Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 42/2009

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 16.10.2009 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 196/2009 vp) laeiksi puolustusvoimista annetun lain sekä Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 13 ja 34 §:n muuttamisesta. Alueelliset sotilasläänit lakkautetaan ja niiden tehtävät siirretään operatiivisten sotilasläänien esikunnille ja eräille aluetoimistoille. Kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa sopiminen säädetään laissa ensisijaiseksi menettelytavaksi, kun puolustusvoimat tarvitsee kiinteistön tilapäistä käyttöoikeutta. Jos sopimukseen ei päästä tai jos puolustusvoimat tarvitsee samalla kertaa käyttöönsä laajan alueen, jolla on huomattava määrä kiinteistöjä tai kiinteistöillä on huomattava määrä omistajia tai haltijoita, puolustusvoimat voi päättää kiinteistön tilapäisestä käyttämisestä ilman sopimista. Päätös annetaan tällöin tiedoksi hallintolain mukaisella yleistiedoksiannolla. Kiinteistön tilapäistä käyttöä koskevaa päätöstä voidaan noudattaa muutoksenhausta huolimatta, jollei hallinto-oikeus kiellä täytäntöönpanoa. Lisäksi lakiin lisätään uudet säännökset professorin ja sotilasprofessorin tehtävistä ja viran täyttämisestä sekä sotilasprofessorin eroamisiästä. Maanpuolustuskorkeakoulusta annettuun lakiin lisätään johtosääntöä koskevat muutokset ja tarvittavat viittaussäännökset puolustusvoimista annettuun lakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (PLM hallitusneuvos Seppo Kipinoinen 160 88109)

Esitys (HE 197/2009 vp) laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain ja ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta. Ulkomaisen lopullisen veron sijasta tietyissä tilanteissa ulkomainen lopullista veroa vastaava ennakkovero voidaan vähentää Suomessa määrättävästä verosta. Ulkomaisen veron hyvityksen enimmäismäärän maakohtaisuus poistetaan ja pidennetään nykyisestä yhdestä vuodesta viiteen vuoteen ajanjakso, jona ulkomailla maksettu vero voidaan vähentää samasta tulosta Suomessa määrättävästä verosta. Vastaava määräajan pidennys tehdään väliyhteisölakiin siten, että ulkomaisen väliyhteisön suorittama vähentämättä oleva ulkomainen vero, voidaan verovelvollisen vaatimuksesta vähentää viitenä seuraavana verovuotena verotettavasta väliyhteisötulosta. Käyttämättömien ulkomaisten verojen hyvitysten käyttämisjärjestystä muutetaan siten, että hyvitykset käytetään syntymisjärjestyksessä ja verovuoden ulkomainen vero hyvitetään vasta aikaisempien vuosien käyttämättömien ulkomaisten verojen hyvitysten vähentämisen jälkeen. Muutokset koskevat sekä yhteisöjen että luonnollisten henkilöiden verotusta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010, ja niitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuodelta 2010 toimitettavassa verotuksessa. (VM lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén 160 33146)

Esitys (HE 198/2009 vp) Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Pöytäkirjan tarkoituksena on mahdollistaa verotietojen vaihtaminen maiden välillä. Pöytäkirja rakentuu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle mallisopimukselle. Pöytäkirja tulee voimaan sinä päivänä, jona sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään pöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 160 33167)

Esitys (HE 199/2009 vp) eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Verotietojenvaihtoa koskevan sopimuksen ensisijainen tarkoitus on mahdollistaa verotietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle mallisopimukselle. Taloussuhteiden edistämistä koskevalla sopimuksella myönnetään Alankomaiden Antilleilta saatavalle tietylle liiketulolle ja osingolle verovapaus Suomessa. Sopimuspuolten on ilmoitettava toisilleen niiden kansallisten toimien suorittamisesta, joita niiden lainsäädäntö sopimusten voimaantulemiseksi edellyttää. Sopimukset tulevat voimaan näistä ilmoituksista myöhemmän vastaanottamista seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 160 33167)

Esitys (HE 200/2009 vp) eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Verotietojenvaihtoa koskevan sopimuksen ensisijainen tarkoitus on mahdollistaa verotietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle mallisopimukselle. Taloussuhteiden edistämistä koskevalla sopimuksella myönnetään Arubalta saatavalle tietylle liiketulolle ja osingolle verovapaus Suomessa. Sopimuspuolten on ilmoitettava toisilleen niiden kansallisten toimien suorittamisesta, joita niiden lainsäädäntö sopimusten voimaantulemiseksi edellyttää. Sopimukset tulevat voimaan näistä ilmoituksista myöhemmän vastaanottamista seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 160 33167)

Esitys (HE 201/2009 vp) laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta. Indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain voimassaoloaikaa jatketaan kolmella vuodelle eli vuoden 2012 loppuun. (VM hallitussihteeri Ilkka Koponen 160 33018)

Esitys (HE 202/2009 vp) laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta. Valtion talousarviosta annettuun lakiin lisätään valtion taloushallinto-organisaation muodostamisen perusteita koskeva säännös. Valtion kirjanpitovelvollisuutta koskevia säännöksiä täydennetään. Toiminta- ja taloussuunnittelua, talousarviokirjanpidon seurantatarkkuutta ja kumulatiivisen ylijäämän käyttämistä koskevia säännöksiä tarkistetaan. Laista kumotaan tarpeettomana yliopistojen yliopistoyhtiöistä saamien tulojen nettobudjetointia, tulo- ja menorästejä, tarveainevarastojen kokoa ja varastotilioikeutta koskevat säännökset. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (VM budjettisihteeri Niko Ijäs 160 32600)

Esitys (HE 203/2009 vp) laiksi valtion eläkelain 98 §:n muuttamisesta. Valtion eläkelakia muutetaan siten, että sotilaseläkkeissä elinaikakerrointa sovelletaan karttuneeseen vanhuuseläkkeeseen eikä enimmäismäärällä rajattuun eläkkeeseen. Lain voimaantulosäännöksessä säädetään siitä, että elinaikakerrointa ei sovelleta sellaiseen sotilaseläkkeeseen, johon oikeus on syntynyt ennen vuotta 2010. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (VM työmarkkinalakimies Marja Isomäki 160 34945)

Esitys (HE 204/2009 vp) Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Pöytäkirjan tarkoituksena on mahdollistaa verotietojen vaihtaminen. Lisäksi siinä täsmennetään eläkkeen käsitettä sekä alennetaan suorien osinkojen verovapauden edellyttämän omistuksen vähimmäismäärää. Pöytäkirja rakentuu pääsääntöisesti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle malliverosopimukselle. Pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään pöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 160 33158)

Esitys (HE 205/2009 vp) laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta. Mahdollisuus luopua maatalouden harjoittamisesta luopumistuen avulla päättyy vuoden 2010 lopussa. Tukijärjestelmää jatketaan siten, että luopumistukea maksetaan myös vuosina 2011-2014 toteutettujen luopumisten perusteella. Tuen edellytykset ja ehdot säilyvät pääosin ennallaan. Ennen luopumista voi kuitenkin luovuttaa peltoa uusjakoon ilman, että maatilaa katsotaan pirstotuksi, usean omistajan maatilalla voi rajatuissa tapauksissa toteuttaa eriaikaisen luopumisen, porotaloudessa tulee tietyin edellytyksin mahdolliseksi puolison jatkaminen porotaloudessa, luopumisen yhteydessä pidätettävän pellon ja porojen määrää jonkin verran lisätään, takaisinperintää koskevia säännöksiä yhdenmukaistetaan eläkelainsäädännön kanssa, hoitokuluja koskevaa säännöstä täsmennetään ja lakiin tehdään eräitä muitakin täsmennyksiä ja vähäisiä muutoksia. Samoin takaisinperintää koskevat muutokset tehdään vastaavaan aikaisempaan lakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana, kuitenkin niin, että eräät ehdotetuista muutoksista tulisivat voimaan jo 1.1.2010. (MMM lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa 160 54298)

Esitys (HE 206/2009 vp) laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta. Tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annettua lakia muutetaan siten, että laissa otetaan huomioon Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan välitarkastuksesta aiheutuvat muutokset tilatukijärjestelmään. Lakiin lisätään säännös pienimmästä maksettavasta tuen tai palkkion määrästä sekä viljelijän velvollisuudesta säilyttää tietyt asiakirjat. Lisäksi laissa otetaan huomioon kansallisessa ja Euroopan yhteisön lainsäädännössä tapahtuneet muutokset. Viimeksi mainitut muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka 160 54245)

Esitys (HE 207/2009 vp) laiksi rautatielain muuttamisesta. Rautatielain säännökset, joissa mainitaan Rautatievirasto tai Ratahallintokeskus toimivaltaisina viranomaisina, muutetaan virastouudistuksen mukaisesti. Samalla muutetaan lain turvallisuustodistusta koskevat ja siihen liittyvät säännökset. Lisäksi lakiin tehdään muutokset, jotka aiheutuvat samanaikaisesti valmisteilla olevasta rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain uudistamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 160 28470)

Esitys (HE 208/2009 vp) eräiden liikennehallinnon virastouudistukseen liittyvien lakien muuttamisesta sekä laiksi meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta. Yli 50 sellaista lakia muutetaan, joissa virastojen toimivallan selkeyttämiseksi muutetaan liikennehallinnon nykyisten väylä- ja turvallisuusvirastojen nimet vastaamaan joko perustettavia uusia virastoja tai aluehallinnon uudistushankkeen mukaisia uusia viranomaisia. Lisäksi esitetään säädettäväksi laki meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 160 28470)

Esitys (HE 209/2009 vp) laiksi lentoliikenteen päästökaupasta. Lailla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ilmailutoiminnan sisällyttämisestä yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään. Direktiivin tarkoituksena on edistää lentoliikenteestä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. (LVM hallitusneuvos Leena Kaisa Välipirtti 160 28483)

Esitys (HE 210/2009 vp) laiksi matkustaja-aluksen henkilöluetteloista. Matkustaja-aluksen henkilöluetteloita koskevat säännökset saatetaan perustuslaissa edellytetyllä tavalla lain tasolle. Samalla pannaan lain tasolla täytäntöön Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien rekisteröintiä koskeva direktiivi. Direktiivi on pantu aikaisemmin täytäntöön matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetulla valtioneuvoston asetuksella, joka ehdotetaan kumottavaksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (LVM hallitusneuvos Minna Kivimäki 160 28013)

Esitys (HE 211/2009 vp) ilmailulaiksi sekä laiksi rajavartiolain 75 §:n muuttamisesta. Liikennehallinnon virastouudistuksesta johtuen Ilmailuhallinnolle säädetyt toimivalta ja tehtävät siirretään uudessa laissa Liikenteen turvallisuusvirastolle. Lisäksi siirretään velvoite kuulla asianomaista lääninhallitusta lentopaikkojen käytön rajoituksista sekä alueellista ympäristökeskusta lentopaikan rakentamislupaa koskevasta hakemuksesta ja melua koskevista lentoliikenteen rajoituksista koskemaan valtion aluehallintouudistuksen mukaisesti asianomaista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta. Eräiden muiden muutosten taustalla on ilmailulakia sovellettaessa havaitut korjaus- ja täydennystarpeet. Lisäksi lakiin sisällytetään muun muassa säännökset valtion ilma-aluksia ja sotilasilma-aluksia varten tarjottavista palveluista ja niiden hinnoitteluperusteista. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (LVM hallitusneuvos Minna Kivimäki 160 28013)

Esitys (HE 212/2009 vp) laiksi päästökauppalain muuttamisesta. Lailla pannaan täytäntöön päästökauppadirektiivin muuttamisesta annetun direktiivin ne säännökset, jotka tarvitaan päästökauppakauden 2013-2020 päästöoikeuksien kokonaismäärän vahvistamista ja päästöoikeuksien ilmaisjaon valmistelua varten. Lain soveltamisalaa laajennetaan ja täsmennetään. Laitosten toiminnanharjoittajien tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriölle tietoja kauden 2013-2020 päästöoikeuksien jaon valmistelua varten. Lisäksi lakiin lisätään laitosten toiminnanharjoittajan konkurssitilanteita ja konkurssipesän velvollisuuksia koskevat säännökset. (TEM hallitusneuvos Päivi Janka 160 64833)

Esitys (HE 213/2009 vp) laiksi biopolttoaineiden edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta. Lakia muutetaan siten, että jakelijan on edelleen toimitettava biopolttoainetta kulutukseen vuosittain vähintään 4 prosenttia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (TEM hallitusneuvos Anja Liukko 010 60 62078)

Esitys (HE 214/2009 vp) laiksi eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan liittyvien tietojen ilmoittamisesta Euroopan yhteisöjen komissiolle. Lailla pannaan täytäntöön yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun direktiivin sekä akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevan EY:n asetuksen säännökset yhteisön nopeasta tietojenvaihtojärjestelmästä sekä mainitun asetuksen jäsenvaltioille asettamat velvoitteet yleisen tiedottamisen tukijärjestelmästä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (TEM kaupallinen neuvos Ilkka Cantell 010 60 63531)

Esitys (HE 215/2009 vp) laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta. Lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin sekä siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden tunnistamista ja jäljitettävyyttä koskevan järjestelmän perustamisesta annetun komission direktiivin saattamisesta kansalliseen lainsäädäntöön. Lakiin lisätään direktiivin mukaisesti säännökset pyroteknisten tuotteiden vaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja merkinnöistä. Samalla kumotaan pyroteknisten välineiden kansallinen hyväksymismenettely. Ilotulitteiden luovuttamista yksityiseen kulutukseen rajoitetaan. Lakiin lisätään räjähteiden tunnistamista ja jäljitettävyyttä koskevat säännökset. Yksityiseen kulutuksen tarkoitettuja räjähteitä ei saa luovuttaa alle 18-vuotiaalle. Ilotulitteita käytettäessä suojalasien käyttö on pakollista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.12.2009. (TEM neuvotteleva virkamies Tapani Koivumäki 010 60 63722)

Esitys (HE 216/2009 vp) laeiksi palvelujen tarjoamisesta, rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta. Laki palvelujen tarjoamisesta säädetään. Lisäksi rajat ylittävästä kieltomenettelystä annettuun lakiin ja Kuluttajavirastosta annettuun lakiin lisätään viittaukset palveludirektiiviin. Esitys liittyy palveludirektiivin täytäntöönpanoon ja valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 28.12.2009. (TEM vanhempi hallitussihteeri Tuomo Knuuti 010 60 63537)

Esitys (HE 217/2009 vp) laiksi eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta. Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottavia yrityksiä koskeva tilien eriyttämisvelvollisuus laajennetaan koskemaan myös yrityksiä, joiden liikevaihto on alle 40 miljoonaa euroa. Euroopan yhteisön valtiontukisäännöissä edellytetään yrityksen pitävän erillistä kirjanpitoa yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien ja muiden palvelujen osalta. Lakimuutoksella yhdenmukaistetaan tällaisille yrityksille maksettavien korvausten valvontaa 40 miljoonan euron liikevaihtorajan alittavien yritysten kohdalla. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (TEM vanhempi hallitussihteeri Eeva Vahtera 010 60 49009)

Esitys (HE 218/2009 vp) laiksi kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lakia muutetaan siten, että Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvontaan liittyvät tehtävät siirretään Turvatekniikan keskuksen (Tukes) hoidettaviksi. Turvatekniikan keskuksesta ja Kuluttajavirastosta annettuihin lakeihin sekä kosmeettisista valmisteista samoin kuin kemikaalilakiin tehdään tästä johtuvat muutokset. Tukesiin siirtyy Kuluttajavirastosta myös yleisestä tuoteturvallisuudesta annettuun direktiiviin perustuva yhteisön nopean tietojenvaihtojärjestelmän (Rapex) Suomen kansallinen yhteyspiste. Valtion aluehallinnon uudistuksen johdosta muutetaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annettuun lakiin, kosmeettisista valmisteista annettuun lakiin ja lelujen turvallisuudesta annettuun lakiin sanan lääninhallitus sijaan sana aluehallintovirasto. Laeissa olevat viittaukset kauppa- ja teollisuusministeriöön muutetaan viittauksiksi työ- ja elinkeinoministeriöön. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (TEM hallitussihteeri Teija Miller 010 60 62114)

Esitys (HE 219/2009 vp) laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta. Väärinkäytösten estämistä koskevassa säännöksessä todetaan nimenomaisesti, että palkkaturvaviranomaisella on perustellusta syystä oikeus evätä palkkaturva tai harkita maksettavan palkkaturvan määrä, jos työntekijä on jatkanut työsuhteessa vielä senkin jälkeen, kun hänen on täytynyt tietää työnantajansa maksukyvyttömyydestä. Työn suorittamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamista palkkaturvana täsmennetään siten, että tällainen kustannus voidaan maksaa palkkaturvana, jos se on luonteeltaan tavanomainen ja määrältään kohtuullinen. Odotusajan palkan maksamista palkkaturvana rajataan siten, ettei odotusajan palkkaa makseta enempää kuin palkkaturvana maksetaan saatavia, joiden viivästymisestä odotusajan palkan maksuvelvollisuus aiheutuu. Takaisinmaksuvelvollisuuden määräämismenettelyä selvennetään siten, että palkkaturvaviranomainen voi ratkaista palkkaturvana maksetuista saatavista vastuussa olevan takaisinmaksuvelvollisuuden palkkaturvapäätöksessä tai erillisellä takaisinmaksuvelvollisuutta koskevalla päätöksellä. Palkkaturvaviranomaisen tiedonsaantia koskevaa säännöstä täydennetään siten, että palkkaturvaviranomainen saa palkkaturvahakemuksen käsittelyä varten välttämättömät tiedot myös Eläketurvakeskukselta. Säännökseen lisätään myös maininta viranomaisen oikeudesta saada tiedot maksutta. Lisäksi tehdään aluehallinnon uudistuksesta johtuvat muutokset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (TEM ylitarkastaja Nico Steiner 010 60 49001)

Esitys (HE 220/2009 vp) laeiksi vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta sekä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta. Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta liittyy kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä sovittuun vammaispalvelulain mukaisten tulkkipalvelujen järjestämis- ja rahoitusvastuun siirtoon kunnilta valtiolle. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun järjestämisestä ja siihen liittyvien kustannusten korvaamisesta vastaa Kansaneläkelaitos. Kansaneläkelaitos voi järjestää tulkkauspalvelun joko tuottamalla palvelun itse tai hankkimalla sen muilta palvelutuottajilta. Oikeus tulkkauspalveluun on henkilöillä, joilla on kuulonäkövamma, kuulovamma tai puhevamma ja jotka vammansa vuoksi tarvitsevat tulkkausta työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen tai virkistykseen. Lisäksi tulkkauspalvelun saamisen edellytyksenä on, että henkilö kykenee ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla ja että hänellä on käytössään jokin toimiva kommunikointikeino. Tulkkauspalveluja on järjestettävä siten, että kuulonäkövammaisella henkilöllä on mahdollisuus saada vähintään 360 ja kuulo- tai puhevammaisella henkilöllä vähintään 180 tulkkaustuntia kalenterivuoden aikana. Tulkkauspalvelua järjestetään vähimmäismääriä enemmän, jos se on asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioon ottaen perusteltua. Opiskeluun liittyvänä tulkkauspalvelua on järjestettävä siinä laajuudessa kuin henkilö sitä välttämättä tarvitsee selviytyäkseen perusopetuksen jälkeisistä opinnoista, jotka johtavat tutkintoon tai ammattiin, edistävät ammatilliseen opiskeluun pääsemistä tai työllistymistä tai tukevat työelämässä pysymistä tai etenemistä. Vammaispalvelulaista muutetaan vammaisten henkilöiden palveluita koskevaa säännöstä sekä kumotaan tulkkipalveluja koskeva säännös. Lisäksi muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia siten, että tulkkipalvelut poistetaan maksuttomien sosiaalipalvelujen luettelosta. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2010. (STM apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä 160 73773)

Esitys (HE 221/2009 vp) laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta, laiksi turkistuottajien lomituspalveluista, laiksi poronhoitajien sijaisapukokeilusta ja laiksi maatalousyrittäjän eläkelain 114 §:n muuttamisesta. Maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia muutetaan siten, että kotieläintalousyrittäjän oikeus saada lomituspalveluja vuosiloman ajaksi lisääntyy yhdellä päivällä, jolloin vuosiloman pituus on 26 päivää kalenterivuodessa. Lisäksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin tehdään eräitä lähinnä teknisluonteisia tarkennuksia. Turkistuottajille järjestetään lomituspalveluja vuosilomaa varten maksutta ja lisävapaata varten maksullisena valtion talousarviossa tähän tarkoitukseen osoitetun määrärahan rajoissa. Turkistuottaja valitsee, käyttääkö hän paikallisyksikön järjestämiä palveluja vai järjestääkö hän lomituksensa itse, jolloin paikallisyksikkö korvaa hänelle siitä aiheutuneita kustannuksia. Poronhoitajien sijaisapukokeilu alkaa vuoden 2010 alusta ja kestää kolme vuotta. Poronhoitaja järjestää itselleen sijaisen tarvitessaan poronhoitotöihin sijaisapua sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden johdosta. Tästä hänelle aiheutuneita kustannuksia korvataan laissa säädetyin edellytyksin valtion talousarviossa tähän tarkoitukseen osoitetun määrärahan rajoissa. Maatalousyrittäjän eläkelaissa säädettyihin Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tehtäviin lisätään ne tehtävät, joita eläkelaitokselle tulee uusien lomitukseen liittyvien lakien myötä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (STM apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä 160 73773)

Esitys (HE 222/2009 vp) laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta. Työttömyysturvalain väliaikaiset muutokset koskevat työttömyyspäivärahan maksamista työntekijälle, jonka työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta yhdellä tai useammalla päivällä viikossa tai jonka palkkaa on alennettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. Lomautusajalta maksettavaa työttömyysetuutta koskevia säännöksiä sovellettaisiin vuonna 2010 toteutettaviin lomautuksiin. Palkanalennusta koskevia säännöksiä sovellettaisiin määriteltäessä ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa vuosina 2010-2011 ansaittujen palkkojen perusteella. (STM hallitusneuvos Esko Salo 160 73180)

Esitys (HE 223/2009 vp) laeiksi sairausvakuutuslain, tapaturmavakuutuslain ja työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n muuttamisesta. Sairausvakuutuslain mukaisen päivärahaetuuden ja työttömyysturvalain mukaisen ansiopäivärahan perusteena olevasta ansiosta sekä tapaturmavakuutuslain mukaisesta päivärahasta vähennetään 60 prosenttia työntekijän työeläkevakuutusmaksun, palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ja sairausvakuutuksen päivärahamaksun yhteismäärästä. Nykyisin työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun vaikutuksesta päivärahojen määrään säädetään vuosittain erillislailla ja vähennyksen määrä on vastannut työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun yhteismäärää. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (STM hallitusneuvos Esko Salo 160 73180)

Esitys (HE 224/2009 vp) laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta. Lailla selkeytetään haittarahan perusteena olevan pysyvän yleisen haitan käsitettä. Lakiin kirjataan nykyistä tarkemmin haittarahakorvauksen myöntämiseen ja suuruuteen vaikuttavat perusteet. Laki sisältää myös erityisen säännöksen kivun aiheuttaman haitan arvioinnista. Haittarahan määrää voidaan oikaista jo, kun vamman tai sairauden aiheuttama haitta pahenee vähintään yhdellä haittaluokalla. Tarkemmat säännökset vamma- ja sairauskohtaisesta lääketieteellisestä haittaluokituksesta annetaan lain tultua voimaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (STM hallitusneuvos Jaakko Hannula 160 73883)

Esitys (HE 225/2009 vp) laeiksi lastensuojelulain, vankeuslain 4 ja 20 luvun sekä tutkintavankeuslain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta. Lastensuojelulain kiireellistä sijoitusta ja väliaikaista määräystä koskevia säännöksiä muutetaan. Päätöksentekojärjestelmä säilyy pääpiirteissään ennallaan. Kiireellisen sijoituksen jatkopäätöksen tekeminen siirretään hallinto-oikeudelta kunnalliselle viranhaltijalle. Kiireellinen sijoitus raukeaa, jollei päätöstä kiireellisen sijoituksen jatkamisesta tai päätöstä huostaanotosta taikka hakemusta huostaanotosta ole tehty 30 päivässä sijoituksen alkamisesta. Sijoitusta voidaan jatkaa enintään 30 päivää. Viranhaltija on velvollinen ilmoittamaan tuomioistuimelle tekemästään kiireellisestä sijoituksesta tai kiireellisen sijoituksen aikana tehdystä sijaishuollon muutospäätöksestä. Hallinto-oikeus ja korkein hallintooikeus voivat antaa väliaikaisen määräyksen omasta aloitteestaan tai lapsen ja hänen vanhempansa tai huoltajansa vaatimuksesta. Päätöksenteko lapsen sijoittamisesta vankeus- tai tutkintavankeusrangaistustaan suorittavan vanhempansa kanssa vankilaan siirretään vankeinhoitolaitokselta lastensuojeluviranomaisille. Samalla täydennetään lastensuojeluilmoitusta koskevaa säännöstä siten, että muun muassa Rikosseuraamuslaitoksen henkilökunta tulee ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Uutena tapana saattaa lastensuojeluasia vireille määritellään pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi. Lisäksi laissa säädetään velvollisuudesta ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Suljettuna hoitona annettava erityinen huolenpito rajataan koskemaan 12 vuotta täyttäneitä lapsia. Lisäksi täsmennetään ja täydennetään lastensuojelulain säännöksiä, jotka koskevat lastensuojelun järjestämisestä vastuussa olevaa kuntaa, sosiaalityöntekijän valvontavastuuta, lastensuojeluasian vireille tuloa ja asiakkuuden alkamista, lapsen huollosta päättämistä huostassapidon aikana, rajoitustoimenpiteitä, lapsen terveydentilan tutkimista sekä lapsen kuulemista tuomioistuimessa. Vankeuslakia ja tutkintavankeuslakia muutetaan tarpeellisilta osin. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioon. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (STM hallitussihteeri Lotta Silvennoinen 160 74358)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 16.10.2009 seuraavat lait:

Laki verotililain 7 ja 51 §:n muuttamisesta, laki arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta, laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki verontilityslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki ennakkoperintälain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki ennakkoperintälain väliaikaisesta muuttamisesta, laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 10 ja 13 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki arpajaisverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki arpajaisverolain väliaikaisesta muuttamisesta, laki veronkantolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 129/2009 vp). Lakien voimaantulosäännöksiä muutetaan siten, että elokuussa voimaan tulleita ja samasta ajankohdasta sovellettaviksi säädettyjä lakeja sovelletaan vasta vuoden 2010 alusta. Lisäksi arvonlisäverolakiin, ennakkoperintälakiin ja arpajaisverolakiin lisätään väliaikaisesti lainkohdat, jotka kumottiin verotililain säätämisen yhteydessä. Lait tulevat voimaan 21.10.2009. Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta ja verotililain 7 §:n 2 momentti tulevat kuitenkin voimaan 1.1.2010. (VM hallitusneuvos Panu Pykönen 160 33154)

Eläinlääkintähuoltolaki, laki eläintautilain 15 §:n muuttamisesta, laki eläinsuojelulain 59 §:n muuttamisesta ja laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 47 §:n muuttamisesta (HE 81/2009 vp). Eläinlääkintähuoltolaissa säädetään kunnan velvollisuudesta järjestää peruseläinlääkäripalveluja ja kiireellistä eläinlääkärinapua, kuntien yhteistoiminnasta eläinlääkintähuollossa ja muussa ympäristöterveydenhuollossa sekä eläinlääkintähuoltoa koskevasta suunnitteluvelvollisuudesta. Lisäksi laissa säädetään eläintauti- ja eläinsuojeluvalvontaan liittyvien tehtävien järjestämisestä, kunnaneläinlääkärin viran kelpoisuusvaatimuksista, eläinlääkäripalveluiden maksuista sekä yksityisen eläinlääkintähuollon valvonnasta ja tähän liittyvästä palvelun tarjoajan ilmoitusvelvollisuudesta. Eläintautilakiin, eläinsuojelulakiin ja eläinten kuljetuksesta annettuun lakiin tehdään eläinlääkintähuoltolaista johtuvat muutokset. Lait tulevat voimaan 1.11.2009. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että maamme eläinlääkinnän eläinlääkäritarve sekä mahdollinen tarve lisätä koulutettavien eläinlääkäreiden määrää arvioidaan pikaisesti. (MMM hallitusneuvos Timo Rämänen 160 53406)

Laki lääkelain muuttamisesta, laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta, laki huumausainelain muuttamisesta, laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta, laki veripalvelulain muuttamisesta, laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta, laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta, laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta, laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta, laki geenitekniikkalain 6 §:n muuttamisesta, laki kansanterveyslain 43 §:n muuttamisesta, laki erikoissairaanhoitolain 47 a ja 52 §:n muuttamisesta, laki mielenterveyslain 33 b §:n muuttamisesta, laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta, laki tartuntatautilain 11 a §:n muuttamisesta, laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta, laki rehulain 13 §:n muuttamisesta, laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain 4 ja 8 §:n muuttamisesta, laki pelastuslain 6 §:n muuttamisesta ja laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 166/2009 vp). Lakeihin tehdään tekniset muutokset, jotka johtuvat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen perustamisesta. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus aloittaa toimintansa 1.11.2009 ja samalla Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus lakkautetaan. Lait tulevat voimaan 1.11.2009. Lääkelain muuttamisesta annetun lain 15 c §:n tulee kuitenkin voimaan 1.1.2010. (STM johtaja Pekka Järvinen 160 73800)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2009 toiseksi lisätalousarvioksi merkittäväksi pöytäkirjaan (HE 124/2009 vp). Eduskunta on 9.10.2009 päättänyt, että vuotta 2009 koskevaa toista lisätalousarviota sovelletaan 15.10.2009 alkaen. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 160 33036)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 16.10.2009 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön ja Pohjoismaiden Investointipankin kanssa Itämeren toimintaohjelman hankevalmistelurahastosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus tulee voimaan 1.11.2009. Asetus tulee voimaan 1.11.2009. (YM neuvotteleva virkamies Kristiina Isokallio 050 5819618)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 16.10.2009 seuraavat kansainväliset asiat:

Ulkoasiainministeri Alexander Stubbin tai hänen estyneenä ollessaan pysyvän edustajan, suurlähettiläs Jan Storen valtuuttaminen allekirjoittamaan EY:n ja sen jäsenvaltioiden ja Indonesian välinen kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus. (UM lähetystöneuvos Rauli Suikkanen 160 55523)

Ulkoasiainministeri Alexander Stubbin tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs, pysyvä edustaja Jan Storen valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Syyrian arabitasavallan välinen assosiaatiosta tehty Euro-Välimeri-sopimus. (UM lähetystöneuvos Ari Mäki 160 56396)

Puolustusministeri Jyri Häkämiehen tai hänen estyneenä ollessaan kaupallinen neuvos Arto Kosken valtuuttaminen allekirjoittamaan Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan yhteistyöstä tehdyn puitesopimuksen lakkauttamisesta tehty sopimus ja sanotun sopimuksen hyväksyminen. (PLM neuvotteleva virkamies Tuija Karanko 160 88281)

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemen tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Päivi Laajalan valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirjan lisäpöytäkirja oikeudesta osallistua paikallishallinnon toimintaan. (VM hallitusneuvos Arto Luhtala 160 30016)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 16.10.2009 seuraavat asiat:

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1) Hallituksen esitys eräiden Bermudan kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 126/2009 vp), 2) Hallituksen esitys eräiden Caymansaarten kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 127/2009 vp) ja 3) Hallituksen esitys eräiden Brittiläisten Neitsytsaarien kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 128/2009 vp). (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 160 67686)

Akateemikon arvonimen myöntäminen. (OPM johtaja Leena Vestala 160 77465)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 16.10.2009 seuraavat nimitysasiat:

Bangkokin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Sirpa Mäenpään sivuakkreditointi Kambodzhaan ja Laosiin sekä New Delhin suurlähetystön päällikön suurlähettiläs Terhi Hakalan sivuakkreditointi Sri Lankaan. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 160 55400)

Hovioikeudenneuvos Antti Mikko Salomo Vaittinen Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.11.2009 lukien, hallinto-oikeustuomari Ann-Mari Marjukka Pitkäranta Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan, määräaikainen oikeussihteeri, viskaali Minna-Liisa Hällström Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2010 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallintooikeussihteeri Jari Martti Mäki-Runsas Kouvolan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.11.2009 lukien, laamanni Ilkka Veikko Oskari Ryynänen Etelä-Karjalan käräjäoikeuden laamannin virkaan, käräjätuomarit Ulla Sinikka Mäkinen, Seppo Juhani Nuuttila, Terhi Päivi Tuulia Anttila, Matti Juhani Korhola, Pirjo Anneli Peura-Vasama, Ilpo Tapio Vainikainen ja Jukka Olavi Turunen Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, laamanni Hilpi Päivi Elina Ketola Kymenlaakson käräjäoikeuden laamannin virkaan, käräjätuomarit Ossi Veli Pekka Pöyhönen, Hans Mikael Lindström, Arto Olavi Helenius, Markku Tapani Aholainen, Marja Helena Lehtimäki, Seppo Juhani Kujala, Anneli Orvokki Tommola, Marja Hannele Varpila, Jorma Juhani Korvuo, Markku Antti Turjansalo, Liisa Marjut Tiittanen, Pekka Tapani Sippo ja Jukka Matti Hallavainio Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, laamanni Juha-Matti Murto Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamannin virkaan, käräjätuomarit Olli Sakari Kyrö, Kari Unto Antero Penttilä, Pirkko-Leena Marketta Koljonen, Anne Katriina Halme, Tarja Tellervo Silfvenius, Markku Paavo Kalervo Leporanta, Helinä Aulikki Rehn, Markku Eino Olavi Vuorio, Silja Aura Leena Simula, Jari Seppo Juhani Karppinen, Petri Ismo Kullervo Honka, Hanna Maria Anneli Paronen, Lasse Juhani Tamminen ja Vilja Ritva Maria Kutvonen Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2010 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 15.10.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Hätäkeskuslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Hätäkeskuslaitoksen johtokuntaan liittyvät säännökset kumotaan ja poistetaan asetuksen yhteistyöryhmiä koskevasta 11 §:stä säännös lääninyhteistyöryhmästä. Asetus tulee voimaan 1.11.2009. (SM neuvotteleva virkamies Johanna Hakala 160 42957)

Valtioneuvoston asetus yliopistoista. Asetuksessa säädetään opetus- ja tutkimushenkilökunnalta vaadittavasta suomen ja ruotsin kielen taidosta, yhteishausta ja ylioppilaskunnista. Asetuksessa säädetään myös yliopistolain 49 §:n mukaisten yliopistojen rahoitusperusteiden keskinäisestä jakautumisesta ja laskennasta, sekä yliopistoindeksistä ja kustannustason muutoksen huomioimisesta rahoituksessa. Asetuksessa säädetään lisäksi kansalliskirjaston johtokunnan tehtävistä sekä annettaan tarkemmat määräykset Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanista. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (OPM opetusneuvos Jorma Karhu 160 77429)

Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen arviointineuvostosta. Asetuksessa säädetään korkeakoulujen arviointineuvostosta, joka yliopistolain ja ammattikorkeakoululain mukaan toimii riippumattomana asiantuntijaelimenä opetusministeriön yhteydessä. Lisäksi säädetään arviointineuvoston tehtävistä, kokoonpanosta, jaostoista ja kansainvälisestä neuvottelukunnasta sekä arviointineuvoston sihteeristöstä. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (OPM hallitussihteeri Laura Hansén 160 77226)

Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista. Televisiomaksua korotetaan 1.1.2010 lukien siten, että maksu on: yhdeltä kuukaudelta 19,95 euroa, kolmelta kuukaudelta 58,80 euroa, kuudelta kuukaudelta 116,25 euroa ja kahdeltatoista kuukaudelta 231,05 euroa. Televisiomaksu nousee kolmella prosentilla. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (LVM osastopäällikkö Liisa Ero 160 28461)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 15.10.2009 seuraavat päätökset:

Päätös oikeuttaa valtion edustajan hyväksymään Destia Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa osittaisjakautumisen siten, että lauttaliiketoiminta eriytyy erilliseksi valtion suoraan ja kokonaan omistamaksi valtionyhtiöksi. (VNK finanssineuvos Kalevi Alestalo 160 23016)

Päätös antaa eduskunnalle valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta: kohti vähäpäästöistä Suomea. Selonteolla pyritään arvioimaan ilmasto- ja energiapolitiikan haasteita pitkällä aikavälillä. Tavoitteeksi asetetaan vähentää Suomen ilmastopäästöjä vähintään 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä osana kansainvälistä yhteistyötä. Selonteko on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/selonteot. (VNK neuvotteleva virkamies Riitta Kirjavainen 160 22197)

Päätös asettaa tekijänoikeusneuvosto toimikaudeksi 15.10.2009-14.10.2012. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: oikeustieteen tohtori Marcus Norrgård (oikeustieteen tohtori Pauli Ståhlberg); varapuheenjohtaja: oikeustieteen tohtori Katariina Sorvari (oikeustieteen tohtori Pirjo Kontkanen); jäsenet: lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen, tekijänoikeuteen perehtynyt jäsen (markkinaoikeustuomari (vv.) Jussi Karttunen), varatuomari Teemu Kalliala, elokuva- ja videoala (lakimies Hannele Vettainen, teatteri- ja mediatyöntekijät), oikeustieteen kandidaatti Ahti Vänttinen, esittävä taide (toiminnanjohtaja, varatuomari Elina Mäntylä), oikeustieteen lisensiaatti Martti Virtanen, kauppa (toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski, mainosala), oikeustieteen kandidaatti Anne Salomaa, kirjallisuus (työehtoasiamies, varatuomari Marianne Leskinen, toimittajat), johtaja Satu Kangas, kustannustoiminta (Senior Legal Counsel Ismo Huhtanen, lehdistö), sanoittaja, toiminnanjohtaja Eija Hinkkala, luova säveltaide (arkkitehti Sari Nieminen, rakennustaide), lakimies Tuula Hämäläinen, museoala (lakimies Pekka Heikkinen, kirjastoala), lakimies, varatuomari Kirsi-Marja Okkonen, radio ja televisio (hallintojohtaja Pia Huhdanmäki), asianajaja Risto Ryti, tekijöiden yhteisvalvontajärjestöt (lakiasiainjohtaja, varatuomari Martti Kivistö), asiantuntija, oikeustieteen kandidaatti Riikka Tähtivuori, teollisuus (lainsäädäntöasioiden päällikkö Janne Makkula, yrittäjät), oikeustieteen kandidaatti Markku Uotila, tieto- ja viestintätekniikka (lakiasioiden päällikkö Mika Enäjärvi), asianajaja Mari Lampenius, kuvataide, valokuvaus ja muotoilu (yhteiskuntatieteiden maisteri Heikki Jokinen) ja toiminnanjohtaja Pekka Sipilä, musiikinkustannusala (asianajaja Lauri Rechardt, ääni- ja kuvatallenneala). (OPM tekijänoikeusneuvos Viveca Still 160 77075)

Päätös nimetä ehdokkaat Suomen edustajiksi ja varaedustajiksi alueiden komiteaan kaudeksi 2010-2014. Edustajat: Laitilan kaupunginvaltuuston jäsen Pauliina Haijanen, Laitila, Espoon kaupunginvaltuuston jäsen Sirpa Hertell, Espoo, Keravan kaupunginvaltuuston jäsen Anne Karjalainen, Kerava, Kemin kaupunginvaltuuston jäsen Veikko Kumpumäki, Kemi, Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsen Antti Liikkanen, Rovaniemi, Espoon kaupunginvaltuuston jäsen Markku Markkula, Espoo, Lapinlahden kunnanvaltuuston jäsen Ossi Martikainen, Lapinlahti ja Säkylän kunnanvaltuuston jäsen Satu Tietari, Säkylä; Ahvenanmaa: maakuntapäivien jäsen Folke Sjölund, Maarianhamina; varaedustajat: Seinäjoen kaupunginvaltuuston jäsen Markus Aaltonen, Seinäjoki, Nousiaisten kunnanvaltuuston jäsen Ilpo Haalisto, Nousiainen, Raaseporin kaupunginjohtaja Mårten Johansson, Raasepori, Nurmijärven kunnanvaltuuston jäsen Petri Kalmi, Nurmijärvi, Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen Hannele Luukkainen, Helsinki, Joensuun kaupunginvaltuuston jäsen Riitta Myller, Joensuu, Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen Miikka Seppälä, Tampere ja Jyväskylän kaupunginvaltuuston jäsen Katja Sorri, Jyväskylä; Ahvenanmaa: maakunnan hallituksen jäsen Britt Lundberg, Maarianhamina. (TEM hallitusneuvos Tuula Manelius 010 60 64909)

Päätös asettaa öljysuojarahaston hallitus 31.10.2012 päättyväksi toimikaudeksi. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: professori Vesa Majamaa; jäsenet: sisäasiainministeriön edustaja: lainsäädäntöneuvos Mika Kättö (pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa), valtiovarainministeriön edustaja: apulaisbudjettipäällikkö Markus Sovala (budjettineuvos Petri Syrjänen), ympäristöministeriön edustaja: hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine (ylitarkastaja Miliza Malmelin), Suomen Kuntaliiton edustaja: kehittämispäällikkö Markku Haiko (ympäristöasiantuntija Vesa Valpasvuo), ympäristönsuojelujärjestöjen edustaja: asiantuntija Camilla Strandberg-Panelius Natur och Miljö (suojelukoordinaattori Vanessa Klötzer WWF Suomi) ja öljyalan edustaja: varatoimitusjohtaja Pekka Huttula (osastopäällikkö Heikki Koskinen) Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto. (YM ympäristöneuvos Olli Pahkala 050 525 0891)

Päätös vahvistaa muutos korkotukilainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelmaan vuodeksi 2009. Vuoden 2009 toisessa lisätalousarviossa lisättiin momentilla 35.20.60 (Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen) olevaa korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuutta 500 miljoonalla eurolla 1 670 miljoonaan euroon. Tämä lisävaltuus jaetaan nyt eri lainalajien kesken. Lisävaltuudesta 300 miljoonaa euroa kohdistetaan ns. välimallin vuokra-asuntojen lainoitukseen ja 200 miljoonaa euroa asumisoikeustalojen lainoitukseen. Lisävaltuudella arvioidaan voitavan tukea noin 4 000 uuden asunnon rakentamista. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 040 014 3870)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 15.10.2009 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 66/2009) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi EY:n ja sen jäsenvaltioiden ja Indonesian välisen kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen allekirjoittamisesta (EY:n ja sen jäsenvaltioiden ja Indonesian välinen puitesopimus). Indonesian kanssa tehtävä kumppanuus - ja yhteistyösopimus (Partnership and Cooperation Agreement, PCA, myöhemmin "sopimus") on EU:n ensimmäinen suuri askel Aasian suhteiden syventämisessä, ja se on toiminut virstanpylväänä ja mallina myös tuleville vastaaville sopimuksille. Poliittisesti PCA antaa EU:lle enemmän vaikutusvaltaa alueella. Sopimuksen tarkoitus on edistää EU:n ja Indonesian välistä yhteistyötä kaikilla niillä sektoreilla, joilla molemmilla osapuolilla on intressejä. EU ja Indonesia pyrkivät edistämään toistensa välistä kauppaa ja investointeja sekä toimivat WTO:n sääntöjen mukaan. Sopimus muodostaa kehyksen ja poliittisen pohjan tuleville ASEAN-maiden kanssa käytäville vapaakauppasopimusneuvotteluille. Sopimuksessa luetellaan lisäksi useita muita yhteistyösektoreita. (UM lähetystöneuvos Johan Schalin 160 56308)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 67/2009) eduskunnalle luonnoksesta Europolin ja Israelin väliseksi operatiiviseksi yhteistyösopimukseksi. Euroopan unionin neuvosto on valtuuttanut 6.4.2009 tekemällään päätöksellä Europolin johtajan aloittamaan operatiivista yhteistyösopimusta koskevat neuvottelut Israelin kanssa. Neuvotteluja on käyty syyskuusta alkaen. Sopimuksen tavoitteena on tehostaa Europolin ja Israelin yhteistyötä vakavan kansainvälisen rikollisuuden vastaisessa taistelussa tietojenvaihdon ja säännöllisen yhteydenpidon avulla. (SM ylitarkastaja Marjo Waismaa 160 42722)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 68/2009) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (laboratorioanalyysien delegointimahdollisuus viranomaiselta yksityiselle). Euroopan yhteisöjen komissio on 11.8.2009 tehnyt ehdotuksen neuvoston direktiiviksi direktiivin 2000/29/EY muuttamisesta laboratoriokokeisiin liittyvien tehtävien delegoinnin osalta. Sen mukaan lukuisat erilaiset laboratorioanalyysit voitaisiin antaa suoritettavaksi myös yliopistoille, tutkimuslaitoksille tai yksityisille laboratorioille. (MMM maatalousneuvos Kirsi Heinonen 160 54221)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 69/2009) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön enegiainfrastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle ja asetuksen (EY) N:o 736/96 kumoamisesta (investointihankeasetus). Asetuksessa vahvistetaan yhteinen kehys komissiolle tehtäville ilmoituksille, jotka koskevat energiainfrastruktuuriin liittyviä investointihankkeita, joita toteutetaan öljy-, maakaasu-, sähkö- ja biopolttoainesektoreilla sekä investointihankkeita, jotka liittyvät näiden sektoreiden tuottamiin hiilidioksidipäästöihin (hiilidioksidin kuljetus ja varastointi). (TEM ylitarkastaja Mauri Valtonen 010 60 64814)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 15.10.2009 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti, lakimies Piritta Väinölä opetusministeriön hallitussihteerin virkaan 16.10.2009 lukien. (OPM hallitusneuvos Pia Nyblom 160 77099)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 14.10.2009 seuraavia asioita:

Vuoden 2009 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 6 miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Laosin kartoitushankkeen tukemiseen vuosina 2010-2013. Laosin suunnittelu- ja investointiministeriö on pyytänyt Suomelta tukea kansallisen kartoitus- ja paikkatietojärjestelmän kehittämiseen. Laosilla on pyrkimyksenä päästä pois vähiten kehittyneiden maiden listalta vuoteen 2020 mennessä. Maalla ei ole luotettavaa karttatietoa tai maankäyttösuunnitelmia. Tämä vaikeuttaa ja myöhästyttää erilaisten kehityshankkeiden toteuttamista. (UM lähetystöneuvos Rauli Suikkanen 160 55523)

Vuoden 2009 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 16 miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Nepalin opetussektoriohjelman tukemiseen vuosina 2009-2014. Ohjelman tarkoituksena on laajentaa nykyinen 5-vuotinen perusopetus kattamaan aluksi luokat 1-8 ja myöhemmin luokat 9-12 sekä valmistella vaihtoehtoisen ammatillisen väylän muodostamista toiselle asteelle. Lisäksi on tarkoitus laajentaa edelleen esiopetusta ja tehostaa toimenpiteitä aikuisten lukutaidon parantamiseksi. (UM lähetystöneuvos Rauli Suikkanen 160 55523)

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisen koulutuksen yksikköhinnan laskeminen kansanopistoissa, valtakunnallisissa liikunnan koulutuskeskuksissa, kesäyliopistoissa ja opintokeskuksissa vuodelle 2010. Yksikköhintoja koskevan laskelman pohjana ovat vuodelle 2009 määrätyt yksikköhinnat. Kuntien valtionosuuslain 3 §:n 2 kohdan mukaisena kustannustason arvioituna muutoksena vuodesta 2009 vuoteen 2010 on käytetty 2,6 prosenttia, johon sisältyy lain 3 §:n 3 kohdan mukaisena vuoden 2008 toteutuneen ja arvioidun kustannustason muutoksen erotuksena 0,4 prosenttiyksikön korjaus. Yksikköhinnat määrätään arvonlisäverottomina lukuun ottamatta opintokeskuksia, joista kaikki ovat yksityisten yhteisöjen ylläpitämiä. (OPM hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä 160 77271)

Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä. Asetuksessa säädetään yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä, joilla otetaan huomioon koulutuksen sekä tutkimuksen ja tutkijankoulutuksen laajuus, laatu ja vaikuttavuus. Lisäksi asetuksessa säädetään harjoittelukoulujen rahoitukseen liittyvistä laskentakriteereistä. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (OPM opetusneuvos Jorma Karhu 160 77429)

Yrittäjän eläkelain mukaisen vuoden 2008 valtion osuuden lopullisen määrän vahvistaminen 54 193 573 euroksi. (STM ylitarkastaja Susanna Grimm-Vikman 160 73869)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 9.10.2009

Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan 2010-2011

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin perjantaina 9. lokakuuta Suomen osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan.

Afganistan ja Kosovo ovat edelleen Suomelle keskeisiä alueita sotilaallisessa ja siviilikriisinhallinnassa. Suomi jatkaa sotilaallista kriisinhallintaa Tshadissa, ja Suomella on vahva rooli EU:n siviilikriisinhallintaoperaatiossa Georgiassa. Sotilaallisen kriisinhallinnan tehtävissä toimii noin 700 sotilasta ja siviilikriisinhallintatehtävissä 150 asiantuntijaa.

Afganistanissa palvelevista noin 200 rauhanturvaajasta 86 osallistuu ISAF-operaation tukitoimiin vaalien järjestämiseksi. Suomen osallistumisen painopiste säilyy Pohjois-Afganistanissa. Suomi on kolmanneksi suurin osallistujamaa EU:n poliisioperaatio EUPOL Afganistanissa.

Kosovon KFOR-operaatiota tullaan supistamaan. Suomi jatkaa toistaiseksi keskisen taisteluosaston johtovaltiotehtävässä, mutta myös Suomen joukkojen määrää supistetaan. EU:n oikeusvaltio-operaatioon (EULEX Kosovo) osallistumista jatketaan noin 60 asiantuntijalla.

EU:n merioperaatio Somalian rannikkovesillä on osoittautunut tulokselliseksi ja operaatiota on jatkettu. Sotilaallisen kriisinhallinnan rahoituskehyksestä johtuen suomalaisen aluksen lähettäminen alueelle voitaisiin toteuttaa aikaisintaan vuonna 2011.

Lisätietoja: osastopäällikkö Teemu Tanner, ulkoasiainministeriö, p. (09) 160 55032, vanhempi osastoesiupseeri Hannu Ojala, puolustusministeriö, p. (09) 160 88175

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Opetusministeriö julkisti 7.10.2009 takavarikkolaki-työryhmän muistion. Työryhmä esittää näyttelyesineiden takavarikkokiellosta säädettäväksi laissa. Uudessa laissa Suomeen toisesta valtiosta lainaksi tuotaville taideteoksille ja näyttelyesineille myönnettäisiin niiden palauttamista turvaava takavarikkokielto. Uusi laki parantaisi Suomen asemaa kansainvälisenä kulttuuriyhteistyökumppanina. Esityksen mukaan näyttelyesineiden tulisi sijaita pysyvästi Suomen rajojen ulkopuolella. Näyttelyesineen omistaja tai lainaksi antaja voisi olla ulkomainen tai kotimainen luonnollinen tai juridinen henkilö. Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/tr29.pdf?lang=fi. Lisätietoja antavat kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen, p. (09) 160 77483 ja hallitusneuvos Tuula Lybeck, p. (09) 160 77146, opetusministeriö.

Rakennusten kiinteistöveron porrastamista energiatehokkuuden ja lämmitystavan perusteella selvittänyt työryhmä luovutti 14.10.2009 loppuraporttinsa asuntoministeri Jan Vapaavuorelle. Työryhmän mukaan rakennusten kiinteistöveron porrastuksen lähtökohtana olisi, että enemmän päästöjä aiheuttavista rakennuksista maksettaisiin myös suhteessa enemmän kiinteistöveroa. Rakennusten energiatehokkuuden ja lämmitystavan huomioon ottaminen verotuksen pohjana edellyttäisi niiden riittävän yksiselitteistä määrittämistä luotettavan ja yhdenvertaisen verokohtelun aikaansaamiseksi. Kiinteistöveron porrastaminen rakennusten energiatehokkuuden ja lämmitystavan perusteella on työryhmän mukaan teknisesti mahdollista ja veron porrastamiseen on vaihtoehtoisia malleja. Työryhmä kuitenkin katsoo, että päätökset kiinteistöveron mahdollisesta käyttöönotosta kyseessä olevaan tarkoitukseen samoin kuin veromallin kehittäminen edellyttävät lisäselvityksiä. Raportti on osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=110023&lan=fi. Lisätietoja antaa hallitussihteeri Kirsi Martinkauppi, p. 040 350 1181, ympäristöministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.