Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 50/2009

TASAVALLAN PRESIDENTTI

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 11.12.2009 seuraavat lait:

Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta (HE 201/2009 vp). Indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain voimassaoloaikaa jatketaan kolmella vuodelle eli vuoden 2012 loppuun. Lain 2 §:ssä lueteltuihin poikkeuksiin tehdään vähäisiä tarkennuksia. Laki tulee voimaan 1.1.2010. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 160 33043)

Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta (HE 202/2009 vp). Valtion talousarviosta annettuun lakiin lisätään valtion taloushallinto-organisaation muodostamisen perusteita koskeva säännös. Valtion kirjanpitovelvollisuutta koskevia säännöksiä täydennetään. Toiminta- ja taloussuunnittelua, talousarviokirjanpidon seurantatarkkuutta ja kumulatiivisen ylijäämän käyttämistä koskevia säännöksiä tarkistetaan. Laista kumotaan tarpeettomana yliopistojen yliopistoyhtiöistä saamien tulojen nettobudjetointia, tulo- ja menorästejä, tarveainevarastojen kokoa ja varastotilioikeutta koskevat säännökset. Laki tulee voimaan 1.1.2010. (VM budjettisihteeri Niko Ijäs 160 32600)

Laki valtion eläkelain 98 §:n muuttamisesta (HE 203/2009 vp). Valtion eläkelakia muutetaan siten, että sotilaseläkkeissä elinaikakerrointa sovelletaan karttuneeseen vanhuuseläkkeeseen eikä enimmäismäärällä rajattuun eläkkeeseen. Lain voimaantulosäännöksessä säädetään siitä, että elinaikakerrointa ei sovelleta sellaiseen sotilaseläkkeeseen, johon oikeus on syntynyt ennen vuotta 2010. Laki tulee voimaan 1.1.2010. (VM työmarkkinalakimies Marja Isomäki 160 34945)

Laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista (HE 210/2009 vp). Matkustaja-aluksen henkilöluetteloita koskevat säännökset saatetaan perustuslaissa edellytetyllä tavalla lain tasolle. Samalla pannaan lain tasolla täytäntöön Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien rekisteröintiä koskeva direktiivi. Laki tulee voimaan 1.1.2010. (LVM hallitusneuvos Minna Kivimäki 160 28013)

Laki biopolttoaineiden edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 213/2009 vp). Lakia muutetaan siten, että jakelijan on edelleen toimitettava biopolttoainetta kulutukseen vuosittain vähintään 4 prosenttia. Laki tulee voimaan 1.1.2010. (TEM hallitusneuvos Anja Liukko 010 60 62078)

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 215/2009 vp). Lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin sekä siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden tunnistamista ja jäljitettävyyttä koskevan järjestelmän perustamisesta annetun komission direktiivin saattamisesta kansalliseen lainsäädäntöön. Lakiin lisätään direktiivin mukaisesti säännökset pyroteknisten tuotteiden vaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja merkinnöistä. Samalla kumotaan pyroteknisten välineiden kansallinen hyväksymismenettely. Ilotulitteiden luovuttamista yksityiseen kulutukseen rajoitetaan. Lakiin lisätään räjähteiden tunnistamista ja jäljitettävyyttä koskevat säännökset. Yksityiseen kulutuksen tarkoitettuja räjähteitä ei saa luovuttaa alle 18-vuotiaalle. Ilotulitteita käytettäessä suojalasien käyttö on pakollista. Laki tulee voimaan 16.12.2009. Lain 69 a § tulee kuitenkin voimaan 5.4.2012. (TEM neuvotteleva virkamies Tapani Koivumäki 010 60 63722)

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta ja laki työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n muuttamisesta (HE 223/2009 vp). Sairausvakuutuslain mukaisen päivärahaetuuden ja työttömyysturvalain mukaisen ansiopäivärahan perusteena olevasta ansiosta sekä tapaturmavakuutuslain mukaisesta päivärahasta vähennetään 60 prosenttia työntekijän työeläkevakuutusmaksun, palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ja sairausvakuutuksen päivärahamaksun yhteismäärästä. Lait tulevat voimaan 1.1.2010. (STM hallitusneuvos Esko Salo 160 73180)

Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c ja 10 b §:n muuttamisesta (HE 192/2009 vp). Eläkettä saavan hoitotukea ja muita vammaisetuuksia aletaan maksaa myös julkisessa laitoshoidossa oleville. Laitoshoidon vuoksi keskeytettyä vammaisetuutta maksetaan ilman hakemusta. Laitoshoidon asiakasmaksua ei oteta vammaisetuutta myönnettäessä huomioon erityiskustannuksina. Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksua korotetaan 82 prosentista 85 prosenttiin asiakkaan nettotuloista. Nettotuloissa otetaan huomioon myös vammaisetuudet. Lisäksi eläkettä saavan korotettua ja ylintä hoitotukea aletaan maksaa 50 euron suuruisella veteraanilisällä korotettuna eläkkeensaajille, joille maksetaan ylimääräistä rintamalisää. Veteraanilisää aletaan maksaa 1.9.2010 lukien. Lait tulevat voimaan 1.1.2010. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta, laki mielenterveyslain muuttamisesta, laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain muuttamisesta ja laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta (HE 151/2009 vp). Lääninhallituksilla ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolla aiemmin olleet oikeuslääkintään ja oikeuspsykiatriaan liittyvät tehtävät siirretään Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen. Lait tulevat voimaan 1.1.2010. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 160 74340)

Laki Suomen ympäristökeskuksesta (HE 236/2009 vp). Laki Suomen ympäristökeskuksesta korvaa ympäristöhallinnosta annetussa laissa olevat Suomen ympäristökeskusta koskevat säännökset. Suomen ympäristökeskuksen tehtävät ja asema säilyvät ennallaan. Laki tulee voimaan 1.1.2010. (YM hallitusneuvos Aino Jalonen 040 0789203)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 11.12.2009 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Sierra Leonen erityistuomioistuimen kanssa erityistuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus ja laki (911/2009) tulevat voimaan 27.12.2009. Asetus tulee voimaan 27.12.2009. (UM lähetystöneuvos Anu Saarela 160 55726)

Tasavallan presidentin asetus poliisin ansiorististä ja ansiomitalista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta. Muutokset liittyvät poliisin hallintorakenneuudistuksen toiseen vaiheeseen. Poliisin ansioristin myöntää Poliisihallituksen poliisiylijohtajan esityksestä sisäasiainministeri. Poliisihallituksen poliisiylijohtaja myöntää sekä kullatun että hopeisen ansiomitalin. Poliisin hopeisen ansiomitalin myöntää edelleen poliisin valtakunnallisen yksikön päällikkö yksikkönsä henkilöstölle. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (SM lainsäädäntöneuvos Riitta Aulanko 160 42843)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 11.12.2009 seuraavat kansainväliset asiat:

Sopimuksen hyväksyminen Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopimuksen muuttamisesta. Alkuperäisen sopimuksen määräystä muutetaan siten, että sopimus on voimassa vuoden 2012 loppuun, jollei tätä ennen ole toisin sovittu. Lisäksi sopimuksen muuttamista koskevia menettelyjä selvennetään. Sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun kaikki sopimuspuolet ovat ilmoittaneet Suomen ulkoasiainministeriölle muutossopimuksen hyväksymisestä. Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin osalta sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluessa siitä, kun Suomen ulkoasiainministeriölle on niiden osalta ilmoitettu muutossopimuksen voimaantulosta. (OPM vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen 160 77265)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 11.12.2009 seuraavat nimitysasiat:

Yksikön päällikkö Alice Guimaraes-Purokoski ja määräaikainen markkinaoikeustuomari, lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne korkeimman hallinto-oikeuden kahteen määräaikaisen hallintoneuvoksen virkaan 1.1.-31.8.2010. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 160 67502)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 10.12.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 §:n 1 momentin 9 kohtaa muutetaan siten, että siinä tunnustukseen kiduttamisen, pahoinpitelyn ja törkeän pahoinpitelyn sijasta mainitaan kidutus. Kohdan muuttaminen liittyy lakiin rikoslain muuttamisesta (990/2009), jolla kidutus lisättiin rikoslakiin. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (OM lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula 160 67724)

Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta. Asetusta sovelletaan Verohallinnon virkamiehiin, joilta säädettynä kelpoisuusvaatimuksena ei edellytetä korkeakoulututkintoa. Kaksikielisessä organisaatioyksikössä virkamiehen on hallittava hyvin jompaakumpaa kansalliskieltä. Virkamieheltä vaaditaan yksikielisessä organisaatioyksikössä kyseisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (VM neuvotteleva virkamies Helena Ikonen 160 33161)

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta. Muutokset ovat pääasialliselta sisällöltään teknisiä ja ne kohdistuvat asetuksen 1 §:ään, jossa säädetään valtiovarainministeriön tehtävistä, sekä 2 §:ään, jossa säädetään ministeriön toimialaan kuuluvista virastoista, laitoksista, rahastoista ja muista toimielimistä. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (VM henkilöstöpäällikkö Ulla Vilhu 160 34708)

Valtioneuvoston asetus valtion taideteostoimikunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Valtion taideteoksia on perinteisesti hankittu ja sijoitettu valtion omistamiin ja käyttämiin tiloihin Suomessa ja ulkomailla. Myös valtion virastoina toimiviin yliopistoihin on sijoitettu huomattava määrä valtion taideteostoimikunnan hankkimia taideteoksia. Vuoden 2010 alussa yliopistot irtautuvat valtiosta ja niistä tulee joko itsenäisiä julkisoikeudellisia yhteisöjä tai yksityisoikeudellisia säätiöitä. Koska yliopistojen oikeudellinen asema suhteessa valtioon muuttuu, asetusta muutetaan lisäämällä asetuksen 1 §:n 2 momenttiin maininta, jonka mukaan valtion taideteostoimikunta voi hankkia ja sijoittaa teoksia myös yliopistolain 1 §:ssä tarkoitettuihin yliopistoihin. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (OPM hallitusneuvos Tuula Lybeck 160 76910)

Valtioneuvoston asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmistuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun suuruudesta vuonna 2010. Asetuksella säädetään, mitkä laitteet kuuluvat yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun piiriin ja mikä on maksun suuruus. Asetus on samansisältöinen kuin vuoden 2009 loppuun voimassa oleva valtioneuvoston asetus (1010/2008) hyvitysmaksun suuruudesta. Asetus tulee voimaan 1.1.2010 ja on voimassa 31.12.2010 saakka. (OPM hallitusneuvos Jorma Waldén 160 77384)

Valtioneuvoston asetus koulutuksen arvioinnista. Koulutuksen arviointia koskevien lainmuutosten vuoksi asetus uudistetaan kokonaisuudessaan. Asetuksessa säädetään koulutuksen arvioinnin tavoitteista, koulutuksen arviointineuvostosta ja arviointineuvoston sihteeristöstä. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (OPM vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen 160 77265)

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen yhteishausta. Ammattikorkeakoulujen yhteishausta säädetään nykyisin ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (353/2003). Uudistettavassa yhteishakuasetuksessa säädetään nykyistä tarkemmin yhteishaun käyttöalasta, hakuun liittyvistä menettelyistä ja yhteishaun käytännön järjestelyistä. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (OPM hallitusneuvos Maiju Tuominen 160 76972)

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Laki ammattikorkeakoululain (351/2003) muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (564/2009) tulee voimaan 1.1.2010. Ammattikorkeakouluista annettua valtioneuvoston asetusta (352/2003) on tulevien lainmuutosten johdosta tarpeen muuttaa tietyin osin. Muutokset liittyvät asetuksen säännöksiin, jotka koskevat koulutustehtävää, ammattikorkeakoulun jäseniä, ammatillisia erikoistumisopintoja ja avointa ammattikorkeakouluopetusta, opintojen hyväksi lukemista, opiskelijaksi ottamista ja oikaisun hakemista opiskelijavalintaan sekä opettajien kielitaitovaatimuksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (OPM hallitusneuvos Maiju Tuominen 160 76972)

Valtioneuvoston asetus eläinlääkintähuollosta. Asetuksessa säädetään tarkemmin kuntien järjestämää eläinlääkäripalvelua koskevan valtakunnallisen ohjelman laatimisesta ja sisällöstä, kunnaneläinlääkärin viran kelpoisuusvaatimuksista, valtion varoista kunnalle maksettavan korvauksen perusteista ja maksamisesta sekä yksityisen eläinlääkäripalvelun tuottajan antaman ilmoituksen sisällöstä ja tekemisestä. Asetus tulee voimaan 18.12.2009. (MMM hallitusneuvos Timo Rämänen 160 53406)

Valtioneuvoston asetus sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen ja rakennemuutoskorvauksen viitemäärien siirtoa rajoitetaan siten, että tukialueilla A ja B tai toisaalta tukialueille C1–C4 vahvistettuja viitemääriä ei ole mahdollista siirtää näiden alueiden välillä. Muutos on tarpeen komission pohjoisen tuen päätöksessä asetetun enimmäismäärärajoitteen noudattamisen varmistamiseksi. Asetus tulee voimaan 16.12.2009. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 160 52793)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta. Lihan kuljetusavustus on osa EY:n komission hyväksymää pohjoisen tuen järjestelmää. Avustusta maksetaan tuotantopaikan sijainnista riippuen 39,41–157,84 euroa tonnilta ja yhteensä enintään 0,19 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 16.12.2009. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 160 52793)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että perunantuotannon tuki on 274 euroa hehtaarilta. Tuki voidaan maksaa 118 eurolla hehtaarilta korotettuna viljelijöille, jotka ovat tehneet tuotannon markkinoinnista kirjallisen viljelysopimuksen. Korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella maksetaan lisätukea 86 euroa viljelijöille, joilla on kirjallinen viljelysopimus ja muulle tuotannolle 60 euroa hehtaarilta. Asetus tulee voimaan 16.12.2009. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 160 52793)

Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta vuonna 2009. Maidon kuljetusavustus on osa EY:n komission hyväksymää pohjoisen tuen järjestelmää. Tuen maksun alueellisia perusteita muutetaan siten, että niitä täsmennetään ja ajantasaistetaan vuodesta 2008. Avustus perustuu alueen keskimääräiseen etäisyyteen meijereistä painotettuna alueelta keräiltävällä maitomäärällä. Kuljetusavustusta maksetaan 4,96–44,25 euroa 1000 litraa kohden riippuen siitä, millä alueella maito on tuotettu. Asetus tulee voimaan 16.12.2009. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 160 52793)

Valtioneuvoston asetus Valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Työ- ja elinkeinoministeriö on hyväksynyt 5.5.2009 suosituksen ministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten hallitusten ja johtokuntien asemaa ja toimintaa koskevista periaatteista ja menettelytavoista. Osana suosituksen toimeenpanoa ministeriö on päättänyt uudistaa ohjauskäytäntöään siten, että jatkossa hallitusten ja johtokuntien jäsenet nimitetään asianomaisen viraston ja laitoksen ulkopuolisista henkilöistä. Asetusta muutetaan siten, että tutkimuskeskuksen hallituksen jäseniksi nimitetään vähintään viisi ja enintään seitsemän ulkopuolista jäsentä. Hallitus ratkaisee asiat pääjohtajan esittelystä. Henkilöstön edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallituksen toimikausi lyhennetään neljästä kolmeen vuoteen. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (TEM teollisuusneuvos Sakari Immonen 010 60 63665)

Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2010. Eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain mukaan valtioneuvosto vahvistaa vuosittain omistusomakotitalossa asuvan asumistuensaajan hyväksyttävät lämmitys-, vesi- ja kunnossapitokustannukset. Lisäksi valtioneuvosto vahvistaa eläkkeensaajan asumistukea saavan asumismenojen hyväksyttävät enimmäismäärät. Asumistuen vesinormia korotetaan kustannusten nousua vastaavasti. Korotus on 0,64 euroa/henkilö/kuukausi. Samaa vesinormia sovelletaan myös asunnoissa, joissa ei ole vesijohtoa tai lämmintä vettä. Asumistuessa sovellettava lämmitysnormi ja kunnossapitonormi pidetään ennallaan lukuun ottamatta keskuslämmitystä vailla olevien asuntojen lämmitysnormia, jota korotetaan 0,03–0,04 euroa/m2/kuukausi. Asumismenojen hyväksyttäviä enimmäismääriä korotetaan eläkkeensaajan asumistukea saavien toteutunutta vuokrien nousua vastaavasti 5,0 prosenttia. Asetus tulee voimaan 1.1.2010 ja sitä sovelletaan vuonna 2010. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Valtioneuvoston asetus suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin. Suhdanneluonteisia korjausavustuksia myönnetään 1.4.-31.12.2010 sellaisten korjaustoimien rahoittamiseen, joilla parannetaan asuinrakennusten energiatehokkuutta, vähennetään haitallisia päästöjä tai otetaan käyttöön uusiutuvia energialähteitä. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (YM asuntoneuvos Riitta Kimari 040 014 3866)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 10.12.2009 seuraavat päätökset:

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva pääministeri Matti Vanhasen ilmoitus muutoksista sidonnaisuuksiin. (VNK hallitussihteeri Marika Paavilainen 160 24026)

Päätös nimittää Suomen Akatemian tieteellisten toimikuntien puheenjohtajat ja jäsenet toimikaudeksi 1.1.2010-31.12.2012. Kokoonpano:

Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta: puheenjohtaja: professori Paavo Pelkonen (metsien tuotosekologia) Joensuun yliopisto (1.1.2010 alkaen Itä-Suomen yliopisto); jäsenet: professori Jaana Bamford (molekyylibiologia, virologia) Jyväskylän yliopisto, dosentti Hannele Hakola (ilmakemia, ilmastonmuutos) Ilmatieteen laitos, dosentti Marina Heinonen (funktionaaliset elintarvikkeet) Helsingin yliopisto, professori Hely Häggman (kasvifysiologia) Oulun yliopisto, professori Jouni Häkli (aluetiede, yhdyskuntatieteet) Tampereen yliopisto, professori Jaakko Kangasjärvi (kasvibiologia) Helsingin yliopisto, professori Atte Korhola (ympäristönmuutos ja globaali vastuu, hydrobiologia) Helsingin yliopisto, professori Reijo Lahti (biokemia) Turun yliopisto, professori Kai Lindström (ekologia, evoluutiobiologia) Åbo Akademi ja professori Mari Walls (ekologia, biodiversiteetti) Suomen ympäristökeskus;

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta: puheenjohtaja: professori Aila Lauha (kirkkohistoria) Helsingin yliopisto; jäsenet: professori Pauline von Bondsdorff (taidekasvatus, estetiikka) Jyväskylän yliopisto, professori Liisa Laakso (kansainvälinen politiikka, valtio-oppi) Helsingin yliopisto, professori Erkki Laitinen (laskentatoimi) Vaasan yliopisto, professori Pirjo Markkola (Suomen historia) Jyväskylän yliopisto, professori Olli Mäenpää (julkisoikeus, hallinto-oikeus) Helsingin yliopisto, professori Pauli Niemelä (sosiaalitieteet) Kuopion yliopisto (1.1.2010 alkaen Itä-Suomen yliopisto), professori Lea Rojola (kotimainen kirjallisuus) Turun yliopisto, professori Pekka Ruohotie (ammattikasvatus) Tampereen yliopisto, professori Matti Sintonen (filosofia) Helsingin yliopisto ja professori Jan-Ola Östman (pohjoismaiset kielet) Helsingin yliopisto;

Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta: puheenjohtaja: professori Erkki Oja (tietotekniikka) Teknillinen korkeakoulu (1.1.2010 alkaen Aalto-yliopisto); jäsenet: professori Helena Aksela (fysiikka) Oulun yliopisto, tutkimusprofessori Johanna Buchert (prosessibiotekniikka) Valtion teknillinen tutkimuslaitos, professori Heli Jantunen (tekninen fysiikka, mikroelektroniikka) Oulun yliopisto, professori Erno Keskinen (konetekniikka) Tampereen teknillinen yliopisto, professori Riitta Kyrki-Rajamäki (ydinenergiatekniikka) Lappeenrannan teknillinen yliopisto, professori Mikael Lindström (matematiikka) Oulun yliopisto, tutkimusprofessori Tuija Pulkkinen (avaruustutkimus) Ilmatieteen laitos, professori Lassi Päivärinta (sovellettu matematiikka) Helsingin yliopisto, professori Tarja Systä (tietojenkäsittelytiede) Tampereen teknillinen yliopisto ja professori Heikki Tenhu (polymeerikemia) Helsingin yliopisto;

Terveyden tutkimuksen toimikunta: puheenjohtaja: professori Tuula Tamminen (lastenpsykiatria) Tampereen yliopisto; jäsenet: professori Helena Gylling (kliininen ravitsemus ja sisätaudit) Kuopion yliopisto (1.1.2010 alkaen Itä-Suomen yliopisto), professori Kirsti Husgafvel-Pursiainen (genetiikka, toksikologia) Työterveyslaitos, professori Jaakko Kaprio (geneettinen epidemiologia, kansanterveystiede) Helsingin yliopisto, professori Ilmo Keskimäki (kansanterveystiede) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, professori Mikael Knip (lastentautioppi) Helsingin yliopisto, professori Juhani Knuuti (kliininen fysiologia) Turun yliopisto, professori Johanna Myllyharju (molekyylibiologia) Oulun yliopisto, dosentti Sarianna Sipilä (liikuntatiede) Jyväskylän yliopisto, professori Timo Sorsa (hammaslääketiede, suusairauksien solubiologia) Helsingin yliopisto ja professori Pia Vuorela (farmaseuttinen kemia) Åbo Akademi. (OPM ylijohtaja Sakari Karjalainen 160 77220)

Päätös määrätä Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtajaksi professori Arto Mustajoki, varapuheenjohtajaksi professori Päivi Törmä ja jäseneksi liiketoiminnan kehitysjohtaja, dosentti Aino Takala toimikaudelle 1.1.2010-31.12.2012. (OPM ylijohtaja Sakari Karjalainen 160 77220)

Päätös määrätä opetusministeriön ylitarkastaja Janne Öberg valtioneuvoston esittelijäksi. (OPM hallitusneuvos Pia Nyblom 160 77099)

Päätös asettaa taiteen keskustoimikunta ja valtion taidetoimikunnat toimikaudeksi 1.1.2010-31.12.2012. Kokoonpano:

Taiteen keskustoimikunta: puheenjohtaja: VD, FM Leif Jakobsson Helsingfors; varapuheenjohtaja: kirjailija Tuula-Liina Varis Joensuu; jäsenet: kulturchef Anna-Sofi Isaksson Väståboland, kirjailija, ohjaaja, lääkäri Alexis Kouros Helsinki, taidemaalari Mikko Paakkola Turku, asiamies Pertti Paltila Tampere (jäsen 2007-2009) ja toiminnanjohtaja Hannele Yrjö-Koskinen Hämeenlinna. Lisäksi jäseninä ovat valtion taidetoimikuntien puheenjohtajat.

Valtion elokuvataidetoimikunta: puheenjohtaja: tuottaja, ohjaaja, TaM Marjo Valve Joensuu (jäsen 2007-2009); jäsenet: toimitusjohtaja Liisa Akimof Riihimäki, dokumenttiohjaaja Erja Dammert Helsinki, filmregissör Peter Lindholm Helsingfors, toimitusjohtaja Juha Mäkelä Helsinki (jäsen 2007-2009), elokuvakriitikko Tarmo Poussu Helsinki, näyttelijä Martti Suosalo Helsinki, tuottaja Kaisu Tapaninen Jyväskylä ja kuvaaja Pekka Uotila Helsinki;

Valtion kirjallisuustoimikunta: puheenjohtaja: kirjailija Tuula-Liina Varis Joensuu (jäsen 2007-2009); jäsenet: suomentaja Kristiina Drews Helsinki (jäsen 2007-2009), kriitikko, tutkija Päivi Heikkilä-Halttunen Tampere (jäsen 2007-2009), kriitikko, tutkija Mervi Kantokorpi Raasepori, författare, översättare Peter Mickwitz Helsingfors (jäsen 2007-2009), yliopettaja Olli Mäkinen Vaasa (jäsen 2007-2009), professori Juhani Niemi Hämeenlinna (jäsen 2007-2009), runoilija, prosaisti Jusa Peltoniemi Raasepori, författare ja dramatiker Mikaela Taivassalo Helsingfors;

Valtion kuvataidetoimikunta: puheenjohtaja: kuvataiteilija Minna Heikinaho Helsinki (jäsen 2007-2009); jäsenet: taidegraafikko Maija Albrecht Inkoo, museonjohtaja Janne Gallen-Kallela-Sirén Helsinki (jäsen 2007-2009), kuvataiteilija, TaM, KM Olli-Pekka Kangas Turku, kuvanveistäjä Kaisu Koivisto Helsinki, taidekriitikko, kuvataiteilija Helena Laine Pori, kuvataiteilija, TaT Jyrki Siukonen Tampere, konstkritiker Dan Sundell Helsingfors (jäsen 2007-2009) ja taidemaalari Jussi Valtakari Taivalkoski (jäsen 2007-2009);

Valtion muotoilutoimikunta: puheenjohtaja: sisustusarkkitehti Päivi Bergroth Helsinki (jäsen 2007-2009); jäsenet: tekstiilitaiteilija Anna-Maija Aarras Turku (jäsen 2007-2009), tekstiilitaiteilija Maija Arela Tampere (jäsen 2007-2009), muotoilija, kultaseppä Leena Isotalo Muhos (jäsen 2007-2009), teollinen muotoilija Kristian Keinänen Helsinki (jäsen 2007-2009), yliopettaja, TaM Ari Känkänen Heinola, käsityöläinen Petteri Laiti Inari, kuvittaja, graafinen suunnittelija Mika Launis Helsinki ja keramiker Karin Widnäs Raseborg;

Valtion näyttämötaidetoimikunta: puheenjohtaja: teatterinjohtaja Ahti Ahonen Oulu (jäsen 2007-2009); jäsenet: lavastaja, pukusuunnittelija Reija Hirvikoski Helsinki, teatteriohjaaja Pauliina Hulkko Helsinki, näyttelijä Mikko Hänninen Tampere, kriitikko Kirsikka Moring Helsinki, dramaturg Harriet Nylund-Donner Åbo (jäsen 2007-2009), toiminnanjohtaja Tomi Purovaara Vantaa (jäsen 2007-2009), teatteriohjaaja Janne Saarakkala Lappeenranta ja teaterchef Joachim Thibblin Åbo;

Valtion rakennustaidetoimikunta: puheenjohtaja: arkkitehti Markus Seppänen Tampere (jäsen 2007-2009); jäsenet: arkkitehti Aki Davidsson Helsinki (jäsen 2007-2009), arkkitehti, professori Hannu Huttunen Helsinki, museonjohtaja Julia Kauste Helsinki, arkkitehti Kirsti Kovanen Mikkeli, arkkitehti, professori Ilmari Lahdelma Espoo, arkitekt, byggnadstillsynschef Veronica Rehn-Kivi Grankulla, journalisti, taidehistorioitsija Jonni Roos Hämeenlinna ja arkkitehti Pirjo Sanaksenaho Espoo (jäsen 2007-2009);

Valtion säveltaidetoimikunta: puheenjohtaja: musiikin tohtori Pekka Vapaavuori Kuopio (puheenjohtaja 2007-2009); jäsenet: toiminnanjohtaja Jaana-Maria Jukkara Helsinki (jäsen 2007-2009), musiikin tohtori Sari Kaasinen Lappeenranta (jäsen 2007-2009), toimittaja Pekka Nissilä Helsinki, musikmag., sångerska Wivan Nygård-Fagerudd Vasa, viulisti Tuomas Pulakka Helsinki, muusikko Juha Söder Rovaniemi (jäsen 2007-2009), säveltäjä, tuottaja Aku Toivonen Lieto ja säveltäjä Lotta Wennäkoski Helsinki (jäsen 2007-2009);

Valtion tanssitaidetoimikunta: puheenjohtaja: tanssitaiteilija Sari Lakso Helsinki (jäsen 2007-2009); jäsenet: tanssija, koreografi Gabriela Aldana-Kekoni Helsinki, kritiker, utvecklingschef Jan-Peter Kaiku Helsingfors, tanssitaiteilija Anja Lappi-Hautamäki Kuopio, koulutus- ja kehittämispäällikkö Kai Lehikoinen Turku (jäsen 2007-2009), tanssinopettaja Minna Palokangas-Sirviö Kajaani, tanssitaiteilija Timo Sokura Helsinki (jäsen 2007-2009), koreografi Pirjo Viitanen Kokkola (jäsen 2007-2009) ja tanssitaiteilija Jukka Virtala Tampere;

Valtion valokuvataidetoimikunta: puheenjohtaja: valokuvataiteilija Tuovi Hippeläinen Helsinki (jäsen 2007-2009); jäsenet: valokuvataiteilija Jaakko Heikkilä Tornio, fotokonstnär Rita Jokiranta Mariehamn (jäsen 2007-2009), valokuvaaja Milla Järvipetäjä Turku, valokuvaaja Tauno Kohonen Oulu (jäsen 2007-2009), valokuvataiteilija, tutkija Harri Pälviranta Helsinki, intendentti Pirkko Siitari Karkkila (jäsen 2007-2009), toimitusjohtaja, yrittäjä Kari Tolonen Lempäälä ja hankejohtaja Anna Vilkuna Jyväskylä (puheenjohtaja 2007-2009). (OPM kulttuuriasiainneuvos Liisa-Maria Hakala-Zilliacus 160 77497)

Päätös asettaa valtion elokuvalautakunta toimikaudeksi 4.1.2010-3.1.2013. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Erkki Norbäck opetusministeriö; varapuheenjohtaja: hallitusneuvos Tuula Lybeck opetusministeriö; jäsenet: yhteiskuntatieteen tohtori Kirsi Pohjola (kasvatustieteen tohtori, opetusneuvos Ritva-Sini Merilampi), ylilääkäri Jari Sinkkonen (professori Tuula Tamminen), viestintäpäällikkö, psykologian tohtori Anu Mustonen (filosofian maisteri, äidinkielen opettaja Minna Hautaniemi) ja tutkija Jari Sedergren (tutkija Juha Seitajärvi). (OPM kulttuuriasiainneuvos Kristina Hautala-Kajos 160 77218) Päätös oikeuttaa liikenne- ja viestintäministeriö valtion puolesta luovuttamaan Merenkulkulaitoksen tuotantotoimintaa ja Varustamoliikelaitoksen väyläpalveluliiketoimintaa jatkamaan perustettavalle ja valtion kokonaan omistamalle Meritaito Holding Oy -nimiselle osakeyhtiölle Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminta ja Varustamoliikelaitoksen väyläpalveluliiketoiminnan hallinnassa oleva omaisuus, immateriaaliset oikeudet ja liiketoiminta, arvoltaan noin 14 767 975 euroa apporttiehdoin sekä allekirjoittamaan luovutusta koskeva luovutuskirja. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö oikeutetaan edellä mainittua apporttiomaisuutta vastaan merkitsemään valtion puolesta Meritaito Holding Oy:n osakkeita osakepääoman korotuksen (3 415 500 euroa) yhteydessä sekä samalla sijoittamaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan vähintään 1 000 000 euroa ja enintään 13 000 000 euroa. (LVM neuvotteleva virkamies Rita Linna 160 28559)

Päätös oikeuttaa liikenne- ja viestintäministeriö valtion puolesta luovuttamaan Varustamoliikelaitoksen toimintaa jatkamaan perustettavalle ja valtion kokonaan omistamalle Arctia Holding Oy -nimiselle osakeyhtiölle Varustamoliikelaitoksen hallinnassa oleva omaisuus, immateriaaliset oikeudet ja liiketoiminta, lukuun ottamatta väyläpalveluliiketoimintaa, arvoltaan noin 72 645 577 euroa apporttiehdoin sekä allekirjoittamaan luovutusta koskeva luovutuskirja. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö oikeutetaan edellä mainittua apporttiomaisuutta vastaan merkitsemään valtion puolesta Arctia Holding Oy:n osakkeita osakepääoman korotuksen (18 697 500 euroa) yhteydessä sekä samalla sijoittamaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan vähintään 1 000 000 euroa ja enintään 60 000 000 euroa. Varustamoliikelaitoksen jäljellä olevasta lainasta valtiolta kuitataan apporttia vastaan maksetuksi 4 300 000 euroa ja jäljelle jäävä 60 200 000 euroa siirretään entisin ehdoin vakuudettomana lainana Arctia Holding Oy:lle. (LVM neuvotteleva virkamies Rita Linna 160 28559)

Päätös oikeuttaa liikenne- ja viestintäministeriö valtion puolesta luovuttamaan Ilmailulaitoksen toimintaa jatkamaan perustettavalle ja valtion kokonaan omistamalle Finavia Holding Oy -nimiselle osakeyhtiölle Ilmailulaitoksen hallinnassa oleva omaisuus, immateriaaliset oikeudet ja liiketoiminnan arvoltaan noin 348 000 000 euroa apporttiehdoin sekä allekirjoittamaan luovutusta koskeva luovutuskirja. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö oikeutetaan edellä mainittua apporttiomaisuutta vastaan merkitsemään valtion puolesta Finavia Holding Oy:n osakkeita osakepääoman korotuksen (184 997 500 euroa) yhteydessä sekä samalla sijoittamaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan vähintään 1 000 000 euroa ja enintään 170 000 000 euroa. (LVM neuvotteleva virkamies Mika Mäkilä 160 28475)

Päätös määrätä Liikenneturvan hallituksen puheenjohtajaksi lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula ja jäseniksi yli-insinööri Marcus Merin varajäsenenään liikenneneuvos Anneli Tanttu liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä poliisiylitarkastaja Esko Ruokonen varajäsenenään poliisitarkastaja Timo Ajaste sisäasiainministeriöstä. (LVM ylitarkastaja Janne Mänttäri 160 28569)

Päätös määrätä työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastaja Päivi Marttila valtioneuvoston esittelijäksi. (TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen 010 60 63523)

Päätös asettaa kirjanpitolautakunta toimikaudeksi 1.1.2010-31.12.2012. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: hallintojohtaja, OTT, KTM Timo Kaisanlahti Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma; varapuheenjohtaja: professori Anders Tallberg Svenska Handelshögskolan (professori (ma.) Lasse Niemi Helsingin kauppakorkeakoulu); jäsenet: vakuutusylitarkastaja Tom Strandström (hallitussihteeri Virva Walo) sosiaali- ja terveysministeriö, lainsäädäntöneuvos Tarja Jääskeläinen valtiovarainministeriö (ylijohtaja Ahti Leoska Verohallitus), neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen valtiovarainministeriö (kehityspäällikkö Oiva Myllyntaus Suomen Kuntaliitto), tilinpäätösasiantuntija Virpi Virkkunen (tilinpäätösasiantuntija Riitta Pelkonen) Finanssivalvonta, HTM-tilintarkastaja Erkki K. Mäkinen Vammalan Tilitoimisto Oy (HTM-tilintarkastaja Toni Koivu Tili-Koivu Oy), laadunvarmistuksen päällikkö Anja Ilkko-Virtanen Keskuskauppakamari (laskentajohtaja Päivi Kanervo If Vahinkovakuutusyhtiö Oy), KHT-tilintarkastaja Henrik Sormunen PricewaterhouseCoopers Oy (KHT-tilintarkastaja Ari Ahti KPMG Oy), asiantuntija Hannu Ylänen (asiantuntija Tommi Toivola) Elinkeinoelämän keskusliitto, Vice President Essi Grönlund Outokumpu Oyj (Director Olavi Laitinen UPM-Kymmene Oyj) ja ekonomi Leena Rekola-Nieminen Kirjanpitotoimisto Rekola-Nieminen Oy (KHT-tilintarkastaja, KLT Jouko Karttunen Tiliaktiiva Oy). (TEM neuvotteleva virkamies Mika Björklund 010 60 63586)

Päätös asettaa Valtion tilintarkastuslautakunta toimikaudeksi 1.1.2010-31.12.2012. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: oikeustieteen tohtori Jukka Mähönen; varapuheenjohtaja: lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen oikeusministeriö; jäsenet,: professori Raimo Immonen (professori Matti J. Sillanpää) Turun kauppakorkeakoulu, professori Jarmo Leppiniemi Helsingin kauppakorkeakoulu (lehtori Benita Gullkvist Svenska Handelshögskolan), toimitusjohtaja Karri Nieminen (toimitusjohtaja Merja Lintervo) Suomen Yrittäjät ry, Head of Corporate Accounting Riikka Lamberg (johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara) Elinkeinoelämän keskusliitto, KHT-tilintarkastaja Raija-Leena Hankonen (KHT-tilintarkastaja Tomi Englund) KHT-Yhdistys - Föreningen CGR ry ja HTM-tilintarkastaja Mirja Saarnia (HTM- ja JHTT-tilintarkastaja Antero Hyvärinen) HTM-Tilintarkastajat ry. (TEM hallitussihteeri Sanna Alakare 010 60 63610)

Päätös nimittää työsuhdekeksintölautakunta toimikaudeksi 1.1.2010–31.12.2012. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: ylijohtaja, varatuomari Eero Mantere Patentti- ja rekisterihallitus; puolueettomat jäsenet: pääsihteeri, varatuomari Marja-Leena Mansala IPR University Center (markkinaoikeustuomari Jaakko Ritvala markkinaoikeus), tutkijainsinööri Mari Komulainen (tutkijainsinööri Pirjo Kauraala) Patentti- ja rekisterihallitus; työnantajien edustajat: asiantuntija Riikka Tähtivuori (asiantuntija Jyrki Hollmén) Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, lakimies Tiina Aitlahti Lääketeollisuus ry (lainsäädäntöasioiden päällikkö Janne Makkula Suomen Yrittäjät ry), asiantuntija Mikko Raassina (asiantuntija Sami Toiviainen) Teknologiateollisuus ry; työntekijäin edustajat: päälakimies Timo Koskinen (lakimies Anu-Tuija Lehto) Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, yksikönjohtaja Ralf Forsén AKAVA ry/Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry (Jarkko Pehkonen Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry/Toimihenkilöunioni) ja varatuomari Christina Karlia-Palomäki (Eero Lohikoski) Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry. (TEM ylitarkastaja Paula Laine 010 60 47046)

Päätös nimittää työsuhdekeksintölautakunnan yhteydessä korkeakouluissa tehtäviä keksintöjä koskevia asioita varten oleva jaosto toimikaudeksi 1.1.2010–31.12.2012. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): työnantajien edustajat: rehtori Jorma Mattinen Åbo Akademi (Markku Kivikoski Tampereen teknillinen yliopisto), rehtori Paula Tuovinen Teatterikorkeakoulu (rehtori Gustav Djupsjöbacka Sibelius-Akatemia), lakimies Päivi Ervast Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu (tutkimusjohtaja Matti K. Hakala Hämeen ammattikorkeakoulu); työntekijäin edustajat: toiminnanjohtaja, varatuomari Jorma Virkkala (professori Tuula Pakkanen) Professoriliitto ry, dosentti, tutkimuskoordinaattori Ragna Rönnholm (filosofian maisteri, hallintoamanuenssi Tero Karjalainen) Tieteentekijöiden liitto ja lehtori Jorma Lehtimäki (lehtori Tuula Hirvonen) Yliopistonlehtorien liitto. (TEM ylitarkastaja Paula Laine 010 60 47046)

Päätös Vuoksen vesienhoitoalueen, Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen, Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen, Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen, Kemijoen vesienhoitoalueen, Tornionjoen vesienhoitoalueen ja Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmien hyväksymisestä vuoteen 2015. Vesienhoitosuunnitelmat perustuvat EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin 2006/60/EY täytäntöönpanoon pinta- ja pohjavesien hyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 2015 mennessä. Vesienhoitosuunnitelmissa tarkastellaan vesien tilaa ja vesiin kohdistuvia paineita sekä vesienhoitoalueen keskeisiä vesiensuojelukysymyksiä. Lisäksi määritellään ympäristötavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimet ja näiden kustannukset sekä toimenpiteiden pääasialliset vastuutahot. Valtioneuvoston lausuma; Vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää, että vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoon sitoudutaan. Valtioneuvosto edellyttää, että vesienhoitosuunnitelmien toteuttamiseksi laaditaan 31.12.2010 mennessä laajapohjaisena yhteistyönä vesienhoidon toteutusohjelma, jolla luodaan myös valmiuksia kauden 2016-2021 vesienhoitosuunnitelmien valmistelulle. Toteutusohjelmassa käsitellään vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanon edellytyksiä, kuten rahoitusjärjestelmiä, toimenpiteiden priorisointia, ohjauskeinoja ja niiden kehittämistarpeita sekä määritellään toimenpiteiden vastuutahot. Toteutusohjelman lisäksi valmistellaan 30.6.2011 mennessä vesienhoidon toimenpiteiden seurantajärjestelmä. Toteutusohjelma ja seurantajärjestelmä valmistellaan vuorovaikutuksessa keskeisten viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Vesienhoitosuunnitelmien edellyttämien maatalouden lisätoimenpiteiden kustannukset on otettava huomioon ympäristötuen tulevan ohjelmakauden rahoituksen mitoituksessa. (YM neuvotteleva virkamies Hannele Nyroos 050 572 6358)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 10.12.2009 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 81/2009) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisöjen tullisuspensiot; teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteet). Voimassa olevan asetuksen liitteessä on lueteltu tuotteet, joille tulliedut on myönnetty. Asetuksen liite ehdotetaan korvattavan uudella liitteellä. Liitteeseen on lisätty 87 uutta tuotetta ja poistettu neljä, jotka eivät enää täytä tullisuspension myöntämiselle asetettuja vaatimuksia. Useiden tuotteiden tavaran kuvaus, CN- ja Taric-koodit ovat muuttuneet. (VM ylitarkastaja Pirjo Lahti 160 34771)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 82/2009) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet). Tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 20.12.1996 annettua asetusta (EY) N:o 2505/96 on muutettu useita kertoja. Avoimuuden lisäämiseksi komissio ehdottaa edellä mainitun asetuksen korvaamista uudella asetuksella. Asetusehdotuksen liitteessä on lueteltu tuotteet, joille ehdotetaan tullittomuutta määrättyyn enimmäismäärään saakka. (VM ylitarkastaja Pirjo Lahti 160 34771)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 10.12.2009 seuraavat nimitysasiat:

Määräaikaiset valtionsyyttäjät Ari-Pekka Koivisto ja Jarl Christian Lundqvist Valtakunnansyyttäjänviraston kahteen valtionsyyttäjän virkaan 1.1.2010 lukien. (OM osastopäällikkö Jarmo Littunen 160 67783)

Diplomi-insinööri, opetusneuvos Mirja Vihma-Kaurinkoski opetusministeriön opetusneuvoksen virkaan 11.12.2009 lukien. (OPM hallitusneuvos Pia Nyblom 160 77099)

Oikeustieteen kandidaatti Tuire Taina ympäristöministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 15.1.2010 lukien. (YM hallitusneuvos Riitta Rönn 50 405 9028)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 9.12.2009 seuraavia asioita:

Vuoden 2009 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 6 250 000 euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Andien alueelliselle metsäkumppanuudelle vuosille 2010–2012. Metsäkumppanuushanke on suunniteltu toteutettavaksi Boliviassa, Ecuadorissa, Kolumbiassa ja Perussa. Hanke tukee alueen sade- ja luonnonmetsien metsäalueiden suojelua ja kestävää käyttöä, kestävän metsätalouden kehittämistä sekä innovatiivisia metsähankkeita. Hankkeen tavoitteena on tukea Andien alueen kestävää kehitystä vahvistamalla metsien roolia kansallisissa kehitysprosesseissa ja -suunnitelmissa. (UM ulkoasiainneuvos Hannele Tikanvaara 160 55658)

Vuoden 2009 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 6 250 000 euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Andien alueelliselle energia- ja ympäristökumppanuudelle vuosille 2010–2012. Energia- ja ympäristöohjelma on suunniteltu toteutettavaksi Perussa, Boliviassa, Ecuadorissa ja Kolumbiassa. Ohjelma perustuu uusiutuvien energioiden ja bioenergian käytön lisäämiseen sekä energiatehokkuuden kasvattamiseen Andien maissa. Ohjelman esikuvana toimii vuonna 2003 käynnistetty Keski-Amerikan energia- ja ympäristökumppanuus. (UM ulkoasiainneuvos Hannele Tikanvaara 160 55658)

Vuoden 2009 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 6 miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Keski-Amerikan alueelliselle energia- ja ympäristökumppanuusohjelmalle vuosille 2010-2012. Keski-Amerikan energia- ja ympäristökumppanuuden tavoitteena III vaiheessa on edelleen lisätä uusiutuvan energian käyttöä Keski-Amerikan maissa ja helpottaa sen saatavuutta myös syrjäseuduilla köyhimmän väestön parissa. (UM ulkoasiainneuvos Hannele Tikanvaara 160 55658)

Vuoden 2009 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 25 miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Tansanian Dar es Salaamin sähkönjakelu- ja siirtoverkon kehittämiseen vuosille 2010-2013. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa Dar es Salaamin sähköverkkoa perusparannustöiden ja automatisoidun käytönvalvontajärjestelmän asentamisen avulla. (UM lähetystöneuvos Helena Airaksinen 160 56260)

Vuoden 2009 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 21 miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Mosambikin yleisen budjettituen jatkorahoitukselle vuosille 2011-2013. Budjettituen tavoitteena Mosambikissa on edistää köyhyyden vähentämistä tavalla, joka tukee Mosambikin hallituksen toimintasuunnitelman kehittämistä, toteuttamista ja seurantaa, mukaan lukien köyhyydenvähentämiseen tähtääviä suunnitelmia. (UM lähetystöneuvos Jorma Suvanto 160 56235)

Vuoden 2009 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 22 miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Suomen ja Mosambikin väliselle tiede-, teknologia- ja innovaatioalan yhteistyöohjelma STIFIMO:lle vuosille 2010-2014. Mosambik on kehityspoliittisen ohjelman mukaan yksi Suomen kahdeksasta pitkäaikaisesta yhteistyömaasta. Suomen tuki keskitetään budjettituen lisäksi opetus- ja tietoyhteiskuntasektorille, maatalous-, metsä- ja maaseutukehitykseen sekä terveyssektorille. (UM lähetystöneuvos Jorma Suvanto 160 56235)

Vuoden 2009 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 7 miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Mosambikin Zambezian provinssin maaseutukehityshankkeen II-vaiheen tuelle vuosina 2010-2014. Suomen tuki keskitetään budjettituen lisäksi opetus- ja tietoyhteiskuntaan, maatalouteen, metsä- ja maaseutukehitykseen, sekä terveyssektorille. (UM lähetystöneuvos Jorma Suvanto 160 56235)

Vuoden 2009 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 9 miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Palestiinalaisalueiden opetussektorin tukemiseen vuosina 2010–2012. Suomen pitkäaikainen yhteistyö kohdistuu opetus-, maa- ja vesisektoreille, siviilipoliisin kehityksen tukemiseen sekä tapauskohtaisesti Palestiinalaishallinnon (PA) avustamiseen kansainvälisten mekanismien kautta. Suomen ja Palestiinalaishallinnon yhteistyö opetussektorilla alkoi vuonna 1997 PALFEP-ohjelman (Palestinian-Finnish Education Programme) muodossa. Suomen tuki Palestiinalaishallinnon opetussektorin kehittämiselle on vuosina 1997–2009 ollut yhteensä noin 8,5 miljoonaa euroa. (UM lähetystöneuvos Helena Tuuri 160 56538)

Vuoden 2009 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 8,3 miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Palestiinalaisalueiden maanhallintaohjelman toisen vaiheen tukemiseen vuosina 2010–2014. Suomen pitkäaikainen yhteistyö kohdistuu opetus-, maa- ja vesisektoreille, siviilipoliisin kehityksen tukemiseen sekä tapauskohtaisesti Palestiinalaishallinnon (PA) avustamiseen kansainvälisten mekanismien kautta. (UM lähetystöneuvos Helena Tuuri 160 56538)

Vuoden 2009 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 6,5 miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Laosin ympäristöhallinnon vahvistamishankkeelle vuosille 2010-2014. Hankkeen tarkoituksena on edistää Laosin ympäristön tilan suotuisaa kehitystä ja seurantaa. Pyrkimyksenä on vahvistaa Laosin vesivara- ja ympäristöviraston (WREA) ja sen alueellisten yksiköiden kapasiteettia niin, että se pystyy huolehtimaan Laosin ympäristöhallinnosta kestävällä ja luottamusta herättävällä tavalla. (UM lähetystöneuvos Hannele Tikkanen 160 56363)

Jyväskylän käräjäoikeuden vuokrasopimuksen uusiminen. Oikeusministeriö ja Senaatti-kiinteistöt tekevät vuokrasopimuksen Jyväskylän käräjäoikeuden (1.1.2010 Keski-Suomen) toimitiloista. Sopimus tulee voimaan 1.4.2010. Sopimuksen pituus on 10 vuotta. Vuokrasopimuksen uusiminen johtuu käräjäoikeusverkoston organisaatiouudistuksesta. Nykyinen Äänekosken käräjäoikeus yhdistyy Jyväskylän käräjäoikeuteen 1.1.2010 lukien. Tarkoituksena on siirtää Äänekosken käräjäoikeuden henkilöstö ja koko toiminta Jyväskylään niin pian kuin mahdollista. Jyväskylän käräjäoikeuden vuokrasopimus on määrältään 50 396,98 euroa/kuukausi eli 604 763,76 euroa/vuosi. Nykyinen vuokra on 41 997,08 euroa/kuukausi eli 503 964,96 euroa/vuosi. (OM hallitusneuvos Esko Sorvali 160 67535)

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2009 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista. Vuoden 2008 verotustietojen tultua käyttöön, valtiolle, kunnille ja seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2009 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavia jako-osuuksia tarkistetaan. Lisäksi tarkistetaan ne laskentaperusteet, joita noudatetaan laskettaessa yksittäisten kuntien ja seurakuntien edellä mainittujen verojen tilityksissä sovellettavia jako-osuuksia. Asetus tulee voimaan 15.12.2009. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 160 33149)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista. Tutkimuslaitoksen talousarvion momentille 30.40.01 maksullisia suoritteita arvioidaan vuonna 2010 kertyvän 1 700 000 euroa. Asetus tulee voimaan 1.1.2010 ja on voimassa vuoden 2012 loppuun. (MMM hallitusneuvos Tanja Viljanen 160 53365) Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista. Nykyinen asetus on voimassa 31.12.2009 asti. Kustannusvastaavuuden saavuttamiseksi on uudessa asetuksessa alennettu eniten myytävien suoritteiden maksuja verrattuna voimassa oleviin maksuihin ja korotettu eräiden harvinaisempien suoritteiden maksuja. Asetus tulee voimaan 1.1.2010 ja on voimassa 31.12.2011 saakka. (MMM lainsäädäntöneuvos Tuire Taina 160 53285)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta. Nykyinen asetus on voimassa 31.12.2009 asti. Uuden asetuksen mukaan Maanmittauslaitoksen hallinto-organisaationa toimimisen kustannukset korvataan toteutuman mukaisina. Hallintokustannukset eivät kuitenkaan voi ylittää 30 prosenttia asetuskauden tuloista. Järjestelmän kehittämiskustannukset katetaan järjestelmästä saatavilla tuloilla maksamalla asetuskautena Maanmittauslaitokselle 2 142 132 euroa. Kuntien vastaavat kustannukset ovat tulleet maksetuiksi asetuskauden 2008-2009 aikana. Kiinteistötietojärjestelmän muista kuin edellä tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten kattamiseen Maanmittauslaitos saisi 69,8 prosenttia ja kiinteistörekisteriä pitävät kunnat yhteisesti 30,2 prosenttia jäljelle jäävistä tuloista. Asetus tulee voimaan 1.1.2010 ja on voimassa 31.12.2011 saakka. (MMM lainsäädäntöneuvos Tuire Taina 160 53285)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion suoritteiden maksullisuudesta. Asetuksen rakennetta uudistetaan ja liitteisiin keskitetään asiat, jotka voidaan esittää luettelona. Asetus tulee voimaan 1.1.2010 ja on voimassa vuoden 2011 loppuun. (MMM neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen 160 52402)

Sopimuksen tekeminen toimitilojen vuokraamisesta. Toimintansa 1.1.2010 aloittavalle Liikennevirastolle vuokrataan toimitilat Senaatti-kiinteistöltä. Toimitila käsittää Helsingissä Opastinsilta 12 A:ssa sijaitsevat Senaatti-kiinteistöjen valtion virastokeskuksen tilat. Liikennevirasto oikeutetaan neuvottelemaan Senaatti-kiinteistön kanssa vuokrasopimus ja sen aloituspäivä siten, että siirtymäajan kustannukset olisivat mahdollisimman pienet. Vuokrasopimus alkaa arviolta 1.3.2011. Ensimmäinen sopimuskausi on 10 vuotta. Vuokrattava pinta-ala on 13 191,15 m2 ja alustava kokonaisvuokra (ilman sähköä) 218 973,09 euroa/kuukausi eli 16,60 euroa/m2. Lisäksi vuokrataan edelleen Opastinsilta 12:ssa sijaitsevat tieliikennekeskuksen tilat ja tarvittavat varasto- ja autopaikkatilat. Tieliikennekeskuksen vuokra on noin 15 000 euroa/kuukausi. Aputilojen vuokra on 7,75-11,60 euroa/m2. Aputilojen tarve ja vuokra riippuu muun muassa arkiston sijoittamisesta joko Helsinkiin tai Lappeenrantaan. Autopaikkojen (100 paikkaa) vuokra on 8 500 euroa/kuukausi. (LVM liikenneneuvos Riitta Viren 160 28485)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ratamaksun perusmaksusta. Ratamaksun perusmaksuun tehdään 10 prosentin inflaatiotarkistus vuoden 2010 alusta lähtien. Inflaatiotarkistus on tarpeen, sillä yleinen kustannustason nousu, radanpidon teknistyminen, turvalaiteiden määrän kasvu ja kunnossapidon laatutasovaatimusten korottaminen ovat nostaneet viimeisen kymmenen vuoden ajan radanpidon kustannuksia. Näistä syistä aikoinaan määritelty ratamaksun perusmaksun taso ei riitä kattamaan radan käyttämisestä suoraan aiheutuneita kustannuksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (LVM liikenneneuvos Tuomo Suvanto 160 28551)

Sopimuksen tekeminen toimitilojen vuokraamisesta. Toimintansa 1.1.2010 aloittavalle Liikenteen turvallisuusvirastolle vuokrataan toimitilat Helsingin Vallilaan. Liikenteen turvallisuusvirasto tekee vuokrasopimuksen Senaatti-kiinteistöjen kanssa, joka vuokraa toimitilat edelleen Pomiratum Oy:ltä. Toimitilat sijaitsevat kiinteistössä osoitteessa Elimäenkatu 25-27. Liikenteen turvallisuusvirasto oikeutetaan neuvottelemaan vuokrasopimuksesta ja sen aloituspäivästä siten, että siirtymäajan kustannukset ovat mahdollisimman pienet. Vuokrasopimus alkaa arviolta 1.10.2010 ja on voimassa kymmenen vuotta. Vuokrasopimuksen alkamisajankohta varmistuu remontointisuunnitelman valmistuttua. Vuokrattava pinta-ala on 14 437 m2ja arvioidut vuokrakustannukset vuoden 2009 hintatason mukaan (ilman autopaikkoja ja sähköä) noin 195 000 euroa kuukaudessa ilman arvonlisäveroa. Vuokrasopimus olisi siten kymmenen vuoden ajalta yhteenlasketulta arvioidulta määrältään vuoden 2009 hintatason mukaan ilman arvonlisäveroa 23 387 940 euroa. (LVM neuvotteleva virkamies Sabina Lindström 160 28576)

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista. Asetuksen 3 §:ää sekä asetuksen liitteenä olevaa maksutaulukkoa muutetaan. Kaupparekisterin maksuja korotetaan keskimäärin 10 prosentilla. Asetuksen maksukorotukset painottuvat kaupparekisterimaksuihin, joiden arvioidaan lisäävän kaupparekisterin tuloja 1,8 miljoonaa euroa vuodessa. Muilla maksumuutoksilla ei ole merkittävää taloudellista vaikutusta. Asetus tulee voimaan 1.1.2010 ja on voimassa 31.12.2013 saakka. (TEM hallitusneuvos Minna Tukiainen 010 60 64784)

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus. Vuokrauksen kohteena oleva toimitila sijaitsee osoitteessa Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä ja vuokranantajana toimii Senaatti-kiinteistöt. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sijoittuu tiloihin lukuun ottamatta ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen huoltotukikohtaa. Vuokra-aika on kymmenen vuotta ja se alkaa muutostöiden valmistuttua 1.2.2010. Vuokrasopimusluonnoksen mukaan ELY-keskuksen kuukausivuokra on 69 567 euroa (pl. alv). Siirtyvien virastojen yhteenlasketut vastaavat vuokrakulut ovat nyt 70 462 euroa kuukaudessa. Vuokrakustannukset alenevat noin 900 euroa kuukaudessa. Kuluvan vuoden hintatasolla laskettuna kustannukset kymmenen vuoden vuokra-ajan mukaan ovat 8 348 040 euroa (pl. alv). (TEM neuvotteleva virkamies Päivi Laatikainen 010 60 47979)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLINNON JA ALUEKEHITYKSEN MINISTERITYÖRYHMÄ 10.12.2009

Hallintoselonteosta tehty selvitys hyväksyttiin ministerityöryhmässä

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä hyväksyi kokouksessaan torstaina 10. joulukuuta eduskunnan hallintovaliokunnalle annettavan selvityksen keskus-, alue- ja paikallishallinnon sekä julkisen sektorin henkilöstöpolitiikan tilasta ja tehdyistä toimenpiteistä.

Hallintoa on uudistettu aktiivisesti jo parin vuosikymmenen ajan ja vuoden 2007 hallitusohjelma pitää sisällään erityisen laajan hallinnon kehittämisosion. Nyt valmistuneessa selvityksessä kuvataan vuoden 2005 jälkeen tapahtunutta kehitystä ja uudistuksia hallinto- ja tietohallintopolitiikan, johtaja- ja henkilöstöpolitiikan, hallinnon rakenteiden, ohjausjärjestelmien sekä julkisen palvelutuotannon näkökulmasta. Selvitys pohjaa valtiovarainministeriössä tehdyn valmistelun lisäksi ministeriöltä saatuihin vastauksiin niiden hallinnonaloilla tehdyistä toimenpiteistä.

Käsitellessään vuonna 2006 valtioneuvoston hallintoselontekoa, eduskunta edellytti, että hallintovaliokunnalle annetaan vuoden 2008 loppuun mennessä selvitys hallinnon tilasta, tehdyistä toimenpiteistä ja saavutetuista tuloksista ja kehittämistarpeista. Selvityksen aikatauluksi tarkentui myöhemmin vuoden 2009 loppu, jotta siihen voitiin monien uudistusten, kuten aluehallinnon uudistamisen, osalta saada parempi ja kattavampi kuva uudistusten toimeenpanosta ja tuloksista.

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän puheenjohtaja on hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi ja jäsenet elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, asuntoministeri Jan Vapaavuori, maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors, oikeusministeri Tuija Brax ja viestintäministeri Suvi Lindén.

Selvitys löytyy valtiovarainministeriön verkkosivuilta osoitteesta http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/04_hallinnon_kehittaminen/Parempaa_palvelua_-_tehokkaampaa_hallintoa.pdf.

Lisätietoja: ylijohtaja Silja Hiironniemi, valtiovarainministeriö, p. 09 160 33250

Ministerityöryhmä painotti kilpailukyvyn ja sosiaalisen eheyden vahvistamista metropolipolitiikassa

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (HALKE) käsitteli kokouksessaan 10. joulukuuta metropolipolitiikan toteutumista kuluvana vuonna.

Ministerityöryhmä piti tärkeänä metropolialueen kilpailukyvyn vahvistamiseksi laadittavan aiesopimuksen pikaista valmistumista sekä valtioneuvoston periaatepäätöstä World Design Capital -hankkeen toteuttamiseksi. Asiaa koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö.

Osana metropolipolitiikkaa allekirjoitettiin 8. joulukuuta sisäasianministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, opetusministeriön sekä pääkaupunkiseudun kaupunkien kesken aiesopimus maahanmuuttajien työllistymisen ja kotoutumisen tehostamiseksi. Ministerityöryhmä korosti, että tätä varten tarvittavat lisäresurssit olisi saatava pysyviksi vuodesta 2011 alkaen aiesopimuksen tavoitteiden mukaisesti.

Myös sosiaalisen eheyden vahvistaminen ja syrjäytymiskehityksen ennaltaehkäisyn tärkeys sai kokouksessa huomiota. Asian edistämiseksi ympäristöministeriö asettaa valtion ja kuntien edustajista koostuvan koordinaatioryhmän. Ryhmän tarkoituksena on hyödyntää käynnistyneitä ja käynnistämässä olevia sosiaalista eheyttä tukevia hankkeita, tunnistaa niissä syntyviä lupaavia toimintamalleja, edistää niiden levittämistä ja kasvua tarjoamalla samansuuntaisille hankkeille yhteistyöfoorumin.

Metropolipolitiikka on tällä hallituskaudella käynnistetty politiikkakokonaisuus, joka keskittyy pääkaupunkiseudun erityiskysymyksiin. Hallitusohjelman mukaisesti se kohdistuu metropolialueen maankäytön, asumisen ja liikenteen, elinkeinopolitiikan ja kansainvälisen kilpailukyvyn, monikulttuurisuuden, maahanmuuton ja kaksikielisyyden sekä sosiaalisen eheyden kysymyksiin.

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä koordinoi metropolipolitiikkaa valtionhallinnossa. Kukin ministeriö vastaa HALKE:ssa sovittujen suuntaviivojen pohjalta metropolipolitiikan valmistelusta hallinnonalallaan. Metropolipolitiikan toteuttamisessa keskeistä on myös hyvä yhteistyö valtion ja seudun kuntien kesken.

Katsaus metropolipolitiikan toteuttamiseen 2009: http://www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/pdf/2009/metropoliselvitys-2009/fi.pdf

Pääkaupunkiseudun aiesopimus maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi allekirjoitettu (Tiedote 8.12.2009): http://www.vn.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=279537

Lisätietoja: erityisavustaja Tatu Rauhamäki, p. 050 521 2907 ja rakennusneuvos Matti Vatilo, ympäristöministeriö, p. 040 506 1168 sekä erityisavustaja Tatja Karvonen, valtiovarainministeriö, 09 160 33006

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 9.12.2009

Afganistanin kriisinhallinta

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa oli keskiviikkona 9. joulukuuta esillä Afganistania ja Suomen kriisinhallintaosallistumista koskeva tilannekatsaus. ISAF–operaatioon osallistumisen kehittämistä käsitellään ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa seuraavan kerran alkuvuodesta 2010.

Suomi käynnistää valmistelut Ottawan jalkaväkimiinat kieltävään sopimukseen liittymiseksi. Tarkoitus on, että sopimukseen voidaan liittyä kevätkaudella 2012. Suomi on osallistunut aktiivisesti humanitaariseen miinatoimintaan kehitysmaissa. Vuonna 2009 Suomi osoitti humanitaarisen miinanraivauksen tukemiseen 5 miljoonaa euroa.

Kokouksessa tarkasteltiin myös Oslon rypäleasesopimuksen toimeenpanoa. Valtioneuvoston vuoden 2009 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon mukaisesti Oslon sopimuksen voimaantuloa ja vaikutuksia seurataan.

Suomi pitää Oslon sopimusta humanitaarisesta näkökulmasta merkittävänä ja tukee Oslon sopimuksen tavoitteita ja pyrkimyksiä sopimuksen yleismaailmalliseksi toimeenpanemiseksi.

Lisätietoja: Afganistan: osastopäällikkö Teemu Tanner, ulkoasiainministeriö, p. 09 160 55032 ja puolustusasiainneuvos Helena Partanen, puolustusministeriö, p. 09 160 88135, Ottawa ja Oslo: yksikön päällikkö Outi Holopainen, ulkoasiainministeriö, p. 09 160 56185 ja Pentti Olin, neuvonantaja, puolustusministeriö, p. 09 160 88242

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Selvitys opintotuen rakenteen kehittämisestä luovutettiin 8.12.2009 kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinille. Työryhmä esittää muutoksia korkeakouluopiskelijoiden opintotukeen päätoimisen opiskelun kannustamiseksi. Opintorahaa myönnettäisiin ensin alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen ja sen jälkeen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Tuen riittävyyden parantamiseksi ehdotetaan muutoksia opintolainan ehtoihin ja opintorahan indeksisidonnaisuutta. Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/tr33.pdf?lang=fi. Lisätietoja antavat valtiosihteeri Marcus Rantala, p. (09) 160 77160 ja neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, p. (09) 160 77034, opetusministeriö.

Valtion tanssitaidetoimikunnan tanssin strategia vuosille 2010–2020 luovutettiin 8.12.2009 valtiosihteeri Marcus Rantalalle. Strategiassa esitetään muun muassa tanssin talon perustamista Helsinkiin, valtakunnallista kiertueverkostoa, tanssin vapaan kentän rahoituksen parantamista sekä tanssin ottamista osaksi peruskoulujen opetussuunnitelmaa. Strategia tähtää tanssin toimintaedellytysten parantamiseen. Raportti on osoitteessa http://edmund.taiteenkeskustoimikunta.fi/default.asp?WCI=wciEDM_Download_Submit&lngDoc_id=2950&strFile_nam=TT+Tanssissa+on+tulevaisuus.pdf. Lisätietoja antavat valtion tanssitaidetoimikunnan puheenjohtaja Johanna Laakkonen, p. 040 7034 937 ja taidesihteeri Mari Karikoski p. (09) 160 77064, opetusministeriö.

Professori Saara L. Taalaksen Kohti hybriditalouden haastetta -selvitystyö luovutettiin 10.12.2009 työministeri Anni Sinnemäelle. Taalaksen mukaan nykyinen yhteiskunnallinen ja taloudellinen murrosvaihe asettaa haasteita, joihin on osin mahdotonta vastata vain olemassa olevia toimintamalleja ja rakenteita muokkaamalla. Tarvitaan myös aivan uudenlaisia toimintamalleja ja aitoa, eettisesti kestävää avausta luovan talouden kehittämiseksi. Luovan talouden kehittämisen edistämiseksi Taalas esittää muun muassa, että työ- ja elinkeinoministeriön, opetusministeriön, ulkoasiainministeriön ja valtiovarainministeriön olisi sovittava tiiviistä yhteistyöstä luovan talouden kehittämishankkeiden koordinoimiseksi. Työn tulisi olla pitkäjänteistä ja sisältää myös hallinnonaloja yhdistävän tulevaisuustyön. Raportti on osoitteessa http://www.tem.fi/files/25450/Taalas_ luova_talous_raportti081209.pdf. Lisätietoja antavat hankepäällikkö Petra Tarjanne, p. 010 60 63691, työ- ja elinkeinoministeriö ja professori Saara L. Taalas, p. 040 592 9287.

Romanipoliittisen ohjelman valmistelun työryhmä luovutti 8.12.2009 esityksensä peruspalveluministeri Paula Risikolle. Suomen ensimmäinen Romanipoliittinen ohjelma painottaa romanien osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämistä elämän eri osa-alueilla. Syrjimättömyys ja yhteiskunnallinen yhdenvertaisuus rakentuu eri toimijoiden yhteistyöllä, jossa hyödynnetään romaniväestön omia vahvuuksia. Ohjelmassa esitetään muun muassa valtion talousarvioon liitettävää valtionavustusta kunnille. Määrärahalla voitaisiin kehittää kunnallisia peruspalveluja täydentäviä toimintakäytäntöjä ja tukea romanien osallistumista, kieltä ja kulttuuria paikallisella tasolla. Raportti on osoitteessa http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-10533.pdf. Lisätietoja antavat ylitarkastaja Sarita Friman-Korpela, p. (09) 160 74308 ja neuvotteleva virkamies Viveca Arrhenius, p. (09) 160 73771, sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.