Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 2/2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 15.1.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 277/2009 vp) vesilainsäädännön uudistamiseksi. Uudistuksella pyritään selkeyttämään vesilainsäädäntöä sekä tehostamaan vesitalousasioiden käsittelyä. Uuden vesilain lisäksi tehdään lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia 15 lakiin. Vesilain soveltamisalassa ja perusperiaatteissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Vesilain mukainen lupaharkinta perustuu hankkeesta aiheutuvien hyötyjen ja haittojen punnintaan, jota täydentää kielto aiheuttaa huomattavan haitallisia vaikutuksia. Mahdollisuudet vesialueiden käyttämiseen ja vesivarojen hyödyntämiseen säilyvät nykyisellään. Katselmustoimituksesta ja lopputarkastuksesta luovutaan. Vesilain mukaiset menettelyt säilyvät muutoin pääosin nykyisenlaisina. Lait ehdotetaan tulemaan voimaan puolen vuoden kuluttua niiden vahvistamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Jari Salila 09 160 67706)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 15.1.2010 seuraavat lait:

Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta (HE 187/2009 vp). Laissa arvopaperimarkkinalain muuttamisesta säädetään ulkomaisen selvitysyhteisön oikeudesta harjoittaa toimintaa Suomessa sivuliikkeessä tai rajan yli Suomeen. Laki sisältää säännökset muun muassa ulkomaisen selvitysyhteisön luvan myöntämisen edellytyksistä, sallitusta toiminnasta ja velvollisuudesta hakea selvitysyhteisön selvitysosapuoleksi. Lain noudattamista valvoo Finanssivalvonta. Lisäksi tehdään muutoksia Finanssivalvonnasta annettuun lakiin ja Finanssivalvonnan valvontamaksusta annettuun lakiin. Lait tulevat voimaan 1.2.2010. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa, kuinka sääntely vaikuttaa arvopaperimarkkinoiden luotettavuuteen, rahoitusmarkkinoiden vakauteen ja sijoittajansuojaan sekä pörssin toimintaan Suomessa. Hallituksen on valmisteltava tarpeelliset muutokset lainsäädäntöön, jos epäkohtia käytännössä ilmenee. (VM hallitussisihteeri Armi Taipale 09 160 34896)

Laki tieliikennelain muuttamisesta (HE 247/2009 vp). Raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton kuljettajan yläikärajasta luovutaan vuoden 2010 alusta lukien. Muutoksella helpotetaan erilaisten ajojen suorittamista yrityksissä raskaan kaluston kuljettajien vaatimusten tiukkenemisen jälkeen. Raskaan kaluston ajo-oikeus saadaan vain kahdeksi vuodeksi 70 ikävuoden jälkeen ajoterveydentilan seuraamiseksi riittävän usein. Lisäksi lakiin lisätään uusi pykälä ajo-oikeuden luokan muuttamisesta ja 75 §:n viittaussäännöstä tarkistetaan muuttunutta lainsäädäntöä vastaavasti. Laki tulee voimaan 1.2.2010. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin riittävän monipuolisen ja luotettavan ajokyvyn arviointijärjestelmän luomiseksi, liikennelääketieteen tutkimuksen ja opetuksen lisäämiseksi ja tarvittavan ohjeistuksen antamiseksi tutkimuksia tekeville lääkäreille sekä ammattikuljettajien ja kuljetusalan yrittäjien työterveyshuollon kattavaksi järjestämiseksi. (LVM hallitusneuvos Eija Maunu 09 160 28571)

Laki päästökauppalain muuttamisesta (HE 212/2009 vp). Lailla pannaan täytäntöön päästökauppadirektiivin muuttamisesta annetun direktiivin ne säännökset, jotka tarvitaan päästökauppakauden 2013-2020 päästöoikeuksien kokonaismäärän vahvistamista ja päästöoikeuksien ilmaisjaon valmistelua varten. Lain soveltamisalaa laajennetaan ja täsmennetään. Laitosten toiminnanharjoittajien tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriölle tietoja kauden 2013-2020 päästöoikeuksien jaon valmistelua varten. Lisäksi lakiin lisätään laitosten toiminnanharjoittajan konkurssitilanteita ja konkurssipesän velvollisuuksia koskevat säännökset. Laki tulee voimaan 1.2.2010. (TEM hallitusneuvos Päivi Janka 010 60 64833)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 15.1.2010 seuraavat nimitysasiat:

Hovioikeudenneuvos Jukka Kalervo Kontio Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan ja hovioikeudenneuvos Jukka Taavi Sakari Heikkilä toiseksi täytettävään virkaan, käräjätuomari Jorma Tapio Huuhtanen Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin ensiksi täytettävään virkaan ja käräjätuomari Arto Tapani Lintunen toiseksi täytettävään virkaan, käräjätuomari Leena Marketta Alanne Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Iris Kristiina Rapeli Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Marja Riitta Helena Makkonen Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari, käräjäviskaali Ritva Anneli Naskali Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan sekä asianajaja Irina Monica Bernice Wikström Ahvenanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2010 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 09 160 67608)

Määräaikainen käräjätuomari, käräjäviskaali Harri Olavi Heikkilä Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Topi Harri Juhani Kilpeläinen Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari, käräjäviskaali Kari Tapani Laine Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Terttu Liisa Marjatta Laatikainen Pohjois-Savon käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Seppo Martti Olavi Isometsä toiseksi täytettävään virkaan 1.2.2010 lukien ja julkinen oikeusavustaja Airi Hannele Lappi kolmanneksi täytettävään virkaan 1.3.2010 lukien sekä määräaikainen käräjätuomari, viskaali Hannu Tapani Rantalainen Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2010 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 09 160 67608)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 14.1.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus ja laki (9/2008) tulevat voimaan 1.2.2010. Asetus tulee voimaan 1.2.2010. (OM lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola 09 160 67705)

Valtioneuvoston asetus Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen 11 päivänä kesäkuuta 1976 allekirjoittamaan luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Pöytäkirja ja laki (10/2008) tulevat voimaan 1.2.2010. Asetus tulee voimaan 1.2.2010. (OM lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola 09 160 67705)

Valtioneuvoston asetus keskinäisestä oikeusavusta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus ja laki (11/2008) tulevat voimaan 1.2.2010. Asetus tulee voimaan 1.2.2010. (OM lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola 09 160 67705)

Valtioneuvoston asetus Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tietyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus ja laki (12/2008) tulevat voimaan 1.2.2010. Asetus tulee voimaan 1.2.2010. (OM lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola 09 160 67705)

Valtioneuvoston asetus talletuspankkien ja kiinnitysluottopankkien varainhankinnalle myönnettävistä valtiontakauksista perittävistä maksuista. Takauksesta, joka on annettu 1–5 vuoden joukkovelkakirjalainalle, perittävä vuotuismaksu on markkinahinta lisättynä 0,5 prosenttiyksiköllä ja asuntovakuudellisille joukkovelkakirjalainojen lisäys on 0,25 prosenttia. Markkinahinta on 0,375 prosenttia takausluoton määrästä, jos takauksen saajalla on vähintään toiseksi korkein merkittävän kansainvälisen luottoluokituslaitoksen käyttämä luottoluokitus, ja 0,43 prosenttia takausluoton määrästä muussa tapauksessa. Asetus tulee voimaan 15.1.2010. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 09 160 33096)

Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 31 ja 32 §:n kumoamisesta, valtioneuvoston asetus rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n kumoamisesta ja valtioneuvoston asetus korkotulon lähdeverosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n kumoamisesta. Vuoden 2010 alusta on otettu käyttöön uusi verotilijärjestelmä, josta säädetään verotililaissa (604/2009). Laki sisältää verojen ja maksujen suorittamiseen sekä muuhun verotusmenettelyyn liittyvät säännökset, joten asetuksissa olevat säännökset kumotaan tarpeettomina. Asetukset tulevat voimaan 20.1.2010. (VM erityisasiantuntija Ilkka Lahti 09 160 32199)

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 ja 6 §:n muuttamisesta. Muutokset johtuvat valtion aluehallinnon uudistuksesta, ilmailulaitoksen yhtiöittämisestä, yliopistouudistuksesta sekä eräistä pienemmistä organisaatiomuutoksista. Muutokset ovat teknisluonteisia. Asetus tulee voimaan 20.1.2010. (VM työmarkkinalakimies Jussi Luomajärvi 09 160 34965)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 14.1.2010 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä eduskunnan kirjelmä valtiopäivien keskeyttämisestä ja päättymisestä sekä eduskunnan kokoontumisesta vuoden 2010 valtiopäiville merkittäväksi pöytäkirjaan tiedoksi saatetuksi. Eduskunta on päättänyt, että vuoden 2009 valtiopäivät keskeytetään 18.12.2009 täysistunnon päätyttyä ja että eduskunta kokoontuu vuoden 2010 valtiopäiville 2.2.2010 klo 12.00, jolloin vuoden 2009 valtiopäivät päättyvät. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 09 160 22007)

Päätös asettaa kutsunta-asiain keskuslautakunta toimikaudeksi 1.2.2010–31.1.2014. Kokoonpano: puheenjohtaja: hallintoneuvos Irma Telivuo korkein hallinto-oikeus; varapuheenjohtaja: hovioikeudenneuvos Merja Söderström Helsingin hovioikeus; jäsenet: esittelijäneuvos Leena Halila korkein hallinto-oikeus, lainsäädäntöjohtaja Asko Välimaa oikeusministeriö, hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana Seppo Kipinoinen puolustusministeriö, kontra-amiraali Antero Karumaa Pääesikunta ja eversti Pertti Laatikainen Pääesikunta. (PLM hallitusneuvos Timo Turkki 09 160 88112)

Päätös määrätä Valtiokonttori antamaan vastavakuuksia vaatimatta valtion omavelkaisia takauksia talletuspankeille ja kiinnitysluottopankeille 30.6.2010 asti. Eduskunnan suostumuksen (1079/2009) mukaan valtioneuvosto tai sen määräämillä tarkemmilla ehdoilla valtiovarainministeriö tai Valtiokonttori voi vastavakuuksia vaatimatta antaa omavelkaisen valtiontakauksen toimintakykyisen ja vakavaraisen suomalaisen talletuspankin tai kiinnitysluottopankin taikka tällaisen luottolaitoksen suomalaisen emoyrityksen liikkeeseen laskemien laina-ajaltaan vähintään yhden vuoden ja enintään viiden vuoden pituisten vakuudettomien joukkovelkakirjalainojen tai kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen takaisinmaksamisen ja muiden ehtojen täyttämisen vakuudeksi. Takauksia saa olla voimassa yhteenlasketulta nimellisarvoltaan enintään 17 miljardin euron määräisten velkojen vakuutena. Valtioneuvoston tulee 30.6.2010 mennessä arvioida tarve myöntää uusia takauksia. Valtuudet takausten myöntämiseen päättyvät vuoden 2010 lopussa. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 09 160 33096)

Päätös hyväksyä valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta tehty virkaehtosopimus. Valtiovarainministeriö ja valtion virkamiehiä edustavat keskusjärjestöt ovat 27.11.2009 tehneet virkaehtosopimuksen valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta ajaksi 1.1.-31.12.2010. Sopimuksen virkamiesten matkustusmenoja vähentävä vaikutus vuonna 2010 on -0,1 % eli noin 0,2 miljoonaa euroa. (VM neuvotteleva virkamies Lasse Kiivanen 09 160 34915)

Päätös myöntää lakimies Riikka Laaksolle ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen vt. neuvottelupäällikkö Riikka Rapinoja 14.1.2010 lukien lautakunnan 31.12.2011 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Tiina Muinonen 09 160 74412)

Päätös vahvistaa korkotukiasuntolainojen hyväksymisvaltuuden käyttösuunnitelma vuodeksi 2010. Päätös sisältää hyväksymisvaltuuden alueelliset ja muut perusteet. Vuonna 2010 valtion tukemasta tuotannosta pääosa suunnataan edelleen tarpeiden mukaisesti suurimpiin kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle. Valtuuden jakoehdotusta tehtäessä on painotettu niin sanottua normaalien vuokra-asuntojen lainoitusta, jonka osuutta on nostettu 24 prosentista 31 prosenttiin, sekä erityisryhmille tarkoitettujen asuntojen lainoitusta, jonka prosentuaalista osuutta koko käytettävissä olevasta valtuudesta on nostettu 22 prosentista 24 prosenttiin. Valtuutta on sen sijaan pienetty niin sanottujen välimallin vuokra-asuntojen osalta edellisvuoteen verrattuna 33 prosentista 27 prosenttiin. Asumisoikeusasuntojen osuutta on pienennetty 15 prosentista 12 prosenttiin. Osaomistusasuntojen (1 %), asunto-osakeyhtiötalojen perusparannuslainojen (4 %) ja matalaenergisten omakotitalojen lainoituksen (1 %) prosentuaaliset ja euromääräiset osuudet säilyvät entisen tasoisena. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 040 014 3870)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 14.1.2010 seuraavat nimitysasiat:

Lainsäädäntöneuvos Jari Olavi Salila oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.2.2010 lukien. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 09 160 67670)

Oikeustieteen kandidaatti, pohjoismainen työsuhdeasiantuntija Lauri Liusvaara valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.2.2010 lukien. (VM neuvottelujohtaja Seija Petrow 09 160 34910)

Kauppatieteiden lisensiaatti, valtiotieteiden maisteri Esko Mustonen valtioneuvoston apulaiscontrollerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 14.1.2010–31.12.2012, kuitenkin enintään ajaksi, jonka viran vakinainen haltija Soili Vasikainen on nimitettynä valtioneuvoston controlleriksi. (VM henkilöstöpäällikkö Ulla Vilhu 09 160 34708)

Lääketieteen lisensiaatti Eeva Kuuskoski ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 19.1.2010 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän toimikauden ajaksi. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 09 160 73763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston rahaasiainvaliokunta puolsi istunnossaan 14.1.2010 seuraavia asioita:

Yhteensä 1 769 925 euron valtionavustuksen myöntäminen Kaakkois-Suomen metsäkeskukselle. Avustuksen myöntämisen tarkoituksena on vakauttaa metsäkeskuksen talous ja turvata metsäkeskuksen lakisääteisten tehtävien hoitaminen. (MMM neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen 09 160 52402)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN ILTAKOULU 13.1.2010

Sähköisen äänestyksen kehittämistä ei jatketa nykyiseltä pohjalta –Internet-äänestys on todennäköinen kehityssuunta

Hallitus käsitteli sähköisen äänestyksen jatkokehittämistä iltakoulussaan 13. tammikuuta. Se päätti, että äänestyspaikalla tapahtuvan sähköisen äänestyksen kehittämistä ei tällä erää jatketa, vaan pitäydytään toistaiseksi nykyisessä vaalijärjestelmässä. Samalla seurataan sähköisen äänestyksen kansainvälistä kehitystä.

Nykyinen vaalijärjestelmä toimii teknisesti pääpiirteiltään ongelmattomasti ja siihen luotetaan. Saatujen kokemusten valossa äänestyspaikalla tapahtuvasta sähköisestä äänestyksestä ei ole saatavissa sellaisia kokonaishyötyjä, jotka antaisivat aiheen sen jatkokehittelyyn.

Mikäli kansainvälisten kokemusten perusteella päätetään jatkaa sähköisen äänestyksen kehittämistä perinteisen äänestyksen rinnalla, todennäköinen kehityssuunta on internet-äänestys. Sen etuna on, että äänestämisestä tulisi nykyistä helpompaa ja joustavampaa, mikä saattaisi lisätä äänestysaktiivisuutta.

Internet-äänestyksen osalta on kuitenkin ratkaistava suhtautuminen kysymyksiin, jotka liittyvät äänestäjien vaalisalaisuuteen ja vaalivapauteen.

Jos internet-äänestystä koskeva kokeilu päätetään käynnistää, se voisi olla mahdollinen aikaisintaan vuoden 2016 kunnallisvaaleissa. Aikataulu riippuu siitä, milloin tietoturvallinen avoimen lähdekoodin järjestelmä on rakennettavissa.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen, p. 050 573 1732, kansliapäällikkö Tiina Astola, p. 09 160 67502, erityisavustaja Johanna Hautakorpi, p. 09 160 67506, oikeusministeriö

Sähköisen äänestyksen kehittäminen. Oikeusministeriön muistio 8.1.2010 http://www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/pdf/2010/Iltakoulu-130110/muistio.pdf

Tietoa sähköisestä äänestyksestä: http://www.vaalit.fi/42321.htm

Demokratia-asiat esillä iltakoulussa

Hallituksen iltakoulussa 13. tammikuuta käsiteltiin demokratiapoliittista asiakirjaa, jonka pohjalta on tarkoitus tehdä alkuvuoden aikana periaatepäätös demokratian edistämisestä. Valtioneuvosto linjaa periaatepäätöksessä näkemyksensä toimenpiteistä, joita tarvitaan kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi.

Periaatepäätösluonnos sisältää 32 toimenpide-esitystä. Ne liittyvät edustukselliseen demokratiaan ja äänestämiseen, kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen, uusiin osallistumiskanaviin sekä demokratiakasvatuksen ja -hallinnon kehittämiseen.

Demokratiapoliittista asiakirjaa on valmisteltu ministeriöiden demokratiaverkostossa oikeusministeriön johdolla. Valmisteluun on osallistunut myös kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta, jonka tehtävänä on edistää kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten vuorovaikutusta.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Sari Aalto-Matturi, oikeusministeriö, p. 09 160 67963

Tietoa demokratiapolitiikasta Kansanvalta.fi -verkkosivuilla: http://www.kansanvalta.fi/Etusivu/Tutkimus-jakehitys/Demokratiapolitiikka

Hallitus hyväksyi keskeiset hätäkeskusten aluejaon linjaukset

Hallitus hyväksyi keskiviikkona 13. tammikuuta iltakoulussaan hätäkeskusaluejaon kehittämistä koskevat keskeiset linjaukset. Nykyinen aluejako ei enää vastaa toiminnallisia tarpeita. Tästä syystä hätäkeskusalueita suurennetaan siten, että niiden väestömäärät ovat vähintään 650 000–700 000 asukasta.

Hätäkeskusalueita suurennettaessa myös toimintamalleja ja johtamista kehitetään ja yhdenmukaistetaan valtakunnallisesti. Väestön turvallisuuden edistämiseksi tavoitteena on lyhentää hätäpuheluiden jonotusaikoja. Hätäkeskukset verkotetaan ja sen mahdollistamiseksi hätäkeskustietojärjestelmä uudistetaan hallitusohjelman mukaisesti.

Hallituksen linjausten mukaisesti Suomi jaetaan kuuteen hätäkeskusalueeseen. Alueet ovat Uudenmaan hätäkeskusalue (nykyiset Helsingin, Länsi-Uudenmaan, Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskukset), Pohjois-Suomen ja Lapin hätäkeskusalue (nykyiset Lapin hätäkeskus sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hätäkeskus), Pohjanmaan ja Keski-Suomen hätäkeskusalue (nykyiset Pohjanmaan ja Keski-Suomen hätäkeskukset), Pirkanmaan ja Satakunnan hätäkeskusalue (nykyiset Pirkanmaan ja Satakunnan hätäkeskukset), Varsinais-Suomen ja Hämeen hätäkeskusalue (nykyiset Varsinais-Suomen ja Hämeen hätäkeskukset) ja Itä- ja Kaakkois-Suomen hätäkeskusalue (nykyiset Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Kaakkois-Savon hätäkeskukset).

Uudet hätäkeskusalueet noudattavat poliisitoimen, pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen aluerajoja. Uusia toimitiloja ei hätäkeskuksille aluejaon muuttamisen yhteydessä rakenneta.

Hätäkeskuspalvelut turvataan sekä suomen että ruotsin kielillä.

Valtioneuvoston vahvistettua aluejaon sisäasiainministeriö määrää hätäkeskuslain nojalla hätäkeskusten sijainnin.

Hätäkeskuslaitos on käynnistämässä hätäkeskustoimintaa ohjaavaa muutoshanketta. Hankkeessa on tavoitteena suunnitella ja toteuttaa Hätäkeskuslaitokselle uusi toiminta- ja johtamismalli vuoteen 2015 mennessä.

Aluejaon kehittäminen tukee johtamisen kehittämistä. Viranomaisten johtamisprosessit sovitetaan Hätäkeskuslaitoksen prosesseihin käynnissä olevassa hätäkeskustoiminnan kehittämis- ja tietotekniikan uudistamishankkeessa (TOTI). Tavoitteena on, että toteutettava uusi hätäkeskusjärjestelmä ja viranomaisten johtamista tukeva johtamisjärjestelmä otetaan käyttöön samanaikaisesti.

Kartta nykyisistä hätäkeskusalueista löytyy osoitteesta www.112.fi

Hätäkeskusalueet: www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/pdf/2010/Iltakoulu-130110/fi.pdf

Lisätietoja: valtiosihteeri Antti Pelttari, p. 050 357 7194, pelastusylijohtaja Pentti Partanen, p. 050 456 0002, tietoverkkojohtaja Pekka Tulokas, p. 050 456 0029, sisäasiainministeri

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Prosessityöryhmä luovutti 14.1.2010 välimietintönsä oikeusministeri Tuija Braxille. Työryhmä on arvioinut hallintolainkäyttölain menettelysäännösten muutostarpeita. Työryhmän mukaan nykyiset säännökset toimivat pääosin hyvin eikä suuria muutostarpeita ole perus- ja ihmisoikeusvaatimusten kannalta. Työryhmä ehdottaa kuitenkin täsmennyksiä, joilla hallintotuomioistuinten menettelytapoja voitaisiin yhdenmukaistaa ja säännöksiä selkeyttää. Työryhmän ehdotuksen mukaan nykyistä hallintolainkäyttölakia joko täydennettäisiin tai säädettäisiin uusi laki. Työryhmän mukaan yleinen valitusoikeus tulisi säilyttää. Lisäksi työryhmä ehdottaa muun muassa yleissäännöstä, jonka mukaan hallintopäätöksistä saisi valittaa aina riippumatta siitä, onko päätöksentekijä julkinen viranomainen tai yksityinen, julkista hallintotehtävää hoitava taho. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/1247668296238. Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Arja Manner, p. 09 160 67692, lainsäädäntösihteeri Minna Laherto, p. 09 160 67661, oikeusministeriö ja professori Olli Mäenpää, p. 09 191 22480.

Sakon muuntorangaistustyöryhmä luovutti 11.1.2010 mietintönsä oikeusministeri Tuija Braxille. Työryhmä selvitti mahdollisuuksia ottaa käyttöön jokin yhdyskuntaseuraamus sakkovankeuden vaihtoehtona. Vankeuden vaihtoehtoisiksi seuraamuksiksi voisivat työryhmän mukaan soveltua jollain muotoa vain yhdyskuntapalvelu tai suunnitteilla oleva valvontarangaistus, jossa vangin liikkeitä seurataan sähköisesti. Näiden seuraamusten käyttöön muuntorangaistuksena liittyy kuitenkin monia periaatteellisia ja käytännöllisiä hankaluuksia. Jonkin yhdyskuntaseuraamuksen käyttöönotto sakon muuntorangaistuksena edellyttäisi, että sakkovangeille järjestettäisiin erityisiä tukitoimia ja että heille löydettäisiin soveltuvia suorituspaikkoja. Selvitystyötä jatketaan yhdyskuntaseuraamusten kokonaisuudistusta pohtivassa toimikunnassa. Lisäksi työryhmä laati ehdotukset sakon muuntorangaistuksen kehittämiseksi. Työryhmä mukaan sakkoa ei voisi muuntaa vankeudeksi pelkästään sen vuoksi, ettei tuomittu pysty sitä maksamaan. Muuntorangaistus voitaisiin tuomita vain sellaisille sakotetuille, joiden rikokset osoittavat ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/1247668253800. Lisätietoja antavat hallitussihteeri Anne Hartoneva, p. 09 160 67578 ja hallitussihteeri Juho Martikainen, p. 09 160 67754, oikeusministeriö.

Työryhmä luovutti 13.1.2010 esityksensä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tehtävistä opetusministeri Henna Virkkuselle. Työryhmä esittää Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen (Kotus) ydintehtäviksi suomen ja ruotsin kielen huollon ja sanakirjatyön sekä kielenhuoltoon ja sanakirjatyöhön liittyvän tutkimuksen. Tehtäviin kuuluisi myös saamen kielten, viittomakielten ja romanikielen huolto yhdessä muiden toimijoiden kanssa, vastuu sähköisten kielitieteellisten aineistojen ja arkistojen säilyttämisestä ja kehittämisestä sekä toiminta kielipoliittisena asiantuntijana. Työryhmän mukaan Kotuksen ja yliopistojen välistä työnjakoa tulisi selkeyttää niin, että yliopistoihin siirrettäisiin perustutkimustehtäviä ja saamen kieliin, romanikieleen ja viittomakieliin liittyviä tehtäviä. Lisäksi työryhmä esittää muun muassa Kotuksen laajojen murresanakirjahankkeiden tiivistämistä ja nopeuttamista resurssisyistä. Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/tr01.pdf?lang=fi. Lisätietoja antavat ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari, p. 09 160 77237, opetusministeriö ja professori Fred Karlsson, p. 040 511 9717.

Telakkateollisuustyöryhmä luovutti 14.1.2010 mietintönsä elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle. Työryhmä esittää kotimaisen telakkateollisuuden tukemiseksi toimenpidepakettia, joka mahdollistaisi telakoiden ja niiden verkostoyritysten selviytymisen meneillään olevan kriisin yli. Työryhmän kaavailemaan toimenpidepakettiin sisältyvillä tuki- ja rahoitustoimenpiteillä olisi tarkoitus saada STX Finland Oy:n Turun telakalle vuodeksi noin 50 prosentin työkuorma, jonka turvin telakka ja verkostoyritykset voisivat ylläpitää toimintaansa, kunnes markkinaehtoinen kysyntä palautuu. Paketin toimenpiteisiin sisältyy myös valtion alustilauksia, joilla olisi tarkoitus työllistää pienempiä telakoita ja siten auttaa ne kriisin yli. Myös alihankkijayritysten tuotannon uudelleen suuntaamiseen ja osaamisen säilyttämiseen esitetään toimia. Kaikkiaan mietinnössä esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen tarvittavat valtion tukitoimet olisivat määrältään merkittäviä. Mietintö on osoitteessa http://www.tem.fi/files/25722/Telakkateollisuustyoryhma_2009_-_mietinto.pdf. Lisätietoja antaa johtaja Risto Paaermaa, p. 010 60 63575, työ- ja elinkeinoministeriö.

Työ- ja elinkeinoministeriön selvitysmies, professori Edward Andersson luovutti 13.1.2010 raporttinsa tilintarkastajajärjestelmän uudistamisesta työministeri Anni Sinnemäelle. Selvitysmiehen tehtävänä oli arvioida, miten nykyistä kolme tilintarkastajakategoriaa (KHT-, HTM- ja JHTT -tilintarkastajat) käsittävää järjestelmää tulisi uudistaa, jotta se vastaisi tilintarkastuspalvelujen tarvetta tulevaisuudessa. Professori Andersson selvitti myös mahdollisen tarpeen kehittää tilintarkastajien valvontajärjestelmää, joka on kategorioita vastaavasti hajautettu usealle eri toimijalle. Selvitysmies esittää, että tilintarkastajajärjestelmä yhtenäistetään luomalla tilintarkastajille uusi yhteinen ammattitutkinto. Yhtenäistämisen tavoitteena on saada tilintarkastajien osaaminen nykyistä tehokkaammin ja monipuolisemmin taloushallinnon palveluja tarvitsevien yritysten ja yhteisöjen käyttöön. Lisäksi selvitysmies esittää muun muassa, että kaikkien tilintarkastajien hyväksyminen ja valvonta keskitetään jatkossa yhdelle toimielimelle. Raportti on osoitteessa http://www.tem.fi/files/25566/TEM_1_2010.pdf. Lisätietoja antavat hallitusneuvos Marja-Leena Rinkineva, p. 010 60 62098 ja hallitussihteeri Sanna Alakare, p. 010 60 63610, työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.