Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 48/2009

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 27.11.2009 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 255/2009 vp) talletuspankkien ja kiinnitysluottopankkien varainhankinnalle annettavista valtiontakauksista. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi perustuslain 82 §:n 2 momentissa tarkoitetun suostumuksensa siihen, että valtioneuvosto voi antaa määräämillään ehdoilla vastavakuuksia vaatimatta valtiontakauksen suomalaisten talletuspankkien tai kiinnitysluottopankkien taikka näiden suomalaisten emoyritysten liikkeeseen laskemille rahoitusmarkkinoiden ja rahoitushuollon toiminnan turvaamiseksi tarvittaville joukkovelkakirjalainoille. Takausvaltuudet olisivat voimassa vuoden 2010 loppuun. Tarve uusien takausten myöntämiseen harkitaan erikseen kesäkuun 2010 loppuun mennessä. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 160 33096)

Esitys (HE 256/2009 vp) Gibraltarin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti OECD:n laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

Esitys (HE 257/2009 vp) Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Singaporen kanssa tehdyn tuloverosopimuksen muutospöytäkirjan tarkoituksena on parantaa mahdollisuuksia vaihtaa tietoja veroasioista. Pöytäkirja rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle malliverosopimukselle. Pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään pöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

Esitys (HE 258/2009 vp) laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia muutetaan väliaikaisesti siten, että yliopistot maksavat alempaa työnantajan työttömyysvakuutusmaksua vuosina 2010–2011. Esitys liittyy vuoden 2010 alussa voimaan tulevaan yliopistouudistukseen, jonka seurauksena yliopistoille tulee velvollisuus maksaa työttömyysvakuutusmaksuja. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. Laki olisi voimassa 31.12.2011 saakka. (OPM johtaja Anita Lehikoinen 160 77353)

Esitys (HE 259/2009 vp) laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittamisesta urheilemisesta saaduista palkkioista annetun lain kumoamisesta ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta. Laki, jonka perusteella urheilutyönantajat on vapautettu maksamasta työnantajan sosiaaliturvamaksua, kumotaan. Työnantajan sosiaaliturvamaksuna maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu suoritetaan urheilijalle maksettavan palkan perusteella. Maksua ei suoriteta sellaisten urheilijoille maksettavien palkkioiden perusteella, jotka eivät perustu työsuhteeseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Esitys (HE 260/2009 vp) laiksi työterveyshuoltolain 7 §:n muuttamisesta. Työterveyshuoltolakia muutetaan siten, että työterveyshuollon palvelujen tuottaja voi hankkia työterveyshuoltoon kuuluvat laboratorio- ja kuvantamispalvelut sekä kliinisfysiologiset tutkimukset myös sairaanhoitopiirin toimintayksiköltä ja ne tulevat sairausvakuutuslain perusteella korvattaviksi osana työterveyshuollon kustannuksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 160 73854)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 27.11.2009 seuraavat lait:

Laki Rikosseuraamuslaitoksesta ja laki kielilain 40 §:n muuttamisesta (HE 92/2009 vp). Rikosseuraamusalan organisaatiota uudistetaan siten, että Rikosseuraamusvirastosta ja sen ohjauksessa toimivista Kriminaalihuoltolaitoksesta ja Vankeinhoitolaitoksesta muodostetaan Rikosseuraamuslaitos-niminen viranomainen. Rikosseuraamuslaitos toimii oikeusministeriön hallinnonalalla ja sen toimialueena on koko maa. Rikosseuraamuslaitosta johtaa pääjohtaja ja laitoksen toimintaa varten maa jakautuu alueisiin. Alueilla on rangaistusten täytäntöönpanosta ja tutkintavankeuden toimeenpanosta vastaavia yksiköitä. Kielilain 40 § muutetaan samalla vastaamaan uuden organisaation rakennetta. Lait tulevat voimaan 1.1.2010. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 160 67734)

Laki Euroopan unionin ja Australian välillä lentoliikenteenharjoittajien Euroopan unionista peräisin olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (HE 116/2009 vp). Sopimuksen mukaan lentoliikenteenharjoittajat, joilla on varausjärjestelmiä EU:n jäsenvaltioiden alueella tai joilla on siellä käsiteltyjä PNR-tietoja, velvoitetaan siirtämään Australiaan, Australiasta tai Australian kautta matkustavien henkilöiden PNR-tietoja Australian tullilaitokselle. Sopimuksen tarkoituksena on torjua terrorismia ja siihen liittyvää rikollisuutta sekä muita vakavia luonteeltaan kansainvälisiä rikoksia. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (OM neuvotteleva virkamies Leena Rantalankila 160 67836)

Laki Haus kehittämiskeskus Oy -nimisestä osakeyhtiöstä (HE 162/2009 vp). Lailla uudistetaan nykyiset Haus kehittämiskeskus Oy:n tehtäviä ja asemaa koskevat säännökset. Laki sisältää myös säännökset Haus kehittämiskeskus Oy:n asiakasryhmistä. Lailla selkeytetään yhtiön asemaa sen tuottaessa palveluja pääasiassa valtionhallinnolle. Haus kehittämiskeskus Oy palautetaan valtiovarainministeriön hallinnonalalle ja ohjaukseen. Yhtiön tehtävänä on tuottaa koulutus- ja kehittämispalveluita sekä niihin liittyvää liiketoimintaa. Laki tulee voimaan 1.1.2010. (VM osastopäällikkö Teuvo Metsäpelto 160 34900)

Laki kiinteistöverolain muuttamisesta (HE 119/2009 vp). Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja korotetaan siten, että yleisen kiinteistöveron veroprosenttien vaihteluväli nousee 0,50–1,00 prosentista 0,60–1,35 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,22–0,50 prosentista 0,32–0,75 prosenttiin. Lisäksi voimalaitokseen sekä ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen kuuluviin rakennuksiin ja rakennelmiin sovellettavan kiinteistöveroprosentin ylärajaa korotetaan 2,50 prosentista 2,85 prosenttiin. Laki tulee voimaan 1.1.2010. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2010 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa. (VM finanssineuvos Elina Pylkkänen 160 32580)

Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 135/2009 vp). Ajoneuvoverolakia muutetaan siten, että pakettiautoista kannettavan vuotuisen ajoneuvoveron perusvero muutetaan auton ominaishiilidioksidipäästöön perustuvaksi yhdenmukaisesti henkilöautojen vastaavan veron kanssa. Niistä pakettiautoista, joiden päästöistä ei ole tietoa, veroa kannetaan auton kokonaismassan perusteella saman verotaulukon perusteella kuin henkilöautoista. Matkailuautot ja ennen vuotta 1993 rekisteröidyt erikoisautot verotetaan samojen perusteiden mukaan kuin henkilö- ja pakettiautot. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (VM lainsäädäntöjohtaja Merja Sandell 160 33061)

Laki perusopetuslain 21 §:n muuttamisesta, laki lukiolain 16 §:n muuttamisesta, laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta ja laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta (HE 122/2009 vp). Koulutuksen arviointia koskevia säännöksiä muutetaan perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa, vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa. Muutoksilla lisätään arviointitoiminnan ennakoitavuutta ja koordinointia sekä täsmennetään koulutuksen arviointineuvoston ja Opetushallituksen välistä työnjakoa koulutuksen ulkopuolisessa arvioinnissa. Lait tulevat voimaan 1.1.2010. (OPM vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen 160 77265)

Laki kalastuslain 88 §:n muuttamisesta (HE 141/2009 vp). Kalenterivuodelta perittävää kalastuksenhoitomaksua korotetaan 20 eurosta 22 euroon ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta perittävää kalastuksenhoitomaksua korotetaan kuudesta eurosta seitsemään euroon. Laki tulee voimaan 1.1.2010. (MMM kalastusneuvos Eija Kirjavainen 160 52421)

Laki kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta (HE 163/2009 vp). Kiinteistötoimitusmaksusta annettua lakia muutetaan siten, että erääntyneen kiinteistötoimitusmaksun perintää koskevat säännökset siirretään valtioneuvoston asetuksesta lakiin ja perinnässä siirrytään noudattamaan aikaisempien erityissäännösten sijasta soveltuvilta osin saatavien perinnästä annettua lakia. Muutoksen johdosta kiinteistötoimitusmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 § kumotaan. Lisäksi lakiin tehdään vähäisiä teknisluontoisia korjauksia, jotka johtuvat muun lainsäädännön muuttumisesta. Laki tulee voimaan 1.1.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Elma Solonen 160 52709)

Laki vuorotteluvapaalain 25 §:n muuttamisesta (HE 130/2009 vp). Vuorotteluvapaajärjestelmän jatkamiseksi vuorotteluvapaalaki säädetään pysyväksi. Laki tulee voimaan 1.1.2010. (TEM hallitusneuvos Tarja Kröger 010 60 48937)

Laki vähittäiskaupan ja parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista (HE 84/2009 vp). Lailla säädetään vähittäiskaupan ja parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista. Sunnuntaisin vähittäiskaupat ja parturi- ja kampaamoliikkeet voivat olla avoinna kello 12:sta kello 18:aan paitsi isänpäivän ja jouluaaton välisenä aikana kello 12:sta kello 21:een. Arkipäivien aukioloaikasäännökset pysyvät ennallaan. Juhlapäivinä kauppojen ja parturi- ja kampaamoliikkeiden on oltava suljettuina. Joulu- ja juhannusaattona kaupat ja parturi- ja kampaamoliikkeet tulee sulkea kello 12. Laki ei koske sellaisia päivittäistavarakauppoja, joiden vakituisessa liiketoimintakäytössä oleva myyntipinta-ala on enintään 400 neliömetriä, muutoin kuin juhlapäivien osalta. Myös huoltoasemilta tapahtuvassa kioskimyyntiä vastaavan myynnissä myyntipinta-ala voi olla enintään 400 neliömetriä. Lain soveltamisalan ulkopuolelle jätetään myös antiikkitavaroiden ja käytettyjen tavaroiden myynti. Laki tulee voimaan 1.12.2009. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa vuoden 2012 loppuun mennessä eduskunnalle selonteon kauppojen aukiolon laajentamisen vaikutuksista. Selonteossa tulee kiinnittää huomiota muun muassa sääntelyn vaikutuksiin kaupanalan työntekijöihin ja yrittäjiin sekä henkilöstön turvallisuuteen, lasten päivähoitoon, työmatkaliikenteeseen, yksityisyrittäjien ensimmäisen työntekijän palkkaukseen ja lomaetuuden toteuttamiseen, haja-asutusalueen palvelujen saatavuuteen sekä kaupan rakenteeseen pienyrittäjien edut huomioon ottaen. 2) Eduskunta edellyttää, että hallitus varaa riittävät määrärahat haja-asutusalueen kyläkaupan investointitukeen. (TEM neuvotteleva virkamies Ulla Karhu 010 60 63547)

Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 10 a §:n muuttamisesta (HE 131/2009 vp). Isän oikeutta isyysrahaan yhdenjaksoiselta kaudelta välittömästi hänen pitämänsä vanhempainrahakauden päätyttyä muutetaan siten, että hän saa isyysrahaa nykyisen 12 arkipäivän asemesta 24 arkipäivältä. Tällöin niin sanotun isäkuukauden enimmäispituudeksi tulee 36 arkipäivää eli noin 6 viikkoa. Laki tulee voimaan 1.1.2010. (STM lakimies Pekka Humalto 160 73914)

Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta (HE 89/2009 vp). Lailla avataan mahdollisuus tuottaa vuokra-asuntojen korkotuella asunto-osakeyhtiötaloja, joissa vuokralaisella on oikeus lunastaa asunto omakseen. Vuokralaisen omaksilunastamisoikeus koskee vain erikseen omaksilunastettavina käynnistettyjä korkotukivuokrakohteita. Omaksilunastaminen on mahdollista kahden vuoden päästä vuokra-asuntojen käyttöönotosta. Lunastushinta määräytyy talon rakennuskustannusindeksillä tarkistettujen rakentamiskustannusten mukaan. Lisäksi hintaan lisätään kahden prosentin palkkio tuottajalle aiheutuvista sekatalojen hallinnointikuluista. Laki tulee voimaan 1.12.2009. (YM hallitussihteeri Anu Gentz 040 590 8089)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 27.11.2009 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (599/2008) tulee voimaan 1.12.2009. Ahvenanmaan maakuntapäivät on osaltaan hyväksynyt lain. Sopimus tulee voimaan 1.12.2009. Asetus tulee voimaan 1.12.2009. (UM oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta 160 55700)

Tasavallan presidentin asetus alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Tallettaessaan peruskirjan hyväksymiskirjan 9.11.1994 Suomi on antanut selityksen, jonka mukaan Suomi soveltaa peruskirjan 7 artiklan 5 kappaleen mukaisesti kyseisen artiklan 1-4 kappaletta soveltuvin osin romanin kieleen ja muihin ei-alueellisiin kieliin. Selitystä täydennetään siten, että karjalan kieli mainitaan siinä ja peruskirjan voimaansaattamisasetusta muutetaan vastaavasti. Asetus julkaistaan säädöskokoelmassa ja sopimussarjassa myös pohjoissaamenkielisenä käännöksenä. Asetus tulee voimaan 4.12.2009. (UM oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta 160 55700)

Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan yhteistyöstä tehdyn puitesopimuksen lakkauttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Asetuksella samalla kumotaan tasavallan presidentin asetus (14/2001). Asetus tulee voimaan 5.12.2009. (PLM hallitussihteeri Jenni Herrala 160 88110)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 27.11.2009 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuven tai hänen estyneenä ollessaan sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Turks- ja Caicossaarten hallituksen välinen sopimus veroasioita koskevista tiedoista. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 160 33158)

Suurlähettiläs Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuven tai hänen estyneenä ollessaan sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Anguillan hallituksen välinen sopimus veroasioita koskevista tiedoista. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 160 33158)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 27.11.2009 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti myönsi 87 henkilölle arvonimet. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 160 22006)

Tasavallan presidentti myönsi valtion virka-ansiomerkit 1415 virkamiehelle sekä hylkäsi 207 esitystä riittämättömän palvelusajan perusteella. (VM hallitusneuvos Kirsi Äijälä 160 34929)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 26.11.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Verohallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Asetuksen 4 §:ään lisätään uusi 5 momentti, joka sisältää säännöksen veroviraston verotuksen oikaisulautakunnan siirtymävaiheen teknisluonteisista järjestelyistä silloin, kun verovirastot yhdistyvät tai niiden toimialue muuttuu kesken lautakunnan toimikauden. Asetus liittyy 6.11.2008 tehtyyn valtioneuvoston päätöksen Verohallinnon yksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, jolla Kaakkois-Suomen verovirasto ja Savo-Karjalan verovirasto yhdistyvät Itä-Suomen verovirastoksi sekä Lounais-Suomen verovirasto ja Länsi-Suomen verovirasto uudeksi Länsi-Suomen verovirastoksi. Veroviraston verotuksen oikaisulautakuntaan määrätyt puheenjohtajat ja jäsenet jatkavat uuden tai toimialueeltaan muuttuneen veroviraston verotuksen oikaisulautakunnassa kuluvan toimikautensa loppuun. Verohallinto määrää Verohallinnosta annetun lain 10 §:n nojalla, kuka puheenjohtajista toimii uuden veroviraston verotuksen oikaisulautakunnan puheenjohtajana ja ketkä toimivat hänen sijaisinaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (VM neuvotteleva virkamies Helena Ikonen 160 33161)

Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 7 §:ää muutetaan siten, että Verohallintoon perustetaan 1.1.2010 lukien uusi Tietohallinto -niminen yksikkö, johon kootaan nykyisin useammassa eri yksikössä suoritettavat Verohallinnon yhteiset sovellus-, tuotanto- ja tietotekniikkatehtävät. Samalla nykyiset Tietotekniikkapalvelu ja Tuotantopalvelu lakkautetaan. Asetuksen 8 § kumotaan tarpeettomana. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (VM neuvotteleva virkamies Helena Ikonen 160 33161)

Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2009 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista. Tuottoperusteilla porotalouden puhtaaksi tuotoksi koko poronhoitoalueella saadaan noin 2,80 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 1.1.2010, ja sitä sovelletaan vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 160 33149)

Valtioneuvoston asetus raha-arpa-, veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton tilittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Laki arpajaislain muuttamisesta (506/ 2009) tulee voimaan 1.1.2010 lukien. Muutos liittyy lakiin poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta (497/2009), joka myös tulee voimaan vuoden 2010 alusta. Uudistuksessa sisäasiainministeriön alaisuuteen on perustettu Poliisihallitus. Arpajaislain 53 §:n mukaan rahapeliyhteisöjen tulisi toimittaa Poliisihallitukselle toimintaansa koskevia tietoja. Lainmuutosten johdosta muutetaan asetuksen 1 §:ää. Tuottoa koskevat tiedot on jatkossa syytä toimittaa myös Poliisihallitukselle. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (OPM neuvotteleva virkamies Erkki Norbäck 160 77444)

Valtioneuvoston asetus Suomen Akatemiasta. Uudessa asetuksessa säädetään tarkemmin tieteellisistä toimikunnista, hallituksen ja toimikunnan toiminnasta, kelpoisuusvaatimuksista, henkilökunnan ottamisesta ja sijaisista sekä virkavapauksista. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (OPM johtaja Anita Lehikoinen 160 77353)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että 4 ja 6 §:ssä säädettyjä Etelä-Suomen erikoiskasvituen ja kotieläintilan hehtaarituen tuen määrää korotetaan. Muutoksen jälkeen Etelä-Suomen erikoiskasvituen tukitaso on 105 euroa hehtaarilta ja kotieläintilan hehtaarituen tukitaso 34 euroa hehtaarilta. Lisäksi alennetaan 21 a §:ssä säädettyä sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen ja rakennemuutoskorvauksen määrää 2 eurolla viitemäärän eläinyksikköä kohden. Muutoksen jälkeen tukitaso on 148 euroa viitemäärän eläinyksiköltä. Asetus tulee voimaan 2.12.2009. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 160 52793)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 23 a §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että 23 a §:ssä säädettyä sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen ja rakennemuutoskorvauksen määrää alennetaan 7 eurolla viitemäärän eläinyksikköä kohden tilakohtaisen viitemääräportaan alittavilta eläinyksiköiltä. Muutoksen jälkeen tukitaso on viitemäärän eläinyksikköä kohti C1-alueella 269 euroa, C2-alueella 234 euroa, C2 pohjoinen ja saaristo-alueella 288 euroa ja C3- ja C4 -alueilla 297 euroa. Asetus tulee voimaan 2.12.2009. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 160 52793)

Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että eräiden satovahinkokorvaukseen oikeuttavien kasvilajien määrittelystä säädetään tarkemmin. Asetuksen määritelmiä tarkennetaan vastaamaan muissa maatalouden tukijärjestelmissä käytössä olevia määritelmiä. Korvausta voidaan puutarhakasvien sopimusviljelyssä maksaa kirjallisen viljelysopimuksen perusteella jatkojalostukseen viljeltävästä tuotteesta. Kirjalliseen viljelysopimukseen tulee eräiden kasvien osalta kirjata lohkot, joita sopimus koskee. Jalostustapaa määritellään tarkemmin siten, että jalostukseksi ei katsota pelkkää pakastusta, tuoretuotteen kauppakuntoon saattamista ja pussitusta eikä tuotteiden pesemistä, multausta tai muuta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 2 artiklan 1 kohdan n alakohdassa tarkoitettua toimintaa. Asetus tulee voimaan 2.12.2009. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 160 52793)

Valtioneuvoston asetus merkitykseltään vähäisestä teletoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että merkitykseltään vähäisenä teletoimintana on pidettävä toimintaa, jonka liikevaihto on alle 300 000 euroa vuodessa. Asetuksen soveltamiskäytännössä vähäisen teletoiminnan määritteleminen myös liittymämäärän perusteella on teknisen kehityksen myötä osoittautunut ongelmalliseksi. Tämän vuoksi liittymämäärään perustuvasta rajauksesta luovutaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (LVM neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 160 28150)

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksen sisältämiä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Vastaavasti kotona annettavan palvelun tulorajoja tarkistetaan työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Kansaneläkeindeksin pisteluku oli vuodelle 2007 1401 ja vuodelle 2009 1502. Kansaneläkeindeksin muutos oli 7,21 prosenttia. Työeläkeindeksin pisteluku oli vuodelle 2007 2127 ja vuodelle 2009 2286. Työeläkeindeksin muutos oli 7,48 prosenttia. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (STM johtaja Eija Koivuranta 160 74350)

Valtioneuvoston asetus työturvallisuussäännöksiä valmistelevasta neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksella lisätään työturvallisuussäännöksiä valmistelevan neuvottelukunnan tehtäviin myös kemialliseen ja biologiseen työsuojeluun liittyvät asiat. Erillinen kemian työsuojeluneuvottelukunta lakkautetaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (STM vanhempi hallitussihteeri Antti Posio 160 72420)

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 10 §:ään tehdään tarvittavat tekniset muutokset, jotka perustuvat yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta 20.11.2009 annettuihin lakeihin. Sairausvakuutuslakiin on lainmuutoksella lisätty valtuutussäännös, jonka nojalla valtioneuvosto vahvistaa asetuksella sairaankuljetusajoneuvon käytön korvausperusteena olevan korvaustaksan. Sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta annettavassa valtioneuvoston asetuksessa ei säädetä potilaalta perittävää enimmäishintaa, vaan sairaankuljetuksen potilasmaksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 10 §:ssä. Asetukseen tehdään edellä mainituista muutoksista johtuvat tekniset muutokset. Asetus tulee voimaan 3.12.2009. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 160 74340)

Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta. Sairausvakuutuslain 3.12.2009 voimaan tulevan 4 luvun 6 §:n 3 momentin nojalla sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Ennen lain muutosta sairaankuljetuksen kustannusten korvausperusteena on käytetty luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetussa lain (343/1991) 11 §:ssä tarkoitettua sairaankuljetustaksaa, jonka liikenne- ja viestintäministeriö on vahvistanut asetuksella. Asetuksessa säädetään sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta, joka muodostuu lähtömaksun, kilometrimaksun, toisen sairaankuljettajan lisämaksun ja odotusajan maksun korvausperusteesta. Asetus tulee voimaan 3.12.2009. (STM hallitussihteeri Sanna Pekkarinen 160 73174)

Valtioneuvoston asetus uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2010–2012 myönnettävistä valtionavustuksista. Kunnallistekniikka-avustusta jatketaan kolmannella avustuskierroksella hallituksen asuntopoliittisen toimenpideohjelman mukaisesti. Kunnallistekniikka-avustuksen tavoitteena on käynnistää ja aikaistaa uusien asuntoalueiden rakentamista. Pyrkimyksenä on, että avustettavat asuntoalueet eheyttävät yhdyskuntarakennetta ja että alueille rakennetaan kohtuuhintaista ja energiatehokasta asuntotuotantoa. Lisäksi avustuksen tavoitteena on edistää kuntien välistä yhteistyötä. Tukea myönnetään asuntoalueella tarvittavien katujen ja puistojen rakentamiseen. Avustuksen määrä on enintään 30 prosenttia hankkeen kustannuksista. Avustus kohdistuu kasvukeskuksiin painopisteenä Helsingin seutu. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (YM hallitussihteeri Anu Gentz 040 590 8089)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 26.11.2009 seuraavat päätökset:

Päätös hyväksyä Euroopan unionin ja Australian välillä lentoliikenteenharjoittajien Euroopan unionista peräisin olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle tehty sopimus. (OM neuvotteleva virkamies Leena Rantalankila 160 67836)

Periaatepäätös valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämisestä. Periaatepäätöksellä ohjataan valtionhallintoa kehittämään tietoturvallisuutta osana johtamista, osaamista, riskienhallintaa sekä hallinnon kehittämistä ja toimintaa. Sillä ohjataan valtionhallinnon tietoturvallisuuden kokonaisuutta ja sen keskeisiä liittymäpintoja sidosryhmiin sekä vahvistetaan tietoturvayhteistyötä. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (VM neuvotteleva virkamies Mikael Kiviniemi 160 33269)

Päätös oikeuttaa Senaatti-kiinteistöt luovuttamaan apporttina ja kaupalla Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy -nimisille tytäryhtiöilleen valtion kiinteistövarallisuutta yhteensä arvoltaan 1 784 miljoonaa euroa ja omaisuuteen kohdistuvine velkoineen yhteensä arvoltaan 811 miljoonaa euroa. (VM hallitussihteeri Ilkka Koponen 160 33018)

Päätös oikeuttaa liikenne- ja viestintäministeriö perustamaan uusi valtion kokonaan omistama Arctia Holding Oy -niminen osakeyhtiö sekä allekirjoittamaan yhtiön perustamissopimus ja muut perustamiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö oikeutetaan merkitsemään valtion puolesta kaikki perustettavan osakeyhtiön osakkeet ja maksamaan osakkeista 2 500 euron vähimmäispääomaa vastaavan määrän sekä muut perustamiskustannukset. (LVM neuvotteleva virkamies Rita Linna 160 28559)

Päätös oikeuttaa liikenne- ja viestintäministeriö perustamaan uusi valtion kokonaan omistama Finavia Holding Oy -niminen osakeyhtiö sekä allekirjoittamaan yhtiön perustamissopimus ja muut perustamiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö oikeutetaan merkitsemään valtion puolesta kaikki perustettavan osakeyhtiön osakkeet ja maksamaan osakkeista 2 500 euron vähimmäispääomaa vastaava määrä sekä muut perustamiskustannukset. (LVM neuvotteleva virkamies Rita Linna 160 28559)

Päätös oikeuttaa liikenne- ja viestintäministeriö perustamaan uusi valtion kokonaan omistama Meritaito Holding Oy -niminen osakeyhtiö sekä allekirjoittamaan yhtiön perustamissopimus ja muut perustamiseen liittyvät asiakirjat. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö oikeutetaan merkitsemään valtion puolesta kaikki perustettavan osakeyhtiön osakkeet ja maksamaan osakkeista 2 500 euron vähimmäispääomaa vastaavan määrän sekä muut perustamiskustannukset. (LVM neuvotteleva virkamies Rita Linna 160 28559)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 27.11.2009 seuraavat päätökset:

Päätös antaa eduskunnalle valtioneuvoston tiedonanto Kööpenhaminan ilmastokokouksesta. Tiedonanto on osoitteessa http://valtioneuvosto.fi/ toiminta/selonteot/fi.jsp. (YM ympäristöneuvos Jaakko Ojala 050 362 2035)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 26.11.2009 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 78/2009) eduskunnalle lisäpöytäkirjaluonnoksesta tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Hallitustenvälinen neuvotteluelin (INB) on 5.7.2009 tehnyt ehdotuksen Maailman terveysjärjestön (WHO) tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen artiklaan 15 pohjautuvaksi lisäpöytäkirjaksi tupakkatuotteiden laittomasta kaupasta. Ehdotuksen mukaan tupakan valmistuksen ja kaupan valvontaa tiukennettaisiin muun muassa lupajärjestelmää ja rikkomusten sanktiointia koskevilla sopimusmääräyksillä. Neuvottelujen jatkuessa Suomi pyrkii yhdessä komission kanssa lieventämään sopimusmääräysten muotoilua. (STM johtaja Kari Paaso 160 74018)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 26.11.2009 seuraavat nimitysasiat:

Eversti Timo Härkönen valtioneuvoston kanslian valtioneuvoston turvallisuusjohtajan määräaikaisesti täytettävään virkaan 1.1.2010–31.12.2014. (VNK vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen 160 22294)

Oikeustieteen lisensiaatti Erkki Hämäläinen sisäasiainministeriön poliisiosaston kansainvälisten asioiden johtajan virkaan 1.1.2010 lukien. (SM kansliapäällikkö Ritva Viljanen 160 42803)

Valtiotieteiden maisteri Merja Huovinen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.1.2010 lukien. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

Varatuomari Antti Janas sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.12.2009 lukien. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

Filosofian maisteri Sari Kauppinen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.12.2009–31.12.2010. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 25.11.2009 seuraavia asioita:

Vuoden 2009 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 12,8 miljoonan kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Etiopian maanhallintasektorin tuelle vuosiksi 2010-2014. Maanhallinnan tuki on linjassa Suomen kehityspoliittisen ohjelman sekä Etiopian köyhyydenvähentämisstrategian tavoitteiden kanssa. Suomen maaohjelma Etiopiassa keskittyy opetus- ja vesisektoreille, mutta Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden mukaisesti ja Etiopian toivomuksesta yhteistyö laajennetaan kattamaan laajemmin luonnonvarojen kestävä käyttö ja hyödyntäminen. (UM lähetystöneuvos Helena Airaksinen 160 56260)

Vuoden 2009 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 11 300 000 euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Afganistanin jälleenrakennusrahaston ARTF:n (Afghanistan Reconstruction Trust Fund) tukemiseen vuosina 2010-2012. Suomi on tukenut ARTF:ää vuodesta 2002 lähtien. ARTF on Suomen Afganistaniin suunnattavan kehitysyhteistyön tärkein rahoituskanava, jonka kautta on suunnattu noin puolet Suomen avusta. Afganistanin rahoitusvajeen täyttämiseksi mahdollisimman koordinoidulla tavalla perustettiin toukokuussa 2002 Maailmanpankin hallinnoima Afganistanin jälleenrakennusrahasto. ARTF on sekä Afganistanin valtionbudjetin juoksevien kulujen että hallituksen investointiohjelmien ja teknisen tuen tärkein rahoituskanava. ARTF:n päärahasto kohdentaa varoja 1) Afganistanin valtionbudjetin juokseviin menoihin ja pääomakuluihin, 2) Afganistanin jälleenrakennuksen prioriteettihankkeiden ja -ohjelmien rahoitukseen sekä 3) ulkomailla asuvan osaavan afgaaniväestön paluumuuton avustamiseen, jolla edesautettaisiin Afganistanin omavaraista jälleenrakentamista. (UM lähetystöneuvos Johan Schalin 160 56308)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista vuosina 2010 ja 2011. Voimassa olevan asetuksen säännökset otetaan uuteen asetukseen pääosin sellaisinaan. Maksuja tarkistetaan ainoastaan asemakaavan pohjakartan hyväksymisestä perittävän maksun osalta. Pohjakartan hyväksymisestä perittävää maksua alennetaan 40 prosenttia voimassa olevaan asetukseen verrattuna vastaamaan todellisia kustannuksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2010 ja on voimassa 31.12.2011 saakka. (MMM vanhempi hallitussihteeri Elma Solonen 160 52709)

Palkkaussopimuksen tekeminen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ylijohtajan Sinikka Rajaniemen kanssa. Sopimuspalkka on 9 200 euroa kuukaudessa 1.11.2009 lukien. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 160 73797)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2010 työttömyysvakuutusmaksuista. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on palkkasumman 1 846 500 euron osalta 0,75 prosenttia ja sen ylittävältä osalta 2,95 prosenttia palkkasummasta. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,40 prosenttia. Työnantajan keskimääräinen maksu ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu nousevat 0,20 prosenttiyksikköä vuodesta 2009. Valtion liikelaitosten vakuutusmaksu on 0,75 prosenttia palkkasumman 1 846 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 1,90 prosenttia. Työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun yrityksen osaomistajan palkansaajan maksu on 0,15 prosenttia ja työnantajan maksu 0,75 prosenttia osaomistajille maksetuista palkoista. Asetus tulee voimaan 1.1.2010 ja on voimassa 31.12.2010 saakka. (STM ylitarkastaja Anneli Sollo 160 73910)

Vuoden 2008 talousarvion momentilla 35.10.60 (Siirto öljysuojarahastoon) olevan 2 300 000 euron määrärahan siirtäminen öljysuojarahastoon. Määrärahojen siirto takaa öljysuojarahaston maksuvalmiuden säilymisen ja turvaa öljyn pilaamien alueiden kunnostamisen jatkossakin tarvittavassa laajuudessa. (YM hallitussihteeri Merja Huhtala 040 014 3907)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN ILTAKOULU 25.11.2009

Hallitus tehostaa talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaa

Hallitus käsitteli iltakoulussaan keskiviikkona 25. marraskuuta toimintaohjelmaluonnosta talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämiseksi vuosina 2010-2011. Toimintaohjelma on tarkoitus vahvistaa valtioneuvoston periaatepäätöksenä vielä tämän vuoden aikana.

Sisäasiainministeriön asettama talousrikostorjunnan johtoryhmä on valmistellut viidennen toimintaohjelman. Se on jatkoa aiemmille valtioneuvoston periaatepäätöksille. Sillä toteutetaan hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta harmaan talouden torjumiseksi ja hallituksen politiikkariihen kannanotossa 24.2.2009 esitettyjä toimenpiteitä julkisten palveluiden ja etuuksien rahoituksen turvaamiseksi.

Kannanoton mukaan hallitus vahvistaa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa. Ohjelmaan sisältyy eri keinoja, joilla vahvistetaan poliisin, syyttäjän ja verohallinnon toimintamahdollisuuksia sekä tehostetaan oikeusprosesseja. Keinot ovat joko lainsäädännöllisiä tai käytännön menettelyjä tehostavia. Lisäksi ohjelmaan sisältyy siirtyminen ns. käännettyyn arvonlisäverojärjestelmään rakennusalalla.

Viidennen talousrikollisuuden toimintaohjelman tavoitteena on vähentää harmaata taloutta ja talousrikollisuutta sekä tukea tervettä kilpailua. Ohjelmalla turvataan verojen ja maksujen kertymistä, julkisten palveluiden säilymistä ja varmistetaan julkisten palveluiden rahoituspohjaa. Ohjelma tukee talouden elpymistä.

Viides talousrikostorjuntaohjelma sisältää lähes 20 vuosina 2010-2011 toteutettavaa hanketta. Kiireellisimpiä hankkeita ovat selvitys käännetyn arvolisäverovelvollisuuden toteuttamisesta rakennusalalla ja hankkeet, joilla pyritään parantamaan viranomaisten valvontamahdollisuuksia ja yritystoiminnan läpinäkyvyyttä.

Lisätietoja: valtiosihteeri Antti Pelttari, sisäasiainministeriö, p. 050 357 7194, erityisavustaja Kristiina Kokko, sisäasiainministeriö, p. 050 342 3654, poliisiylijohtaja Mikko Paatero, p. 0400 594 317, erityisavustaja Sirkku Linna, valtiovarainministeriö, p. 0400 515 346, erityisavustaja Anu Santaharju, oikeusministeriö, 050 380 0251, lainsäädäntöjohtaja Asko Välimaa, p. 09 160 67700

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 13.11.2009

Omaisuuden luovutustappioiden vähentämisaika verotuksessa pitenee

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti 13.11.2009 pidentää omaisuuden luovutustappioiden vähentämisaikaa verotuksessa. Tätä koskevaa tuloverolain 50 pykälää muutettaisiin siten, että luovutustappion saisi vähentää omaisuuden luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena. Nykysäännöksen mukaan luovutustappion saa vähentää verovuonna ja kolmena sitä seuraavana vuotena.

Muutoksen tarkoituksena on parantaa yleisiä sijoitustoiminnan edellytyksiä. Samalla parannetaan myös yksityisten riskipääomasijoittajien eli ns. businessenkeleiden mahdollisuutta vähentää sijoitustoiminnassaan syntyvät tappiot.

Uutta säännöstä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuonna 2010 syntyviin tappioihin.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Terhi Järvikare, p. 09 160 34933, valtiovarainministeriö
(Tiedote 20.11.2009)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Oikeudenkäyntiavustajien kelpoisuusvaatimuksia arvioinut työryhmä luovutti 25.11.2009 ehdotuksensa oikeusministeri Tuija Braxille. Työryhmä ehdottaa, että oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana voisi toimia vain asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Kaikkia rikos- ja riita-asioita tuomioistuimissa hoitavia lakimiehiä koskisivat ammattieettiset velvoitteet ja heidän toimintaansa myös valvottaisiin nykyistä tehokkaammin. Uudistuksen tavoitteena on parantaa asianajon laatua oikeudenkäynneissä ja mahdollistaa puuttuminen epäasianmukaiseen menettelyyn. Ehdotukset parantaisivat oikeusturvaa. Ne myös osaltaan helpottaisivat tuomioistuinten ja syyttäjien työtä sekä tekisivät oikeudenkäynneistä aiempaa sujuvampia ja joutuisampia. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/1247667807097. Lisätietoja antavat oikeusneuvos Hannu Rajalahti, p. (09) 364 0000 (vaihde), korkein oikeus ja lainsäädäntöneuvos Tatu Leppänen, p. (09) 160 67678, oikeusministeriö.

Sisäasiainministeriö julkisti 26.11.2009 selvityksen hoitolaitosten ja erityisryhmien asumisyksiköiden paloturvallisuudesta. Selvitys tehtiin sisäasiainministeriön, ympäristöministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Selvityksen tulosten perusteella mielenterveyskuntoutujien ja päihdeongelmaisten asumisyksiköissä automaattisia sammutuslaitteistoja on asennettu vähemmän kuin vanhusten tai kehitysvammaisten asumisessa. Päihdehuollon asumispalveluiden asukkaista valtaosa on pitkäaikaiskäyttäjiä, joiden toimintakyky on päihteidenkäytön vuoksi heikentynyt. Lisäksi päihdeongelmaisten tukiasumisessa henkilökuntaa on vähän tai sitä ei ole lainkaan. Päihdeongelmaisten alentunut toimintakyky yhdistettynä vähäiseen valvontaan on asukkailleen paloturvallisuusriski. Raportti on osoitteessa http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/C7E7578D09A06780C2257674004957E8/$file/302009.pdf. Lisätietoja antavat projektivastaava Katriina Lehtovaara, p. 045 635 7631, Asumispalvelusäätiö ASPA ja ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo, p. 040 719 7150, sisäasiainministeriö.

Selvitys Suomen puumarkkinoiden toimivuudesta ja kehittämismahdollisuuksista luovutettiin 24.11.2009 elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle. Selvityksen mukaan suomalaisten puumarkkinoiden läpinäkyvyyttä voitaisiin parantaa luomalla verkkoon tietopalvelu, joka tarjoisi puukaupan kaikille osapuolille tuoretta ja luotettavaa puumarkkinainformaatiota. Portaaliin koottaisiin yhteen eri tahojen tuottama tieto puun hinnasta sekä mahdollisesti myös lopputuotemarkkinoista. Lisäksi selvityksessä ehdotetaan muun muassa mahdollisuutta käydä puukauppaa myös sähköisesti ja keskustelufoorumin perustamista. Keskustelufoorumia voisi käyttää kilpailulainsäädännön puitteissa tapahtuvaan ajatusten vaihtoon markkinoiden kehityksestä. Raportti on osoitteessa http://www.tem.fi/files/25290/Puumarkkinaselvitys_loppuraportti_101109.pdf. Lisätietoja antavat ylijohtaja Raimo Luoma, p. 010 60 63621 ja strateginen johtaja Juha Ojala, p. 050 413 5515, työ- ja elinkeinoministeriö.

Eläkekaton käyttöönottoa selvittänyt työryhmä luovutti 25.11.2009 selvityksensä sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälälle. Työryhmän mukaan korkeita työeläkkeitä on Suomessa verraten vähän. Kansainvälisen kokemuksen perusteella lakisääteiseen eläkejärjestelmään asetettu eläkepalkkakatto ei estäisi korkeita eläkkeitä, vaan kanavoisi niiden maksamisen muihin järjestelmiin. Eläkekattoa voisi toteuttaa vain tästä eteenpäin, koska jo ansaittua eläkettä ei voi taannehtivasti leikata. Työryhmän tekemien laskelmien perusteella eläkekatto pienentäisi lakisääteisiä eläkemenoja vasta pitkällä aikavälillä. Sen sijaan vakuutusmaksutulo pienenisi välittömästi, ja maksussa olevien eläkkeiden rahoittamiseksi olisi nostettava eläkevakuutusmaksua. Raportti on osoitteessa http://www.etk.fi/Binary.aspx?Section=42845&Item=64348. Lisätietoja antaa osastopäällikkö Mikko Kautto, p. 010 751 2185, Eläketurvakeskus.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.