Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 27/2009

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 2.7.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Asetuksen 4 §:ssä on säädetty tarkemmin vuositulon soveltamisen edellytyksistä. Sitä koskevaa työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n 1 momentin säännöstä muutettiin heinäkuun alusta 2009 siten, että ansioon suhteutettu päiväraha lasketaan vuositulosta vain, jos työ ja siitä saatava palkkatulo on ollut kausiluonteista. Asetuksen 4 §:ään tehdään lainmuutoksesta johtuvat muutokset. Asetus tulee voimaan 2.7.2009. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 160 73868)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 2.7.2009 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa työministeri Anni Sinnemäen vuosilomaan rinnastettava vapaa. Työministeri Sinnemäki käyttää lomaoikeuttaan seuraavasti: 6.7.; 17.-20.7.; 27.-28.7. ja 31.8.-5.9. Jäljelle jää 19 lomapäivää. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 2.7.2009 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti, ylitarkastaja Jutta Gras sisäasiainministeriön maahanmuutto-osaston lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.8.2009 lukien. (SM neuvotteleva virkamies Marja-Riitta Salokannel 160 44516)

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Päivi Nerg hallinto- ja kehitysjohtajan virkaan 31.8.2009 lukien seitsemän vuoden määräajaksi. (VM alivaltiosihteeri Juhani Turunen 160 33007)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Maatilojen energiaohjelman toimeenpanoa valmistellut työryhmä luovutti 1.7.2009 loppuraporttinsa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle. Työryhmä esittää, että maataloussektorilla valittaisiin energiatehokkuuden edistämistyön perustaksi vapaaehtoisiin energiansäästösopimuksiin perustuva malli. Työryhmän mukaan vapaaehtoisilla sopimuksilla on saavutettu hyviä tuloksia myös muilla elinkeinosektoreilla. Maatilojen energiaohjelmaan tavoitellaan mukaan tilajoukkoa, jonka yhteenlaskettu energiankulutus on 80 % maataloussektorin kokonaiskulutuksesta. Työryhmän mukaan energiaohjelman onnistumisen tärkein edellytys on tarjota ohjelman avulla niin monipuolinen palvelupaketti, että kaikenkokoiset ja -tyyppiset maa- ja puutarhatilat voivat saada hyötyä ohjelmaan liittymisestä. Raportti on osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/tyoryhmamuistiot/5HWjgarfF/trm2009_9.pdf. Lisätietoja antaa ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. (09) 160 53396, maa- ja metsätalousministeriö.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti 26.6.2009 kasvu- ja omistajayrittäjyyden seurantatyöryhmän raportin. Seurantatyöryhmän mukaan Suomen yritystoiminnan nykyisin hajanaista julkista rahoitusjärjestelmää olisi kehitettävä ja keskitettävä asiakaslähtöisemmäksi. Tämä edellyttäisi julkisen riskipääomarahoituksen organisointia uudelta pohjalta. Samalla julkishallinnon olisi työryhmän mukaan tarvittaessa rohkeasti priorisoitava toimenpiteitään kasvun edellytysten ja innovatiivisuuden parantamiseksi. Nykyistä selkeämmän riskirahoitusjärjestelmän lisäksi seurantaryhmä korostaa veropolitiikan tärkeyttä innovaatioille ja kasvuhakuiselle yritystoiminnalle. Raportti on osoitteessa http://www.tem.fi/files/23821/Kasvu-_ja_omistajaraportti_-_25_6_2009_clean_final.pdf ja raportin johtopäätökset osoitteessa http://www.tem.fi/files/23822/Kasvu.pdf. Lisätietoja antavat valtiosihteeri Mikko Alkio, p. 050 413 5502 ja teollisuusneuvos Janne Känkänen, p. 010 60 62146, työ- ja elinkeinoministeriö.

Ehdotus kehitysvammaisten ja muiden vaikeavammaisten asunto-ohjelmaksi vuosille 2010-2015 luovutettiin 29.6.2009 asuntoministeri Jan Vapaavuorelle. Työryhmä ehdottaa kehitysvammaisten pitkäaikaista laitoshoitoa vähennettäväksi alle 500 paikkaan vuoden loppuun 2015 mennessä. Nykyisin Suomessa on noin 2 000 kehitysvammaista pitkäaikaispaikalla laitoshoidossa. Laitoshoidon vähentämisestä ja aikuisten kehitysvammaisten lapsuudenkodista muutosta aiheutuvan asuntojen tarve on noin 600 asuntoa vuodessa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) investointiavustusta arvioidaan tarvittavan 35,0 miljoonaa euroa vuodessa ja Raha-automaattiyhdistyksen avustusta 4,9 miljoonaa euroa vuodessa. Työryhmä ehdottaa ARA:n avustuksen nostamista 50 prosenttiin kehitysvammaisten kohdalla. Työryhmä pitää tärkeänä myös eläkkeensaajien asumistuen ehtojen parantamista. Lisäksi työryhmä esittää muun muassa erityishuoltopiirien/kuntayhtymien ja kuntien sekä muiden toimijoiden yhteistyönä laadittavaksi alueellisen suunnitelman siitä, miten edetään laitoshoidosta kehitysvammaisen yksilöllisempiin asumisratkaisuihin. Raportti on osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=105473&lan=fi. Lisätietoja antaa asuntoneuvos Raija Hynynen, p. 050 521 7498, ympäristöministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.