Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 51/2009

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 17.12.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ulosottotoimen hallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtakunnanvoudinvirasto päättää johtaville kihlakunnanvoudeille ja kihlakunnanvoudeille, siis myös ulosottovirastojen päälliköille, annettavasta varoituksesta, irtisanomisesta, virkasuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi, virkasuhteen purkamisesta, lomauttamisesta ja virantoimituksesta pidättämisestä. Muilta osin muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. Asetukseen sisältyvät maininnat hallintovirastosta muutetaan Valtakunnanvoudinvirastoksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (OM ulosottojohtaja Juhani Toukola 160 67773)

Valtioneuvoston asetus sakon täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Rikosseuraamusviraston tehtävät siirtyvät Rikosseuraamuslaitokselle 1.1.2010 voimaan tulevalla lailla. Sakon täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n 2 momenttiin tehdään tätä muutosta vastaava korjaus. Vuoden 2010 alusta uusi Poliisihallitus aloittaa toimintansa. Asetuksen 21 §:n 1 momenttia muutetaan siten, että menetetyksi tuomitun omaisuuden arvioimista koskevat ohjeet antaa sisäasiainministeriön sijasta Poliisihallitus. Muut muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. Asetukseen sisältyvät maininnat kihlakunnan poliisilaitoksista muutetaan poliisilaitoksiksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (OM ulosottojohtaja Juhani Toukola 160 67773)

Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen 4 §:n muuttamisesta. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä oikeudenkäymiskaaren 19 luvussa tarkoitetusta asian kiireelliseksi määräämisestä. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta. Asetuksella säädetään 1.1.2010 voimaan tulevasta rikosseuraamusalan hallintoa koskevasta organisaatiouudistuksesta, jossa muun muassa yhdistetään Rikosseuraamusvirasto, Kriminaalihuoltolaitos ja Vankeinhoitolaitos yhdeksi viranomaiseksi ja virastoksi. Asetus sisältää lakia tarkentavat säännökset Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiosta, ratkaisuvallan käyttämisestä sekä virkamiesten erityisistä kelpoisuusvaatimuksista. Rikosseuraamuslaitoksen keskeiset toimijat ovat keskushallintoyksikkö, kolme rikosseuraamusaluetta ja valtakunnallinen terveydenhuoltoyksikkö. Rikosseuraamusalueet perustetaan tällä asetuksella. Rikosseuraamusalueeseen kuuluvat vankilat perustaa oikeusministeriö. Pääjohtaja perustaa rikosseuraamusalueeseen kuuluvan arviointikeskuksen ja yhdyskuntaseuraamustoimiston sekä terveydenhuoltoyksikön sairaalan ja poliklinikan. Yhteistyön järjestämiseksi pääjohtaja voi muodostaa rikosseuraamusalueen yhdyskuntaseuraamustoimistoista, vankiloista ja muista yksiköistä rikosseuraamuskeskuksen, joka on nimenomaan yhteistoimintaelin, ei erillinen organisaatiotaso. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (OM hallitussihteeri Anne Hartoneva 160 67578)

Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään ministeriön tehtäviä ja organisaatioita koskevia muutoksia sekä poliisin organisaatiouudistuksen johdosta että muista syistä. Asetuksessa otetaan huomioon myös valtioneuvoston ohjesääntöön 20.11.2009 tehty sisäasiainministeriön toimialaa koskeva muutos. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (SM kansliapäällikkö Ritva Viljanen 160 42803)

Valtioneuvoston asetus liputuksesta Suomen lipulla annetun asetuksen muuttamisesta. Asetusmuutos liittyy aluehallintouudistukseen. Asetuksen 3 §:n 2 momenttia muutetaan siten, että lääninhallitusten sijasta aluehallintovirastot sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset saavat tarvittaessa määrätä alaistensa virastojen ja laitosten liputtamisesta muulloin kuin virallisina liputuspäivinä. Samassa yhteydessä tarkistetaan myös asetuksen 2 §:n ruotsinkielistä sanamuotoa. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (SM hallitusneuvos Ismo Atosuo 160 42816)

Valtioneuvoston asetus poliisin tunnuskuvasta sekä sen kulkuneuvoissa käytettävistä lipuista ja viireistä annetun asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään muutokset, jotka liittyvät poliisin hallintorakenneuudistuksen toiseen vaiheeseen. Toimivaltaiseksi viranomaiseksi määritellään sisäasiainministeriön sijasta Poliisihallitus. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (SM lainsäädäntöneuvos Riitta Aulanko 160 42843)

Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään muutokset, jotka liittyvät poliisin hallintorakenneuudistuksen toiseen vaiheeseen. Toimivaltaiseksi viranomaiseksi määritellään sisäasiainministeriön sijasta Poliisihallitus sekä tehdään muita organisaatiouudistukseen liittyviä muutoksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (SM lainsäädäntöneuvos Riitta Aulanko 160 42843)

Valtioneuvoston asetus rahaliikenteen valvontalaitteista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään muutokset, jotka liittyvät poliisin hallintorakenneuudistuksen toiseen vaiheeseen. Toimivaltaiseksi viranomaiseksi määritellään sisäasiainministeriön sijasta Poliisihallitus. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (SM lainsäädäntöneuvos Riitta Aulanko 160 42843)

Valtioneuvoston asetus poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään muutokset, jotka liittyvät poliisin hallintorakenneuudistuksen toiseen vaiheeseen. Toimivaltaiseksi viranomaiseksi määritellään sisäasiainministeriön sijasta Poliisihallitus. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (SM lainsäädäntöneuvos Riitta Aulanko 160 42843)

Valtioneuvoston asetus arpajaisista annetun valtioneuvoston asetuksen 7 ja 31 §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään muutokset, jotka liittyvät poliisin hallintorakenneuudistuksen toiseen vaiheeseen. Asetukseen otetaan maininnat Poliisihallituksesta sekä tehdään teknisiä korjauksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (SM lainsäädäntöneuvos Riitta Aulanko 160 42843)

Valtioneuvoston asetus turvallisuusalan neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään muutos, joka liittyy poliisin hallintorakenneuudistuksen toiseen vaiheeseen. Turvallisuusalan neuvottelukunnan jäsenet määrää sisäasiainministeriön sijasta Poliisihallitus. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (SM lainsäädäntöneuvos Riitta Aulanko 160 42843)

Valtioneuvoston asetus Hallinnon tietotekniikkakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 13 §:n muuttamisesta. Tehtäviä koskevaan 1 pykälään lisätään sisäasiainministeriön hallinnon alalla toimivan Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (HALTIK) tehtäväksi puhelinvälityspalvelut. Voimaantuloa koskevaa 13 pykälää muutetaan siten, että Hallinnon tietotekniikkakeskus siirtyy nettobudjetointiin jo 1.1.2010 eikä 1.1.2011 lukien. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (SM neuvotteleva virkamies Tiina Ferm 160 42323)

Valtioneuvoston asetus poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta. Asetuksessa säädetään poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen välisen PTR-yhteistyön keskeisistä yhteistoimintaelimistä, yhteisen tehtäväalueen päätöksentekomenettelyistä ja yhteistoiminnasta henkilörekisterien valvonnassa. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (SM hallitusneuvos Tomi Vuori 160 42875)

Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Rajavartiolaitoksesta annettu valtioneuvoston asetus (651/2005) tuli voimaan 1.9.2005. Asetus liittyi laajaan rajavartiolaitosta ja raja-vyöhykettä koskevan lainsäädännön kokonaisuudistukseen. Asetukseen tehdään eräitä tarkistuksia Euroopan unionin rajavalvontaa koskevien lainsäädäntömuutosten johdosta. Lisäksi kertynyt soveltamiskäytäntö ja rajavartijan peruskoulutuksen uudistamistyö edellyttävät muutoksia asetuksen eräisiin säännöksiin. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (SM apulaisosastopäällikkö Katriina Laitinen 071 872 1602)

Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään puolustusministeriön organisaatiouudistukseen liittyviä muutoksia. Lisäksi asetukseen tehdään teknisluontoisia muutoksia. Puolustusministeriön hallintopoliittiseen osastoon kuuluvat lainvalmistelu- ja oikeusyksikkö sekä maanpuolustuksen suunnittelukunnan (MTS) sihteeristö siirretään suoraan kansliapäällikön alaisuuteen. Tiedotusyksikön nimi muutetaan viestintäyksiköksi. Puolustusasiainneuvoksen arvonimi poistetaan. Puolustushallinnon palvelukeskus poistetaan puolustusministeriön toimialasta. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (PLM hallitusneuvos Seppo Kipinoinen 160 88109)

Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista. Asetus sisältää valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla annettavat määräykset aluehallintoviraston suoritteiden maksullisuudesta. Aluehallintovirastoon kootaan toimintoja nykyisistä lääninhallituksista, työsuojelun piirihallinnosta, alueellisista ympäristökeskuksista ja ympäristölupavirastoista. Vastaavasti aluehallintoviraston maksullinen toiminta jakautuu vastuualueittain peruspalvelu- ja oikeusturvasuoritteisiin, ympäristölupasuoritteisiin ja työsuojelun suoritteisiin sekä pelastustoimen suoritteisiin. Aluehallintovirastolain 22 §:ssä säädetään, että aluehallintoviraston suoritteiden maksuista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Voimassa olevien maksuasetusten maksuperusteita ei muuteta. Maksutaulukon mukaisia maksuja tarkistetaan palkkakustannusten mukaisesti. Peruspalvelu- ja oikeusturvasuoritteisiin liittyvässä maksullisessa toiminnassa pyritään toimintaa tehostamalla lähemmäs täyttä kustannusvastaavuutta. Ympäristölupien osalta kustannusvastaavuutta nostetaan 50 prosenttiin, mikä on sama kuin ympäristösuojelulain mukaisilla suoritteilla. Työsuojelun suoritteiden kustannusvastaavuus kohoaa 100 prosentin tasolle. Asetus tulee voimaan 1.1.2010 ja on voimassa 31.12.2011 saakka. (VM neuvotteleva virkamies Matti Korkealehto 160 32233)

Valtioneuvoston asetus verontilitysasetuksen 1 §:n muuttamisesta. Verontilityslain 5 §:n mukaan valtiovarainministeriö vahvistaa vuosittain kuukausikohtaisesti kertyvän työantajasuorituksen vähimmäismäärän, joka tilitetään tarvittaessa takuutilityksenä silloin, jos joltakin kuukaudelta tilitettävien suoritusten maksamiseksi kausiveroilmoituksen mukaisesti käytetty määrä yhteensä on vähemmän kuin 90 prosenttia työnantajasuoritusten vahvistetusta vähimmäismäärästä. Verontilitysasetuksen (804/1998) 1 §:ää muutetaan siten, että työnantajasuorituksien vähimmäismäärän vahvistamisessa noudatetaan samoja perusteita, joita noudatetaan vahvistettaessa ja tarkistettaessa ansio- ja pääomatulojen jako-osuuksia veronsaajille. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 160 33149)

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksella muutetaan virkamiesasetuksen 3 §:n 2 momentin 1 kohta. Muutokset tehdään johtuen rikosseuraamusalan virastouudistuksesta, ja ne ovat luonteeltaan teknisiä. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (VM työmarkkinalakimies Jussi Luomajärvi 160 34965)

Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 §:n muuttamisesta. Asetuksen 9 §:n 3-5 momentit muutetaan. Muutokset johtuvat poliisin hallintorakenteen uudistamisesta, erityisesti poliisihallituksen perustamiseen liittyen, aluehallintovirastojen perustamiseen liittyen sekä johtuen Rikosseuraamusalan virastouudistuksesta. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (VM työmarkkinalakimies Jussi Luomajärvi 160 34965)

Valtioneuvoston asetus virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestä jaotuksesta vuosina 2003-2012 annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetus saatetaan vastaamaan 1.1.2010 voimassaolevaa kuntajakoa. Asetuksen 3 §:stä poistetaan ne kaksikieliset kunnat, jotka kuntajaon muutosten vuoksi lakkaavat: Liljendal, Pernaja ja Ruotsinpyhtää. 3 pykälän rakennetta muutetaan pohjautuvaksi maakuntajakoon 1.1.2010 lakkaavaan läänijaotuksen sijasta. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (VM ylitarkastaja Suvi Savolainen 160 32217)

Valtioneuvoston asetus liikunta-asetuksen muuttamisesta. Aluehallinnon uudistamista koskeva lainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2010 lukien. Uudistuksessa on mukana liikuntalain muuttamisesta annettu laki (902/2009). Lain 3 §:n mukaan alueellisen liikuntatoimen tehtävistä sekä alueellisten liikuntaneuvostojen kokoonpanosta ja lukumäärästä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (OPM neuvotteleva virkamies Erkki Norbäck 160 77444)

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Itä-Suomen yliopistolla on hammaslääketieteen ja kauppatieteellisen alan tutkinnonanto-oikeus 1.1.2010 lukien. Vuoden alusta 2010 voimaan tulevan uuden yliopistolain johdosta tutkintoasetukseen lisätään joitakin teknisluonteisia korjauksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (OPM johtaja Anita Lehikoinen 160 77353)

Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista. Yliopistolain (558/2009) nojalla yliopistot irtautuvat valtiosta itsenäisiksi oikeushenkilöiksi 1.1.2010 alkaen. Uuden yliopistolain 8 §:n 2 momentin mukaan yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Asetuksella säädetään niistä toimintaan liittyvistä maksuista, joiden osalta yliopisto ei voi hinnoitella suoritteitaan liiketaloudellisesti. Asetuksella säädetään julkisten tehtävien hoitamisesta perittävistä maksuista ja sellaisesta toiminnasta, jossa valtio osallistuu toiminnan rahoittamiseen. Avoimessa yliopisto-opetuksessa maksut määräytyisivät jatkossa myönnettyyn opinto-oikeuteen sisältyvien opintopisteiden kiinteänä euromääräisenä maksuna. Nykyisin yliopisto voi periä avoimessa yliopisto-opetuksessa tietyistä määritellyistä palveluista omakustannushinnan. Asetus tulee voimaan 1.1.2010 tietyin siirtymäsäännöksin. (OPM hallitusneuvos Eerikki Nurmi 160 77077)

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että siinä säädetään ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen tavoitteista ja laajuudesta. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle tietoa ja tarvittavia valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumiseksi. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea ja vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto. Koulutuksen laajuus on vähintään 20 ja enintään 40 opintoviikkoa. Lisäksi säädetään kotitalousopetuksen tavoitteista. Tavoitteena on antaa opiskelijalle käytännön tietoja ja taitoja kotitalouden hoitamiseen sekä hyvinvoinnin edistämiseen. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa sekä kotitalousopetuksessa tulee noudattaa Opetushallituksen vahvistamia opetussuunnitelman perusteita. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (OPM hallitusneuvos Kaija Suorsa-Aarnio 160 77204)

Valtioneuvoston asetus kirjastoasetuksen 4 §:n muuttamisesta. Asetuksella tarkennetaan kunnan kirjastolaitoksen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia. Kunnan kirjastolaitoksen henkilöstöstä vähintään 70 prosentilla tulee olla kirjasto- ja informaatioalan koulutus. Henkilöstöstä vähintään 45 prosentilla tulee olla korkeakoulututkinto ja vähintään 60 opintopisteen laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot. Koulutetun henkilöstön osuutta koskevat vaatimukset tulee täyttää kuuden vuoden siirtymäajan kuluessa. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (OPM vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola 160 77903)

Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 §:n 2 momenttiin sisältyvien lupapäätösten hinnat korotetaan huomioon ottaen palkka- ja muiden kustannusten nousu. Lupapäätösten hinnat pyöristetään lähimpään viiteen euroon. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (OPM ylitarkastaja Janne Öberg 160 77322)

Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Luotsausliikelaitoksesta annetun lain (938/2003) 4 §:ssä säädetään Luotsausliikelaitoksen hinnoittelun yleisistä perusteista. Säännöksen mukaan luotsauslain mukaiset luotsauspalvelut ovat kiinteähintaisia suoritteita, jotka määräytyvät luotsattavan aluksen nettovetoisuuden ja luotsatun matkan perusteella. Saimaan kanavalla ja Saimaan vesistöalueella peritään alennettu yksikköhinta. Yksikköhinnoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Vuoden 2008 luotsausmaksusta säädetty asetus on voimassa vuoden 2009 loppuun. Asetusta muutetaan jatkamalla asetuksen voimassaoloaikaa vuoden 2010 loppuun. Luotsausmaksua koskevaa asetusta voidaan esittää muutettavaksi myöhemmin luotsaustoimintaa koskevan laajemman selvityksen perusteella. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (LVM neuvotteleva virkamies Mika Mäkilä 160 28475)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2010. Asetuksella säädetään mitkä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen suoritteet ovat maksullisia ja mistä suoritteista maksu määrätään omakustannusarvon tai sitä alemman arvon perusteella sekä mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Asetus tulee voimaan 1.1.2010 ja on voimassa vuoden 2010 loppuun. (TEM hallitusneuvos Matti Ilonen 010 60 49003)

Valtioneuvoston asetus kuluttajien käyttöön tarkoitettuja henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista. Asetus vastaa voimassa olevan valtioneuvoston päätöksen (476/1995) sisältöä henkilönsuojaimia koskevien vaatimusten osalta. Asetus tulee voimaan 29.12.2009. (TEM kaupallinen neuvos Ilkka Cantell 010 60 63531)

Valtioneuvoston asetus pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta. Asetus sisältää pääosin pyroteknisiä tuotteita koskevan direktiivin vaatimukset, erityisesti pyroteknisten tuotteiden luokituksesta, olennaisista turvallisuusvaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyistä ja merkinnöistä. Asetus tulee voimaan luokkiin 1, 2 ja 3 kuuluvien ilotulitteiden osalta 23.12.2009. Muiden pyroteknisten tuotteiden ja luokan 4 ilotulitteiden osalta asetus tulee voimaan 4.7.2013. (TEM neuvotteleva virkamies Tapani Koivumäki 010 60 63722)

Valtioneuvoston asetus räjähdeasetuksen muuttamisesta. Asetuksessa säädetään tarkemmin niistä ilotulitteista, joita ei saa luovuttaa kuluttajan käyttöön. Asetuksessa säädetään myös pelastusviranomaiselle tehtävästä ilmoituksesta, ilotulitteiden käyttöajasta sekä viallisten ilotulitteiden säilytyksestä ja palauttamisesta. Asetus tulee voimaan 23.12.2009. Asetuksen 33 §:n 1 momentti tulee kuitenkin voimaan 4.7.2010. (TEM neuvotteleva virkamies Tapani Koivumäki 010 60 63722)

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 14 §:n 2 momenttia muutetaan siten, että kyläkaupan investointeihin voidaan myöntää avustusta valtiontalouden kehysten ja talousarvioiden puitteissa vuoden 2014 loppuun. Voimassa olevan asetuksen mukaan avustuspäätöksiä voidaan tehdä vuoden 2011 loppuun asti. Lisäksi asetuksen 21 §:n 1 momentin 1 kohtaa muutetaan siten, että äkillisen rakennemuutoksen alueiksi nimetyissä Salon seutukunnassa sekä Kaskisten kaupungissa voidaan myöntää avustusta valtiontalouden kehysten ja talousarvioiden puitteissa ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin eli niin sanottua yksinyrittäjän tukea. Näiden muutosten lisäksi asetukseen tehdään säädösteknisiä muutoksia 8 §:n 2 momenttiin, 21 §:n 1 momentin 1 kohtaan sekä 28 §:ään. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (TEM ylitarkastaja Raimo Puhto 010 60 63688)

Valtioneuvoston asetus aerosoliasetuksen muuttamisesta. Asetus sisältää säännökset Euroopan yhteisöjen komission muutosdirektiivin 2008/47/EY voimaansaattamiseksi. Muutokset ovat laajennuksia aerosolin syttyvyyden testaamiseksi. Lisäksi päivitetään asetuksen viittaukset aineiden luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista sekä kuljetusta koskeviin säädöksiin. Asetus tulee voimaan 29.4.2010. (TEM ylitarkastaja Veli Viitala 010 60 63725)

Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen rahoitusta säätelevät valtioneuvoston asetus (298/2008) teknologisen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Euroopan yhteisöjen komissio on 3.6.2009 päätöksellään hyväksynyt Suomen valtiontuki-ilmoituksen 500 000 euron väliaikaisesta yritystukiohjelmasta. Ohjelman puitteissa voidaan myöntää yhdelle yritykselle enintään 500 000 euroa tukea vuosien 2009 ja 2010 aikana. Tuki perustuu komission 17.12.2008 antamaan tiedonantoon ”Tilapäiset yhteisön puitteet valtiontukitoimenpiteille rahoituksen saatavuuden turvaamiseksi tämänhetkisessä finanssi- ja talouskriisissä” (EUVL 7.4.2009 C 83 s. 1). Kehittämiskeskuksen osalta tuki otetaan käyttöön muuttamalla väliaikaisesti kehittämiskeskuksen rahoituksesta annettua asetusta. Tukiohjelman tarkoituksena on osaltaan helpottaa yritysten taloudellista tilannetta nykyisen finanssi- ja talouskriisin aikana. Tukiohjelma on voimassa 31.12.2010 asti, johon asti voidaan tehdä ohjelman mukaisia avustusten ja lainojen myöntöpäätöksiä. Asetus tulee voimaan 23.12.2009. (TEM erityisasiantuntija Tuija Ypyä 010 60 62115)

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 33 §:n muuttamisesta. Käyttövarojen vähimmäismääräksi asiakasmaksuasetuksen 33 §:ssä säädetään vähintään 15 prosenttia henkilön nettotuloista. Nykyisin osuus on 18 prosenttia. Muutos liittyy eduskunnan 4.12.2009 hyväksymään lait vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 7 c ja 10 b §:n muuttamisesta. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2010. Asiakasmaksulain 7 c §:ssä tarkoitettu pitkäaikaisen laitoshoidon maksu nousee lakimuutoksen myötä enintään 85 prosenttiin hoidossa olevan henkilön nettotuloista. Tällä hetkellä maksun suuruus on enintään 82 prosenttia mainituista tuloista. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (STM johtaja Eija Koivuranta 160 74350)

Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta. Asetuksella säädetään geenitekniikkalain (377/1995) mukaisista ilmoituksista ja hakemuksista perittävien käsittelymaksujen sekä mainitun lain mukaiseen valvontaan kuuluvista tarkastuksista ja tutkimuksista perittävien maksujen suuruudesta. Asetus tulee voimaan 1.1.2010 ja on voimassa 31.12.2012 saakka. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 160 73860)

Valtioneuvoston asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen perustamisesta aiheutuvat tekniset muutokset. Asetuksessa otetaan huomioon myös hallinnonalan muut organisaatiouudistukset, kuten Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston perustaminen. Lääninhallitusten oikeuslääkintään liittyvät tehtävät, kuten oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten tekeminen, siirtyvät vuoden 2010 alusta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtäväksi. Asetukseen tehdään tehtävien siirrosta johtuvat tekniset muutokset. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 160 74340)

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 3 §:n muuttamisesta. Asetuksen 2 luvun 3 §:n 1 momenttia muutetaan siten, että osasairauspäivärahan maksukausista säädetään yhdenmukaisesti sairauspäivärahan maksukausien kanssa. Osasairauspäivärahan ensimmäinen maksukausi on kuusi ensimmäistä arkipäivää päivärahaetuusoikeuden alkamisesta ja seuraavat maksukaudet 25 arkipäivän pituisia. Jos osasairauspäivärahakausi jää maksukautta lyhyemmäksi, osasairauspäiväraha maksetaan päivärahakauden päätyttyä. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (STM hallitussihteeri Sanna Pekkarinen 160 73174)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 17.12.2009 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa komitea laatimaan kokonaisvaltainen selvitys yhteiskunnan varautumisesta. Kokoonpano: puheenjohtaja: korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg; jäsenet: alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen valtioneuvoston kanslia, kansliapäällikkö Tiina Astola oikeusministeriö, johtaja Anne Brunila Fortum Oyj, pääsihteeri Aapo Cederberg puolustusministeriö, TkT, KTT Tarja Cronberg, erityisavustaja, FM Martina Harms-Aalto, hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin Kone Oyj, pääjohtaja Jaana Husu-Kallio Elintarviketurvallisuusvirasto, ministeri Lauri Ihalainen, kansliapäällikkö Päivi Kairamo-Hella tasavallan presidentin kanslia, amiraali Juhani Kaskeala, pääjohtaja Lea Kauppi Suomen ympäristökeskus, eduskunnan 1. varapuhemies Seppo Kääriäinen (vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan puheenjohtaja), pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen Punaisen Ristin puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Outi Ojala Helsingin kaupunki, valtiosihteeri Antti Pelttari sisäasiainministeriö, pääjohtaja Pekka Puska Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, vuorineuvos Jaakko Rauramo Huoltovarmuusneuvoston puheenjohtaja, maaherra Rauno Saari Länsi-Suomen lääni, maaherra Anneli Taina Naisten Valmiusliitto ry ja valtiosihteeri Pertti Torstila ulkoasiainministeriö; komitean sihteeristö: valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Timo Härkönen valtioneuvoston kanslia, eversti Kim Jäämeri Maanpuolustuskorkeakoulu ja valmiuskoordinaattori Olli Lampinen sisäasiainministeriö. Komitean tulee saada selvitystyö valmiiksi vuoden 2010 loppuun mennessä. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 160 22006)

Päätös Suomen edustautumisesta EU:n valtion- tai hallitusten päämiesten epävirallisessa kokouksessa Kööpenhaminassa 17. ja 18.12.2009. EU-puheenjohtajamaa Ruotsi kutsuu mahdollisesti koolle kokouksen Kööpenhaminan ilmastokokouksen yhteydessä. EU-päämiesten kokous voi olla tarpeen Euroopan unionin neuvottelukantojen ja tarjousten täsmentämiseksi muun muassa päästövähennysten ja rahoitustuen osalta. Suomi neuvottelee ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan kokouksissa osana EU:ta ja neuvottelukannat on hyväksytty neuvoston ja Eurooppa-neuvoston päätelmillä. Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle neuvotteluja koskevan tiedonannon sekä käsitellyt kokousta eduskunnan suuressa valiokunnassa. EU-päämiesten kokouksessa Suomea edustaa pääministeri Matti Vanhanen. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Kare Halonen 160 22180)

Päätös myöntää toimitusjohtaja Risto Parjanteelle ero talousneuvoston jäsenen tehtävästä ja määrätä toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma talousneuvoston jäseneksi 1.1.2010 lukien 7.5.2010 päättyväksi toimikaudeksi. (VNK vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen 160 22294)

Päätös asettaa nimilautakunta viisivuotiskaudeksi 2010-2014. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: professori, oikeustieteen tohtori Urpo Kangas Helsingin yliopisto; varapuheenjohtaja: lainsäädäntöneuvos, oikeustieteen tohtori Salla Lötjönen oikeusministeriö; jäsenet: kehityspäällikkö Juha Lempinen (neuvontalakimies Elina Laitinen) väestökirjanpito, filosofian maisteri Pasi Tapani Kuusiluoma (filosofian maisteri Terhi Nallinmaa-Luoto) sukututkimus, filosofian tohtori Sirkka Paikkala (filosofian tohtori Minna Saarelma-Maunumaa) suomen kieli ja nimistöntutkimus ja filosofian maisteri Leila Mattfolk (filosofian tohtori Peter Slotte) ruotsin kieli ja nimistöntutkimus. (OM hallitusneuvos Mirja Kurkinen 160 67621)

Päätös määrätä vakuutusoikeuden sivutoimisiksi työoloja tai yritystoimintaa sekä sotilasvamma-asioita tunteviksi jäseniksi ja heidän varajäsenikseen käsittelemään ja ratkaisemaan vakuutusoikeuslain (132/2003) 11 §:n 1 momentin 1-5 kohdassa ja 12 §:ssä tarkoitettuja asioita päätösehdotuksessa mainitut henkilöt toimikaudeksi 1.1.2010-31.12.2014. (OM erityis-asiantuntija Pekka Pärnänen 160 67610)

Päätös turvallisuusluokituksen käyttöön otosta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta. Päätökseen tehdään muutokset, jotka liittyvät poliisin hallintorakenneuudistuksen toiseen vaiheeseen. Päätökseen lisätään maininta Poliisihallituksesta, poistetaan maininta poliisin ohjausryhmästä sekä tehdään tekninen tarkistus. Päätös tulee voimaan 1.1.2010. (SM lainsäädäntöneuvos Riitta Aulanko 160 42843)

Periaatepäätös hallituksen toimintaohjelmaksi talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämiseksi vuosina 2010-2011. Päätös on jatkoa neljälle aikaisemmalle valtioneuvoston periaatepäätökselle ja sillä toteutetaan hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta harmaan talouden torjumiseksi sekä hallituksen politiikkariihen kannanotossa 24.2.2009 esitettyjä toimenpiteitä julkisten palveluiden ja etuuksien rahoituksen turvaamiseksi. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (SM poliisiylitarkastaja Robin Lardot 160 42870)

Päätös määrätä Senaatti-kiinteistöjen hallitus toimikaudeksi 1.1.2010-31.12.2011. Kokoonpano: valtioneuvoston määrättävissä olevat: puheenjohtaja: toimitusjohtaja Harri Hiltunen Suomen Kiinteistöliitto ry; varapuheenjohtaja: budjettineuvos Raija Koskinen valtiovarainministeriö; jäsenet: toimitusjohtaja Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy, insinööri Pertti Rantanen ja kansliapäällikkö Kari Rimpi puolustusministeriö; säännösten nojalla määrättävä jäsen: lakiasiainpäällikkö Arja Virtanen henkilökohtaisena varajäsenenään taloussuunnittelupäällikkö Aulis Kosonen Senaatti-kiinteistöt. (VM alivaltiosihteeri Juhani Turunen 160 33007)

Päätös myöntää vastavakuuksia vaatimatta omavelkaisen valtiontakaus Pietari-säätiön enintään 3,5 miljoonan euron määräisen pankkilainan vakuudeksi. Takauksesta ei peritä takausmaksua ottaen huomioon rahoituksen kohteena olevan hankkeen kulttuuripoliittinen merkitys. (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 160 34953)

Päätös määrätä kansanedustajat Esko Kiviranta, Miapetra Kumpula-Natri, Olli Nepponen ja Kirsi Ojansuu, KHT tilintarkastaja Kari Manner sekä professori, KHT tilintarkastaja Kalervo Virtanen Valtion vakuusrahaston tilintarkastajiksi kalenterivuodeksi 2010. (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 160 34953)

Päätös asettaa julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta toimikaudeksi 1.1.2010-31.12.2012. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: ylijohtaja Vesa Jatkola; varapuheenjohtaja: valtioneuvoston controller Soili Vasikainen; jäsenet: kehityspäällikkö, JHTT Oiva Myllyntaus (erityisasiantuntija Jan Björkwall), tarkastusjohtaja, JHTT Pirjo Hakanpää (talousjohtaja Kari Stenholm), hallintojohtaja, VT Kirsi Mononen (yhtymäjohtaja Tero Pitkämäki), tilintarkastuspäällikkö, JHTT Erkki Pitkänen (johtava tilintarkastaja, JHTT Riitta-Liisa Heikkilä), KHT, JHTT Eero Prepula (JHTT Virpi Ala-aho), valiokuntaneuvos, VT Nora Grönholm (valiokuntaneuvos Matti Salminen), professori Teija Laitinen (professori Pentti Meklin), professori Lasse Niemi (professori Jarmo Vakkuri) ja seurakuntayhtymän johtaja, JHTT Juha Tuohimäki (taloussuunnittelupäällikkö Maija-Liisa Hietakangas). (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 160 33043)

Päätös valtiovarainministeriön hallintaan siirrettävästä omaisuudesta sekä siirron muista ehdoista. Eduskunnan annettua valtuutuksensa siirretään Senaatti-kiinteistöjen omistajahallinnasta valtiovarainministeriön hallintaan Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:n, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeita 2/3 kunkin yhtiön koko osakekannasta. Siirrettävien osakkeiden arvo on yhteensä 648,4 miljoonaa euroa. Senaatti-kiinteistöjen omistajahallinnasta siirretään valtiovarainministeriön hallintaan myös yliopistojen käytössä olevien 41 asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat asunto-osakkeet. Asunto-osakkeiden ehdotettu siirtoarvo on yhteensä 7,4 miljoonaa euroa. Siirrettävä omaisuus on tarkoitus siirtää valtiovarainministeriöstä edelleen opetusministeriölle. Yliopistokiinteistöyhtiöiden osakkeiden hallinnansiirto merkitään 1.1.2010 lukien Senaatti-kiinteistöjen taseeseen muun oman pääoman vähennykseksi 418,4 miljoonan euron osalta ja lainaehdoin annetun vieraan pääoman vähennykseksi 230 miljoonan euron osalta. Asuntovarallisuus merkitään kokonaisuudessaan muun oman pääoman vähennykseksi. Hallinnansiirroilla ei ole vaikutusta Senaatti-kiinteistöjen omavaraisuusasteeseen, joka säilyy noin 59–60 prosentissa. Hallinnansiirto ei siten rasita Senaatti-kiinteistöihin jääviä muita asiakkaita. (VM hallitussihteeri Ilkka Koponen 160 33018)

Päätös kuntajaon muuttamisesta Lappeenrannan kaupungin ja Imatran kaupungin välillä. Lappeenrannan kaupungin ja Imatran kaupungin välillä siirretään 5,7 hehtaarin suuruinen Mellonkadun Lappeenrannan puoleinen osa Imatran kaupunkiin. Alueella asuu yhdeksän henkilöä. Imatran kaupunki on puoltanut esitettyä muutosta. Lappeenrannan kaupunki vastustaa esitystä. Päätös tulee voimaan 1.1.2011. (VM ylitarkastaja Anu Hernesmaa 160 32206)

Päätös uusimuotoisten yliopistojen aloitusvaiheen omaisuusjärjestelyistä. Eduskunnan annettua suostumuksensa vuoden 2009 II lisätalousarviokäsittelyn yhteydessä opetusministeriö oikeutetaan luovuttamaan kuudelletoista uusimuotoiselle yliopistolle tilivirastona toimivien yliopistojen taseissa oleva valtion varallisuus vuoden 2008 tilinpäätöstietojen perusteella. Samoin yliopistoille luovutetaan yliopistojen hallinnassa oleva, yliopistojen toimintaa varten hankittu omaisuus, muun muassa yliopistojen ylläpitämiin irtaimistorekistereihin merkityt esineet, aineettomat hyödykkeet ja immateriaalioikeudet, jotka eivät ole yliopistojen taseissa. Opetusministeriö oikeutetaan osoittamaan uusimuotoisille yliopistoille 96 miljoonaa euroa yliopistojen siirtymävaiheen maksuvalmiuden turvaamiseksi. Lisäksi yliopistojen vuoden 2009 ja aiempien vuosien siirtyvät erät osoitetaan yliopistoille vuoden 2009 lopun tilannearvion mukaisina. Valtioneuvoston päätettyä yliopistokiinteistöosakeyhtiöihin siirrettävästä valtion kiinteistövarallisuudesta ja muista järjestelyistä nyt tehtävällä päätöksellä opetusministeriö oikeutetaan luovuttamaan yliopistokiinteistöyhtiöiden osakkeiden 2/3 uusimuotoisille yliopistoille vastikkeetta. Opetusministeriö oikeutetaan luovuttamaan Senaatti-kiinteistöjen omistajahallinnassa olleet 41 asuntoa yhdeksälle uusimuotoiselle yliopistolle 7,4 miljoonan euron siirtoarvolla sekä luovuttamaan yliopistoille niiden omistajahallinnassa olleet, kolmen asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet vastikkeettomasti. Lisäksi opetusministeriö oikeutetaan luovuttamaan vastikkeetta Aalto-yliopistolle Helsingin kauppakorkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun hallinnoimien rahastojen kiinteistövarallisuutta sekä Helsingin ja Joensuun yliopistojen hallinnassa olevien kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet Joensuun Tiedepuisto Oy:n osalta Itä-Suomen yliopistolle ja Mikkelin Tietotaitokortteli Oy:n osalta Helsingin yliopistolle. Lisäksi opetusministeriö oikeutetaan luovuttamaan vastikkeetta Joensuun yliopiston kenttätutkimuslaboratorio Itä-Suomen yliopistolle ja Helsingin yliopiston ainevirta-aseman rakennus Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:lle. Opetusministeriö oikeutetaan siirtämään uusimuotoisten yliopistojen hallintaan nykyisin niiden hallussa oleva kansallisomaisuus ja Valtion taideteostoimikunnan kokoelmista lainassa olevat taide-esineet hyvän hoidon ja huolenpidon sekä edelleenluovutuskiellon ehdoin. Kansallisomaisuus esitetään opetusministeriön tilinpäätöksessä ja se olisi yliopistojen hallinnassa. (OPM johtaja Anita Lehikoinen 160 77353)

Päätös oikeuttaa opetusministeriö valtion puolesta luovuttamaan valtion kokonaan omistamalle Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy -nimiselle osakeyhtiölle Opetusalan koulutuskeskuksen hallinnassa oleva omaisuus, immateriaaliset ja muut oikeudet sekä liiketoiminta yhteisarvoltaan arviolta 472,61 euroa apporttiehdoin sekä allekirjoittamaan luovutusta koskeva luovutuskirja ja päättämään luovutuksen muista ehdoista. Valtioneuvoston kanslia oikeutetaan edellä mainittua apporttiomaisuutta vastaan merkitsemään valtion puolesta Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy:n osakkeita osakepääoman korotuksen yhteydessä sekä samalla sijoittamaan yhtiön omaan pääomaan 1 497 500 euroa. Valtioneuvoston kanslia valtuutetaan päättämään tarkemmin merkintäsuhteesta. (OPM neuvotteleva virkamies Matti Hietanen 160 77008)

Päätös vahvistaa valtion televisio- ja radiorahaston käyttösuunnitelma varainhoitovuodelle 1.1.-31.12.2010. Valtion televisio- ja radiorahastoon arvioidaan varainhoitovuonna 2010 kertyvän 436 000 000 euroa televisiomaksuja. Varoja käytetään varainhoitovuonna 2010 Yleisradio Oy:n menojen rahoittamiseen 423 575 000 euroa. Viestintävirastolla arvioidaan aiheutuvan televisiomaksujen perinnästä ja tarkastuksesta kustannuksia 10 545 000 euroa. Liikenne- ja viestintäministeriön käyttöön televisio- ja radiotoiminnan edistämiseen ehdotetaan 366 000 euroa ja rahaston tilintarkastukseen 14 000 euroa. Lisäksi maksujärjestelmän kehittämiseen esitetään 1 500 000 euroa. (LVM viestintäneuvos Elina Normo 160 28463)

Päätös myöntää DNA Oy:lle, Elisa Oyj:lle, TeliaSonera Finland Oyj:lle ja Pirkanmaan Verkot Oy:lle toimiluvat televerkkopalvelun tarjontaan digitaalisessa laajakaistaisessa 2500 matkaviestinverkossa. Toimiluvat kaupattiin 17.-23.11.2009 järjestetyssä huutokaupassa ja myytiin yhteishintaan 3 797 800 euroa. (LVM neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 160 28150)

Päätös antaa ennakkopäätös, jolla hyväksytään radiotoimiluvanhaltija Mediatakojat Oy:n määräysvallan muutos, jos se toteutetaan hakemuksessa esitellyllä tavalla. Valtioneuvosto on 31.5.2006 myöntänyt Teljän Mediat Oy:lle toimiluvan paikalliseen radiotoimintaan Porissa taajuudella 89.4 MHz toimilupakaudella 1.1.2007-31.12.2011. Teljän Mediat Oy on siirtänyt 31.8.2009 liikenne- ja viestintäministeriöön saapuneella ilmoituksellaan toimiluvan täysin omistamalleen tytäryhtiö Mediatakojat Oy:lle. (LVM neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen 160 28498)

Päätös oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriö luovuttamaan valtion kokonaan omistamalle VTT Expert Services Oy -nimiselle osakeyhtiölle valtion teknillisen tutkimuskeskuksen hallinnassa olevaa asiantuntijapalvelujen tuottamiseen liittyvää valtion omaisuutta yhteisarvoltaan noin 2 079 086 euroa apporttiehdoin sekä allekirjoittamaan luovutusta koskeva luovutuskirja. Valtion teknillinen tutkimuskeskus oikeutetaan edellä mainittua apporttiomaisuutta vastaan merkitsemään valtion puolesta VTT Expert Services Oy:n osakkeita osakepääoman korotuksen yhteydessä sekä samalla sijoittamaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan enintään 10 miljoonaa euroa. (TEM teollisuusneuvos Sakari Immonen 010 60 63665)

Päätös oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriö valtion puolesta luovuttamaan valtion kokonaan omistamalle VTT Ventures Oy -nimiselle osakeyhtiölle valtion teknillisen tutkimuskeskuksen hallinnassa olevat osakkuusyritysten omistusosuudet yhteisarvoltaan noin 2 758 707 euroa apporttiehdoin sekä allekirjoittamaan omaisuuden luovutusta koskeva luovutuskirja. Valtion teknillinen tutkimuskeskus oikeutetaan edellä mainittua apporttiomaisuutta vastaan merkitsemään valtion puolesta VTT Ventures Oy:n osakkeita pääoman korotuksen yhteydessä sekä samalla sijoittamaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan enintään 700 000 euroa. (TEM teollisuusneuvos Sakari Immonen 010 60 63665)

Päätös asettaa Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen VTT hallitus toimikaudeksi 1.1.2010-31.12.2012. Kokoonpano: puheenjohtaja: toimitusjohtaja Martti Mäenpää Teknologia-teollisuus ry; varapuheenjohtaja: teollisuusneuvos Paula Nybergh työ- ja elinkeinoministeriö; jäsenet: hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell Normet Oy, johtaja Kaija Pehu-Lehtonen Oy Metsä-Botnia Ab, talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Hietanen Rautaruukki Oyj, tutkimusprofessori Pirjo Ståhle Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja DI Merja Strengell. (TEM ylitarkastaja Anne Rothovius 010 60 63532)

Päätös asettaa säteilyturvaneuvottelukunta toimikaudeksi 1.1.2010-31.12.2012. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: ylilääkäri Mikko Paunio (neuvotteleva virkamies Anneli Törrönen) sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: ylitarkastaja Helena Kalliolinna (neuvotteleva virkamies Hannu Alén) sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti (yli-insinööri Jorma Aurela) työ- ja elinkeinoministeriö, insinöörieverstiluutnantti Juhani Juutilainen Pääesikunta (lääkintäkomentajakapteeni Pertti Patinen Sotilaslääketieteen keskus), vanhempi tutkija Maila Hietanen (erikoistutkija Tomi Alanko ) Työterveyslaitos, sairaalafyysikko Minna Husso Kuopion yliopistollinen sairaala (ylifyysikko, vs. professori Miika Nieminen Oulun yliopistollinen sairaala), ylifyysikko Matti Koskinen (osastonylilääkäri Veikko Kähärä) Tampereen yliopistollinen sairaala, ylifyysikko Jarmo Kulmala (apulaisfyysikko Mika Teräs) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja ylitarkastaja Miliza Malmelin (ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio) ympäristöministeriö. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 160 73860)

Päätös määrätä Raha-automaattiyhdistyksen hallitus 1.1.2010 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: kansanedustaja Hannes Manninen; 1. varapuheenjohtaja: ohjelmajohtaja Juha Eskelinen; jäsenet: kansanedustaja Pertti Hemmilä, kansanedustaja Janina Andersson, apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri ja budjettipäällikkö Hannu Mäkinen. (STM ylitarkastaja Markus Seppelin 160 73828)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 17.12.2009 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 83/2009) eduskunnalle Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen maataloustuotteiden, jalostettujen maataloustuotteiden sekä kalojen ja kalastustuotteiden kaupan vapauttamistoimenpiteitä koskevan sopimuksen neuvottelemisesta (Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välinen maatalous- ja kalastustuotteiden kaupan vapauttamista koskeva sopimus). Euroopan unionin päämääränä on Euro-Välimerisopimuksen mukaisesti vapauttaa Välimeren kumppanimaiden kanssa maataloustuotteiden, jalostettujen maataloustuotteiden sekä kalojen ja kalastustuotteiden kaupan vapauttamisen edistämisestä ja siirtyä asteittain vapaakauppaan. Marokon kuningaskunnasta tuotavien tuotteiden tullit poistetaan pois lukien ne niin sanotut herkät tuotteet, joiden osalta tulli kannetaan vastedes. Vastaavasti Euroopan unionin osalta on määritelty ne tuotteet, joiden tullit poistetaan samoin kuin niin sanotut herkät tuotteet, joiden osalta tulli kannetaan vastedes. (UM lähetystöneuvos Helena Tuuri 160 56538)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 84/2009) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (kansainväliset perintöasiat). Asetusehdotus sisältää säännöksiä toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten ja virallisten asiakirjojen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta. (OM lainsäädäntöneuvos Markku Helin 160 67665)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 85/2009) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin oikeudesta pyytää sormenjälkitietojen vertailua Eurodac-tietojen kanssa lainvalvontatarkoituksia varten (Eurodac-lainvalvontapäätös). Ehdotuksella luodaan perusta jäsenvaltioiden ja Europolin oikeudelle pyytää sormenjälkitietojen vertailua Eurodacin tietojen kanssa terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi. Lisäksi ehdotuksessa säädellään yksityiskohtaiset edellytykset jäsenvaltioiden lainvalvontaviran-omaisten sekä Europolin pääsylle Eurodac-järjestelmään. (SM neuvotteleva virkamies Maarit Nikander 160 44646)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 86/2009) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinta ja ehkäisy). Ehdotuksen tarkoituksena on ajantasaistaa ja tehostaa siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkintaa ja ehkäisyä koskeva sääntely EU:ssa. Nykyisin direktiivinä annettu ilmailuonnettomuuksien turvallisuustutkintaa koskevat säännökset ehdotetaan annettavaksi asetuksena. Asetusehdotukseen sisältyy säännöksiä jäsenvaltioiden vapaaehtoisen yhteistyön tukemisesta ja lisäämisestä. Ehdotuksen mukaan aikaisempi epävirallinen yhteistyö tullaan muuntamaan siviili-ilmailun turvallisuustutkintaviranomaisten eurooppalaiseksi verkostoksi. Lisäksi asetukseen ehdotetaan sisällytettäväksi turvallisuustutkinnan suorittamista koskevia suoraan velvoittavia säännöksiä. Ehdotuksen pohjana toimii EU:lle ja sen jäsenvaltioille aikaisemmasta yhteistyöstä kertynyt kokemus. (LVM hallitusneuvos Minna Kivimäki 160 28013)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 17.12.2009 seuraavat nimitysasiat:

Ulosottojohtaja, oikeustieteen kandidaatti Juhani Toukola Valtakunnanvoudinviraston valtakunnanvoudin virkaan 1.1.2010 lukien. (OM osastopäällikkö Kari Kiesiläinen 160 67532)

Neuvotteleva virkamies, varatuomari Kari Antero Liede oikeusministeriön oikeushallinto-osaston hallitusneuvoksen virkaan 1.1.2010 lukien. (OM ulosottojohtaja Juhani Toukola 160 67773)

Hallintotieteiden maisteri, ylitarkastaja Ulla Mäkeläinen opetusministeriön opetusneuvoksen virkaan 1.1.2010 lukien. (OPM hallitusneuvos Pia Nyblom 160 77099)

Varatuomari Tanja Viljanen maa- ja metsätalousministeriön hallitusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2010-31.12.2011, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 160 53331)

Valtioneuvosto myönsi Pasi Toivo Rantahalvarille virkavapautta työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.2.2010-31.1.2011. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 010 60 63554)

Varatuomari Pertti Siiki sosiaali- ja terveysministeriön johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 15.1.2010-14.8.2013, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. Samalla valtioneuvosto myönsi Siikille vastaavaksi ajaksi palkatonta virkavapautta hänen hallitusneuvoksen virastaan. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

Valtiotieteen kandidaatti Heikki Palm sosiaali- ja terveysministeriön johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.-31.3.2010, kuitenkin enintään niin kauan kunnes avoinna olevaan apulaisosastopäällikön virkaan liittyvät päätökset on tehty. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 160 73797)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 16.12.2009 seuraavia asioita:

Talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 5 500 000 eurolla osallistuminen Maailmanpankin InfoDEV-ohjelman rahastoon. InfoDEV-ohjelma on Maailmanpankin koordinoima aloite kehitysmaiden tietoyhteiskunnan politiikkojen, toimenpiteiden sekä strategisten teknologiasovellusten jalkauttamiseksi köyhyyden vastaisessa taistelussa. Suomen nykyinen tuki ohjelmalle loppuu 2009. InfoDEV on tehnyt esityksen tuen vahvistamisesta ja uudelleenkohdentamisesta Suomen painopisteiden mukaisesti ajalle 2009-2012. Suomen tuki kohdistuu yritystoimintaan liittyvän osaamisen vahvistamiseen InfoDEV-ohjelman globaalin yrityshautomotoiminnan avulla ja mobiiliteknologian hyödyntämiseen erityisesti maaseudun elinkeinojen kehityksessä alkuvaiheessa Afrikassa ja myöhemmin Aasiassa ja Laajemman Euroopan aloitteen kumppanimaissa Etelä-Kaukasiassa, Itä-Euroopassa ja Keski-Aasiassa. (UM lähetystöneuvos Pertti Anttinen 160 56410)

Talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 16 492 258 euron korkotuen maksaminen Rao II Bridge -siltahankkeelle Vietnamissa vuosina 2010-2025. Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa Haiphongin etelänpuoleisten alueiden kaupungistumista ja teollisuusalueiden kehittymistä. Hanke tukee alueen sosiaalis-taloudellisia kehittämissuunnitelmia ja on sen avainprioriteetteja. Toimiva tieinfrastruktuuri lisää investointihalukkuutta ja sen myötä työpaikkoja, edesauttaen alueen sosiaalis-taloudellista kehitystä ja köyhyyden vähentymistä. Hankkeen pääviejä on tanskalainen MT Höjgaard, mutta hankkeella on Suomen taloutta elvyttävä vaikutus suomalaisten alihankintojen kautta, suomalainen osuus 37,64 prosenttia (muun muassa Ruukki, Finnroad, Freyssinet International & Cie/Tensicon Oy ja Futurtec Oy/Peikko Oy). (UM lähetystöneuvos Satu Santala 160 56323)

Vuoden 2009 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 5 miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Vietnamin köyhien alueiden kansalliseen tukiohjelmaan (P135) vuodelle 2010. Vietnamin P135 on kansallinen köyhien alueiden, erityisesti etnisten väestöryhmien asuttamat vuoristoalueet kattava tukiohjelma, joka on keskeisessä asemassa Vietnamin hallituksen köyhyyden vähentämiseen tähtäävässä politiikassa. Se tukee noin 1800 kunnan kehitystä 47:ssä Vietnamin 64 läänistä. Ohjelman kokonaisbudjetti on noin 800 miljoona dollaria. P135 -ohjelma rahoittaa muun muassa kuntien infrastruktuurin kehittämistä – teitä, kastelujärjestelmiä ja koulurakennuksia – kuntien, maanviljelyn tuottavuuden ja elinkeinojen monipuolistamiseen tähtääviä toimia sekä paikallishallinnon kehittämistä. P135 tukee myös köyhien oppilaiden koulutusta. (UM lähetystöneuvos Hannele Tikkanen 160 56363)

Helsingin hallinto-oikeuden, markkinaoikeuden ja työtuomioistuimen vuokrasopimuksen tekeminen. Oikeusministeriö ja Senaatti-kiinteistöt tekevät vuokrasopimusta Helsingin hallinto-oikeuden, markkinaoikeuden ja työtuomioistuimen toimitiloista. Sopimuksen tulee voimaan 1.1.2012. Sopimuksen pituus on 15 vuotta. Vuokrasopimuksen solmiminen johtuu siitä, että Helsingin hovioikeus muuttaa touko-kesäkuussa 2010 Itä-Pasilassa olevista toimitiloista Salmisaareen valmistuviin uusiin tiloihin. Tyhjeneviin toimitiloihin on tarkoituksena sijoittaa oikeusministeriön hallinnonalan muita virastoja. Parhaiten nämä tilat sopivat Helsingin hallinto-oikeudelle, markkinaoikeudelle ja työtuomioistuimelle, koska kaikilla näillä on tarvetta talossa jo oleville istuntotiloille. Senaatti-kiinteistöt on luvannut korjata toimitilat tarpeellisin osin, mikäli samalla vuokra saatetaan Senaatti-kiinteistöjen käsityksen mukaan Helsingissä käyvälle tasolle. Vuokrasopimus on määrältään 150 386 euroa/kuukausi eli 1 804 639 euroa/vuosi. Oikeuksien nykyiset vuokrat ovat yhteensä 1 163 870 euroa/vuosi. Vuokramenojen lisäys on 640 000 euroa/vuosi 2012 lukien. (OM osastopäällikkö Kari Kiesiläinen 160 67532)

Palkkaussopimuksen tekeminen Poliisihallituksen poliisiylijohtaja Mikko Paateron kanssa. Sopimuspalkka on 9 570 euroa kuukaudessa 1.1.2010 lukien. (SM hallitusneuvos Ismo Atosuo 160 42816)

Sisäasiainministeriön asetus hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista. Asetuksella säädetään mitkä hätäkeskuslaitoksen suoritteet ovat maksullisia ja mistä suoritteesta maksu määrätään omakustannusarvon perusteella sekä mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Asetus tulee voimaan 1.1.2010 ja on voimassa 30.6.2010 saakka. (SM neuvotteleva virkamies Johanna Hakala 160 42957)

Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2010 ja 2011. Uusi asetus on pääosin samansisältöinen kuin voimassaoleva maksuasetus. Keskeisenä muutoksena on sotaveteraanin passin hinnan säätäminen 24 euroon, joka on puolet normaalin passin hinnasta. Lisäksi tarkistetaan yleisötilaisuusilmoituksen johdosta tehtävän päätöksen hinnoittelu omakustannehintaa vastaavaksi ja asiakirjajäljennösten hinnoittelua täsmennetään. Myös maahanmuuttoon liittyvien suoritteiden maksut on tarkistettu, kuten myös muiden keskeisten lupien suoritemaksut. Asetuksessa on otettu huomioon poliisin organisaatiomuutoksen ja valtion aluehallinnon muutosten aiheuttamat muutostarpeet. Uutena suoritteena ehdotetaan säädettäväksi taksinkuljettajan ajolupa taksinkuljettajaa koskevien ammattipätevyyssäännösten voimaanastumisen vuoksi. Ampuma-aseisiin liittyvät suoritemaksut tarkistetaan ampuma-aselain muutoksen voimaantulon yhteydessä. Asetus tulee voimaan 1.1.2010 ja on voimassa 31.12.2011 saakka. (SM lupahallintopäällikkö Anne Aaltonen 160 42224)

Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta. Asetus on voimassa olevan asetuksen mukainen. Maksuperustelain 5 §:n mukaisia maksuttomia suoritteita ovat yleiseen käyttöön tarkoitetut tilastotiedot itsepalveluna tietoverkossa, vähäiset opastus- ja tietopalvelut, tilastoalan keskuskirjaston lainauspalvelut (pl. kaukolainat) sekä kuolintodistusten jäljennökset kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 15 §:n 2 momentissa mainituille. Tilastokeskuksen muut suoritteet hinnoitellaan maksuperustelain 7 §:n mukaisesti liiketaloudellisin perustein. Asetus tulee voimaan 1.1.2010 ja on voimassa 31.12.2010 saakka. (VM finanssineuvos Anja Simola 160 33260)

Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Nykyisen asetuksen voimassaolo päättyy 31.12.2009. Asetus vastaa pääosin voimassa olevaa asetusta. Veronsaajien oikeudenvalvonnan asiamiespalveluiden siirryttyä virkatoiminnaksi asiasta ei enää säädetä tällä asetuksella. Asetukseen sisältyy eri suoritteita koskeva maksutaulukko, jota tarkistetaan kustannusrakenteessa tapahtuvien muutosten johdosta. Tarkistuksilla vähennetään maksujen alikatteellisuutta ja parannetaan kustannusvastaavuutta. Keskimääräinen 17 prosentin suuruinen korotus kohdentuu suoritekohtaisesti ennakkopäätöksiin ja julkisoikeudellisiin suoritteisiin asetuksen liitteenä olevassa maksutaulukossa sekä liitteissä 3-5 tarkemmin esitetyllä tavalla. Asetus tulee voimaan 1.1.2010 ja on voimassa vuoden 2012 loppuun. (VM neuvotteleva virkamies Helena Ikonen 160 33161)

Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista annetun asetuksen muuttamisesta. Asetus sisältää muutoksen passivarmenteen osalta. Poliisin suoritteiden maksullisuudesta annettua asetusta on tarkoitus muuttaa siten, että sotaveteraanit saavat passin alennetulla hinnalla. Tähän liittyen passivarmenteen hintaa on tarpeen alentaa. Samassa yhteydessä muutetaan passivarmenteen hintaa muutenkin vastaamaan varmenteen menekkiä, joka sallii yksikköhinnan alentamisen 0,50 eurolla 6:sta eurosta 5,50:een euroon. Asetus tulee voimaan 1.1.2010 lukien ja on voimassa 31.12.2010 saakka. (VM neuvotteleva virkamies Matti Korkealehto 160 32233)

Valtiovarainministeriön päätös käyttöoikeuksien myöntämisestä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoille valtion kiinteistövarallisuuteen. Helsingin ja Joensuun yliopistojen omistajahallinnassa on tällä hetkellä merkittäviä maa- ja metsäalueita, joita ne tarvitsevat maatalous- ja metsätieteellisen opetuksensa ja tutkimuksensa järjestämiseen. Yliopistojen irtaantuessa 1.1.2010 valtiosta alueet jäävät edelleen valtion omistukseen. Yliopistoille on tarkoitus myöntää alueisiin niiden tarvitsemat käyttöoikeudet, jotta yliopistojen nykyiset ja tulevat toiminnot kohteissa voidaan turvata eikä niiden toimintaedellytyksiä heikennetä. Käyttöoikeus myönnetään Helsingin yliopistolle Siuntiossa (noin 75 ha), Helsingissä (noin 227 ha), Hämeenlinnassa (noin 25 ha) ja Inarissa (noin 793 ha) sijaitseviin sekä Joensuun yliopistolle Ilomantsissa (noin 329 ha) ja Liperissä (noin 37 ha) sijaitseviin alueisiin. (VM hallitussihteeri Ilkka Koponen 160 33018)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista. Laki Liikennevirastosta (862/2009) tulee voimaan 1.1.2010. Tällöin Ratahallintokeskus, Tiehallinnon keskushallinnon toiminnot ja osa Merenkulkulaitoksen toiminnoista yhdistetään Liikennevirastoksi. Mainittujen virastojen voimassa olevat maksuasetukset, liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ratahallintokeskuksen maksuista (1014/2008), liikenne- ja viestintäministeriön asetus Tiehallinnon maksuista (206/2009) ja liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista (1175/2007), ovat voimassa vuoden 2009 loppuun. Liikenneviraston maksullisista suoritteista annettava asetus käsittää Ratahallintokeskuksen nykyiseen maksuasetukseen sisältyvät suoritteet sekä osan Tiehallinnon ja Merenkulkulaitoksen nykyisiin maksuasetuksiin sisältyvistä suoritteista. Asetus tulee voimaan 1.1.2010 ja on voimassa vuoden 2010 loppuun. (LVM liikenneneuvos Riitta Viren 160 28485)

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista. Asetuksen nojalla peritään sähkö- ja maakaasuliiketoimintoihin liittyviä hakemus- ja valvontamaksuja, kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevia lupa- ja käsittelymaksuja sekä päästökaupparekisterin rekisterimaksuja yhteensä noin 3 miljoonaa euroa vuonna 2010. Asetus tulee voimaan 1.1.2010 ja on voimassa vuoden 2010 loppuun. (TEM neuvotteleva virkamies Arto Rajala 010 60 64828)

Vuoden 2009 toisen lisätalousarvion momentille 32.30.63 (Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen) merkitystä määrärahasta 6 164 940,25 Yhdysvaltain dollarin siirtäminen valtiontakuurahastoon. Siirto liittyy Suomen ja Venäjän välillä vuonna 2006 tehtyyn velkakonversiosopimukseen. Valuuttakurssina käytetään siirtopäivänä vallitsevaa valuuttakurssia. (TEM hallitussihteeri Christina Snellman 010 60 6000)

Valtion ydinjätehuoltorahaston vuoden 2010 talousarvion vahvistaminen. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa Valtion ydinjätehuoltorahaston talousarvion vuodelle 2010 rahaston ehdotuksen mukaisesti, kuitenkin siten, että ydinjätehuoltomaksuina kerätään vuonna 2010 noin 93,1 miljoonan euron sijasta noin 90,3 miljoonaa euroa. Rahasto muodostuu kolmesta erillisvarallisuudesta (erillisrahastosta): Varautumisrahasto, Ydinturvallisuustutkimusrahasto ja Ydinjätetutkimusrahasto. Talousarviossa vahvistetaan tosiasiallisesti vain rahaston kolmen erillisrahaston hallintokulut. Muilta osin kunkin erillisrahaston talous määräytyy ydinenergialain (990/1987) perusteella. Varautumisrahaston talouteen vaikuttavat lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön ydinenergialain nojalla tekemät vuotuiset varautumispäätökset. Rahaston taseen loppusumma tilikauden 2008 päättyessä oli noin 1,7 miljardia euroa. (TEM ylitarkastaja Eriika Melkas 010 60 64103)

Vuoden 2010 valtion osuuden ennakon vahvistaminen Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvan yleisrahaston toimintakuluista 124 900 000 euroksi. (STM ylitarkastaja Susanna Grimm-Vikman 160 73869)

Vuoden 2010 valtion osuuksien ennakon vahvistaminen sairausvakuutuslaista johtuvista menoista sairaanhoitovakuutuksen kuluista 1 051 380 000 euroksi, sairaanhoitovakuutuksen toimintakuluista 44 814 000 euroksi, työtulovakuutuksen vähimmäismääräisen suuruiset päivärahojen ennakko 127 300 000 euroksi, 0,1 % ennakko muista kuin vähimmäismääräisistä vanhempainpäivärahoista 900 000 euroksi ja yrittäjien työterveyshuollon ennakoksi 700 000 euroa ja eräät maatalousyrittäjien työterveyshuollon kustannukset 1 800 000 euroksi eli yhteensä 1 226 894 000 euroa. (STM ylitarkastaja Susanna Grimm-Vikman 160 73869)

Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista. Nykyinen asetus on voimassa kuluvan vuoden loppuun. Uudessa asetuksessa maksuja tarkistetaan kokonaisuutena noin 11 prosenttia palkka- ja kustannusmuutosten 2007-2009 perusteella. Kemikaalimaksuihin tehdään eräitä rakenteellisia muutoksia, kuten nykyistä tarkempaa porrastusta työmäärän mukaan ja ennakkomaksujen perimistä. Jätelain mukaisissa maksuissa eriytetään käsittely ja valvonta. Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelemiseksi niiden kauppaa sääntelemällä annettavista todistuksista ja luvista perittävät maksut nostetaan vastaamaan nykyistä paremmin aiheutuneita kustannuksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2010 ja on voimassa vuoden 2012 loppuun. (YM talousjohtaja Oili Hintsala 040 546 1483)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Velkajärjestelytyöryhmä luovutti 11.12.2009 mietintönsä oikeusministeri Tuija Braxille. Työryhmä ehdottaa, että velkajärjestelyn maksuohjelman normaalikesto olisi nykyisen viiden vuoden sijasta kolme vuotta. Tavoitteena on nopeuttaa ylivelkaantuneiden henkilöiden palaamista yhteiskuntaan aktiivisiksi toimijoiksi. Uudistus ei koskisi jo vahvistettuja maksuohjelmia. Työryhmän ehdotuksen mukaan niin sanotut nollaohjelmat säilyisivät kuitenkin edelleen viiden vuoden mittaisina. Nollaohjelma vahvistetaan velalliselle, jolla on niin pienet tulot, ettei niistä riitä suoritusta velkojille. Jos velalliselta puuttuu pysyvästi maksukyky esimerkiksi iän tai sairauden vuoksi, tuomioistuin voisi vahvistaa viittä vuotta lyhyemmänkin nollaohjelman. Raportti on osoitteessa http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/1247667992385. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Tuula Linna, p. (09) 160 67718, oikeusministeriö.

Sisäasiainministeriön asettaman Pelastuslaitosten ja -henkilöstön toimintakykyhankkeen toimenpide-ehdotukset esiteltiin 15.12.2009 päätösseminaarissa. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää toimenpiteitä, joiden avulla nykyisillä voimavaroilla saataisiin aikaiseksi entistä tehokkaampaa palvelua. Pelastuslaitosten ja -henkilöstön toimintakykyhanke ehdottaa, että Suomeen perustetaan verkostomainen pelastustoimen kehittämiskeskus. Lisäksi hanke esittää muun muassa uhkien arviointia koskevien valtakunnallisten ohjeiden muuttamista ja pelastushenkilöstön fyysisen toimintakyvyn arviointimenetelmän käyttöönottoa. Toimenpide-ehdotukset ovat osoitteessa http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/PFBD/DC7C74448751BCE7C225768D0026C05C?opendocument. Lisätietoja antaa projektipäällikkö Taito Vainio, (09) 160 42982, sisäasiainministeriö.

Maaseudun yritys- ja hankerahoituksen hakuprosessin hallinnollisen taakan keventämismahdollisuuksia selvittänyt työryhmä luovutti 17.12.2009 selvityksensä maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle. Työryhmä ehdottaa joustavuuden ja asiakaslähtöisyyden lisäämistä maaseutuohjelman toimeenpanossa. Työryhmän mukaan tukijärjestelmien tulisi olla niin joustavia, että ne soveltuisivat hyvin erilaisten maaseutuhankkeiden ja -yritysten tarpeisiin, joiden toteutuminen viime kädessä ratkaisee koko maaseutuohjelman onnistumisen. Toimeenpanossa tulisi olla tärkeimmässä asemassa maaseudun kehittämiselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja tuloksellisuus. Lisäksi työryhmä ehdottaa muun muassa mahdollisuutta lisätä eri tukimuotojen toteuttamista samassa hankkeessa, hakemuksien käsittelyssä pakollisena vaadittavien liitteiden määrän karsimista, päätös- ja hakulomakkeiden sekä yleiskustannusmenettelyn yksinkertaistamista sekä toimintaryhmien työn helpottamista. Selvitys on osoitteessa http://www. mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2009/5m5FrXw1D/trm2009_12.pdf. Lisätietoja antavat vastuualueen päällikkö Kari Kivikko, p. 050 356 8365, Hämeen työ- ja elinkeinokeskus ja neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen, p. 040 524 6112, maa- ja metsätalousministeriö.

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta välttämättömien tieto- ja viestintäjärjestelmien käytettävyyden kehittämistä selvittänyt työryhmä luovutti 16.12.2009 loppuraporttinsa viestintäministeri Suvi Lindénille. Työryhmän mukaan internetistä on tullut välttämätön eli se kuuluu niin sanottuihin kriittisiin infrastruktuureihin. Internetin kautta saatavat elinkeinoelämän ja kansalaisten palvelut ovat elintärkeitä. Internetin Suomessa sijaitsevat osat ja Suomessa saatavilla olevat palvelut ovat osa yhteiskuntarakennetta. Työryhmän mukaan on varmistettava, että sekä runkoliikenne- että päätetasolla eri verkot yhdistyvät yhdeksi, tarpeeksi tiheästi silmikoiduksi viestintäverkoksi. Näin parannetaan palvelujen luotettavuutta erityisesti harvaan asutuilla seuduilla. Työryhmä huomauttaa, ettei valtionhallinnossa ole kriittisille tietojärjestelmille selvää vastuuorganisaatiota. Työryhmä katsoo, että varautumisen konserniohjausta tulee vahvistaa ja vastuuta selkiyttää. Raportti on osoitteessa http://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderId=339549&name=DLFE-9719.pdf&title=Julkaisuja%2050-2009. Lisätietoja antaa viestintäneuvos Kari T. Ojala, p. (09) 160 28725, liikenne- ja viestintäministeriö.

Opiskeluterveydenhuollon järjestämistä selvittänyt työryhmä luovutti 16.12.2009 raporttinsa peruspalveluministeri Paula Risikolle. Työryhmä ehdottaa ensisijaisesti ammattikorkeakoululaisten opiskeluterveydenhuollon järjestämistä YTHS-mallin mukaisesti. Tällöin ammattikorkeakouluopiskelijoiden palvelut toteutuisivat yhdenmukaisesti yliopisto-opiskelijoiden kanssa. Tämä edellyttäisi YTHS:n toiminnan laajentamista ammattikorkeakoulujen sijaintipaikkakunnille, muutoksia AMK-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon rahoitustapaan, rahoitusosuuksien jatkoselvittämistä rahoittajaosapuolten kanssa, lainsäädännön tarkistamista rahoituksen osalta ja AMK-opiskelijoiden maksamaa terveydenhoitomaksua. Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä vastaisi työryhmän ehdotuksen mukaan edelleen oppilaitoksen sijaintikunta. Työryhmä painottaa opiskeluterveydenhuoltoa koskevan valtioneuvoston asetuksen toimeenpanon seuraamista ja palvelujen saatavuuden valvomista. Lisäksi työryhmä esittää kansallisen opiskeluterveydenhuollon tutkimus- ja kehittämistahon vastuutahon määrittämistä. Raportti on osoitteessa http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-10637.pdf. Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa, p. (09) 160 74138, sosiaali- ja terveysministeriö.

Haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen toimeenpanon nykytilaa ja siinä ilmenneitä ongelmia selvittänyt selvitysmies Lauri Tarasti luovutti 14.12.2009 raporttinsa ympäristöministeri Paula Lehtomäelle. Selvitysmies Tarastin mukaan jätevesijärjestelmien tehostamista voitaisiin lykätä haja-asutusalueilla asuvien ikäihmisten ja vähävaraisten kohdalla. Myös kiinteistökohtaiseen jätevesineuvontaan tarvitaan lisää voimavaroja. Selvitysmies ehdottaa, että nykyisiä taloudellisia tukia kehitetään ja lisäksi järjestöille tarjottaisiin taloudellista avustusta neuvonnan antamiseksi. Tarasti toteaa selvityksessään, että jätevesien käsittelystä ei ole syytä tinkiä, mutta nykyisten säännösten toimeenpanoa tulisi selkeyttää. Selvitysmies ehdottaa toimeenpanon ohjaamiseksi neljää uutta säännöstä, joiden pohjalta annettaisiin uusi toimeenpanoa ohjaava asetus. Raportti on osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=113219&lan=fi. Lisätietoja antavat yli-insinööri Jorma Kaloinen, p. 0400 143 910, ympäristöministeriö ja selvitysmies Lauri Tarasti, p. 050 5687 300.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.