Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 34/2009

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 21.8.2009 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 114/2009 vp) Panaman kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen tasavallan hallituksen ja Panaman tasavallan hallituksen välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus allekirjoitettiin 19.2.2009. Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Panaman kanssa ja selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

Esitys (HE 115/2009 vp) Nepalin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen tasavallan hallituksen ja Nepalin hallituksen välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus allekirjoitettiin 3.2.2009. Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Nepalin kanssa ja selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

Esitys (HE 116/2009 vp) Euroopan unionin ja Australian välillä lentoliikenteenharjoittajien Euroopan unionista peräisin olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta. Sopimuksen mukaan lentoliikenteenharjoittajat, joilla on varausjärjestelmiä EU:n jäsenvaltioiden alueella tai joilla on siellä käsiteltyjä PNR-tietoja, velvoitetaan siirtämään Australiaan, Australiasta tai Australian kautta matkustavien henkilöiden PNR-tietoja Australian tullilaitokselle. Sopimuksen tarkoituksena on torjua terrorismia ja siihen liittyvää rikollisuutta sekä muita vakavia luonteeltaan kansainvälisiä rikoksia. (OM neuvotteleva virkamies Leena Rantalankila 160 67836)

Esitys (HE 117/2009 vp) laiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta. Kuntien valtionosuuslakia muutetaan siten, että kunnalle vuosina 20092010 myönnettävästä yleisestä valtionosuudesta vähennetään 0,37 euroa asukasta kohden viranomaisradioverkon rahoittamiseksi. Lakia olisi tarkoitus soveltaa vuoden 2009 alusta lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu 160 32220)

Esitys (HE 118/2009 vp) laiksi tuloverolain 48 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Tuloverolakiin lisätään väliaikaisesti säännös, jonka perusteella pellon luovuttamisesta syntyvät luovutusvoitot ovat verovapaita. Verovapaus koskee luonnollisen henkilön ja kuolinpesän vuosina 2009 ja 2010 tekemiä pellon luovutuksia ammattimaista maataloutta harjoittaville maatalousyrittäjille. Lisäksi tuloverolain sukulaisille tapahtuvan luovutuksen verovapautta koskevaa säännöstä tarkennetaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt ehdotetun toimenpiteen valtiontukena. Lain voimaantuloajankohdasta on tarkoitus säätää valtioneuvoston asetuksella. Tuloverolain väliaikainen muutos olisi voimassa vuoden 2010 loppuun ja sitä sovellettaisiin verovuosilta 2009 ja 2010 toimitettavissa verotuksissa. Esitys liittyy vuoden 2010 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. (VM neuvotteleva virkamies Jari Salokoski 160 33166)

Esitys (HE 119/2009 vp) laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta. Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja korotetaan siten, että yleisen kiinteistöveron veroprosenttien vaihteluväli nousee 0,50-1,00 prosentista 0,60-1,35 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,22-0,50 prosentista 0,32-0,75 prosenttiin. Lisäksi voimalaitokseen sekä ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen kuuluviin rakennuksiin ja rakennelmiin sovellettavan kiinteistöveroprosentin ylärajaa korotetaan 2,50 prosentista 2,85 prosenttiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2010 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa. (VM neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen 160 34753)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 21.8.2009 seuraavat lait:

Laki kiinteistörahastolain muuttamisesta, laki kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta, laki arvopaperimarkkinalain 1 ja 2 luvun muuttamisesta, laki kiinnitysluottopankkilain 8 §:n muuttamisesta ja laki sijoitusrahastolain 48 §:n muuttamisesta (HE 175/2008 vp). Kiinteistörahastolakia täydennetään säännöksillä yksinomaan tai pääasiallisesti vuokra-asuntoihin varojaan sijoittavasta osakeyhtiömuotoisesta kiinteistörahastosta. Lisäksi säädetään Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnasta. Kiinteistörahastolle tulee myös velvollisuus perustella, jollei se arvosta omistamiaan kiinteistöjä käypään arvoon tai käytä riippumatonta kiinteistönarvioitsijaa. Lakeihin tehdään täsmennyksiä, jotka liittyvät kiinteistörahastolakiin tehtäviin muutoksiin kiinteistönarviointilautakunnasta ja kiinteistösijoittamista koskevasta erityisestä tiedonantovelvollisuudesta. Lait tulevat voimaan 1.1.2010. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa kiinteistörahastolainsäädännön toimivuutta ja soveltamisalan asianmukaisuutta, esimerkiksi kiinteistörahastotoiminnan laajentamismahdollisuuksia infrastruktuurihankkeisiin, ja tarvittaessa valmistelee muutokset lainsäädäntöön sekä antaa vuoden 2010 loppuun mennessä talousvaliokunnalle selvityksen seurantansa tuloksista ja mahdollisista toimenpiteistä. (VM lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju 160 33082)

Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (HE 89/2008 vp). Lailla ohjataan väestötietojärjestelmän tietojen sekä Väestörekisterikeskuksen varmennetun sähköisen asioinnin tehtävien ja palvelujen ylläpitoa, hyväksikäyttöä sekä järjestelmä- ja palvelukehitystä. Laki tulee voimaan 1.3.2010. (VM lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen 160 32242)

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 a §:n muuttamisesta (HE 67/2009 vp). Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan tehtäviä ja asiantuntemusta laajennetaan. Neuvottelukunnalle kuuluvat terveydenhuollon sekä potilaan asemaan liittyvien eettisten kysymysten lisäksi sosiaalialaan sekä sosiaalihuollon asiakkaiden asemaan liittyvät eettiset kysymykset. Neuvottelukunnan nimi muuttuu valtakunnalliseksi sosiaali- ja terveysalan eettiseksi neuvottelukunnaksi. Laki tulee voimaan 1.9.2009. (STM hallitusneuvos Päivi Kaartamo 160 74353)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 20.8.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 3 §:n 1 momentti muutetaan siten, että se vastaa sanamuodoiltaan valtioneuvoston kansliassa ja oikeusministeriössä asetuksen antamisen jälkeen tapahtuneita organisaatiomuutoksia. Asetuksen 5 § kumotaan vanhentuneena. Asetus tulee voimaan 24.8.2009. (OM hallitusneuvos Mirja Kurkinen 160 67621)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksen soveltamisalassa otetaan huomioon Euroopan yhteisöjen asetusten ensisijaisuus Suomen lainsäädäntöön nähden. Lisäksi asetuksella pannaan täytäntöön viimeisimmät kansainväliset vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevat määräykset. Asetus tulee voimaan 1.9.2009. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue 160 28563)

Valtioneuvoston asetus yksityisestä terveydenhuollosta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään uusi 5 §, jossa säädetään lupaviranomaisten tehtävänjaosta. Lääninhallitus myöntää läänikohtaiset luvat ja Valvira myöntää luvat kahden tai useamman läänin alueella toimiville terveyden- ja sairaanhoidon yksityisille palvelun tuottajille. Lisäksi asetuksen 6 §:ään tehdään lainmuutoksen edellyttämät tekniset muutokset. Asetus tulee voimaan 1.9.2009. (STM johtaja Pekka Järvinen 160 73800)

Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista annetuista REACH-asetuksen XVII liitteen säännöksistä poikkeamisesta. Asetuksella säädetään poikkeuksia REACH-asetuksen XVII liitteestä koskien asbestia, lyijykarbonaatteja, lyijysulfaatteja ja arseeniyhdisteitä. Edellä tarkoitettuja aineita koskevista rajoituksista ja kielloista on säädetty valtioneuvoston päätöksillä ja asetuksilla, jotka on kumottu 15.6.2009 voimaan tulleella valtioneuvoston asetuksella eräiden kemikaaleja koskevista kielloista ja rajoituksista annettujen valtioneuvoston päätösten ja asetusten kumoamisesta (415/2009), jotka EU:n niin sanotun REACH-asetuksen XVII liite on korvannut 1.6.2009 lukien. REACH-asetuksen liitteen XVII kohdissa 6, 16, 17 ja 19 säädetään jäsenvaltioille mahdollisuus poiketa asetuksen säännöksistä mainittujen aineiden osalta. Asetuksella säädetään ennen REACH-asetuksen XVII liitteen soveltamisen alkamisaikaa voimassa olleen kansallisen sääntelyn osittaisesta jatkamisesta sen mukaan kuin REACH-asetus sen sallii. Tiettyjä asbestia, lyijy-yhdisteitä ja arseenikyllästettyä puuta koskevista poikkeuksista on tarpeen edelleen säätää kansallisesti, jotta toisaalta säilytetään aikaisempi ihmisten terveyden ja ympäristönsuojelun taso ja toisaalta ei tarpeettomasti vaikeuteta käytössä jo olevien tuotteiden käytön jatkamista. Asetus tulee voimaan 21.8.2009. Sitä sovellettaisiin kuitenkin 27.6.2009, jolloin REACH-asetuksen uudistettu liite XVII on tullut voimaan, lukien. (STM neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen 160 73922)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 20.8.2009 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä työministeri Anni Sinnemäki talousneuvoston jäseneksi 7.5.2010 päättyväksi toimikaudeksi, kuitenkin enintään siksi ajaksi, minkä hän toimii valtioneuvoston jäsenenä. (VNK vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen 160 22294)

Päätös Karttulan kunnan liittämisestä Kuopion kaupunkiin. Itä-Suomen lääninhallituksen 28.5.2009 antaman lausunnon mukaan kuntajaon muuttaminen esitetyllä tavalla ei vaikuttaisi valtion alue- ja paikallishallintoviranomaisten toimialuejakoihin, maakuntarajoihin eikä EU-aluejakoihin. Kuntajaon muuttamisella ei olisi juurikaan vaikutusta valtion alue- ja paikallishallintoviranomaisten toimintaan tai hallinnollisiin järjestelyihin. Päätös tulee voimaan 1.1.2011. (VM ylitarkastaja Suvi Savolainen 160 32217)

Päätös myöntää ammattikorkeakoulun toimilupa Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab:lle ja peruuttaa Vaasan kaupungin toimilupa. Toimilupa siirretään 1.1.2010 lukien. (OPM hallitusneuvos Maiju Tuominen 160 76972)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 20.8.2009 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi finanssineuvos Hannu Jokiselle palkatonta virkavapautta 1.9.2009-31.8.2012. (VM henkilöstöpäällikkö Ulla Vilhu 160 34708)

Valtioneuvosto myönsi johtaja Kirsi Lindroosille palkatonta virkavapautta opetusministeriön johtajan virasta 1.9.2009-31.8.2012. (OPM hallitusneuvos Pia Nyblom 160 77099)

Valtioneuvosto myönsi Mia Pauliina Porkalle palkatonta virkavapautta työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.9.2009-31.8.2012. (TEM henkilöstöjohtaja Mikko Salmenoja 010 60 47986)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 20.8.2009 seuraavia asioita:

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 2 §:n 4 kohdan ja liitteen 4 kumoamisesta. Asetuksella kumotaan Merenkulkulaitoksen aikataulunmukaisen yhteysalusliikenteen maksut 1.9.2009 alkaen. Asetus tulee voimaan 1.9.2009. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 160 28474)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 14.8.2009

Guantanamon sulkeminen esillä

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa oli perjantaina 14. elokuuta esillä Guantanamon pidätyskeskuksen sulkeminen. Suomi tukee Yhdysvaltojen pyrkimyksiä sulkea pidätyskeskus. Suomi hankkii Yhdysvalloilta lisätietoja Guantanamon vankien tilanteesta ja suunnitelmista heidän vapauttamisekseen.

Kokouksessa keskusteltiin lisäksi Naton Tallinnassa sijaitsevasta tietoverkkoturvallisuuteen erikoistuneesta osaamiskeskuksesta ja päätettiin puoltaa yhteistyön käynnistämistä. Keskuksen toimialana on tietoverkkoturvallisuuteen liittyvä tutkimus ja koulutus ja sen toimintaan osallistuu kymmenkunta maata.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät kokouksessaan valmisteilla olevaa valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittista selontekoa ja jatkavat käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Lisätietoja:
Ihmisoikeuskysymykset: osastopäällikkö Pilvi-Sisko Vierros, p. (09) 160 55032 ja yksikönpäällikkö Sofie From-Emmesberger, p. (09) 160 56551, ulkoasiainministeriö Tietoverkkoturvallisuus/Tallinnan osaamiskeskus: osastopäällikkö Pilvi-Sisko Vierros, ulkoasiainministeriö, p. (09) 160 55032 ja vanhempi osastoesiupseeri Olli Peltonen, puolustusministeriö, p. (09) 160 88149

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Vakuutusoikeuden kehittämistyöryhmä luovutti 20.8.2009 mietintönsä oikeusministeri Tuija Braxille. Työryhmä ehdottaa, että vakuutusoikeuden lääkärivarajäsenet muuttuisivat vakuutusoikeuden asiantuntijalääkäreiksi, joiden lausunto olisi asianosaiselle julkinen toisin kuin vakuutusoikeuden lääkärijäsenen kannanotot tuomioneuvotteluissa. Asiantuntijalääkärit eivät voisi osallistua ratkaisukokoonpanoon, mutta heidän käyttöään asiantuntijalausuntojen antajina olisi tarkoitus olennaisesti kasvattaa vakuutusoikeuden lääketieteellisen arviointimenettelyn vuorovaikutteisuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Asiantuntijalääkäreiden käyttöönotto ei muuttaisi vakuutusoikeuden lääkärijäsenten asemaa. Lisäksi ehdotetaan, että vakuutusoikeuden lääkärijäsenten ja asiantuntijalääkäreiden nimittämismenettely muuttuisi yksinkertaisemmaksi ja avoimemmaksi ja että vakuutusoikeuden lääkärijäsenet ja muut asiantuntijajäsenet velvoitettaisiin jatkossa ilmoittamaan sidonnaisuuksistaan kuten tuomarit. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Tyoryhmamietintoja/Tyoryhmamietintojenarkisto/Tyoryhmamietintoja2009/1247666258201. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, hallintoneuvos Niilo Jääskinen (KHO) p. 050 535 5894, sähköposti: niilo.jaaskinen(at)pp.inet.fi tai niilo.jaaskinen(at)oikeus.fi ja työryhmän sihteeri, viskaali Martta Plathin (Turun HO), p. 010 364 1275, sähköposti: martta.plathin(at)oikeus.fi.

Opetusministeriö julkaisi 19.8.2009 Luovien sisältöjen luvaton verkkojakelu; Lainsäädännölliset keinot -muistion. Opetusministeriön työryhmä pitää nykyisen lainsäädännön keinoja toimivina luovien sisältöjen, kuten elokuvan, musiikin ja pelien, luvattoman verkkojakelun vähentämiseksi. Lainsäädäntö mahdollistaa luvattomaan verkkojakeluun puuttumisen. Oikeudenhaltija voi nostaa tekijänoikeuden loukkaajaa vastaan siviilikanteen tuomioistuimessa tai pyytää asiassa poliisitutkintaa. Työryhmä määritti ne lainsäädäntöalueet, joihin olisi tarpeen tehdä muutoksia niin sanotun ilmoitusmenettelyn käyttöönottamiseksi. Ilmoitukset yksittäisille liittymänhaltijoille olisivat nykyisiä keinoja pehmeämpi vaikutuskeino. Varsinkin nuorilla olisi mahdollisuus korjata käyttäytymistään ilman, että asia etenee poliisitutkintaan tai tuomioistuimeen. Myös lasten ja nuorten vanhemmat saisivat tiedon, jos liittymää käytetään luvattomiin tarkoituksiin. Työryhmän työ on jatkoa syksyllä 2008 käydyille luovien sisältöjen toimialakeskusteluille. Työryhmän muistio on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/tr21.pdf?lang=fi. Lisätietoja antaa hallitussihteeri Marko Rajaniemi, p. (09) 160 77946, opetusministeriö.

Opetusministeriön työryhmä luovutti 20.8.2009 Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys - muistionsa opetusministeri Henna Virkkuselle. Työryhmä esittää, että tieteelliset ja taiteelliset jatkotutkinnot (esim. lisensiaatin tutkinto ja tohtorin tutkinto) sijoittuvat tasolle 8. Ylemmät korkeakoulututkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tasolle 7, ammattikorkeakoulututkinnot ja alemmat korkeakoulututkinnot tasolle 6. Ammatilliset perustutkinnot ja ammattitutkinnot sijoittuvat tasolle 4, erikoisammattitutkinnot tasolle 5. Ylioppilastutkinto ja lukion oppimäärä sijoittuvat samalle vaativuustasolle kuin ammatilliset perustutkinnot (taso 4). Perusopetuksen oppimäärän tuottama osaaminen sijoittuu työryhmän mukaan tasolle 2. Muiden hallinnonalojen tutkinnot, jotka vastaavat osaamisvaatimuksiltaan ammatillisia perustutkintoja tai ammattitutkintoja, sijoittuvat tasolle 4. Erikoisammattitutkintoja vastaavat muiden hallinnonalojen tutkinnot sijoittuvat puolestaan tasolle 5. Työryhmä ehdottaa myös, että viitekehyksestä säädettäisiin lailla, johon koottaisiin tutkintojen ja oppimäärien kokonaisuus eri säädöksistä. Lakiin tulisi koota myös korkeakoulutettujen erityispätevyydet. Muistio on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/Tutkintojen_kansallinen_viitekehys.html. Lisätietoja antavat johtaja Hannu Sirén, p. (09) 160 77239 ja opetusneuvos Seija Rasku, p. (09) 160 76963, opetusministeriö.

Maa- ja metsätalousministeriön salmonellapientyöryhmä jätti 18.8.2009 muistionsa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle. Työryhmä ehdottaa kiireellisiä lainsäädännön muutoksia rehujen kuumennuskäsittelyyn ja näytteenottoon. Työryhmä tiukentaisi myös tuotantoeläinten salmonellavalvontaa. Työryhmä esittää kolmea vaihtoehtoa kuumennuskäsittelyn minimivaatimuksiksi. Ensimmäisessä vaihtoehdossa kaikkien salmonellavalvontaohjelmaan kuuluvien eläinlajien (siipikarjat, siat, naudat) rehuseokset kuumennetaan niin, että rehun lämpötila on kauttaaltaan vähintään 81 astetta. Toisessa vaihtoehdossa siipikarjan rehuseokset kuumennetaan vähintään 81 asteeseen. Naudan ja sikojen rehut kuumennetaan 75 asteeseen. Kolmannessa vaihtoehdossa siipikarjan rehuseokset kuumennetaan 81 asteeseen ja muiden tuotantoeläinten rehuseoksille ei aseteta kuumennusvaatimusta. Rehuihin liittyvästä näytteenotosta työryhmä pitää tärkeimpänä tuontiraaka-aineiden näytteenottoa ja rehuseosten valmistajien tuotantoympäristönäytteenottoa. Muistio on osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/5J78Wx1cy/salmonellapienryhma.pdf. Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Marita Aalto, p. (09) 160 53346 tai 040 593 0136 ja eläinlääkintöneuvos Terhi Laaksonen, p. (09) 160 52782 tai 0400 396 488, maa- ja metsätalousministeriö.

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisen asiantuntijaryhmä jätti 20.8.2009 muistionsa peruspalveluministeri Paula Risikolle. Työryhmä selvitti, miten lasten seksuaalista hyväksikäyttöä olisi tutkittava koordinoidusti ja yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa. Tärkeimpänä tavoitteena on taata lasten oikeuksien parempi toteutuminen. Työryhmän mielestä on tärkeää, että lasten seksuaalisen hyväksikäytön selvittämiseen liittyvien tutkimusten laatua seurataan, kehitetään ja ohjeistetaan, jotta käytännöt ja menettelytavat olisivat yhtenäiset kaikkialla Suomessa. Muistio on osoitteessa http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-9918.pdf. Lisätietoja antaa vs. nuorisopsykiatrian professori, ylilääkäri Eila Laukkanen, p. 044 717 2994, etunimi.sukunimi@kuh.fi, KYS Nuorisopsykiatrian yksikkö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.