Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 30/2009

TASAVALLAN PRESIDENTTI

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 24.7.2009 seuraavat lait:

Laki osakeyhtiölain muuttamisesta, laki arvopaperimarkkinalain 2 luvun muuttamisesta ja laki vakuutusyhtiölain 5 luvun muuttamisesta (HE 52/ 2009 vp). Lakien muutoksilla saatetaan voimaan osakkeenomistajan oikeuksia koskeva direktiivi. Direktiivin tarkoituksena on suojella sijoittajia ja edistää noteerattujen yhtiöiden osakkeenomistajien oikeuksien sujuvaa ja tehokasta käyttöä erityisesti valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa. Lakimuutokset koskevat pääosin vain sellaista yhtiötä, jonka osake on arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteena Suomessa tai sitä vastaavan kaupankäynnin kohteena muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Direktiiviin perustuvat muutokset koskevat yhtiökokouksen kutsuaikaa, yhtiökokoukseen osallistumista, asiamiehen käyttämistä ja etäosallistumista sekä yhtiökokousasiakirjojen julkistamista ja nähtävillä pitämistä koskevista vähimmäisvaatimuksista. Lisäksi osakeyhtiölakiin tehdään vähäisempiä muutoksia, jotka ovat tarpeen yhtiökokoukseen osallistumisen, osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisen tai kokouksen järjestämisen helpottamiseksi taikka sähköisen kaupparekisteri-ilmoituksen kehittämiseen liittyen tai osakeannin järjestämisen helpottamiseksi. Arvopaperimarkkinalain muutos koskee tiedottamista yhtiökokouskutsusta. Lait tulevat voimaan 3.8.2009. (OM lainsäädäntöjohtaja Asko Välimaa 160 67700)

Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta ja laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta (HE 45/2009 vp). Käräjäoikeuslakia muutetaan siten, että jokaisessa kaksikielisessä käräjäoikeudessa tulee olla vähintään yksi käräjätuomarin virka, johon kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena on tuomiopiirin väestön vähemmistön kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä enemmistön kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Edellä mainittujen tuomareiden kielitaitoa koskevasta kelpoisuusvaatimuksesta säädetään tuomareiden nimittämisestä annetussa laissa. Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarkemmin säätää viimeksi mainittujen tuomareiden määrä ja sijoittuminen kaksikielisiin käräjäoikeuksiin. Lait tulevat voimaan 1.1.2010. (OM hallitussihteeri Mika Risla 160 67943)

Laki Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä vastavuoroisista puolustushankinnoista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 25/2009 vp). Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan Yhdysvaltojen hallituksen välillä tehty pöytäkirja vastavuoroisista puolustushankinnoista on allekirjoitettu Suomen puolesta 13.6.2008 ja Amerikan Yhdysvaltojen puolesta 5.8.2008. Pöytäkirjalla sovitaan puolustushankintoja ohjaavista periaatteista sekä niihin sovellettavista menettelyistä, ja sitä sovelletaan Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen puolustusministeriöiden hallinnonalojen tutkimus- ja kehitystyön hankintoihin sekä tavara- ja palveluhankintoihin. Pöytäkirjalla korvataan vuonna 1991 Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä tehty sopimus. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (PLM hallitussihteeri Jenni Herrala 160 88110)

Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta ja laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta (HE 5/2009 vp). Valtion vakuusrahastosta annettuun lakiin lisätään säännökset vakavaraisuusongelmiin joutuneen talletuspankin velvoittamisesta tukihakemuksen tekemiseen Valtion vakuusrahastolle. Jos pankki ei tee hakemusta valtioneuvoston asettamassa määräajassa, sen osakkeet ja pääomalainat voidaan lunastaa rahastolle täyttä korvausta vastaan, ottaa pankki näin valtion haltuun ja varmistaa tukihakemuksen tekeminen. Osuuspankeissa ja säästöpankeissa lunastus kohdistuu osakkeiden sijasta pankkien liiketoimintaan. Lakiin lisätään myös säännös, joka oikeuttaa valtioneuvoston rahoitusmarkkinoiden häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi rajoittamaan määräajaksi luottolaitosten ja eräiden muidenkin rahoitusmarkkinoilla toimivien toimintaa sekä päättämään arvopapereita koskevassa kaupankäynnissä noudatettavia menettelytapoja koskevista rajoituksista tai kielloista. Lait tulevat voimaan 1.8.2009. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 160 33096)

Yliopistolaki, laki yliopistolain voimaanpanosta, laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta, laki arkistolain 1 §:n muuttamisesta, laki rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta ja laki konkurssilain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 7/2009 vp). Yliopistolainsäädäntö uudistetaan kokonaisuudessaan. Yliopistolailla säädetään yliopistojen tehtävistä, hallinnosta, toiminnan rahoituksesta ja ohjauksesta sekä yliopistojen tutkimukseen ja opetukseen, opiskelijoihin ja henkilöstöön liittyvistä seikoista. Yliopistojen autonomia vahvistuu niiden saadessa itsenäisen oikeushenkilön aseman. Yliopistoista tulee vuoden 2010 alusta itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia. Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun toiminnat yhdistetään säätiölain mukaiseen Aalto-yliopistoon. Myös Tampereen teknillinen yliopisto muuttuu säätiömuotoiseksi. Yliopistojen hallintoa ja johtamista uudistetaan ja vahvistetaan siten, että yliopistot pystyvät vastaamaan nykyistä itsenäisemmin ja paremmin uuden taloudellisen aseman tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Rehtorin asemaa ja yliopiston omaa akateemista päätöksentekoa vahvistetaan. Yliopistolain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. Laki yliopistolain voimaanpanosta tulee voimaan 1.8.2009. Muut lait tulevat voimaan 1.1.2010. Eduskunnan lausumat; 1. Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa yliopistouudistuksen toteutumista sekä vaikutuksia ja antaa asiasta selvityksen sivistysvaliokunnalle vuoden 2012 kevätistuntokaudella. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa, miten yliopistot järjestävät liikuntapalveluja opiskelijoille, ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien edistämiseksi. 3. Eduskunta edellyttää, että lukukausimaksukokeilun tuloksia arvioidaan huolellisesti ja arvioinnin kriteerit määritellään mahdollisimman nopeasti. 4. Eduskunta edellyttää, että koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi ja laadun turvaamiseksi yliopistoille turvataan riittävä perusrahoitus. Rahoitusta tulee kanavoida tasapuolisesti kaikille tieteenaloille. 5. Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että yliopistokeskuksille suunnataan vuosittain vähintään nykyisen tasoiset määrärahat. (OPM hallitusneuvos Eerikki Nurmi 160 77077)

Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 26/2009 vp). Ammattikorkeakoululakiin tehdään muutoksia erityisesti yliopistolainsäädännön kokonaisuudistuksen johdosta. Laadunarviointia, opiskelijoiden kelpoisuutta, opiskelupaikan vastaanottamista, opetuksen maksuttomuutta, koulutusohjelman maksullisuutta sekä hallintoasian käsittelyä koskevia säännöksiä yhtenäistetään yliopistolakiehdotuksen säännösten sisältöä vastaaviksi. Laki tulee voimaan 1.1.2010. Eduskunnan lausumat; 1. Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ammattikorkeakoulujen koulutusmääriä, koulutuksen sisällön kehittämistä ja opiskelijoiden sijoittumista työmarkkinoille. 2. Eduskunta edellyttää, että ammattikorkeakoulujen lukukausimaksukokeilun tuloksia arvioidaan huolellisesti ja arvioinnin kriteerit määritellään mahdollisimman nopeasti. 3. Eduskunta edellyttää, että ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon tilannetta seurataan. 4. Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa miten ammattikorkeakoulut järjestävät liikuntapalveluja opiskelijoille ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien edistämiseksi. (OPM hallitusneuvos Eerikki Nurmi 160 77077)

Laki maakaaren muuttamisesta, laki kaupanvahvistajista, laki maanvuokralain muuttamisesta, laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta, laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta, laki oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta, laki käräjäoikeuslain 17 §:n 1 momentin 1 kohdan a alakohdan ja 19 §:n 1 momentin 1 kohdan kumoamisesta, laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta, laki maankäyttö- ja rakennuslain 91 p ja 97 §:n muuttamisesta, laki rakennussuojelulain 20 §:n muuttamisesta, laki etuostolain 9 §:n muuttamisesta ja laki kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (HE 30/ 2009 vp). Kiinteistöjen kirjaamisasiat siirtyvät käräjäoikeuksilta Maanmittauslaitokselle. Maakaarta ja eräitä muita lakeja muutetaan. Lisäksi säädetään laki kaupanvahvistajista sekä kumotaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annettu laki. Kirjaamisasioiden käsittelyn kehittäminen liittyy tarpeeseen tehostaa julkishallinnon toimintaa ja kohdentaa käräjäoikeuksien resursseja riita- ja rikosasioiden ratkaisemiseen. Kirjaamisasioiden siirto vahvistaa maanmittauslaitoksen asemaa kiinteistöasioissa. Maanmittauslaitoksen ydintehtävänä on jo nyt kiinteistöjä koskevien tietovarantojen ylläpito ja hallinnointi. Kirjaamisasioiden siirto antaa maanmittauslaitokselle myös mahdollisuuden lainhuuto-, kiinnitys- ja muiden kirjaamisasioiden käsittelyn, sähköisen kirjaamisjärjestelmän ja kiinteistötietojärjestelmän kehittämiseen. Lait tulevat voimaan 1.1.2010. Eduskunnan lausumat; 1. Eduskunta edellyttää, että maanmittauslaitoksen kaikkien toimipisteiden tulee tarjota samantasoisia palveluita uudistuksen kohteena olevissa kiinteistöjen kirjaamisasioissa. 2. Eduskunta edellyttää, että maa- ja metsätalousvaliokunnalle sekä lakivaliokunnalle annetaan syysistuntokauden 2009 aikana selvitys niistä säädös- ja muista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty kielellisten oikeuksien toteutumisen turvaamiseksi kirjaamisasioiden käsittelyssä. 3. Eduskunta edellyttää, että maa- ja metsätalousvaliokunnalle annetaan vuoden 2010 loppuun mennessä yksityiskohtainen selvitys uudistuksen toimivuudesta muun muassa maa- ja metsätalousvaliokunnan hallituksen esityksestä antamassa mietinnössä esille tuomien seikkojen osalta. (MMM lainsäädäntöneuvos Tuire Taina 160 53285)

Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (HE 56/2009 vp). Lailla annetaan tarvittavat kansalliset säännökset eurooppalaista alueellisen yhteistyön yhtymää koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta suomalaiseen yhtymään sekä suomalaisten yhteisöjen osallistumisesta yhtymään, jonka kotipaikka on toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Laki tulee voimaan 1.8.2009. (TEM hallitusneuvos Pekka Järviö 010 60 64924)

Laki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta, laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki lääkelain muuttamisesta, laki tartuntatautilain muuttamisesta ja laki kemikaalilain muuttamisesta (HE 74/ 2009 vp). Lailla lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta perustetaan sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle lääkealan tehtävistä vastaava uusi viranomainen. Samalla Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus lakkautetaan. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tehtäviin kuuluvat lääkealan lupa- ja valvontatehtäviä, lääkealan tutkimus- ja kehittämistehtäviä sekä lääketiedon tuottaminen ja välittäminen lääkehuollon ja lääkehoitojen vaikuttavuuden parantamiseksi. Lääkelaitoksen ja Lääkehoidon kehittämiskeskuksen tehtävät sekä niitä hoitava henkilöstö siirtyvät pääosin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle. Lait tulevat voimaan 1.11.2009. (STM johtaja Pekka Järvinen 160 73800)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 §:n muuttamisesta (HE 20/2009 vp). Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä sisältää säännökset palvelusetelin nykyistä laajemman käyttöönoton toteuttamiseksi kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä. Lain mukaan kunta päättää, minkä palvelujen järjestämisessä, missä laajuudessa ja minkä muotoisena se käyttää palveluseteliä. Asiakkaan mielipide palvelusetelin käyttämisestä tulee huomioida ja asiakkaalla on aina oikeus kieltäytyä palvelusetelin vastaanottamisesta. Palvelusetelin arvon on oltava riittävä, jotta asiakas voi käytännössä valita palvelusetelin palvelun toteuttamismuodoksi. Niissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, jotka ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan maksuttomia, asiakkaan maksettavaksi ei saa jäädä omavastuuosuutta. Apuvälineiden osalta maksuttomuus rajataan koskemaan asiakkaan yksilöllistä tarvetta vastaavaa tavanomaista apuvälinettä. Lait tulevat voimaan 1.8.2009. Eduskunnan lausumat; 1. Eduskunta edellyttää, että sosiaali- ja terveysministeriö järjestää lainsäädännön vaikutusten seurannan ja arvioinnin sekä antaa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle asiasta selvityksen vuoden 2012 loppuun mennessä. Seurannan ja arvioinnin tulee kohdistua muun muassa palvelusetelin käytön yleisyyteen, setelin kohdentumiseen eri palveluihin ja setelin arvon määräytymiseen sekä lainsäädännön vaikutuksiin asiakaskunnan valikoitumiseen, kunnalliseen palvelutoimintaan, henkilöstöön ja työllisyyteen. 2. Eduskunta edellyttää, että maksukattojärjestelmää uudistettaessa selvitetään, millä tavoin palvelusetelin omavastuuosuus huomioidaan maksukaton kertymisessä. (STM lakimies Markku Litola 160 74205)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 24.7.2009 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Laosin kanssa yhteistyöstä uusiutuvan energian strategian kehittämishankkeessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus on tullut voimaan 16.7.2009. Asetus tulee voimaan 25.7.2009. (UM lähetystöneuvos Johan Schalin 160 56308)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 24.7.2009 seuraavat kansainväliset asiat:

Teemu Tannerin tai hänen estyneenä ollessa hänen sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Afrikan Unionin välinen sopimus Suomen tuesta Afrikan Unionin Mediation Support Capacity -ohjelmalle sekä sanotun sopimuksen hyväksyminen. (UM lähetystöneuvos Jorma Suvanto 160 56235)

Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun kansainvälisen komission XXIX istuntokaudella tehtyjen päätösten XXIX-40-XXIX-57 hyväksyminen sekä päätösten XXIX-58 ja XXIX-59 vastustaminen. Sopimuksen päätökset ovat Suomen hyväksyttävissä lukuun ottamatta äänenvaimentimien tarkastuttamisvelvollisuutta koskevia päätöksiä. Komission ohjesäännön mukaan päätökset astuvat voimaan, jos sen ilmoituksen antamista seuraavan kuuden kuukauden kuluessa mikään sopimuspuoli ei esitä vastalausetta tai varauksia Belgian kuningaskunnan hallitukselle. (SM projektipäällikkö Mika Lehtonen 160 42353)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 24.7.2009 seuraavat nimitysasiat:

Everstiluutnantti Jarmo Juhani Alénin määrääminen puolustusasiamieheksi Egyptiin 1.8.2009 lukien asemapaikkana Ankara. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 160 88180)

Everstiluutnantti Ahti Olavi Kurviselle suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi Afganistanissa, ISAF-operaatiossa annetun määräyksen peruuttaminen ja everstiluutnantti Tommi Martti Juhani Härkösen määrääminen tähän tehtävään 22.9.2009 lukien. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 160 88180)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 23.7.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen 2 §:n muuttamisesta. Tartuntatautiasetusta muutetaan siten, että influenssa A-viruksen ihmiselle uusi alatyyppi H1N1 poistetaan yleisvaarallisten tartuntatautien luettelosta Suomen siirryttyä torjuntatoimissa pandeemiseen vaiheeseen. Asetus tulee voimaan 27.7.2009. (STM hallitusneuvos Anne Kumpula 160 74113)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.