Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 37/2009

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 11.9.2009 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 123/2009 vp) laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain tiedoksiantoa koskevia säännöksiä muutetaan. Tavoitteena on tiedoksiantojen tehostuminen oikeudenkäynneissä, erityisesti riidattomissa velkomusasioissa. Henkilökohtaisen haastemiestiedoksiannon käyttöä vähennetään. Puhelintiedoksianto otetaan käyttöön yleisenä tiedoksiantotapana kaikissa yleisissä tuomioistuimissa. Myös muiden sähköisten välineiden käyttöä tiedoksiannoissa laajennetaan. Asianosaisten itsensä asemaa tiedoksiannoissa vahvistetaan. Kutsu hovioikeuden pääkäsittelyyn voidaan lähettää asianosaisen ilmoittamaan osoitteeseen myös silloin, kun asianosainen on määrätty saapumaan henkilökohtaisesti. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2010. (OM lainsäädäntöneuvos Tatu Leppänen 160 67678)

Esitys (HE 124/2009 vp) vuoden 2009 toiseksi lisätalousarvioksi. Tuloarvioiden vähennys on nettomääräisesti 3 232 miljoonaa euroa ja määrärahojen vähennys nettomääräisesti 990 miljoonaa euroa. Vuoden 2009 toinen lisätalousarvioesitys on siten 2,2 miljardia euroa alijäämäinen. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2009 ehdotetaan 10,3 miljardia euroa. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 160 33036)

Esitys (HE 125/2009 vp) kuntajakolaiksi. Lakia ajanmukaistetaan vastaamaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä nousseita uusia tarpeita ja muuttuneita olosuhteita. Lain rakennetta, käsitteitä ja hallinnollisia menettelyjä selkiytetään. Kuntajaon kehittämisen tavoitteita ja kuntajaon muuttamisen edellytyksiä täsmennetään. Laissa tuodaan selkeämmin esille kuntien ratkaiseva rooli kuntajaon muuttamisen vireillepanossa, valmistelussa ja päätöksenteossa. Kuntalaisten ja muiden asiaan osallisten tahojen vaikuttamismahdollisuuksia tehostetaan siinä vaiheessa, kun kuntajaon muutosesitystä valmistellaan kunnissa. Kuntien yhdistymistä koskevan valtioneuvoston päätöksen edellytyksenä on kuntien valtuustojen yhteinen yhdistymisesitys. Kuntien yhdistymissopimuksen sisällöstä ja sitovuudesta säädetään nykyistä yksityiskohtaisemmin. Säännöksiä kuntien välisestä taloudellisesta selvityksestä siirrettäessä kunnan osa toiseen kuntaan täsmennetään. Kuntien yhdistymisen taloudellista tukea ja henkilöstön asemaa koskevat säännökset otetaan uuteen lakiin asiallisesti muuttumattomina. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (VM hallitusneuvos Arto Sulonen 160 32219)

Esitys (HE 126/2009 vp) eräiden Bermudan kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan hyväksyttäväksi Bermudan kanssa veroja koskevien tietojen vaihtamisesta tehty sopimus, luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus, laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus ja keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä tehty sopimus. Sopimusten ensisijainen tarkoitus on verotietojenvaihdon mahdollistaminen sekä luonnollisten henkilöiden, rajoitetussa määrin myös yritysten, kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimukset rakentuvat eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille mallisopimuksille. Sopimukset tulevat voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona osapuolten hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimusten voimaantulolle asetetut edellytykset. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

Esitys (HE 127/2009 vp) eräiden Caymansaarten kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan hyväksyttäväksi Caymansaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehty sopimus, luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus, laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus ja keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä tehty sopimus. Sopimusten ensisijainen tarkoitus on verotietojenvaihdon mahdollistaminen sekä luonnollisten henkilöiden, rajoitetussa määrin myös yritysten, kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimukset rakentuvat eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille mallisopimuksille. Sopimukset tulevat voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolten hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimusten voimaantulolle asetetut edellytykset. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

Esitys (HE 128/2009 vp) eräiden Brittiläisten Neitsytsaarten kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan hyväksyttäväksi Brittiläisten Neitsytsaarien kanssa hallituksen välillä veroja koskevien tietojen vaihtamisesta tehty sopimus, luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus, laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus ja keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä tehty sopimus. Sopimusten ensisijainen tarkoitus on verotietojenvaihdon mahdollistaminen sekä luonnollisten henkilöiden, rajoitetussa määrin myös yritysten, kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimukset rakentuvat eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille mallisopimuksille. Sopimukset tulevat voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolten hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimusten voimaantulolle asetetut edellytykset. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

Esitys (HE 129/2009 vp) laeiksi verotililain sekä eräiden muiden verotusta koskevien lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä arvonlisäverolain, ennakkoperintälain ja arpajaisverolain väliaikaisesta muuttamisesta. Verotililain sekä sen yhteydessä annettujen eräiden muiden verolakien voimaantulosäännöksiä muutetaan siten, että elokuussa voimaan tulleita ja samasta ajankohdasta sovellettaviksi säädettyjä lakeja sovelletaan vasta vuoden 2010 alusta. Lisäksi arvonlisäverolakiin, ennakkoperintälakiin ja arpajaisverolakiin lisätään väliaikaisesti lainkohdat, jotka kumottiin verotililain säätämisen yhteydessä. (VM neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen 160 34753)

Esitys (HE 130/2009 vp) laiksi vuorotteluvapaalain 25 §:n muuttamisesta. Vuorotteluvapaalaki säädetään pysyväksi. (TEM hallitusneuvos Raila Kangasperko 010 60 48935)

Esitys (HE 131/2009 vp) laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun 10 a §:n muuttamisesta. Isän oikeutta isyysrahaan yhdenjaksoiselta kaudelta välittömästi hänen pitämänsä vanhempainrahakauden päätyttyä muutetaan siten, että hän saa isyysrahaa nykyisen 12 arkipäivän asemesta 24 arkipäivältä. Tällöin niin sanotun isäkuukauden enimmäispituudeksi tulee 36 arkipäivää eli noin 6 viikkoa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (STM lakimies Pekka Humalto 160 73914)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 11.9.2009 seuraavat lait:

Laki rikoslain 24 luvun 1 §:n muuttamisesta ja laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 36 §:n muuttamisesta (HE 232/2008 vp). Lakeja muutetaan siten, että kotirauhan rikkomiseen voidaan syyllistyä myös tekstiviestejä lähettämällä. Lait tulevat voimaan 1.11.2009. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että oikeusministeriö yhteistyössä asianomaisten ministeriöiden ja muiden toimijoiden kanssa laatii vaalikauden loppuun mennessä kokonaisvaltaisen selvityksen oikeussuojakeinoista modernilla viestintäteknologialla toteutettavaa yksityisyyteen kohdistuvaa häirintää ja ilkivaltaa vastaan sekä ryhtyy arvioinnin perusteella tarvittaviin lainsäädäntö- ja muihin toimenpiteisiin. (OM lainsäädäntöjohtaja Asko Välimaa 160 67700)

Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta, laki rajavartiolain muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 19 §:n muuttamisesta, laki tullilain muuttamisesta ja laki poliisilain 54 §:n muuttamisesta (HE 26/2008 vp). Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain tavoitteena on edistää ja syventää poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen (PTR) yhteistoimintaa ja yhteisten toimintalinjojen toteutumista siten, että PTR-viranomaisille säädetyt tehtävät ja yksittäiset toimenpiteet tulevat hoidetuksi tarkoituksenmukaisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Lailla ei muuteta PTR-viranomaisten päävastuualueita eikä PTR-viranomaisten toimivaltuuksia muutoin kuin yhteistoimintaan sisältyvään tiedonhankinta- ja tutkintayhteistyöhön liittyen. Lait tulevat voimaan 1.1.2010. (SM ylitarkastaja Keijo Suuripää 160 43872)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 11.9.2009 seuraavat kansainväliset asiat:

Valtuuskunnan asettaminen YK:n yleiskokouksen 64. istuntokaudelle ja ulkoasiainministeriön oikeuttaminen määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan varapuheenjohtajat ovat pääministeri Matti Vanhanen, ulkoasiainministeri Alexander Stubb ja suurlähettiläs Jarmo Viinanen Suomen pysyvästä edustustosta Yhdistyneissä kansakunnissa sekä jäsenet kansliapäällikkö Päivi Kairamo-Hella tasavallan presidentin kansliasta, ulkoasioiden alivaltiosihteeri Esko Hamilo valtioneuvoston kansliasta, osastopäällikkö Teemu Tanner ulkoasiainministeriöstä, pysyvän edustajan sijainen Heidi Schroderus-Fox Suomen pysyvästä edustustosta Yhdistyneissä kansakunnissa, yksikön päällikkö Kai Sauer ulkoasiainministeriöstä, yksikön päällikkö Leena-Kaisa Mikkola ulkoasiainministeriöstä sekä yksikön päällikkö Tiina Jortikka-Laitinen ulkoasiainministeriöstä. Valtuuskunnan puheenjohtaja on tasavallan presidentti. (UM lähetystöneuvos Teemu Sepponen 160 56074)

Suomen Belgian suurlähettilään Aapo Pölhön tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Belgian kuningaskunnan välillä Brysselissä 18.5.1976 tehdyn ja Brysselissä 13.3.1991 tehdyllä lisäsopimuksella muutetun, tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehty pöytäkirja. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

Valtiovarainministeri Jyrki Kataisen tai hänen estyneenä ollessaan finanssineuvos Antero Toivaisen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Sveitsin valaliiton välillä Helsingissä 16.12.1991 tehdyn ja Helsingissä 19.4.2006 tehdyllä pöytäkirjalla muutetun, tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus ja pöytäkirjan muuttamisesta tehty pöytäkirja. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 160 331589)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 11.9.2009 seuraavat asiat:

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys Eduskunnalle Puolan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 113/2009 vp). (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 160 67686)

Poliisiylitarkastaja Esko Ruokosen nimittäminen hengenpelastusmitalilautakunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi, ensiapukoulutuksen päällikkö Henna Korteen nimittäminen lautakunnan jäseneksi sekä neuvotteleva virkamies Merja Söderholmin nimittäminen lautakunnan jäsenen, lääkintöneuvos Terhi Hermansonin henkilökohtaiseksi varajäseneksi 24.5.2011 päättyväksi toimikaudeksi. (SM pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa 160 42281)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 11.9.2009 seuraavat nimitysasiat:

Laamanni Kalevi Antti Antero Kauronen Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden laamannin virkaan T 15, johon ei kuulu toimiminen viraston päällikkönä, käräjätuomari Jari Pekka Rönkkö, käräjätuomari Kirsti Hannele Rudanko, käräjätuomari Kari Matti Juhani Onikki, käräjätuomari Taimi Päivikki Hirvelä, käräjätuomari Helena Männikkö käräjätuomarin virkoihin T 13 sekä käräjätuomari Juha Antti Niemi-Pynttäri, käräjätuomari Jorma Johannes Isotalo, käräjätuomari Anne Kaarina Heimola ja käräjätuomari Riku Petteri Jaakkola käräjätuomarin virkoihin T 11 ja laamanni Leena Marjatta Tokola Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuden laamannin virkaan T 17, käräjätuomari Erkki Juhani Seppä, käräjätuomari Hasse Ilmari Häkki, käräjätuomari Björn Erik Beijar käräjätuomarin virkoihin T 13 sekä käräjätuomari Liisa Tellervo Männikkö ja käräjätuomari Johan Erik Karlais käräjätuomarin virkoihin T 11, kaikki 1.1.2010 lukien. (OM erityisasiantuntija Pekka Pärnänen 160 67610)

Laamanni Paavo Olavi Leppämäki Keski-Suomen käräjäoikeuden laamannin virkaan T 15, johon ei kuulu toimiminen viraston päällikkönä, käräjätuomari Osmo Ilkka Paavali Riepponen, käräjätuomari Jaakko Yrjö Markku Rinne, käräjätuomari Ilkka Bertel Ruopuro, käräjätuomari Heikki Antti Lehtinen, käräjätuomari Mauri Erik Leppänen, käräjätuomari Raili Marjatta Sahi, käräjätuomari Erkki Pekka Juhani Marttila, käräjätuomari Esa Kullervo Pekkarinen ja käräjätuomari Markku Heikki Jalmari Aalto käräjätuomarin virkoihin T 13, käräjätuomari Hannu Kari Tapani Kilpelä, käräjätuomari Päivi Kyllikki Penttinen, käräjätuomari Matti Ylermi Kuuliala, käräjätuomari Jorma Antero Eirola, käräjätuomari Eeva Annikki Talves-Lehtinen ja käräjätuomari Teemu Tapani Vuorialho käräjätuomarin virkoihin T 11 ja laamanni Karin Else-Maj Träskman Pohjanmaan käräjäoikeuden laamannin virkaan T 17, johon ei kuulu toimiminen viraston päällikkönä, käräjätuomari Fred Daniel Allén, käräjätuomari Heikki Olavi Turtonen, käräjätuomari Hagar Gabriela Nordström ja käräjätuomari Jorma Tapani Väyrynen (maaoikeusasioiden vastuutuomari), käräjätuomarin virkoihin T 13, käräjätuomari Clas Fredrik Gunnar Träskman, käräjätuomari Peik Johannes Strömsholm, käräjätuomari Ilkka Kalevi Ylönen ja käräjätuomari Ulla-Maj Leppäkorpi käräjätuomarin virkoihin T 11 sekä maaoikeusinsinööri Simo Mikael Mikkola maaoikeusinsinöörin virkaan T 12, kaikki 1.1.2010 lukien. (OM erityisasiantuntija Pekka Pärnänen 160 67610)

Käräjätuomari Esko Kalevi Simola, käräjätuomari Kai Kullervo Nisula, käräjätuomari Juhani Simo Einari Pitkäniemi, käräjätuomari Riikka Elina Sandholm, käräjätuomari Paula Helena Ramstedt, käräjätuomari Raija Helena Perä-Takala, käräjätuomari John Mikael Illman, käräjätuomari Jukka Sakari Harju, käräjätuomari Jussi Paavo Tapio Konttinen ja käräjätuomari Iiro Tapani Lehtinen Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkoihin T 13 sekä käräjätuomari Anette Iris Anita Santamaa, käräjätuomari Liisa-Maija Mikkonen, käräjätuomari Martti Juhani Juntikka käräjätuomarin virkoihin T 11, kaikki 1.1.2010 lukien. (OM erityisasiantuntija Pekka Pärnänen 160 67610)

Itä-Suomen sotilasläänin komentajan, kenraalimajuri Jukka Mikko Pennasen nimittäminen kenraalin virkaan ajaksi 1.1.2010-30.11.2012 ja Kainuun prikaatin komentajan, prikaatikenraali Heimo Touko Sakari Honkamaan määrääminen komentopäälliköksi pääesikuntaan 1.1.2010 lukien. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 160 88121)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 10.9.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen 20 §:n muuttamisesta. Työterveyslaitoksen alueellisten neuvottelukuntien kokoonpanoa laajennetaan ja niiden tehtäviä tarkennetaan ja yhteistoimintaa alueen muiden sidosryhmien kanssa tehostetaan Työterveyslaitoksen organisaatiomuutoksen vuoksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 160 73854)

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 3 luvun 4 ja 5 §:ssä tarkoitettujen korvaustaksojen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun muuttamisesta. Asetuksen hammashoidon korvaamista koskevien taksojen perusteita koskevaan 2 lukuun lisätään säännökset suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaustaksan perusteista ja enimmäismäärästä. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (STM hallitussihteeri Sanna Pekkarinen 160 73174)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 10.9.2009 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä sisäasiainministeriön ylitarkastaja Sanna Sutter valtioneuvoston esittelijäksi. (SM hallitusneuvos Ismo Atosuo 160 42816)

Päätös asettaa sektoritutkimuksen neuvottelukunta 10.9.2009 alkavaksi toimikaudeksi. Kokoonpano: neuvotteleva virkamies Riitta Kirjavainen valtioneuvoston kanslia, suunnittelu- ja tutkimuspäällikkö Janne Taalas ulkoasiainministeriö, kehittämispäällikkö Kaisa Sistonen oikeusministeriö, kehittämisneuvos Harri Martikainen sisäasiainministeriö, tutkimusjohtaja Juha Martelius puolustusministeriö, finanssisihteeri Tanja Rantanen valtiovarainministeriö, johtaja Leena Vestala opetusministeriö, tutkimusjohtaja Mikko Peltonen maa- ja metsätalousministeriö, ylijohtaja Pekka Plathan liikenne- ja viestintäministeriö, työmarkkinaneuvos Päivi Järviniemi työ- ja elinkeinoministeriö, tutkimus- ja kehittämisjohtaja Kari Vinni sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöneuvos Antero Honkasalo ympäristöministeriö ja pääjohtaja Lea Kauppi Suomen ympäristökeskus. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii johtaja Leena Vestala opetusministeriöstä. Neuvottelukunnan toimikausi päättyy, kun uudet jäsenet on seuraavien eduskuntavaalien jälkeen määrätty. (OPM opetusneuvos Annu Jylhä-Pyykönen 160 77200)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 10.9.2009 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 55/2009) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä). Puitepäätösehdotuksen tarkoituksena on määrittää oikeutta tulkkaukseen ja käännöksiin koskevat vähimmäisvaatimukset, joita olisi sovellettava rikosoikeudellisissa menettelyissä koko Euroopan unionin alueella. Puitepäätösehdotus on tarkoitettu ensimmäiseksi askeleeksi sarjasta toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vahvistaa rikosoikeudellisissa menettelyissä Euroopan unionin alueella noudatettavia oikeuksia koskevat vähimmäisvaatimukset. Ruotsi on tehnyt ehdotuksen toimenpidesuunnitelmaksi, joka sisältää toimenpiteitä, joihin epäillyn ja syytetyn oikeuksien edistämiseksi tulee ryhtyä. Puitepäätösehdotus korvaa komission vuonna 2004 tekemän ehdotuksen puitepäätökseksi eräistä rikosoikeudellisissa menettelyissä Euroopan unionin alueella noudatettavista oikeuksista. Puitepäätösehdotusta täydentää Ruotsin ehdotus neuvoston päätöslauselmaksi käytännön toimenpiteistä, joilla edistettäisiin tulkkausta ja käännöksiä rikosoikeudellisissa menettelyissä koskevien oikeuksien täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. (OM apulaisosastopäällikkö Asko Välimaa 160 67700)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 10.9.2009 seuraavat nimitysasiat:

Valtiotieteiden maisteri Mika Rossi ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 1.10.2009 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemen toimikauden ajaksi. (VM henkilöstöpäällikkö Ulla Vilhu 160 34708)

Valtioneuvosto myönsi ylijohtaja Marja-Liisa Partaselle palkatonta virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön apulaisosastopäällikön virasta 1.11.2009-31.10.2016. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 160 73792)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 9.9.2009 seuraavia asioita:

Pirkanmaan TE-keskuksen ja Tampereen työvoimatoimiston oikeuttaminen tekemään Kuntien eläkevakuutuksen kanssa vuokrasopimus. Vuokrauksen kohteena on Kiinteistö Oy Tampereen Hämeenkadunaukion rakennettava uusi toimistotalo osoitteessa Verkatehtaankatu 3. Kuntien eläkevakuutus omistaa kiinteistöyhtiön ja vuokraa hyväksyttävällä sopimuksella valmistuvan talon toimistotilat 1.-5. kerroksessa Pirkanmaan TE-keskukselle ja Tampereen TE-toimistolle. Vuokra-aika on kymmenen vuotta ja se alkaa rakennuksen valmistuttua 1.1.2011 ja päättyy 31.12.2020. Toimitilan vuokrakustannukset ovat yhteensä 120 894,33 euroa kuukaudessa (pl. alv). (TEM neuvotteleva virkamies Päivi Laatikainen 010 60 47979)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 8.9.2009

Valtio-omisteisten yhtiöiden johdon palkitsemisesta annettu ohjeistus

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on tiistaina 8. syyskuuta vahvistanut kannanoton ohjeeksi yritysjohdon palkitsemisesta ja eläke-etuuksista.

Ohjetta noudatetaan, kun valtio määrittää omistajana näkemyksensä markkinaehtoisesti toimivissa valtio-omisteisissa yhtiöissä päätettäviin järjestelyihin. Yhtiön hallitus vastaa ohjeen soveltamisesta ja valtio-omistajaan päin myös sen noudattamisesta.

Ohjeessa yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkkausta käsitellään kokonaisuutena, jossa elementteinä ovat sekä henkilön palkka että eläkettä ja luontaisetuja koskevat johtaja- tai työsopimuksen ehdot.

Yritysjohdon palkitsemisessa on pystyttävä yhdistämään yritysten kyky kilpailla parhaista osaajista ja kohtuullisuus. Peruspalkan on oltava kilpailukykyinen ja lisäpalkkioiden pitää perustua mitattavissa olevaan tuloksellisuuteen sekä palkkion saajan pitkäjänteisesti hyvään suoritukseen.

Vuosittaisen tulospalkkion enimmäismäärä on 40 % palkkionsaajan peruspalkasta, ellei muuhun ole erityistä syytä. Pitkän tähtäimen kannustimien vähimmäiskesto on kolme vuotta ja maksettavan palkkion enimmäismäärä on 100 % palkkionsaajalle ohjelman kestoaikana maksetusta peruspalkasta.

Valtio ei hyväksy osakeoptioilla palkitsemista, ja osakepalkkioihin on liityttävä omistuksellinen sitouttaminen. Palkitsemisohjelmissa on oltava kohtuullistamis- ja takaisinperintämahdollisuus.

Ylimmän johdon eläkeiän on oltava yleisen eläkeiän alarajan mukainen eli tällä hetkellä vähintään 63 vuotta, ja uusissa eläkesopimuksissa lisäeläkkeiden on perustuttava kokonaispalkan osaksi katsottavaan työnantajan lisämaksuun (ns. defined contribution) eikä tiettyyn eläketasoon.

Yhtiön koko henkilöstöllä tulee olla mahdollisuus hyötyä yrityksen hyvästä menestymisestä. Yhtiöissä käytettävien tulospalkkio- ja bonusjärjestelmien tulee taata henkilöstölle oikeudenmukainen osuus yhtiön hyvästä tuloksesta. Tulospalkkaus ja henkilöstörahastot ovat henkilöstön palkitsemisen keskeiset välineet.

Kannanottoa valmisteltaessa on otettu huomioon kesäkuussa raporttinsa antaneen palkitsemisohjeistuksen arviointiryhmän linjaukset lukuun ottamatta tulospalkkion enimmäismäärän nostamista, jota ei ole pidetty perusteltuna. Uusi ohje vastaa myös pitkälti talouspoliittisen ministerivaliokunnan palkitsemiskannanottoa kesäkuulta 2007.

Lisätietoja: ministerin viestinnästä vastaava erityisasiantuntija Petri Vihervuori, valtioneuvoston kanslia, p. 040 487 2623 www.valtionomistus.fi

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanotto 8.9.2009 http://www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/pdf/2009/Talpol-palkitseminen-080909/fi.pdf

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Hätäkeskustoiminnan kehittämisen aluetyöryhmä luovutti 8.9.2009 ehdotuksensa uudeksi hätäkeskustoiminnan aluejaoksi sisäasiainministeri Anne Holmlundille. Työryhmä esittää, että Uudenmaan alue muodostaisi siirtymäkauden jälkeen yhden hätäkeskusalueen. Uudenmaan ulkopuolella Suomi jaettaisiin enintään viiteen väestömäärältään mahdollisimman tasakokoiseen, vähintään 650 000-70 0000 asukkaan, hätäkeskusalueeseen. Uusien hätäkeskusalueiden tulisi noudattaa yhteistyöviranomaisten, kuten poliisin, pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen aluejakoja. Lisäksi aluejaossa tulee huomioida muun muassa henkilöstön saatavuus, hätäkeskusten toimintakyky järjestelmien vikaantuessa ja kaksikielisyys. Työryhmän esityksessä korostetaan, että uudistuksia tehtäessä ei tule vaarantaa hätäkeskusten palvelutasoa. Raportti on osoitteessa http:// www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/05F556D8ED692B3EC225762B002BC240/$file/282009.pdf. Lisätietoja antavat valtiosihteeri Antti Pelttari, p. (09) 160 42802 ja tietoverkkojohtaja Pekka Tulokas, p. (09) 160 42686, sisäasiainministeriö.

Selvitys erityiskoulujen ja sairaalaopetuksen asemasta, tehtävistä ja rahoituksesta kehittämisehdotuksineen luovutettiin 10.9.2009 opetusministeri Henna Virkkuselle. Selvitysmies Erkki Merimaa esittää, että valtion erityiskoulut yhdistettäisiin yhdeksi hallinnolliseksi kokonaisuudeksi, jolla olisi useita toimipaikkoja, ja jonka keskuspaikkana olisi Jyväskylä. Jyväskylän Haukkarannan koulu sekä Jyväskylän näkövammaisten koulua esitetään yhdistettäväksi toiminnallisesti uudeksi kouluyksiköksi. Selvitysmiehen mukaan koulujen hallinnollisella ja toiminnallisella yhdistämisellä saataisiin toimintaa ohjattua enemmän erityisen tuen palvelukeskustoiminnan kehittämisen suuntaan. Koulujen hallinnollisella ja toiminnallisella yhdistämisellä saataisiin myös hyötyä koulujen ylläpito- ja hallintokustannuksiin. Selvitys on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/opm37.pdf?lang=fi. Lisätietoja antavat opetusneuvos Jussi Pihkala, p. (09) 160 77383, opetusministeriö ja selvitysmies Erkki Merimaa, p. 050 570 2881.

Kulttuuriomaisuuden suojelun yhteistyöryhmä luovutti 4.9.2009 loppuraporttinsa kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinille. Työryhmä esittää neuvottelukunnan perustamista vuodesta 2010 kulttuuriomaisuuden suojelun tehostamiseksi. Neuvottelukunta koordinoisi kulttuuriomaisuuden suojeluun liittyviä asioita. Työryhmän mukaan Museoviraston tulisi saattaa kulttuuriomaisuuskohteiden luettelointityö loppuun vuoden 2011 aikana. Luettelointi tarjoaisi työkalun eri viranomaisten ja toimijoiden käyttöön suojeltavasta kulttuuriomaisuudesta. Lisäksi työryhmä esittää kulttuuriomaisuuden suojeluun liittyvän koulutuksen ja tiedotuksen tehostamista. Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/tr23.pdf. Lisätietoja antavat pääsihteeri Hannele Seitsonen, p. (09) 160 77070 ja projektisihteeri Vava Lunabba, p. (09) 160 77217, opetusministeriö.

Taajuusmaksutyöryhmä luovutti 7.9.2009 väliraporttinsa viestintäministeri Suvi Lindénille. Työryhmä esittää väliraportissaan periaatteet taajuuksien käytöstä perittävien maksujen yksinkertaistamiseksi ja tasapuolistamiseksi. Tällä hetkellä matkaviestintätaajuuksista maksetaan vuosittain yhteensä 3,7 miljoonaa euroa, mutta televisiotaajuuksista vain 54 000 euroa vuodessa. Käytettävissä olevat taajuusmäärät ovat kuitenkin lähes samat: televisiolähettimillä 376 MHz ja matkaviestimillä 373 MHz. Väliraportissa esitetty suurin yksittäinen muutos koskee televisiotoimijoita. Jatkossa myös televisiotoimijoilta perittäisiin niiden käyttämää taajuusmäärää vastaava maksu, mikä nostaisi maksun määrää nykyisestä. Vastaavasti muiden käyttäjäryhmien maksamat maksut alenisivat jonkin verran. Raportti on osoitteessa http://www.lvm.fi/web/fi/tiedote/view/913353. Lisätietoja antavat viestintäneuvos Olli-Pekka Rantala, p. (09) 160 2858 ja neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen, p. (09) 160 28608, liikenne- ja viestintäministeriö.

Henkilöstörahaston muutostarpeita selvittänyt työryhmä luovutti 7.9.2009 mietintönsä työministeri Anni Sinnemäelle. Työryhmä esittää, että henkilöstörahastolaki uudistettaisiin. Ehdotuksiin sisältyy kolme keskeistä muutosehdotusta: henkilöstörahastoon voisi voittopalkkioiden lisäksi siirtää myös tulospalkkiota, työntekijä voisi nostaa omaa rahasto-osuuttaan ilman viiden vuoden odotusaikaa ja lain soveltamisalaraja laskisi 30 työntekijän yrityksestä 10 työntekijän yritykseen. Raportti on osoitteessa http://www.tem.fi/files/24391/HERA_lopullinen.pdf. Lisätietoja antavat hallitusneuvos Raila Kangasperko, p. 010 60 49835 ja hallitussihteeri Jan Hjelt, p. 010 60 48940, työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.