Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 33/2009

TASAVALLAN PRESIDENTTI

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 14.8.2009 seuraavat lait:

Laki rikoslain muuttamisesta, laki alkoholilain muuttamisesta, laki pakkokeinolain 5 luvun 10 §:n muuttamisesta ja laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta (HE 84/2008 vp). Alkoholirikoksia koskevat säännökset uudistetaan. Rikoslakiin lisätään uusi luku alkoholirikoksista, johon kootaan rikoslain kokonaisuudistuksessa noudatetun keskittämisperiaatteen mukaisesti vankeusuhkaiset alkoholirikoksia koskevat säännökset. Luvussa säädetään lisäksi oikeushenkilön vastuusta ja määritelmistä. Väkevän alkoholijuoman ja alaikäisiin kohdistuvan miedon alkoholijuoman mainonta säädetään rangaistavaksi alkoholijuoman markkinointirikoksena rikoslain elinkeinorikoksia koskevassa luvussa. Alkoholilaissa säädetään edelleen sakonuhkaisesta alkoholirikkomuksesta. Oikeushenkilön rangaistusvastuuta sovelletaan alkoholirikokseen, törkeään alkoholirikokseen ja alkoholijuoman markkinointirikokseen. Rikesakon soveltamisala laajennetaan koskemaan eräitä vähäisiä alkoholirikkomuksia. Lait tulevat voimaan 1.11.2009. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää kevätistuntokauden 2010 loppuun mennessä 1.1.2008 voimaan tulleiden alkoholimainontarajoitusten vaikutukset sekä arvioi mielikuvamainontaa koskevien lisätoimenpiteiden tarpeen. (OM lainsäädäntöneuvos Lena Andersson 160 67725)

Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 30 §:n muuttamisesta, laki merimieseläkelain muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta ja laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 13 §:n muuttamisesta (HE 68/2009 vp). Yksityisten alojen työeläkelakeja muutetaan. Työkyvyttömyyseläkkeen tasoa parannetaan korottamalla tulevalta ajalta laskettavan eläkkeen karttumisprosenttia ikävuosien 50-63 välillä ja korottamalla työkyvyttömyyseläkkeisiin tehtävän kertakorotuksen määrää. Lisäksi tulevan ajan ansiotasoa korottavasti otetaan huomioon tutkintoon johtava opiskelu ja alle kolmivuotiaan lapsen hoitaminen kotihoidontuella. Elinaikakertoimen soveltamista muutetaan työkyvyttömyyseläkkeiden osalta siten, että ennen vuotta 2010 alkaneisiin työkyvyttömyyseläkkeisiin kerrointa ei sovelleta lainkaan ja vuodesta 2010 alkaen elinaikakerrointa sovelletaan lievennettynä työkyvyttömyyseläkkeen alkaessa. Lisäksi muutetaan leskeneläkkeen eläkevähennysrajaa. Osa-aikaeläkkeen alaikärajaa korotetaan 60 vuoteen ja eläkkeen karttuminen osa-aikaeläkkeen ansion alenemasta poistetaan. Osa-aikaeläkkeen muutokset koskevat vuonna 1953 tai sen jälkeen syntyneitä. Työeläkkeen ansaintaa vuorotteluvapaan ajalta muutetaan siten, että 55 prosenttia vuorottelukorvauksen perusteena olevasta ansiosta kartuttaa eläkettä. Lait tulevat voimaan 1.1.2010. Osa-aikaeläkettä koskevat muutokset tulevat voimaan kuitenkin 1.1.2011. (STM johtaja Heli Backman 160 73918)

Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, laki merimieseläkelain muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta, laki valtion eläkelain muuttamisesta ja laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta (HE 73/2009 vp). Työeläkelainsäädäntöä muutetaan siten, että yksityisten alojen toimivaltainen eläkelaitos ja toimivaltainen viimeinen eläkelaitos määräytyvät jatkossa vakuutettujen työansioiden perusteella. Viimeisen eläkelaitoksen periaatetta sovelletaan myös silloin, kun julkisten alojen eläkelaitos on viimeinen eläkelaitos ja yksityisten alojen eläkelaitoksille tulee työkyvyttömyyseläkkeestä laitoskohtainen vastuu. Lisäksi työntekijän eläkelain mukaisessa luottamustoimessa jatkaminen ei enää estä työsuhteen perusteella karttuneen vanhuuseläkkeen saamista vanhuuseläkeiässä. Työeläkelakeihin tehdään myös eräitä lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia. Lait tulevat voimaan 1.1.2010. Viimeisen eläkelaitoksen periaatetta koskevat säännökset tulevat kuitenkin voimaan 1.1.2012. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 160 74338)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 14.8.2009 seuraavat kansainväliset asiat:

Tasavallan presidentti valtuutti ulkoasiainneuvos Marjatta Rasin toimimaan Suomen edustajana Yhdistyneiden Kansakuntien Wienissä sijaitsevissa kansainvälisissä elimissä, kansainvälisessä atomienergiajärjestössä sekä kansainvälisessä ydinkieltosopimusjärjestön valmistelutoimikunnassa, ulkoasiainneuvos Antti Kuosmasen toimimaan Suomen pysyvänä edustajana Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestössä, ulkoasiainneuvos Klaus Korhosen toimimaan Suomen edustajana Yhdistyneiden Kansakuntien kemiallisten aseiden kieltojärjestössä, ulkoasiainneuvos Leo Olasvirran toimimaan Suomen edustajana Afrikan Unionissa ja ulkoasiainneuvos Mikko Pyhälän toimimaan Suomen edustajana Karibian yhteisö ja yhteismarkkina-alue -järjestössä. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 160 55401)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 14.8.2009 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän Valtion tilinpäätöskertomuksesta vuodelta 2008 ja Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksesta eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2008 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta merkittäväksi pöytäkirjaan. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää hallituksen antavan valtion tilinpäätöskertomuksen huhtikuun loppuun mennessä. 2) Eduskunta edellyttää hallituksen ottavan asianmukaisesti huomioon ne toimenpiteet, jotka talousarviolausumista on mietinnössä todettu. 3) Eduskunta edellyttää, että hallitus parantaa eduskunnan tiedonsaantia talousarvion ulkopuolisista rahastoista vuoden 2009 tilinpäätöskertomuksesta alkaen. 4) Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa kansallisen terveydenhuollon tietojärjestelmän käyttöönoton laissa asetetun aikataulun mukaisesti 1.4.2011 mennessä. 5) Eduskunta edellyttää, että hallitus raportoi nykyistä paremmin tuottavuusohjelman kokonaishyödyt ja selvittää ohjelman vaikutukset valtion henkilöstön työoloihin ja työssä jaksamiseen. 6) Eduskunta edellyttää hallituksen raportoivan kannanoton kohdissa 1-5 edellytettyjen toimenpiteiden toteutumisesta seuraavassa tilinpäätöskertomuksessa. (VM valtioneuvoston controller Soili Vasikainen 160 33025)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 14.8.2009 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Mikko Kinnunen Astanassa (Kazakstan) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 15.10.2009 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 160 55401)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 13.8.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiehen sairauden todistamisesta. Asetuksella säädetään määräaikaisista lievennyksistä valtion virkamiehen sairauden todistamiseen. Lievennykset koskevat influenssasta johtuvan sairauden todistamista. Lievennyksistä säädetään A(H1N1)v -influenssaviruksen vuoksi. Virkamies voi, hakiessaan virkavapautta epäillyn influenssan perusteella, todistaa sairautensa enintään seitsemän vuorokauden mittaisen ajan osalta lääkärin, terveyskeskuksen terveydenhoitajan, viraston osoittaman terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan antaman kirjallisen lausunnon nojalla, jonka tämä on antanut virkamiehen kanssa käymänsä puhelinkeskustelun tai muun vastaavan yhteydenpidon perusteella, vakuututtuaan kyseisestä sairaudesta ja työkyvyttömyydestä. Jos tällainen influenssa kestää enintään viisi vuorokautta, virkamies voi todistaa sairautensa myös muulla virkavapauden myöntävän viranomaisen hyväksymällä luotettavalla tavalla. Asetus tulee voimaan 1.10.2009. Asetus on voimassa 31.12.2009 saakka. (VM työmarkkinalakimies Jussi Luomajärvi 160 34965)

Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Nuoren viljelijän aloitustukea voidaan myöntää alle 40-vuotiaalle maatalousyrittäjälle, joka ensimmäistä kertaa ryhtyy tilanpidosta vastaavaksi elinkeinonharjoittajaksi. Asetuksella säädetään siitä, milloin ja mihin perustuen tilanpito on katsottava aloitetuksi tuen myöntämistä harkittaessa. Asetusta muutetaan siten, että tilanpidon aloittamista tarkastellaan pelkästään aloitustuen myöntämisen edellytyksenä olevassa elinkeinosuunnitelmassa esitettyjen laskelmien ja tietojen perusteella. Lisäksi asetukseen tehdään eräitä täsmennyksiä. Asetus tulee voimaan 1.9.2009. Asetusta sovelletaan hakemukseen, joka on tullut vireille 1.9.2009 tai sen jälkeen. (MMM hallitussihteeri Mika Saari 160 52242)

Valtioneuvoston asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta. Asetuksella annetaan tarkemmat säännökset Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen johtavista virkamiehistä, kelpoisuusvaatimuksista ja palvelussuhteeseen ottamisesta, farmakopeakomitean kokoonpanosta sekä sen ja valvontalautakunnan toiminnan muusta järjestämisestä sekä keskuksen asiantuntijoista. Asetus tulee voimaan 1.11.2009. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 160 74340)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 13.8.2009 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta neuvottelemaan ja laatimaan Suomen ja Irakin välinen vapaaehtoista paluuta ja palauttamista koskeva yhteistyöpöytäkirja. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ylijohtaja, osastopäällikkö Pentti Visanen ja varapuheenjohtaja maahanmuuttojohtaja Sirkku Päivärinne. Valtuuskunnan jäsenet ovat ylitarkastaja Salla Konsti, ylitarkastaja Harri Sivula, ylitarkastaja Maija Ahokas varajäsenenään lainsäädäntöneuvos Johanna Puiro, ylikomisario Mia Poutanen varajäsenenään poliisiylitarkastaja Kaarle Lehmus, komisario Juha Holopainen, johtaja Esko Repo varajäsenenään kehitysjohtaja Jorma Peitsalo, ulkoasiainsihteeri Anssi Leino varajäsenenään lainsäädäntösihteeri Maria Guseff ja ylitarkastaja Martti Ant-Wuorinen varajäsenenään Pasi Tolvanen. (SM hallitusneuvos Riitta Koponen 160 42711)

Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriön ylitarkastaja Timo Kievari valtioneuvoston esittelijäksi. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 160 28389)

Päätös Helsinki-Vantaan lentoasemalla sijaitsevan valtion maaomaisuuden vuokraamisesta. Ilmailulaitos on valtion puolesta neuvotellut Helsinki-Vantaan lentoasemalla sijaitsevan maa-alueen vuokraamisesta Finnair Facilities Management Oy:lle. Noin 30 163 m2:n alue vuokrataan maakalustokorjaamo- ja maakalustokeskusrakennusten sijoituspaikaksi. Kyseiset rakennukset on jo rakennettu alueelle ja vuokrattu Finnair Facilities Management Oy:lle kahdella voimassa olevalla sopimuksella. Toinen niistä lakkaa 31.12.2019 ja toinen 31.3.2036. Nämä kaksi sopimusta korvataan yhdellä pitempiaikaisella 40 vuoden sopimuksella. Vuokra 13,50 euroa/m2 sidotaan elinkustannusindeksiin. Ilmailulaitos laatii ja allekirjoittaa valtion puolelta vuokrasopimuksen. (LVM neuvotteleva virkamies Juha Parantainen 160 28383)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä innovaatiopoliittisen selonteon johdosta pöytäkirjaan. Eduskunnan kannanotot: 1) Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa talousvaliokunnalle vuoden 2010 kevään aikana selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä innovaatiopolitiikan linjausten täytäntöönpanemiseksi. 2) Eduskunta edellyttää, että innovaatiopolitiikan toteuttamisen edellyttämät resurssit turvataan ja tutkimusrahoitus nostetaan kohti 4 prosentin bruttokansantuoteosuutta hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. (TEM osastopäällikkö Petri Peltonen 160 010 60 63662)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 13.8.2009 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 49/2009) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Rautatiekalustoon kohdistuvia vakuusoikeuksia koskevan Luxemburgin pöytäkirjan allekirjoittaminen). Päätösehdotuksella on tarkoitus antaa valtuudet allekirjoittaa yhteisön puolesta rautateiden liikkuvan kaluston vakuuskäyttöä koskeva niin sanottu Luxembourgin pöytäkirja (Protocol on Matters Specific to Railway Rolling Stock). Pöytäkirjan tavoitteena on yksinkertaistaa ja tehostaa valtiosta toiseen liikkuvan rautatiekaluston, kuten vetureiden ja vaunukaluston käyttämistä rahoitusvakuutena. (OM lainsäädäntöneuvos Antti Leinonen 160 67713)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 13.8.2009 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto antoi erivapauden lainsäädäntöneuvos, oikeustieteen kandidaatti Päivi Marjaana Kaukorannalle ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran kelpoisuusvaatimuksista ja nimitti hänet ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan sekä määräsi ulkoasiainministeriön oikeuspäällikön tehtävään 1.9.2009 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 160 55401)

Lähetystöneuvos Mikko Kinnunen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 15.10.2009 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 160 55401)

Poliisiylijohtaja osastopäällikkönä, oikeustieteen kandidaatti Mikko Tapio Paatero Poliisihallituksen poliisiylijohtajan virkaan 1.1.2010 lukien. (SM kansliapäällikkö Ritva Viljanen 160 42803)

Oikeustieteen kandidaatti Jukka Ränkimies maa- ja metsätalousministeriön vanhemman hallitussihteerin virkaan 1.9.2009 lukien. (MMM neuvotteleva virkamies Marit Ilveskero 160 52389)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 13.8.2009 seuraavia asioita:

Valtiontakuun myöntäminen Valtion taidemuseolle Ateneumissa järjestettävälle taidenäyttelylle ja Helsingin kaupungin taidemuseolle Taidemuseo Tennispalatsissa järjestettävälle taidenäyttelylle. Valtiontakuu koskee Ateneumissa 18.9.2009-31.1.2010 järjestettävää "Pablo Picasso" -näyttelyä ja Taidemuseo Tennispalatsissa 21.10.2009-14.3.2010 järjestettävää "Kauneuden pauloissa - Teoksia Tretjakovin gallerian kokoelmista 2" -näyttelyä. (OPM kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen 160 77483)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Opetusministeriön asettama työryhmä luovutti 6.8.2009 lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman toteuttamiseen liittyvän esityksensä ministeri Wallinille. Esityksen mukaan Nuorten julkisen sektorin palvelujärjestelmässä on siirryttävä varhaisen puuttumisen toteuttamiseen. Nuorisolaissa tulisi säätää nykyistä yksityiskohtaisemmin paikallistason monialaisesta viranomaisyhteistyöstä, esittää opetusministeriön työryhmä. Kuntiin tulisi koota nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, joka koostuisi opetus-, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimen sekä työ-, poliisi- ja puolustushallinnon edustajista. Verkosto voisi olla myös useamman kunnan yhteinen. Se ei aiheuttaisi kunnille uusia välittömiä kustannuksia, koska verkoston työ organisoidaan osaksi viranhaltijoiden työnkuvia. Samalla päästään purkamaan nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä päällekkäisiä toimintoja ja resurssimenoja. Verkoston tulisi toimia vuorovaikutuksessa nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. Lisäksi laissa tulisi säätää etsivästä nuorisotyöstä, jonka tarkoituksena on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään nuoren elämänkulua sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Kunnan tulisi nimetä etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaava nuorisotoimen viranomainen. Työryhmämuistio on osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/Moniammatillisen_viranomaisyhteistyon_ja_etsivan_nuorisotyon_lakisaateistaminen. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Riitta Kaivosoja, p. 160 77053, työryhmän sihteeri, hallitusneuvos Tuula Lybeck, p. 160 76910 ja työryhmän sihteeri, neuvotteleva virkamies Jaana Walldén, p. 160 77228, opetusministeriö.

Ympäristöministeriö julkisti 10.8.2009 valtion asuntorakentamisen elvytystoimien vaikutusta asuntorakentamisen kustannustasoon -väliraportin. Väliraportin mukaan asuntorakentamisen elvytystoimet ovat tehonneet jopa ennakoitua paremmin. Liikkeelle on lähtenyt tai on lähtemässä jo 8 500 valtion tukemaa vuokra- ja asumisoikeusasuntuotantoa eli ns. ARA-asuntoa. Tänä vuonna tuotanto voi nousta 12 000 asuntoon, mikä olisi kolminkertainen määrä viime vuosiin verrattuna. Suhdannetilanteesta johtuva rakentamisen hintatason lasku on kanavoitunut myös ARA-tuotantoon. Rakentamisen hinta on alentunut ARA-tuotannossa niin pääkaupunkiseudulla kuin muualla maassakin. Pääkaupunkiseudulla rakentamisen hinta on laskenut kuluvan vuoden aikana 6 % edellisvuoteen verrattuna. Näköpiirissä on, että rakentamisen hinta voi edelleenkin laskea ja myös ensi vuosi on otollista aikaa ARA-hankkeiden toteuttamiselle. Väliraportti on osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=107125&lan=fi. Lisätietoja antavat johtaja Jarmo Linden, p. 040 5173379, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), hallitusneuvos Liisa Linna-Angelvuo, p. 0400 143869 ja erityisavustaja Tatu Rauhamäki, p. 050 521 2907, ympäristöministeriö.

Ikäneuvo-työryhmä luovutti 12.8.2009 ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen -raportin ministeri Risikolle. Ehkäisevässä sosiaali- ja terveydenhuollossa on selvä palveluaukko. Eläkeiän alkaessa suurin osa putoaa ehkäisevien sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkopuolelle. Siksi tarvitaan ikääntyneiden neuvontapalveluverkostoa. Ehkäisevien palvelujen ketjun on oltava saumaton läpi ihmisen elämän. Ikääntyneiden neuvontapalvelujen ja hyvinvointia edistävien kotikäyntien maksuttomuus ehdotetaan turvattavaksi tekemällä tarvittavat muutokset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin. Neuvontapalvelut olisivat helposti saatavia matalan kynnyksen lähipalveluja, jotka kohdennettaisiin ensisijaisesti ikääntyneille sekä heidän omaisilleen ja läheisilleen. Palvelut sisältäisivät yleistä, laaja-alaista ja selkeäkielistä tiedotusta ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, riskeistä, palveluista ja sosiaaliturvasta. Raportti on osoitteessa http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-9894.pdf. Lisätietoja antavat ylijohtaja Aino-Inkeri Hansson, p.160 73760 ja neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen, p.160 74135, sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.