Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 43/2009

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 22.10.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan taulukkomaksun, käsittelymaksun ja tilitysmaksun määrien osalta. Taulukkomaksua korotetaan taulukon neljänneksi alimmasta maksuluokasta alkaen siten, että tässä maksuluokassa (peritty saaminen 67,01-165,00 euroa) korotus on 11,50 eurosta 12,00 euroon ja siitä luokittain ylöspäin 27,00 euroa (nykyisin 25,00), 56,00 euroa (51,00), 84,00 euroa (76,00), 134,00 euroa (118,00) ja 210,00 euroa (185,00). Kolmea alinta maksuluokkaa ei koroteta taulukon painopisteen siirtämiseksi yhä ylemmäs heikoimmassa asemassa olevilta velallisilta perittävistä maksuista. Käsittelymaksu korotetaan 6,80 eurosta 7,40 euroon tavallisessa ulosotossa ja 3,40 eurosta 3,70 euroon suppeassa ulosotossa. Käsittelymaksun lisäosa nousee vastaavasti 6,80 eurosta 7,40 euroon. Tilitysmaksua nostetaan 1,25 prosentista 1,45 prosenttiin. Tilityskerralta perittävää enimmäismäärää nostetaan 400 eurosta 500 euroon. Asetus tulee voimaan 1.11.2009. (OM neuvotteleva virkamies Kari Liede 160 69527)

Valtioneuvoston asetus tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista annetun lain voimaantulosta. Lain mukaan uusien tehtaiden ja työpajojen sekä tehtaissa ja työpajoissa käytettävien uusien koneiden ja laitteiden hankintamenoista saa tehdä korotetun poiston verovuosina 2009 ja 2010. Laki (222/2009) tulee voimaan 28.10.2009. Asetus tulee voimaan 28.10.2009. (VM neuvotteleva virkamies Terhi Järvikare 160 34933)

Valtioneuvoston asetus luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymästä. Asetuksella perustetaan luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä, jonka muodostavat maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalojen seuraavat virastot ja laitokset: Elintarviketurvallisuusvirasto, Geodeettinen laitos, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja Suomen ympäristökeskus. Yhteenliittymä on verkostomuotoinen yhteistyöelin, joka kokoaa eri tutkimusorganisaatioissa tehtävää toisiaan sivuavaa toimintaa tiiviimmin yhteen. Yhteenliittymän yleisenä tavoitteena on luonnonvarojen ja ympäristön tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääminen, tuottavuuden parantaminen ja suomalaisen tutkimuksen kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen. Yhteenliittymä toteuttaa yhteisiä tutkimusohjelmia, tehostaa tietovarantojen hyödyntämistä, tuottaa yhteisiä asiantuntijapalveluita, huolehtii luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyvistä seurannoista, koordinoi yhteisiä tutkimuksen tuki- ja infrastruktuuripalveluja sekä edistää tutkimuksen kotimaista ja kansainvälistä verkostoitumista. Yhteenliittymä toimii yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten, yliopistojen, yliopistokeskusten, ammattikorkeakoulujen sekä muiden luonnonvara- ja ympäristöalan tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Yhteenliittymään kuuluvat virastot ja laitokset säilyvät hallinnollisesti itsenäisinä. Ministeriöiden tulosohjaussuhteet virastoihin ja laitoksiin säilyvät entisellään, mutta ministeriöt tiivistävät yhteistyötään tulosohjauksessa yhteenliittymän toiminnan osalta. Asetus tulee voimaan 1.11.2009. (MMM tutkimusjohtaja Mikko Peltonen 160 52410)

Valtioneuvoston asetus Metsäntutkimuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Maa- ja metsätalousministeriö teki 8.1.2009 päätöksen, jonka mukaan Metsäntutkimuslaitos perustaa neljä hallinnollista alueyksikköä vuoden 2010 alusta. Nykyiset yhdeksän toimintayksikköä organisoidaan uudelleen ja näiden yksikköjen johtajien virat lakkautetaan. Näiden virkojen tilalle Metsäntutkimuslaitos tulee perustamaan neljä aluejohtajan virkaa. Asetusta muutetaan edellä selvitettyjen neljän uuden hallinnollisen alueyksikön perustamisen vuoksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Maija Kaukonen 160 53309)

Valtioneuvoston asetus vakuutettujen työansioiden huomioon ottamisesta laskettaessa eräiden eläkelaitosten osuutta Eläketurvakeskuksen kustannuksista. Asetuksessa säädetään Eläketurvakeskuksesta annetun lain 5 §:n 2 momentin mukaisesti julkisten alojen eläkelaitoksissa ja Merimieseläkekassassa sekä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa vakuutetuista työnansioista huomioon otettavien osuuksien suuruudesta laskettaessa mainittujen eläkelaitosten osuutta Eläketurvakeskuksen kustannuksista. Asetuksessa on myös tarkemmat säännökset näiden osuuksien tarkistamiseksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 160 74338)

Valtioneuvoston asetus lääkeasetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen perustamisesta sekä muun lainsäädännön muutoksista aiheutuvat tekniset muutokset. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus aloittaa toimintansa 1.11.2009 ja samalla Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus lakkautetaan. Asetus tulee voimaan 1.11.2009. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 160 74340)

Valtioneuvoston asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen perustamisesta aiheutuvat tekniset muutokset. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus aloittaa toimintansa 1.11.2009 ja samalla Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus lakkautetaan. Asetus tulee voimaan 1.11.2009. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 160 74340)

Valtioneuvoston asetus kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden apteekkien apteekkimaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen perustamisesta aiheutuvat tekniset muutokset. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus aloittaa toimintansa 1.11.2009 ja samalla Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus lakkautetaan. Asetus tulee voimaan 1.11.2009. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 160 74340)

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollossa käytettävistä muista kuin itsetoimivista vaaoista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään tekniset muutokset, jotka johtuvat terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien tehtävien siirtämisestä Lääkelaitokselta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tehtäväksi. Tehtävien siirto liittyy Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen perustamiseen. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus aloittaa toimintansa 1.11.2009, jolloin myös lääkehuollon uudelleen organisointiin liittyvät tehtäväsiirrot tulevat voimaan. Asetus tulee voimaan 1.11.2009. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 160 74340)

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään tekniset muutokset, jotka johtuvat terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien tehtävien siirtämisestä Lääkelaitokselta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tehtäväksi. Tehtävien siirto liittyy Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen perustamiseen. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus aloittaa toimintansa 1.11.2009, jolloin myös lääkehuollon uudelleen organisointiin liittyvät tehtäväsiirrot tulevat voimaan. Asetus tulee voimaan 1.11.2009. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 160 74340)

Valtioneuvoston asetus in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista laitteista annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n ja liitteen 8 muuttamisesta. Asetukseen tehdään tekniset muutokset, jotka johtuvat terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien tehtävien siirtämisestä Lääkelaitokselta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tehtäväksi. Tehtävien siirto liittyy Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen perustamiseen. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus aloittaa toimintansa 1.11.2009, jolloin myös lääkehuollon uudelleen organisointiin liittyvät tehtäväsiirrot tulevat voimaan. Asetus tulee voimaan 1.11.2009. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 160 74340)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 22.10.2009 seuraavat päätökset:

Päätös Suomen edustautumisesta Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä 29. ja 30.10.2009. Suomea edustaa pääministeri Matti Vanhanen avustajinaan ulkoasiainministeri Alexander Stubb ja ministeri Astrid Thors. Tasavallan presidentti Tarja Halonen osallistuu kokoukseen sen käsitellessä presidentin toimivaltaan kuuluvia asioita. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Kare Halonen 160 22180)

Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n 36. yleiskokoukseen Roomassa 18.-23.11.2009 ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Puheenjohtaja on ylijohtaja Veli-Pekka Talvela maa- ja metsätalousministeriöstä ja varapuheenjohtaja Suomen pysyvä edustaja FAO:ssa Riikka Laatu Suomen Rooman suurlähetystöstä. Jäsenet ovat lähetystöneuvos Ismo Kolehmainen ulkoasiainministeriöstä sekä ylitarkastaja Anna Santala maa- ja metsätalousministeriöstä. (UM lähetystöneuvos Tarja Reponen 160 56320)

Päätös määrätä Helsingin, Hämeenlinnan, Kouvolan, Kuopion, Oulun, Rovaniemen, Turun ja Vaasan hallinto-oikeuksiin ja Ahvenanmaan hallintotuomioistuimeen asiatuntijajäsenet ja näiden varajäsenet hallinto-oikeuslain 7 §:n 1 momentin 1-5 kohdissa tarkoitettujen asioiden käsittelyä ja ratkaisemista varten toimikaudeksi 1.11.2009-31.10.2013 paitsi Leif Torsten Jansson ajaksi 1.11.2009-31.5.2010, Leena Marja Matikka ajaksi 1.11.2009-31.8.2012, Petri Ruutu ajaksi 1.11.2009-31.7.2013 ja Reijo Sakari Peltonen ajaksi 1.11.2009-31.8.2013. (OM erityisasiantuntija Pekka Pärnänen 160 67610)

Päätös maakunnista. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat yhdistetään. Päätös tulee voimaan 1.1.2011. (VM neuvotteleva virkamies Matti Korkealehto 160 32233)

Päätös Metsähallituksen voiton lisätuloutuksesta vuoden 2008 tuloksesta. Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2008 tilikauden 105,5 miljoonan euron voitosta tehdään 25,0 miljoonan euron lisätuloutus. Yhdessä valtioneuvoston 16.4.2009 päättämän 46,0 miljoonan euron tuloutuksen kanssa tilikauden 2008 tuloutus nousee 71,0 miljoonaan euroon. Lisäksi Metsähallitus maksaa vuonna 2010 lisätuloutusta 29,2 miljoonaa euroa. (MMM ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen 160 53359)

Päätös vuoden 2009 toisen lisätalousarvion työvoimapolitiikan toimeenpanon määrärahojen alueellisesta jaosta. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin osoitetut määrärahat jaetaan työvoima- ja elinkeinokeskuksittain. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan 22 263 000 euroa ja työ- ja elinkeinoministeriön käytettäväksi jätetään 6 737 000 euroa. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen myöntämisvaltuutta jaetaan työvoima- ja elinkeinokeskuksille 10 500 000 euroa ja työ- ja elinkeinoministeriön käytettäväksi jätetään 1 500 000 euroa. (TEM osastopäällikkö Tuija Oivo 010 60 49040)

Päätös valtioneuvoston Finnvera Oyj:lle luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta antaman sitoumuksen muuttamisesta. Sitoumusta muutetaan siten, että erityisistä syistä 6.3.2009 käyttöönotettuja suhdannelainoja ja -takauksia voidaan myöntää myös yrityksille, joiden palveluksessa on yli 1 000 ja enintään 2 000 työntekijää. Lisäksi lainojen ja takausten enimmäismäärää tällaisissa tapauksissa nostetaan 10 miljoonasta eurosta 20 miljoonaan euroon. Erityisinä syinä voidaan pitää sitä, että yrityksen toiminta on huoltovarmuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi strategisesti huomattavan tärkeää tai että yrityksen toiminta on työllisyyden kannalta merkittävää muun ohella alueen yleisen työllisyystilanteen kannalta ja että yrityksen toimintaan kokonaisuutena arvioiden liittyy merkittävä kansallinen intressi. Työ- ja elinkeinoministeriölle annetaan lisäksi mahdollisuus myöntää Finnvera Oyj:lle poikkeus mainituista rajoista samoista erityisistä syistä saatuaan asiaan raha-asianvaliokunnan puollon. Lisäksi vuoden 2009 osalta luovutaan 13.3.2008 tehdystä kehyspäätöksen mukaisesta Finnvera Oyj:n luotto- ja takaustappioiden lisäomavastuusta. (TEM johtaja Risto Paaermaa 010 60 63575)

Päätös asettaa rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta toimikaudeksi 22.10.2009-21.10.2012. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: yksikön päällikkö Mauri Marttunen (tutkimusprofessori Tytti Solantaus) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; varapuheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Aarne Kinnunen (hallitussihteeri Anne Hartoneva) oikeusministeriö; neuvotteleva virkamies Kari Haavisto (hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen) sosiaali- ja terveysministeriö, ylikomisario Tommi Reen (ylikonstaapeli Mia Tuominen) sisäasiainministeriö, suunnittelija Saija Järvinen oikeusministeriö, rikoksentorjuntaneuvosto (asiamies Kaisa Saario Keskuskauppakamari, rikoksentorjuntaneuvosto), käräjätuomari Jaana Helander Helsingin käräjäoikeus (käräjätuomari Antti Savela Oulun käräjäoikeus), yksikön päällikkö Ilse Julkunen (tutkija Bettina von der Pahlen) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysneuvos Sakari Suominen Länsi-Suomen lääninhallitus (sosiaali- ja terveysneuvos Marja-Leena Kärkkäinen Oulun lääninhallitus), kihlakunnansyyttäjä Pia Mäenpää Itä-Suomen syyttäjänvirasto (valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto Valtakunnansyyttäjänvirasto), lakimies Johanna Karlström (neuvotteleva lakimies Sami Uotinen) Suomen Kuntaliitto, nuorisotoimenjohtaja Tuija Öberg Porvoon kaupungin nuorisotoimi (nuoriso-ohjaaja Janne Väinölä Koulutuskeskus Tavastia), sosiaalipäivystyksen päällikkö Olli Salin Helsingin kaupungin sosiaalivirasto (sovittelujohtaja Terttu Mehtonen Vantaan kaupunki, Vantaan sovittelutoimisto), kaupunginhallituksen jäsen Kurt Hellstrand (koulukuraattori Pia Rosengård-Andersson) Pietarsaaren kaupunki, sovittelujohtaja Kaisa Kurikka Kaakkois-Suomen sovittelutoimisto (rehtori Tauno Kurikka Toukolan setlementti ry), sovittelutoiminnan ohjaaja Heli Yliriesto Rovaniemen sovittelutoimisto (sovittelutoiminnan ohjaaja Esa Savolainen Kemin sovittelutoimisto) ja sovittelutoimiston johtaja Helena Pohjanvirta (sovittelutoimiston johtaja Reetta Ikonen) Sovittelu ry; sihteerit: ylitarkastaja Kalevi Juntunen Länsi-Suomen lääninhallitus ja sovittelujohtaja Pia Slögs Nuorisopalvelu Yöjalka ry:n sovittelutoimisto. (STM johtaja Kari Paaso 160 74018)

Päätös määrätä ympäristöministeriön yli-insinöörit Maarit Haakana, Pekka Kalliomäki ja Petteri Katajisto sekä ylitarkastajat Katri Nuuja, Nunu Pesu ja Susanna Wähä valtioneuvoston esittelijöiksi. (YM hallitussihteeri Arja Hanson 040 014 3882)

Päätös määrätä ympäristöministeriön ylitarkastaja, oikeustieteen kandidaatti Sini Korpela valtioneuvoston esittelijäksi. (YM hallitussihteeri Heidi Sederholm 040 014 3898)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 22.10.2009 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 70/2009) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (esitedirektiivin muutos). Ehdotetulla direktiivillä halutaan yksinkertaistaa esitedirektiivin soveltamista ja vähentää siten yritysten hallinnollisia kuluja tarjottaessa arvopapereita, edistää EU:n kansainvälistä kilpailukykyä sekä parantaa myös esitedirektiivin tarjoaman sijoittajansuojan tasoa. (VM lainsäädäntöneuvos Tuija Taos 160 33095)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 71/2009) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (arvonlisäveropetosten torjuminen). Euroopan yhteisöjen komissio on 29.9.2009 tehnyt ehdotuksen neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen petosalttiiden tavaroiden luovutuksiin ja tiettyjen petosalttiiden palvelujen suorituksiin vapaaehtoisesti ja tilapäisesti sovellettavan käännetyn verovelvollisuuden osalta. Ehdotuksen tarkoituksena on sallia tilapäisesti käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden soveltaminen päästöoikeuksilla käytävään kauppaan ja eräitä petosalttiita tavaroita koskeviin liiketoimiin niihin liittyvien arvonlisäveropetosten torjumiseksi. (VM neuvotteleva virkamies Tiina Maisala 160 33205)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 22.10.2009 seuraavat nimitysasiat:

Valtiotieteen maisteri Harri Kukka maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.11.2009-31.7.2012, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 160 53331)

Kauppatieteiden maisteri Piia Karjalainen liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 26.10.2009-15.4.2012, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Jari Kauppilan virkavapaan ajaksi. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 160 28389)

Ympäristötutkimuksen johtaja, maatalous- ja metsätieteiden tohtori Laura Höijer ympäristöministeriön tutkimusjohtajan virkaan 1.1.2010 lukien. (YM hallitusneuvos Riitta Rainio 050 559 9141)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 21.10.2009 seuraavia asioita:

Vuoden 2009 toisen lisätalousarvion momentilta 30.60.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) 12 000 000 euron määrärahan ja myöntämisvaltuuden osoittaminen metsäkeskuksille kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisiin puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtäviin töihin ja muihin edistämistoimenpiteisiin. Lisäksi osoitetaan Häme-Uudenmaan metsäkeskukselle käytettäväksi vuodelle 2009 siirtyneitä lainavaroja 7 000 euroa vuoden 2008 talousarvion momentilta 30.60.83 (Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen). Rahoitettavien töiden työvoiman tarve on arviolta 400-500 henkilötyövuotta. (MMM neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen 160 52402)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus aloittaa toimintansa 1.11.2009 ja samalla Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus lakkautetaan. Asetuksessa määritellään maksulliset suoritteet ja maksujen perusteet. Asetus tulee voimaan 1.11.2009 ja on voimassa 28.2.2010 saakka. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 160 74340)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Viestinnän elinkeinopoliittinen työryhmä luovutti 22.10.2009 loppuraporttinsa viestintäministeri Suvi Lindénille. Työryhmä esittää raportissaan valikoiman keinoja, joilla voidaan edistää sähköisen viestinnän yritysten ja koko Suomen tuottavuutta ja kilpailukykyä. Työryhmä katsoo, että julkisen sektorin tietojen tulisi olla nykyistä helpommin yksityisten yritysten käytettävissä näiden tarjoamissa digitaalisissa verkkopalveluissa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi kartat, lainsäädäntö, tilastot ja erilaiset rekisterit. Työryhmä kannattaa julkisen tiedon uudelleenkäyttöä helpottavia EU-komission linjauksia, ja esittää että Suomessa tehtäisiin vuoden 2010 aikana asiasta poliittinen linjaus. Raportti on osoitteessa http://www.lvm.fi/web/fi/julkaisu/view/931010. Lisätietoja antavat ylijohtaja Liisa Ero, p. (09) 160 28461 ja viestintäneuvos Ismo Kosonen, p. (09) 160 28462, liikenne- ja viestintäministeriö.

Telakkateollisuustyöryhmä luovutti 16.10.2009 välimietintönsä elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle. Työryhmä esittää, että vuoden 2010 talousarvioon otetaan 10 miljoonan euron jälkirahoitusvaltuus laivanrakennuksen innovaatiotukeen ja että vuoden 2010 lisätalousarviossa ja vuoden 2011 talousarviossa varaudutaan tarvittaessa ottamaan lisävaltuutta. Työryhmä esittää myös muun muassa, että nykyisen vaikean suhdannetilanteen vallitessa innovaatiotuki myönnettäisiin ja maksettaisiin telakoille täysimääräisenä. Raportti on osoitteessa http://www.tem.fi/files/24914/Telakkatyoryhman_valimietinto_161009.pdf. Lisätietoja antaa johtaja Risto Paaermaa, p. 010 60 63575, työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.