Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 53/2009

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 29.12.2009 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 275/2009 vp) laeiksi elintarvikelain ja Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta. Lakeihin lisätään säännökset kalastus- ja vesiviljelytuotteista kuluttajalle annettavia tietoja koskevan komission asetuksen noudattamista valvovista viranomaisista. Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia tarvikkeita markkinoille saattaville toimijoille säädetään velvollisuus ilmoittaa toimipaikastaan ja toiminnastaan sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Toimipaikat merkitään kunnan valvontaviranomaisen ja Elintarviketurvallisuusviraston pitämiin rekistereihin. Viralliseen valvontaan kuuluvia trikiinitutkimuksia voidaan edelleen tehdä akkreditoimattomassa laboratoriossa komission uudessa siirtymäaika-asetuksessa mainittuun määräpäivään saakka. Kunnan on perittävä maksu kaikkien Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvonnasta. Alkutuotantopaikkarekisterin rekisterinpitäjäksi muutetaan Elintarviketurvallisuusvirasto. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2010. (MMM neuvotteleva virkamies Anne Haikonen 160 52786)

Esitys (HE 276/2009 vp) laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n ja sairausvakuutuslain 7 luvun 4 §:n muuttamisesta. Tavoitteena on lisätä elinsiirtoja, painottaa elinluovuttajan omaa näkemystä elinten ja kudoksien irrotukseen toisen ihmisen hoitoa varten ja vähentää elävälle luovuttajalle koituvia kustannuksia. Kuolleelta tapahtuvaa elimien, kudoksien ja solujen irrottamista koskevaa suostumussäännöstä muutetaan siten, että niitä saadaan irrottaa, jos vainaja ei ole elinaikanaan oletettavasti vastustanut toimenpidettä. Henkilön eläessään ilmaisemaa näkemystä olisi noudatettava. Alaikäisen vainajan osalta irrotus edellyttää, että huoltaja ei vastusta toimenpidettä. Jos täysi-ikäinen henkilö ei sairauden, mielenterveyden häiriön tai muun vastaavan syyn vuoksi ole eläessään voinut muodostaa käsitystä irrotuksesta, edellytetään että lähiomainen tai muu omainen ei vastusta. Elävän elin- ja kudosluovuttajan tutkimukset ja hoito säädetään maksuttomiksi, jotta luovutus ei esty taloudellisista syistä. Jos työnantaja maksaa luovuttajalle elinluovutuksesta aiheutuvalta työkyvyttömyysajalta palkkaa, voidaan sairausvakuutuslain mukainen päiväraha maksaa luovuttajan sijasta työnantajalle. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2010. (STM lääkintöneuvos Terhi Hermanson 160 73901)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 29.12.2009 seuraavat lait:

Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta, laki osakeyhtiölain 18 ja 24 luvun muuttamisesta, laki vakuutusyhtiölain 29 luvun 2 §:n muuttamisesta, laki merilain 21 luvun 1 §:n muuttamisesta, laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 67 §:n muuttamisesta, laki ulosottokaaren 11 luvun 2 §:n muuttamisesta, laki kiinteistönmuodostamislain 241 a §:n muuttamisesta, laki ryhmäkannelain 3 §:n muuttamisesta, laki sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta, laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta, laki omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annetun lain 16 §:n muuttamisesta, laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta ja laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 227/2009 vp). Käräjäoikeuslakiin lisätään luettelo käräjäoikeuksista. Käräjäoikeuksien asiallista toimivaltaa koskeviin säännöksiin tehdään ne tarkistukset, joita käräjäoikeusverkoston uudistamista koskevat vuoden 2010 alusta voimaan tulevat säännökset edellyttävät. Lisäksi osakeyhtiölakia ja vakuutusyhtiölakia muutetaan niin, että osakeyhtiölain ja vakuutusyhtiölain soveltamista koskevien asioiden keskittämisestä tiettyihin käräjäoikeuksiin luovutaan. Näitä asioita voidaan käsitellä kaikissa käräjäoikeuksissa. Lait tulevat voimaan 1.1.2010. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Kuntajakolaki (HE 125/2009 vp). Lain rakennetta, käsitteitä ja hallinnollisia menettelyjä selkiytetään. Kuntajaon kehittämisen tavoitteita ja kuntajaon muuttamisen edellytyksiä täsmennetään. Laissa tuodaan selkeämmin esille kuntien ratkaiseva rooli kuntajaon muuttamisen vireillepanossa, valmistelussa ja päätöksenteossa. Kuntalaisten ja muiden asiaan osallisten tahojen vaikuttamismahdollisuuksia tehostetaan siinä vaiheessa, kun kuntajaon muutosesitystä valmistellaan kunnissa. Kuntien yhdistymistä koskevan valtioneuvoston päätöksen edellytyksenä on kuntien valtuustojen yhteinen yhdistymisesitys. Kuntien yhdistymissopimuksen sisällöstä ja sitovuudesta säädetään nykyistä yksityiskohtaisemmin. Säännöksiä kuntien välisestä taloudellisesta selvityksestä siirrettäessä kunnan osa toiseen kuntaan täsmennetään. Laki tulee voimaan 1.1.2010. (VM hallitusneuvos Arto Sulonen 160 32219)

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta, laki perusopetuslain 5 ja 43 §:n muuttamisesta, laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, laki kirjastolain 9 §:n muuttamisesta, laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki lasten päivähoidosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, laki kansanterveyslain 19 §:n muuttamisesta, laki erikoissairaanhoitolain 4 §:n muuttamisesta, laki sosiaalihuoltolain 2 §:n muuttamisesta, laki toimeentulotuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 48 §:n muuttamisesta, laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 5 §:n muuttamisesta, laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 25 §:n muuttamisesta, laki mielenterveyslain 3 §:n muuttamisesta, laki päihdehuoltolain 4 §:n muuttamisesta, laki tartuntatautilain 8 §:n muuttamisesta, laki terveydensuojelulain 58 §:n muuttamisesta, laki elintarvikelain 85 §:n muuttamisesta, laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, laki kemikaalilain 61 §:n muuttamisesta, laki lääkelain 62 §:n muuttamisesta, laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta, laki sosiaalisesta luototuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki raittiustyölain 7§:n muuttamisesta, laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 14 a §:n muuttamisesta ja laki eläinlääkintähuoltolain 15 §:n muuttamisesta HE 174/2009 vp). Lakiin kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta on koottu valtiovarainministeriön hallinnonalalle eräin poikkeuksin nykyisistä hallinnonalakohtaisista valtionosuuksista yleinen valtionosuus, sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen, kuntien kulttuuritoimen ja asukaskohtaisesti rahoitetun taiteen perusopetuksen valtionosuudet. Esi- ja perusopetuksessa valtionosuusperuste muuttuu määräytyen oppilasmäärän sijasta kunnan 6–15-vuotiaiden määrän perusteella. Laissa säädetään esi- ja perusopetuksen järjestäjän oikeudesta saada kotikuntakorvaus oppilaan kotikunnalta. Valtionosuusjärjestelmän uusina osina ovat erityisen harvan asutuksen ja saaristoisuuden perusteella sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnille myönnettävät lisäosat. Yhdistettävissä valtionosuuksissa käytetään yhtä valtionosuusprosenttia. Laissa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammatillisen aikuiskoulutuksen ja ammattikorkeakoulujen sekä liikuntatoimen, nuorisotoimen, museoiden, teatterien ja orkestereiden, opetustuntikohtaisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan rahoitusjärjestelmä säilyy periaatteiltaan ja rakenteiltaan nykyisellään. Laissa säädetään myös eräiden perusopetuslain mukaisten toimintojen rahoituksesta. Perusopetuksen, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja yleisten kirjastojen rahoituksessa luovutaan perustamiskustannuksiin myönnettävistä erillisistä valtionosuuksista ja siirrytään valtionavustusjärjestelmään. Lait tulevat voimaan 1.1.2010. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että 1) kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamista jatketaan saattamalla valtionosuuksien määräytymisperusteet ajan tasalle vastaamaan kuntien erilaisia olosuhteita ja palvelutarpeita sekä siitä, että 2) samalla kustannusneutraliteettiperiaatteesta poiketen lisätään selkeästi valtionosuuksia kuntien lakisääteisten tehtävien turvaamiseksi. (VM lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu 160 32220)

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta, laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n muuttamisesta ja laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 137/2009 vp). Yleinen arvonlisäverokanta korotetaan 22 prosentista 23 prosenttiin. Elintarvikkeisiin ja rehuihin sovellettava verokanta korotetaan 12 prosentista 13 prosenttiin sekä ravintola- ja ateriapalveluihin sovellettava verokanta alennetaan 22 prosentista 13 prosenttiin. Kirjoihin, lääkkeisiin, liikuntapalveluihin, henkilökuljetuksiin, majoituspalveluihin, televisiolupatuloihin, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksiin, tekijän suorittamiin taide-esineiden myynteihin, kaikkien taide-esineiden maahantuontiin, tekijänoikeusjärjestöjen saamiin tekijänkorvauksiin, parturi- ja kampaamopalveluihin sekä eräisiin pieniin korjauspalveluihin sovellettava verokanta korotetaan 8 prosentista 9 prosenttiin. Vakuutusmaksuvero korotetaan 22 prosentista 23 prosenttiin. Lait tulevat voimaan 1.7.2010. (VM neuvotteleva virkamies Tiina Maisala 160 33205)

Laki tuloverolain muuttamisesta, laki varainsiirtoverolain muuttamisesta, laki eräistä yliopistouudistukseen liittyvistä tulo- ja varainsiirtoverotusta koskevista säännöksistä, laki kiinteistöverolain muuttamisesta ja lain arvonlisäverolain muuttamisesta (HE 244/2009 vp). Yliopistojen varsinainen toiminta jää edelleen verotuksen ulkopuolelle. Yliopistot ovat kuitenkin normaalisti verovelvollisia elinkeinotulostaan sekä alennetun verokannan mukaisesti kiinteistötulosta kunnalle ja seurakunnalle. Helsingin yliopistoa koskeva tuloverovapaus poistetaan ja se on samalla tavalla verovelvollinen tulo-, varainsiirto- ja kiinteistöverotuksessa kuin muutkin yliopistot. Arvonlisäverolakiin lisätään säännös yliopistojen arvonlisäverovelvollisuudesta. Lait tulevat voimaan 1.1.2010. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa vuoden 2010 maaliskuun loppuun mennessä eduskunnalle esityksen yliopistolain muuttamisesta siten, että Helsingin yliopistolle korvataan määrä, joka vastaa yliopiston apteekkiliikkeen harjoittamisesta saadun elinkeinotulon perusteella maksettua yhteisöveroa. (VM neuvotteleva virkamies Jari Salokoski 160 33166)

Laki tuloverolain muuttamisesta, laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta, laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki perintö- ja lahjaverolain 7 a ja 9 §:n muuttamisesta, laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta ja laki ennakkoperintälain 11 §:n muuttamisesta (HE 158/2009 vp). Tuloverolakia, perintö- ja lahjaverolakia sekä eräitä muita verolakeja muutetaan siten, että vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuvaan eläkesäästämiseen sovellettava verokohtelu laajennetaan koskemaan sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain mukaiseen säästämissopimukseen perustuvaa säästämistä. Säästäjän ja talletuspankin, rahastoyhtiön tai sijoituspalveluyrityksen välisen pitkäaikaissäästämissopimuksen maksut ovat tuloverotuksessa vähennyskelpoisia samalla tavoin kuin vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut. Säästämissopimuksen mukaisesti sijoitetuille varoille kertyvää tuottoa ei veroteta säästämisaikana. Palvelun tarjoajan eläkeiän täytyttyä tai säädettyjen nostoperusteiden täyttyessä verovelvolliselle maksamat suoritukset luetaan pääomatuloksi. Lait tulevat voimaan 1.1.2010. (VM erityisasiaintuntija Ilkka Lahti 160 32199)

Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta (HE 175/2009 vp). Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisen toiminnan tarkoitusta ja tavoitteita, lain piiriin kuuluvien oppilaitosmuotojen tehtäviä ja oppilaitoksen ylläpitämisluvan sisällön määrittelyä muutetaan. Lakiin lisätään oppilaitosten yhteistyötä koskeva velvoite. Valtionavustusta koskevaa säännöstä muutetaan niin, että vapaan sivistystyön oppilaitoksille on mahdollista myöntää laatu- ja kehittämisavustusta. Ylimääräisten avustusten myöntäminen siirretään Opetushallitukselle. Lisäksi lakiin tehdään kuntien valtionosuusuudistuksesta johtuvia viittaussäännösten muutoksia sekä teknisluonteisia täsmennyksiä. Laki tulee voimaan 1.1.2010. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää vapaan sivistystyön osalta, onko avustuksina myönnettävä rahoitusmalli tarkoituksenmukainen vai tulisiko laatu- ja kehittämisrahoitus siirtää osaksi valtionosuusrahoitusta, miten taiteen perusopetuksen järjestäminen kansalaisopistoissa mahdollistetaan vain yleisen oppimäärän osalta ja mahdollisuudet korottaa taiteen perusopetuksen yksikköhintaa niin, etteivät yksikköhintojen eroavaisuudet ohjaisi kuntien päätöksiä taiteen perusopetuksen järjestämisessä. Hallituksen tulee antaa mahdollisesti tarvittavat esitykset säädösten muuttamiseksi eduskunnalle viivytyksettä. (OPM hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä 160 77271)

Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta ja laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta (HE 205/2009 vp). Tukijärjestelmää jatketaan siten, että luopumistukea maksetaan myös vuosina 2011–2014 toteutettujen luopumisten perusteella. Tuen edellytykset ja ehdot säilyvät pääosin ennallaan. Ennen luopumista voi kuitenkin luovuttaa peltoa uusjakoon ilman, että maatilaa katsotaan pirstotuksi, usean omistajan maatilalla voi rajatuissa tapauksissa toteuttaa eriaikaisen luopumisen, porotaloudessa tulee tietyin edellytyksin mahdolliseksi puolison jatkaminen porotaloudessa, luopumisen yhteydessä pidätettävän pellon ja porojen määrää jonkin verran lisätään, takaisinperintää koskevia säännöksiä yhdenmukaistetaan eläkelainsäädännön kanssa, hoitokuluja koskevaa säännöstä täsmennetään ja lakiin tehdään eräitä muitakin täsmennyksiä ja vähäisiä muutoksia. Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Lain maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta 33 §:n 1 momentti ja 34, 35 ja 51 § tulevat voimaan 1.1.2010. (MMM lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa 160 54298)

Laki rautatielain muuttamisesta (HE 207/2009 vp). Rautatielain säännökset, joissa mainitaan Rautatievirasto tai Ratahallintokeskus toimivaltaisina viranomaisina, muutetaan virastouudistuksen mukaisesti. Samalla muutetaan lain turvallisuustodistusta koskevat ja siihen liittyvät säännökset. Lisäksi lakiin tehdään muutokset, jotka aiheutuvat rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain uudistamisesta. Laki tulee voimaan 1.1.2010. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 160 28470)

Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä (HE 249/2009 vp). Euroopan unionin niin sanottuun kolmanteen rautatiepakettiin kuuluva vetureita ja junia rautateillä yhteisössä ajavien veturinkuljettajien hyväksymisestä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/59/ EY (veturinkuljettajadirektiivi) pannaan kansainvälisesti täytäntöön. Rautateiden liikenneturvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden rekisteröinti siirretään rautatieliikenteen ja radanpidon harjoittajilta Liikenteen turvallisuusvirastolle. Veturinkuljettajadirektiivin edellyttämät lupakirja ja lisätodistus erotetaan muille kuin liikkuvan kaluston kuljettajille myönnettävistä kelpoisuuskirjoista. Lailla tarkennetaan hallinnollisia säännöksiä, säädetään lupakirjarekisteriin ja lisätodistusrekisteriin liittyvistä asioista ja tarkennetaan huumaavan aineen käyttämisestä rautateillä aiheutuvia seuraamuksia. Laki tulee voimaan 1.1.2010. (LVM hallitusneuvos Pekka Kouhia 160 28612)

Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä, laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta, laki merilain muuttamisesta, laki laivaväen luetteloinnista annetun lain muuttamisesta, laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n kumoamisesta, laki aluksen lastiviivojen määräämisestä ja merkitsemisestä suoritettavasta maksusta annetun lain kumoamisesta ja laki kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja niiden soveltamisesta annetun lain 2 §:n kumoamisesta (HE 250/2009 vp). Aluksen merikelpoisuutta ja turvallista käyttöä sekä laivanisännän turvallisuusjohtamisjärjestelmää koskevat säännökset saatetaan perustuslain edellyttämällä tavalla lain tasolle. Lait tulevat voimaan 1.1.2010. (LVM hallitusneuvos Anna Sotaniemi 160 28491)

Laki alueiden kehittämisestä, laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta, laki rakennerahastolain muuttamisesta, laki ulkorajayhteistyön hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 22 §:n muuttamisesta (HE 146/2009 vp). Alueiden kehittämisen suunnittelujärjestelmää vahvistetaan ja selkeytetään alueiden kehittämisen roolia valtioneuvoston ja eri hallinnonalojen päätöksenteossa. Alueiden kehittämisen tavoitteita tarkennetaan vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä. Lisäksi säädetään tukea myöntävistä viranomaisista sekä tuen myöntämiseen ja käyttämiseen sekä valvontaan liittyvistä seikoista. Rakennerahastolakiin ja lakiin ulkorajayhteistyön hallinnosta tehdään aluehallinnon uudistamisesta ja alueiden kehittämislain kumoamisesta johtuvat sekä eräät ohjelmien täytäntöönpanon edellyttämät muutokset. Lait tulevat voimaan 1.1.2010. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää hallituksen tarkkaan seuraavan maakunnan liittojen yhteistoimintajärjestelyjä ja niiden toimivuutta sekä ryhtyvän välittömästi toimenpiteisiin maakunnan liittojen yhteistyötä haitallisesti rajoittavien esteiden poistamiseksi, mikäli tällaisia esteitä ilmenee yhteistoiminnassa, jota tehdään alueella, joka poikkeaa alueiden kehittämisestä annettavan lain 11 §:ssä tarkoitetusta yhteistoiminta-alueesta. (TEM hallitusneuvos Tuula Manelius 010 60 64909)

Laki palkkaturvalain muuttamisesta ja laki merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta (HE 219/2009 vp). Väärinkäytösten estämistä koskevassa säännöksessä todetaan, että palkkaturvaviranomaisella on perustellusta syystä oikeus evätä palkkaturva tai harkita maksettavan palkkaturvan määrä, jos työntekijä on jatkanut työsuhteessa vielä senkin jälkeen, kun hänen on täytynyt tietää työnantajansa maksukyvyttömyydestä. Työn suorittamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamista palkkaturvana täsmennetään siten, että tällainen kustannus voidaan maksaa palkkaturvana, jos se on luonteeltaan tavanomainen ja määrältään kohtuullinen. Odotusajan palkan maksamista palkkaturvana rajataan siten, ettei odotusajan palkkaa makseta enempää kuin palkkaturvana maksetaan saatavia, joiden viivästymisestä odotusajan palkan maksuvelvollisuus aiheutuu. Takaisinmaksuvelvollisuuden määräämismenettelyä selvennetään siten, että palkkaturvaviranomainen voi ratkaista palkkaturvana maksetuista saatavista vastuussa olevan takaisinmaksuvelvollisuuden palkkaturvapäätöksessä tai erillisellä takaisinmaksuvelvollisuutta koskevalla päätöksellä. Palkkaturvaviranomaisen tiedonsaantia koskevaa säännöstä täydennetään siten, että palkkaturvaviranomainen saa palkkaturvahakemuksen käsittelyä varten välttämättömät tiedot myös Eläketurvakeskukselta. Säännökseen lisätään myös maininta viranomaisen oikeudesta saada tiedot maksutta. Lisäksi tehdään aluehallinnon uudistuksesta johtuvat muutokset. Lait tulevat voimaan 1.1.2010. (TEM ylitarkastaja Nico Steiner 010 60 49001)

Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta (HE 224/2009 vp). Lailla selkeytetään haittarahan perusteena olevan pysyvän yleisen haitan käsitettä. Lakiin kirjataan nykyistä tarkemmin haittarahakorvauksen myöntämiseen ja suuruuteen vaikuttavat perusteet. Laki sisältää myös erityisen säännöksen kivun aiheuttaman haitan arvioinnista. Haittarahan määrää voidaan oikaista jo, kun vamman tai sairauden aiheuttama haitta pahenee vähintään yhdellä haittaluokalla. Tarkemmat säännökset vamma- ja sairauskohtaisesta lääketieteellisestä haittaluokituksesta annetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Laki tulee voimaan 1.1.2010. (STM hallitussihteeri Tiina Muinonen 160 74412)

Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta ja laki merimieseläkelain muuttamisesta (HE 181/2009 vp). Lakeihin tehdään ne yleiset yhteisöoikeudelliset muutokset, jotka ovat tarpeen johtuen uudesta osakeyhtiölaista ja sen pohjalta toteutetusta uudesta vakuutusyhtiölaista. Lait tulevat voimaan 30.12.2009. (STM hallitusneuvos Juhani Turunen 160 74470)

Laki sairausvakuutuslain 8 ja 12 luvun muuttamisesta ja laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta (HE 182/ 2009 vp). Opintotuen ja sairauspäivärahan keskinäistä ensisijaisuutta muutetaan siten, että sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha estävät opintotuen myöntämisen. Opintotuen lakkauttamisen jälkeen opiskelija siirtyy opintotuen asumislisän piiristä yleisen asumistuen piiriin. Lait tulevat voimaan 1.8.2010. (STM lakimies Pekka Humalto 160 73914)

Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta (HE 167/2009 vp). Öljysuojamaksu nostetaan 0,5 eurosta tonnilta 1,5 euroon tonnilta. Vastaavasti nostetaan rahaston pääomarajoja. Öljysuojamaksun korotusta peritään vuoden 2012 loppuun saakka ja rahaston pääomakorotus on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka. Lisäksi öljysuojamaksun kantoa koskevia säännöksiä tarkistetaan EY:n uudistetun tullikoodeksin johdosta. Laki tulee voimaan 1.1.2010. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdollisuuksia laajentaa öljysuojarahaston rahoituspohjaa sekä huolehtii öljysuojarahaston jatkuvuudesta ja sen toimintakyvyn turvaamisesta tarvittaessa talousarvioratkaisuin. (YM lainsäädäntöneuvos Tuomas Aarnio 050 363 4413)

Laki vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta (HE 237/2009 vp). Lain määritelmäpykälään lisätään uusi käsite, vesistöalueen osa. Käsitettä käytetään valtakunnan rajan ylittävien vesienhoitoalueiden määrittämisessä. Laki tulee voimaan 15.1.2010. (YM neuvotteleva virkamies Airi Karvonen 050 361 6394)

Tasavallan presidentti hyväksyi etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevaan vuoden 1979 kansainväliseen yleissopimukseen tehdyt muutokset ja Suomen liittymisen kansainväliseen COSPAS-SARSAT-ohjelmaan käyttäjävaltiona ja vahvisti lain etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain kansainvälisen COSPAS-SARSAT-ohjelman käyttäjävaltion liittymisilmoituksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lain meripelastuslain muuttamisesta (HE 185/ 2009 vp). Lakien voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Laki meripelastuslain muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2010. (SM ylitarkastaja Anne Ihanus 071 87 21607)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2010 sekä esityksestä vuoden 2010 talousarvioesityksen (HE 138/2009 vp) täydentämisestä merkittäväksi pöytäkirjaan (HE 138/2009 vp ja HE 241/2009 vp). Eduskunta on 18.12.2009 päättänyt, että vuotta 2010 koskevaa talousarviota sovelletaan 1.1.2010 alkaen. Eduskunnan lausuma; Momentti 26.40.01: Eduskunta edellyttää, että Suomen turvapaikkapolitiikkaa koskevat linjaukset ja käytännöt sekä hakijoille maksettavat korvaukset saatetaan mahdollisimman yhteneviksi Pohjoismaiden ja vertailukelpoisten EU-maiden kanssa, korostaen samalla päätöksenteon korkeaa laatua ja hakijoiden kohtelua ihmisoikeusstandardien mukaisesti. (VM lainsäädäntöneuvos Martti Anttinen 160 33015)

Tasavallan presidentti hyväksyi alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetut I ja II liitteet sekä alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen siltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan ja vahvisti lain alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun I liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun II liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien valvonnasta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, merenkulun ympäristönsuojelulain, öljyvahinkojen torjuntalain, lain öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta, lain merensuojelulain 2 ja 13 §:n muuttamisesta, lain ympäristönsuojelulain muuttamisesta, lain Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain muuttamisesta, lain jätelain 73 a §:n muuttamisesta, lain alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta, lain rikoslain muuttamisesta, lain tutkinnan toimittamisesta ja pakkokeinojen käyttämisestä ulkomaisessa kauppa-aluksessa rikoksen johdosta eräissä tapauksissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta, lain Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 ja 21 §:n muuttamisesta, lain pelastuslain 1 ja 69 §:n muuttamisesta ja lain puolustusvoimista annetun lain 11 §:n muuttamisesta (HE 248/2009 vp). MARPOL 73/78 yleissopimuksen uudistettu öljyä koskeva I liite ja haitallisia nestemäisiä aineita koskeva II liite sisältävät lähinnä teknisluontoisia muutoksia. AFS-yleissopimuksen hyväksyminen on lähinnä sopimustekninen, koska yleissopimusta vastaavat määräykset ovat jo Suomessa voimassa EU:n asetuksella. Merenkulun ympäristönsuojelulaki koskee alusten tavanomaisesta toiminnasta peräisin olevia päästöjä ja öljyvahinkojen torjuntalaki koskee maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen sekä aluksista aiheutuvien öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaa. Lait tulevat voimaan 1.1.2010. Sopimusten voimaansaattamislakien voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että mikäli aiottu rikkipäästöjen vähentäminen johtaa jatkossa kohtuuttomiin kustannuksiin suomalaisen elinkeinoelämän kannalta, hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin näiden seurausten lieventämiseksi. (LVM hallitusneuvos Lolan Eriksson 160 28493)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 29.12.2009 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Yleissopimuksen (SopS 89/1986) muutokset ovat tulleet kansainvälisesti voimaan 1.7.2006. Etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki tulee voimaan 1.1.2010. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (SM ylitarkastaja Anne Ihanus 071 872 1607)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 29.12.2009 seuraavat kansainväliset asiat:

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvien luokituslaitosten valtuuttamisesta annettujen ohjeiden muutosten hyväksyminen. Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitea (MSC) on hyväksynyt 81. istunnossaan päätöslauselman 208, jolla muutetaan ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen (ns. SOLAS-yleissopimus) liittyviä luokituslaitosten valtuuttamisesta annettuja ohjeita. Päätöslauselmalla 208(81) muutetaan ohjeiden liitettä, joka koskee luokituslaitoksilta edellytettäviä vähimmäisvaatimuksia. Luokituslaitoksen tulee käyttää lakisääteisissä katsastus- ja todistustehtävissä ainoastaan päätoimisia katsastajia tai tarkastajia. (LVM hallitusneuvos Anna Sotaniemi 160 28491)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 29.12.2009 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti ratkaisi yhden armonanomusasian. (OM hallitusneuvos Markku Kuusela 160 67571)

Tasavallan presidentti ratkaisi 27 armonanomusasiaa. (OM vanhempi hallitussihteeri Eva Tams 160 67625)

Lippueamiraali Veli Jukka Pennalan, prikaatikenraali Juha-Pekka Liikolan, prikaatikenraali Lauri Tapio Purasen ja kenraalimajuri Vesa Tapio Tynkkysen määrääminen osallistumaan sotilasoikeudenkäyntiasiain käsittelyyn korkeimmassa oikeudessa 1.1.2010–31.12.2011. (OM erityisasiantuntija Pekka Pärnänen 160 67610)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 29.12.2009 seuraavat nimitysasiat:

Määräaikainen laamanni, käräjätuomari Esko Antero Randelin Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenlaamannin virkaan, kansliapäällikkö Tomi Pekka Vistilä Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan ja määräaikainen esittelijä, viskaali Mari Pauliina Hermunen Hyvinkään käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2010 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 29.12.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2010. Vahvistetussa käräjäoikeuslain 1 §:ssä luetellaan yleisinä alioikeuksina toimivat käräjäoikeudet. Valtioneuvosto on antanut asetuksen käräjäoikeuksien tuomiopiireistä, joka tulee voimaan 1.1.2010. Asetuksen 2 §:ssä luetellaan käräjäoikeudet ja niiden tuomiopiireihin kuuluvat kunnat. Kuntaliitosten vuoksi asetusta joudutaan muuttamaan ennen sen voimaantuloa vastaamaan 1.1.2010 voimassa olevaa kuntajakoa. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä osakeyhtiölain soveltamista koskevissa riita-asioissa annetun asetuksen kumoamisesta, valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä yrityksen saneerausta koskevissa asioissa, valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa ja valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä maaoikeuden käsiteltäviksi säädetyissä asioissa. Osakeyhtiölain 24 luvun 1 §:n säännöksen johdosta osakeyhtiölain soveltamista koskevien asioiden keskittämisestä tiettyihin käräjäoikeuksiin luovutaan. Vahvistetuissa yrityksen saneerauksesta annetun lain 67 §:ssä, ulosottokaaren 11 luvun 2 §:ssä ja kiinteistönmuodostamislain 241 a §:ssä säädetään niistä käräjäoikeuksista, joissa käsitellään yrityksen saneerauksesta annetussa laissa tarkoitettuja asioita ja ulosottokaaressa tarkoitettuja ulosottovalituksia ja jotka toimivat kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitettuina käräjäoikeuksina. Lait tulevat voimaan 1.1.2010. Mainittujen lainkohtien mukaan käräjäoikeuksien tuomiopiireistä näissä asioissa säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2010. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Valtioneuvoston asetus pakolaisista ja eräistä muista maahanmuuttajista sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta. Asetus liittyy aluehallintouudistukseen. Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen aluehallinnon viranomaisten tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Tässä yhteydessä muutetaan maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annettua lakia. Laki tulee voimaan 1.1.2010. Eduskunta on hyväksynyt eräiden tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastoon koskevan hallituksen esityksen. Esitykseen sisältyvä laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2010. Maahanmuuttovirastolle siirretään toimivalta turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton käytännön toiminnan ohjauksesta ja suunnittelusta sekä ihmiskaupan uhrien auttamisen toimeenpanon ohjauksesta. Valtioneuvoston päätös muutetaan viranomaisten tehtäväjaon osalta vastaamaan edellä mainittuja lainmuutoksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (SM lainsäädäntöneuvos Henri Helo 160 42977)

Valtioneuvoston asetus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetus liittyy aluehallintouudistukseen. Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen aluehallinnon viranomaisten tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Tässä yhteydessä muutetaan maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annettua lakia. Laki tulee voimaan 1.1.2010. Eduskunta on hyväksynyt eräiden tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastoon koskevan hallituksen esityksen. Esitykseen sisältyvän laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2010. Maahanmuuttovirastolle siirretään toimivalta turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton käytännön toiminnan ohjauksesta ja suunnittelusta sekä ihmiskaupan uhrien auttamisen toimeenpanon ohjauksesta. Asetusta muutetaan viranomaisten tehtäväjaon osalta vastaamaan edellä mainittuja lainmuutoksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (SM lainsäädäntöneuvos Henri Helo 160 42977)

Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetuksen muutos liittyy aluehallintouudistukseen. Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen aluehallinnon viranomaisten tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Lainmuutosten tulee voimaan 1.1.2010. Asetusta muutetaan siten, että viittaukset työ- ja elinkeinokeskukseen korvataan viittauksilla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen ja viittaukset lääninhallitukseen viittauksilla aluehallintoviranomaiseen. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (SM lainsäädäntöneuvos Henri Helo 160 42977)

Valtioneuvoston asetus palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta. Asetuksella tehdään aluehallintouudistuksesta johtuvat muutokset sekä eräät muut viranomaisten nimenmuutokset. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (SM hallitusneuvos Tarja Oksanen 160 42973)

Valtioneuvoston asetus Pelastusopistosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksella tehdään aluehallintouudistuksesta johtuvat muutokset. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (SM hallitusneuvos Tarja Oksanen 160 42973)

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella tehdään aluehallintouudistuksesta johtuvat muutokset sekä eräät muut viranomaisten nimenmuutokset. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (SM hallitusneuvos Tarja Oksanen 160 42973)

Valtioneuvoston asetus meripelastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään 1.1.2010 voimaan tulevan meripelastuslain muutoksen johdosta tarpeelliset muutokset. Lisäksi asetukseen lisätään uudet säännökset hätäradioliikenteestä vastaavan henkilön kelpoisuusvaatimuksista ja rajavartiolaitoksen osallistumisesta perustasoiseen ensihoitopalveluun. Asetus tulee voimaan 1.1.2010 kielitaitovaatimuksia koskevin siirtymäsäännöksin. (SM ylitarkastaja Anne Ihanus 071 872 1607)

Valtioneuvoston asetus rahapeliluvan maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta. Määräaikaisena voimassa ollut valtioneuvoston asetus on edelleen tarpeellinen. Asetus annetaan edelleen määräaikaisena siten, että se on voimassa 31.12.2011 saakka. Asetus sisältää maksujen korotuksia. Korotuksista huolimatta asetuksen taloudelliset vaikutukset ovat vähäiset. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (SM tuottavuusvirkamies Pekka Taipale 160 42528)

Valtioneuvoston asetus maan jakamisesta sotilaslääneihin ja aluetoimistoihin annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että siinä ei enää mainita operatiivisia sotilasläänejä, koska organisaatio on jatkossa nimeltään sotilaslääni. Säännökset alueellisista sotilaslääneistä poistetaan, koska alueelliset sotilasläänit lakkautetaan ja tehtävät siirretään sotilasläänien esikunnille ja eräille aluetoimistoille. Muutokset johtuvat puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (PLM hallitusneuvos Seppo Kipinoinen 160 88109)

Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään sotilasprofessorin virka ja virassa edellytettävät erityiset kelpoisuusvaatimukset. Pääesikunta julistaa haettavaksi professorin ja sotilasprofessorin virat. Professorin arvonimen saajalta edellytetään professorilta vaadittavaa tieteellistä pätevyyttä ja käytännön perehtyneisyyttä tehtäväalaan. Lisäksi asetukseen lisätään viittaus puolustusvoimista annetun lain 38 a §:ään, jossa säädetään professorin ja sotilasprofessorin tehtävistä sekä viran täyttämisestä. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (PLM hallitusneuvos Seppo Kipinoinen 160 88109)

Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Hallituksen maaliskuussa 2009 tekemään sähköistä asiointia ja tietoyhteiskuntakehityksen vauhdittamista koskevaan kannanottoon perustuen valtiovarainministeriö asetti huhtikuussa 2009 Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe-ohjelma). Ohjelman tavoitteena on edistää sähköistä asiointia siten, että kansalaisten ja yritysten sähköinen asiointi on mahdollista vuoteen 2013 mennessä kattaen kaikki keskeiset palvelut. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi kesäkuussa 2009 Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe-ohjelma) toimenpiteitä ja linjauksia. Ohjelman toimikausi päättyy helmikuussa 2014. Ohjelman toteuttamissuunnitelmassa vuosille 2009–2014 todetaan, että Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) toimikauden päättyessä vuoden 2009 lopussa SADe-ohjelman johtoryhmän tehtävät yhdistetään JUHTAn tehtäviin päällekkäisen toiminnan välttämiseksi ja JUHTAn kokoonpanoa laajennetaan vastaamaan SADe-ohjelman kokoonpanoa. Asetukseen tehdään edellä mainittuihin kannanottoihin, linjauksiin ja toimenpiteisiin liittyvät muutokset. Muutokset koskevat neuvottelukunnan kokoonpanoa, tehtäviä ja toiminnan järjestämistä. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (VM kehittämisjohtaja Marko Puttonen 160 32232)

Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään aluehallintouudistuksesta aiheutuvat teknisluonteiset muutokset. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (VM kehittämisjohtaja Marko Puttonen 160 32232)

Valtioneuvoston asetus sidottuun pitkäaikaissäästämiseen liittyvästä palveluntarjoajan tietojenantovelvollisuudesta. Asetuksella säädetään sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain mukaisesta palveluntarjoajan velvollisuudesta antaa säästäjälle riittävät tiedot pitkäaikaissäästämissopimuksesta ja säästövarojen sijoittamisesta ennen sopimussuhteen syntymistä ja sopimussuhteen aikana. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (VM finanssineuvos Urpo Hautala 160 34703)

Valtioneuvoston asetus valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin. Asetuksessa säädetään tarkemmista ehdoista, jotka valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin annetussa laissa tarkoitettujen pääomalainojen on täytettävä. Asetus tulee voimaan 1.1.2010 ja on voimassa 30.4.2010 saakka. (VM lainsäädäntöneuvos Markku Sorvari 160 33040)

Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta. Asetuksessa säädetään uudistetun valtionosuusjärjestelmän valtionosuuslaskennan perusteena olevista perushinnoista, kuntien syrjäisyysluvuista ja niiden määräytymisestä, verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksessa huomioon otettavista verotuloista, kotikuntakorvauksia koskevien tietojen toimittamisesta, valtion ja kuntien välistä kustannustenjakoa koskevista neuvotteluista sekä peruspalveluiden hintaindeksistä. Asetus vastaa asiasisällöltään pääosin kumottavaa asetusta kuntien valtionosuudesta. Asetuksen perushinnat on laskettu kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 68 §:n mukaisesti. Perushinnat on laskettu siten, että vuoden 2009 tasoon verrattuna perushinnoissa on otettu huomioon vain arvioidut kustannustason korotukset sekä valtionosuustehtävien laadun ja laajuuden muutokset. Esi- ja perusopetuksen osalta perushinnassa otetaan huomioon opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain perusteella rahoitettavat tietyt tehtävät. Taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen perushinnat asukasta kohden vuodelle 2010 säädetään valtion talousarvion rajoissa. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (VM lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu 160 32220)

Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksen säännöksiä muutetaan koskien muun muassa tiliviraston käsitettä, toiminta- ja taloussuunnittelua, tulojen ja menojen käsittelyä, koneellisten tietovälineiden hyväksikäyttöä kirjanpidossa sekä tiliviraston tilinpäätöksen allekirjoittamista. Asetuksesta kumotaan talousarviolakiin siirretyt valtion taloushallinto-organisaatiota koskevat ja eräät muut valtion taloushallintoorganisaatiota koskevat säännökset sekä niin sanottuja tulossopimusvirastoja koskeva sääntely. Lisäksi asetukseen lisätään lahjoitus- ja testamenttivarojen vastaanottamista ja käyttöä koskevat säännökset. Asetukseen tehdään myös eräitä muita tarkistuksia sekä kumotaan eräitä tarpeettomia säännöksiä. Tiliviraston käsitettä, toiminta- ja taloussuunnittelua, taloushallinto-organisaatiota sekä lahjoitus- ja testamenttivarojen vastaanottamista ja käyttöä koskevat muutosehdotukset liittyvät talousarviolain muutoksen voimaantuloon vuoden 2010 alusta. Muiden asetusmuutosten osalta tavoitteena on valtion taloushallinnon menettelyjen nykyaikaistaminen ja yksinkertaistaminen. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (VM budjettisihteeri Niko Ijäs 160 32600)

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain nojalla annetaan uusi asetus. Asetuksessa säädetään nykyiseen tapaan lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen yksikköhinnan laskemisesta ja porrastamisesta sekä opiskelijamäärien laskemisesta. Sisällöltään muutettavia säännöksiä voimassa olevaan rahoitusasetukseen verrattuna ovat ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintaan toiminnan tuloksellisuuden perusteella tehtävän porrastuksen määrittelyä koskevat säännökset, eräät ammatillisen koulutuksen koulutusalojen sisällä tehtävät yksikköhinnan porrastuksia koskevat ja ohjaavan ja valmistavan koulutuksen porrastamista koskevat säännökset. Oppilaitosmuotoisena ja oppisopimuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhinnan porrastamista toiminnan tuloksellisuuden perusteella koskevat säännökset ovat uusia. Perustamishankkeita koskeva säännöksiä on muutettu siltä osin kuin valtionosuuden muuttaminen esi- ja perusopetuksen, lukioiden ja kirjastojen osalta sitä edellyttää. Lisäksi niin sanottua pienten hankkeiden alarajaa nostetaan kustannustasoa vastaavasti. Asetus tulee voimaan 1.1.2010 siirtymäsäännöksin. (OPM hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä 160 77271)

Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 6 a §:n kumoamisesta. Asetuksen 6 a § kumotaan tarpeettomana, koska muutetussa vapaasta sivistystyöstä annetun lain 16 §:ssä säädetään myös mainitun lain nojalla myönnettävistä valtionavustuksia koskevista valtionapuviranomaisista. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (OPM hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä 160 77271)

Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen muuttamisesta. Perusopetuslain 5 §:ään on 1.1.2009 lukien lisätty säännökset joustavan perusopetuksen toiminnasta. 5 §:n 2 momentin mukaan tarkemmat säännökset joustavan perusopetuksen toiminnan järjestämisestä annetaan valtioneuvoston asetuksella. Asetukseen lisätään uusi 9 a § ja 9 b §, joissa säädetään joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteista ja sisällöstä sekä oppilaan ottamisesta joustavan perusopetuksen toimintaan. Lisäksi asetuksen 20 §:ään tehdään tekninen muutos. Pykälästä poistetaan säännös, jonka mukaan perusopetuslain 5 ja 7 §:ssä tarkoitettu lupahakemus on toimitettava lääninhallitukselle. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (OPM hallitusneuvos Outi Luoma-aho 160 77466)

Valtioneuvoston asetus saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista. Asetus annetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 45 §:n 1 momentin nojalla. Päätöstä sovelletaan kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien järjestämään koulutukseen saamelaisten kotiseutualueen kunnissa. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (OPM hallitusneuvos Outi Luoma-aho 160 77466)

Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään teknisluonteisia muutoksia. Asetuksessa olevat viittaukset työ- ja elinkeinokeskuksiin muutetaan vastaamaan aluehallintouudistuksen mukaisia uusia alueellisia viranomaisia. Lisäksi asetuksen artiklaviittaukset muutetaan vastaamaan muuttunutta EY-lainsäädäntöä. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 160 52229)

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään teknisluonteisia muutoksia. Asetuksessa olevat viittaukset työ- ja elinkeinokeskuksiin muutetaan vastaamaan aluehallintouudistuksen mukaisia uusia alueellisia viranomaisia. Lisäksi asetuksen artiklaviittaukset muutetaan vastaamaan muuttunutta EY-lainsäädäntöä. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 160 52229)

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään teknisluonteisia muutoksia. Asetuksessa olevat viittaukset työ- ja elinkeinokeskuksiin muutetaan vastaamaan aluehallintouudistuksen mukaisia uusia alueellisia viranomaisia. Lisäksi asetuksen artiklaviittaukset muutetaan vastaamaan muuttunutta EY-lainsäädäntöä. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 160 52229)

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnasta vuosina 2008–2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään teknisluonteisia muutoksia. Asetuksessa olevat viittaukset työ- ja elinkeinokeskuksiin muutetaan vastaamaan aluehallintouudistuksen mukaisia uusia alueellisia viranomaisia. Lisäksi asetuksen artiklaviittaukset muutetaan vastaamaan muuttunutta EY-lainsäädäntöä. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 160 52229)

Valtioneuvoston asetus ohjelmakauden 2000–2006 luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen sekä ohjelmakauden 1995–1999 erityisympäristötukisopimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään teknisluonteisia muutoksia. Asetuksessa olevat viittaukset työ- ja elinkeinokeskuksiin muutetaan vastaamaan aluehallintouudistuksen mukaisia uusia alueellisia viranomaisia. Lisäksi asetuksen artiklaviittaukset muutetaan vastaamaan muuttunutta EY-lainsäädäntöä. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 160 52229)

Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 7 §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään teknisluonteisia muutoksia. Asetuksessa olevat viittaukset työ- ja elinkeinokeskuksiin muutetaan vastaamaan aluehallintouudistuksen mukaisia uusia alueellisia viranomaisia. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 160 52229)

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään teknisluonteisia muutoksia. Asetuksessa olevat viittaukset työ- ja elinkeinokeskuksiin muutetaan vastaamaan aluehallintouudistuksen mukaisia uusia alueellisia viranomaisia. Lisäksi asetuksen artiklaviittaukset muutetaan vastaamaan muuttunutta EY-lainsäädäntöä. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 160 52229)

Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään teknisluonteisia muutoksia. Asetuksessa olevat viittaukset työ- ja elinkeinokeskuksiin muutetaan vastaamaan aluehallintouudistuksen mukaisia uusia alueellisia viranomaisia. Lisäksi asetuksen artiklaviittaukset muutetaan vastaamaan muuttunutta EY-lainsäädäntöä. Seuraamusten osalta tarkennetaan, että tukea vähennetään myös niissä tapauksissa, joissa lisätoimenpiteen ehtojen noudattamista ei ole pystytty todentamaan tuensaajan toimittamien puutteellisten asiakirjojen vuoksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 160 52229)

Valtioneuvoston asetus vuonna 2010 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että avustus kasvihuoneinvestointeihin myönnetään EU:n osaksi rahoittamana. Turkistarhauksen investoinneissa, joilla minkkien ja kettujen häkit korvataan eläinsuojelulaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä asetetut edellytykset täyttävillä häkeillä, avustuksen enimmäismäärää nostetaan 15 prosentista 22 prosenttiin. Tukikohde rakennetun maatalouskiinteistön hankinta poistetaan toistaiseksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (MMM hallitussihteeri Mika Saari 160 52242)

Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Vuoden 2010 alussa toteutettavan liikennehallinnon virastouudistuksen yhteydessä lakkautetaan Ratahallintokeskus ja Rautatievirasto. Ratahallintokeskus yhdistetään samasta ajankohdasta toimintansa aloittavaan Liikennevirastoon, jolle siirretään Ratahallintokeskuksen tehtävät. Rautatievirasto yhdistetään samoin vuoden 2010 alussa toimintansa aloittavaan Liikenteen turvallisuusvirastoon, jolle siirretään Rautatieviraston tehtävät. Ratahallintokeskukselle asetuksessa säädetyt tehtävät ja toimivalta siirretään Liikennevirastolle ja vastaavasti Rautatievirastolle asetuksessa säädetyt tehtävät ja toimivalta siirretään Liikenteen turvallisuusvirastolle muuttamatta säännöksiä sisällöllisesti. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 160 28470)

Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin hakemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Ratahallintokeskus lakkautetaan liikennehallinnon virastouudistuksen yhteydessä vuoden 2010 alussa ja sen tehtävät siirretään samasta ajankohdasta lukien toimintansa aloittavalle Liikennevirastolle. Asetuksella muutetaan ne asetuksen säännökset, joissa säädetään Ratahallintokeskuksen tehtävistä siten, että niissä mainitaan toimivaltaisena viranomaisena Liikennevirasto Ratahallintokeskuksen sijasta. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 160 28470)

Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavista palveluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 1 §:ssä säädetään Ratahallintokeskuksen tarjoamista valtion rataverkon peruspalveluista ja 2 §:ssä Ratahallintokeskuksen tarjoamista muista palveluista. Ratahallintokeskus lakkautetaan liikennehallinnon virastouudistuksen yhteydessä vuoden 2010 alussa ja sen tehtävät siirretään samasta ajankohdasta lukien toimintansa aloittavalle Liikennevirastolle. Asetuksella muutetaan ne asetuksen säännökset, joissa säädetään Ratahallintokeskuksen tehtävistä siten, että niissä mainitaan toimivaltaisena viranomaisena Liikennevirasto Ratahallintokeskuksen sijasta. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 160 28470)

Valtioneuvoston asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen muuttamisella otetaan huomioon liikennehallinnon virastouudistuksen aiheuttamat nimen muutokset. Viittaukset Merenkulkulaitokseen korvataan asetuksessa viittauksilla Liikenteen turvallisuusvirastoon. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (LVM hallitusneuvos Anna Sotaniemi 160 28491)

Valtioneuvoston asetus merilain 10 a luvun 8 §:n soveltamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen muuttamisella otetaan huomioon liikennehallinnon virastouudistuksen aiheuttamat nimen muutokset. Viittaukset Merenkulkulaitokseen korvataan asetuksessa viittauksilla Liikenteen turvallisuusvirastoon. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (LVM hallitusneuvos Anna Sotaniemi 160 28491)

Valtioneuvoston asetus nimetyn katsastajan, aluksenmittaajan ja tarkastajan pätevyysvaatimuksista. Asetus liittyy alusturvallisuuslainsäädännön uudistamiseen. Se annetaan aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain sekä merenkulun ympäristönsuojelulain nojalla. Asetus sisältää yksityiskohtaisemmat säännöt muun muassa nimetyn katsastajan ja nimetyn aluksenmittaajan pätevyysvaatimuksista sekä nimetyn tarkastajan pätevyysvaatimuksista. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (LVM hallitusneuvos Anna Sotaniemi 160 28491)

Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä. Asetus sisältää yksityiskohtaisemmat säännöt muun muassa aluksen miehityksen vahvistamisesta ja miehitystodistuksesta, todistusta annettaessa huomioon otettavista seikoista, laivanisännän ja aluksen päällikön velvollisuuksista, pätevyyskirjan hakemisesta ja antamisesta sekä hätätilanne- ja terveydenhuoltokoulutuksesta. Laivaväkeä ja aluksen turvallisuusjohtamista koskevan lain 6, 7, 9, 16, 17, 18, 19 ja 21 §:ssä edellytetään, että näistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Asetus ei merkittävästi muuta voimassa olevaa sääntelyä. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (LVM hallitusneuvos Anna Sotaniemi 160 28491)

Valtioneuvoston asetus alusliikennepalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen muuttamisella otetaan huomioon liikennehallinnon virastouudistuksen aiheuttamat nimen muutokset. Viittaukset Merenkulkulaitokseen korvataan asetuksessa viittauksilla Liikennevirastoon. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (LVM hallitusneuvos Anna Sotaniemi 160 28491)

Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista. Asetus vastaa muilta osin täysin aiempaa asetusta, mutta toimivaltaisen viranomaisen osalta Ilmailuhallinnon sijaan uudessa asetuksessa viitataan Liikenteen turvallisuusvirastoon. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (LVM hallitussihteeri Topi Sirén 160 28457)

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä. Laissa alueiden kehittämisestä valtioneuvosto valtuutetaan antamaan tarkempia säännöksiä asetuksella. Asetuksella säädetään tarkemmin alueiden kehittämiseen liittyvästä yhteistyöstä valtakunnan ja maakuntatasolla, kehittämiseen kuuluvasta ohjelmatyöstä ja alueiden kehittämisen vaikuttavuuden seurannasta. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (TEM hallitusneuvos Tuula Manelius 010 60 64909)

Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja elinkeinoministeriön ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta. Laissa eräiksi työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamiseksi valtioneuvosto valtuutetaan antamaan tarkempia säännöksiä asetuksella myönnettävästä tuesta, tukimenettelystä ja tuen seurannasta. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (TEM hallitusneuvos Tuula Manelius 010 60 64909)

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Rakennerahastolakia muutetaan niin, että maakunnan yhteistyöryhmää koskevat säännökset siirretään rakennerahastolaista alueiden kehittämisestä annettavaan uuteen lakiin. Lisäksi lakiin tehdään aluehallinnon uudistamisesta johtuvat muutokset ja erityisesti jäsenvaltioiden välisten rakennerahasto-ohjelmien hallinnointia koskevia säännöksiä täsmennetään ja selvennetään lain soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella. Rakennerahastolakiin tehdyt muutokset edellyttävät myös eräitä, lähinnä teknisiä muutoksia valtioneuvoston asetukseen rakennerahastoista. Samassa yhteydessä asetuksen 2 §:ssä määritellyn varauksen nimeä muutetaan joustovaraukseksi ja sen soveltamisalaa laajennetaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (TEM hallitusneuvos Tuula Manelius 010 60 64909)

Valtioneuvoston asetus turvatekniikan keskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus Kuluttajavirastosta annetun asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus pehmustettujen istuinhuonekalujen paloturvallisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus patjojen paloturvallisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus elintarvikkeita jäljittelevistä vaarallisista tuotteista annetun asetuksen 3 §:n kumoamisesta, valtioneuvoston asetus dimetyylifumaraatti-nimistä biosidia sisältävien kulutustavaroiden markkinoille saattamisen ja markkinoilla saataville asettamisen kieltämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetus Kuluttajaviraston tehtävistä eräiden REACH-asetuksen 67 artiklan mukaisten kulutustavaroiden koostumusta koskevien rajoitusten valvonnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksilla toteutetaan ne muutokset mitä tuoteturvallisuusvalvonnan tehtävien siirtäminen Kuluttajavirastosta Turvatekniikan keskukseen edellyttävät. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2010. (TEM kaupallinen neuvos Tomi Lounema 010 60 62697)

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksiin tehdään julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain ja työttömyysturvalain 1.1.2010 voimaan tulevista muutoksista johtuvat muutokset. Asetuksia muutetaan myös siten, että niissä huomioidaan TE-keskusten muuttuminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiksi. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2010. (TEM ylitarkastaja Timo Meling 010 60 49084)

Valtioneuvoston asetus eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. 1.1.2010 lukien työ- ja elinkeinokeskukset lakkaavat ja niiden tehtävät organisoidaan uudelleen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. Jo aiemmin on työministeriö lakannut ja sen tehtävät siirretty työ- ja elinkeinoministeriöön. Lisäksi Merenkulkulaitoksen, Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon tehtävät siirtyvät 1.1.2010 lukien uudelle liikennevirastolle. Asetus koskee mainituista uudistuksista johtuvia viranomaisten nimimuutoksia. Lisäksi asetusta muutetaan siten, että työllisyysperusteista valtionapua voidaan myöntää myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ympäristö- ja luonnonvarat –vastuualueelle, jonne osa nykyisten alueellisten ympäristökeskusten tehtävistä siirretään vuodenvaihteessa. Nykyisin asetuksessa mainittuja määrärahoja on voitu myöntää tai osoittaa alueellisille ympäristökeskuksille. Ilman asetusmuutosta tämä ei olisi jatkossa mahdollista, koska elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat –vastuualue ei ole asetuksen tarkoittama toinen viranomainen tai virasto. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (TEM ylitarkastaja Timo Meling 010 60 49084)

Valtioneuvoston asetus kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muutoksista johtuvat tarvittavat muutokset. Lääninhallituksilla aiemmin olleet oikeuslääkintään liittyvät tehtävät siirtyvät 1.1.2010 alkaen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen. Asetukseen tehdään tästä muutoksesta johtuvat tekniset muutokset. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (STM johtaja Pekka Järvinen 160 73800)

Valtioneuvoston asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain muutoksista johtuvat tarvittavat muutokset. Lääninhallituksilla aiemmin olleet oikeuslääkintään liittyvät tehtävät siirtyvät 1.1.2010 alkaen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen. Asetukseen tehdään tästä muutoksesta johtuvat tekniset muutokset. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (STM johtaja Pekka Järvinen 160 73800)

Valtioneuvoston asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muutoksista johtuvat tarvittavat muutokset. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolla aiemmin olleet oikeuspsykiatriaan liittyvät tehtävät siirtyvät 1.1.2010 alkaen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen. Oikeuspsykiatristen asioiden lautakunta on jatkossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lautakunta. Asetukseen tehdään tästä muutoksesta johtuvat tekniset muutokset. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (STM johtaja Pekka Järvinen 160 73800)

Valtioneuvoston asetus oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 9 §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muutoksista johtuvat tarvittavat muutokset. Lääninhallituksilla aiemmin olleet oikeuslääkintään liittyvät tehtävät siirtyvät 1.1.2010 alkaen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen. Asetukseen tehdään tästä muutoksesta johtuvat tekniset muutokset. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (STM johtaja Pekka Järvinen 160 73800)

Valtioneuvoston asetus mielenterveysasetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään mielenterveyslain muutoksista johtuvat tarvittavat muutokset. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolla aiemmin olleet oikeuspsykiatriaan liittyvät tehtävät siirtyvät 1.1.2010 alkaen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen. Asetukseen tehdään tästä muutoksesta johtuvat tekniset muutokset. Lisäksi asetukseen tehdään tekniset muutokset siten, että kuntainliitto muutetaan kuntayhtymäksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (STM johtaja Pekka Järvinen 160 73800)

Valtioneuvoston asetus yksityisestä terveydenhuollosta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muutoksista johtuvat tarvittavat muutokset. Sairaankuljetuslupa myönnetään yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain perusteella. Terveyskeskus tarkastaa sairaankuljetusajoneuvon ja sen varustuksen ennen niiden käyttöönottoa. Tehty tarkastuskertomus tulee liittää ennen toiminnan aloittamista tehtävään aloitusilmoitukseen. Tarkastuskertomuksen tulee olla terveyskeskuksen vastaavan lääkärin allekirjoittama. Asetukseen tehdään lisäksi aluehallinnon uudistamisesta johtuvat muutokset. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää sairaankuljetusluvan kahden tai useamman aluehallintoviraston toimialueella asemapaikan omaavalle sairaankuljetuspalvelujen tarjoajalle. Aluehallintovirasto myöntää luvan tilanteissa, joissa sairaankuljetuspalvelujen tarjoajalla on yhden aluehallintoviraston toimialueella oleva(t) asemapaikka tai asemapaikat. Lupaviranomaisen tulee lähettää tarvittavat asiakirjat ja ilmoittaa toiminnan aloittamisesta kunnalle, jossa sairaankuljetuspalveluiden tarjoajan asemapaikka on. Jos lupaviranomainen on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, sen tulee ilmoittaa myöntämistään luvista ja toiminnan aloittamisesta aluehallintovirastolle, jonka alueella liikenteen asemapaikka on. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (STM johtaja Pekka Järvinen 160 73800)

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksessa olevaa kotieläinyksikkömäärittelyä yhdenmukaistetaan turkiseläinten osalta samanlaiseksi kuin vastaava määrittely on vuoden 2010 alusta voimaan tulevassa laissa turkistuottajien lomituspalveluista. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (STM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 160 74360)

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksen 2 §:ää muutetaan hallinnonalan organisaatiouudistusten vuoksi. Muutokset ovat sisällöltään teknisiä. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus on lakkautettu ja 1.11.2009 alkaen on perustettu uusi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus. Työsuojelun piirihallinnon tehtävät siirtyvät 1.1.2010 alkaen aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueille. Työsuojeluhallinto toimii edelleen sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 160 73797)

Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen muuttamisesta. Asetukseen muutetaan lääninhallituksen tilalle aluehallintovirasto ja Kansanterveyslaitoksen tilalle Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 160 73854)

Valtioneuvoston asetus ympäristöterveyden valtakunnallisista valvontaohjelmista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Lailla kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta muutetaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annettua lakia siten, että Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvontaan liittyvät tehtävät siirretään Turvatekniikan keskuksen (Tukes) hoidettaviksi 1.1.2010. Tästä tehtävien siirrosta johtuvat muutokset tehdään asetukseen. Myös aluehallintovirastoista annetusta laista, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetusta laista sekä kemikaalilain muuttamisesta annetusta laista johtuvat muutokset tehdään asetukseen. Asetukseen tehtävät muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 160 73860)

Valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Lailla kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta muutetaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annettua lakia siten, että Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvontaan liittyvät tehtävät siirretään Turvatekniikan keskuksen (Tukes) hoidettaviksi 1.1.2010. Tästä tehtävien siirrosta johtuvat muutokset tehdään asetukseen. Myös aluehallintovirastoista annetusta laista, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetusta laista sekä kemikaalilain muuttamisesta annetusta laista johtuvat muutokset tehdään asetukseen. Asetukseen tehtävät muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 160 73860)

Valtioneuvoston asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksessa mainitut lupaviranomaiset Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus ja lääninhallitukset muutetaan organisaatiouudistusten mukaisesti Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirastoksi ja aluehallintovirastoiksi. Alkoholihallinnon ohjausta tehostetaan uuden 1 b §:n mukaisella valtakunnallisella valvontaohjelmalla. Säädösteknisenä muutoksena tilaviinin määritelmät siirretään sosiaali- ja terveysministeriön tilaviini-nimityksen käyttämisestä antamasta päätöksestä (851/1995) asetuksen uuteen 2 a §:ään. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 160 73787)

Valtioneuvoston asetus alkoholijuomien vähittäismyynnistä lähettämällä niitä tilaajalle tai ostajalle annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksessa mainitut lupaviranomaiset Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus ja lääninhallitukset muutetaan organisaatiouudistusten mukaisesti Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirastoksi ja aluehallintovirastoiksi. Lisäksi asetuksen 12 §:n 3 momentti, jonka mukaan tuotevalvontakeskus antaa määräyksiä alkoholijuomien luovutuspaikan ulkoisista tunnuksista, kumotaan tarpeettomana. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 160 73787)

Valtioneuvoston asetus raittiustyöasetuksen 5 ja 15 §:n muuttamisesta. Asetuksessa mainitut lääninhallitukset muutetaan aluehallintouudistuksen mukaisesti aluehallintovirastoiksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 160 73787)

Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksessa mainitut lääninhallitukset muutetaan aluehallintouudistuksen mukaisesti aluehallintovirastoiksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 160 73787)

Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta vammaisneuvostosta. Asetuksella säädetään valtakunnallisesta vammaisneuvostosta perustuslain 119 §:n 2 momentin velvoitteen mukaisesti. Valtakunnallisen vammaisneuvoston asema ja tehtävät eivät muutu. Valtakunnallisen vammaisneuvoston kokoonpanoa laajennetaan siten, että siihen lisätään sisäasiainministeriön edustus. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (STM ylitarkastaja Virpi Vuorinen 160 73759) Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta. Aluehallinnon uudistuksen johdosta ympäristöministeriön toimialan virastojen luetteloa tarkistetaan. Ympäristöministeriössä ei ole luonnonsuojelujohtajan virkaa, joten viran kelpoisuusvaatimukset poistetaan asetuksesta samoin kuin luonnonsuojelujohtajan virka valtioneuvoston nimitystoimivaltaan kuuluvien virkojen luettelosta. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (YM hallitusneuvos Riitta Rainio 050 559 9141)

Valtioneuvoston asetus Suomen ympäristökeskuksesta. Asetus sisältää Suomen ympäristökeskusta koskevat hallinnolliset säännökset, jotka tarkistetaan 1.1.2010 voimaan tuleva Suomen ympäristökeskuksesta annetun lain johdosta. Asetus vastaa pääosin voimassa olevaa asetusta. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (YM hallitusneuvos Aino Jalonen 040 078 9203)

Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään valtion aluehallinnon uudistuksesta johtuvat virastojen nimien muutokset. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (YM hallitusneuvos Aino Jalonen 040 078 9203)

Valtioneuvoston asetus ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään valtion aluehallinnon uudistuksesta johtuvat virastojen nimien muutokset. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (YM hallitusneuvos Aino Jalonen 040 078 9203)

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus öljysuojarahastosta annetun asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä annetun asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta annetun asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus luonnonsuojeluasetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta annetun asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus maastoliikenneasetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta annetun asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus vesienhoitoalueista annetun asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn, kevyen polttoöljyn ja meriliikenteessä käytettävän kaasuöljyn rikkipitoisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksiin tehdään valtion aluehallinnon uudistuksesta johtuvat virastojen nimien muutokset. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2010. (YM hallitusneuvos Aino Jalonen 040 078 9203)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta. Asetuksella muutetaan luetteloa niistä toiminnoista, jotka edellyttävät ympäristönsuojelulain mukaan ympäristölupaa. Luvanvaraisten toimintojen määrää vähennetään luvanvaraisuuskynnyksiä muuttamalla sekä poistamalla osa nykyisin luvanvaraisista toiminnoista kokonaan lupamenettelystä. Näiden ympäristölupamenettelyn keventämishankkeeseen (Ympäristöministeriön raportteja 7/2008) liittyvien muutosten lisäksi valtion ja kunnan lupaviranomaisten toimivaltajakoon tehdään joitakin tarkistuksia. Samassa yhteydessä asetukseen tehdään valtion aluehallinnon uudistamishankkeeseen liittyvät tarvittavat viranomaismuutokset. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (YM lainsäädäntöneuvos Tuomas Aarnio 050 363 4413)

Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta tarkistetaan siten, että siinä säädetään nykyistä täsmällisemmin sähkö- ja elektroniikkalaiteromun esikäsittelylaitoksen toiminnanharjoittajan velvollisuudesta edistää laiteromun hyödyntämistä ja pitää kirjaa romusta. Lisäksi täsmennetään tuottajan velvollisuuksia antaa tietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteista laiteromun esikäsittelyn helpottamiseksi. Myös romun jätehuollon seurantavelvoitteita täsmennetään. Muutokset ovat tarpeen sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY täsmälliseksi täytäntöön panemiseksi. Asetus tulee voimaan 1.4.2010. (YM neuvotteleva virkamies Klaus Pfister 040 014 3908)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 29.12.2009 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunta 1.1.2010 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: hallitusneuvos Paulina Tallroth oikeusministeriö; varapuheenjohtaja: hallitusneuvos, käännöstoimiston päällikkö Katarina Petrell valtioneuvoston kanslia; jäsenet: lainsäädäntöneuvos Henrik Bruun oikeusministeriö, lainvalmisteluosaston tarkastustoimisto, ylikielenkääntäjä Mikael Ekholm valtioneuvoston kanslia, käännöstoimisto, kielenkääntäjä Margareta Gustafsson eduskunnan ruotsin kielen toimisto, lainsäädäntöneuvos Ann-Marie Malmsten oikeusministeriö, lainvalmisteluosaston tarkastustoimisto, kielenkääntäjä ja kielenhuoltaja Rune Skogberg TeliaSonera ja erikoistutkija Eivor Sommardahl Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, ruotsin kielen osasto. (VNK ylitarkastaja Liisa Ranta 160 22018)

Päätös asettaa Luotsausliikelaitoksen hallitus toimikaudeksi 1.1.2010–31.12.2012. Kokoonpano: puheenjohtaja: kauppaneuvos Soili Suonoja; varapuheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Juha Parantainen; jäsenet: logistiikkajohtaja Anne Kariniemi, Director for Business Development Virpi Mäkelä, kehitysjohtaja Ilpo Virtanen ja luotsi Hannu Lukkari (henkilöstöjäsen). (LVM apulaisosastopäällikkö Kristiina Pietikäinen 160 28676)

Päätös valtioneuvoston Finnerva Oyj:lle alueellisen korkotuen ja erityiskorkotuen maksamisesta antaman sitoumuksen muuttamisesta. Valtioneuvosto jatkaa alueellisen korkotuen ja erityiskorkotuen maksamisesta antamansa sitoumuksen voimassaoloaikaa neljällä vuodella eli vuosiksi 2010-2013. Sitoumuksen perusteella Finnvera Oyj:lle maksetaan alueellista ja erityiskorkotukea siirrettäväksi edelleen luotonsaajalle. Samalla Finnvera Oyj hakee EAKR-osarahoitteisten korkotukien maksatusta työ- ja elinkeinoministeriöltä. Menettely on sama kuin yksinomaan kansallisista varoista maksettavissa korkotuissa. Siirtymäkauden aikana, joka on enintään yksi vuosi, ennen 1.1.2010 myönnettyihin luottoihin liittyvää korkotukea haetaan asianomaiselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Lisäksi sitoumukseen tehdään vähäisiä ja luonteeltaan teknisiä muutoksia. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 010 60 64938)

Päätös Finnvera Oyj:lle takausprovisiotuen maksamisesta antaman sitoumuksen muuttamisesta. Valtioneuvosto jatkaa takausprovisiotuen maksamisesta antamansa sitoumuksen voimassaoloaikaa neljällä vuodella eli vuosiksi 2010–2013. Sitoumuksen perusteella Finnvera Oyj:lle maksetaan takausprovisioon kohdistuvaa tukea siirrettäväksi edelleen niille, joiden puolesta takaus on annettu. Finnvera Oyj hakee EAKR-osarahoitteisten takausprovisiotukien maksatusta työ- ja elinkeinoministeriöltä. Siirtymäkauden aikana, joka on enintään yksi vuosi, ennen 1.1.2010 myönnettyihin takauksiin liittyvää tukea haetaan asianomaiselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Lisäksi sitoumukseen tehdään vähäisiä ja luonteeltaan teknisiä muutoksia. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 010 60 64938)

Päätös asettaa yritystukineuvottelukunta toimikaudelle 1.1.2010–31.12.2012. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: alivaltiosihteeri Kalle J. Korhonen (hallitussihteeri Christina Snellman) työ- ja elinkeinoministeriö; jäsenet: hallitusneuvos Tuula Manelius (aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius) työ- ja elinkeinoministeriö/aluekehitysyksikkö, neuvotteleva virkamies Juha Majanen (neuvotteleva virkamies Seija Kivinen) valtiovarainministeriö, neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen (ylitarkastaja Juuso Kalliokoski) maa- ja metsätalousministeriö, neuvotteleva virkamies Tero Jokilehto (hallitusneuvos Lolan Eriksson) liikenne- ja viestintäministeriö, johtaja Risto Paaermaa (hallitusneuvos Kari Parkkonen) työ- ja elinkeinoministeriö/konserniohjausyksikkö ja osastopäällikkö Tuija Oivo (neuvotteleva virkamies Pertti Hämäläinen) työ- ja elinkeinoministeriö/työllisyys- ja yrittäjyysosasto. (TEM teollisuusneuvos Eeva-Liisa Virkkunen 010 60 62672)

Päätös myöntää lääketieteen tohtori Mikael Bruno Anders Nyströmille ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen lääketieteen lisensiaatti, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri Kirsi Karvala 1.1.2010 lukien työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan 31.12.2011 päättyväksi toimikaudeksi. Varatuomari Marja Lounasmaalle myönnettiin ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan varajäsenen tehtävästä ja hänen tilalleen nimitettiin lakimies Riikka Laakso 1.1.2010 lukien työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Tiina Muinonen 160 74412)

Päätös asettaa poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunta toimikaudeksi 1.1.2010–31.12.2012. Kokoonpano: puheenjohtaja: johtaja Pia Jokinen sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: hallitusneuvos Hannu Pennanen liikenne- ja viestintäministeriö; jäsenet: vakuutusylitarkastaja Tom Strandström sosiaali- ja terveysministeriö, finanssisihteeri Jussi Lindgren työ- ja elinkeinoministeriö, hallitussihteeri Christina Snellman valtiovarainministeriö, johtava riskiasiantuntija Teija Korpiaho Finanssivalvonta, valmiuspäällikkö Ralf Sontag Huoltovarmuuskeskus ja vakuutusasiantuntija Tiina Mäntyranta Finanssialan Keskusliitto. (STM hallitussihteeri Virva Walo 160 73879)

Päätös asettaa valtakunnallinen vammaisneuvosto kolmivuotiskaudeksi 1.1.2010–31.12.2012. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: järjestöpäällikkö Marja Pihnala Invalidiliitto ry (puheenjohtaja Juhani Kivipelto Suomen Polioliitto ry); varapuheenjohtaja: toiminnanjohtaja Markku Jokinen Kuurojen Liitto ry (puheenjohtaja Antero Penttinen Kuuloliitto ry); jäsenet: erityisasiantuntija Sinikka Keskinen (ylitarkastaja Panu Artemjeff) sisäasiainministeriö, budjettineuvos Tuomas Sukselainen (budjettineuvos Raija Koskinen) valtiovarainministeriö, opetusneuvos Jussi Pihkala (hallitusneuvos Kaija Suorsa-Aarnio) opetusministeriö, hallitussihteeri Topi Siren (neuvotteleva virkamies Rainer Salonen) liikenne- ja viestintäministeriö, hallitussihteeri Jaana Huhta (neuvotteleva virkamies Aini Kimpimäki) sosiaali- ja terveysministeriö, ylitarkastaja Patrik Kuusinen (ylitarkastaja Tiina Korhonen) työ- ja elinkeinoministeriö, yliarkkitehti Erja Väyrynen (yliarkkitehti Harri Hakaste) ympäristöministeriö, lakimies Erkki Kemppainen (kehittämispäällikkö Aulikki Rautavaara) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, erityisasiantuntija Jaana Viemerö (projektipäällikkö Heli Sahala) Suomen Kuntaliitto ry, järjestöjohtaja Merja Heikkonen Näkövammaisten keskusliitto ry (projektipäällikkö Jan-Mikael Fredriksson Autismi- ja Aspergerliitto ry), puheenjohtaja Amu Urhonen Kynnys ry (järjestöpäällikkö Marika Railila Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry), sairaanhoitaja Ritva Penttinen Suomen Reumaliitto ry (insinööri Seppo Ollila Aivovammaliitto ry), varapuheenjohtaja Ulla Topi Me Itse ry (puheenjohtaja Jyrki Pinomaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry), OTK, KTM Keijo Laitinen Epilepsialiitto ry (varapuheenjohtaja Leena Raitanen Mielenterveyden keskusliitto ry), toiminnanjohtaja Lisbeth Hemgård Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf (pääsihteeri Ulf Gustafsson Finlands Svenska Handikappförbund rf) ja varapuheenjohtaja Jukka Sariola Lihastautiliitto ry (opiskelija Tomi Hotanen Suomen CP-liitto ry). (STM ylitarkastaja Virpi Vuorinen 160 73759)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 29.12.2009 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi lähetystöneuvos Timo Pesoselle palkatonta virkavapautta 1.1.2010–31.12.2011 Euroopan komissiossa työskentelyä varten. (UM lähetystöneuvos Anne Vasara 160 55410)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 29.12.2009 seuraavia asioita:

Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2010 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista. Jako-osuuksien vahvistaminen kerralla lopullisiksi poistaa jako-osuuksien oikaisuista aiheutuneita yhteisöveron tuottomuutoksia kuntien ja seurakuntien verotilityksissä ja lisää osaltaan kuntien ja seurakuntien talouden ennustettavuutta ja vakautta. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 160 33149)

Suomen Vientiluotto Oy:lle viennin jälleenrahoittamiseksi myönnetyn lainan ehtojen muuttaminen. Työ- ja elinkeinoministeriö voi muuttaa Suomen Vientiluotto Oy:lle vuoden 2009 lisätalousarvion momentilla 32.30.80 (Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan) olevasta enintään 2 500 000 000 euron valtuudesta 25.3.2009 viennin jälleenrahoitustoimintaan myönnetyn enintään 1 000 000 000 euron lainan ehtoja. Lainan ehtoja on muutettu 2.9.2009. Lainan ehtojen muutoksella jatketaan järjestelyn voimassaoloaikaa vuoden 2010 loppuun. (TEM teollisuusneuvos Eeva-Liisa Virkkunen 010 60 62672)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2010 suoritettavasta määrärahasta. Asetuksella säädetään työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin suoritettavan määrärahan suuruudesta erikoislääkärikoulutuksen tutkintoa kohden sekä määrärahan kohdentamisesta yliopistoille, Työterveyslaitokselle, yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan ylläpitämille terveysasemille. Lisäksi säädetään suoritettavien korvausten hakemisesta, koulutuspaikkasopimuksen sisällöstä sekä määrärahan käytöstä tehtävistä selvityksistä. Asetus tulee voimaan 1.1.2010 ja on voimassa vuoden 2010 loppuun. (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 160 73854)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmä luovutti 23.12.2009 väliraporttinsa maa- ja metsätalousministeriölle. Työryhmä esittää parannuksia vesihuollon erityistilanteisiin varautumiseen. Työryhmän ehdotuksen mukaan vesihuoltolaitoksille säädettäisiin velvollisuus arvioida toimintaansa liittyvät riskit sekä laatia suunnitelma erityistilanteisiin varautumisesta. Laitosten olisi ryhdyttävä suunnitelman perusteella tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta toiminta jatkuisi mahdollisimman häiriöttömästi myös vesihuollon erityistilanteiden aikana. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että kunnille säädettäisiin velvollisuus laatia suunnitelma vesihuollon turvaamiseksi erityistilanteissa myös vesihuoltolaitosten verkostojen ulkopuolisilla alueilla. Raportti on osoitteessa http:// www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2009/5mD0j59o0/trm2009_13.pdf. Lisätietoja antavat tutkija Tiina Pullola, p. 040 173 0366, vesihallintojohtaja Kai Kaatra, p. 09 160 53355, maa- ja metsätalousministeriö ja ylitarkastaja Katri Nuuja, p. 0400 143 955, ympäristöministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.