Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 39/2009

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 24.9.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 23 §:n muuttamisesta. Kasvihuonetuotannon tuen taso korotettaan 0,5 euroa neliömetriltä sekä lyhyen että pitkän viljelykauden tuotannon osalta. Asetus tulee voimaan 30.9.2009. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 160 52793)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. 3 §:n 2 momentissa säädettyä tukikerrointa muutetaan. Uusi tukikerroin on 0,983. Tukikerrointa on tarpeellista muuttaa, koska hyväksyttävien hakemusten perusteella myönnettävän LFA-lisäosan ja luonnonhaittakorvaussitoumusten perusteella maksuun tulevan luonnonhaittakorvauksen yhteismäärä koko maan tasolla ei saa ylittää keskimäärin 250 euroa hehtaarilta tukitasoa. Asetus tulee voimaan 30.9.2009. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 160 52229)

Valtioneuvoston asetus Huoltovarmuuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Laitoksen hallituksen käytännön työskentelyedellytykset päätösvaltaisuuden osalta vahvistetaan. Asetus tulee voimaan 1.10.2009. (TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen 010 60 63523)

Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta. Asetukseen lisätään säännös, jossa määritellään vapaaehtoisten influenssa A alatyypiltä (H1N1)v suojaamiseksi tarkoitettujen rokotusten antamisjärjestys. Rokotukset annetaan eri väestöryhmille seuraavassa järjestyksessä: 1) infektiopotilaiden tai infektioalttiiden potilaiden välittömään hoitoon ja kuljetukseen liittyvä terveyden- ja sosiaalihuollon henkilöstö sekä apteekkien asiakaspalvelutehtävissä toimiva henkilöstö, 2) raskaana olevat naiset, 3) sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvat 6 kuukautta täyttäneet alle 65-vuotiaat, 4) riskiryhmään kuulumattomat 6 kuukautta täyttäneet alle 3-vuotiaat, 5) riskiryhmään kuulumattomat 3–24 vuotiaat sekä varusmiehet, 6) sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvat 65 vuotta täyttäneet ja 7) 25 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat painottaen rokotusten aloittamista nuoremmista ikäryhmistä. Asetus tulee voimaan 25.9.2009 ja on voimassa 31.5.2010 saakka. (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 160 73854)

Valtioneuvoston asetus eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista annetun asetuksen 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Vuotta 2010 koskevien uusien terveyden edistämiseen kohdistuvien hankkeiden hakuaikaa jatketaan 31.10.2009 saakka. Asetus tulee voimaan 25.9.2009 ja on voimassa 31.1.2010 saakka. (STM ylitarkastaja Markus Seppelin 160 73828)

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella täsmennetään nykyisen asetuksen säännöksiä pysyvän jätteen käsitteestä, suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavan kaivannaisjätteen jätealueen määrittelystä, kaivannaisjätteen ominaisuuksien selvittämisestä, kaivannaisjätteen jätealueen vakuuksien arvioimisesta ja asetuksen täytäntöönpanon seurannasta. Asetus on tarpeellinen mainittuja asioita käsittelevien huhtikuussa 2009 annettujen Euroopan yhteisöjen komission päätösten täytäntöönpanemiseksi. Asetus tulemaan voimaan 15.10.2009. (YM neuvotteleva virkamies Klaus Pfister 040 014 3908)

Valtioneuvoston asetus eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta. Asetus liittyy laajempaan säädöskokonaisuuteen, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/35/EY ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta. Asetuksella säädetään tarkemmin huomioon otettavista seikoista arvioitaessa, onko tapahtunut vahinko merkittävyydeltään sellainen, että siihen sovelletaan ympäristövastuudirektiivin täytäntöönpanoon liittyviä säännöksiä. Lisäksi asetuksella annetaan tarkentavia säännöksiä ohjaamaan viranomaisen päätöksentekoa korjaavista toimenpiteistä. Asetus tulee voimaan 1.10.2009. Asetusta sovelletaan kuitenkin 1.7.2009 lukien. (YM hallitussihteeri Satu Sundberg 050 550 9483)

Valtioneuvoston asetus luonnonsuojeluasetuksen liitteiden 2 ja 3(a) muuttamisesta. Luonnonsuojeluasetuksen liitteeseen 2, jossa on lueteltu rauhoitetut eläinlajit, sekä liitteeseen 3(a), jossa on lueteltu koko maassa rauhoitetut kasvilajit, lisätään yhteensä 24 uutta lajia, jotka on mainittu EY:n luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteissä II tai IV. Ehdotuksella pannaan osaltaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/35/EY ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta. Ympäristövastuudirektiivissä on määritelty kaikki luontodirektiivin liitteissä II ja IV luetellut lajit suojelluiksi lajeiksi. Ympäristövastuudirektiivin kansallinen täytäntöönpano edellyttää, että kyseisten lajien hävittäminen on kiellettyä. Tämän vuoksi lajien rauhoitussäännöksiä täydennetään niiden luontodirektiivin liitteissä II ja IV mainittujen lajien osalta, jotka eivät vielä sisälly luonnonsuojeluasetuksen rauhoitettujen lajien liitteisiin. Asetus tulee voimaan 1.10.2009. (YM hallitussihteeri Satu Sundberg 050 550 9483)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 24.9.2009 seuraavat päätökset:

Päätös vapauttaa alivaltiosihteeri Marjatta Rasi Suomen edustajan tehtävistä Aasian kehityspankin (AsDB), Afrikan kehityspankin (AfDB), Latinalaisen Amerikan kehityspankin ja Kansainvälisen maatalouden kehittämisrahaston (IFAD) hallintoneuvostoissa ja nimittää hänen tilalleen alivaltiosihteeri Ritva Koukku-Ronde sekä vapauttaa yksikön päällikkö Pekka Hukka Suomen varaedustajan tehtävästä Latinalaisen Amerikan kehityspankin (IDB) ja Kansainvälisen maatalouden kehittämisrahaston (IFAD) hallintoneuvostoissa ja Suomen edustajan tehtävästä Pohjoismaisen kehitysrahaston (NDF) johtokunnassa ja apulaisosastopäällikkö Pasi Hellman Suomen varaedustajan tehtävästä Afrikan kehityspankin hallintoneuvostossa ja nimittää heidän tilalleen Latinalaisen Amerikan kehityspankkiin ja Afrikan kehityspankkiin osastopäällikkö Jorma Julin, Kansainväliseen maatalouden kehittämisrahastoon apulaisosastopäällikkö Pasi Hellman ja Pohjoismaiseen kehitysrahastoon yksikön päällikkö Satu Santala. (UM lähetystöneuvos Olli Kantanen 160 56351)

Päätös asettaa valtuuskunta välittäjän hallinnassa olevia arvopapereita koskevista aineellisoikeudellisista säännöistä tehtävää yleissopimusta koskevaan diplomaattikonferenssiin ja oikeuttaa oikeusministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja avustajat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on lainsäädäntöneuvos Erkki Rajaniemi, varapuheenjohtaja lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen ja jäsen neuvotteleva virkamies Jyrki Knuutinen. (OM lainsäädäntöjohtaja Antti Leinonen 160 67713)

Päätös nimittää hallinto-oikeustuomari Helena Asikainen tuomarinvalintalautakunnan varajäseneksi, myöntää Helsingin hovioikeuden presidentti Lauri Melanderille ero tuomarinvalintalautakunnan varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen seuraajakseen Itä-Suomen hovioikeuden presidentti Mikael Krogerus, myöntää valtionsyyttäjä Jarmo Rautakoskelle ero tuomarinvalintalautakunnan jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen seuraajakseen valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto ja nimittää valtionsyyttäjä Jorma Äijälä tuomarinvalintalautakunnan varajäseneksi ja myöntää laamanni Harri Mäkiselle ero tuomarinvalintalautakunnan varajäsenen tehtävästä sekä nimittää lautakunnan varajäseneksi laamanni Juha Antti Hyvärinen 1.10.2009 lukien lautakunnan 14.5.2010 päättyväksi toimikaudeksi. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Päätös määrätä lakimies Veli-Matti Tuomas Antero Hyytinen työoloja tuntevaksi sivutoimiseksi jäseneksi vakuutusoikeuteen 1.10.2009 lukien 31.12.2009 päättyväksi toimikaudeksi. (OM erityisasiantuntija Pekka Pärnänen 160 67610)

Päätös myöntää vastavakuuksia vaatimatta omavelkainen valtiontakaus Finnvera Oyj:n enintään 900 miljoonan Norjan kruunun (noin 103,9 miljoonan euron) määräisen joukkovelkakirjalainan ja lainajärjestelyyn liittyvien koron- ja valuutanvaihtosopimusten vakuudeksi. Valtiovarainministeriölle pidätetään oikeus hyväksyä takauksen tarkemmat ehdot, sekä oikeus antaa Finnvera Oyj:lle myöhemmin määräyksiä vastavakuuksien vaatimisesta valtiolle tai muista valtion asemaa takaajana turvaavista seikoista. Takauksesta ei peritä takausmaksua ottaen huomioon Finnvera Oyj:n kannattavuuden turvaamiseksi toteutetut valtion eri tukitoimet (alueellinen korkotuki, erityiskorkotuki, luotto- ja takaustappiotuki, toimintatuki). (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 160 34953) Päätös oikeuttaa Senaatti-kiinteistöt luovuttamaan omistajahallinnassaan oleva Helsingin kaupungin 22. kaupunginosan (Vallila) korttelissa 702 sijaitseva tontti nro 2 (91-22-702-2) sillä olevine rakennuksineen Helsingin kaupungille 5,7 miljoonan euron kauppahinnasta ja muutoin Senaatti-kiinteistöjen määräämin ehdoin. (VM hallitussihteeri Ilkka Koponen 160 33018)

Päätös määrätä valtiovarainministeriön ylitarkastajat Pirjo Lahti, Jere Lumme ja Tanja Nurmi sekä budjettisihteeri Niko Ijäs valtioneuvoston esittelijöiksi. (VM henkilöstöpäällikkö Ulla Vilhu 160 34708)

Päätös Suomen esityksestä Euroopan yhteisöjen komissiolle jätettäväksi ilmoitukseksi nurmi- ja viljakasvien kansallisesta siementuotannon tuesta vuonna 2010. Ehdotuksen mukaan kansallista tukea voitaisiin maksaa vuonna 2010 niille nurmi- ja viljakasvilajikkeille, jotka on hyväksytty Suomen kansalliseen kasvilajikeluetteloon ja joita viljellään ainoastaan Suomessa. Nurmikasveille tukea maksettaisiin neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 liitteessä XIII mainituille nurmi- ja palkokasveille. Viljakasveista tukikelpoisia olisivat ohra, kaura, vehnä ja ruis. Nurmikasveille tukea voitaisiin maksaa enintään 220 euroa hehtaarilta, kuitenkin enintään 442 200 euroa vuodessa. Viljakasveille tuki olisi enintään 73 euroa hehtaarilta, kuitenkin enintään 2 190 000 euroa vuodessa. (MMM neuvotteleva virkamies Esa Hiiva 160 52657)

Päätös olla myöntämättä suostumusta liikkeenharjoittaja Erkki Ilari Sederqvistille suorittaa Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävää tutkimustoimintaa Suomenlahden merivaltausalue -nimisellä, kaivosrekisterinumeroltaan 8673 valtaushakemusalueella. Valtausalue on avomerialuetta Helsingin eteläpuolella, ulottuen 50 metrin levyisenä kaistaleena pituuspiiriä (25) pitkin etelään Suomen talousvyöhykkeen etelärajalle saakka. (TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen 010 60 63523)

Päätös asettaa rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta 1.10.2009 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kehitysjohtaja Klaus Halla (vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi) sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: linjanjohtaja Marja-Liisa Taipale (toimistopäällikkö Veikko Havo) Valtiokonttori; jäsenet: budjettineuvos Helena Tarkka (budjettineuvos Tuomas Sukselainen) valtiovarainministeriö, erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes (erityisasiantuntija Anu Nemlander) Suomen Kuntaliitto, kansanedustaja Tapani Tölli (kansanedustaja Paula Sihto) Suomen Keskusta r.p., toiminnanjohtaja Pertti Paakkinen (kansanedustaja Tuula Väätäinen) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., kansanedustaja Arja Karhuvaara (kansanedustaja Eero Akaan-Penttilä) Kansallinen Kokoomus r.p., kansanedustaja Unto Valpas (lähikasvattaja, sairaanhoitaja Raija Aapakari) Vasemmistoliitto r.p., erikoissairaanhoitaja Tarja Linnanketo (eläkeläinen Martti Lundén) Vihreä Liitto r.p., evp Heikki Päivärinta (palveluesimies Marja-Leena Kemppainen) Suomen Kristillisdemokraatit r.p., kansanedustaja Mikaela Nylander (konsuli Bob Biaudet) Ruotsalainen Kansanpuolue r.p., puheenjohtaja Onni Toljamo (toiminnanjohtaja Pirjo Jaakola) Rintamaveteraaniliitto r.y., puheenjohtaja Juhani Saari (lakimies Seppo Savolainen) Sotainvalidien Veljesliitto r.y., puheenjohtaja Kaarina Peltola (1. varapuheenjohtaja Helvi Hyrynkangas) Rintamanaisten Liitto r.y. ja puheenjohtaja Aarno Strömmer (toiminnanjohtaja Markku Seppä) Suomen Sotaveteraaniliitto r.y.; asiantuntija: liiton hallituksen jäsen Mauri Niskakoski (toiminnanjohtaja Leena Mankkinen) Kaatuneitten Omaisten Liitto ry. Neuvottelukunnan sivutoiminen sihteeri on ylitarkastaja Hanna Nyfors sosiaali- ja terveysministeriöstä. (STM hallitusneuvos Päivi Salo 160 74130)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 24.9.2009 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 56/ 2009) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Haagin elatusapukonventioon sitoutuminen). Päätösehdotuksella annettaisiin valtuudet hyväksyä yhteisön puolesta lasten ja muiden perheenjäsenten elatusavun kansainvälisestä perinnästä 23.11.2007 tehty yleissopimus. Yleissopimus korvaisi eräät nykyiset elatusapujen kansainvälistä perintää koskevat yleissopimukset. Viranomaisten yhteistyöstä määrätään entistä yksityiskohtaisemmin. Lapsen elatusapua koskevien hakemusten yhteydessä on annettava maksuton oikeusapu, mikä parantaa elatusapujen perintää muista sopimusvaltioista Suomeen. (OM lainsäädäntöneuvos Markku Helin 160 67665)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 57/ 2009) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (hallinnollinen yhteistyö ja petosten torjunta arvonlisäverotuksen alalla). Ehdotuksen tarkoituksena on parantaa jäsenvaltioiden mahdollisuuksia torjua tehokkaammin rajat ylittäviä arvonlisäveropetoksia. (VM neuvotteleva virkamies Tiina Maisala 160 33205)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 24.9.2009 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi Jari Kauppilalle palkatonta virkavapautta liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 16.4.2010-15.4. 2012. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 160 28389)

Yhteiskuntatieteiden maisteri Salme Kallinen-Kräkin sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.10.2009 alkaen. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 23.9.2009 seuraavia asioita:

Seitsemän miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Tansanian Kestävän kehityksen instituutille vuosille 2009-2012. Suomen ja Tansanian väliset maaohjelmaneuvottelut käytiin lokakuussa 2008 ja niiden aikana sovittiin kehitysyhteistyöohjelman uusien osa-alueiden kehittämisestä. Dar es Salaamin Kestävän kehityksen instituutti on eräs näistä uusista yhteistyöavauksista, ja sen perustamisesta on sovittu Tansanian hallituksen kanssa. Instituutin päätavoitteita ovat: Afrikan valtioiden kapasiteetin vahvistaminen kansainvälisten kehityspäämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä Afrikan valtioiden kapasiteetin vahvistaminen kansainvälisiin kauppa-, ympäristö- ja ilmastoneuvotteluihin osallistumiseksi. (UM lähetystöneuvos Helena Airaksinen 160 56260)

9,1 miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen eteläisen ja Itä-Afrikan energia- ja ympäristökumppanuusohjelmalle (EEP) vuosille 2009-2012. EEP-ohjelma toteuttaa valtioneuvoston hyväksymää kehityspoliittista ohjelmaa alueellisen ja temaattisen yhteistyön saralla. Hanke tukee ohjelman tavoitteita edistää kestävää kehitystä niin talouden kehityksen, sosiaalisen hyvinvoinnin kuin ympäristön hoidon sektoreilla. EEP-ohjelma on myös mainittu kärkihankkeena ulkoasiainministeriön Afrikkaa koskevassa puiteohjelmassa. (UM lähetystöneuvos Jorma Suvanto 160 56235)

Palkkaussopimuksen tekeminen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylijohtajan Marja-Liisa Partasen kanssa. Sopimuspalkka on 9 000 euroa 1.11.2009 lukien. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 160 73797)

Vuoden 2009 talousarvion momentin 33.20.51 (Työttömyysturvalain mukainen perusturva) arviomäärärahan ylittäminen 30 000 000 eurolla. Peruspäivärahaa arvioidaan maksettavan 167 miljoonaa euroa, josta palkansaajan työttömyysvakuutusmaksulla rahoitettava osuus on 21 miljoonaa euroa. Käytettävissä oleva määräraha ei ole riittävä, vaan se tulisi voida ylittää 30 000 000 eurolla. (STM ylitarkastaja Anneli Sollo 160 73910)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Oppilas- ja opiskelijahuoltotyöryhmä luovutti 22.9.2009 toimenpide-ehdotuksensa peruspalveluministeri Paula Risikolle ja opetusministeri Henna Virkkuselle. Työryhmän mukaan oppilas- ja opiskelijahuollolle tulisi säätää uusi yhtenäinen laki helpottamaan moniammatillista yhteistyötä, kokoamaan yhteen hajallaan olevaa normistoa ja vahvistamaan oppilas- ja opiskelijahuollon asemaa. Uusi laki hitsaisi yhteen opetustoimen, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen tehtävät oppilas- ja opiskelijahuollossa. Lisäksi työryhmä esittää muun muassa oppilas- ja opiskelijahuoltoon liittyvää tiedonkeruuta selvitettäväksi ja rekistereitä yhtenäistettäväksi. Raportti on osoitteessa http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-10106.pdf. Lisätietoja antavat apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, p. (09) 160 73859, sosiaali- ja terveysministeriö, hallitusneuvos Outi Luoma-Aho, p. (09) 160 77466 ja johtaja Eeva-Riitta Pirhonen, p. (09) 160 77268, opetusministeriö.

Liikuntalakityöryhmä luovutti 21.9.2009 muistionsa valtiosihteeri Marcus Rantalalle. Työryhmä esittää muutoksia liikuntajärjestöjen valtionavustusperiaatteisiin ja läänien liikuntapaikkahankkeiden alarajaan sekä Valtion liikuntaneuvoston rooliin. Valtion liikuntaneuvostolta työryhmä kaipaa aikaisempaa strategisempaa otetta ajankohtaisiin ja tärkeisiin liikuntakysymyksiin, kuten valtionhallinnon liikuntapoliittisten toimenpiteiden arviointiin. Liikuntaneuvostoon tulisi työryhmän mukaan perustaa tätä tarkoitusta varten erillinen arviointi- ja strategiajaosto. Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/tr28.pdf?lang=fi. Lisätietoja antaa liikunta-asiainneuvos Timo Haukilahti, p. (09) 160 77273, opetusministeriö.

Valtakunnallisten lajiliittojen tulosperusteisen määrärahajaon kehittäminen -avustustyöryhmä V luovutti 21.9.2009 muistionsa valtiosihteeri Marcus Rantalalle. Työryhmä esittää urheilun lajiliittojen ja liikuntajärjestöjen valtionavustusperusteiden uudistamista. Työryhmän mukaan lajiliittojen valtionapujärjestelmän tulosalueet tulisi uudistaa elämänkaarimallin pohjalta. Tulosalueissa painotettaisiin tasapuolisesti harrasteliikuntaa, huippu-urheilua sekä järjestö- ja seuratoimintaa. Valtionavustusten saamisen edellytykseksi tulisi työryhmän mukaan asettaa myös vaatimus, että järjestöt noudattavat urheilun eettisiä periaatteita: yhteisöllisyys, alkoholin ja huumeiden vastainen toiminta, sukupuolten sekä sukupolvien välinen tasa-arvo, kestävä kehitys, suvaitsevaisuus ja rasismin vastainen toiminta sekä antidopingtoiminta. Lisäksi työryhmä esittää selvitettäväksi myös muiden liikuntajärjestöjen kuin lajiliittojen avustamisen kehittämistä tulosperusteisena. Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/tr27.pdf?lang=fi. Lisätietoja antaa ylitarkastaja Hannu Tolonen, p. (09) 160 77031, opetusministeriö.

Mobiilitelevision kehittämistyöryhmä luovutti 18.9.2009 loppuraporttinsa viestintäministeri Suvi Lindénille. Työryhmä katsoo, että mobiilitelevisio on lähtenyt hitaasti liikkeelle niin Suomessa kuin valtaosassa Euroopan maita. Samanaikaisesti television katselu Suomessa on kuitenkin lisääntynyt. Työryhmän mukaan mobiilitelevisiotoiminta tulee kehittymään myönteisesti kuluttajakysynnän, markkinoiden ja teknisten edellytysten määräämässä aikataulussa. Kuluttajakysynnän lisäämiseksi tulisi mobiilitelevisiosisältöjä kasvattaa sekä määrällisesti että laadullisesti. Sisältötarjonnan osalta tulisi huomioida myös television kulttuurillinen ja yhteiskunnallinen rooli. Raportti on osoitteessa http://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderId=339549&name=DLFE-8545.pdf&title=Julkaisuja%2037-2009. Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt, p (09) 160 28393, liikenne- ja viestintäministeriö.

Eläketurvakeskusta koskevan oikeudellisen sääntelyn uudistamistarpeita selvittänyt professori Arvo Myllymäki luovutti 18.9.2009 raporttinsa sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälälle. Selvityshenkilö Myllymäki ehdottaa Eläketurvakeskuksen muodostamista julkisoikeudelliseksi laitokseksi sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen. Myllymäki pitää tärkeänä, että työeläkejärjestelmän kehittäminen ja koordinointi tulisi selkeästi yhden ministeriön alaisuuteen. Vaikka Eläketurvakeskus toimisi sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla, Myllymäen mukaan laitoksen tehtävät huomioon ottaen ei olisi luontevaa sijoittaa sitä osaksi ministeriön organisaatiota, sillä julkisoikeudellisena laitoksena sille olisi kuuluttava itsenäinen toimivalta työeläketurvan toimeenpanosta. Raportti on osoitteessa http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-10089.pdf. Lisätietoja antaa ylijohtaja Tarmo Pukkila, p. (09) 160 73864, sosiaali- ja terveysministeriö.

Lääkärihelikopteritoiminnan rahoitusta pohtineen työryhmän esityksiä käsiteltiin 16.9.2009 sosiaalipoliittisessa ministerityöryhmässä. Työryhmä esittää, että lääkärihelikopteritoiminnan rahoitus turvattaisiin nostamalla raha-automaattien ja kasinopelien pitämisestä perittävää arpajaisveroa kymmeneen prosenttiin tuotosta. Esityksen mukaan lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointi siirretään nykyisiltä alueellisilta tukiyhdistyksiltä uudelle valtakunnalliselle hallinnointiyksikölle, jonka perustavat yliopistolliset sairaanhoitopiirit. Hallinnointiyksikkö kilpailuttaa keskitetysti Suomessa tarvittavat lääkärihelikopterit ja vastaa toiminnan edellyttämästä infrastruktuurista. Yliopistolliset sairaanhoitopiirit vastaisivat edelleen alueellaan tarvittavan lääkärihelikopterin lääkinnällisestä toiminnasta ja arvioisivat ensihoidon kokonaisuuden järjestämistä alueellaan. Muistio on osoitteessa http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39502&name=DLFE-10105.pdf. Lisätietoja antavat valtiosihteeri Ilkka Oksala, p. (09) 160 73165 ja valtiosihteeri Terttu Savolainen, p. (09) 160 74099, sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.