Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 32/2009

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 7.8.2009 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 113/2009) Puolan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Puolan kanssa tehty tuloverosopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle mallisopimukselle. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 7.8.2009 seuraavat lait:

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 70/2009 vp). Alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteenä olevaa verotaulukkoa muutetaan siten, että alkoholiveroa korotetaan 10 prosenttia. Korotuksen johdosta väkevien alkoholijuomien vähittäismyyntihinnat nousevat keskimäärin kaksi kertaa enemmän kuin oluen ja viinin hinnat. Laki tulee voimaan 1.10.2009. (VM hallitusneuvos Irmeli Virtaranta 160 33065)

Verotililaki, laki arvonlisäverolain muuttamisesta, laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta, laki verontilityslain muuttamisesta, laki ennakkoperintälain muuttamisesta, laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 10 ja 13 §:n muuttamisesta, laki korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta, laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, laki arpajaisverolain muuttamisesta, laki veronkantolain muuttamisesta, laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta (HE 221/2008 vp). Verotililaissa säädetään verojen maksamisesta, ilmoittamisesta ja palauttamisesta. Lain vuoksi tehdään sen edellyttämät muutokset useaan muuhun verolakiin. Laki koskee oma-aloitteisesti maksettavia veroja. Verohallinnon ylläpitämä verotilijärjestelmä koostuu verovelvolliskohtaisista verotileistä. Verotilille kootaan ilmoitus- ja maksutiedot sekä muut verotuksen toimittamiseen ja verojen perintään tarvittavat tiedot. Verot ilmoitetaan kuukausittain annettavalla kausiveroilmoituksella. Lait tulevat voimaan 14.8.2009. Lakeja sovelletaan pääsääntöisesti 1.1.2010 tai sen jälkeen päättyvien kohdekausien verojen ilmoittamisessa ja maksamisessa. (VM neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen 160 34753)

Laki maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta (HE 65/2009 vp). Eräitä maatalouden rakennetuen ehtoihin sisältyviä määräaikoja muutetaan. Tuetun rakentamisinvestoinnin toteutusaika lasketaan eräissä tapauksissa siitä, kun rakentamiseen tarvittava lupapäätös on saanut lainvoiman. Korkotukilainan nostamiselle säädettyä määräaikaa pidennetään eräiden nuoren viljelijän aloitustuen erityistilanteiden osalta. Lisäksi lakiin lisätään ylimääräisen avustuserän maksamista koskeva säännös. Muutos ei vaikuta maksettavan avustuksen kokonaismäärään. Laki tulee voimaan 12.8.2009. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että maatalouden rakennetukia koskeviin laintasoisiin säännöksiin liittyvät muutostarpeet selvitetään välittömästi ja että tarvittavat muutosehdotukset toimitetaan eduskunnan käsiteltäviksi heti seuraavan syysistuntokauden alussa annettavalla hallituksen esityksellä. (MMM hallitusneuvos Esko Laurila 160 53341)

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta (HE 32/2009 vp ja HE 83/2009 vp). Laissa säädetään niistä edellytyksistä, joilla toisesta jäsenvaltiosta olevat liikenteenharjoittajat voivat harjoittaa tilapäisesti sisäistä tavaraliikennettä Suomessa. Muualla kuin Suomessa myönnetyllä yhteisöluvalla saa luvanhaltijan käyttämällä ajoneuvolla tehdä enintään kolme Suomen sisäistä kuljetusta Suomeen päättyneen kansainvälisen kuljetuksen yhteydessä enintään viikon aikana siitä päivästä, jona Suomeen tuotu kuorma on purettu. Kuljetus Suomeen ja Suomen sisäinen kuljetus on osoitettava rahtikirjalla, kuljetustilauksella tai muulla luotettavalla todisteella. Lakiin lisätään myös säännös, jonka nojalla postitoimen luvan haltijan työntekijän käyttämällä autolla tapahtuvaan postin jakeluun ei tarvita liikennelupaa. Laki tulee voimaan 14.8.2009. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 160 28367)

Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista, laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 2 ja 9 §:n muuttamisesta, laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 18 §:n muuttamisesta, laki varainsiirtoverolain 56 b §:n muuttamisesta, laki verotusmenettelystä annetun lain 93 a §:n muuttamisesta, laki ennakkoperintälain 6 a §:n muuttamisesta ja laki veripalvelulain 11 §:n muuttamisesta (HE 36/2009 vp). Vahvaa sähköistä tunnistamista koskevat lain säännösten tavoitteena on luoda perustason edellytykset luotettavalle sähköisen tunnistamisen palveluiden tarjonnalle Suomessa. Vahva sähköinen tunnistaminen kohdistuu luonnollisen henkilön tunnistamiseen. Laki sisältää säännökset siitä, mikä on vahvaa sähköistä tunnistamista. Lisäksi laki sisältää säännökset vahvan sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajaan ja sen palveluun kohdistuvista vaatimuksista. Vahvan sähköisen tunnistuspalvelun tarjoamista valvoo Viestintävirasto. Lait tulevat voimaan 1.9.2009. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että lain toimivuutta ja sen vaikutuksia seurataan laajasti ottaen huomioon kaikkien tunnistuspalvelujen tarjontaan ja käyttöön liittyvien toimijoiden näkemykset ja käytännön kokemukset. Liikenne- ja viestintäministeriön on annettava liikenne- ja viestintävaliokunnalle selvitys lain toimivuudesta ja vaikutuksista viimeistään vuoden 2010 loppuun mennessä. (LVM neuvotteleva virkamies Kirsi Miettinen 160 28570)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 6.8.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus maanmittauslaitoksen kirjaamislakimiehiltä vaadittavasta kielitaidosta. Asetuksen mukaan kaksikielisen maanmittaustoimiston toimialueen väestön vähemmistön kielellisten oikeuksien turvaamiseksi maanmittauslaitoksessa tulisi olla kolme maakaaren (540/1995) 5 luvun 2 §:ssä tarkoitetun kirjaamislakimiehen virkaa, joihin kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena olisi toimialueen väestön vähemmistön kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä enemmistön kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Elma Solonen 160 52709)

Valtioneuvoston asetus sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta. Asetuksen viitemäärän korottamisen perusteita investointitilanteissa koskevaa kohtaa täsmennetään. Asetus tulee voimaan 12.8.2009. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 160 52793)

Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta. Ympäristöministeriön kansainvälisten asiain yksikön nimi muutetaan kansainvälisten ja EU-asiain yksiköksi, koska EU-asiain ryhmä on siirtynyt kansainvälisten asiain yksikköön kansliapäällikön alaisuudesta. Lisäksi asetukseen lisätään säännökset tutkimusjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista ja viran nimitystoimivallasta. Asetus tulee voimaan 15.8.2009. (YM hallitusneuvos Riitta Rainio 050 5599141)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 6.8.2009 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti Minna Hulkkonen valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.9.2009-31.8.2014. (VNK vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen 160 22294)

Varatuomari Hanna-Mari Pekuri sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 17.8.2009 lukien. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

Lääketieteen lisensiaatti Jukka Mattila sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvoksen virkaan 1.9.2009 lukien. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 6.8.2009 seuraavia asioita:

Vuoden 2009 talousarvion momentin 32.30.50 (Palkkaturva) arviomäärärahan ylittäminen 19 000 000 eurolla. Vuoden 2009 heinäkuun puoleen väliin mennessä palkkaturvaa oli maksettu 19,4 miljoonaa euroa, kun vastaavana aikana viime vuonna palkkaturvaa maksettiin 10,4 miljoonaa euroa. (TEM talousjohtaja Eero Murto 010 6063647)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.