Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 21/2009

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 20.5.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus elinikäisen oppimisen neuvostosta. Asetuksella perustetaan elinikäisen oppimisen neuvosto, jolla korvataan nykyinen aikuiskoulutusneuvosto. Elinikäisen oppimisen neuvosto on opetusministeriön yhteydessä toimiva asiantuntijaelin, joka käsittelee koulutuksen ja työelämän yhteistyöhön sekä elinikäisen oppimisen edellytyksiin ja aikuiskoulutuspolitiikan kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Asetus tulee voimaan 1.6.2009. (OPM vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen 160 77265)

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksella täydennetään pohjavesien osalta vesienhoidon suunnittelujärjestelmän eräitä keskeisiä osa-alueita. Asetuksella pannaan täytäntöön pohjavesidirektiivin velvoitteet hyvän kemiallisen tilan arviointiperusteista sekä arviointimenettelystä. Lisäksi asetuksella täydennetään pohjavesiä koskevia seurantavelvoitteita. Asetus tulee voimaan 1.6.2009. (YM hallitussihteeri Satu Räsänen 050 358 1359)

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksella pannaan täytäntöön pohjavesidirektiivin edellyttämät toimenpiteet, joilla ehkäistään ja rajoitetaan pilaavien aineiden pääsyä pohjaveteen. Asetuksella vahvistetaan aineluettelo pohjavesille vaarallisista aineista ja aineita koskeva päästökielto. Sääntelyllä ei luoda uusia velvoitteita, koska valtioneuvoston päätöksessä (364/1994) pohjavesien suojelemisesta eräiden ympäristölle tai terveydelle vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta, on jo säädetty molemmista seikoista. Asetus tulee voimaan 1.6.2009. (YM hallitussihteeri Satu Räsänen 050 358 1359)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 20.5.2009 seuraavat päätökset:

Päätös muuttaa Veikkaus Oy:lle raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien toimeenpanemiseen myönnettyä rahapelilupaa. Veikkaus Oy on pyytänyt, että sille annettua rahapelilupaa muutettaisiin kohdan A 3 e muut veikkaukset osalta. Kohdassa määrättyä pelaajille pelimaksuista voittoina maksettavaa osuutta nostetaan nykyisestä 40 prosentista kokonaisvaihdosta keskimäärin 40-55 prosentiksi kokonaisvaihdosta. Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Jokeri-pelin kehittäminen pelaajien kannalta mielenkiintoisemmaksi. Muutos tulee voimaan 1.6.2009. (SM hallitusneuvos Jouni Laiho 160 42849)

Päätös myöntää kontra-amiraali Juha Rannikolle ero kutsunta-asiain keskuslautakunnan jäsenen tehtävästä 1.7.2009 lukien ja määrätä hänen tilalleen eversti Pertti Laatikainen lautakunnan 31.1.2010 päättyväksi toimikaudeksi. (PLM hallitusneuvos Timo Turkki 160 88112)

Päätös antaa eduskunnalle selonteko maaseutupolitiikasta. Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi -selonteko linjaa maaseutupolitiikkaa vuoteen 2020. Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa todetaan, että maaseutuelinkeinojen toimintamahdollisuuksia parannetaan ja maaseudun palveluja, turvallisuutta, työllisyyttä ja yrittäjyyttä, etätyön mahdollisuuksia sekä toimivaa infrastruktuuria tuetaan, mihin selonteossa muun muassa kiinnitetään huomiota. Ensimmäinen maaseutupoliittinen selonteko annettiin eduskunnalle vuonna 1993, nyt käsillä oleva selonteko on järjestyksessä toinen. Maaseutupoliittisen selonteon kolme keskeistä tavoitetta ovat elämisen laadun parantaminen maaseudulla, maaseudun elinkeinojen kehittäminen sekä maaseutupoliittisen järjestelmän kehittäminen. Selonteko on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/selonteot. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 160 53345)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston hankintalakiuudistusta koskevan selonteon (VNS 7/2008 vp) johdosta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä kannanotoista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan kannanotot; Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen kansallisten kynnysarvojen kaksinkertaistamiseksi vuoden 2010 alusta lukien. Eduskunta edellyttää, että markkinaoikeuden resurssit turvataan siten, että valitukset voidaan käsitellä pääsääntöisesti enintään kuudessa kuukaudessa. Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää keinot edistää hankintojen ilmoitusmenettelyn käyttöä myös pienhankinnoissa. (TEM vanhempi hallitussihteeri Kyllikki Silvennoinen 010 60 63278)

Päätös määrätä sosiaali- ja terveysministeriön lakimies Markku Litola valtioneuvoston esittelijäksi. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 160 73792)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 20.5.2009 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 39/2009) eduskunnalle ehdotuksesta maksuviivästysdirektiivin uudistamiseksi. Komissio ehdottaa vuonna 2000 annetun maksuviivästysdirektiivin kumoamista ja korvaamista uudella direktiivillä. Uudella direktiivillä tarkistettaisiin ja täydennettäisiin voimassa olevan direktiivin säännöksiä, jotta kaupallisissa toimissa tapahtuvia maksuviivästyksiä voidaan torjua nykyistä tehokkaammin. (OM lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila 160 67719)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 40/2009) eduskunnalle ehdotuksista neuvoston asetukseksi ja päätökseksi arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten (arviointiasetus ja arviointipäätös). Euroopan yhteisöjen komissio on 4.3.2009 tehnyt ehdotukset neuvoston asetukseksi ja päätökseksi arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten. Komission ehdotuksissa säädetään uudesta Schengenin arviointimekanismista, jolla pyritään varmistamaan Schengenin säännöstön avoin, tehokas ja johdonmukainen täytäntöönpano. Lisäksi säädöksissä huomioidaan oikeustilassa tapahtuneet muutokset sen jälkeen, kun Schengenin säännöstö sisällytettiin osaksi Euroopan unionia. Komission ehdotuksilla luodaan oikeudellinen kehys Schengenin säännöstön määräysten asianmukaisen soveltamisen arviointia varten, jotka kuuluvat toisaalta yhteisön oikeuden alaan (ehdotus neuvoston asetukseksi) ja toisaalta Euroopan unionin oikeuden alaan (ehdotus neuvoston päätökseksi). Arviointimekanismilla on tarkoitus varmistaa jäsenvaltioiden keskinäinen luottamus toistensa kykyyn panna tehokkaasti ja tuloksekkaasti täytäntöön liitännäistoimet, jotka mahdollistavat sisärajattoman alueen luomisen. Ehdotusten tavoitteena on parantaa Schengenin säännöstön asianmukaisen soveltamisen arviointia. (SM ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri 160 44651)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 41/2009) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tietotekniikan käytöstä tullialalla (tullitietojärjestelmä). Ehdotuksen tavoitteena on säätää tietotekniikan käytöstä tullialalla 26.11.1995 tehdyn yleissopimuksen korvaava neuvoston päätös. Samalla on ehdotettu tietojärjestelmän käyttömahdollisuuksien laajentamista. (VM neuvotteleva virkamies Ismo Mäenpää 160 33058)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 20.5.2009 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti, vanhempi hallitussihteeri Anne-Marie Brisson opetusministeriön hallitusneuvoksen virkaan 15.6.2009 lukien. (OPM hallitusneuvos Pia Nyblom 160 77099)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 20.5.2009 seuraavia asioita:

Vuoden 2009 talousarvion momentin 26.40.02 (Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta) arviomäärärahan ylittäminen 3 600 000 eurolla ja momentin 26.40.63 (Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto) määrärahan ylittäminen 27 600 000 eurolla. (SM maahanmuuttojohtaja Sirkku Päivärinne 160 43416)

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tekee vuokrasopimuksen Lintulahdenkuja 4 ja Lintulahdenkatu 5 sijaitsevista toimitiloista. Vuokrasopimus tehdään vähintään yhdeksäksi vuodeksi. Vuokranantaja on Senaatti-kiinteistöt. Sopimuksen mukaiset arvonlisäverottomat vuokramenot ovat 8,5 miljoonaa euroa. (STM hallitusneuvos Raimo Salonen 160 73805)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Esitutkinta- ja pakkokeinotoimikunta luovutti 20.5.2009 mietintönsä oikeusministeri Tuija Braxille ja sisäasiainministeri Anne Holmlundille. Mietintö sisältää ehdotuksen esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilainsäädännön uudistamiseksi. Työryhmä ehdottaa, että peitetoimintaa suorittavan poliisin toimivaltuuksista säädettäisiin nykyistä tarkemmin. Lähtökohtana olisi, että peitetoimintaa suorittava poliisi ei saa tehdä rikosta eikä aloitetta rikoksen tekemiseen. Työryhmä esittää myös muun muassa poliisin ja syyttäjän velvoittamista nykyistä tiiviimpään yhteistyöhön sekä huomattavia muutoksia poliisin toimittamaa etsintää koskeviin säännöksiin. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Komiteanmietintoja/Komiteanmietintojenarkisto/Komiteanmietintoja2009/1238674726747. Lisätietoja antavat lainsäädäntöjohtaja Kimmo Hakonen, p. (09) 160 42813, sisäasiainministeriö ja lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, p. (09) 160 67723, oikeusministeriö.

Julkisten hankintojen oikeussuojajärjestelmän uudistamista valmistellut työryhmä luovutti 15.5.2009 välimietintönsä oikeusministeriölle ja työ- ja elinkeinoministeriölle. Työryhmän keskeisimmät uudistusehdotukset koskevat seuraamusjärjestelmää. Nykyisten markkinaoikeuden määräämien seuraamusten lisäksi uusia oikeussuojakeinoja olisivat hankintasopimuksen toteaminen tehottomaksi laittoman suorahankinnan seurauksena, mahdollisuus määrätä seuraamusmaksu sekä sopimuskauden lyhentäminen. Nämä oikeussuojakeinot otettaisiin käyttöön EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Laissa säädettäisiin myös eri seuraamusten yhteensovittamisesta kohtuuttomien soveltamistilanteiden välttämiseksi. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/1238674699046. Lisätietoja antavat ylijohtaja Pekka Nurmi, p. (09) 160 67670, oikeusministeriö ja hallitussihteeri Johanna Lähde, p. 010 60 64694, työ- ja elinkeinoministeriö.

Väyläviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston toiminnallisten kokonaisuuksien alueellistamista selvittänyt työryhmä luovutti 15.5.2009 esityksensä liikenneministeri Anu Vehviläiselle. Työryhmä esittää yksimielisesti, että ensi vuoden alussa aloittavista uusista virastoista alueellistetaan yhteensä 245 henkilötyövuotta (htv) vuoden 2015 loppuun mennessä Lappeenrantaan ja Rovaniemelle. Väylävirastosta esitetään alueellistettavaksi Lappeenrantaan yhteensä 130 htv. Liikenteen turvallisuusvirastosta alueellistetaan 95 htv Rovaniemelle ja Lappeenrantaan 20 htv. Henkilöstöjärjestöt jättivät esitykseen lausuman. Esitys on osoitteessa http://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderId=560400&name=DLFE-7513.pdf&title=Esitys.%20Alueellistamistyöryhmä.%20(15.5.2009). Lisätietoja antaa ylijohtaja Juhani Tervala, 050 552 7260, liikenne- ja viestintäministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.