Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 40/2009

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 2.10.2009 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 168/2009 vp) Suomen ja Espanjan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen tasavalta ja Espanjan kuningaskunta ovat 9.6.2009 allekirjoittaneet sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa Suomen ja Espanjan välisessä yhteistyössä tarpeellisten arkaluonteisten tietojen suojaaminen. Sopimusta sovelletaan salassa pidettävien tietojen välittämiseen ja suojaamiseen Suomen ja Espanjan välillä ulko-, puolustus-, turvallisuus- ja teollisuusasioissa. Sopimusteksti pohjautuu pitkälti Suomen mallisopimukseen. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Esitys (HE 169/2009 vp) maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Maksupalvelulailla pannaan täytäntöön EU:n maksupalveludirektiivin eräät säännökset. Laki sisältää säännökset palveluntarjoajan velvollisuudesta antaa tietoja maksupalvelun käyttäjälle, maksupalveluja koskevan puitesopimuksen muuttamisesta ja päättämisestä, maksutapahtumien käynnistämisestä, toteuttamisesta ja toteuttamisajoista sekä arvopäivän määräytymisestä. Lakiin otetaan myös säännökset maksuvälineiden käyttöön liittyvistä maksupalvelun käyttäjän ja palveluntarjoajan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä palveluntarjoajan vastuusta oikeudettomasti ja virheellisesti toteutetuista sekä toteuttamatta jääneistä maksutapahtumista. Lain noudattamista valvovat Finanssivalvonta ja kuluttaja-asiamies. Maksupalvelulailla kumotaan tilisiirtolaki. Lisäksi tehdään maksupalvelulaista johtuvia seurannaismuutoksia kuluttajansuojalakiin ja viiteen muuhun lakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2010. (OM lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila 160 67719)

Esitys (HE 170/2009 vp) laeiksi kunnallisen eläkelain, kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 3 §:n ja valtion eläkelain muuttamisesta. Lakien tarkoituksena on parantaa nuorena työkyvyttömäksi tulevien työkyvyttömyyseläkkeen tasoa sekä estää eläkkeen pieneneminen työkyvyttömyyseläkkeen muuttuessa vanhuuseläkkeeksi. Osa-aikaeläkkeen alaikäraja korotetaan 60 vuoteen ja eläkkeen karttuminen osa-aikaeläkkeen ansionalenemasta poistetaan. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. Osa-aikaeläkettä koskevat muutokset tulisivat voimaan 1.1.2011. (VM hallitusneuvos Erik Strömberg 160 32204)

Esitys (HE 171/2009 vp) laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta. Arvonlisäverolakiin tehdään toisiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden elinkeinonharjoittajien Suomessa tekemiin hankintoihin sisältyvien arvonlisäverojen palautuksia koskevasta Euroopan yhteisön direktiivistä johtuvat muutokset. Direktiivillä on luotu sähköinen yhden yhteyspisteen järjestelmä nykyisen palautusmenettelyn nopeuttamiseksi ja yksinkertaistamiseksi. Yhteisön alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille suoritettavien arvonlisäverojen palautusmenettelyä koskevaa direktiiviä ei ole muutettu. Suomessa on sovellettu samaa palautusmenettelyä kaikkiin ulkomaalaisiin yrityksiin sijoittautumispaikasta riippumatta. Uusi sähköinen yhden yhteyspisteen palautusjärjestelmä ei koske yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneita yrityksiä, mutta niille maksettavien palautusten menettelyä koskevia arvonlisäverolain säännöksiä muutetaan muutoin tarpeellisilta osin vastaamaan ehdotettuja yhteisön alueelle sijoittautuneiden yritysten palautusmenettelyä. Samalla tehdään pieniä tarkistuksia arvonlisäverolain ulkomaalaisten yritysten veronpalautusoikeutta koskeviin säännöksiin. Arvonlisäverolakia muutetaan lisäksi siten, että ammattimaiseen kansainväliseen liikenteeseen käytettäviin ilma-aluksiin liittyvien tavaroiden ja palvelujen myynnin verottomuuden edellytyksiä tarkistetaan vastaamaan paremmin arvonlisäverodirektiivin säännöksiä. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (VM lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila 160 33171)

Esitys (HE 172/2009 vp) maksulaitoslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Maksulaitoslailla pannaan täytäntöön maksupalveluita sisämarkkinoilla koskeva direktiivi lukuun ottamatta sen maksupalveluita koskevia säännöksiä. Laissa säädetään oikeudesta tarjota maksupalveluita. Laki sisältää säännökset muun muassa maksulaitoksen toimiluvan myöntämisen edellytyksistä, maksulaitokselle sallitusta liiketoiminnasta, asiakasvarojen suojaamisesta ja maksulaitoksen pääomavaatimuksista. Lisäksi laissa säädetään edellytyksistä, joilla maksupalveluita voidaan tarjota ilman toimilupaa. Lain noudattamista valvoo Finanssivalvonta. Lisäksi säädetään laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa sekä maksulaitoksista annettavasta laista johtuvia seurannaismuutoksia muun muassa luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin, Finanssivalvonnasta annettuun lakiin sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annettuun lakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.11.2009. (VM lainsäädäntöneuvos Tuija Taos 160 33095)

Esitys (HE 173/2009 vp) laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta. Rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettua lakia muutetaan siten, että säännökset puun myyntitulosta sekä taiteilijan ja urheilijan henkilökohtaiseen toimintaan perustuvasta korvauksesta perittävästä lähdeverosta vastaavat Euroopan yhteisöjen oikeutta ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Rajoitetusti verovelvollisen Suomessa harjoitetusta metsätaloudesta saamaa tuloa verotetaan verotusmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä tuloverolakia soveltaen. Rajoitetusti verovelvollisen taiteilijan tai urheilijan Suomessa tai suomalaisessa aluksessa harjoittamasta henkilökohtaisesta toiminnasta saamasta korvauksesta peritään jatkossakin lähtökohtaisesti 15 prosentin lähdevero. Verovelvollisen vaatimuksesta tulosta voidaan kuitenkin vähentää välittömät kulut. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. Lakia sovellettaisiin lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen maksettaviin suorituksiin. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 160 33167)

Esitys (HE 174/2009 vp) laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta. Lakiin kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta on koottu valtiovarainministeriön hallinnonalalle eräin poikkeuksin nykyisistä hallinnonalakohtaisista valtionosuuksista yleinen valtionosuus, sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen, kuntien kulttuuritoimen ja asukaskohtaisesti rahoitetun taiteen perusopetuksen valtionosuudet. Esi- ja perusopetuksessa valtionosuusperuste muuttuu määräytyen oppilasmäärän sijasta kunnan 6-15-vuotiaiden määrän perusteella. Laissa säädetään esi- ja perusopetuksen järjestäjän oikeudesta saada kotikuntakorvaus oppilaan kotikunnalta. Valtionosuusjärjestelmän uusina osina ovat erityisen harvan asutuksen ja saaristoisuuden perusteella sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnille myönnettävät lisäosat. Yhdistettävissä valtionosuuksissa käytetään yhtä valtionosuusprosenttia. Laissa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammatillisen aikuiskoulutuksen ja ammattikorkeakoulujen sekä liikuntatoimen, nuorisotoimen, museoiden, teatterien ja orkestereiden, opetustuntikohtaisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan rahoitusjärjestelmä säilyy periaatteiltaan ja rakenteiltaan nykyisellään. Laissa säädetään myös eräiden perusopetuslain mukaisten toimintojen rahoituksesta. Perusopetuksen, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja yleisten kirjastojen rahoituksessa luovutaan perustamiskustannuksiin myönnettävistä erillisistä valtionosuuksista ja siirrytään valtionavustusjärjestelmään. Ammatillisen peruskoulutuksen tuloksellisuusrahoituksen osuutta laajennetaan nykyisestä. Toiminnan tuloksellisuus otetaan ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksen määräytymisperusteisiin. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa pääosin keskitetysti molempien akien mukaiset valtionosuudet ja –avustukset sekä muun rahoituksen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (VM lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu 160 32220)

Esitys (HE 175/2009 vp) laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisen toiminnan tarkoitusta ja tavoitteita, lain piiriin kuuluvien oppilaitosmuotojen tehtäviä ja oppilaitoksen ylläpitämisluvan sisällön määrittelyä muutetaan. Lakiin lisätään oppilaitosten yhteistyötä koskeva velvoite. Valtionavustusta koskevaa säännöstä muutetaan niin, että vapaan sivistystyön oppilaitoksille on mahdollista myöntää laatu- ja kehittämisavustusta. Ylimääräisten avustusten myöntäminen siirretään Opetushallitukselle. Lisäksi lakiin tehdään kuntien valtionosuusuudistuksesta johtuvia viittaussäännösten muutoksia sekä teknisluonteisia täsmennyksiä. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (OPM hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä 160 77271)

Esitys (HE 176/2009 vp) laeiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla sekä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta. Laki mahdollistaa laajakaistarakentamisen tukemisen valtion varoista. Laki sisältää säännökset tuen saannin edellytyksistä sekä toimivaltaisista tukiviranomaisista ja näiden tehtävistä. Myös maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annettua lakia muutetaan siten, että laajakaistahankkeita voidaan jatkossa tukea myös Euroopan yhteisöjen varoista pääosin samoin edellytyksin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (LVM lainsäädäntöneuvos Laura Vilkkonen 160 28391)

Esitys (HE 177/2009 vp) laiksi yhteistoiminta-asiamiehestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Yhteistoiminta-asiamies toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on valvoa yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja muiden henkilöstön osallistumisjärjestelmiä koskevien lakien noudattamista. Yhteistoiminta-asiamiehen ensisijaisena tehtävänä on antaa ohjeita lakien soveltamisesta. Hänellä on myös valtuudet antaa työnantajalle kehotus lainvastaisen menettelyn korjaamiseksi, saattaa asia esitutkintaan ja vaatia eräissä tapauksissa tuomioistuimelta uhkasakon asettamista. Henkilöstörahastojen valvonta ja henkilöstörahastorekisterin ylläpito siirtyvät myös yhteistoiminta-asiamiehen tehtäviksi. (TEM hallitusneuvos Raila Kangasperko 010 60 48935)

Esitys (HE 178/2009 vp) laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Julkisesta työvoimapalvelusta annetusta laista kumotaan työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ajalta maksettavaa koulutustukea koskevat säännökset. Työnhakijan mahdollisuuksia parantaa opiskelemalla työllistymisvalmiuksiaan parannetaan säätämällä julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa työttömyysetuudella tuettavasta työnhakijan omaehtoisesta opiskelusta. Sekä työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen että työnhakijan omaehtoisen opiskelun ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja ylläpitokorvausta. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden ja työttömyysetuudella tuetun työnhakijan omaehtoisen opiskelun ajalta maksettavaa ylläpitokorvausta korotetaan yhdellä eurolla ja työssäkäyntialueen ulkopuolella järjestettävien toimenpiteiden ja opiskelun ajalta maksettavaa korotettua ylläpitokorvausta kahdella eurolla. Työllistämistuen myöntämisestä työttömyyspäivärahaan oikeutetulle työelämävalmennuksen ajalta luovutaan. Työllistämistuen sijasta työelämävalmennuksen ajalta maksetaan työttömyyspäivärahaa ja ylläpitokorvausta. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (TEM ylitarkastaja Timo Meling 010 60 49084)

Esitys (HE 179/2009 vp) laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Työttömyysturvalakia, työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia, työttömyyskassalakia ja vuorotteluvapaalakia muutetaan. Muutokset ovat osa sosiaaliturvan uudistamiskomitean (SATA) ehdotuksia sosiaaliturvan keskeisistä linjauksista. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (STM hallitusneuvos Esko Salo 160 73180)

Esitys (HE 180/2009 vp) laeiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja lääkelain 54 a ja 54 e §:n muuttamisesta. Tupakkatuotteiden ja niiden tavaramerkkien esilläpito vähittäismyyntipaikassa kielletään. Tupakkatuotteita ei saa myydä eikä muutoin luovuttaa alle 18-vuotiaille, joilta myös kielletään tupakkatuotteiden maahantuonti ja hallussapito. Tupakkatuotteiden myyjälle säädetään 18 vuoden ikäraja. Tupakointikieltoja laajennetaan muun muassa lasten ja nuorten käytössä olevissa tiloissa ja ajoneuvoissa, asuinkiinteistöjen yhteisissä tiloissa, ulkotiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa ja hotellihuoneissa. Suussa käytettävän tupakan maahantuonti, myynti ja muu luovuttaminen kielletään, mutta sitä saa kuitenkin tuoda maahan omaa henkilökohtaista käyttöä varten matkatavarana rajoitetun määrän. Tupakkatuotteiden vähittäismyynti automaattisesta myyntilaitteesta kielletään. Tupakan myyntirikoksen rangaistusasteikko on sakko tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Myyntirikoksena rangaistavaksi säädetään tupakkatuotteen tai tupakointivälineen myyminen, muu vastiketta vastaan luovuttaminen taikka välittäminen alle 18-vuotiaalle sekä suussa käytettävän tupakkatuotteen myyminen, muu vastiketta vastaan luovuttaminen tai välittäminen. Tupakkatuotteen maahantuonti alle 18-vuotiaana sekä suussa käytettävän tupakkatuotteen lain vastainen maahantuonti on rangaistavaa tupakkatuoterikkomuksena. Lisäksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain nimike muutetaan tupakkalaiksi samalla, kun tavoitesäännös uudistetaan. Lääkelakia muutetaan siten, että nikotiinivalmisteita voidaan kauppojen, kioskien ja huoltoasemien lisäksi myydä myös ravitsemisliikkeissä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2010. Tupakkatuotteiden esilläpitoa koskevalle kiellolle samoin kuin hotellihuoneiden tupakointirajoituksille säädettäisiin kuitenkin kahden vuoden siirtymäaika. Tupakan myynti automaattisesta myyntilaitteesta kiellettäisiin neljän vuoden siirtymäajalla. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 160 73787)

Esitys (HE 181/2009 vp) laeiksi vakuutusyhdistyslain, merimieseläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta. Vakuutusyhdistyslakia, merimieseläkelakia ja maatalousyrittäjän eläkelakia muutetaan. Lakeihin tehdään ne yleiset yhteisöoikeudelliset muutokset, jotka ovat tarpeen johtuen uudesta osakeyhtiölaista ja sen pohjalta toteutetusta uudesta vakuutusyhtiölaista. (STM hallitusneuvos Juhani Turunen 160 74470)

Esitys (HE 182/2009 vp) laeiksi sairausvakuutuslain 8 ja 12 luvun sekä opintotukilain 6 §:n muuttamisesta. Opintotuen ja sairauspäivärahan keskinäistä ensisijaisuutta muutetaan siten, että sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha estävät opintotuen myöntämisen. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan opintorahan saaminen estää sairauspäivärahan myöntämisen. Opintotuen lakkauttamisen jälkeen opiskelija siirtyy opintotuen asumislisän piiristä yleisen asumistuen piiriin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2010. Lakeja sovellettaisiin, kun opiskelijan työkyvyttömyys alkaa 1.8.2010 tai sen jälkeen. (STM lakimies Pekka Humalto 160 73914)

Esitys (HE 183/2009 vp) laiksi perhehoitajalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Perhehoidon kulu- ja käynnistämiskorvausten sekä perhehoitajan ja kunnan tai kuntayhtymän kesken solmitussa toimeksiantosopimuksessa sovittujen korvausten määrät ovat sidottuja elinkustannusindeksiin. Ennakkoarvioiden mukaan vuoden 2010 elinkustannusindeksin pistelukua joudutaan hintatason alentumisen vuoksi alentamaan. Korvausten määrien alentumisen estämiseksi perhehoidon kulu- ja käynnistämiskorvausten määräytymisen perusteena käytetään vuonna 2010 poikkeuksellisesti samaa elinkustannusindeksin pistelukua kuin vuonna 2009. Pisteluku on 1750. Korvausten määriin ei tule vuoden 2010 alusta siten indeksitarkistuksesta aiheutuvia muutoksia. Perhehoidosta maksettavien palkkioiden määräytymisperusteisiin ei tehdä muutoksia. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. Laki olisi voimassa 31.12.2010 saakka. (STM hallitussihteeri Hanna Kiiskinen 160 73217)

Esitys (HE 184/2009 vp) laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin annetun lain muuttamisesta. Suhdanneluonteisten avustusten myöntämistä koskevan lain voimassaoloaikaa jatketaan vuoden 2010 loppuun. Vuoden alusta maaliskuun loppuun voidaan avustuksia myöntää samoihin toimenpiteisiin kuin vuonna 2009. Huhtikuun alusta 2010 vuoden 2010 loppuun avustuksia myönnetään asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin sekä toimille, joilla otettaisiin käyttöön uusiutuvia energialähteitä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (YM asuntoneuvos Riitta Kimari 040 0143866)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 2.10.2009 seuraavat kansainväliset asiat:

Madridin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Markku Keinäsen sivuakkreditointi Andorraan, New Delhin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Terhi Hakalan sivuakkreditointi Bhutaniin ja Malediiveille, Sofian suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Tarja Laitiaisen sivuakkreditointi Kosovoon, Bernin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Alpo Rusin sivuakkreditointi Liechtensteiniin, Pariisin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuven sivuakkreditointi Monacoon ja Pekingin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Lars Backströmin sivuakkreditointi Mongoliaan. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 160 55400)

Marcus Laurentin vapauttaminen 2.10.2009 alkaen Pysyvän välitystuomioistuimen jäsenyydestä ja oikeuspäällikkö Päivi Kaukorannan nimittäminen Pysyvän välitystuomioistuimen jäseneksi samasta ajankohdasta alkavaksi kuuden vuoden toimikaudeksi. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

Suurlähettiläs Tiina Myllyntaustan tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Marjaana Sallin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön sihteeristön välinen meteorologiayhteistyön valmisteluvaiheesta eteläisessä Afrikassa tehty sopimus ja sanotun sopimuksen hyväksyminen. (UM lähetystöneuvos Jorma Suvanto 160 56235)

Ylijohtaja Eero Lavosen tai hänen estyneenä ollessaan kaupallinen neuvos Arto Kosken valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen, Saksan liittotasavallan ja Amerikan Yhdysvaltojen välinen sopimus pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelusta. (PLM vanhempi hallitussihteeri Tarja Jaakkola 160 88257)

Suurlähettiläs Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuven tai hänen estyneenä ollessaan sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Gibraltarin hallituksen välinen sopimus veroasioita koskevista tiedoista. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 160 33167)

Pääministeri Matti Vanhasen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Kirsti Eskelisen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Turkin tasavallan välinen sopimus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi sekä siihen kuuluva pöytäkirja. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 160 33167)

Suurlähettiläs Glen Lindholmin tai hänen estyneenä ollessaan sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Cookinsaarten hallituksen välinen sopimus veroasioita koskevista tiedoista. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 160 33167)

Suurlähettiläs Glen Lindholmin tai hänen estyneenä ollessaan sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Samoan hallituksen välinen sopimus veroasioita koskevista tiedoista. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 160 33167)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 1.10.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kulttuuritoimen sekä vapaan sivistystyön keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2010. Asetuksella säädetään opetustoimen ja kirjaston keskimääräiset yksikköhinnat vuodelle 2010. Opetusministeriö määrää yksikköhinnat siten, että ne yhteenlaskettuina vastaavat keskimääräisten yksikköhintojen perusteella laskettavia euromääriä. Vuoden 2010 keskimääräiset yksikköhinnat on laskettu kuluvan vuoden keskimääräisten yksikköhintojen pohjalta, jotka puolestaan ovat lasketut vuoden 2005 toteutuneiden kustannusten perusteella. Kustannustason arvioituna muutoksena vuodesta 2009 vuoteen 2010 on käytetty 2,6 prosenttia. Valmisteilla olevan kuntien valtionosuusjärjestelmän muutoksen vaikutus asetuksen soveltamiseen on otettu huomioon uudistukseen sisältyvän opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettavan lain voimaantulosäännöksessä. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (OPM hallitusneuvos Marjatta Lindqvist 160 77219)

Valtioneuvoston asetus paikkatieto-infrastruktuurista. Paikkatietoinfrastruktuurista annetulla lailla (421/2009) on pantu täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta. Asetuksella täydennetään lain säännöksiä sen soveltamisalaan kuuluvista paikkatietoaineistoista, aineistoja koskevien metatietojen liittämisestä yleiseen hakupalveluun, Maanmittauslaitoksen vastuulla olevista tukipalveluista, paikkatietoasiain neuvottelukunnan kokoonpanosta ja tehtävistä, seurantatietojen toimittamisesta sekä paikkatietoa hallinnoivaa viranomaista koskevista määräajoista. Asetus tulee voimaan 12.10.2009. (MMM lainsäädäntöneuvos Tuire Taina 160 53285)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 30.9.2009 seuraavat päätökset:

Päätös antaa eduskunnalle tiedonanto vaalirahoitukseen liittyvistä kysymyksistä. Tiedonanto on osoitteessa http://valtioneuvosto.fi/toiminta/selonteot/selonteot/fi.jsp?oid=271548.(VNK valtiosihteeri Risto Volanen 160 22006)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 1.10.2009 seuraavat päätökset:

Päätös nimetä tohtori Olli Rehn jäsenehdokkaaksi seuraavaksi nimitettävään Euroopan komissioon sen toimikaudeksi. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Kare Halonen 160 22180)

Päätös myöntää Patria Land & Armament Oy:lle maastavientilupa Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin. Maastavientiluvan perusteella Patria Land & Armament Oy saa viedä maasta 31.12.2013 mennessä Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin 120 mm Patria Nemo kranaatinheitinjärjestelmiä varaosineen, 8 kappaletta. Tuotteiden loppukäyttäjä on Yhdistyneiden arabiemiirikuntien puolustusvoimat. (PLM asiantuntija Sanna Poutiainen 160 88291)

Päätös myöntää Patria Land & Armament Oy:lle maastavientilupa Kroatiaan. Maastavientiluvan perusteella Patria Land & Armament Oy saa viedä maasta 31.12.2014 mennessä Kroatiaan AMV 8x8 panssaroituja pyöräajoneuvoja, 6 kappaletta ja AMV 8x8 panssaroidun pyöräajoneuvon osakokoonpanoja, 36 kappaletta. Tuotteiden loppukäyttäjä on Kroatian puolustusministeriö. (PLM asiantuntija Sanna Poutiainen 160 88291)

Päätös myöntää sosionomi, ylempi AMK Pirjo Väänäselle ero sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan muutoksenhakijoiden olosuhteiden tuntemusta edustavan jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen yhteiskuntatieteiden maisteri Katja Veirto 1.10.2009 lukien lautakunnan 31.12.2013 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Tiina Muinonen 160 74412)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 2.10.2009 seuraavat päätökset:

Periaatepäätös nuorten tunnustuspalkinnoista. Tarkoituksena on käynnistää valmistelu niin, että vuonna 2010 jaetaan 10 tunnustuspalkintoa nuorille luovasta ja menestyksellisestä toiminnasta. Tunnustuspalkinnon suuruus olisi 50 000 euroa ja se myönnettäisiin hakemuksetta. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (OPM ylijohtaja Riitta Kaivosoja 160 77053)

Päätös Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) varojen ja valtion rahoitusosuuden jakamisesta työ- ja elinkeinokeskuksille sekä vuoden 2009 I lisätalousarviossa menomomentille osoitetun 200 000 euron käyttöoikeuden myöntämisestä. Työ- ja elinkeinokeskuksille jaetaan vuoden 2009 talousarviosta alueellisia käyttöoikeuksia 1 460 000 euroa Euroopan kalatalousrahaston rahoitusosuutena ja valtion rahoitusosuutena 1 997 000 euroa käytettäväksi Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman mukaisiin toimenpiteisiin. Hämeen työ- ja elinkeinokeskukselle jaetaan 200 000 euroa valtion rahoitusosuutta Lahden kaupungin Niemen satamaan hoitokalastussaaliin vastaanotto- ja alkukäsittelypisteen rahoittamiseen. (MMM vanhempi hallitussihteeri Heidi Aliranta 160 53379)

Periaatepäätös Selkämeren kansallispuiston perustamisesta. Selkämeren alueelle perustetaan luonnonsuojelulain 10-11 §:ssä tarkoitettu kansallispuisto. Perustettava Selkämeren kansallispuisto täydentää merkittävällä tavalla Suomen merialueiden suojelualueiden verkostoa ja on yksi Itämeren suojelua edistävistä toimenpiteistä. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (YM ylijohtaja Timo Tanninen 040 531 9335)

Päätös määrätä Suomen kestävän kehityksen toimikunnan uudet jäsenet 31.12.2012 päättyvälle toimikaudelle. Uudet jäsenet: työministeri Anni Sinnemäki (puheenjohtaja), puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi Saamelaiskäräjät, osastopäällikkö Jorma Julin ulkoasiainministeriö, kansliapäällikkö Hannele Pokka ympäristöministeriö, asiantuntija Kaisa Auvinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja ympäristösuunnittelija Lotta Ruokanen Allianssi ry.; uudet varajäsenet: jäsen Pekka Aikio Saamelaiskäräjät, vastaava ekonomisti Simo Pinomaa Elinkeinoelämän keskusliitto EK, asiamies Tiina Toivonen Suomen Yrittäjät, pääsihteeri Liisa Rohweder WWF Suomi ja vararehtori Teemu Kokko Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto. (YM ympäristöneuvos Sauli Rouhinen 050 565 8394)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 1.10.2009 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 58/2009) eduskunnalle ehdotuksista neuvoston päätöksiksi (riidanratkaisua koskevat pöytäkirjat, Euro-Välimeri -sopimukset assosioinnista). Neuvosto valtuutti 24.2.2006 komission käynnistämään neuvottelut seuraavien Välimeren alueen kumppaneiden kanssa Euro–Välimeri-asso-siaatiosopimusten kauppamääräyksiä koskevan riitojenratkaisumenettelyn perustamiseksi: Algeria, Egypti, Israel, Jordania, Libanon, Marokko, palestiinalaishallinto ja Tunisia. Komissio kävi neuvotteluja yhdessä kaikkien osapuolten kanssa vuoteen 2008, jolloin siirryttiin kahdenvälisiin neuvotteluihin. Tunisian osalta komissio on saanut päätökseen neuvottelut riitojenratkaisumenettelyn käyttöönottoa koskevasta sopimuksesta, joka toteutetaan pöytäkirjan muodossa. Pöytäkirjateksti parafoitiin Marseillessa 2.7.2008 pidetyssä Euro–Välimeri-kauppaministerikokouksessa. Pöytäkirja on tarkoitus allekirjoittaa aikaisintaan lokakuussa. Libanonin kanssa riitojenratkaisua koskeva pöytäkirjateksti puolestaan parafoitiin 15.7.2009. Muiden maiden kanssa neuvottelut ovat edenneet hitaammin. (UM lähetystöneuvos Helena Tuuri 160 56538)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 59/2009) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY muuttamisesta kaupankäyntivarastoa ja uudelleenarvopaperistamista koskevien pääomavaatimusten sekä palkka- ja palkkiopolitiikan valvontamenettelyn osalta (luottolaitosten palkkiodirektiivi). Direktiivillä kiristettäisiin luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2006/48/EY (luottolaitosdirektiivi) sekä sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2006/49/EY (vakavaraisuusdirektiivi) sisältyviä, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten pääomavaatimuksen laskemista koskevia määräyksiä kaupankäyntivarastoon sisältyvien ja uudelleenarvopaperistettujen omaisuuserien osalta. Direktiivissä asetettaisiin lisäksi luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sitova velvoite noudattaa palkka- ja palkkiopolitiikkaa, joka on sopusoinnussa moitteettoman ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa sekä edistää sitä. Palkka- ja palkkiopolitiikan laadullinen valvonta sisällytettäisiin osaksi vakavaraisuusdirektiivin mukaista riskien hallinnan valvontamenettelyä, jonka mukaisesti valvontaviranomainen voi asettaa valvottavalle lisäpääomavaatimuksen, jos valvottavan riskien hallinnassa on merkittäviä laadullisia puutteita. Direktiivin liitteeseen ehdotetaan sisällytettäväksi luettelo niistä yleisistä periaatteista, jotka valvottavien palkka- ja palkkiopolitiikan tulee täyttää. (VM lainsäädäntöneuvos Tuija Taos 160 33095)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 60/2009) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja direktiivin 2004/67/EY kumoamisesta (kaasunsaannin turvaamisasetus). Asetuksella pyritään varmistamaan kaasun sisämarkkinoiden toiminta määrittelemällä selkeästi eri toimijoiden vastuualueet ja luomalla menetelmä, jolla sekä ennaltaehkäiseviä toimia että konkreettisissa toimitushäiriötilanteissa toteutettavia toimia voidaan koordinoida jäsenvaltioiden ja yhteisön tasolla. (TEM ylitarkastaja Mauri Valtonen 010 60 64814)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 2.10.2009 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 61/2009) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (vanhempainvapaasopimuksen uudistaminen). Euroopan yhteisöjen komissio antoi 30.7.2009 ehdotuksen neuvoston direktiiviksi BusinessEuropen, UEAPMEn, CEEP:n ja EAY:n tekemän vanhempainvapaata koskevan tarkistetun puitesopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 96/34/EY kumoamisesta. Sopimuksen ja direktiiviehdotuksen tavoitteena on saattaa ajan tasalle nykyiset eurooppalaiset vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat vanhempainvapaan myöntämistä työntekijöille, joilla on pieniä lapsia, sekä ajantasaistaa tällaisten työntekijöiden suojaa työsuhteessa. Vanhempainvapaasopimuksella otetaan käyttöön useita mukautuksia, mutta säilytetään nykyisen sopimuksen pääperiaatteet. Sopimuksessa vahvistetaan yleiset periaatteet vanhempainvapaasta ja jätetään jäsenvaltioille päätäntävalta säännöistä, joilla periaatteet pannaan täytäntöön kunkin jäsenvaltion työmarkkinoiden mukaan. Uusi sopimus, jossa säilyy yksilöllinen oikeus vanhempainvapaaseen, pidentää vanhempainvapaan vähintään kolmesta neljään kuukauteen. Yksi kuukausi ei ole siirrettävissä toiselle vanhemmalle, jotta vanhempia kannustettaisiin tasapuolisempaan vanhempainvapaan käyttöön. (TEM vanhempi hallitussihteeri Seija Jalkanen 010 60 48952)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 1.10.2009 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto määräsi toimitusjohtaja Heikki Pohjan sovittelijaksi ja osastopäällikkö Leo Suomaan sovittelijaksi ja valtakunnansovittelijan sijaiseksi 1.10.2009 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. (TEM henkilöstöjohtaja Mikko Salmenoja 010 60 47986)

Filosofian maisteri Jari Keinänen sosiaali- ja terveysministeriön johtajan virkaan 15.10.2009 lukien. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

Varatuomari Jaana Huhta sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virkaan 1.11.2009 lukien. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

Valtioneuvosto myönsi Katriina Lehtipurolle palkatonta virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston apulaisosastopäällikön virasta 15.10.2009-31.1.2010. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 160 73797)

Valtiotieteiden maisteri Antero Kiviniemi sosiaali- ja terveysministe-riön johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 15.10.2009-31.1.2010, kuitenkin enintään apulaisosastopäällikkö Katriina Lehtipuron virkavapauden ajaksi ja enintään kunnes ministeriön vakuutusosaston mahdollinen organisaatiouudistus on tullut voimaan. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 160 73797)

Valtioneuvosto päätti 2.10.2009 seuraavat nimitysasiat:

Lähetystöneuvos Pirkko Hämäläinen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan, lähetystöneuvos Heidi Schroderus-Fox (New York/YK-edustusto) ulkoasiainhallinnon ulko-asiainneuvoksen virkaan, lähetystöneuvos Marja Rislakki (Bryssel/EU-edustusto) ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan, lähetystöneuvos Antti Rytövuori (Rabat) ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan, lähetystöneuvos Matti Lassila (Abu Dhabi) ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan, lähetystöneuvos Timo Kantola ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan, ulkoasiainsihteeri Jouni Laaksonen (Wien/ETYJ-edustusto) ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan, ulkoasiainsihteeri Timo Olkkonen (Bryssel/EU-edustusto) ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan, ulkoasiainsihteeri Mikko Hautala ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan, ulkoasiainsihteeri Tanja Grén ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan, ulkoasiainsihteeri Janne Jokinen ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan, ulkoasiainsihteeri Sannamaaria Vanamo ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan, ulkoasiainsihteeri Virpi Kankare (Addis Abeba) ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan, ulkoasiainsihteeri Pasi Pöysäri ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan, ulkoasiainsihteeri Päivi Alatalo ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan, ulkoasiainsihteeri Sari Rautio ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan, ulkoasiainsihteeri Teemu Turunen ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan, ulkoasiainsihteeri Jaakko Lehtovirta ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan 1.11.2009 lukien ja ulkoasiainsihteeri Kalle Kankaanpää ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan 1.11.2009 lukien. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 160 55400)

Valtioneuvosto antoi erivapauden lähetystöneuvos, valtiotieteen kandidaatti Bo Bengt Lindroosille ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran kelpoisuusvaatimuksista sekä nimitti hänet ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.11.2009 lukien. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 160 55400)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 30.9.2009 seuraavia asioita:

Helsingin Ilmalassa sijaitsevan ja tällä hetkellä valtiovarainministeriön omistajahallinnassa olevan kiinteistövarallisuuserän siirtäminen Senaatti-kiinteistöjen hallintaan. Kiinteistövarallisuus on tullut valtiovarainministeriön hallintaan 30.6.2009 lukien Ratahallintokeskukselta, ja se koostuu useista eri määräaloista yhteispinta-alaltaan noin 54 306 m2. Alueet on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty rata-alueiksi, mutta vireillä olevan asemakaavamuutoksen myötä ne tulevat muuttumaan katu-, puisto- ja korttelialueiksi. Omaisuuden käyväksi siirtoarvoksi esitetään yhteensä 2,77 miljoonaa euroa. Omaisuus merkitään Senaatti-kiinteistöjen taseeseen 1.10.2009 lukien lainaehdoin annetuksi vieraaksi pääomaksi. (VM hallitussihteeri Ilkka Koponen 160 33018)

Valtion taidemuseon oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus koskien Valtion taidemuseon käyttöön osoitettavia yhteensä 2 550 htm2:n teosvarastotiloja Espoon Mäkkylässä (Vermo). Hankkeen kokonaislaajuus on 2 550 hm2, käsittäen Vermon nykyisen 800 hm2:n laajuisen varaston peruskorjauksen sekä 1750 hm2:n laajuisen uudisosan rakentamisen. Vuokrauksen alkamisajaksi on arvioitu marraskuu 2010, ja sopimuksen kesto on 14 vuotta. Hankkeen vuokrakustannus on noin 435 000 euroa vuodessa. (OPM rakennusneuvos Tuulikki Terho 160 77345)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 29.9.2009

Hallitukselta mittavia toimia metsäalan kilpailukyvyn turvaamiseksi

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi tiistaina 29. syyskuuta hallituksen toimia metsäsektorin kilpailukyvyn ja toimintaedellytyksien kehittämiseksi.

Hallitus huolehtii metsäteollisuuden energiaverotuksen tason kilpailukykyisyydestä tärkeimpiin kilpailijamaihin nähden energiaveroleikkuria kehittämällä. Uudistettu veroleikkuri pyritään ottamaan käyttöön vuoden 2011 alusta lukien. Tämän lisäksi varmistetaan energian saatavuus.

Puutuotealan kasvua tuetaan laajoilla kehittämishankkeilla, joiden painopistealueina ovat puutuotealan markkinointi ja kansainvälisen liiketoiminnan kasvattaminen sekä tuotekehitys.

Bioenergiahankkeita edistetään uuden teknologian ja metsäteollisuuden uusien tuotteiden kehittämishankkeilla sekä puuenergiaa käyttävien laitosinvestointien energiatuella. Lisäksi energiapuun korjuun ja haketuksen kasvavien tavoitteiden mukaista tukea lisätään.

Näille heti käynnistettäville toimenpiteille on rahoitus joko erikseen varattu vuoden 2010 budjettiin tai se voidaan kohdentaa käytettävissä olevista määrärahoista. Yhteensä edellä mainittuihin metsäalan kilpailukyvyn edistämistoimiin käytetään jo ensi vuonna noin 60-80 miljoonaa euroa.

Lisäksi hallitus pyrkii uudistamaan alan rakenteita pitempiaikaisemmilla toimilla. Erityishuomiota kiinnitetään puumarkkinoiden toimivuuteen puunhankinnan ja raakapuun hinnanvaihtelujen tasaamiseksi.

Tämä edellyttää puumarkkinoille uusia toimintamalleja, metsätilojen keskikoon kasvattamista, metsien käsittelymenetelmien hallittua monipuolistamista, kuljetustiestön ja muun infrastruktuurin kehittämistä sekä uusiutuvista luonnonvaroista tuotettujen tuotteiden asettamista etusijalle julkisissa hankinnoissa.

- Lähes 200 000 henkeä työllistävän metsäalan kotimainen kilpailukyky on viime vuosina usean eri tekijän yhteisvaikutuksesta heikentynyt suhteessa kilpailijamaihin. Nyt päätetyillä toimilla hallitus vastaa haasteeseen vahvistamalla metsäalan lupaavia näkymiä kehittyä uuden biotalouden veturiksi ja lisäksi kehittämällä puutuotetoimialan kasvuedellytyksiä. Jatkossa alan teollisuuden rooli luonnonvarojen jalostajana monipuolistuu muun muassa energiatuotteissa, biokemikaaleissa, biokomposiiteissa ja rakentamisessa, korostaa metsäalan kilpailukykytoimenpiteet talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle esitellyt elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen.

- Metsäteollisuuden tulevaisuus on hyvinvoinnillemme erittäin tärkeä asia. Energian hinta on Suomen metsäteollisuudelle kilpailuetu. Tämän kilpailuedun säilyttämiseen tähtää myös energiaveroleikkurin kehittäminen. Energian hintaan vaikuttaa myös energian saatavuus, mikä on tulevilla päätöksillä turvattava, toteaa valtiovarainministeri Jyrki Katainen.

- Maa- ja metsätalousministeriö huolehtii erityisesti metsätalouden kannattavuudesta osana metsäsektorin kehittämistä. Nyt hyväksytyt toimet tukevat tätä vahvasti. Metsäalan uudistuksen yhteydessä on erittäin tär-keää, että saatavilla on osaavaa työvoimaa ja riittävä tutkimusrahoitus, jossa opetusministeriön rooli on keskeinen. Nämä toimet ovat mukana Kansallisessa Metsäohjelmassa 2015, painottaa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila.

Lisätietoja: elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, p. 010 60 63500, maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila, p. (09) 160 53300, valtiosihteeri Velipekka Nummikoski, p. 050 506 5588, strateginen johtaja Juha Ojala, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 050 413 5515

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Oikeusministeriö julkisti 1.10.2009 muistion vuoden 2008 kunnallisvaaleissa toteutetusta sähköisen äänestyksen kokeilusta. Muistion mukaan sähköisen äänestyksen kokeilu ei kokonaisuutena arvioiden onnistunut, koska äänestys keskeytyi 232 käyttäjältä ja korkein hallinto-oikeus määräsi vaalit uusittavaksi. Muistiossa ei oteta kantaa siihen, tulisiko sähköisen äänestyksen kokeilua jatkaa tulevaisuudessa vai ei. Kanta muodostetaan lausuntokierroksen jälkeen. Muistiossa korostetaan muun muassa, että tietoliikenneyhteyksien moitteeton toiminta on tärkeää sähköisessä äänestyksessä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää äänestysjärjestelmän käyttäjäystävällisyyden suunnitteluun ja testaamiseen. Raportti on osoitteessa http://www.om.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Uutiset/1247667219502. Lisätietoja antaa erityisavustaja Johanna Hautakorpi, p. 09 160 67506, työ- ja elinkeinoministeriö.

Syöttötariffityöryhmä luovutti 29.9.2009 loppuraporttinsa elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle. Työryhmä ehdottaa, että Suomessa otettaisiin käyttöön markkinaehtoinen takuuhintajärjestelmä. Ehdotukset koskevat tuulivoimalla ja biokaasulla tuotettua sähköä. Järjestelmässä sähköntuottajat osallistuisivat sähkömarkkinoille. Järjestelmä poistaisi tuottajalta sähkön hintariskin miltei kokonaan tariffin keston ajalta. Työryhmän mukaan syöttötariffin taso määriteltäisiin hallinnollisesti. Jatkovalmistelussa työ- ja elinkeinoministeriö selvittää, miten tariffin tason määrittely kilpailuttamalla voitaisiin toteuttaa. Raportti on osoitteessa http://lato.poutapilvi.fi/p4_tem/files/24645/Sy_tt_tariffity_ryhm_n_loppuraportti_29-09-09.pdf. Lisätietoja antavat teollisuusneuvos Petteri Kuuva, p. 010 60 64819, ylitarkastaja Pekka Tervo, p. 010 60 64796 ja hallitusneuvos Anja Liukko, p. 010 60 62078, työ- ja elinkeinoministeriö.

Kaupan sijainnin ohjauksen arviointityöryhmä luovutti 25.9.2009 mietintönsä asuntoministeri Jan Vapaavuorelle. Työryhmä korostaa seudullisen suunnittelun merkitystä isoissa kaupan hankkeissa. Työryhmä ehdottaa, että maakuntakaavoissa määriteltäisiin sijainnin ohella myös kaupan suuryksiköiden enimmäiskoko. Muutoksella parannettaisiin seudullisia pelisääntöjä palveluverkon kehittämisessä ja vähennettäisiin kuntien keskinäistä epätervettä kilpailua kauppapaikoista. Lisäksi työryhmä ehdottaa muun muassa, että kaupan ohjauksen periaatteet kirjataan nykyistä selkeämmin lainsäädäntöön. Raportti on osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=109021&lan=fi. Lisätietoja antavat yli-insinööri Antti Irjala, p. 0400 143 973 ja yliarkkitehti Katri Tulkki, p. 0400 143 968, ympäristöministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.