Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 23/2009

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 5.6.2009 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 86/2009 vp) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Keski-Afrikan tasavallassa ja Tshadissa (MINURCAT) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto perusti operaation syyskuussa 2007 päätöslauselmallaan 1778 (2007). Tasavallan presidentti päätti maaliskuussa 2009, että Suomi osallistuu YK:n kriisinhallintaoperaatioon Keski-Afrikan tasavallassa ja Tshadissa noin 80 sotilaalla. Pöytäkirjalla sovitaan Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä niistä ehdoista, jotka koskevat Suomen osallistumista MINURCAT-operaatioon. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää tasavallan presidentin asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

Esitys (HE 87/2009 vp) laeiksi televisio- radio-toiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tekijänoikeuslain 25 b ja 48 §:n muuttamisesta. Televisio- ja radiotoimintaa koskeva sääntely ulotetaan osin koskemaan myös tietoverkkojen välityksellä tarjottavia tilausohjelmapalveluja. Televisiotoiminnassa mainoskatkojen sijoittelu vapautuu, mutta niiden osuus lähetysajasta pysyy ennallaan. Vastiketta vastaan tapahtuva tuotesijoittelu sallitaan tietyissä ohjelmatyypeissä. Televisiotoiminnan harjoittajilla on oikeus ottaa lyhyitä uutisotteita yleisöä suuresti kiinnostavista tapahtumista, jotka toinen televisiolähettäjä lähettää yksinoikeudella. Muutoksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston audiovisuaalisista mediapalveluista antama direktiivi. Lisäksi valtioneuvostolle ehdotetaan mahdollisuutta jatkaa eräiden televisiotoiminnan ohjelmistolupien voimassaoloa vuoden 2016 loppuun. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2010 alussa. (LVM neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen 160 28498)

Esitys (HE 88/2009 vp) laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 6 §:n muuttamisesta. Lakia muutetaan siten, että yrityksen kehittämisavustusta voidaan jatkossa myöntää myös maataloustuotteiden ensiasteen jalostamiseen ja markkinointiin liittyviin hankkeisiin silloin, kun kyseessä on tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden valmisteluhanke. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2009. (TEM hallitussihteeri Mikko Ojala 010 60 63506)

Esitys (HE 89/2009 vp) laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta. Lailla avataan mahdollisuus tuottaa vuokra-asuntojen korkotuella asunto-osakeyhtiötaloja, joissa vuokralaisella on oikeus lunastaa asunto omakseen. Vuokralaisen omaksilunastamisoikeus koskee vain erikseen omaksilunastettavina käynnistettyjä korkotukivuokrakohteita. Omaksilunastaminen on mahdollista kahden vuoden päästä vuokra-asuntojen käyttöönotosta. Lunastushinta määräytyy talon rakennuskustannusindeksillä tarkistettujen rakentamiskustannusten mukaan. Lisäksi hintaan lisätään kahden prosentin palkkio tuottajalle aiheutuvista sekatalojen hallinnointikuluista. (YM hallitussihteeri Anu Gentz 040 5908089)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 5.6.2009 seuraavat lait:

Laki verkkotunnuslain muuttamisesta (HE 35/2009 vp). Verkkotunnuslakia muutetaan siten, että suomalaisen verkkotunnuspäätteen .fi pisin mahdollinen voimassaoloaika pitenee kolmesta vuodesta viiteen vuoteen. Lisäksi käytöstä poistetun verkkotunnuksen niin sanottu karenssiaika lyhenee kolmesta kuukaudesta yhteen kuukauteen. Lisäksi lakiin tehdään eräitä muita pieniä, lähinnä lakiteknisiä tarkennuksia. Laki tulee voimaan 1.9.2009. (LVM lainsäädäntöneuvos Laura Vilkkonen 160 28391)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 5.6.2009 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen tasavallan hallituksen ja Laosin demokraattisen kansantasavallan hallituksen välisen yhteistyötä uusiutuvan energian strategian kehittämishankkeessa koskevan sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen suurlähettiläs Lars Backströmille tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainsihteeri Tarja Kangaskortteelle. (UM lähetystöneuvos Johan Schalin 160 56308)

Euroopan neuvoston viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdyn yleissopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen oikeusministeri Tuija Braxille tai hänen estyneenä ollessaan osastopäällikkö Pekka Nurmelle. (OM lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin 160 67693)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 4.6.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta. Asetuksessa vahvistetaan tulonsaajien keskimääräisiin ansiotuloihin perustuva euromäärä, jota voidaan käyttää vahinkoa kärsineen oletettuna ansiotulona määrättäessä ansionmenetyskorvausta vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2 b §:n nojalla. Asetuksen mukaista ansiotuloa voidaan käyttää ansionmenetyskorvauksen perustana, kun henkilövahingon johdosta pysyvästi ja täydellisesti työkykynsä menettänyt ei ollut vahingon tapahtuessa täyttänyt 18 vuotta. Asetus tulee voimaan 10.6.2009. (OM lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila 160 67719)

Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon yhteisistä sähköisistä asioinnin ja hallinnon tukipalveluista. Asetuksessa luetellaan ne julkisen hallinnon yhteiset sähköiset asioinnin ja hallinnon tukipalvelut, jota Valtiokonttori voi tuottaa. Näitä ovat kansalaisen asiointitili, henkilön sähköisen tunnistamisen, allekirjoittamisen ja maksamisen kokoamispalvelu, kansalaisen portaalipalvelu, julkisen hallinnon lomakepalvelu, viestien välitys- ja kytkentäpalvelu sekä julkisen hallinnon kilpailuttamisjärjestelmä. Asetusta on tarkoitus täydentää silloin, kun uusia julkisen hallinnon yhteisiä sähköisiä asioinnin ja hallinnon tukipalveluja on tarkoitus ottaa käyttöön. Valtiovarainministeriön vastuulle jäävät uusien palvelujen kehittämiseen liittyvät esiselvitystehtävät ja näiden pohjalta tehtävät uusien palvelujen kehittämiseen liittyvien hankkeiden käynnistyspäätökset ml. niihin liittyvien investointien rahoitus. Julkisen hallinnon virastojen ja laitosten tehtäväksi jää asetuksessa tarkoitettujen palvelujen hankkiminen Valtiokonttorilta. Asetus tulee voimaan 8.6.2009. (VM hallitusneuvos Miliza Vasiljeff 160 33220)

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään teknisluonteisia EY:n lainsäädännön edellyttämiä muutoksia Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annettuun valtioneuvoston asetukseen (659/ 2007). Lisäksi asetuksessa säädetään tilanteista, joissa mittapoikkeamaa ei käytetä. Lohkon, jonka pinta-alan viljelijä on ilmoittanut digitoitua suuremmaksi ja jota koskevaa hyväksyttävää liitekarttaa ei ole toimitettu viranomaiselle, osalta mittapoikkeamaa ei käytetä vaan tuki maksetaan valvonnassa hyväksytyn pinta-alan mukaan. Asetus tulee voimaan 10.6.2009. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 160 52229)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta. Asetuksella säädetään kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien tarkastamisesta, valvonnan järjestämisestä sekä valvonnan seuraamuksista. Vuonna 2009 uusia tukimuotoja ovat sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki ja rakennemuutoskorvaus, joiden valvonnasta säädetään. Asetus tulee voimaan 10.6.2009. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 160 52229)

Valtioneuvoston asetus ohjelmakauden 2000-2006 luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen sekä ohjelmakauden 1995-1999 erityisympäristötukisopimusten valvonnasta. Asetuksella säädetään valvonnan kohteista ja seuraamuksista siltä osin kuin EY-säädökset eivät niistä sääntele tai jättävät jäsenvaltiolle mahdollisuuden kansallisesti niistä säätää. Asetus tulee voimaan 10.6.2009. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 160 52229)

Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen muutoksella tarkennetaan ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnan kohteita ja seuraamuksia. Asetukseen lisätään luonnonhoitopeltoja koskevat seuraamukset. Lisäksi asetukseen tehdään teknisluonteisia muutoksia, jotka ovat tarpeen EY-säädöksissä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ns. terveystarkastuksesta johtuneiden muutosten vuoksi. Asetus tulee voimaan 10.6.2009. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 160 52229)

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnasta vuosina 2008-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään teknisluonteisia muutoksia asetukseen (418/2008). Muutokset ovat tarpeen EY-säädöksissä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ns. terveystarkastuksen vuoksi tapahtuneiden muutosten vuoksi. Lisäksi asetusta tarkennetaan siten, että tuen valvonnassa on tarkastettava, että eläinten määrä tilalla vastaa ilmoitettuja rekisteritietoja. Asetukseen lisätään mahdollisuus antaa huomautus tietyissä tilanteissa, joissa tuen lisäehtoa ei ole noudatettu. Lisäksi asetuksessa säädetään seuraamuksista niissä tilanteissa, joissa sitoumuksen siirron määräaikaa ei ole noudatettu. Asetus tulee voimaan 10.6.2009. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 160 52229)

Valtioneuvoston asetus työriitojen sovittelusta. Asetuksella säädetään valtakunnansovittelijan nimittämisestä ja kelpoisuudesta, sovittelijoiden määräämisestä tehtäviinsä, sovittelijaksi määräämisen edellytyksistä ja sovittelulautakunnasta. Asetus tulee voimaan 15.6.2009. (TEM hallitusneuvos Tarja Kröger 010 60 48937)

Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksen muutoksella poistetaan rajaus, jonka mukaan influenssa A (H1N1) ei olisi enää yleisvaarallinen tartuntatauti Suomessa sen jälkeen kun WHO ilmoittaa siirtymisestä pandemiavaiheeseen 6. Kyseessä on lakitekninen muutos, joka tarvitaan siksi, että Suomessa voidaan tehdä taudin leviämiseen rajoittamiseen tähtääviä toimenpiteitä vielä senkin jälkeen kun WHO on mahdollisesti ilmoittanut maailmanlaajuisesta pandemiasta. Voimassa olevan asetuksen mukaan influenssa A-viruksen alatyyppi H5N1 ja ihmiselle uusi alatyyppi H1N1 ovat yleisvaarallisia tartuntatauteja siihen saakka, kunnes Maailman terveysjärjestö (WHO) ilmoittaa influenssapandemian alkaneeksi. Asetus tulee voimaan 5.6.2009. (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 160 73854)

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta. Asetuksen liitteitä tarkistetaan siten, että asetuksen soveltamisalaan sisällytetään betonimurskeen ja eräiden lento- ja pohjatuhkien lisäksi leijupetihiekka. Lisäksi tarkistetaan mainittuihin jätteisiin sisältyvien eräiden haitallisten aineiden raja-arvoja ja aineiden määrittämisessä käytettäviä tutkimusmenetelmiä. Uudet raja-arvot tekevät mahdolliseksi myös kevytbetonijätteen hyödyntämisen asetuksen mukaisesti. Asetus tulee voimaan 15.6.2009. (YM neuvotteleva virkamies Klaus Pfister 040 014 3908)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 4.6.2009 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastaja Eeva Raevaara valtioneuvoston esittelijäksi. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 160 73792)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 5.6.2009 seuraavat päätökset:

Päätös antaa eduskunnalle selonteko Itämeren haasteista ja Itämeripolitiikasta. Selonteossa käsitellään Suomen kannalta tärkeimpiä ja kiireellisimpiä Itämereen liittyviä toimia, erityisesti Itämeren tilaan ja merenkulun turvallisuuteen liittyen. Selonteossa analysoidaan keskeisimpiä merelliseen ympäristöön liittyviä haasteita ja miten näihin voidaan tehokkaimmin vastata. Selonteko on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/selonteot. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Kare Halonen 160 22180)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 4.6.2009 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 44/2009) eduskunnalle luonnoksesta neuvoston asetukseksi toimielinten virkamiehille ja muulle henkilöstölle myönnettävien kulkulupien muodosta (Euroopan unionin toimielinten kulkuluvat). Komission tekemän asetusluonnoksen tarkoituksena on tehdä kulkuluvasta luotettava, turvallinen ja laajalti tunnustettu asiakirja sisällyttämällä siihen samanlaisia turvatekijöitä (biometriset tunnisteet), joita on kaikkein luotettavimmissa jäsenvaltioiden myöntämissä matkustusasiakirjoissa. (UM lähetystöneuvos Vesa Häkkinen 160 55219)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 3.6.2009 seuraavia asioita:

Palkkasopimuksen tekeminen ulkoasiainministeriön alivaltiosihteeri Ritva Koukku-Ronden kanssa. Sopimuspalkka on 8 532 euroa kuukaudessa 1.9.2009 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 160 55401)

Räjähdelaitoksen ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Räjähdelaitos vuokralaisena allekirjoitti 9.3.2009 Senaatti-kiinteistöjen kanssa Ähtäriin, Palolammen varastoalueelle rakennettavien varastojen uudisrakennushankkeen II-vaiheen ehdollisen esivuokrasopimuksen. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan investointiesityksen 26.2.2009. Hankkeen I-vaiheen rakentamista valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi 31.1.2008 ja puolustusministeri teki hankkeesta investointipäätöksen 6.2.2008. Hankkeen I-vaiheen ensimmäinen osa valmistuu kesällä 2009. Hanke liittyy puolustusministeriön räjähdepäätöksen edellyttämään räjähdeturvallisuuden kuntoon saattamiseen sekä puolustusvoimien varastoinnin kehittämiseen ja keskittämiseen. Hanke toteutetaan vaiheittain. II-vaiheen hanke on arvioitu valmistuvaksi kokonaisuudessaan 30.6.2011. Vuokra-aika alkaisi vaiheittain 2 A 5.6.2010, 2 B 1.1.2011 ja 2 C 1.7.2011. Hankkeen tavoitehinta-arvio on 21 600 000 euroa (alv 0 %, hintataso 1/2009). (PLM erityisasiantuntija Kai Heng 160 88227)

Vuokrasopimuksen jatkaminen. Työ- ja elinkeinoministeriö hyväksyy valtion kiinteistöhankinnoista annetun asetuksen 3 §:n mukaisesti Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen VTT:n palolaboratorion toimitiloista nykyisessä osoitteessa Kivimiehentie 4, Espoo ajalle 1.8.2011-31.7.2026. Alustavan vuokrasopimuksen mukainen pinta-ala on 4 944 m2 ja kuukausivuokra 74 970,00 euroa (+alv) eli vuodessa 899 640 euroa (+alv). Koko kiinteistön verollinen kuukausivuokra neliömetriltä on 18,50 euroa. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. (TEM teollisuusneuvos Sakari Immonen 010 60 63665)

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2009 maksettavan korvauksen perusteista annetun asetuksen muuttamisesta. Korvauksen lisäys 1 000 000 euroa kohdistetaan lääneille niiden asukasluvun mukaisessa suhteessa. Läänit jakavat korvauksen lisäyksen palvelujen tuottajille tarveharkintansa perusteella. Tarveharkinnan perusteita ovat palvelujen resurssien lisäys, palvelujen saatavuuden varmistaminen, neuvonnan kysyntä ja tarve tai neuvonta-alueen asukasluku. Momentin perustelujen mukaan määrärahaa saa käyttää enintään 500 000 euroa työ- ja elinkeinoministeriön päätösten mukaisesti kuluttajien taloudenhallintaa lisäävien toimenpiteiden toteuttamiseen. Asetus tulee voimaan 10.6.2009. (TEM neuvotteleva virkamies Ulla Karhu 010 60 63547)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 29.5.2009

Suomi haluaa syventää Pohjoismaiden ulko- ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin perjantaina 29. toukokuuta Norjan entisen ulkoministerin Thorvald Stoltenbergin helmikuussa valmistunutta riippumatonta selvitystä Pohjoismaiden ulko- ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön kehittämisestä. Pohjoismaiden ulkoministereiden kokouksessa 9. kesäkuuta keskustellaan raportin ehdotuksista.

Suomi korostaa pohjoismaisen yhteistyön merkitystä ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla ja haluaa syventää sitä edelleen. Pohjoisten ja arktisten alueiden kasvava merkitys heijastuu pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuuksiin ja lisää kiinnostusta alueelliseen yhteistyöhön.

Stoltenbergin ehdotukset kattavat laaja-alaisesti Pohjoismaiden yhteisiä haasteita. Yhteistyön kehittämismahdollisuuksia on mm. kriisinhallinnassa, ilmavalvontaan liittyvässä yhteistyössä, satelliittipalveluiden hyödyntämisessä, tietoturvallisuuden alalla, ulkoasiainhallintojen yhteistyössä sekä puolustusalan yhteistyössä olemassa olevien järjestelyiden pohjalta. Reykjavikissa on tarkoitus sopia selvitystyöstä hankkeissa, joissa pohjoismaisella yhteistyöllä on selvää lisäarvoa. Esillä on myös Pohjoismaiden keskinäinen yhteisvastuu.

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa keskusteltiin myös Venäjän pääministerin Vladimir Putinin tulevasta vierailusta Suomeen.

Lisätietoja: osastopäällikkö Pilvi-Sisko Vierros, ulkoasiainministeriö, p. (09) 160 55032, puolustusasiainneuvos Helena Partanen, puolustusministeriö, p. (09) 160 88135

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 2.6.2009

Kaksi uutta valtionyhtiötä merenkulkuun

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 2.6.2009 liikenne- ja viestintäministeriön esityksiä Varustamoliikelaitos Finstashipin yhtiöittämisestä ja aiemmin päätetyn Merenkulkulaitoksen sisäisen tuotannon yhtiöittämisen järjestelyistä. Molemmat yhtiöt aloittavat toimintansa 1.1.2010. Perustettavien osakeyhtiöiden omistajaohjaus säilyy liikenne- ja viestintäministeriössä.

Varustamoliikelaitoksen nykyiset toiminnot eri yhtiöihin

Ministeriö esitti, että Varustamoliikelaitoksen liiketoimintarakenne järjestettäisiin yhtiöittämisen yhteydessä uudelleen. Perustettavaan Finstaship-osakeyhtiöön siirtyvät liikelaitoksen nykyiset offshore- ja jäänmurtoliiketoiminta sekä liikelaitoksen johtamiseen, hallintoon ja yhteisiin palveluihin liittyvät toiminnot. Offshore- ja jäänmurtoliiketoiminta organisoitaisiin konsernirakenteella.

Nykyiseen Varustamoliikelaitokseen kuuluvan saariston yhteysalusliikenteen liiketoiminnan uudelleen järjestämistä selvitetään erillisenä kokonaisuutena Finstashipin yhtiöittämisen yhteydessä. Liikelaitoksen väyläpalveluliiketoiminta ja niihin kuuluvat öljyntorjuntapalvelut siirtyvät vuoden 2010 alusta Merenkulkulaitoksen vesiväylien tuotantotoiminnasta muodostettavaan valtion osakeyhtiöön.

Uusi yhtiö vesiväylien ylläpitoon

Merenkulkulaitoksen sisäinen tuotanto yhtiöitetään vuoden 2010 alussa aiemman päätöksen mukaisesti. Uuden yhtiön tehtävänä on vastata vesiliikenteen väylien ylläpidosta ja kehittämisestä sekä merenmittauksesta. Perustettavalle yhtiölle siirretään Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminta ja varallisuus sekä Varustamoliikelaitoksen väyläpalveluliiketoiminta. Yhtiölle ei ole vielä valittu virallista nimeä.

Vuoden 2010 alussa aloittava väylävirasto hankkii väylänhoitopalvelut pääosin kilpailuttamalla. Kilpailutukseen siirrytään vaiheittain kolmen vuoden siirtymäkauden aikana 2010-2012.

Yhtiöittämisestä ei muutoksia henkilöstölle

Varustamoliikelaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan palveluksessa 31.12.2009 oleva henkilöstö siirtyy perustettavien osakeyhtiöiden palvelukseen niin sanottuina vanhoina työntekijöinä. Virkasuhteessa olevien työntekijöiden virat muutetaan työsuhteisiksi yhtiöittämislain mukaisesti.

Valmistelun taustaa

Valtion liikelaitosten yhtiöittäminen perustuu Euroopan komission vuonna 2007 antamaan Tieliikelaitos-ratkaisuun, jossa kritisoitiin valtion liikelaitosmallin soveltuvuutta EU:n yhteismarkkinoille. Valtiovarainministeriö asetti vuonna 2008 työryhmän, joka on selvittänyt nykyisen liikelaitosmallin vaihtoehtoja ja valtion liikelaitosten toiminnan järjestämistä. Työryhmän työ jatkuu vuoden 2009 loppuun.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 28.4.2009 liikenne- ja viestintäministeriön ehdotusta Ilmailulaitos Finavian yhtiöittämisestä 1.1.2010 alkaen.

Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan yhtiöittäminen liittyy liikennehallinnon virastouudistukseen ja väyläviraston perustamiseen. Yhtiöittämisellä väylänpidon tilaaja- ja tuottajatoiminnot erotetaan toisistaan tältä osin.

Lisätietoja: erityisavustaja Kari Jääskeläinen, p. 044 058 1030, neuvotteleva virkamies Rita Linna, p. (09) 160 28559, 040 582 9699 ja projektipäällikkö Hannu Hautakangas, p. (09) 160 28308, 040 773 3405 (Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan yhtiöittäminen)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Selvityshenkilö Sanna Sutter luovutti 2.6.2009 turvapaikkapolitiikkaselvityksen maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thorsille. Selvityksen tavoitteena on löytää keinoja aiheettomien turvapaikkahakemusten vähentämiseksi. Selvityksessä esitetään toimenpiteitä turvapaikkapolitiikan linjauksiin, turvapaikkaprosessin tehostamiseen, perheenyhdistämisiin ja palauttamiseen. Näitä ovat muun muassa kielianalyysien käyttämisen lisääminen, Dublin-menettelyn nopeuttaminen, edellytysten asettaminen perhesideluvan myöntämiselle kasvattilapselle sekä vapaaehtoisen paluun edistäminen. Selvitys on osoitteessa http://www.intermin.fi/intermin/images.nsf/files/2fcbeaf321fa9534c22575c90025d031/$file/nakokulmia_turvapaikkapolitiikkaan_020609.pdf. Lisätietoja antaa ylitarkastaja Sanna Sutter, p. (09) 160 42881, sisäasiainministeriö.

Telve-työryhmä luovutti 4.6.2009 raporttinsa viestintäministeri Suvi Lindénille. Tietoverkkojen toimintavarmuutta poikkeusoloissa pohtinut työryhmä ehdottaa, että valtiolle hankittaisiin pysyvästi riittävä omistus- ja hallintavalta niihin televerkkojen osiin, jotka ovat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisimpiä. Tämän lisäksi työryhmä ehdottaa seitsemän kokonaisuuden toteuttamista. Työryhmä esittää myös, että liikenne- ja viestintäministeriö asettaisi pysyvän virkamiestoimikunnan, jonka tehtävänä olisi tukea ja sovittaa yhteen viestintämarkkinoiden sääntelyyn, sähköisten viranomaisverkkojen tarjontaan ja viestintäyritysten omistuspolitiikkaan kuuluvia viranomaistehtäviä. Raportti on osoitteessa http://www.lvm.fi/web/fi/julkaisu/view/897420. Lisätietoja antavat kansleri Matti Lehti, p. 0400 816 405, Helsingin Kauppakorkeakoulu ja kansliapäällikkö Harri Pursiainen, p. (09) 160 28389, liikenne- ja viestintäministeriö.

T&K-verotyöryhmä luovutti 3.6.2009 raporttinsa elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle. Työryhmä esittää, että hallitus tekisi päätöksen t&k-kannustinjärjestelmän käyttöönotosta vuoden 2010 alusta alkaen päätettäessä ensi vuoden valtion talousarvioesityksestä. Työryhmä ehdottaa, että t&k-verokannustinta kokeiltaisiin aluksi määräaikaisena, esimerkiksi kolmen vuoden ajan. Päätös järjestelmän jatkamisesta tehtäisiin tämän jälkeen kattavan vaikuttavuusarvion perusteella. Työryhmän mukaan verokannustimen pitäisi olla selkeä ja hallinnollisesti kevyt. Verokannustimen kohteena olisivat ensisijaisesti pk-yritykset ja sen perustana olisi t&k-työn työvoimakustannus. Raportti on osoitteessa http://www.tem.fi/files/23239/T_ja_K_verotyoryhma_3_6_2009_final.pdf. Lisätietoja antavat valtiosihteeri Mikko Alkio, p. 010 60 62662 ja ylijohtaja Petri Peltonen, p. 010 60 63662, työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.