaisten luottamuksen herättämiseksi viranomaisia kohtaan sekä sosiaalisen verkoston tuen saamiseksi. Matalan kynnyksen toimipaikoissa maahanmuuttaneet saavat tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, koulutuksesta ja työelämästä sekä arjen läheistä kielikoulutusta. Kohtaamispaikkojen lisäksi thainaisten tavoittamiseksi tarvitaan etsivän työn menetelmää. Loppuraportti ja kehittämissuositukset ovat osoitteessa http://www.intermin.fi/maahanmuutto. Lisätietoja antavat maahanmuuttojohtaja Mervi Virtanen, p. 071 878 8640 ja ylitarkastaja Tiina Pesonen, p. 071 878 8638, sisäasiainministeriö.

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia - ehdotus toimintaohjelmaksi 2010-2014 luovutettiin 28.1.2010 peruspalveluministeri Paula Risikolle ja valtiosihteeri Marcus Rantalalle. Ohjelma esittää 18 toimenpide-ehdotusta, joiden avulla taide ja kulttuuri edistäisivät terveyttä ja hyvinvointia. Toimintaohjelma keskittyy kolmeen painopistealueeseen, joita ovat kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäristöjen edistäjänä; taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin. Toimintaohjelmassa esitetään, että taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten näkökulmaa olisi vahvistettava kaikilla koulutusasteilla. Taide- ja taitoaineita olisikin lisättävä perusopetuksen tuntijaossa sekä ammatillisen peruskoulutuksen tutkintojen perusteissa. Lisäksi ohjelmassa ehdotetaan muun muassa, että kuntalaisten käyttöön tulisi etsiä aktiivisesti yhteisiä toiminta- ja kohtaamispaikkoja. Julkisten rakennusten käyttömahdollisuuksia virka-ajan jälkeen olisi parannettava ja julkiset tilat olisi suunniteltava monikäyttöisemmiksi kuntalaisille. Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/OPM1.pdf?lang=fi. Lisätietoja antavat kulttuuriasiainneuvos Mervi Tiensuu-Nylund, p. 09 160 77266, opetusministeriö ja ohjelmajohtaja Maija Perho, p. 09 160 72409, sosiaali- ja terveysministeriö.

Laitosturvallisuuden kehittämistyöryhmä luovutti 22.1.2010 raporttinsa sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälälle. Työryhmä esittää sairaaloille ja terveyskeskuksille yhteistä riskienhallinnan mallia. Työryhmän mukaan laitosten turvallisuutta ja alan lainsäädäntöä tulisi kehittää ja valvoa kokonaisuutena, eikä vain keskittyen eri osa-alueisiin. Työryhmä painottaa turvallisuuden olevan organisaation johdon tehtävä ja vastuulla. Työryhmä ehdottaa, että sosiaali- ja terveysministeriö laatisi terveydenhuollon laitosten käyttöön yhtenäisen riskienhallintaohjeiston. Ohjeisto perustuisi työryhmän kehittämälle riskienhallintamallille. Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön tarkoitettu turvallisuussuunnitteluopas ehdotetaan samalla päivitettäväksi ja siihen ehdotetaan sisällytettäväksi poistumisturvallisuusselvityksen laadintaohje. Lisäksi työryhmän mukaan turvallisuusuhat tulisi tilastoida nykyistä paremmin ja tilastoinnista tulisi käyttää yhtenäisiä kriteerejä. Raportti on osoitteessa http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1082856&name=DLFE-10837.pdf. Lisätietoja antavat ylitarkastaja Keijo Korko, p. 09 160 72488 ja yli-insinööri Olli Saarsalmi, p. 09 160 73186, sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.