Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 49/2009

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 4.12.2009 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 261/2009 vp) Euroopan unionin jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä edellytetyksi lainsäädännöksi. Muutetaan rikoslakia, Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annettua lakia sekä kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annettua lakia niin, että rikoslain säännöksiä aikaisemmin tuomitun vankeusrangaistuksen huomioon ottamisesta ja aikaisemmin tuomitun yhdyskuntapalvelurangaistuksen huomioon ottamisesta voidaan soveltaa tapauksissa, joissa aikaisempi rangaistus on tuomittu Euroopan unionin jäsenvaltiossa, Islannissa tai Norjassa. Muutokset perustuvat neuvoston puitepäätökseen Euroopan unionin jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa. Puitepäätöksen mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava sen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet viimeistään 15.8.2010. (OM lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva 160 67723)

Esitys (HE 262/2009 vp) laiksi hätäkeskustoiminnasta. Säädetään laki, joka korvaa nykyisen hätäkeskuslain. Lakia sovelletaan pelastustoimen, poliisitoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen hätäkeskuspalveluihin ja Hätäkeskuslaitokseen. Hätäkeskuslaitoksen virka-alueena on koko maa Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Hätäkeskuslaitoksen hätäkeskukset varmistavat toisiaan. Sisäasiainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjausjärjestelmää selkeytetään niin, että sisäasiainministeriö ohjaa ja valvoo alaistaan Hätäkeskuslaitosta. Sosiaali- ja terveysministeriö ja sisäasiainministeriö vastaavat yhteistyössä laitoksen toiminnallisesta ohjauksesta. Lisäksi Hätäkeskuslaitoksen johtosuhteita selkeytetään ja laitoksen keskeisistä tehtävistä säädetään lain tasolla. Päivystystehtäviä hoitavan henkilöstön tehtävistä säädetään lain tasolla. Myös rekistereihin liittyen tietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa sääntelyä tarkennetaan. (SM neuvotteleva virkamies Johanna Hakala 160 42957)

Esitys (HE 263/2009 vp) valmisteverotuslaiksi ja laiksi Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 27 §:n muuttamisesta. Säädetään uusi valmisteverotuslaki, joka korvaa voimassa olevan valmisteverotuslain. Lailla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivi valmisteverojen yleisestä järjestelmästä. Euroopan unionin alueella valmisteveron alaisten tuotteiden verottomiin siirtoihin liittyvä valvontamenettely uudistetaan. Laissa säädetään valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen valvontaan tarkoitetun tietokoneistetun järjestelmän käyttöönotosta ja käytöstä. Samalla uudistetaan väliaikaisen verottomuuden järjestelmää koskevat säännökset. Valmisteverotusta koskevat perusperiaatteet säilyvät ennallaan. Valmisteveroa on suoritettava Suomessa kulutukseen luovutetuista valmisteveron alaisista tuotteista. Verovelvollisuutta ja lupia koskevia säännöksiä uudistetaan. Valmisteveron alaisten tuotteiden valmistaminen, jalostaminen ja hallussapito sekä siirtäminen verottomana säilyy luvanvaraisena. Lisäksi valmisteverotuslain rakenne uudistetaan, ja lakiin tehdään useita muita muutoksia lain ajantasaistamiseksi. Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annettua lakia muutetaan valmisteveron alaisten tuotteiden verottomien siirtojen valvomiseksi Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan välillä samalla yksinkertaistetulla menettelyllä, jota sovelletaan muutoin Suomen alueella. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2010. (VM ylitarkastaja Tanja Nurmi 160 33077)

Esitys (HE 264/2009 vp) Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, sopimuksen soveltamisesta ja eräiden lakien kumoamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy Suomen ja Ruotsin välillä 11.11.2009 allekirjoitetun rajajokisopimuksen. Uusi rajajokisopimus kattaa sekä vesi- että kalastusasiat ja korvaa maiden välillä vuonna 1971 tehdyn rajajokisopimuksen. Sopimuksella perustetaan Tornionjoen vesistöalueelle Suomen ja Ruotsin kansainvälinen vesienhoitoalue. Vesienhoitoa ja vesiensuojelua palvelevaa yhteistyötä varten perustetaan uusi Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio. Sopimuksen mukaan vesilupa-asioissa Tornionjoen vesistössä sovellettava lainsäädäntö ja lupaviranomaiset määräytyvät kummankin maan kansallisen oikeusjärjestyksen mukaan. Sopimus turvaa alueen asukkaille kuitenkin laajat osallistumisoikeudet myös rajan toisella puolella käsiteltäviin vesilupa-asioihin. Uuden rajajokisopimuksen olennaisena osana on kalastussääntö, joka sisältää määräyksiä muun muassa rauhoituspiireistä, rauhoitusajoista, vähimmäismitoista sekä pyyntivälineistä ja niiden käytöstä. Kalastussäännön mukaan lohen ja taimenen kalastuskausi muuttuu sekä joessa että merialueella. Uuden sopimuksen mukaan kalastusta hallinnoivia viranomaisia Tornionjoen kalastusalueella ovat Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Suomessa sekä Fiskeriverket ja Norrbottenin läänin lääninhallitus Ruotsissa. Esitykseen sisältyvät sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattaminen sekä kalastussäännöstä poikkeavien ja sitä täydentävien määräysten asetuksenantovaltuudet. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella. (MMM lainsäädäntö-neuvos Tuire Taina 160 53285)

Esitys (HE 265/2009 vp) laiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Eräitä kiinteistönmuodostamislain kiinteistötoimituksia koskevia säännöksiä muutetaan. Merkittävimmät muutokset liittyvät kiinteistötoimitustuotannon tehostamiseen sekä kiinteistötietojärjestelmän luotettavuuden parantamiseen ja kiinteistönmuodostamislakiin sisältyvien osittamisrajoitusten tarkistamiseen. Yhteisaluelakiin tehdään eräitä sen menettelyllisiä säännöksiä selventäviä muutoksia. Muutokset koskevat muun muassa osakaskunnan sääntöjen vahvistamista, äänestämistä osakaskunnan kokouksessa ja osakkaan moiteoikeutta. Lisäksi yhteisaluelakiin, kiinteän omaisuuden ja erityisten etuuksien lunastamisesta annettuun lakiin, yksityisistä teistä annettuun lakiin, maakaareen ja ulkoilulakiin tehdään eräitä pääosin teknisluonteisia tarkistuksia. Valtioneuvoston lausuma; Maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön sekä Maanmittauslaitoksen ja Suomen Kuntaliiton yhteistyönä selvitetään nykyisten lohkomattomien määräalojen määrä ja siitä johtuvat ongelmat sekä miten nykyiset määräalat voidaan merkitä rekisteriin. Lisäksi selvitetään ne keinot, joilla rakentamisluvista ja muista maankäyttöluvista päättäville viranomaisille ja kansalaisille tiedotetaan ja selvitetään se seikka, ettei määräalan muodostaminen kiinteistöksi lohkomalla vaikuta rakentamisluvan ja muiden maankäyttölupien myöntämisen edellytyksiin. (MMM vanhempi hallitussihteeri Elma Solonen 160 52709)

Esitys (HE 266/2009 vp) laeiksi metsälain ja rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta. Metsälakiin tehdään perustuslaista johtuvia valtuussäännöksiä koskevia täydennyksiä ja täsmennyksiä. Lisäksi perustuslaista johtuen lakiin lisätään säännökset uudistushakkuun jälkeen tehtävässä taimikon perustamisessa käytettävistä puulajeista ja määritelmä uudistushakkuun päättymisestä. Metsän uudistushakkuun jälkeisiä taimikon perustamisen määräaikoja ja taloudellisesti kasvatuskelpoisen taimikon määrittelyä tarkennetaan metsälaissa. Lisätään myös säännökset kansallisesta metsäohjelmasta, säännös poliisiviranomaisen antamasta virka-avusta ja metsäsuunnitelman määrittelyä koskeva säännös. Lisäksi tehdään pienempiä teknisluonteisia muutoksia. Rikoslakiin tehdään metsälain muutoksista johtuvat tekniset tarkistukset. (MMM vanhempi hallitussihteeri Maija Kaukonen 160 53309)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 4.12.2009 seuraavat lait:

Laki rikoslain muuttamisesta ja laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta (HE 76/2009 vp). Kidutus on tahallista voimakkaan henkisen tai ruumiillisen kärsimyksen aiheuttamista toiselle tarkoituksena saada tunnustus tai tietoja taikka rangaista, pelotella, pakottaa johonkin tai syrjiä. Kidutuksen määrittely noudattelee pääosin YK:n kidutuksenvastaisen yleissopimuksen määritelmää. Kidutuksen rangaistus on vankeutta vähintään kaksi ja enintään kaksitoista vuotta. Myös pakkokeinolain telekuuntelua ja teknistä kuuntelua koskevia säännöksiä muutetaan. Lait tulevat voimaan 1.1.2010. (OM lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula 160 67724)

Laki isyyslain muuttamisesta ja laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain 18 ja 22 §:n kumoamisesta (HE 104/2009 vp). Isyyslakiin lisätään uusi 7 luku, joka sisältää isyyskysymyksiä koskevat kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvat säännökset. Isyyslain aineellisiin säännöksiin tehdään vähäisiä seurannaismuutoksia, ja eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain säännökset isyyden määräytymisestä suoraan lain nojalla kumotaan. Lait tulevat voimaan 1.2.2010. (OM lainsäädäntöneuvos Markku Helin 160 67665)

Laki tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 134/2009 vp). Tupakkaverosta annetun lain liitteenä olevaa verotaulukkoa muutetaan siten, että savukkeiden, sikarien sekä piippu- ja savuketupakan veroa korotetaan noin 5 prosenttia. Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan veroa korotetaan noin 15 prosenttia. Korotuksen seurauksena savukkeiden hintojen arvioidaan nousevan keskimäärin noin 4 prosenttia ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan keskimäärin noin 10 prosenttia. Laki tulee voimaan 1.1.2010. (VM hallitusneuvos Irmeli Virtaranta 160 33065)

Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 88/2009 vp). Lakia muutetaan siten, että yrityksen kehittämisavustusta voidaan jatkossa myöntää myös maataloustuotteiden ensiasteen jalostamiseen ja markkinointiin liittyviin hankkeisiin silloin, kun kyseessä on tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden valmisteluhanke. Laki tulee voimaan 14.12.2009. (TEM vanhempi hallitussihteeri Mikko Ojala 010 6063506)

Laki geenitekniikkalain muuttamisesta (HE 193/2009 vp). Lakia muutetaan siten, että nykyisiä geenitekniikan lautakunnan pääsihteerin tehtäviä voi hoitaa sosiaali- ja terveysministeriön virkamies, joka on nimitetty virkaan vakinaisesti eikä viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Geenitekniikan lautakunnan pääsihteerin erityisistä kelpoisuusehdoista ei myöskään enää säädetä lailla. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylläpitämään geenitekniikan rekisteriin tallennettaviin tietoihin lisätään tietyt henkilörekisterilain mukaiset henkilötiedot. Toiminnanharjoittajasta tai tätä edustavasta henkilöstä, kuten toiminnasta vastaavasta tutkijasta tai muusta vastuuhenkilöstä, tallennetaan rekisteriin nimi, syntymäaika sekä yhteystiedot. Lisäksi laajennetaan geenitekniikan rekisterin käyttöoikeutta koskemaan ministeriöiden, geenitekniikan lautakunnan ja valvontaviranomaisten lisäksi geenitekniikan lautakunnan esittelijöitä. Geenitekniikan lautakunnan esittelijöinä voivat virkamiesten lisäksi toimia ulkopuoliset nimetyt henkilöt kuten yliopistotutkijat. Käytännössä esittelijät pääsevät lukemaan rekisterin tietoja eikä heille tällöin enää tarvitse toimittaa rekisteriin tallennettujen asiakirjojen jäljennöksiä erikseen. Rekisterin käyttöoikeus tarkennetaan koskemaan myös geenitekniikan lautakunnan sihteeristöä. Laki tulee voimaan 21.12.2009. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 160 73860)

Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain 114 ja 115 §:n muuttamisesta ja laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 154/2009 vp). Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 15 §:ssä säädettyjä prosenttiosuuksia, joilla eri rahoittajaosapuolet osallistuvat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusjärjestelmän kokonaiskustannusten kattamiseen, muutetaan. Lisäksi jatketaan maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaissa Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle vuosiksi 2007-2009 säädettyä tehtävää huolehtia maatalousyrittäjien työterveyshuollon työpaikkakäyntien toteutumisesta työterveyshuollon antaman toimeksiannon perusteella. Maatalousyrittäjien eläkelaitos voi olla yhteydessä työterveyshuollon palvelujen tuottajaan ja huolehtia työpaikkakäynnin toteuttamisesta työterveyshuollon palvelujen tuottajan toimeksiannon perusteella, jos työterveyshuollon edellisestä työpaikkakäynnistä on kulunut yli neljä vuotta. Maatalousyrittäjän eläkelakiin otetaan viittaus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaissa säädetystä työterveyshuoltoon liittyvästä tehtävästä. Lisäksi maatalousyrittäjän eläkelaissa säädettyjä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tehtäviä laajennetaan siten, että eläkelaitoksen tehtävänä on maatalousyrittäjien työterveyshuoltotoiminnan tehokkaan toteutumisen edistämisen lisäksi tehdä ehdotuksia toiminnan kehittämisestä. Lait tulevat voimaan 1.1.2010. (STM hallitussihteeri Sanna Pekkarinen 160 73174)

Laki suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin annetun lain muuttamisesta (HE 184/2009 vp). Suhdanneluonteisten avustusten myöntämistä koskevan lain voimassaoloaikaa jatketaan vuoden 2010 loppuun. Vuoden alusta maaliskuun loppuun voidaan avustuksia myöntää samoihin toimenpiteisiin kuin vuonna 2009. Huhtikuun alusta 2010 vuoden 2010 loppuun avustuksia myönnetään asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin sekä toimille, joilla otetaan käyttöön uusiutuvia energialähteitä. Laki tulee voimaan 1.1.2010. (YM asuntoneuvos Riitta Kimari 040 0143866)

Tasavallan presidentti hyväksyi Montenegron kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja vahvisti lain Montenegron kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 91/2009 vp). Suomen tasavallan hallituksen ja Montenegron hallituksen välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus allekirjoitettiin 14.11.2008. Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Montenegron kanssa ja selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä 160 55741)

Tasavallan presidentti hyväksyi Nepalin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja vahvisti lain Nepalin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 115/2009 vp). Suomen tasavallan hallituksen ja Nepalin hallituksen välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus allekirjoitettiin 3.2.2009. Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Nepalin kanssa ja selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä 160 55741)

Tasavallan presidentti hyväksyi Kenian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja vahvisti lain Kenian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 90/2009 vp). Suomen tasavallan hallituksen ja Kenian tasavallan hallituksen välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus allekirjoitettiin 2.9.2008. Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Kenian kanssa ja selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä 160 55741)

Tasavallan presidentti hyväksyi Panaman kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja vahvisti lain Panaman kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 114/2009 vp). Suomen tasavallan hallituksen ja Panaman tasavallan hallituksen välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus allekirjoitettiin 19.2.2009. Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Panaman kanssa ja selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä 160 55741)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan vastauksen valtuuden myöntämiseksi Pietari-säätiön talohankkeen rahoitukseen tarvittavan lisälainan vakuudeksi annettavalle valtiontakaukselle merkittäväksi pöytäkirjaan (HE 230/2009 vp). Valtioneuvosto tai sen määräämillä ehdoilla Valtiokonttori saa myöntää vastavakuuksia vaatimatta omavelkaisen valtiontakauksen Pietari-säätiön enintään 3 500 000 euron määräisen lainan vakuudeksi, jonka säätiö tarvitsee Pietarin kaupungilta vuokraamansa kiinteistön peruskorjauksen loppuunsaattamiseen. Kyseessä on vuonna 2008 valtion takaaman lainan lisälaina, joka tarvitaan vanhan rakennuksen ja varsinkin rakennuksen perustusten korjaukseen kohdistuvien töiden ennakoitua suurempien kustannuksien vuoksi sekä Pietarin kaupungilta saatavan hyvityksen myöhentymisen vuoksi. (VM finanssineuvos Asta Niskanen 160 33132)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 4.12.2009 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevan sopimuksen sihteeristön perustamisesta tehdyn toimenpiteen voimaansaattamisesta. Toimenpide on tullut voimaan 6.10.2009. Asetus tulee voimaan 9.12.2009. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Tasavallan presidentin asetus eräiden Jerseyn kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus on allekirjoitettu 28.10.2008. Laki (921/2008) tulee voimaan 11.12.2009. Asetus tulee voimaan 11.12.2009. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin suurnopeusaluksia koskeviin kansainvälisiin turvallisuussäännöstöihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitean 84. istunnossa päätöksillä MSC.259(84) ja MSC.260(84) hyväksytyt muutokset ihmishengen turvallisuudesta merellä tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen (ns. SOLAS-yleissopimus) liittyviin suurnopeusaluksia koskeviin kansainvälisiin turvallisuussäännöstöihin. Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. Ne eivät kuulu lainsäädännön alaan, eivätkä muutoinkaan vaadi eduskunnan suostumusta. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (LVM hallitusneuvos Minna Kivimäki 160 28013) Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvän BCH-koodin muutosten voimaansaattamisesta. Samalla hyväksytään alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvän BCH-koodin muutokset. Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriympäristön suojelukomitea hyväksyi 54. istunnossaan päätöslauselman MEPC.144(54), jolla muutetaan alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1987 pöytäkirjaan (MARPOL 73/78-yleissopimus) liittyvää BCH-koodia. Muutokset koskevat haitallisten nestemäisten aineiden määritelmää sekä todistuskirjamallia. Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. Ne eivät kuulu lainsäädännön alaan, eivätkä muutoinkaan vaadi eduskunnan suostumusta. Asetus tulee voimaan 9.12.2009. (LVM hallitusneuvos Minna Kivimäki 160 28013)

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteisiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitean 84. istunnossa päätöksillä MSC.256(84) ja MSC.258(84) hyväksytyt muutokset ihmishengen turvallisuudesta merellä tehtyyn kansainväliseen yleissopimuksen (ns. SOLAS-yleissopimus) liitteisiin. Muutokset koskevat muun muassa säiliöalusten sekä lasti- ja matkustaja-alusten hätähinausjärjestelyjä, radiovarustuksen yleisiä vaatimuksia sekä todistuskirjojen malleja. Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. Ne eivät kuulu lainsäädännön alaan, eivätkä muutoinkaan vaadi eduskunnan suostumusta. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (LVM hallitusneuvos Minna Kivimäki 160 28013)

Tasavallan presidentin asetus Ariane-, Vega- ja Sojuz-kantorakettien käyttövaihetta Guyanan avaruuskeskuksessa koskevan julistuksen voimaansaattamisesta. Julistus tuli voimaan 26.11.2009. Asetus tulee voimaan 9.12.2009. (TEM johtaja Henrik Räihä 010 6063617)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 4.12.2009 seuraavat kansainväliset asiat:

Lähetystöneuvos, Suomen Ramallahin yhteystoimiston päällikkö Pia Rantala-Engbergin tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Outi Saarikosken valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja palestiinalaishallinnon välisen Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Europeen de Gestion et d'Aide Socio-economique (PEGASE) -mekanismin ohjelman "Supporting Palestinian Public Administration and Services" kautta tehty sopimus sekä sanotun sopimuksen hyväksyminen. (UM lähetystöneuvos Helena Tuuri 160 56538)

Pääjohtaja Tapani Erlingin tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Valko-Venäjän tasavallan hallituksen yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa. (VM ylitarkastaja Jere Lumme 160 34921)

Liikenneministeri Anu Vehviläisen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Marja Rislakin valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden, Amerikan Yhdysvaltojen, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välinen lentoliikennesopimus sekä tämän sopimuksen soveltamista koskeva lisäsopimus. (LVM hallitusneuvos Minna Kivimäki 160 28013) Liikenneministeri Anu Vehviläisen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Marja Rislakin valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välinen lentoliikennesopimus. (LVM hallitusneuvos Minna Kivimäki 160 28013)

Valtuuskunnan asettaminen Kööpenhaminassa 7.-18.12.2009 pidettävään ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen sopimuspuolten 15. konferenssiin ja Kioton pöytäkirjan osapuolten 5. kokoukseen ja ympäristöministeriön oikeuttaminen määräämään valtuuskunnalle asiantuntijat ja avustajat. Valtuuskunnan varapuheenjohtajina ovat pääministeri Matti Vanhanen, ympäristöministeri Paula Lehtomäki ja pääneuvottelija Sirkka Haunia (YM) ja jäseninä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen (UM), asuntoministeri Jan Vapaavuori (YM), neuvonantaja Aleksi Härkönen (TPK), ulkoasioiden alivaltiosihteeri Esko Hamilo (VNK), EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen (VNK), EU-asioiden neuvonantaja Anna-Mari Vimpari (VNK), valtioneuvoston ilmastopoliittinen asiantuntija Oras Tynkkynen (VNK), osastopäällikkö Jorma Julin (UM), ympäristöjohtaja Veikko Marttila (MMM), hallitusneuvos Lolan Eriksson (LVM), hallitusneuvos Päivi Janka (TEM), kansliapäällikkö Hannele Pokka (YM), kansainvälisten asiain johtaja Jukka Uosukainen (YM) ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen jäsen Katrin Sjögren. Valtuuskunnan puheenjohtajana on tasavallan presidentti. (YM neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen 050 3790 429)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 4.12.2009 seuraavat asiat:

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun I ja II liitteen sekä alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta vuonna 2001 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä merenkulun ympäristönsuojelulaiksi ja öljyvahinkojen torjuntalaiksi sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta (HE 248/2009 vp). (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 160 67686)

Tasavallan presidentti antoi 7 hengenpelastusmitalia ja hylkäsi 72 ehdotusta. Hengenpelastusmitali annetaan tunnustukseksi erittäin rohkeasta tai neuvokkaasta taikka oman hengenvaaran uhalla suoritetusta teosta, jolla toisen ihmisen henki on pelastettu uhkaavasta vaarasta. (SM ylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki 160 42240)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 3.12.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella saatetaan ajan tasalle 2 §, jossa säädetään ministeriön hallinnonalalla olevista virastoista, laitoksista ja toimielimistä sekä muutetaan ministeriön organisaatiota koskevaa 3 §:n 2 momenttia siten, että ministeriöön perustetaan uusi demokratia- ja kieliasioiden yksikkö. Asetuksella kumotaan tarpeettomina ulosottojohtajan kelpoisuusvaatimukset. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (OM hallintojohtaja Olli Muttilainen 160 67622) Valtioneuvoston asetus oikeusavusta annetun asetuksen muuttamisesta. Sähköisen asiointijärjestelmän käyttöönottaminen mahdollistetaan. Oikeusavun hakemismenettelyä yksinkertaistetaan selkeyttämällä omavastuuta koskevia laskusääntöjä sekä rajoittamalla esitettävien tositteiden määrää. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (OM hallitusneuvos Merja Muilu 160 67564)

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Australian välillä lentoliikenteenharjoittajien Euroopan unionista peräisin olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta. Sopimusta ja sopimuksen soveltamisesta annettua lakia (955/2009) sovelletaan väliaikaisesti 30.6.2008 lukien niin kuin siitä on sovittu. Asetus tulee voimaan 9.12.2009. (OM neuvotteleva virkamies Leena Rantalankila 160 67836)

Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta. Asetukseen lisätään sisäasiainministeriön poliisiosaston poliisijohtajan, poliisiylitarkastajan ja poliisitarkastajan virkojen kelpoisuusvaatimukset sekä sisäasiainministeriön yksikön päällikkönä toimivan hallitusneuvoksen virka kelpoisuusvaatimuksineen. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (SM lainsäädäntöneuvos Riitta Aulanko 160 42843)

Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta. Asetukseen lisätään 1.1.2010 toimintansa aloittavan Poliisihallituksen lupahallintojohtajan, lupahallintopäällikön, asehallintopäällikön ja arpajaishallintopäällikön virkojen kelpoisuusvaatimukset. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (SM lainsäädäntöneuvos Riitta Aulanko 160 42843)

Valtioneuvoston asetus poliisiasetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksessa säädetään poliisimiesviroiksi sisäasiainministeriön poliisiosaston poliisijohtajan, poliisiylitarkastajan ja poliisitarkastajan virat. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (SM lainsäädäntöneuvos Riitta Aulanko 160 42843) Valtioneuvoston asetus maanpuolustuksen tieteellisestä neuvottelukunnasta. Asetuksessa säädetään neuvottelukunnan tarkoituksesta, tehtävistä, kokoonpanosta, asioiden käsittelystä, sihteeristöstä ja palkkioista sekä korvauksista. Neuvottelukunnan tehtävänä on sekä sotilaallista maanpuolustusta tukevan tutkimuksen että turvallisuustutkimuksen edistäminen. Lisäksi neuvottelukunnan tehtävänä ovat muun muassa asiantuntijaverkostona toimiminen sekä aloitteiden ja rahoitusesitysten tekeminen, seuraaminen ja tutkimushankkeista tiedottaminen. Puolustusministeriö päättää neuvottelukunnan jaostojen määrän ja toimialan. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (PLM vanhempi hallitussihteeri Minnamaria Nurminen 160 88202)

Valtioneuvoston asetus metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Metsäkeskuksen johtokunnan kokoonpanoa koskevaa 3 §:ää tarkistetaan niin, että johtokuntaan tulee elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä maakunnan liiton edustus. Asetus perustuu aluehallinnon uudistamishankkeessa tehtyihin linjauksiin. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (MMM hallitusneuvos Vilppu Talvitie 160 52293)

Valtioneuvoston asetus maatilan energiasuunnitelmatuesta. Asetuksella säädetään maatilan energiasuunnitelmatuen hakemisesta, myöntämisestä ja maksamisesta. Kyseessä on uusi tukimuoto, jolla toteutetaan energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista sekä neuvoston direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/32/EY (EU:n energiapalveludirektiivi) mukaisia energiasäästötoimia maatiloilla. Maatilan energiasuunnitelmassa esitetään toimenpiteitä maatilan energiankäytön tehostamiseksi, energiankäytön edistämiseksi sekä uusiutuvan energian tuotannon ja käytön lisäämiseksi. Tukikelpoisten kustannusten enimmäismäärä on 1 100 euroa ilman arvonlisäveroa suunnitelmaa kohti, josta viljelijän omavastuuosuus on 15 prosenttia. Tuki maksetaan maatilan energiasuunnitelman laatijalle. Asetus tulee voimaan 15.12.2009. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka 160 54245)

Valtioneuvoston asetus merityöaikalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Komissio on 11.11.2009 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut, ettei se vastusta lain mukaisia muutoksia Suomen tukiohjelmaan. Laki (969/2008) tulee voimaan 15.12.2009. Asetus tulee voimaan 15.12.2009. (TEM ylitarkastaja Sari Alho 010 60 49007)

Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2010. Tuensaajien määrän arvioidaan kasvavan noin 13 600:lla vuoden 2009 lopun 159 600 tuensaajasta ja olevan noin 173 200 vuoden 2010 lopussa. Keskimääräisen asumistuen arvioidaan nousevan vuoden 2009 lopun 250 eurosta 260 euroon vuoden 2010 loppuun mennessä. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (STM erikoistutkija Keijo Tanner 160 73768)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 3.12.2009 seuraavat päätökset:

Päätös Suomen edustautumisesta Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä 10. ja 11.12.2009. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Matti Vanhanen. Eurooppa-neuvoston on määrä muun muassa tarkentaa Euroopan unionin neuvottelukantoja maanantaina 7. joulukuuta alkavaan Kööpenhaminan ilmastokokoukseen. EU-jäsenmaat osallistuvat neuvotteluihin unionissa yhteisesti sovittujen kantojen pohjalta. Erityisesti keskustellaan lyhyen aikavälin ilmastorahoituksesta sekä unionin siirtymisestä entistä tiukempaan päästövähennystavoitteeseen. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Kare Halonen 160 22180) Päätös lähettää eduskunnan suurelle valiokunnalle valtioneuvoston selvitys valtioneuvoston kannanotoista Lissabonin sopimuksen aiheuttamista Eurooppa-neuvostoa koskevista muutoksista (PL 97 § 1 mom). Eurooppa-neuvoston aseman vahvistuminen on merkittävin Lissabonin sopimuksen toimielinjärjestelmää koskevista muutoksista. Eurooppa-neuvostosta tulee unionin toimielin ja se tekee oikeudellisesti sitovia päätöksiä. Muutokset vaikuttavat Eurooppa-neuvoston kokousten valmisteluun ja Eurooppa-neuvoston työskentelyyn. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Kare Halonen 160 22180)

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva sisäasiainministeri Anne Holmlundin ilmoitus muutoksista sidonnaisuuksiin. (VNK hallitussihteeri Marika Paavilainen 160 24026)

Päätös valtuuttaa pysyvä edustaja, suurlähettiläs Jan Store tai hänen estyneenä ollessaan pysyvän edustajan sijainen, suurlähettiläs Marja Rislak allekirjoittamaan neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välinen sopimus Euroopan unionin edun vuoksi vaihdettujen turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomuksen 2008, Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomuksen Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2008 ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomuksen ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2008 johdosta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunta edellyttää valtioneuvostolta selontekoa Suomen arktisen alueen politiikasta. (UM lähetystöneuvos Jukka Siukosaari 160 56178)

Päätös määrätä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallitus toimikaudeksi 1.1.2010-31.12.2011. Kokoonpano (suluissa varajäsenet): puheenjohtaja: vakuutusneuvos Harri Kainulainen; jäsenet: puheenjohtaja Satu Mustalahti Sotilaskotiliitto ry (puheenjohtaja Anneli Taina Naisten Valmiusliitto ry), vanhempi osastoesiupseeri Kari-Pekka Rannikko puolustusministeriö (erityisasiantuntija Tiina Raijas puolustusministeriö), opetusneuvos Annu Jylhä-Pyykönen (talousjohtaja Eero Pulkkinen) opetusministeriö ja osastopäällikkö Erkki Uitti (apulaisosastopäällikkö Vesa Huuskonen) sisäasiainministeriö. (PLM vanhempi osastoesiupseeri Petteri Tervonen 160 88046)

Päätös kuntien harkinnanvaraisista rahoitusavustuksista. Päätöksellä jaetaan 32 kunnalle yhteensä 15 miljoonaa euroa kuntien valtionosuuslain 13 §:n mukaisena harkinnanvaraisena rahoitusavustuksena. Rahoitusavustusta voidaan myöntää kunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Taloudellisen tuen tarpeeseen vaikuttavina seikkoina otetaan huomioon myös paikalliset erityisolo-suhteet. Avustusta haki määräaikaan mennessä 114 kuntaa, yhteissummaltaan 129,3 miljoonaa euroa. (VM neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen 160 32207)

Päätös määrätä suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission suomalaiset jäsenet sekä komission suomalainen puheenjohtaja ajaksi 1.1.2010-31.12.2010, kuitenkin enintään siihen saakka kun uusi rajajokisopimus tulee voimaan. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): 1) jäsen, joka on lainoppinut ja omaa kokemusta tuomarin tehtävissä: johtaja Matti Hepola Lapin ympäristökeskus (ympäristöneuvos Jukka Sihvomaa ja esittelijä Ulla Hantunen Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto), 2) jäsen, joka on teknillinen asiantuntija: ylitarkastaja Mikko Lukkarinen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus (biologi Pekka Räinä ja lakimies Matti Hyvönen Lapin ympäristökeskus), 3) jäsen, joka on rajaseudun oloihin hyvin perehtynyt henkilö: lehtori Matti Myllykangas (projektipäällikkö Pekka Pelttari ja toimitusjohtaja Kaarina Aho); puheenjohtaja: johtaja Matti Hepola. (MMM lainsäädäntöneuvos Tuire Taina 160 53285)

Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriön ylitarkastaja Risto Saari valtioneuvoston esittelijäksi. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 160 28389)

Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriön ylitarkastaja Anna-Leena Suppola valtioneuvoston esittelijäksi. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 160 28389)

Päätös vuoden 2009 toisessa lisätalousarviossa lisätyn myöntämisvaltuuden alueellisesta kiintiöimisestä TE-keskuksille työllisyysperusteisiin investointeihin. Päätöksellä jaetaan 5 miljoonan euron jälkirahoitusvaltuus kokonaan. Tämän jakoesityksen perusteena on 4 120 000 euron osalta valtuuden vaihto sekä Keski-Suomen TE-keskuksen alueella oleva kunnan 880 000 euron hanke. Tällä päätöksellä jälkirahoitusvaltuutta jaetaan Uudenmaan-, Varsinais-Suomen-, Pirkanmaan-, Hämeen-, Keski-Suomen-, Etelä-Pohjanmaan- ja Lapin TE-keskuksille. Tästä 5 miljoonan euron valtuudesta voidaan tehdä päätöksiä ainoastaan momentin 32.30.64 (Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin) hankkeisiin, joissa valtuus osoitetaan tai myönnetään kunnille ja kuntayhtymille sekä yhteisöille ja säätiöille siten, että valtio maksaa avustukset hankkeiden valmistuttua, aikaisintaan kuitenkin vuonna 2012. Tätä valtuutta ei voida osoittaa tai myöntää valtion virastoille ja laitoksille. (TEM ylitarkastaja Natalia Härkin 010 60 49016)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 3.12.2009 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 79/2009) eduskunnalle EY:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan sopimuksen neuvottelemisesta (EY:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus). Euroopan unionin ja Irakin välillä ei ole tällä hetkellä kahdenvälistä sopimusta, vaan suhteet perustuvat vuonna 2005 annettuun yhteiseen poliittiseen julistukseen. EU pitää Irakia merkittävänä poliittisena toimijana sekä tärkeänä kauppakumppanina ja pyrkii lähentämään suhteitaan Irakiin laajasti eri aloilla. Kumppanuus- ja yhteistyösopimus on ensimmäinen kahdenvälinen sopimus ja sen vuoksi merkittävä edistysaskel EU:n ja Irakin välisissä suhteissa. Sopimus on luonteeltaan puitesopimus. Sen tarkoituksena on toimia yleisenä kehyksenä EU:n ja Irakin laaja-alaiselle yhteistyölle. (UM lähetystöneuvos Helena Tuuri 160 56538)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 80/2009) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan komission asetukseksi autojen ja perävaunujen puitedirektiivin liitteiden II ja VIII muuttamisesta (ajo-neuvojen luokittelu). Autojen ja perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan direktiivin liitteet II ja VIII ehdotetaan korvattavaksi komission asetuksella annettavilla liitteillä. Liitteessä II olevia autojen ja perävaunujen luokituksia tarkennettaisiin ja ympäristöominaisuuksia käsittelevää liitettä VIII muutettaisiin niin, että siinä huomioitaisiin uudet päästövaatimukset sekä hybridi- ja sähköautot. (LVM yli-insinööri Juhani Puurunen 160 28558)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 3.12.2009 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti Miki Kuusinen valtiovarainministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 7.12.2009-6.12.2012. (VM lainsäädäntöneuvos Tuija Taos 160 33095)

Filosofian tohtori, museotoimenjohtaja Juhani Kostet Museoviraston pääjohtajan virkaan 1.1.2010-31.12.2014. (OPM ylijohtaja Riitta Kaivosoja 160 77053)

Lääketieteen ja kirurgian tohtori Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriön johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2010-31.10.2016, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 2.12.2009 seuraavia asioita:

Vuoden 2009 myöntö- ja sopimusvaltuuksista momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 10 miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Tansanian yleisen budjettituen jatkorahoitukselle vuodelle 2012. Budjettitukiryhmän yhteisen arvion mukaan Tansanian kasvu- ja köyhyydenvähentämisstrategian tavoitteet ovat erityisesti julkisten palveluiden ja terveydenhuollon osalta toteutuneet hyvin ja yleistasolla tyydyttävästi. Tansanian talouspolitiikka on ollut maltillista ja se on noudattanut kasvu- ja köyhyydenvähentämisohjelman tavoitteita. Talouskasvun hyödyntäminen maaseudun köyhyyden kitkemisessä on kuitenkin osoittautunut arvioitua haasteellisemmaksi. Yleisen budjettituen perusperiaatteet ja tulostavoitekehyksen tavoitteet tukevat Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamista. Budjettitukiryhmä sekä budjettituen vuosiarvio ovat keskeisessä osassa Suomen sektorikohtaisten ja läpileikkaavien tavoitteiden saavuttamisessa. Suomi painottaa erityisesti kestävän kehityksen agendan edistämistä osana budjettitukidialogia. (UM lähetystöneuvos Helena Airaksinen 160 56260)

Vuoden 2009 talousarvion myöntö- ja sopimusvaltuuksien momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 8 miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Sambian yksityissektorin kehittämisen tukiohjelman II vaiheelle vuosiksi 2010-2014. Kehityspoliittisen ohjelmansa mukaisesti Suomi tukee kehitysmaiden ponnisteluja kauppaa ja investointeja edistävän toimintaympäristön luomiseksi. Sambian hallituksen ja yksityissektorin yhteisesti laatimaa yksityissektorin kehittämisen toimintasuunnitelmaa toiminnallistetaan yhteisrahoitteisen "Yksityissektorin kehittämisen tukiohjelman" kautta. Suomi tuki ohjelman vuosina 2005-2009 toteutettua I vaihetta. Vuosille 2010-2014 suunniteltu ohjelman II-vaihe on sateenvarjo-ohjelma, joka kokoaa yksityissektorin kehittämistoimet yhdeksi kokonaisuudeksi. (UM lähetystöneuvos Jorma Suvanto 160 56235)

Vuoden 2009 talousarvion myöntö- ja sopimusvaltuuksien momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 11,3 miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Sambian Luapulan maaseutukehitysohjelman toisen vaiheen toteutukselle vuosina 2010-2013. Kehityspoliittisen ohjelmansa mukaisesti Suomi tukee Sambian yhteistyöohjelmassa maataloutta ja maaseudun elinkeinoja, jotka ovat avainasemassa köyhiä hyödyttävän taloudellisen kasvun edistämisessä. Luapulan maaseutukehityksen tuki vuosille 2010-2013 on jatkoa Suomen monivuotiselle maaseutuyhteistyölle Luapulan läänissä. (UM lähetystöneuvos Jorma Suvanto 160 56235)

Suomen osallistuminen Pohjoismaiden kehitysrahaston (NDF) kolmanteen pääomakorotukseen. Suomi sitoutui vuonna 1996 tehdyllä päätöksellä Pohjoismaiden kehitysrahaston kolmanteen pääomakorotukseen. Tarkoitukseen myönnettiin 280 miljoonaa markkaa, joka silloisen valuuttakurssin mukaan vastasi Suomen osuutta pääomakorotuksesta. Valuuttakurssimuutoksista johtuen myönnetty määräraha ei ollut riittävä vaan oli käytetty loppuun 31.12.2008. Jotta vanha sitoumus voidaan täyttää ja kolmannen pääomakorotuksen lainahankkeet voidaan saattaa loppuun, tarvitaan 5 102 000 euron lisärahoitus. (UM lähetystöneuvos Satu Santala 160 56323)

Puolustusvoimien Ruokahuollon Palvelukeskuksen ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Puolustusvoimien Ruokahuollon Palvelukeskus vuokralaisena allekirjoittaa Senaatti-kiinteistöjen kanssa Sodankylässä, Jääkäriprikaatissa sijaitsevan muonituskeskusrakennuksen perusparannushankkeen vuokrasopimuksen. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan investointiesityksen 8.10.2009. Hanke on arvioitu valmistuvaksi kokonaisuudessaan 30.12.2011. Vuokra-aika alkaa 1.1.2012. Hankkeen valmistuttua 1.1.2012 tulevat toimitilakustannukset olemaan yhteensä 600 772 euroa/ vuosi (alv 0 %) joka tarkoittaa 18,96 euroa/htm2/kuukausi. (PLM erityisasiantuntija Kai Heng 160 88227)

Valtion eläkerahaston vuoden 2010 talousarvion hyväksyminen. Valtiovarainministeriö saa hyväksyä valtion eläkerahaston talousarvion vuodelle 2010 rahaston esityksen mukaisesti. Talousarviossa vahvistetaan vain rahaston toiminnasta aiheutuvat menot, jotka suoritetaan rahaston hallinnassa olevista varoista. Vuoden 2010 talousarviossa rahaston toiminnasta aiheutuviksi menoiksi on arvioitu yhteensä 6 212 000 euroa (6 198 625 euroa vuoden 2009 talousarviossa). Rahaston menojen arvioidaan kasvavan kaikkiaan 223 000 euroa (3,7 %) vuonna 2010 vuodelle 2009 budjetoituihin menoihin nähden. Menot lisääntyvät pääsiassa henkilöstön kasvun vuoksi (noin 1,5 henkilötyövuotta). (VM finanssineuvos Arto Eno 160 33108)

Vuoden 2009 talousarvion momentin 32.20.40 (Avustukset tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan) arviomäärärahan ylittäminen 8,5 miljoonalla eurolla ja momentin 32.20.83 (Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan) arviomäärärahan ylittäminen 10 miljoonalla eurolla. Tekesin käytettävissä on vuoden 2009 II lisätalousarvion jälkeen momentilta 32.20.40 189 850 000 euroa. Määrärahasta on 18.11.2009 Tekesin kirjanpidon mukaan käytetty 175,4 miljoonaa euroa, minkä lisäksi maksatuspäätöksillä on jo sidottu 2,4 miljoonaa euroa, jotka näkyvät kirjanpidossa vasta marraskuun lopussa. Määräraha ylittyy noin 4,5 prosentilla. Tekesin käyttöön vuodelle 2009 on osoitettu momentilta 32.20.83 arviomäärärahaa 77 032 000 euroa. Määrärahasta on 18.11.2009 Tekesin kirjanpidon mukaan käytetty 70,2 miljoonaa euroa, minkä lisäksi maksatuspäätöksillä on jo sidottu 4,8 miljoonaa euroa, jotka näkyvät kirjanpidossa vasta marraskuun lopussa. Määräraha ylittyy noin 13 prosentilla. (TEM neuvotteleva virkamies Mika Niemelä 010 60 62135)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA (tiedote 30.11.2009)

Nuorison työmarkkinatilannetta koskeva selvitys

Hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa on päätetty asettaa nuorisotyöttömyyttä selvittävä asiantuntijaryhmä. Selvityksen tekee valtiovarainministeriön kansantalousosasto pääministeri Matti Vanhasen ja valtiovarainministeri Jyrki Kataisen toimeksiannosta. Työlle annettiin aikaa ensi helmikuun loppuun.

Taantuman seurauksena työttömyys on kääntynyt nousuun. Työttömyyden lisääntyessä työmarkkinoihin heikoimmin kiinnittyneiden ryhmien työllisyystilanne huononee suhteellisesti eniten. Nuorisotyöttömyydellä voi olla pitkävaikutteisia haitallisia seuraamuksia, pahimmassa tapauksessa syrjäytyminen. Tällaisen haitallisen kehityssuunnan torjumiseksi tarvitaan päätöksenteon pohjaksi ajantasainen tilannekuva nuorten työmarkkina-asemasta tapahtuneista ja ennakoitavissa olevista muutoksista. Lisäksi tarvitaan arvio nuorten työmarkkinakiinnittymiseen liittyvistä erityisongelmista ja eri politiikka-toimenpiteiden vaikuttavuudesta ongelmien ratkaisemiseksi.

Tilanne on vaikea huolimatta TEM:n ja OPM:n nuorten työllistämistä tukevista toimenpiteistä (mm. palkkatuet, työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö, ammattistartti, laajennettu työssäoppimiskokeilu, ammatillisen koulutuksen opiskelijapaikkojen lisääminen).

Nuorten työllisyyden tukemiseen ja työttömyyden ehkäisyyn on varattu 50 miljoonan euron erityismääräraha v. 2010 valtionbudjettiin.

Nuorisotyöttömyyttä koskeva selvitystyö toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja opetusministeriön kanssa ja siinä käytetään hyväksi myös yliopistojen ja taloudellisten tutkimuslaitosten asiantuntemusta.

Lisätietoja: ylijohtaja Jukka Pekkarinen, valtiovarainministeriö, p. (09) 1603 3191

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Saamelaissopimustyöryhmä luovutti 30.11.2009 mietintönsä oikeusministeri Tuija Braxille. Työryhmä arvioi pohjoismaisen saamelaissopimusluonnoksen suhdetta perustuslakiin ja muuhun kansalliseen lainsäädäntöön sekä Suomea sitoviin kansainvälisiin ihmisoikeusvelvoitteisiin. Työryhmän mukaan osa ehdotuksista laajentaisi Suomen voimassa olevia kansainvälisiä velvoitteita. Työryhmä katsoo, että luonnos on pääosin sopusoinnussa Suomen lainsäädännön kanssa. Osa sopimusluonnokseen sisältyvistä ehdotuksista on työryhmän mukaan kuitenkin ristiriidassa joko perustuslain tai muun lainsäädännön kanssa. Työryhmän mukaan saamelaiskäräjille ei esimerkiksi voida perustuslaista johtuvista syistä antaa valtiosopimuksia koskevissa asioissa varsinaisia sopimusvaltioille kuuluvia oikeuksia. Raportti on osoitteessa http://www.om.fi/Etusivu/ 1247667830882. Lisätietoja antavat lainsäädäntösihteeri Tapio Puurunen, p. (09) 160 67639, oikeusministeriö ja varatuomari Eero J. Aarnio, p. 040 5285 050.

Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintaa työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta arvioinut professori Pirjo Laaksonen luovutti 27.11.2009 arviointinsa työministeri Anni Sinnemäelle. Laaksosen mukaan kuluttajatutkimuksen yhteiskunnallinen tarve on ilmeinen. Laaksonen katsoo, että kuluttajatutkimukselle on kasvava kysyntä paitsi kuluttajapolitiikan myös elinkeinopolitiikan ja yritysten kilpailukyvyn johtamisen sekä erilaisten julkisten ja yksityisten palvelujen kehittämisen kannalta. Laaksosen mukaan on tärkeää, että kulutusta tutkitaan yhdessä markkinoiden, sen eri toimijoiden ja kilpailun kanssa. Kuluttajatutkimus voi toimia vahvana resurssina yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Se tuottaa tietoa päätösten suunnittelun, toteutuksen ja valvonnan tueksi ja tarjoaa näin välineen toteuttaa näyttöön perustuvaa politiikkaa. Raportti on osoitteessa http://www.tem.fi/files/25288/TEMjul_65_2009_kilpailukyky.pdf. Lisätietoja antavat professori Pirjo Laaksonen, p. 050 404 8888, Vaasan yliopisto ja hallitusneuvos Antti Riivari, p. 050 563 5129, työ- ja elinkeinoministeriö.

Kuluttajaviraston oikeudellisen toiminnan arviointi luovutettiin 27.11.2009 työministeri Anni Sinnemäelle. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tekemän arvion mukaan Kuluttajavirastossa valvotaan kuluttajansuojan toteutumista tehokkaasti ottaen huomioon käytettävissä olevat resurssit. Arvioinnin mukaan toiminnan painopiste on viime vuosina siirtynyt yhä enemmän kuluttajansuojan edistämiseen ennakolta jo ennen ongelmien ilmaantumista. Kuluttajaviraston neuvottelusuhteet elinkeinoelämään ovat jonkin verran parantuneet. Myönteistä on myös eri viranomaisten välisen yhteistyön syveneminen kuluttajansuojan alueella. Arvioinnin mukaan toiminnan tuloksellisuutta voitaisiin lisätä tietojärjestelmiä kehittämällä, mikä helpottaisi resurssien suuntaamista ja tulosten arviointia. Kuluttajansuojaa koskevaa tutkimus- ja tilastotietoa tarvittaisiin lisää myös kuluttajapolitiikan johtamisen tueksi. Myös työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuluttajaviraston yhteistyössä on arvioinnin mukaan tiivistämisen varaa. Raportti on osoitteessa http://www.tem.fi/files/25300/TEMjul_64_2009_kilpailukyky.pdf. Lisätietoja antavat tutkimusjohtaja Jyrki Tala, p. 010 366 5356, KTM, FM Auri Pakarinen, p. 010 366 5328, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos ja hallitusneuvos Antti Riivari, p. 050 563 5129, työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.