Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 26/2009

Liite I: Ministereiden sijaiset 25.6.2009

Liite II: Ministereiden sijaiset 26.6.2009

TASAVALLAN PRESIDENTTI

MUUTOS VALTIONEUVOSTOSSA

Tasavallan presidentti vapautti 26.6.2009 tekniikan tohtori, kauppatieteiden tohtori Tarja Anneli Cronbergin valtioneuvoston jäsenyydestä ja työministerin tehtävistä työ- ja elinkeinoministeriössä sekä nimitti puolueen puheenjohtaja, humanististen tieteiden kandidaatti, kansanedustaja Anni Milja Maaria Sinnemäen valtioneuvoston jäseneksi ja määräsi hänet työministeriksi työ- ja elinkeinoministeriöön. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 160 22006)

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 26.6.2009 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 102/2009 vp) laiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä ja siihen liittyviksi laeiksi. Säännöksillä selkeytetään oikeushallinnon tietojärjestelmään talletettavien tietojen julkisuuden määräytymistä, niiden luovuttamista muille viranomaisille sekä tuomioistuimen velvollisuutta ilmoittaa ja tallettaa tietoja tietojärjestelmään. Muutokset mahdollistavat sen, että ulosottohakemuksiin ei uudistuksen toteuduttua ole tarpeen liittää jäljennöstä ulosottoperusteen muodostavasta tuomioistuimen ratkaisuista. Oikeusrekisterikeskus toimii oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän rekisterinpitäjänä. Ehdotettuun lakiin sisältyy siirtymäsäännös, jonka mukaan tietojärjestelmä ja siihen liittyvät tietojenkäsittelyt on saatettava laissa edellytettyyn kuntoon viiden vuoden kuluessa lain voimaantulosta. (OM osastopäällikkö Kari Kiesiläinen 160 67532)

Esitys (HE 103/2009 vp) laiksi rautatiekuljetuslain muuttamisesta. Lakiin lisätään säännökset rautatieliikenteen matkustajien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen eli niin sanotun rautatievastuuasetuksen soveltamisesta Suomessa. Lähtökohtana on, että rautatievastuuasetusta sovelletaan kaikkiin rautatieyrityksen Suomessa tuottamiin rautatiematkoihin ja palveluihin. Suomen ja Venäjän välinen rautatieyhdysliikenne rajataan kuitenkin asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Asetuksen säännöksiä lipunmyynti- ja varausjärjestelmistä, vakiokorvauksista sekä ateria- ja majoittamisvelvollisuudesta ei sovelleta myöskään pääkaupunkiseudun taajamajunaliikenteessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 3.12.2009 samanaikaisesti yhteisön asetuksen kanssa. (OM lainsäädäntöjohtaja Antti Leinonen 160 67713)

Esitys (HE 104/2009 vp) laeiksi isyyslain muuttamisesta ja eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain 18 ja 22 §:n kumoamisesta. Isyyslakiin lisätään uusi 7 luku, joka sisältää isyyskysymyksiä koskevat kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvat säännökset. Isyyslain aineellisiin säännöksiin tehdään vähäisiä seurannaismuutoksia, ja eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain säännökset isyyden määräytymisestä suoraan lain nojalla kumotaan. (OM lainsäädäntöneuvos Markku Helin 160 67665)

Esitys (HE 105/2009 vp) muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi. Oikeudenkäymiskaaren muutoksenhakua käräjäoikeudesta hovioikeuteen ja valitusasian käsittelyä hovioikeudessa koskevia säännöksiä muutetaan. Hovioikeuksissa otetaan käyttöön seulontajärjestelmän korvaava jatkokäsittelylupajärjestelmä. Laissa säädetään siitä, mitkä valitusasiat kuuluvat järjestelmän piiriin. Riita-asiassa tarvitaan jatkokäsittelylupa, jos käräjäoikeuden ratkaisu on asianosaiselle vastainen vain saamisen osalta, ja valituksessa esitetyn vaatimuksen ja käräjäoikeuden ratkaisun välinen erotus ei ole yli 10 000 euroa. Rikosasioissa vastaaja tarvitsee jatkokäsittelyluvan, jos häntä ei ole tuomittu ankarampaan rangaistukseen kuin neljä kuukautta vankeutta. Laissa säädetään jatkokäsittelyluvan myöntämisen perusteista. Pääkäsittelyn toimittamista hovioikeudessa koskevia säännöksiä tarkistetaan. Lisäksi otetaan käyttöön menettely, joka mahdollistaa muutoksenhaun käräjäoikeudesta suoraan korkeimpaan oikeuteen. (OM lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen 160 67704)

Esitys (HE 106/2009 vp) laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lailla ampuma-aselain muuttamisesta tiukennetaan käsiaseiden luvansaantia muun muassa korottamalla luvansaannin alaikäraja 20 vuoteen sekä edellyttämällä ampumaurheilu ja -harrastus -perusteella lupaa haettaessa yhdistyslain 4 §:n mukaisen luvan saaneen seuran jäsenyyttä ja kahden vuoden aiempaa aktiivista harrastamista. Käsiaseluvan haltijan harrastuksen jatkumista valvotaan. Luvanhakijan ja -haltijan henkilökohtaisen sopivuuden arviointia tehostetaan parantamalla viranomaisten välistä tietojenvaihtoa ja lupaviranomaisen mahdollisuutta saada luvanhakijaa ja -haltijaa koskevia lääkärinlausuntoja. Terveydenhuollon ammattihenkilölle annetaan oikeus ilmoittaa aseluvan haltijaksi sopimattomasta henkilöstä. Luvanhakija velvoitetaan suorittamaan hänen sopivuuttaan selvittävä soveltuvuustesti. Hankkimisluvan saamisen alaikärajaksi tulee 18 vuotta. 15-vuotias voi saada rinnakkaisluvan. Aseen osien luvanvaraisuutta laajennetaan ja aseen deaktivointivaatimuksia tiukennetaan. Esityksellä pannaan osin täytäntöön asedirektiivin muuttamisesta annetun direktiivin määräykset. Esitys sisältää Yhdistyneiden Kansakuntien järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen yleissopimuksen ampuma-aseita koskevan lisäpöytäkirjan kansallisen voimaansaattamisen. (SM projektipäällikkö Mika Lehtonen 160 42353)

Esitys (HE 107/2009 vp) laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 3 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta. Ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia muutetaan siten, että siinä säädetään ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen edistämiseksi ja opiskeluvalmiuksien vahvistamiseksi järjestettävästä ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavasta ja valmistavasta koulutuksesta. Koulutus on suunnattu erityisesti sellaisille perusopetuksen päättäville nuorille, joilla ei vielä ole selkiintynyttä käsitystä ammatinvalinnastaan tai joilla ei ole riittäviä valmiuksia ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen tai opinnoista suoriutumiseen. Koulutukseen voivat tarvittaessa osallistua myös ammatillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen keskeyttäneet. Koulutus ei pääsääntöisesti ole tarkoitettu erityisopetuksen tarpeessa oleville opiskelijoille eikä se korvaa perusopetuksen lisäopetusta. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia muutetaan siten, että ammatilliseen peruskoulutuksen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen rahoitukseen sovelletaan ammatillisen peruskoulutuksen rahoitusta koskevia säännöksiä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. Ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin ehdotettua muutosta sovellettaisiin 1.8.2010 tai sen jälkeen alkavaan ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen. (OPM johtaja Mika Tammilehto 160 77391)

Esitys (HE 108/2009 vp) laiksi Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta. Lailla Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta kumotaan nykyinen vastaava laki (545/1993), jota ei ole uudistettu koulutuksen lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten jälkeen. Saamelaisalueen koulutuskeskus on edelleen valtion oppilaitos, jonka keskeiset tehtävät ovat ammatillinen koulutus, saamen kielen ja kulttuurin opetus sekä oppimateriaalipalvelut. Koulutuskeskus antaa koulutusta lähinnä saamelaisten kotiseutualueen väestön ammatillisiin osaamistarpeisiin. Ammatillisen koulutuksen osalta viitataan asianomaisiin ammatillisen koulutuksen lakeihin. Saamen kielen ja kulttuurin opetus palvelee ennen kaikkea saamelaisväestöä ja koulutusta voidaan antaa myös kotiseutualueen ulkopuolella. Koulutuskeskuksen toiminnan laajuudesta ja rahoituksesta sovitaan nykyiseen tapaan Opetushallituksen kanssa tehtävässä tulossopimuksessa valtiontalouden kehyksen antamissa rajoissa. Johtokunnan nimittää muiden valtion oppilaitosten tapaan Opetushallitus. Koulutuskeskuksen toimielimiä ja hallintoa koskevat säännökset otetaan pääosin lakiin, kun ne nykyisin ovat pääosin asetuksessa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (OPM opetusneuvos Arja Mäkeläinen 160 77369)

Esitys (HE 109/2009 vp) laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Perusopetuslain erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta tukea koskevia säännöksiä muutetaan. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen ja riittävän varhaiseen oppimisen tehostettuun tukeen. Oppilaille, jotka tarvitsevat pidempikestoista ja laajempaa tukea, tehdään päätös erityisestä tuesta samoin perustein kuin nykyisin. Termeistä erityisopetukseen siirtäminen ja ottaminen luovutaan. Henkilötietojen käsittelyä, salassapitoa ja luovuttamista koskevia säännöksiä täsmennetään siten, että perusopetuslaissa säädetään oppilaan asioiden käsittelystä ja kirjaamisesta sekä salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta moniammatillisessa oppilashuoltotyössä. Lisäksi säädetään opetuksen järjestäjän tietojensaantioikeudesta sekä opetuksen järjestäjän velvollisuudesta antaa tietoja tietyissä tilanteissa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2010. (OPM hallitusneuvos Outi Luoma-aho 160 77466)

Esitys (HE 110/2009 vp) joukkoliikennelaiksi sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Joukkoliikennelaki sisältää säännökset linja-autolla harjoitettavasta ammattimaisesta liikenteestä. Lakiin sisältyy säännöksiä myös kolmen Euroopan unionin asetuksen toimivaltaisista viranomaisista ja muusta soveltamisesta. Näistä uusi ja merkitykseltään keskeinen on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, jossa säädetään rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista. Muut asetukset koskevat kansainvälistä liikennettä ja ulkomaalaisten harjoittamaa kansallista liikennettä. Esitykseen sisältyy ehdotukset taksiliikennelain, Kainuun hallintokokeilusta annetun lain, indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain ja julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 3.12.2009. (LVM osastopäällikkö Juhani Tervala 160 28482)

Esitys (HE 111/2009 vp) laiksi energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuspalveluista. Lain tavoitteena on edistää loppukäyttäjien energian tehokasta ja säästäväistä käyttöä. Lailla säädetään energiayhtiöille velvollisuus tarjota energian mittaamiseen ja laskutukseen liittyviä palveluja, joilla on vaikutusta energiatehokkuuden parantumiseen. Energian vähittäismyyjän on toimitettava energian loppukäyttäjälle myös vuotuinen raportti tämän energiankäytöstä. Lisäksi energiayhtiöille säädetään velvollisuus toimittaa pyynnöstä viranomaisille energiankulutusta koskevia tietoja. Lailla pannaan täytäntöön energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista sekä neuvoston direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2006/32/ETY). (TEM yli-insinööri Pentti Puhakka 010 60 64813)

Esitys (HE 112/2009 vp) laiksi Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia asiakastietoja. Laki Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia asiakastietoja säädetään tulkkipalvelujen toimeenpanoon valmistautumiseksi. Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyen vammaisten henkilöiden tulkkipalvelujen järjestämis- ja rahoitusvastuu siirretään kunnilta Kansaneläkelaitokselle. Asiaa koskevaa lainsäädäntöä valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä. Siirron on tarkoitus tapahtua syyskuun alusta 2010 lukien. Tätä ennen Kansaneläkelaitoksen on valmistauduttava uuteen tehtäväänsä muun muassa rakentamalla tietojärjestelmä, johon tulkkipalvelujen toimeenpanossa tarvittavat asiakastiedot siirretään kunnista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (STM apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä 160 73773)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 26.6.2009 seuraavat lait:

Laki Valtakunnanvoudinvirastosta, laki ulosottokaaren eräiden säännösten voimaantulosta ja laki ulosottokaaren muuttamisesta (HE 46/2009 vp). Valtakunnanvoudinvirasto perustetaan hoitamaan ulosottotoimen keskushallintoviranomaisen tehtäviä. Virastolle kuuluu pääosa niistä tehtävistä, joita nykyisin hoitavat oikeusministeriö ja lääninhallitukset. Laeilla ulosottokaaren eräiden säännösten voimaantulosta ja ulosottokaaren muuttamisesta toteutetaan Valtakunnanvoudinviraston perustamisesta aiheutuvat ulosottokaaren muutostarpeet. Lait tulevat voimaan 1.1.2010. (OM neuvotteleva virkamies Kari Liede 160 69527)

Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta, laki poliisilain muuttamisesta, laki poliisikoulutuksesta annetun lain muuttamisesta, laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 2 luvun 1 §:n muuttamisesta, laki päihtyneiden käsittelystä annetun lain 10 §:n muuttamisesta, laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 3 ja 10 §:n muuttamisesta, laki passilain muuttamisesta, laki henkilökorttilain 16 §:n muuttamisesta, laki rahankeräyslain muuttamisesta, laki arpajaislain muuttamisesta, laki viihdelaitelain muuttamisesta, laki ampuma-aselain muuttamisesta, laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta, laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta, laki pakkokeinolain muuttamisesta, laki esitutkintalain 14 §:n muuttamisesta, laki tieliikennelain 95 ja 108 a §:n muuttamisesta, laki ajoneuvolain 100 §:n muuttamisesta ja laki ylikuormamaksusta annetun lain 19 §:n muuttamisesta (HE 58/2009 vp). Poliisihallintoon perustetaan kaksiportainen ohjaus- ja johtamismalli. Poliisitoimintaa johtaa ja ohjaa sekä poliisilaitosten ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden tulosohjauksesta vastaa uusi perustettava poliisin keskushallintoviranomainen Poliisihallitus, joka muodostuu nykyisestä poliisin lääninjohdosta ja osasta sisäasiainministeriön poliisiosastoa. Sisäasiainministeriö vastaa poliisin toimialan ohjauksesta ja valvonnasta sekä ministeriötason tehtävistä. Lait tulevat voimaan 1.1.2010. (SM lainsäädäntöneuvos Riitta Aulanko 160 42843)

Laki passilain muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta, laki ulkomaalaislain muuttamisesta, laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta ja laki löytötavaralain muuttamisesta (HE 234/2008 vp). Lakeihin tehdään ne lainsäädännölliset muutokset, joita toisen biometrisen tunnisteen eli sormenjälkien käyttöönotto Suomen passeissa ja muissa matkustusasiakirjoissa edellyttää. Laeilla säädetään muun muassa passin teknisestä osasta, sormenjälkien ottamisesta ja niiden lukemisesta, sormenjälkien rekisteröinnistä sekä rekisteröidyn sormenjälkitiedon käyttämisestä, luovuttamisesta ja suojaamisesta. Lisäksi tehdään muita pienempiä muutoksia passilakiin. Lait tulevat voimaan 29.6.2009. (SM lainsäädäntöneuvos Riitta Aulanko 160 42843)

Laki tuloverolain 33 b §:n muuttamisesta, laki ennakkoperintälain muuttamisesta ja laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 47/2009 vp). Osinkoa koskevia tuloverolain, ennakkoperintälain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain säännöksiä muutetaan. Muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko katsotaan koko määrältään ansiotulona verotettavaksi palkaksi tai työkorvaukseksi, jos osingon jakoperusteena on yhtiöjärjestyksen määräyksen, yhtiökokouksen päätöksen, osakassopimuksen tai muun sopimuksen mukaan osingonsaajan tai tämän intressipiiriin kuuluvan henkilön työpanos. Muutosta sovelletaan osinkoon, joka on nostettavissa 1.1.2010 tai sen jälkeen. Lait tulevat voimaan 1.7.2009. (VM hallitusneuvos Panu Pykönen 160 33154)

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta ja laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 §:n muuttamisesta (HE 28/2009 vp). Lakeja muutetaan siten, että molemmissa laeissa säädetään valtionapuviranomaisen oikeudesta valtuuttaa rahoituksen määräämiseksi tarvittavien tietojen oikeellisuutta tarkastamaan ulkopuolinen tilintarkastaja. Päätöksenteko tarkastusten suorittamisesta säilyy valtionapuviranomaisella. Opetushallituksen asema tarkastuksia suorittavana viranomaisena ei muutu. Lait tulevat voimaan 1.8.2009. (OPM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 160 77478)

Patoturvallisuuslaki (HE 214/2008 vp). Lailla pyritään varmistamaan patojen turvallisuus selventämällä ja johdonmukaistamalla patoturvallisuuden sääntelyä. Patoturvallisuuslaissa on muun muassa säännökset padon suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja käytöstä, onnettomuustilanteisiin varautumisesta sekä patoturvallisuuden valvonnasta. Lailla saatetaan ajan tasalle patoturvallisuuslain yhteydet muuhun lainsäädäntöön sekä selvennetään eri toimijoiden vastuut onnettomuuksiin varautumisessa ja onnettomuustilanteissa. Laki tulee voimaan 1.9.2009. (MMM vanhempi hallitussihteeri Elma Solonen 160 52709)

Laki kalastuslain muuttamisesta (HE 60/2009 vp). Kalastuslakia kalastusalueen kokoukseen osallistumaan oikeutettujen tahojen osalta muutetaan siten, että virkistyskalastajia edustavilla järjestöillä on oikeus lähettää kalastusalueen kokoukseen yhteensä kaksi edustajaa. Järjestöt vahvistetaan maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä. Laki tulee voimaan 1.9.2009. (MMM vanhempi hallitussihteeri Heidi Aliranta 160 53379)

Laki rautatielain muuttamisesta (HE 31/2009 vp). Rautatielain ratamaksua, rataverkon käyttösopimusta sekä liikkuvan kaluston katsastusjärjestelmää koskevia säännöksiä muutetaan. Lisäksi lakiin lisätään uutena pykälänä rakentamisaikaista käyttölupaa koskevat säännökset. Ratamaksua koskevaa sääntelyä täydennetään lisäämällä lakiin rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/14/EY tarkoitettua suorituskannustinjärjestelmää koskevat säännökset. Muut muutokset tehdään säännösten täsmentämiseksi lain soveltamiskäytännön pohjalta. Laki tulee voimaan 1.10.2009. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 160 28470)

Laki tieliikennelain 49 ja 82 c §:n muuttamisesta (HE 55/2009 vp). Liikenteen ohjaajia koskevia säännöksiä siirretään tieliikenneasetuksesta tieliikennelakiin. Samalla erityistilanteisiin, joissa viranomainen voi määrätä liikenteen ohjaajan, lisätään laaja ja pitkäkestoinen ruuhka. Laissa säädetään yleisesti myös liikenteen ohjaajan määräämisen ehdoista. Vaativimmissa tilanteissa liikenteen ohjaajalta edellytetään koulutusta tehtävään. Lisäksi muutetaan tieliikennelain säännöksiä, jotka koskevat puolustusvoimien ajokorttia. Lakiin otetaan perussäännökset oikeudesta kuljettaa puolustusvoimien moottorikäyttöisiä ajoneuvoja ja puolustusvoimien ajokorttia koskevasta tutkinnosta ja liikenneopettajatutkinnosta. Laki tulee voimaan 1.9.2009. (LVM hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen 160 28629)

Laki taksiliikennelain muuttamisesta (HE 82/2009 vp). Taksiliikennelakia muutetaan niin, että lupaviranomaisten mahdollisuuksia määrätä taksilupiin asemapaikaksi koko kuntaa pienempi paikka selkiinnytetään muuttamalla lupien enimmäismääriä koskevaa sääntelyä ja täydentämällä lain taksiluvan saajia koskevaa paremmuusjärjestystä. Lupien enimmäismääriä koskevaa sääntelyä muutetaan niin, että näitä enimmäismääriä eli kiintiöitä vahvistettaessa määrätään myös, kuinka monta lupaa myönnetään kuntaa pienemmälle, kuntaliitoksen jälkeen lakkautetun kunnan alueelle. Jos lupaa haetaan asemapaikalle, jonka etäisyys kuntakeskuksesta, Helsingin, Vantaan, Espoon, Kauniaisten, Turun, Tampereen ja Oulun kuntakeskuksia lukuun ottamatta, on vähintään 20 kilometriä, lupa myönnetään ensisijaisesti tällaista asemapaikkaa hakeneelle henkilölle, edellyttäen, että hakija täyttää 6 §:ssä säädetyt taksiluvan saamisen edellytykset. Lisäksi muutetaan kaikille maaseutumaisten kuntien autoilijoille asetettua sopimusvelvoitetta päivystysvuoroista siten, että päivystyksistä on aina tehtävä ilmoitus lääninhallitukselle. Laki tulee voimaan 1.7.2009. (LVM hallitusneuvos Minna Kivimäki 160 28013)

Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista ja laki viestintämarkkinalain 4 ja 12 §:n muuttamisesta (HE 37/2009 vp). Laissa säädetään pääasiallisesti langattomaan laajakaistaan varattujen radiotaajuuksien huutokauppaamisesta taajuusalueella 2<|>500-2<|>690 megahertsiä. Huutokauppamenettely rajataan tietylle taajuusalueelle, koska tarkoituksena on hankkia kokemuksia toimiluvan myöntämisestä huutokaupalla sekä arvioida sen perusteella huutokauppamenettelyn soveltumista suomalaisille viestintämarkkinoille. Viestintämarkkinalakiin tehdään joitakin lainsäädännön yhtenäisyyden vuoksi tarpeellisia tarkistuksia. Lait tulevat voimaan 1.7.2009. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että liikenne- ja viestintäministeriö antaa liikenne- ja viestintävaliokunnalle tällä eduskuntakaudella selvityksen huutokaupan toteutumisesta ja sen vaikutuksista muun muassa markkinatilanteeseen ja asiakashinnoitteluun. (LVM neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen 160 28608)

Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta (HE 38/2009 vp). Lakia muutetaan siten, että muutosturvan toimintamalliin liittyvään työllistymisohjelmaan on oikeus myös työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijoiksi ilmoittautuneilla, joilla on määräaikaisen palvelussuhteen päättyessä työhistoriaa vähintään viisi vuotta viimeisen seitsemän vuoden aikana. Lisäksi vähintään 180 kalenteripäiväksi lomautetuilla tai vastaavan ajan lomautettuna olleilla on oikeus työllistymisohjelmaan, jos heillä on työhistoriaa vähintään kolme vuotta. Laki tulee voimaan 1.7.2009. (TEM ylitarkastaja Tiina Korhonen 010 60 49048)

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 49/2009 vp). Työttömyysturvalain muutosturvaa laajennetaan koskemaan lomautettuja sekä nykyistä laajemmin määräaikaisia työntekijöitä. Samalla selkiytetään työllistämisohjelmalisää ja sen uusimista koskevia säännöksiä. Omaehtoisen ammatillisen koulutuksen ajalta maksettavan koulutuspäivärahan saamisen edellytyksiä muutetaan siten, että koulutuspäivärahaa voidaan maksaa heti työttömyyden alkaessa, jos koulutuksesta on sovittu työnhakijan työnhakusuunnitelmassa. Laki tulee voimaan 1.7.2009. (STM hallitusneuvos Esko Salo 160 73180)

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain 206 §:n muuttamisesta ja laki yrittäjän eläkelain 152 §:n muuttamisesta (HE 50/2009 vp). Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettuun lakiin lisätään säännökset työsuojeluviranomaisen oikeudesta saada salassapitosäännösten estämättä valvontaa varten tietoja Verohallinnolta ja Eläketurvakeskukselta. Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettuun lakiin, verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettuun lakiin, työntekijän eläkelakiin ja yrittäjän eläkelakiin lisätään tähän liittyviä täydentäviä säännöksiä tietojen omaehtoisesta luovuttamisesta. Lait tulevat voimaan 1.9.2009. (STM vanhempi hallitussihteeri Antti Posio 160 72420)

Laki työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta (HE 85/2009 vp). Työttömyysturvalakia muutetaan siten, että niitä perusteita, joilla työttömyysetuutta voidaan maksaa ennakkona, laajennetaan. Ennakkomaksun käytön laajentaminen mahdollistaa työttömyysetuuden maksamisen tarvittaessa kevennetyin perustein ja turvaa työttömyysetuuden hakijalle toimeentulon työttömyysetuuden maksun viivästyessä. Laki tulee voimaan 1.7.2009. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 160 73868)

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta (HE 61/2009 vp). Sairausvakuutuslakia muutetaan siten, että suuhygienistien hammaslääkärin määräyksen perusteella tekemä tutkimus ja antama hoito korvataan sairausvakuutuksesta. Tutkimus ja hoito korvataan enintään 15 kerralta, jos tutkimus on tehty tai hoito annettu kahden vuoden kuluessa määräyksestä. Vakuutetulle maksettava korvaus on euromääräinen ilman kiinteää omavastuuta. Suuhygienistinpalkkiotaksan enimmäismääristä ja perusteista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Kansaneläkelaitos vahvistaa asetuksen perusteella luettelon suuhygienistin suorittamana korvattavista toimenpiteistä ja niiden korvaustaksoista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämää suun terveydenhuollon toimenpideluokitusta hyödyntäen. Laki tulee voimaan 1.1.2010. (STM hallitussihteeri Sanna Pekkarinen 160 73174)

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 27 §:n muuttamisesta ja laki työsopimuslain 2 luvun 11 a §:n muuttamisesta (HE 62/2009 vp). Osasairauspäivärahaa koskevia säännöksiä muutetaan siten, että vakuutetulla on mahdollisuus työskennellä osa-aikaisesti ja saada lisäksi osasairauspäivärahaa työkyvyttömyyden alusta lukien sairauspäivärahalle säädetyn omavastuuajan jälkeen. Osasairauspäivärahaa voidaan myöntää myös välittömästi sairauspäivärahan tai kuntoutusrahan jälkeen. Jos työnantaja maksaa työntekijälle osasairauspäivärahakaudelta työkyvyttömyyttä edeltävän kokoaikaisen työsuhteen perusteella määräytyvää täyttä sairasajan palkkaa vastaavaa palkkaa, osasairauspäiväraha maksetaan työnantajalle. Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia muutetaan siten, että kuntoutusrahaa voidaan myöntää välittömästi osasairauspäivärahan jälkeen ilman omavastuuaikaa. Lait tulevat voimaan 1.1.2010. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdollisuudet pidentää osasairauspäivärahan enimmäiskestoa ja arvioi selvityksen pohjalta säädösten muutostarpeet. (STM hallitussihteeri Sanna Pekkarinen 160 73174)

Laki asuntosäästöpalkkion maksamisesta vuosina 2009-2011 ja laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 75/2009 vp). Asuntosäästöpalkkiojärjestelmässä (ASP) maksetaan asunnonhankkijalle 3 000 euron suuruinen asuntosäästöpalkkio, jos asunto hankitaan viimeistään 31.12.2011. Lisäksi järjestelmää kehitetään nostamalla korkotuettujen ASP-lainojen enimmäismääriä ja pidentämällä laina-aikaa lakien vahvistamisen yhteydessä annettavalla asetuksella. Omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annettua lakia muutetaan siten, että valtiontakauksen enimmäismäärää korotetaan 25 250 eurosta 50 000 euroon. Lait tulevat voimaan 1.7.2009. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 040 0143870)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 26.6.2009 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus valtion virka-ansiomerkistä annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta. Asetuksen 9 §:n 1 momentti muutetaan niin, että siitä selvästi ilmenee päivämäärä, jota ennen hakemusasiakirjat virkaansiomerkin saamisesta tulee toimittaa valtion virka-ansiomerkkitoimikunnalle. Asetus tulee voimaan 1.8.2009. (VM hallitusneuvos Kirsi Äijälä 160 34929)

Tasavallan presidentin asetus merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Muutokset koskevat aluksen turvapäälliköiltä edellytettävää osaamistasoa sekä valmiusveneen kuljettajalle annettavaa veneenkäsittelykoulutusta. Muutokset tulevat voimaan 30.6.2009. Asetus tulee voimaan 30.6.2009. (LVM hallitusneuvos Minna Kivimäki 160 28013)

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään INF-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Muutokset koskevat vuotovakavuutta säänteleviä määräyksiä. Muutokset tulevat voimaan 1.7.2009. Asetus tulee voimaan 1.7.2009. (LVM hallitusneuvos Minna Kivimäki 160 28013)

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. Ne eivät kuulu lainsäädännön alaan, eivätkä muutoinkaan vaadi eduskunnan suostumusta. Muutokset tulevat voimaan 1.7.2009. Asetus tulee voimaan 1.7.2009. (LVM hallitusneuvos Minna Kivimäki 160 28013)

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Muutokset ovat teknisiä ja ne tulevat voimaan 1.7.2009. Asetus tulee voimaan 1.7.2009. (LVM hallitusneuvos Minna Kivimäki 160 28013.

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 26.6.2009 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Mikko Jokelan tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Erik af Hällströmin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen hallituksen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välinen sopimus erityistuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta. (UM lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä 160 55588)

Suomen Luxemburgin suurlähettilään Tarja Laitiaisen tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen ja Luxemburgin välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehty pöytäkirja ja tehdä noottienvaihdolla sopimus, josta tulee Suomen ja Luxemburgin välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen olennainen osa. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

Merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan säännöstöön tehtyjen muutosten hyväksyminen. (LVM hallitusneuvos Minna Kivimäki 160 28013)

Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteeseen tehtyjen muutosten hyväksyminen. Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. Ne eivät kuulu lainsäädännön alaan, eivätkä muutoinkaan vaadi eduskunnan suostumusta. (LVM hallitusneuvos Minna Kivimäki 160 28013)

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvien vuoden 1994 ja 2000 suurnopeusaluksia koskevien kansainvälisten turvallisuussäännöstöjen muutosten hyväksyminen. Muutokset koskevat suurnopeusalusten varustevaatimuksia. Muutokset ovat vähäisiä ja luonteeltaan teknisiä. Ne eivät kuulu lainsäädännön alaan, eivätkä muutoinkaan vaadi eduskunnan suostumusta. (LVM hallitusneuvos Minna Kivimäki 160 28013)

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksyminen. Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. Ne eivät kuulu lainsäädännön alaan, eivätkä muutoinkaan vaadi eduskunnan suostumusta. (LVM hallitusneuvos Minna Kivimäki 160 28013)

Etelämannersopimuksen konsultatiivisen kokouksen 17.4.2009 hyväksymien Etelämannersopimuksen ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden 1 (2009)-14 (2009) hyväksyminen. Toimenpiteet ovat luonteeltaan teknisiä ja niiden on tarkoitus tulla kansainvälisoikeudellisesti voimaan 16.7.2009. (YM neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen 050 3790429)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 26.6.2009 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti määrätä 1 kohdassa mainitun maakuntalain 7 §:n 2 momentin raukeamaan sekä muilta osin olla käyttämättä vetooikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: 1) Maakuntalaki sähköturvallisuuslain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 2) Maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan sähkölain muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

Tasavallan presidentti ratkaisi 28 armonanomusasiaa. (OM vanhempi hallitussihteeri Eva Tams 160 67625)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 26.6.2009 seuraavat nimitysasiat:

Lontoon suurlähetystön päällikkö, ulkoasiainneuvos Jaakko Laajava ulkoasiainministeriön alivaltiosihteerin (poliittiset asiat) virkaan 1.4.2010 lukien. (UM lähetystöneuvos Vesa Lehtonen 160 55408)

Sydneyn konsulaatin päällikön, hallinnollinen ulkoasiainsihteeri Pirjo Leinon edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.1.2010. (UM lähetystöneuvos Vesa Lehtonen 160 55408)

Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri Pirkko Kaikkonen Sydneyssä (Australia) olevan konsulaatin päällikön tehtävään 1.2.2010 lukien. (UM lähetystöneuvos Vesa Lehtonen 160 55408)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 25.6.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 § muutetaan vastaamaan ministeriöiden hallintoasetuksissa noudatettavaa yleistä, valtioneuvoston kanslian kanssa sovittua linjausta. Asetus tulee voimaan 29.6.2009. (OM hallitussihteeri Ulla Westermarck 160 67595)

Valtioneuvoston asetus eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laissa on säädetty punaisen puolikuun ja punaisen kristallin tunnusmerkeistä, joiden käytöstä määrätään Geneven yleissopimuksissa sekä uuden tunnusmerkin käyttöönottoa koskevassa Geneven yleissopimuksen lisäpöytäkirjassa (SopS 33/2009). Laki (838/2008) tulee voimaan 14.7.2009 eli samana päivänä, jona Geneven yleissopimusten III lisäpöytäkirja tulee Suomen osalta voimaan. Genevessä 8.12.2005 uuden tunnusmerkin käyttöönotosta tehdyn Geneven vuoden 1949 yleissopimusten lisäpöytäkirjan alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (944/2008) voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Asetus tulee voimaan 14.7.2009. (SM ylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki 160 42240)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Nivellinja-autojen pituutta koskevaa rajoitusta muutetaan siten, että enintään 25,25 m pitkien kaksoisnivelellä varustettujen linja-autojen käyttö sallitaan. Lisäksi mahdollistetaan kameroiden yms. taaksenäkemisen laitteiden käyttö taustapeilin sijasta. Lisäksi poistetaan kansallinen vaatimus kuormakorin enintään 35 cm leveyden ylitys suhteessa etuakselin kohdalta mitattuun leveyteen. Asetus tulee voimaan 1.7.2009. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 160 28557)

Valtioneuvoston asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 1 §:n ja 1 a §:n muuttamisesta. Asuntosäästöpalkkiolainjärjestelmän (ASP) toimivuutta parannetaan nostamalla ASP-korkotukilainojen enimmäismääriä noin kaksinkertaisiksi nykyisestä. Samalla yksinkertaistetaan voimassaolevaa kuntajaotusta. ASP-korkotukilainan enimmäislaina-aikaa pidennetään nykyisestä 18 vuodesta 25 vuodeksi. Tällöin enimmäislaina-aika on sama kuin omistusasuntojen valtiontakausjärjestelmässä. Asetus tulee voimaan 1.7.2009. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 040 014 3870)

Valtioneuvoston asetus asuntosäästöpalkkioasetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asuntosäästöpalkkioasetuksen (1636/ 1992) 5 §:n (836/2001) mukaan ASP-talletustilille kalenterivuosineljänneksittäin tehtävien talletusten on oltava suuruudeltaan vähintään 150 euroa ja enintään 2 050 euroa. Enimmäis- ja vähimmäisrajojen tasot on tarkistettu viimeksi vuonna 1992 ja niihin tehtiin vuonna 2001 euroon siirtymisen yhteydessä johtuvat tarpeelliset rahayksikkömuutokset ja -pyöristykset. Enimmäistalletuksen suuruutta nostetaan 3 000 euroon. Vähimmäismäärä säilyy ennallaan. Asetus tulee voimaan 1.7.2009. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 040 014 3870)

Valtioneuvosto antoi 26.6.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta. Poliisin hallintorakenneuudistuksen toisen vaiheen asetusmuutoksista on tarkoitus tehdä tässä vaiheessa ne välttämättömät asetusmuutokset, jotka liittyvät henkilöstöjärjestelyjen toimenpanon aloittamiseen uudessa poliisiorganisaatiossa. Muut hallintorakenneuudistukseen liittyvät asetusmuutokset tullaan antamaan myöhemmin. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (SM lainsäädäntöneuvos Riitta Aulanko 160 42843)

Valtioneuvoston asetus poliisiasetuksen muuttamisesta. Poliisin hallintorakenneuudistuksen toisen vaiheen asetusmuutoksista on tarkoitus tehdä tässä vaiheessa ne välttämättömät asetusmuutokset, jotka liittyvät henkilöstöjärjestelyjen toimenpanon aloittamiseen uudessa poliisiorganisaatiossa. Muut hallintorakenneuudistukseen liittyvät asetusmuutokset tullaan antamaan myöhemmin. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (SM lainsäädäntöneuvos Riitta Aulanko 160 42843)

Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Poliisin hallintorakenneuudistuksen toisen vaiheen asetusmuutoksista on tarkoitus tehdä tässä vaiheessa ne välttämättömät asetusmuutokset, jotka liittyvät henkilöstöjärjestelyjen toimenpanon aloittamiseen uudessa poliisiorganisaatiossa. Muut hallintorakenneuudistukseen liittyvät asetusmuutokset tullaan antamaan myöhemmin. Asetus tulee voimaan 10.1.2010. (SM lainsäädäntöneuvos Riitta Aulanko 160 42843)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 25.6.2009 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä ministereiden sijaiset (liite I). (VNK hallitusneuvos Marika Paavilainen 160 24026)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta EU-politiikasta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunta on hyväksynyt selonteon johdosta suuren valiokunnan mietinnön mukaisen kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta, mutta eduskunta edellyttää valtioneuvoston ryhtyvän mietinnössä esitettyihin toimenpiteisiin. (VNK EU-sihteeristön apulaispäällikkö Jukka Salovaara 160 22181)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä (12/2009 vp) eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaalista pöytäkirjaan. Valituksi on tullut kansliapäällikkö, oikeustieteen tohtori Jussi Pajuoja. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 160 67502)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä (9/2009 vp) eduskunnan oikeusasiamiehen toiminnastaan vuonna 2007 antaman kertomuksen johdosta pöytäkirjaan sekä perustuslakivaliokunnan mietintö saatettavaksi myös valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 160 67502)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä (8/2009 vp) valtioneuvoston oikeuskanslerin antaman kertomuksen oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2007 johdosta pöytäkirjaan sekä perustuslakivaliokunnan mietintö saatettavaksi myös valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 160 67502)

Päätös myöntää kansanedustaja Kimmo Sasille ero suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston johtokunnan jäsenenä toimivan ministeri Pär Stenbäckin henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä 25.6.2009 lukien ja määrätä hänen tilalleen kansanedustaja Marjo Matikainen-Kallström johtokunnan 31.12.2010 toimikaudeksi. (OPM hallitusneuvos Tuula Lybeck 160 76910)

Päätös asettaa elinikäisen oppimisen neuvosto toimikaudelle 1.8.2009-31.12.2011. Kokoonpano: puheenjohtaja: koulutuspoliittinen asiantuntija Petri Lempinen Toimihenkilöjärjestö STTK ry; jäsenet (varajäsenet suluissa): koulutusjohtaja Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK (johtaja Martti Pallari Suomen Yrittäjät ry), apulaisjohtaja Markku Liljeström Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (johtaja Olli-Pekka Väänänen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.), erityisasiantuntija Tuovi Manninen Opetusalan Ammattijärjestö OAJ (koulutuspoliittinen asiamies Simo Pöyhönen Akava ry), henkilöstön kehittämisen asiantuntija Terttu Pakarinen Kunnallinen työmarkkinalaitos (finanssineuvos Asko Lindqvist Valtion työmarkkinalaitos), rehtori Kirsti Kosonen (koulutustoimialan johtaja Anssi Tuominen) Koulutuksen järjestäjien yhdistys KJY ry, toiminnanjohtaja Heikki Sederlöf Ammatillisen Aikuiskoulutuksen Liitto ry (elinkeinopoliittinen asiantuntija Minna-Marika Lindström Yksityisen Opetusalan Liitto ry), oppisopimusjohtaja Tarmo Välikoski (oppisopimusjohtaja Pirjo Järvinen) Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry, vararehtori Hannele Niemi Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto (johtaja Kari Seppälä Yliopistojen Aikuiskoulutusverkosto UCEF), rehtori Jorma Niemelä (rehtori Eeva-Liisa Antikainen) Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry, kehittämispäällikkö Hannele Salminen Suomen Kuntaliitto (rehtori Erja Vihervaara Iltakoulujen liitto IKLO ry), opintojohtaja Annika Kokko Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö VSY (erikoistutkija Ellen Piesala Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos), rehtori Björn Wallén (rehtori Gunborg Gayer) Bildningsforum rf, asiantuntija Mikko Heinikoski Suomen ammattikorkeakouluopiskelijoiden liitto- SAMOK ry (koulutuspoliittinen sihteeri Juhana Harju Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry) ja pääsihteeri Urpo Uusitalo Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry (puheenjohtaja Susanna Haapalainen Suomen ammattiin opiskelevien liitto -SAKKI ry). (OPM vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen 160 77265)

Periaatepäätös myöntämisvaltuuden ottamisesta seuraavaan lisätalousarvioesitykseen. Seuraavaan hallituksen lisätalousarvioesitykseen sisällytetään 12 miljoonan euron lisäys myöntämisvaltuuteen momentille 30.60.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen). Vastaavasti on tarkoitus supistaa valtioneuvoston 26.3.2009 hyväksymiin valtiontalouden kehyksiin sisältyviä myöntämisvaltuuksia vuosilta 2011-2013 yhteensä 10 000 000 eurolla. (MMM metsäneuvos Marja Kokkonen 160 52923)

Päätös myöntää kaksi toimilupaa DNA Oy:lle ajalle 1.9.2009-31.12.2016. Päätöksellä käynnistetään digitaalisessa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa teräväpiirtotelevision koelähetykset. Toimilupien myöntämisellä edistetään viestintäverkkojen tasapainoista kehitystä ja avataan kilpailu maanpäällisten televisioverkkojen tarjonnassa. (LVM viestintäneuvos Antti Kohtala 160 28392)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategisen selonteon johdosta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä lausunnoista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan lausumat; Eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi energian- ja sähkönkulutusennusteen sekä uuden sähköntuotantokapasiteetin tarpeen uudelleen toimintaympäristön muutokset huomioon ottaen esimerkiksi ydinvoimalupahakemusten käsittelyn yhteydessä.

Hallituksen tulee edistää energiatehokkuutta ja energiansäästöä mm. rakentamisessa ja liikenteessä sekä kotitalouksissa veropolitiikan, muun lainsäädännön, ohjeistuksen, tiedotuksen ja erilaisten muiden edistämiskeinojen avulla.

Hallituksen tulee edistää Suomessa tapahtuvia investointeja päästöttömään ja vähäpäästöiseen sähkön- ja energiantuotantoon omavaraisuus-, huoltovarmuus-, työllisyys- ja teknologianäkökohdat huomioon ottaen.

Hallituksen tulee edistää uusiutuvan energian tuotantotavoitteiden toteutumista lisäämällä tuntuvasti mm. Kemera-rahoitusta ja investointitukia ja parantamalla liikenneverkoston kuntoa sekä ottamalla käyttöön uusia edistämiskeinoja ja pilottihankkeita kuten Pohjois-Suomeen kohdennetun määräaikaisen pienpuunlogistiikkahankkeen.

Hallituksen tulee edistää turpeen käyttöä erityisesti yhdistetyssä lämmön- ja sähköntuotannossa sekä biodieselin raaka-aineena ympäristönäkökohtia huomioiden.

Hallituksen tulee edistää jätteen hyötykäyttöä esimerkiksi lämmön, sähkön, biokaasun ja biodieselin tuotannossa.

Hallituksen tulee lisätä energia- ja ympäristöteknologian tutkimus-, kehittämis-, demonstraatio-, kaupallistamis- ja vienninedistämisrahoitusta.

Hallituksen tulee varautua lisäämään valtion omistusosuutta Fingrid Oyj:ssa. (TEM osastopäällikkö Taisto Turunen 010 60 64700)

Päätös myöntää puheenjohtaja, valtakunnansovittelija Juhani Saloniukselle ero työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen valtakunnansovittelija Esa Lonka 15.8.2009 lukien 31.12.2010 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 160 73868)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 26.6.2009 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen ja työministeri Anni Sinnemäen työnjako työ- ja elinkeinoministeriössä. Kukin ministeri käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset asiat sekä virkanimitys- ja henkilöstöasiat. Samoin kukin ministeri johtaa taloussuunnittelua ja talousarvioiden ja muiden yhteisten asioiden valmistelua omalla toimialallansa. Muilta osin työnjako työ- ja elinkeinoministeriössä on seuraava:

Työministeri Sinnemäki käsittelee strategia- ja ennakointiyksikölle, työllisyys- ja yrittäjyysosastolle, työelämä- ja markkinaosastolle, EU- ja kansainvälisten asioiden koordinaatioyksikölle ja lainvalmistelun kehittäminen -yksikölle kuuluvat asiat. Elinkeinoministeri Pekkarinen käsittelee muut työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat asiat. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Päätös määrätä työministeri Anni Sinnemäki ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan jäseneksi. Valiokunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja: pääministeri Matti Vanhanen; jäsenet: valtiovarainministeri Jyrki Katainen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen, ympäristöministeri Paula Lehtomäki, puolustusministeri Jyri Häkämies, maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors, ulkoasiainministeri Alexander Stubb ja työministeri Anni Sinnemäki. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Päätös määrätä työministeri Anni Sinnemäki talouspoliittisen ministerivaliokunnan jäseneksi. Valiokunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja: pääministeri Matti Vanhanen; jäsenet: valtiovarainministeri Jyrki Katainen, elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi, kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin, puolustusministeri Jyri Häkämies, asuntoministeri Jan Vapaavuori ja työministeri Anni Sinnemäki. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Päätös määrätä ministereiden sijaiset (liite II). (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 25.6.2009 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti, lainsäädäntöneuvos Ari Juhani Rouhe ulkoasiainministeriön hallintojohtajan virkaan 1.9.2009-31.8.2014. (UM lähetystöneuvos Vesa Lehtonen 160 55408)

Valtioneuvosto myönsi lainsäädäntöneuvos Ari Juhani Rouheelle virkavapautta 1.9.2009-31.8.2014. (UM lähetystöneuvos Vesa Lehtonen 160 55408)

Lähetystöneuvos Hanna Lehtinen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan sekä ulkoasiainministeriön itäosaston apulaisosastopäällikön tehtävään ja lähetystöneuvos Piritta Asunmaa ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan sekä ulkoasiainministeriön viestintä- ja kulttuuriosaston apulaisosastopäällikön tehtävään 1.9.2009 lukien. (UM lähetystöneuvos Vesa Lehtonen 160 55408)

Valtioneuvosto myönsi Harri Syväsalmelle palkatonta virkavapautta opetusministeriön johtajan virasta 1.9.2009-31.8.2010. (OPM hallitusneuvos Pia Nyblom 160 77099)

Oikeustieteen kandidaatti, lainsäädäntösihteeri Anna Sotaniemi liikenne- ja viestintäministeriön hallitusneuvoksen virkaan 1.8.2009 lukien. (LVM osastopäällikkö Liisa Ero 160 28461)

Valtiotieteen maisteri Riina Susanna Nevamäki ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 1.8.2009 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen toimikauden ajaksi. (TEM henkilöstöjohtaja Mikko Salmenoja 010 60 47986)

Valtioneuvosto päätti 26.6.2009 seuraavat nimitysasiat:

Yhteiskuntatieteiden maisteri Anna-Katariina Poskiparta ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 26.6.2009 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään työministeri Anni Sinnemäen toimikauden ajaksi. (TEM henkilöstöjohtaja Mikko Salmenoja 010 60 47986)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 25.6.2009 seuraavia asioita:

Kunnille vuoden 2009 europarlamenttivaaleista aiheutuneista vaalimenoista suoritettava kertakorvaus. Vaalilain mukaan oikeusministeriö suorittaa kunnille europarlamenttivaaleista aiheutuneista menoista korvausta. Kunnille maksettava kertakorvaus on 1,9 euroa jokaiselta vaaleissa äänioikeutetulta kunnan asukkaalta, kuitenkin vähintään 2 400 euroa. (OM neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen 160 67620)

Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksen tekstiosaan lisätään säännös Suomessa myönnettävästä hätäpassista. Asetuksen liitteenä olevaa maksutaulukkoa muutettaan passilain muutosten, aselupamenettelyn muutoksen ja yleistä kustannusten nousua vastaavalla tavalla. Uusiksi suoritteiksi lisätään alkolukkoajokortti ja ammattipätevyys-erityisehto. Ulkomaalaislupien suoritemaksut tarkistetaan uuden maahanmuuttoasioita käsittelevän tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Asetus tulee voimaan 29.6.2009. (SM hallitusneuvos Arto Nieminen 160 42844)

Lainan myöntäminen Islannin valtiolle. Osana Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n hyväksymän Islannin vakautusohjelman rahoitusta Pohjoismaat ovat sopineet rahoitusjärjestelystä, jossa kukin maa myöntää Islannille yhteisesti sovituin ehdoin euromääräiset lainat. Yhteenlasketulta vasta-arvoltaan lainat ovat 2,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Suomen osuus tästä on 18 prosenttia ja euroissa myönnettävän lainan määrä voi olla enintään 350 miljoonaa euroa. Nyt voimassa olevan USD/euro kurssin mukaan lainan määrä on 325 miljoonaa euroa. Pohjoismaiden on tarkoitus allekirjoittaa lainasopimus 1.7.2009 Tukholmassa. (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 160 34953)

Valtion lisärahoitusosuuden ennakon tarkistaminen kansaneläkerahastosta vuonna 2009 maksettavista menoista 125 785 000 euroksi. (STM neuvotteleva virkamies Minna Liuttu 160 74423)

Vuoden 2009 talousarvion momentin 33.40.60 (Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista) arviomäärärahan ylittäminen 18 000 000 eurolla. (STM neuvotteleva virkamies Minna Liuttu 160 74423)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Työsuhdematkalippujärjestelmän uudistaminen -työryhmä luovutti 25.6.2009 muistionsa valtiovarainministeriölle. Työryhmä on selvittänyt työsuhdematkalippujärjestelmän ongelmakohtia ja tehnyt toimenpide-ehdotuksia. Työryhmä esittää, että työsuhdematkalipun verovapaan edun määrää kasvatettaisiin ja että lipun verovapaa osa määriteltäisiin euromääräisesti. Lisäksi työryhmä ehdottaa muun muassa, että säännöksen rakennetta muutettaisiin ja lippuvalikoimaan lisättäisiin satunnaisesti matkustaville soveltuvia lipputyyppejä. Muistio on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/075_verotus/20090625Toimen/tyoesuhdematkalippu_netti%2bkannet.pdf. Lisätietoja antavat hallitusneuvos Panu Pykönen, p. (09) 160 33154 ja erityisasiantuntija Ilkka Lahti, p. (09) 160 32199, valtiovarainministeriö.

Opetusministeriö julkisti 22.6.2009 monikanavajakelutyöryhmän selvityksen. Työryhmä on selvittänyt monikanavajakelun ja siihen liittyvän tekijänoikeudellisen sääntelyn kehittymistä muissa maissa ja esittänyt ehdotuksia monikanavajakelusta sopimiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Monikanavajakelulla tarkoitetaan saman televisio- ja radiolähetyksen samanaikaista lähettämistä samalle maantieteelliselle alueelle useampaa jakelutietä käyttäen. Selvityksen mukaan monikanavajakeluun liittyvät tekijänoikeudelliset ongelmat johtuvat ensisijaisesti sopimuskäytännöistä ja siitä, että kysymys on uusista kehittyvistä markkinoista. Työryhmä katsoo, että ongelmatilanteissa yhteiskunnan voi olla välttämätöntä puuttua markkinoihin joko ohjaamalla sopimusehtoja teknologianeutraalimpaan suuntaan tai kehittämällä riidanratkaisumenettelyä. Selvitys on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/tr20.pdf?lang=fi. Lisätietoja antaa tekijänoikeusneuvos Viveca Still, p. (09) 160 77075, opetusministeriö.

Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti 22.6.2009 tekstiviesteinä lähetettävien viranomaistiedotteiden käyttöä selvittäneen työryhmän raportin. Työryhmä esittää viranomaisten ja teleoperaattoreiden yhteisen viestinvälitysjärjestelmän rakentamista. Tarkoituksena on, että vaaran uhatessa tietoa voitaisiin välittää television ja radion lisäksi myös tietylle alueelle kohdennetuilla tekstiviesteillä. Kohdennetun viranomaistiedotteen tarkoituksena olisi antaa lisätietoja tai varoitus tilanteissa, joissa uhka ei ole välitön. Viranomaisten lähettämä tekstiviesti ei kuitenkaan olisi varsinainen hätätiedote. Työryhmän kaavailujen mukaan Hätäkeskuslaitos huolehtisi käytännössä viestien lähetyksestä eri operaattoreiden verkkoja käyttäviin puhelimiin. Työryhmä esittää, että hanke siirtyy seuraavaksi Viranomaistiedotuksen varmistusryhmän (VIRVA) valmisteluun. Raportti on osoitteessa http://www.lvm.fi/web/fi/tiedote/view/907447. Lisätietoja antaa turvallisuusjohtaja Rauli Parmes, p. 040 506 5266, liikenne- ja viestintäministeriö.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti 23.6.2009 Vuorotteluvapaajärjestelmän työllisyysvaikutukset -tutkimuksen. Tutkimuksen mukaan vuorotteluvapaajärjestelmä on epäonnistunut tavoitteessaan tukea työssä jaksamista, jos työssä jatkamisen mittarina käytetään vapaan jälkeistä työllisyyttä, varhaiseläkkeelle hakeutumista, sairauspoissaoloja tai ansiotuloja. Vuorotteluvapaasijaiset ovat sen sijaan hyötyneet järjestelmästä. Tutkijat arvioivat, että järjestelmä ei ole lisännyt vuorotteluvapaalla olleiden myöhempää työllisyyttä. Tutkimus on osoitteessa http://www.tem.fi/files/23451/TEM_35_2009_tyo_ja_yrittajyys.pdf. Lisätietoja antaa työmarkkinaneuvos Matti Sihto, p. 010 64 8064, työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.