Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 44/2009

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 29.10.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta. Villikanien metsästystä helpotetaan. Villikanikanta kasvaa ja levittäytyy ja sen aiheuttamat vahingot ovat merkittäviä ja kasvussa. Kannan kasvua ja levittäytymistä tulisi pystyä tehokkaasti rajoittamaan. Asetuksen tavoitteena on helpottaa ja tehostaa villikanikannan säätelyä. Asetusta muutetaan siten, että vastaisuudessa villikanien pyynnissä on mahdollista käyttää metsästy<%0>sasetuksen 11 §:n tarkoittamaa elävänä pyytävää loukkua. Asetuksen 16 §:ää muutetaan siten, että villikanin pyynnissä saa käyttää pienoiskivääriä, jonka luodin energia piipun suulta mitattuna on vähintään 100 J. Villikanin pyynnissä sallitaan myös nykyistä pienempikaliiperisen haulikon käyttö. Nykyään haulikon kaliiperin on oltava 10–20, mutta asetuksen 17 §:ää muutetaan niin, että pyynnissä voi käyttää haulikkoa, jonka kaliiperi on vähintään 36. Villikanin rauhoitusaikaa lyhennetään nykyisestä 1.3.–31.8. siten, että rauhoitus alkaa vasta 1.4. ja loppuu 31.8. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (MMM neuvotteleva virkamies Sami Niemi 160 53374)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 29.10.2009 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastaja Paula Laine valtioneuvoston esittelijäksi. (TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen 010 60 63523)

Päätös vuoden 2009 toisen lisätalousarvion momentin 32.30.45 (Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen) myöntämisvaltuuden alueellisesta jaosta. Päätöksellä jaetaan Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Hämeen TE-keskuksille 5 000 000 euron valtuus käytettäväksi sellaisiin nopeasti käynnistyviin talouden kasvupotentiaalia vahvistaviin yritysten hankkeisiin, joilla aikaansaadaan merkittäviä välittömiä ja välillisiä työpaikkavaikutuksia sekä myönteisiä ilmasto- tai muita ympäristövaikutuksia. (TEM ylitarkastaja Sirpa Hautala 010 60 63684)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 29.10.2009 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 72/2009) eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vapauden turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan viraston perustamisesta sekä neuvoston päätökseksi SIS II- ja VIS-järjestelmien operatiiviseen hallinnointiin liittyvien tehtävien osoittamisesta asetuksella XX perustetulle virastolle Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston nojalla (EU:n tietohallintoviraston perustamista koskeva asetus ja päätös). Komission ehdotusten tarkoituksena on perustaa virasto, joka vastaa toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II), viisumitietojärjestelmän (VIS) ja Eurodac-järjestelmän pitkän aikavälin operatiivisesta hallinnoinnista. Edellä mainittujen järjestelmien lisäksi virastolle voitaisiin antaa vastuu muista vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvistä laaja-alaisista tietojärjestelmistä. (SM lainsäädäntöneuvos Johanna Puiro 160 42290)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 73/2009) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan pankkiviranomaisen perustamisesta, komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamisesta sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen perustamisesta (finanssivalvonta-asetukset). Ehdotukset vastaavat sisällöllisesti pääosin toisiaan. Asetuksissa säädetään viranomaisten perustamisesta, toimivallasta, hallinnosta ja rahoituksesta. (VM lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa 160 33064)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 74/2009) eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) No 1234/2007 muuttamisesta (toimivallan laajentaminen ja ylitysmaksujärjestelmän laskentatavan muutos). Ehdotetulla muutoksella halutaan nopeuttaa maitoalan päätöksentekomenettelyä markkinahäiriötilanteessa sekä sallia jäsenvaltioiden käytettäväksi uusi laskentamenettely kiintiöiden ylitysmaksujärjestelmään kiintiövuodeksi 2009/2010 rakenneuudistuksen edistämiseksi käytettävien rahoitusvälineiden tehostamiseksi. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies 160 54773)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 29.10.2009 seuraavat nimitysasiat:

Lääkkeiden hintalautakunnan johtaja, farmasian lisensiaatti Sinikka Rajaniemi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ylijohtajan virkaan 1.11.2009–31.10.2016. Valtioneuvosto myönsi Rajaniemelle vastaavaksi ajaksi palkatonta virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön johtajan virasta. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 29.10.2009 seuraavia asioita:

Tampereen käräjäoikeuden vuokrasopimuksen tekeminen. Oikeusministeriö ja Senaatti-kiinteistöt ovat tehneet 7.10.2009 vuokrasopimuksen Tampereen (1.1.2010 Pirkanmaan) käräjäoikeuden toimitiloista. Sopimuksen on määrä tulla voimaan 1.1.2010. Sopimuksen pituus on 10 vuotta. Vuokrasopimuksen uusiminen johtuu toisaalta Tampereen syyttäjänvirastolta vapautuneiden tilojen jakamisesta käräjäoikeuden ja Pirkanmaan ulosottoviraston kesken ja toisaalta käräjäoikeusverkoston organisaatiouudistuksesta. Tuleva Pirkanmaan käräjäoikeus tarvitsee oikeustalosta lisää sali- ja valmistelutilaa, jotta Toijalan ja pääosa Ikaalisten käräjäoikeuksissa nykyisin hoidettavista istuntoasioista voidaan hoitaa Tampereen oikeustalossa. Toijalan käräjäoikeuden tuomiopiiri ja pääosa Ikaalisten käräjäoikeuden tuomiopiiristä on yhdistetty Pirkanmaan käräjäoikeuteen 1.1.2010 lukien. Senaatti-kiinteistöt on luvannut suorittaa tarvittavat korjaukset, mikäli tehdään uusi vuokrasopimus ja neliöhinta saatetaan Senaatti-kiinteistöjen käsityksen mukaan asialliselle Tampereella käyvälle tasolle. Nykyisten vuokrasopimusten neliöhinta on 10 euroa/m2 ja uusien 15 euroa/m2. Vuokrasopimus on määrältään 121 687,80 euroa kuukaudessa. (OM hallitusneuvos Esko Sorvali 160 67535)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistöjen kirjaamisasioiden maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuonna 2010. Asetuksella säädetään kiinteistöjen kirjaamisasioiden maksuista ja kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuonna 2010 valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja kaupanvahvistajista annetun lain (573/2009) 10 §:n nojalla. Asetus tulee voimaan 1.1.2010 ja on voimassa 31.12.2010 saakka. (MMM vanhempi hallitussihteeri Elma Solonen 160 52709)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antamisesta. Palkkakerroin on 1,231 vuonna 2010. Tämä merkitsee hieman vajaan 3,3 prosentin nousua vuoteen 2009 verrattuna. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 160 74338)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antamisesta. Työeläkeindeksi on 2292 vuonna 2010. Tämä merkitsee 0,3 prosentin nousua vuoteen 2009 verrattuna. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 160 74338)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain voimaanpanolain 15 §:ssä tarkoitetun indeksiluvun vahvistamisesta. Indeksiluku on 2538 vuonna 2010. Tämä merkitsee 1,8 prosentin nousua vuoteen 2009 verrattuna. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 160 74338)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan viraston tehtävien muuttumisen vuoksi. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus aloittaa toimintansa 1.11.2009. Keskuksen perustamisen yhteydessä terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvät tehtävät siirtyvät Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hoidettaviksi. Kemikaalilaissa tarkoitetut valtuutetun testauslaboratorion hyväksymiseen liittyvät tehtävät siirtyvät Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tehtäviksi. Yksityisestä terveydenhuollosta annettua lakia muutettiin syyskuun alusta 2009 siten, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hoidettavaksi tuli yksityisen terveydenhuollon valtakunnallisia lupia koskevia tehtäviä. Asetukseen lisätään säännökset uusien tehtävien suoritteiden maksuista ja poistetaan tarpeettomaksi käyneet säännökset. Asetus tulee voimaan 1.11.2009, kuitenkin siten, että sen mukaisia maksuja sovellettaisiin 1.9.2009 jälkeen vireille tulleisiin yksityisen terveydenhuollon lupahakemuksiin. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 160 74340)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Rajat ylittävä finanssivalvonta -työryhmä luovutti 27.10.2009 selvityksensä hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle sekä sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälälle. Työryhmän mukaan Euroopan unionin alueella toimivien finanssialan yritysten valvontaa olisi tehostettava ja yhtenäistettävä Euroopan komission tekemien ehdotusten mukaisesti. Lisäksi kansalliseen lainsäädäntöön tarvitaan muutoksia, joilla parannettaisiin ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevien sivukonttoreiden valvontaa. Työryhmän tehtävänä oli arvioida erityisesti Euroopan komission asettaman niin sanotun de Larosière -ryhmän tekemiä suosituksia sekä niihin perustuvia komission ehdotuksia Euroopan finanssivalvonnan kehittämisestä. Raportti on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/07_rahoitusmarkkinat/20091027Rajaty/Rajat_ylittaevae_finanssivalvonta.pdf. Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, p. (09) 160 33064, valtiovarainministeriö ja johtaja Antero Kiviniemi, p. (09) 160 73878, sosiaali- ja terveysministeriö.

Psykososiaalisen tuen ja palvelujen työryhmä luovutti 28.10.2009 ehdotuksensa sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälälle ja peruspalveluministeri Paula Risikolle. Työryhmän mukaan psykososiaalinen tuki ja palvelut on sisällytettävä valmiussuunnitelmiin, ja tätä osaa suunnitelmista on myös harjoiteltava käytännössä. Työryhmä katsoo, että terveydenhuollon ja sosiaalitoimen tiivis yhteistoiminta on välttämätöntä tuen ja palvelujen asianmukaisessa toteuttamisessa. Myös kirkollisen ja kolmannen sektorin, kuten Suomen Punaisen Ristin, rooli on keskeinen. Traumaattisten tilanteiden psykososiaalisen tuen johtamisesta on sovittava selkeästi. Työryhmä ehdottaa muun muassa, että sosiaali- ja terveysministeriöön perustetaan pysyvä asiantuntijaryhmä, joka arvioi suuronnettomuuksien psykososiaalisen tuen ja palvelujen tarvetta ja toteutumista ja on valmis järjestämään tarvittaessa nopeaa asiantuntijatukea. Raportti on osoitteessa http:// www.stm.fi/c/document_library/lget_file?folderId=39503&name=DLFE-10312.pdf. Lisätietoja antavat dosentti, ylilääkäri Markus Henriksson, p. 0400 626 922, Valvira ja psykiatrian ylilääkäri Tanja Laukkala, p. 02 9958 1103, Sotilaslääketieteen keskus, Duodecim.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.