Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 3/2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 22.1.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 278/2009 vp) Anguillan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

Esitys (HE 279/2009 vp) Cookinsaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

Esitys (HE 280/2009 vp) Samoan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

Esitys (HE 281/2009 vp) Turks- ja Caicossaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

Esitys (HE 282/2009 vp) laiksi verotililain 8 §:n muuttamisesta. Verotililakiin lisätään valtuutus, jonka nojalla Verohallinto voi myöhentää paperimuotoisena annettavan kausiveroilmoituksen antamisen määräpäivää kuukauden seitsemännestä päivästä. Määräajan pidentäminen koskee niitä kuukausia, joissa juhlapyhien vuoksi ilmoituksen antamiselle ei muutoin jäisi kohtuulliseksi katsottavaa aikaa. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 09 160 33149)

Esitys (HE 283/2009 vp) laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lailla terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta säädetään sairaanhoitajan oikeudesta määrätä hoitamalleen potilaalle lääkettä apteekista. Edellytyksenä on palvelussuhde terveyskeskukseen, tarvittava lisäkoulutus ja vastaavan lääkärin antama kirjallinen määräys. Rajattu lääkkeenmäärääminen koskee vain tiettyihin tautitiloihin määrättäviä lääkkeitä. Lisäksi sairaanhoitajat voidaan määräajaksi oikeuttaa antamaan lääkemääräyksiä laajalle levinneen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi ja sairastuneiden hoitamiseksi. Lisäksi optikko ja itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva suuhygienisti voivat lisäkoulutuksen saatuaan hankkia vastaanotollaan tarvitsemiaan lääkkeitä. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) merkitsee tiedon rajattua lääkkeenmääräämistä koskevasta erikoispätevyydestä terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin ja antaa yksilöintitunnuksen lääkkeen määräämiseen oikeutetuille. Samalla tehdään tarvittavat muutokset lääkelain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain määritelmiin lääkkeen määrääjästä, jonka lisäksi joitakin sähköiseen lääkemääräykseen liittyviä suostumusmenettelyjä yksinkertaistetaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muutoksella mahdollistetaan maksun periminen sairaanhoitajan avovastaanottokäynniltä ja sairausvakuutuslain muutoksella sairaanhoitokorvauksen maksaminen sairaanhoitajan määräämille lääkkeille ja perusvoiteille. Lisäksi vanhempainrahan maksamisen edellytyksiä muutetaan siten, että synnytyksen jälkeisen tarkastuksen voi tehdä lisäkoulutuksen suorittanut kätilö tai terveydenhoitaja. (STM hallitusneuvos Päivi Kaartamo 09 160 74353)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 22.1.2010 seuraavat lait:

Laki Yliopistojen palvelukeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi (HE 140/2009 vp). Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan Yliopistojen palvelukeskuksen hallinnassa oleva omaisuus ja toiminta perustettavalle osakeyhtiölle, jonka toimialana on talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden ja muiden tukipalveluiden tuottaminen sekä tukipalveluihin liittyvä muu liiketoiminta. Samalla kumotaan Yliopistojen palvelukeskuksesta annettu asetus. Laki tulee voimaan 1.5.2010. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että valtio osallistuu siirtyvälle henkilöstölle hankittavan lisäeläketurvan maksamiseen ja että siirtyvälle henkilöstölle hankittavan eläkevakuutuksen ehdot vastaavat voimassa olevia eläke-etuuksia. (OPM neuvotteleva virkamies Matti Hietanen 09 160 77008)

Laki lentoliikenteen päästökaupasta (HE 209/2009 vp). Lailla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ilmailutoiminnan sisällyttämisestä yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään. Direktiivin tarkoituksena on edistää lentoliikenteestä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Laki tulee voimaan 1.2.2010. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ja ennakoi lentoliikenteen päästökauppaa koskevan sääntelyn vaikutuksia ja ryhtyy tarvittaviin toimiin tasapuolisten lentoliikennepalvelujen ja verkostoperiaatteella toimivan lentoasemaverkon turvaamiseksi ja sitä kautta elinkeinojen ja työllisyyden turvaamiseksi myös maakunnissa. (LVM hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti 09 160 28483)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 22.1.2010 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d'Aide Socio-économique (PEGASE) -mekanismin ohjelman "Supporting Palestinian Public Administration and Services" kautta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Asetus tulee voimaan 30.1.2010. (UM lähetystöneuvos Ari Mäki 09 160 56396)

Tasavallan presidentin asetus hengenpelastusmitalista annetun asetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että siinä esiintyvät lääninhallitus-sanat korvataan sanalla aluehallintovirasto. Ehdotus hengenpelastusmitalin antamisesta tehdään sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella teko on tapahtunut. Asetus tulee voimaan 1.2.2010. (SM ylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki 071 878 8419)

Tasavallan presidentin asetus laajakaistarakentamisen tukeen liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa. Laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain (1186/2009) 4 §:n 4 momentissa ja 6 §:n 5 momentissa tarkoitetut, Ahvenanmaan valtionvirastolle kuuluvat tehtävät siirretään Ahvenanmaan maakunnan hallituksen hoidettavaksi. Sopimusasetuksessa säädetään myös muutoksen hakemisesta maakunnan hallituksen asetuksen nojalla tekemään päätökseen siten kuin siitä säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 25 §:n 3 momentissa. Asetus tulee voimaan 1.2.2010. (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 09 160 67686)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 22.1.2010 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: 1) Maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan tasa-arvovaltuuskunnasta annetun maakuntalain kumoamisesta, 2) Maakuntalaki maakuntapäivien ja maakunnan hallituksen jäsenten eläketurvasta ja 3) Maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnanhallituksen jäsenen palkkiosta annetun maakuntalain muuttamisesta. (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 09 160 67686)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 22.1.2010 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Peter Stenlund ulkoasiainministeriön alivaltiosihteerin virkaan 1.3.2010 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

Vanhempi osastoesiupseeri Timo Nuutinen puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan (vl 14) edelleen ajaksi 1.2.-31.12.2010. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 160 88120)

Vanhempi osastoesiupseeri Olli Peltonen puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan (vl 13) edelleen ajaksi 1.5.2010-31.12.2011. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 160 88120)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 21.1.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain ja ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laeilla muutetaan henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero auton hiilidioksidipäästöihin perustuvaksi. Laki (1311/2007) ja laki (943/2009) tulevat voimaan 1.2.2010. Asetus tulee voimaan 1.2.2010. (VM lainsäädäntöneuvos Merja Sandell 09 160 33061)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta. Tukea maksetaan Etelä-Suomessa tukialueilla A ja B liittymissopimuksen 141 artiklan ja komission päätöksen K(2008)696 perusteella. Etelä-Suomen kansallista tukea maksetaan kasvintuotannolle kotieläintilan hehtaaritukena ja Etelä-Suomen erikoiskasvitukena (tärkkelysperuna ja avomaanvihannekset). Sika- ja siipikarjataloudelle maksetaan tuotannosta irrotettua tukea ja rakennemuutoskorvausta. Muut kotieläintalouden tuet maksetaan tuotantosidonnaisina. Puutarhataloudelle tukea maksetaan kasvihuonetuotannon tukena ja puutarhatuotteiden varastointitukena. Asetus tulee voimaan 27.1.2010. (MMM neuvotteleva virkamies Esa Hiiva 09 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta pohjoisesta tuesta. Tukea maksetaan Keski- ja Pohjois-Suomessa (C-tukialueet). Tuen maksaminen perustuu liittymissopimuksen 142 artiklan perusteella annettuun komission päätökseen K(2009)3067, muut. K(2009) 9122. Pohjoista tukea maksetaan kasvintuotannon tukena, kotieläintalouden tuotantosidonnaisena tukena, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettuna tukena ja rakennemuutoskorvauksena, kasvihuonetuotannon tukena ja varastointitukena. Asetus tulee voimaan 27.1.2010. (MMM neuvotteleva virkamies Esa Hiiva 09 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta. Lisäosaa voidaan maksaa tukialueiden A ja B viljelijöille, joilla on voimassa oleva ohjelmakauden 2000-2006 maatalouden ympäristötukisitoumus. Lisäosan maksaminen perustuu komission päätökseen K(2004)475 (muut. K(2005)4411). Asetus tulee voimaan 27.1.2010. (MMM neuvotteleva virkamies Esa Hiiva 09 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta. Lisäosaa maksetaan perusosana kaikelle osarahoitettua luonnonhaittakorvausta saavalle alalle sekä kotieläintilan korotuksena kotieläintiloille. Osarahoitetun luonnonhaittakorvauksen ja kansallisen lisäosan yhteismäärä voi olla Manner-Suomessa keskimäärin enintään 250 euroa hehtaarilta. Asetus tulee voimaan 27.1.2010. (MMM neuvotteleva virkamies Esa Hiiva 09 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta. Tukea maksetaan markkinoitavaksi viljeltävän ruoka- ja ruokateollisuusperunan tuotannolle sekä eräiltä osin siemenperunatuotannolle. Korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella maksetaan lisätukea. Perunantuotannon kansalliseen tukeen osoitetusta määrärahasta käytetään enintään neljä prosenttia eri tutkimuslaitoksille ja peruna-alan kehittäjäorganisaatioille perunantuotantoa, markkinoita ja markkinointia koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen. Asetus tulee voimaan 27.1.2010. (MMM neuvotteleva virkamies Esa Hiiva 09 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta. Sokerijuurikkaan kansallista tukea maksetaan enintään 350 euroa hehtaarilta. Tuen maksamisen oikeusperusta yhteisöoikeudessa on maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 182 artiklan (Kansalliset erityissäännökset) 3 kohdan kolmas alakohta. Asetus tulee voimaan 27.1.2010. (MMM neuvotteleva virkamies Esa Hiiva 09 160 52657)

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahasta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n kumoamisesta. Ennakkotietoa koskeva 12 pykälä kumotaan ja asetetaan määräaika ennakkopäätöksen kohteena olevan koulutuksen suorittamiselle. Maatalousyrittäjien opintorahajärjestelmää ollaan uudistamassa. Muutos on tarpeen, jotta siirtymävaihe, jolloin sekä vanhaa että uudistettua opintorahajärjestelmää sovelletaan, jää mahdollisimman lyhyeksi. Asetus tulee voimaan 27.1.2010. (MMM neuvotteleva virkamies Esa Hiiva 09 160 52657)

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahan määrästä vuonna 2010. Opintorahan määrä vuonna 2010 on enintään 0,8 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 27.1.2010. (MMM neuvotteleva virkamies Esa Hiiva 09 160 52657)

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 muutoksia vastaavat muutokset. Suunnitelmaan perustuvissa erityistukisopimuksissa korvattaviksi kustannuksiksi voidaan hyväksyä myös tuensaajan oma työ sekä omien koneiden ja laitteiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. Lisäksi erityistukisopimuksissa hyväksyttäviä enimmäiskustannustasoja tarkennetaan vastaamaan paremmin nykyistä kustannustasoa. Toimivaltaisen viranomaisen nimikkeet muutetaan vastaamaan uusia aluehallintoviranomaisia. Asetus tulee voimaan 27.1.2010. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160 52229)

Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuesta vuosina 2008-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Myönnettävän tuen enimmäismäärää korotetaan. Lisäksi muutetaan perustettavan kosteikon pinta-alan määritelmää siten, että vähimmäispinta-alaan voidaan laskea mukaan yläpuoliselle valuma-alueelle samaan aikaan perustettavat, aiemmin perustetut tai siellä jo olevat luontaiset kosteikot. Tukea maksetaan myös Merenkurkkuun tai Perämereen laskevien jokivesistöjen valumaalueille perustettaville kosteikoille. Lisäksi asetukseen tehdään korvattavia kustannuksia koskevia teknisiä päivityksiä. Toimivaltaisen viranomaisen nimikkeet muutetaan vastaamaan uusia aluehallintoviranomaisia. Asetus tulee voimaan 27.1.2010. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160 52229)

Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta. Pykälään lisätään uusi momentti, jossa perustason ammattipätevyyskoulutusta antava koulutuskeskus velvoitetaan ilmoittamaan poliisille koulutuksen keskeytymisestä, jos oppilaalle on annettu ajoon oikeuttava hyväksymisasiakirja. Muutos liittyy tieliikennelain (15/2010) muutokseen. Asetus tulee voimaan 1.2.2010. (LVM hallitusneuvos Eija Maunu 09 160 28571)

Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta. Tieliikennelain (15/2010) muutoksen johdosta muutetaan ajokorttilupahakemusta, ajokortin luovuttamisen edellytyksiä ja muussa ETA-valtiossa annetun ajokortin kelpoisuutta koskevia säännöksiä sekä säännöstä ajo-oikeuden luokan muuttamisesta. Asetus tulee voimaan 1.2.2010. (LVM hallitusneuvos Eija Maunu 09 160 28571)

Valtioneuvoston asetus huvialusten lipuista annetun asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla vuoden 2010 alusta toteutuneen virastouudistuksen johdosta niin, että aikaisemmin Merenkulkulaitokselle kuuluneet viranomaistehtävät siirtyvät Liikenteen turvallisuusvirastolle. Samalla muutetaan asetuksen viittaus valtionarkistoon viittaukseksi kansallisarkistoon. Muita muutoksia asetukseen ei tehdä. Asetus tulee voimaan 22.1.2010. (LVM ylitarkastaja Risto Saari 09 160 28311)

Valtioneuvoston asetus työsuojelulautakunnista. Asetuksella ajanmukaistetaan saman niminen valtioneuvoston asetus vastaamaan aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) voimaantulosta aiheutuneita muutoksia. Työsuojelupiirin yhteydessä ollut työsuojelulautakunta on siirtynyt asianomaisen aluehallintoviraston työsuojelun tehtäviä hoitavan vastuualueen yhteyteen. Asetuksella annetaan nykyistä vastaavat tarkemmat säännökset lautakunnan tehtävistä ja kokoonpanosta. Asetus tulee voimaan 1.2.2010. (STM vanhempi hallitussihteeri Antti Posio 09 160 72420)

Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta. Asetuksella säädetään, minkä osuuden työnantajan sosiaaliturvamaksuista Verohallinto tilittää Kansaneläkelaitokselle kansaneläkemaksuna ja sairausvakuutusmaksuna. Jakosuhteet muuttuvat, kun kansaneläkemaksu poistui vuoden 2010 alusta. Viimeiset maksuunpanon perusteella suoritettavat kansaneläkemaksut tilitetään vuonna 2015. Asetus tulee voimaan 1.2.2010. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 09 160 73866)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 21.1.2010 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa EU-asioiden komitea toimikaudeksi 21.1.2010-20.1.2013. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen (EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara) valtioneuvoston kanslia; jäsenet: valtiosihteeri Pertti Torstila (yksikön päällikkö Tuula Svinhufvud) ulkoasiainministeriö, kansliapäällikkö Tiina Astola (yksikön johtaja Jaana Jääskeläinen) oikeusministeriö, kansliapäällikkö Ritva Viljanen (ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri) sisäasiainministeriö, kansliapäällikkö Kari Rimpi (erityisasiantuntija Rasmus Hindrén) puolustusministeriö, valtiosihteeri Raimo Sailas (finanssineuvos Tapio Mutikainen) valtiovarainministeriö, kansliapäällikkö Harri Skog (hallitusneuvos Satu Paasilehto) opetusministeriö, kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen (neuvotteleva virkamies Aulikki Hulmi) maa- ja metsätalousministeriö, kansliapäällikkö Harri Pursiainen (kansainvälisten asioiden neuvos Antti Paasilehto) liikenne- ja viestintäministeriö, kansliapäällikkö Erkki Virtanen (kansainvälisten asiain johtaja Sirkka Potila) työ- ja elinkeinoministeriö, kansliapäällikkö Kari Välimäki (kansainvälisten asiain johtaja Liisa Ollila) sosiaali- ja terveysministeriö, kansliapäällikkö Hannele Pokka (kansainvälisten asiain neuvos Liisi Klobut) ympäristöministeriö, kansliapäällikkö Nils Wirtanen (neuvotteleva virkamies Marja Leskinen) oikeuskanslerinvirasto, kansliapäällikkö Päivi Kairamo-Hella (ulkopoliittinen neuvonantaja Aleksi Härkönen) tasavallan presidentin kanslia, hallintopäällikkö Arne Selander (yksikön päällikkö Andreas Dahlén) Ahvenanmaan maakunta ja johtokunnan jäsen Sinikka Salo (osastopäällikkö Antti Suvanto) Suomen Pankki. (VNK neuvotteleva virkamies Minna Hulkkonen 09 160 22184)

Päätös hätäkeskusalueista. Hätäkeskusalueita on kuusi: Uusimaa (väestömäärä noin 1 480 000), Varsinais-Suomi ja Häme (väestömäärä noin 830 000), Pirkanmaa ja Satakunta (väestömäärä noin 710 000), Pohjanmaa ja Keski-Suomi (väestömäärä noin 710 000), Itä- ja Kaakkois-Suomi (väestömäärä noin 900 000) ja Pohjois-Suomi ja Lappi (väestömäärä noin 660 000). Päätös tulee voimaan 28.2.2010. (SM tietoverkkojohtaja Pekka Tulokas 09 160 42686)

Päätös asettaa maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta 31.12.2012 päättyväksi toimikaudeksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: professori Asko Riitahuhta Tampereen teknillinen yliopisto; varapuheenjohtaja: professori Sisko Salomaa Säteilyturvakeskus; tieteenalat: jäsenet: professori Kaisa Nyberg Aalto yliopisto/Teknillinen korkeakoulu, professori Tuula Pakkanen Itä-Suomen yliopisto, professori Pentti Leppänen Oulun Yliopisto, professori Kirsi Virrantaus Aalto yliopisto/Teknillinen korkeakoulu, professori Erkki Tukiainen Helsingin yliopisto, professori Helena Gylling Itä-Suomen yliopisto, dosentti Lea Ahoniemi Tampereen yliopisto ja professori Tuomas Forsberg Tampereen yliopisto; varajäsenet: LT Tiina Santonen Työterveyslaitos, professori Jarkko Koskinen Ilmatieteen laitos, professori Heli Jantunen Oulun yliopisto, tutkimusjohtaja Harri Soininen VTT, professori Katri Räikkönen-Talvitie Helsingin yliopisto, professori Katariina Salmela-Aro Jyväskylän yliopisto, professori Salme Näsi Tampereen yliopisto ja kehittämisjohtaja Olli Hietanen Turun yliopisto; viranomaiset: jäsenet: kommodori Timo Ståhlhammar Pääesikunta, lääkintäkenraalimajuri Pentti Kuronen Pääesikunta, tutkimusjohtaja Hannu H Kari Maanpuolustuskorkeakoulu, pääsihteeri Aapo Cederberg puolustusministeriö, tutkimuspäällikkö Hannu Sivonen Huoltovarmuuskeskus, suunnittelujohtaja Veikko Peltonen sisäasiainministeriö, liikenneneuvos Martti Mäkelä liikenne- ja viestintäministeriö ja ylilääkäri Anni Julkunen-Virolainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; varajäsenet: insinöörieversti Mika Hyytiäinen Puolustusvoimien teknillinen tutkimuslaitos, lääkintäeversti Simo Siitonen Pääesikunta, eversti Pasi Kesseli Maanpuolustuskorkeakoulu, yleissihteeri Tero Ylitalo puolustusministeriö, tietohallintopäällikkö Erja Saraste Huoltovarmuuskeskus, tutkimusjohtaja Risto Honkonen Poliisiammattikorkeakoulu, pääjohtaja Rauni Hagman Viestintävirasto ja tutkimusjohtaja Kari Vinni sosiaali- terveysministeriö. (PLM tutkimusjohtaja Juha Martelius 09 160 88228)

Päätös myöntää vastavakuuksia vaatimatta omavelkainen valtiontakaus Stiftelsen för Svenska Teatern i Helsingfors -nimisen säätiön yhteismäärältään enintään 27 miljoonan euron määräisten lainojen vakuudeksi. Lainat säätiö tarvitsee Helsingissä sijaitsevan teatterirakennuksen peruskorjausta varten. Takauksesta ei peritä takausmaksua ottaen huomioon rahoituksen kohteena olevan hankkeen kulttuuripoliittinen merkitys. (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 09 160 34953)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän Eduskunnan pankkivaltuuston kertomuksen 2008 johdosta pöytäkirjaan. Eduskunta on hyväksynyt pankkivaltuuston kertomuksen sekä talousvaliokunnan asiasta antaman mietinnön ja lähettänyt sen kirjelmällään valtioneuvostolle tiedoksi. (VM lainsäädäntöneuvos Tuija Taos 09 160 33095)

Päätös asettaa keskusverolautakunta 31.12.2014 päättyväksi viisivuotiskaudeksi. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: johtava veroasiantuntija, OTK Sirpa-Liisa Venesjärvi Konserniverokeskus (ylitarkastaja Kari Aaltonen Verohallitus); varapuheenjohtaja: johtaja, OTK Marjaana Haarala Konserniverokeskus (ylitarkastaja Ann-Mari Kernell Verohallitus); jäsenet: lainsäädäntöneuvos Tarja Jääskeläinen (neuvotteleva virkamies Jari Salokoski) valtiovarainministeriö, lainsäädäntöneuvos Tommi Parkkola (lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila) valtiovarainministeriö, lakimies Pasi Pönkä (kehittämispäällikkö Annika Suorto) Suomen Kuntaliitto, varatoimitusjohtaja, OTT Pauli K. Mattila (osastopäällikkö, KTT Tomi Viitala) Keskuskauppakamari, OTK Timo Sipilä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (lakimies, VT Helena Ålgars Svenska Lantbruksproducenternas Förbund), oikeuspalveluiden päällikkö Markku Kuoppamäki Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry (ekonomisti Helena Pentti Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry) ja johtava veroasiantuntija, varatuomari Tero Honkavaara (veroasiantuntija, varatuomari Mika Jokinen) Elinkeinoelämän Keskusliitto. (VM neuvotteleva virkamies Helena Ikonen 09 160 33161)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus toiminnastaan varainhoitovuodelle 2008 pöytäkirjaan ja ryhtyä kertomuksen edellyttämiin toimenpiteisiin sekä raportoida eduskunnalle toimenpiteiden toteuttamisesta valtion tilinpäätöskertomuksessa vuodelta 2009. Eduskunnan kannanotto: 1. Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee lainsäädännön, jonka mukaisesti julkisen sektorin tietojärjestelmien yhteentoimivuus ja yhteensopivuus voidaan toteuttaa lainsäädäntöön perustuen viranomaistehtävänä. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää ne toimenpiteet, joita Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa koskevan tarkastuksen johdosta on tehty. 3. Eduskunta edellyttää hallituksen raportoivan kannanoton kohdissa 1 ja 2 edellytettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta valtion tilinpäätöskertomuksessa vuodelta 2009. (VM neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo 09 160 33052)

Päätös asettaa työturvallisuussäännöksiä valmisteleva neuvottelukunta toimikaudeksi 1.2.2010-31.12.2012. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: johtaja Pertti Siiki (neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen) sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Antti Janas (yli-insinööri Riitta Järvenpää-Kirkkola) sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: työsuojeluinsinööri Tuula Haavasoja (ylitarkastaja Tuula Sahamies) työsuojeluhallinto, lakimies Suvi Vilches (työympäristöasiantuntija Raili Perimäki) Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, työympäristöasiantuntija Erkki Auvinen Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (lakimies Paula Ilveskivi Akava ry), asiantuntija Jyrki Hollmen (asiantuntija Rauno Toivonen) Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry, neuvotteleva virkamies Päivi Lanttola Valtion työmarkkinalaitos (työmarkkina-asiamies Markku Roiha Kunnallinen työmarkkinalaitos), työmarkkina-asioiden päällikkö Outi Tähtinen Suomen Yrittäjät ry (asiamies Ilpo Mattila Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry), vanhempi tutkija Eero Priha (erityisasiantuntija Pirkko-Liisa Rasa) Työterveyslaitos ja johtaja Heikki Ojanperä (johtaja Lauri Mäki) Teknisen Kaupan ja Palvelujen yhdistys ry. (STM vanhempi hallitussihteeri Antti Posio 09 160 72420)

Periaatepäätös ohjelmaksi kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi vuosina 2010-2015. Ohjelman tavoitteena on luoda edellytyksiä vähentää kehitysvammaisten laitospaikkoja suunnitelmallisesti ja hallitusti sekä mahdollistaa muuttaminen lapsuudenkodeista tuottamalla kehitysvammaisten asuntoja ja tarvittavia palveluja ja tukea. Kehitysvammaisten henkilöiden laitoshoidon vähentäminen ja aikuisten kehitysvammaisten lapsuudenkodeista muutot edellyttävät heidän tarpeitaan vastaavien asumisratkaisujen ja yksilöllisen palvelujen ja tuen tarjontaa. Tässä tarvitaan sekä valtion että kuntien toimenpiteitä. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (YM asuntoneuvos Raija Hynynen 050 521 7498)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 21.1.2010 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi palkatonta virkavapautta lähetystöneuvos Markku Laamaselle 15.2.2010-14.2.2011 työskentelyn jatkamista varten ETYJin Kosovon mission varapäällikkönä Pristinassa sekä lähetystöneuvos Christel Nymanille 6.2.2010-5.2.2011 työskentelyn jatkamista varten ETYJin Bosnia-Hertzegovinan mission Mostarin toimiston päällikkönä. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Jarkko Rapala sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.4.2010 alkaen. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 09 160 73763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 21.1.2010 seuraavia asioita:

Päätös Metsähallituksen liiketoiminnan palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä tulostavoitteesta vuodelle 2010. Maa- ja metsätalousministeriö päättää eduskunnan hyväksymissä rajoissa Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2010 palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä 71,5 miljoonan euron tulostavoitteesta, josta on alustavasti tarkoitus tulouttaa vuoden 2011 aikana valtiolle 67,9 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto päättää lopullisesti voiton tuloutuksesta vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. Tulos- ja tuloutustavoitteet ovat korkeammat kuin valtion vuoden 2010 talousarvion luvun 30.63 selvitysosassa mainitut alustavat tavoitteet (tilikauden tulos 52,1 miljoonaa euroa ja tuloutus 49,5 miljoonaa euroa). Tavoitteiden paraneminen johtuu puumarkkinatilanteen ennakoitua nopeammasta paranemisesta. (MMM ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen 09 160 53359)

Työterveyslaitoksen vuoden 2010 talousarvion hyväksyminen. Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyy Työterveyslaitoksen talousarvion. Työterveyslaitokselle suoritetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamiin menoihin valtionapua 80 prosenttia kustannuksista kuitenkin siten, että valtion kiinteistölaitokselle maksettavan toimitilan vuokraa vastaava osuus myönnetään lisättynä valtionapuna. Talousarviossa vahvistetaan valtionapuun oikeuttaviksi kustannuksiksi 46 319 000 euroa. Valtionapu on 37 268 000 euroa, josta lisätyn valtionavun osuus on 1 064 000 euroa. (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 09 160 73854)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Rasistiset rikokset -työryhmä luovutti 19.1.2010 mietintönsä oikeusministeri Tuija Braxille. Työryhmän ehdotuksen tavoitteena on muun muassa saattaa voimaan Euroopan neuvoston tietoverkkorikoksia koskevan sopimuksen rasisminvastainen lisäpöytäkirja ja panna kansallisesti täytäntöön EU:n rasismin torjuntaa koskeva puitepäätös. Rasistisesta motiivista tehdyt rikokset ovat jo nykyisin Suomessa rangaistavia ja rasistinen vaikutin voidaan ottaa huomioon rangaistusta koventavana perusteena. Keskeinen rangaistussäännös, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, on työryhmän mukaan kuitenkin jo osin vanhentunut ja sen soveltaminen tietoverkoissa tapahtuviin toimintoihin voi olla ongelmallista. Myös koventamissäännökset ovat osin tulkinnanvaraisia. Työryhmän ehdotuksen mukaan kiihottamisrikossäännöksessä mainittaisiin uutena tekotapana yleisön saataville asettaminen. Näin varmistettaisiin, että rikosnimike soveltuu esimerkiksi linkkien avaamiseen rasistista kiihottamista sisältäville internetsivuille. Lisäksi työryhmä ehdottaa muun muassa, että rikoslakiin lisättäisiin erityinen törkeää kiihottamista kansanryhmää vastaan koskeva rikos. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/1247668342834. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, p. 09 160 67724, oikeusministeriö.

Oppilaitosten turvallisuustyöryhmä luovutti 19.1.2010 raporttinsa sisäasiainministeri Anne Holmlundille ja opetusministeri Henna Virkkuselle. Työryhmän mukaan oppilaitosten tulisi koota kaikki turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat turvallisuuskansioon, josta ne olisivat helposti saatavilla. Turvallisuussuunnitelmien tulisi pohjautua riskinarviointiin, joka tehtäisiin koulukohtaisesti koulun ja viranomaisten yhteistyönä. Kouluilla olisi oltava turvallisuusorganisaatio, jossa olisi selkeästi jaettu vastuut turvallisuusasioissa. Työryhmä ehdottaa opetusministeriölle oman turvallisuusoppaan laatimista kouluja varten. Siinä ohjeistettaisiin oppilaitosten riskinarviointia ja turvallisuussuunnittelua. Lisäksi työryhmä esittää useita koulurakennusten rakenteellista turvallisuutta parantavia toimia. Työryhmä pitää tärkeänä myös koulun ja kodin yhteistyön tiivistämistä. Raportti on osoitteessa http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/6302A1CE9D552758C22576B0002390F2/$file/402009.pdf. Lisätietoja antavat pelastusylijohtaja Pentti Partanen, p. 071 878 8400, sisäasiainministeriö ja ylijohtaja Sakari Karjalainen, p. 09 160 77220, opetusministeriö.

Kuntoutuslaitosselvitys luovutettiin 20.1.2010 peruspalveluministeri Paula Risikolle. Selvityksen mukaan Suomen kuntoutuslaitokset tarvitsevat pikaista kysynnän ja tarjonnan tasapainottamista. Kuntoutuslaitosten palvelutarjonnan monipuolistaminen ja selkeämpi yhdistäminen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään nousevat keskeisiksi kuntoutuslaitosten kehittämiskohteiksi. Selvityksessä esitetään toimenpide-ehdotuksia kuntoutuslaitosten kysynnän ja tarjonnan tasapainoon, laitoskuntoutuksen laatuun sekä sisältöön ja integraation. Toimenpide-ehdotuksia on yhdeksään asiakokonaisuuteen, joissa on yhteensä 30 alakohtaa. Esimerkiksi laitoskuntoutuspalvelut kaipaavat selvityksen mukaan yhtenäistä valtakunnallista tuotteistamista ja siihen pohjautuvaa hinnoittelua. Samalla tulisi kehittää myös menettelyjä, joilla palvelujen käytön vaihtelusta aiheutuvaa riskiä tasataan tuottajien ja rahoittajien välillä. Selvitys on osoitteessa http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-10772.pdf. Lisätietoja antavat professori Pekka Rissanen, p. 040 729 2988 ja sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen p. 050 68 048.

Yleishyödyllisyyssäännösten muutostarpeita selvittänyt työryhmä luovutti 20.1.2010 raporttinsa asuntoministeri Jan Vapaavuorelle. Työryhmän tehtävänä oli arvioida ARA-asuntotuotantoon liittyviä yleishyödyllisyyssäännöksiä etenkin tuotannon lisäämistavoitteen kannalta niiden sosiaalinen perustarkoitus säilyttäen. Työryhmän keskeisin ehdotus on, että kohdekohtaisista käyttö- ja luovutusrajoituksista vapautuneiden asuntojen luovuttamista ja niiden omistuksen järjestämistä konsernissa selkeytetään ja helpotetaan. Vapautuneiden kohteiden myynti on jo nyt käytännössä lähes vapaata konsernista ulos, mutta tällaisten kohteiden omistuksen järjestely konsernin sisällä esimerkiksi liiketoimintasiirroin on ollut kiellettyä. Tällaiset järjestelyt kohdekohtaisista rajoituksista vapautuneiden kohteiden osalta ehdotetaan nyt sallittaviksi. Raportti on osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=114550&lan=fi. Lisätietoja antavat ylijohtaja Hannu Rossilahti, p. 0400 921 490, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja hallitussihteeri Anna Simola, p. 0400 143 873, ympäristöministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.