Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 28/2009

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 9.7.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta. Asetus sisältää lain uudistamisesta johtuvat muutokset. Lisäksi on huomioitu alalla tapahtunut tekninen kehitys ja käytännön kokemukset. Myös rakentamislupa- ja tarkastusmenettelyjä on tarkennettu sekä huomioitu uudet ympäristöä säästävät rakentamismenetelmät. Asetuksella laajennetaan soveltamisala koskemaan myös maakaasukäyttöisten ajoneuvojen tankkausasemia ja maakaasun varastointia. Lisäksi säännökset on yhtenäistetty painelaite- ja nestekaasusäädösten kanssa. Asetus tulee voimaan 15.7.2009. (TEM ylitarkastaja Veli Viitala 010 60 63725)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 9.7.2009 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009 (VNS 1/2009 vp) pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan kannanotot; 1. Eduskunta edellyttää, että turvallisuus- ja puolustuspoliittista selontekomenettelyä jatketaan ja että valtioneuvosto ryhtyy välittömiin toimiin menettelyn kehittämiseksi ottaen huomioon mietinnössä esitetyt näkemykset mukaan lukien laajan turvallisuuskäsityksen määritelmä. 2. Eduskunta edellyttää, että selonteosta kehitetään kokonaisvaltainen turvallisuusstrategia, joka ohjaa tasapainoisesti kaikkien turvallisuuden alalla toimivien hallinnonalojen kehittämistä, mukaan lukien voimavarat. 3. Eduskunta edellyttää, että selkeään toimeksiantoon perustuva parlamentaarinen seurantaryhmä asetetaan jatkossakin tukemaan selonteon valmistelua. 4. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto sisällyttää seuraavaan turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen selontekoon seikkaperäisen arvion, miten puolustusvoimien rakenteita on suunniteltu muutettaviksi tulevilla selontekokausilla. Näin tulee tehdä varsinkin jos rahoituksen taso jää alle esitetyn esimerkiksi talous- ja finanssikriisin johdosta. 5. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimiin siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksien kehittämiseksi tasolle, joka mahdollistaa Suomen siviilikriisinhallintaosallistumisen kestävän kohottamisen vähintään siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian määrittämälle vähimmäistasolle. 6. Eduskunta edellyttää, että eduskunnalle annetaan tarpeen mukaan selvitys pohjoismaisen puolustusalan kehittämistä ja syventämistä koskevien uusien päätösten valmistelusta. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista ja sen liitteenä olevat työministeri Anni Sinnemäen ja ulkoasiainministeri Alexander Stubbin ilmoitukset. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Päätös nimittää oikeustieteen tohtori Pia Letto-Vanamo jäseneksi ja oikeustieteen tohtori Matti Tolvanen varajäseneksi Suomen Asianajajaliiton valvontalautakuntaan 1.8.2009-31.7.2012. (OM hallitussihteeri Kirta Heine 160 69496)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston kotouttamislain toimeenpanosta antaman selonteon (VNS 4/2008 vp) johdosta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunta on hyväksynyt selonteon johdosta hallintovaliokunnan mietinnön mukaisen kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta ja että eduskunta edellyttää hallituksen antavan hallintovaliokunnalle vuoden 2012 loppuun mennessä kirjallisen selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin hallitus on ryhtynyt hallintovaliokunnan mietinnössä todettujen seikkojen ja selonteosta ilmenevien kehittämisehdotusten osalta ottaen huomioon muun muassa kotouttamisen rahoituksen lisätarve, sekä niistä tuloksista, joita on saavutettu kotouttamisessa. (SM ylitarkastaja Juha-Pekka Suomi 160 42940)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.