Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 41/2009

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 9.10.2009 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 185/2009 vp) etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, liittymisestä kansainväliseen COSPAS-SARSAT-ohjelmaan käyttäjävaltiona ja laiksi liittymisilmoituksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi meripelastuslain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevaan vuoden 1979 kansainväliseen yleissopimukseen toukokuussa 2004 tehdyt muutokset. Muutokset tulivat kansainvälisesti voimaan 1.7.2006. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan myös, että eduskunta hyväksyisi Suomen liittymisen kansainväliseen COSPAS-SARSAT-ohjelmaan käyttäjävaltiona. Esitykseen sisältyy lakiehdotus Suomen liittymisilmoituksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lisäksi muutetaan meripelastuslakia meripelastustoimen suoritusedellytysten parantamiseksi sekä eri toimijoiden aseman selkeyttämiseksi. (SM ylitarkastaja Anne Ihanus 071 8721607)

Esitys (HE 186/2009 vp) Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta kesäkuussa 2009 tehdyn pöytäkirjan sekä lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta. Pöytäkirja koskee tutkimusyhteistyötä ja standardointia ohjelmistoradioihin liittyvän aaltomuototeknologian alalla. (PLM hallitusneuvos Jouko Tuloisela 160 88126)

Esitys (HE 187/2009 vp) laeiksi arvopaperimarkkinalain, Finanssivalvonnasta annetun lain sekä Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta. Laissa arvopaperimarkkinalain muuttamisesta säädetään ulkomaisen selvitysyhteisön oikeudesta harjoittaa toimintaa Suomessa sivuliikkeessä tai rajan yli Suomeen. Laki sisältää säännökset muun muassa ulkomaisen selvitysyhteisön luvan myöntämisen edellytyksistä, sallitusta toiminnasta ja velvollisuudesta hakea selvitysyhteisön selvitysosapuoleksi. Lain noudattamista valvoo Finanssivalvonta. Lisäksi tehdään muutoksia Finanssivalvonnasta annettuun lakiin ja Finanssivalvonnan valvontamaksusta annettuun lakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (VM finanssisihteeri Armi Taipale 160 34896)

Esitys (HE 188/2009 vp) laeiksi eläintunnistusjärjestelmästä ja eläintautilain muuttamisesta. Laki eläintunnistusjärjestelmästä sisältää keskeiset säännökset maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvasta eläinten tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmästä, sen hallinnoinnista ja valvonnasta. Lailla luodaan puitteet Euroopan yhteisön lainsäädännön vaatimien eläinten tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmien käyttöönottamiselle. Laissa säädetään eläimistä vastuussa olevien toimijoiden, eläinten ja niiden pitopaikkojen tunnistamisesta, toimijoiden ilmoitusvelvollisuudesta ja rekisterien tietosisällöstä. (MMM eläinlääkintöneuvos Riitta Heinonen 160 53337)

Esitys (HE 189/2009 vp) laeiksi maantielain ja ratalain muuttamisesta. Maantielakia muutetaan yksinkertaistamalla hallinnollisia menettelyjä ja yhdenmukaistamalla maantielain säännöksiä vuoden 2008 alusta voimaan tulleen ratalain kanssa. Näkemäalueita koskevien ohjeiden antamista koskeva säännös muutetaan asetuksenantovaltuudeksi. Rautatien ylittämistä koskevia säännöksiä tarkistetaan. Molempiin lakeihin tehdään lisäksi aluehallintouudistuksesta ja liikennehallinnon virastouudistuksesta johtuvat viittausmuutokset. (LVM hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti 160 28483)

Esitys (HE 190/2009 vp) laeiksi julkisista hankinnoista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta. Julkisten hankintojen oikeussuojakeinoja koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/66/EY pannaan kansallisesti täytäntöön. Direktiivistä johtuvat keskeisimmät uudistukset koskevat seuraamusjärjestelmää. Nykyisten markkinaoikeuden määräämien seuraamusten lisäksi säädetään hankintasopimuksen tehottomuusseuraamuksesta, seuraamusmaksusta ja sopimuskauden lyhentämisestä. Uudet seuraamukset koskevat EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja. Direktiivistä aiheutuvien muutosten lisäksi oikeussuojajärjestelmää tehostetaan myös siten, että hankintayksiköiden päätöksiin voidaan kohdistaa kevyempi virheen korjaamistapa eli hankintaoikaisu. Samalla markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvissa hankinta-asioissa kielletään muutoksenhaku kunnallis- tai hallintovalituksena. Markkinaoikeuden tekemästä erillisestä täytäntöönpanoratkaisusta ei enää saa hakea valittamalla muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Myös markkinaoikeuslakia muutetaan siten, että erilaisten tuomarikokoonpanojen käyttöedellytyksiä lisätään. Lisäksi ehdotetaan kansallisten kynnysarvojen kaksinkertaistamista eduskunnan hankintalakiselonteosta antaman kannanoton mukaisesti muutoin, mutta rakennusurakoiden ja käyttöoikeusurakoiden kynnysarvoa ehdotetaan nostettavaksi vähemmän, 100 000 eurosta 150 000 euroon. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 20.12.2009. (TEM vanhempi hallitussihteeri Johanna Lähde 010 60 64694)

Esitys (HE 191/2009 vp) laeiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta. Sairaankuljetuspalveluiden tarjoamiseksi tarvittavaa lupaa ja sairaankuljetusajoneuvolla tehdyn matkan korvaustaksan vahvistamista koskevia säännöksiä muutetaan. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan yksityiselle yritykselle tai ammatinharjoittajalle myönnetään sairaankuljetuslupa luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain perusteella. Sairaankuljetusluvan myöntäminen perustuu jatkossa yksityisestä terveydenhuollosta annettuun lakiin, mikä vastaa paremmin sairaankuljetuksen asemaa osana terveydenhuoltoa. Sairaankuljetuspalvelut ovat jatkossa samanlaisen lupamenettelyn ja samanlaisten lupaedellytysten piirissä kuin muutkin yksityisen terveydenhuollon palvelut. Lupaviranomaisen on jatkossa myönnettävä lupa, jos laissa säädetyt lupaedellytykset täyttyvät. Luvan myöntäminen ei enää jatkossa perustu tarveharkintaan. Sairausvakuutuslakiin lisätään valtuutussäännös, jonka nojalla sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa asetuksella sairaankuljetusajoneuvon käytön korvausperusteena olevan korvaustaksan. Lisäksi sairausvakuutuslaissa säädetään yöpymisrahan korvaamisesta tilanteissa, joissa vakuutettu on raskauden vuoksi joutunut yöpymään terveydenhuollon toimintayksikön läheisyydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 3.12.2009. (STM johtaja Pekka Järvinen 160 73800)

Esitys (HE 192/2009 vp) laeiksi vammaisetuuksista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c ja 10 b §:n muuttamisesta. Eläkettä saavan hoitotukea ja muita vammaisetuuksia aletaan maksaa myös julkisessa laitoshoidossa oleville. Laitoshoidon vuoksi keskeytettyä vammaisetuutta maksetaan ilman hakemusta. Laitoshoidon asiakasmaksua ei oteta vammaisetuutta myönnettäessä huomioon erityiskustannuksina. Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksua korotetaan 82 prosentista 85 prosenttiin asiakkaan nettotuloista. Nettotuloissa otetaan huomioon myös vammaisetuudet. Lisäksi eläkettä saavan korotettua ja ylintä hoitotukea aletaan maksaa 50 euron suuruisella veteraanilisällä korotettuna eläkkeensaajille, joille maksetaan ylimääräistä rintamalisää. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. Veteraanilisää alettaisiin kuitenkin maksaa vasta syyskuussa 2010. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Esitys (HE 193/2009 vp) laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta. Geenitekniikkalakia muutetaan siten, että nykyisiä geenitekniikan lautakunnan pääsihteerin tehtäviä voi hoitaa sosiaali- ja terveysministeriön virkamies, joka on nimitetty virkaan vakinaisesti eikä viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Geenitekniikan lautakunnan pääsihteerin erityisistä kelpoisuusehdoista ei myöskään enää säädetä lailla. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylläpitämään geenitekniikan rekisteriin tallennettaviin tietoihin lisätään tietyt henkilörekisterilain mukaiset henkilötiedot. Toiminnanharjoittajasta tai tätä edustavasta henkilöstä, kuten toiminnasta vastaavasta tutkijasta tai muusta vastuuhenkilöstä, tallennetaan rekisteriin nimi, syntymäaika sekä yhteystiedot. Lisäksi laajennetaan geenitekniikan rekisterin käyttöoikeutta koskemaan ministeriöiden, geenitekniikan lautakunnan ja valvontaviranomaisten lisäksi geenitekniikan lautakunnan esittelijöitä. Geenitekniikan lautakunnan esittelijöinä voivat virkamiesten lisäksi toimia ulkopuoliset nimetyt henkilöt kuten yliopistotutkijat. Käytännössä esittelijät pääsevät lukemaan rekisterin tietoja eikä heille tällöin enää tarvitse toimittaa rekisteriin tallennettujen asiakirjojen jäljennöksiä erikseen. Rekisterin käyttöoikeus tarkennetaan koskemaan myös geenitekniikan lautakunnan sihteeristöä. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 160 73860)

Esitys (HE 194/2009 vp) laeiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 2 ja 10 §:n, työttömyysturvalain 8 luvun 6 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 10 ja 10 a §:n muuttamisesta. Kuntouttavan työtoiminnan velvoittavuuden ikäraja poistetaan. Nykyään kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen on velvoittavaa ainoastaan alle 25-vuotiaille. Muutos toteutetaan muuttamalla kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain viittaussäännöstä sekä työttömyysturvalain ja toimeentulotuesta annetun lain seuraamuksia koskevia säännöksiä niin, että kieltäytymisen seuraamukset säädetään 25 vuotta täyttäneiden osalta vastaamaan alle 25-vuotiaiden seuraamuksia. Muutoksen seurauksena myös 25 vuotta täyttäneet kuntouttavaan työtoimintaan osallistumasta kieltäytyvät tai sen keskeyttävät henkilöt menettävät oikeuden työmarkkinatukeen 60 päivän ajalta kieltäytymisestä lukien tai heidän toimeentulotuen perusosaansa voidaan alentaa enintään 20 prosentilla. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (STM ylitarkastaja Virpi Vuorinen 160 73759)

Esitys (HE 195/2009 vp) laiksi Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta. Lakiin Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta lisätään säännös, joka mahdollistaa kansallispuiston Pallastunturin alueen matkailupalveluiden kunnostamisen ja lisärakentamisen. Laissa määritellään rakentamisen enimmäismäärät ja rakentamiselle sallitun alueen rajat. Rakentamisen tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen asemakaavaan. Kaavassa osoitetaan varaus myös kansallispuiston luontokeskukselle sekä huolto- ja palvelutiloille. Valtioneuvoston lausumat; Valtioneuvosto toteaa, että rakentamisen edellytyksenä olevan asemakaavan laatimisen yhteydessä, hankkeen yksityiskohtien täsmennyttyä, on luonnonsuojelulain mukaisella yksityiskohtaisella Natura-arvioinnilla varmistettava, ettei kansallispuiston Natura 2000-alueeseen kohdistu merkittävästi heikentäviä vaikutuksia. Valtioneuvosto korostaa Pallas-Yllästunturin ja Kolin kansallispuistojen poikkeuksellista asemaa niissä sallitun rajoitetun matkailurakentamisen osalta. Vastaavaa rakentamista ei tulla sallimaan kyseisten kansallispuistojen muilla alueilla tai maamme muissa kansallispuistoissa. (YM ylitarkastaja Markus Tarasti 040 0143927)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 9.10.2009 seuraavat lait:

Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä (HE 72/2009 vp). Lailla parannetaan työ- tai kansaneläkelain mukaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevien mahdollisuuksia tehdä eläkkeensä rinnalla työtä työtulojen vaikuttamatta työkyvyttömyyseläkkeeseen. Lailla myös parannetaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevien mahdollisuuksia jättää eläkkeensä lepäämään ja saada eläkkeensä entisin perustein maksuun työnteon päättyessä tai työtulojen vähentyessä enintään ehdotetussa laissa olevien ansaintarajojen mukaisiksi. Laki tulee voimaan 1.1.2010. Laki on voimassa 31.12.2013 saakka. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että kokeilulain aikana 600 euron ansiorajan ja eläkkeen lepäämistä koskevan kahden vuoden enimmäisajan toimivuutta seurataan ja arvioidaan niiden muutostarpeet lainsäädännön jatkovalmistelussa. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 160 74338)

Tasavallan presidentti hyväksyi Kazakstanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Kazakstanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 71/2009 vp). Kazakstanin kanssa tehdyn tuloverosopimuksen ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle mallisopimukselle. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 9.10.2009 seuraavat kansainväliset asiat:

Pääministeri Matti Vanhasen sekä ministerien Alexander Stubb, Paavo Väyrynen, Jyri Häkämies, Stefan Wallin, Mauri Pekkarinen ja Jan Vapaavuori määrääminen hallituksen edustajiksi Pohjoismaiden neuvoston 61. istuntoon Tukholmassa 27.–29.10.2009. (UM ulkoasiainneuvos Christina Harttila 160 55327)

Suurlähettiläs Tiina Myllyntaustan tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Marjaana Sallin valtuuttaminen tekemään kirjeenvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Etelä-Afrikan tasavallan hallituksen välillä kehitysyhteistyön yleisistä ehdoista ja menettelytavoista tehdyn sopimuksen muuttamisesta. (UM lähetystöneuvos Jorma Suvanto 160 56235)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 9.10.2009 seuraavat nimitysasiat:

Käräjätuomari Liisa Mirjami Koskimies Lohjan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.11.2009 lukien, käräjätuomari Eeva Virpi Maria Tikka Espoon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.11.2009 lukien, käräjätuomari Pekka Johannes Niskanen Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2010 lukien, hallinto-oikeustuomari Raimo Antero Härkönen Kuopion hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.11.2009 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, esittelijäneuvos Timo Pekka Vilhelm Vuojolahti Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.11.2009 lukien, käräjätuomari Sinikka Marjatta Kannisto Vantaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.11.2009 lukien, määräaikainen käräjätuomari Pia Janika Kaski Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.11.2009 lukien ja määräaikainen vakuutusoikeustuomari, asessori Tuula Anneli Hirsto vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.11.2009 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Käräjätuomarit Maija-Liisa Karlsson, Vesa Pekka Komulainen, Melise Diana Roiha-Sjöblom, Karl Mikael Selander ja Anders Johan Valdemar Cederberg Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, laamanni Niilo Juhani Malin Etelä-Savon käräjäoikeuden laamannin virkaan, käräjätuomarit Johan Henrik Räisänen, Mikko Kaarlo Juhani Tuulos, Hanna Marjatta Jaakonsaari, Ismo Antero Kovanen, Eija Liisa Pitkänen, Martti Tuomas Paavola, Arja Tyyne Esteri Julkunen, Jukka Kullervo Vaanamo, Mika Kalervo Huovila, Pekka Ilmari Heiskanen käräjätuomarin virkaan, maaoikeusinsinööri Seppo Kalevi Karppi maaoikeusinsinöörin virkaan ja käräjätuomarit Jouko Tapio Saari, Heino Ensio Huttu, Matti Markku Pussinen, Tarja Margit Kristiina Airakorpi ja Aarno Kari Juhani Airakorpi Kainuun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2010 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Laamanni Heli Kaarina Suurpalo Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannin virkaan, käräjätuomarit Ilkka Antero Myllynen, Heikki Elias Piiroinen, Martti Kalevi Julkunen, Viljo Kalevi Asp, Pekka Martti Juhani Janhunen, Lasse Olavi Syrjänen, Raija Aulikki Riikonen, Juha Einari Nieminen, Tuija Hannele Turpeinen ja Lasse Palsio käräjätuomarin virkaan, käräjätuomarit Hannu Ilmari Laitinen, Erkki Johannes Kuvaja, Heikki Osmo Antero Pulkka, Jorma Antero Tossavainen, Esko Antero Randelin, Laura Kyllikki Lehkonen, Hannu Pekka Lindgren, Mikko Eerikki Rautsi, Petri Sahi, Marja Riitta Helena Makkonen, Leena Elina Ruuskanen, Veli Heikki Hakkarainen, Seppo Johannes Hyartt, Jukka Heikki Lumiala Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan ja maaoikeusinsinööri Jouko Olavi Sillanpää maaoikeusinsinöörin virkaan, käräjätuomarit Keijo Kalevi AlaKojola, Esko Tapani Hohti, Kauko Juhani Kontio, Eila Anneli Väistö, Tuula Marjatta Hiukka-Poikela, Reetta Elisa Löija Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan ja maaoikeusinsinööri Tapio Kimmo Mikkola maaoikeusinsinöörin virkaan, käräjätuomari Senja Kyllikki Vasama Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan ja laamanni Seija-Riitta Irmeli Kuurinmaa-Myllyniemi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden laamannin virkaan, käräjätuomarit Timo Pekka Tammiketo, Jyrki Pauli Määttä, Aarne Aukusti Korhonen, Heikki Ensio Sneck ja Jaakko Eeli Rieti Raittila käräjätuomarin virkaan 1.1.2010 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 8.10.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kaupanvahvistajista. Asetus sisältää tarkemmat säännökset kaupanvahvistajan tunnuksesta, kaupanvahvistajaluettelosta, asianosaisille annettavista kaupanvahvistajan ohjeista, kaupanvahvistajan todistuksesta, kaupanvahvistajan ilmoituksista viranomaisille ja viranomaisten välisestä tiedon välityksestä sekä kaupanvahvistajan ilmoituksen sisällöstä ja ilmoituksen toimittamistavasta ja -ajasta sekä kaupanvahvistuksesta ulkomailla. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Elma Solonen 160 52709)

Valtioneuvoston asetus vuonna 2010 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta. Asetuksella säädetään maatilan investointituen kohteista, tuen määrästä ja hakuajoista koskien vuonna 2010 myönnettäviä investointitukia. Vuonna 2009 rahoitettavana olleet investointituen tukikohteet, tukimuodot ja tukitasot säilyvät pääosin ennallaan. Muutoksia tehdään rakennetun maatalouskiinteistön hankintaa koskevassa tuessa, jossa ei enää oteta huomioon vapautusta varainsiirtoveron suorittamisesta ja siinä, että tukea voidaan myöntää myös sikataloudessa ja siipikarjanlihan tuotannossa tarvittavien kaasutiiviiden viljasiilojen uudisrakentamiseen sekä lypsy- ja nautakarjataloudessa tarvittavien rehujakolaitteiden hankintaan rakentamisen yhteydessä. Investointituen hakuaikoja pidennetään. Lisäksi investointitukea voi hakea jatkuvasti, kun kyseessä on maatilan toiminnassa välttämättömän tuotantorakennuksen tuhoutuminen käyttökelvottomaksi tuen hakijasta riippumattoman äkillisen ja ennalta arvaamattoman ulkopuolisen vahinkotapahtuman johdosta. Asetuksella avataan vuonna 2010 myönnettävän tuen haku syksyllä 2009 siten, että tukea voi hakea asetuksen voimaantulopäivästä alkaen ja päättyen 30.11.2009. Rakennetun maatalouskiinteistön hankinnassa ei kuitenkaan sovelleta muita tukikohteita koskevia hakuaikoja. Lisäksi asetuksella täsmennetään eräitä vuoden 2009 kohdentamisasetuksessa olleita kohtia niiden soveltamisessa havaittujen tulkintavaikeuksien vuoksi. Asetus tulee voimaan 14.10.2009. (MMM hallitussihteeri Mika Saari 160 52242)

Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun asetuksen 37 §:n muuttamisesta. Asetuksen 37 §:n 1 momentin 3 kohdassa olevaa säädösviittausta muutetaan siten, että se mahdollistaa tuen myöntämisen vuonna 2010 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisiin tukikohteisiin. Asetus tulee voimaan 14.10.2009. (MMM hallitussihteeri Mika Saari 160 52242)

Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä, annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Loviisan kaupungin saaristo-osa määrätään sellaiseksi muuksi alueeksi, johon voidaan soveltaa saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/1981) saaristokuntaa koskevia säännöksiä. Muutos perustuu valtioneuvoston päätökseen lakkauttaa Liljendalin, Loviisan, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kunnat ja muodostaa alueesta uusi Loviisa-niminen kaupunki 1.1.2010 lukien. Pernaja ja Ruotsinpyhtää ovat voimassa olevan asetuksen mukaan saaristo-osakuntia. Samalla asetuksen 2 §:ää muutetaan myös siten, että saaristo-osakunta Savonlinnan saaristo-osaa laajennetaan liittämällä siihen Hirvasranta-Ranta-Kaartilan alue ja Tervassaaren alue. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (TEM neuvotteleva virkamies Jorma Leppänen 010 60 64934)

Valtioneuvoston asetus Huoltovarmuuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Asetuksen 1 §:ssä säädetään keskuksen tehtävistä. Säännökseen lisätään väliaikaisesti uusi 10 a kohta siten, että Huoltovarmuuskeskus voi rahoittaa influenssa A(H1N1)v virustartunnan ehkäisemiseksi tarvittavien rokotteiden hankinnan. Väliaikaisen muutoksen perusteella Huoltovarmuuskeskus maksaa Suomen tilaamat rokotteet. Rokotetta on tilattu 5,3 miljoonaa annosta ja ne tulevat maahan tämän hetken tietojen perusteella 2009 lokakuun ja 2010 helmikuun välisenä aikana. Asetus tulee voimaan 12.10.2009 ja on voimassa 31.12.2010 saakka. (STM johtaja Pekka Järvinen 160 73800)

Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmään liittyvää laskennallista vahingon arvoa tarkistetaan. Arvo perustuu kolmen edellisen poronhoitovuoden aikana maksettujen poronlihan myyntiteuraiden keskihintoihin. Asetuksessa laskennallista arvoa tarkistetaan vastaamaan vuosien 2006–2008 mukaisia tilastoja. Näin otetaan huomioon poronlihan hinnan vuotuinen vaihtelu. Voimassa olevassa asetuksessa laskennallinen arvo on 449 euroa. Uusi arvo on 502 euroa, mikä on ainoa pykälään tehtävä muutos. Asetus tulee voimaan 30.10.2009. (YM ylitarkastaja Markus Tarasti 040 014 3927)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 8.10.2009 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä asiantuntijat Pohjoismaiden neuvoston 61. istuntoon Tukholmassa 27.–29.10.2009. Valtioneuvoston kanslia: ulkoasioiden alivaltiosihteeri Esko Hamilo, EU-asioiden neuvonantaja Anna-Mari Vimpari ja apulaistiedotuspäällikkö Päivi Paasikoski; ulkoasiainministeriö: virkamiessihteeri Päivi Nevala, lehdistöavustaja Sanni Grahn-Laasonen, yksikön päällikkö Ilkka Saarinen, yksikön päällikkö Jukka Siukosaari, pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön päällikkö Kim Luotonen, lähetystöneuvos Kristina Pingoud, lähetystöneuvos Caj Söderlund, ulkoasiainneuvos Birgitta Stenius-Mladenov, lähetystöneuvos Hans Ottelin, suurlähettiläs Alec Aalto, ministeri Bo Lindroos, lähetystösihteeri Katja Luopajärvi ja avustaja Pasi Kokkonen; puolustusministeriö: ministerin adjutantti Markku Viitasaari ja asiantuntija Heidi Kauppinen; opetusministeriö: valtiosihteeri Heljä Misukka, opetusneuvos Armi Mikkola, opetusneuvos Juha Arhinmäki, kulttuuriasiainneuvos Anna-Maija Marttinen ja johtaja Paula Tuomikoski; työ- ja elinkeinoministeriö: erikoistutkija Hannu Lipponen, ylitarkastaja Bettina Lemström ja ylitarkastaja Markku Kinnunen; sosiaali- ja terveysministeriö: sosiaali- ja terveysalan erityisasiantuntija Timo A. Tanninen, neuvotteleva virkamies Anne Eriksson ja ylitarkastaja Maria Waltari; ympäristöministeriö: kansliapäällikkö Hannele Pokka, ylijohtaja Pekka Jalkanen, kansainvälisten asiain neuvos Ann-Britt Ylinen ja suunnittelija Kaarina Huhtinen; eduskunta: ministeri Vapaavuoren eduskunta-avustaja Johanna Sipola; Pohjola-Norden ry: pääsihteeri Larserik Häggman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston Rajaestefoorumi: ministeri Ole Norrback. (UM ulkoasiainneuvos Christina Harttila 160 55327)

Päätös hyväksyä "Lissabon strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi - Suomen kansallisen toimenpideohjelman 2008–2010 täytäntöönpanoraportti 2009". Täytäntöönpanoraportti perustuu hallitusohjelmaan, valtiontalouden kehyksiin, hallituksen strategia-asiakirjaan, hallitusohjelman puolivälitarkistukseen sekä muiden hallituksen talouspoliittisten päätösten mukaisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Raportti perustuu Eurooppa-neuvoston maaliskuun 2009 päätelmiin ja komission yhdennettyihin suuntaviivoihin. (VM osastopäällikkö Jukka Pekkarinen 160 33191)

Päätös myöntää toimiluvat kanavanippuihin A, B ja C Digita Oy:lle ja hylätä Teracom AB:n hakemus. Toimiluvat myönnetään ajalle 1.9.2010–31.12.2016. Päätöksellä varmistetaan nykyisten digitaalisten televisiolähetysten näkyvyys. Toimilupien myöntäminen ei edellytä kansalaisilta uusien päätelaitteiden hankkimista tai muita toimia nykyisten televisiokanavien katsomiseen. (LVM neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 160 28150)

Päätös asettaa valtuuskunta ensimmäiseen globaaliin ministeritason konferenssiin tieliikenteen turvallisuudesta 19. ja 20.11.2009 Moskovassa ja oikeuttaa liikenne- ja viestintäministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on liikenneministeri Anu Vehviläinen, varapuheenjohtajat kansliapäällikkö Harri Pursiainen ja Suomen Moskovan suurlähettiläs Matti Anttonen sekä jäsenet osastopäällikkö, ylijohtaja Juhani Tervala liikenne- ja viestintäministeriö, yksikön päällikkö Silja Ruokola liikenne- ja viestintäministeriö, yksikön päällikkö Anneli Tanttu liikenne- ja viestintäministeriö, neuvotteleva virkamies Marjukka Vihavainen-Pitkänen liikenne- ja viestintäministeriö, kansainvälisten asioiden sihteeri Tuija Maanoja liikenne- ja viestintäministeriö, kääntäjä Ritva Riihimäki liikenne- ja viestintäministeriö, poliisiylitarkastaja Esko Ruokonen sisäasiainministeriö, liikkuvan poliisin päällikkö Kari Rantala sisäasiainministeriö, neuvotteleva virkamies Merja Söderholm sosiaali- ja terveysministeriö, ministerineuvos Marja Liivala Suomen Moskovan suurlähetystö, pääjohtaja Jukka Hirvelä Tiehallinto, liikenneturvallisuuspäällikkö Auli Forsberg Tiehallinto, kansainvälisten toimintojen projektipäällikkö Jukka Torniainen Tiehallinto, toimialajohtaja Kari Hakuli Ajoneuvohallintokeskus, toimitusjohtaja Matti Järvinen Liikenneturva ja liikennehallintopäällikkö Pekka Rintamäki Etelä-Suomen lääninhallitus. (LVM hallitussihteeri Susan Hindström 160 28556)

Päätös Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitustoiminnan yleisistä suuntaviivoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta. Valtioneuvoston 26.3.2009 vahvistamia Suomen Teollisuussijoitus Oy:n yleisiä suuntaviivoja muutetaan kohdan 3.3. osalta. Kohta 3.3. koskee ns. vakautusrahoitusohjelmaa ja sen käyttöedellytyksiä. Vakautusrahoitusohjelma on tarkoitettu elinkelpoisten, mutta yleisen suhdannetilanteen vuoksi vaikeuksiin joutuneiden yritysten pääomittamiseen. Lisäksi ohjelman tarkoituksena on ollut välttämättömien toimiala- ja rakennejärjestelyjen edistäminen. Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoituskohteena olevan yrityksen kokoluokkaa kuvaavaa työntekijärajaa nostetaan nykyisestä 1 000 hengestä 2 000 henkeen. Lisäksi yrityskohtainen enimmäissijoitusmäärä voi olla 15 miljoonaa euroa. Edellytyksenä edellä mainittujen rajojen korottamiselle on, että Teollisuussijoituksen hallitus toteaa, että yrityksen rahoitustarve voidaan arvioida tilapäiseksi ja poikkeukselliseksi ja yrityksellä arvioidaan olevan kannattavan toiminnan edellytykset, eikä kysymys ole ennen suhdannetilanteen heikentymistä alkaneesta rakennemuutoksesta. Tällöin yhtiö voi tehdä rahoitusohjelman puitteissa sijoituksia enintään 2 000 hengen yritykseen seuraavin edellytyksin: 1) yrityksen toiminnan turvaaminen on huoltovarmuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi strategisesti huomattavan tärkeätä; tai 2) yrityksen toiminnan turvaaminen on työttömyyden merkittävän kasvun estämiseksi tärkeätä ottaen huomioon muun muassa alueen yleinen työllisyystilanne ja toiminnan jatkuvuuteen liittyy kokonaisuutena arvioiden merkittävä kansallinen intressi. Päätös tulee voimaan 12.10.2009. (TEM johtaja Risto Paaermaa 010 60 63575)

Päätös myöntää toiminnanjohtaja Merja Merastolle ero Kuluttajaviraston johtokunnan jäsenen tehtävästä sekä nimittää hänen tilalleen professori Elisa Juholin johtokunnan 31.10.2012 päättyväksi toimikaudeksi. (TEM ylitarkastaja Anne Rothovius 010 60 63532)

Päätös asettaa työsuojeluneuvottelukunta toimikaudeksi 1.11.2009–31.10.2012 Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: osastopäällikkö, ylijohtaja Leo Suomaa (neuvotteleva virkamies Hanna-Mari Pekuri) sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: ylitarkastaja Tarja Nupponen (valvontajohtaja Markku Marjamäki) sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: työympäristöasiantuntija Raili Perimäki (apulaisjohtaja Marja Erkkilä) Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, asiantuntijalääkäri Kari Haring (lakimies Suvi Vilches) Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, työympäristöasiantuntija Erkki Auvinen (sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi) Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, lakimies Paula Ilveskivi (johtaja Hannu Saarikangas) Akava ry, asiantuntija Jyrki Hollmén (asiantuntija Katja Leppänen) Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry, asiantuntija Aki Sundell (asiantuntija Rauno Toivonen) Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry, neuvotteleva virkamies Päivi Lanttola (työmarkkina-analyytikko Mika Happonen) Valtion työmarkkinalaitos, työmarkkina-asiamies Markku Roiha (työvoimasuunnittelija Merja Rusanen) Kunnallinen työmarkkinalaitos, toimitusjohtaja Jorma Löhman (kehittämispäällikkö Tiina-Mari Monni) Työturvallisuuskeskus ja vanhempi asiantuntija Tuula Räsänen (aluejohtaja Rauno Hanhela) Työterveyslaitos. (STM vanhempi hallitussihteeri Antti Posio 160 72420)

Päätös nimittää työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston jäseneksi Kai Seikun tilalle kauppaneuvos Heikki Halkilahti ja Teija Andersenin tilalle hallituksen puheenjohtaja Mikko Merivirta 8.10.2009 lukien vakuutusrahaston hallintoneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.12.2010 saakka. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 160 73868)

Päätös myöntää agronomi Jukka Vihriälälle ero Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen puheenjohtajan tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen kansanedustaja Hannes Manninen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.12.2009 saakka. (STM ylitarkastaja Markus Seppelin 160 73828)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 8.10.2009 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 62/2009) eduskunnalle Euroopan unionin ja Japanin välisestä keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevasta sopimuksesta. Sopimuksen on tarkoitus perustua yhteistyöstä rikosasioissa jo tehtyihin instrumentteihin, erityisesti vuoden 1959 keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevaan Euroopan neuvoston yleissopimukseen ja sen lisäpöytäkirjoihin. Valtuutus Euroopan unionin ja Japanin välisen keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan sopimuksen neuvottelemiseksi hyväksyttiin 26. ja 27.2.2009 pidetyssä oikeus- ja sisäasiat neuvostossa. (OM lainsäädäntöneuvos Sanna Mikkola 160 67709)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 63/2009) eduskunnalle Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisestä sopimuksesta (rahaliikenteen sanomavälitystietojen luovuttaminen Yhdysvaltojen valtiovarainministeriölle terrorismin ja sen rahoittamisen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi - SWIFT). Sopimus koskee rahaliikenteen maksunvälitystietojen luovuttamista EU:sta Yhdysvaltojen valtiovarainministeriölle terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa varten. Sopimuksen tekeminen on tarpeen, jotta tietojen siirtoa voitaisiin jatkaa sen jälkeen kun maailmanlaajuinen pankkien välinen tiedonsiirtoverkko SWIFT luopuu vuoden 2009 alusta EU:n sisäisiä rahansiirtoja koskevien tietojen tallettamisesta Yhdysvaltoihin. Neuvottelijat eivät ole vielä saavuttaneet lopullista yksimielisyyttä sopimuksesta. (OM neuvotteleva virkamies Leena Rantalankila 160 67836)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 64/2009) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta yhteisössä ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta sekä komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaan liittyvien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (järjestelmäriskikomitea). Asetuksella kehitettäisiin makrovakauden valvontaa perustamalla Euroopan keskuspankkijärjestelmän yhteyteen erillinen finanssimarkkinoiden makrovalvonnasta vastaava elin, Euroopan järjestelmäriskikomitea (European Systemic Risk Board, ESRB). Sen tulisi estää systeemiriskien synty ja leviäminen, jotta sisämarkkinoiden toiminta ei häiriintyisi sekä taata, että finanssisektori voi osaltaan edistää vakaata talouskasvua. Tarvittaessa se voisi antaa suosituksia tai varoituksia havaitsemiensa riskien välttämiseksi. Päätöksellä annettaisiin Euroopan keskuspankille tehtäväksi taata järjestelmäriskikomitean sihteeristölle riittävät henkilöstö- ja muut resurssit. (VM lainsäädäntöneuvos Tuija Taos 160 33095)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 65/2009) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat). Ehdotetulla direktiivillä otetaan käyttöön yhdenmukaiset vaatimukset, joita sovelletaan vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja hoitaviin ja hallinnoiviin yhteisöihin. (VM neuvotteleva virkamies Irmeli Vuori 160 33013)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 8.10.2009 seuraavat nimitysasiat:

Lääninpoliisijohtaja, oikeustieteen kandidaatti Kauko Aaltomaa sisäasiainministeriön poliisiylijohtajan osastopäällikkönä virkaan 1.1.2010 lukien. (SM kansliapäällikkö Ritva Viljanen 160 42803)

Oikeustieteen kandidaatti Eeva-Liisa Pystynen maa- ja metsätalousministeriön hallitusneuvoksen virkaan 16.11.2009 lukien. (MMM kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen 160 53303)

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Kirsi Heinonen maa- ja metsätalousministeriön maatalousneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 16.10.2009–28.2.2010, kuitenkin enintään niin kauan kun virka vakinaisesti täytetään. Valtioneuvosto myönsi Heinoselle vastaavaksi ajaksi palkatonta virkavapautta hänen omasta neuvottelevan virkamiehen virastaan. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 160 53331)

Master of Science Tiina-Mari Martimo maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 16.10.2009–28.2.2010, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 160 53331)

Ylitarkastaja, diplomi-insinööri Laura Saijonmaa ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.11.2009 lukien. (YM hallitussihteeri Heidi Sederholm 040 014 3898)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 7.10.2009 seuraavia asioita:

Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen paikallishallintokustannuksiin kunnille maksettavan valtion korvauksen kokonaismäärän vahvistaminen 14 045 000 euroksi vuonna 2010. Korvauksen laskennallinen määrä vuonna 2010 olisi siten noin 10,89 euroa vuonna 2008 lomitettua päivää kohti. (STM apulaisosastopäällikkö Reija Väärälä 160 73773)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden tilaa selvittänyt raportti luovutettiin 6.10.2009 sisäasiainministeri Anne Holmlundille. Raportissa on kuvattu laajasti harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden tilaa ja esitetty useita kehittämisehdotuksia. Raportin on laatinut harvaan asuttujen alueiden turvallisuus -ohjaus- ja seurantaryhmä, jonka puheenjohtajana toimii sisäasiainministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen. Harvaan asutuilla alueilla kansalaisten kokema turvallisuuden tunteen määrä ei poikkea selvästi kaupunkiasujista. Turvattomuuden tunnetta herättää pelko palvelujen katoamisesta. Erityisesti poliisi ja Rajavartiolaitos koetaan tärkeiksi viranomaisiksi ja näiden viranomaisten palveluverkon harveneminen herättää kansalaisissa huolta. Seurantaryhmä suosittaakin harvaan asuttujen alueiden turvallisuustilanteen seuraamista jatkossa säännöllisesti. Raportti on osoitteessa http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/ 49B446A8EDFBE945C22576470025BB4B/$file/202009.pdf. Lisätietoja antavat kansliapäällikkö Ritva Viljanen, 09 160 42803 ja sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen 09 160 42211.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.