Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 20/2009

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 15.5.2009 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 69/2009 vp) laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja 39 §:n muuttamisesta. Ahvenanmaan itsehallintolakia muutetaan siten, että otetaan huomioon kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien siirtyminen kunnilta valtiolle sekä valtion aluehallintouudistus, jolla Ahvenanmaan lääninhallituksen tilalle perustetaan Ahvenanmaan valtionvirasto -niminen viranomainen. Muutokset ovat luonteeltaan lakiteknisiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

Esitys (HE 70/2009 vp) laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta. Alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteenä olevaa verotaulukkoa muutetaan siten, että alkoholiveroa korotetaan 10 prosenttia. Korotuksen johdosta väkevien alkoholijuomien vähittäismyyntihinnat nousevat keskimäärin kaksi kertaa enemmän kuin oluen ja viinin hinnat. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2009. (VM hallitusneuvos Irmeli Virtaranta 160 33065)

Esitys (HE 71/2009 vp) Kazakstanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Kazakstanin kanssa tehdyn tuloverosopimuksen ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle mallisopimukselle. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

Esitys (HE 72/2009 vp) laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä. Lailla parannetaan työ- tai kansaneläkelain mukaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevien mahdollisuuksia tehdä eläkkeensä rinnalla työtä työtulojen vaikuttamatta työkyvyttömyyseläkkeeseen. Lailla myös parannetaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevien mahdollisuuksia jättää eläkkeensä lepäämään ja saada eläkkeensä entisin perustein maksuun työnteon päättyessä tai työtulojen vähentyessä enintään ehdotetussa laissa olevien ansaintarajojen mukaisiksi. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. Laki on tarkoitettu olemaan voimassa 31.12.2013 saakka. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 160 74338)

Esitys (HE 73/2009 vp) viimeisen eläkelaitoksen periaatetta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Työeläkelainsäädäntöä muutetaan siten, että yksityisten alojen toimivaltainen eläkelaitos ja toimivaltainen viimeinen eläkelaitos määräytyvät jatkossa vakuutettujen työansioiden perusteella. Viimeisen eläkelaitoksen periaatetta sovelletaan myös silloin, kun julkisten alojen eläkelaitos on viimeinen eläkelaitos ja yksityisten alojen eläkelaitoksille tulee työkyvyttömyyseläkkeestä laitoskohtainen vastuu. Lisäksi työntekijän eläkelain mukaisessa luottamustoimessa jatkaminen ei enää estä työsuhteen perusteella karttuneen vanhuuseläkkeen saamista vanhuuseläkeiässä. Työeläkelakeihin tehdään myös eräitä lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. Viimeisen eläkelaitoksen periaatetta koskevat säännökset tulisivat kuitenkin voimaan 1.1.2012. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 160 74338)

Esitys (HE 74/2009 vp) laiksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lailla lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta perustetaan sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle lääkealan tehtävistä vastaava uusi viranomainen. Samalla Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus lakkautetaan. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tehtäviin kuuluvat lääkealan lupa- ja valvontatehtäviä, lääkealan tutkimus- ja kehittämistehtäviä sekä lääketiedon tuottaminen ja välittäminen lääkehuollon ja lääkehoitojen vaikuttavuuden parantamiseksi. Lääkelaitoksen ja Lääkehoidon kehittämiskeskuksen tehtävät sekä niitä hoitava henkilöstö siirtyvät pääosin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 160 74340)

Esitys (HE 75/2009 vp) laiksi asuntosäästöpalkkion maksamisesta vuosina 2009-2011 ja laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta. Lakien tarkoituksena on kohentaa ensiasunnon ostajien asemaa asuntomarkkinoilla sekä samalla edistää rahoituskriisin ja taantuman lamauttamaa asuntokauppaa. Asuntosäästöpalkkiojärjestelmässä (ASP) maksetaan asunnonhankkijalle 3 000 euron suuruinen asuntosäästöpalkkio, jos asunto hankitaan viimeistään 31.12.2011. Lisäksi järjestelmää kehitetään nostamalla korkotuettujen ASP-lainojen enimmäismääriä ja pidentämällä laina-aikaa lakien vahvistamisen yhteydessä annettavalla asetuksella. Omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annettua lakia muutetaan siten, että valtiontakauksen enimmäismäärää korotetaan 25 250 eurosta 50 000 euroon. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2009. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 040 0143870)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 15.5.2009 seuraavat lait:

Laki valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 48/2009 vp). Lakia muutetaan siten, että Valtiokonttori voi tarjota koko julkiselle hallinnolle tietoyhteiskunnan edistämiseen liittyviä sähköisiä asioinnin ja hallinnon tukipalveluja. Laki tulee voimaan 20.5.2009. (VM hallitusneuvos Miliza Vasiljeff 160 33220)

Laki tuloverolain 20 §:n muuttamisesta (HE 220/2008 vp). Tuloverolakia muutetaan siten, että Ekokem Oy Ab:n tuloverovapaus poistetaan verovuodelta 2008 toimitettavasta verotuksesta alkaen. Laki tulee voimaan 22.5.2009. (VM neuvotteleva virkamies Jari Salokoski 160 33166)

Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta ja laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta (HE 223/2008 vp). Yleisen teletoiminnan toimilupasääntelyä muutetaan siten, että Viestintävirasto voi myöntää verkkotoimiluvan lyhytaikaiseen ja pienimuotoiseen toimintaan. Toimilupamenettelyä kevennetään myös tapauksissa, joissa on kyse Viestintäviraston jo myöntämän radioluvan käyttötarkoituksen muuttamisesta. Lisäksi viestintämarkkinalain mukaisia yleispalveluyritykselle asetettavia velvoitteita täsmennetään siten, että niitä voidaan jatkossa asettaa tehokkaasti myös verkkoyritykselle. Teleyritykselle asetettavan yleispalveluvelvoitteen sisältöä muutetaan siten, että tarkoituksenmukaisen internet-yhteyden nopeus voidaan vahvistaa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. Lait tulevat voimaan 1.7.2009. (LVM neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 160 28150)

Laki terveyden edistämisen määrärahasta, laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta ja laki raittiustyölain 10 ja 11 §:n kumoamisesta (HE 40/2009 vp). Laki terveyden edistämisen määrärahasta säädetään. Samalla kumotaan toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja raittiustyölain tupakoinnin ja päihteiden käytön ehkäisyn ja vähentämisen rahoitusta sekä terveyden edistämisen rahoitusta koskevat säännökset. Lisäksi siirretään eräitä sosiaali- ja terveysministeriölle kuuluvia terveyden edistämisen määrärahaan liittyviä tehtäviä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Lait tulevat voimaan 1.8.2009. (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 160 73854)

Tasavallan presidentti hyväksyi Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Itävallan, Puolan, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koskevien sopimusten hyväksymisestä, jotka on tehty Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen XXI artiklan perusteella sekä vahvisti lain Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koskevien, Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen XXI artiklan perusteella tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 229/2008 vp). Euroopan yhteisön ja sen 25 jäsenvaltion 17 Maailman kauppajärjestön jäsenen kanssa tekemät sopimukset käsittelevät vuosina 1995 ja 2004 Euroopan unioniin liittyneen 13 valtion Maailman kauppajärjestössä tekemien, palvelukauppaa koskevien sitoumusten heikentämistä sekä hyvityksenä näistä heikennyksistä tehtyjä uusia sitoumuksia. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 15.5.2009 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti antoi eduskunnalle valtion tilinpäätöskertomuksen vuodelta 2008. (VM valtioneuvoston controller Soili Vasikainen 160 33025)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 15.5.2009 seuraavat nimitysasiat:

Hovioikeuden presidentti Mikko Johannes Könkkölä Helsingin hovioikeuden presidentin virkaan 1.10.2009 lukien, hovioikeudenneuvos Ulla Maria Rantanen Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.6.2009 lukien, hovioikeudenneuvos Merja Helena Halme-Korhonen toiseksi täytettävään virkaan 1.6.2009 lukien ja hovioikeudenneuvos Eva Elisabeth Bygglin kolmanneksi täytettävään virkaan 1.7.2009 lukien ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Seija Anneli Uitto Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.6.2009 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Päälakimies Timo Koskinen työtuomioistuimen työsuhteisiin perehtyneeksi, työntekijäetuja edustavaksi sivutoimiseksi jäseneksi, lakimies Anne-Mari Mäkinen virkasuhteisiin perehtyneen, työntekijäetuja edustavan sivutoimisen jäsenen varajäseneksi ja vastaava lakimies Pekka Puranen työsuhteisiin perehtyneen, työntekijäetuja edustavan sivutoimisen jäsenen varajäseneksi, kaikki ajaksi 15.5.2009-31.12.2009. (OM erityisasiantuntija Pekka Pärnänen 160 67610)

Tasavallan presidentti määräsi komentopäällikön, lippueamiraali Väinö Antero Karumaan puolustusvoimien henkilöstöpäälliköksi 1.1.2010 lukien ja logistiikkapäällikön, prikaatikenraali Juhani Mikael Kääriäisen Länsi-Suomen sotilasläänin komentajaksi 1.1.2010 lukien, peruutti prikaatikenraali Kyösti Juhani Haloselle Monikansallisen keskisen taisteluosaston, MNTF (C) komentajaksi KFOR-operaatiossa Kosovossa annetun määräyksen 1.8.2009 lukien ja määräsi hänet erityistehtävään Pääesikunnan logistiikkaosastossa 1.8.2009 lukien ja määräsi hänet logistiikkapäälliköksi 1.1.2010 lukien, määräsi Maavoimien esikunnan operaatiopäällikön, prikaatikenraali Seppo Risto Juhani Toivosen Monikansallisen keskisen taisteluosaston, MNTF (C) komentajaksi KFOR-operaatiossa Kosovossa 1.8.2009 lukien, nimitti prikaatikenraali Esa Ilmari Pulkkisen kenraalin virkaan 1.7.2009 lukien viiden vuoden määräajaksi, nimitti Maavoimien esikunnan suunnitteluosaston päällikön, eversti Veli-Pekka Juhani Parkatin kenraalin virkaan 1.8.2009 lukien viiden vuoden määräajaksi ja määräsi hänet operaatiopäälliköksi Maavoimien esikunnassa 1.8.2009 lukien. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 160 88121)

Tasavallan presidentti peruutti majuri Mika Petteri Granlundille Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan unionissa (EUE) apulaissotilasedustajaksi Brysselissä annetun määräyksen 1.8.2009 lukien ja määräsi majuri Kai Kyösti Kaltiaisen tähän tehtävään 1.8.2009 lukien asemapaikkana Bryssel sekä peruutti majuri Tommi Marko Haapalalle Suomen edustustossa Pohjois-Atlantin liitossa (NAE) apulaissotilasedustajaksi Brysselissä annetun määräyksen 1.8.2009 lukien ja määräsi majuri Asko Heikki Tapani Kopran tähän tehtävään 1.8.2009 lukien asemapaikkana Bryssel. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 160 88121)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 13.5.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta. Asetuksella perustetaan tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta, jonka tavoitteena on edistää tuotantoeläinten hyvinvoinnin laaja-alaista kehittämistä sekä toimijoiden välistä yhteistyötä. Asetus tulee voimaan 1.6.2009. (MMM apulaisosastopäällikkö Riitta Heinonen 160 53337)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta. Tuen maksaminen perustuu neuvoston asetuksen 1234/2007 182 artiklan toiseen kohtaan ja sen perusteella komission antamaan päätökseen 2009/ 361/EY. Tukea maksetaan komission päätöksen hehtaarikohtaisten enimmäistasojen mukaisesti 73 euroa hehtaarilta viljakasvien siementuotannolle ja 220 euroa hehtaarilta nurmikasvien siementuotannolle. Asetus tulee voimaan 20.5.2009. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka 160 54245)

Valtioneuvoston asetus sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan sen vuoksi, että sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki ja rakennemuutoskorvaus otetaan käyttöön myös pohjoisen tuen alueella (tukialueet C1-C4) vuoden 2009 alusta. Lisäksi asetukseen sisältyvää kotieläintilan määritelmää täsmennetään. Asetus tulee voimaan 20.5.2009. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka 160 54245)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen ja rakennemuutoskorvauksen vuoden 2009 yksikkötuen tasot ja tuen enimmäismäärä. Asetukseen tehdään lisäksi eräitä yhteisölainsäädännön muutoksista johtuvia teknisiä muutoksia. Asetus tulee voimaan 22.5.2009. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka 160 54245)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksessa otetaan huomioon Euroopan yhteisöjen komission kanssa saavutettu neuvottelutulos pohjoisesta tuesta ja sen perusteella annettu komission päätös K(2009)3067. Lisäksi muutetaan maidon sekä sika- ja siipikarjatalouden tukijärjestelmiä maataloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja SLC) kanssa 30.1.2009 saavutetun neuvottelutuloksen mukaisesti. Asetus tulee voimaan 22.5.2009. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka 160 54245)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 13.5.2009 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä varatuomari Mika Antti Hämäläinen työoloja tuntevaksi sivutoimiseksi jäseneksi vakuutusoikeuteen 15.5.2009-31.12.2009. (OM erityisasiantuntija Pekka Pärnänen 160 67610)

Päätös määrätä Valtiokonttori antamaan vastavakuuksia vaatimatta valtion omavelkaisia takauksia talletuspankeille ja kiinnitysluottopankeille 31.12.2009 asti. Valtiovarainministeriö valtuutetaan antamaan Valtiokonttorille tarkempia ohjeita valtiontakausten ehtojen soveltamisesta ja keskeyttämään valtiontakausten myöntäminen. Eduskunnan suostumuksen (839/2008) mukaan valtioneuvosto tai sen määräämillä tarkemmilla ehdoilla valtiovarainministeriö tai Valtiokonttori voi vastavakuuksia vaatimatta antaa omavelkaisen valtiontakauksen toimintakykyisen ja vakavaraisen suomalaisen talletuspankin tai kiinnitysluottopankin taikka tällaisen luottolaitoksen suomalaisen emoyrityksen liikkeeseen laskemien sijoitustodistusten tai lainaajaltaan enintään viiden vuoden pituisten vakuudettomien joukkovelkakirjalainojen tai sellaisten kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen, joiden vakuutena on ainoastaan asuntoluottoja, takaisinmaksamisen ja muiden ehtojen täyttämisen vakuudeksi. Takauksia saa olla voimassa yhteenlasketulta nimellisarvoltaan enintään 50 miljardin euron määräisten velkojen vakuutena. (VM osastopäällikkö Peter Nyberg 160 33055)

Päätös Euroopan unionin kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR) varojen ja valtion rahoitusosuuden jakamisesta Suomen elinkeinokalatalouden rakenneohjelman mukaisiin toimenpiteisiin. Työ- ja elinkeinokeskuksille jaetaan vuoden 2009 talousarviosta Euroopan unionin kalatalouden rahoitusvälineen rahoitusosuutena 93 000 euroa ja valtion rahoitusosuutena 93 000 euroa käytettäväksi Suomen elinkeinokalatalouden rakenneohjelman mukaisiin toimenpiteisiin. Maa- ja metsätalousministeriön käyttöön jätetään vuoden 2009 talousarviosta Euroopan unionin rahoitusosuutena 207 000 euroa ja valtion rahoitusosuutena 207 000 euroa käytettäväksi Suomen elinkeinokalatalouden rakenneohjelman mukaisiin toimenpiteisiin. (MMM neuvotteleva virkamies Risto Lampinen 160 52904)

Periaatepäätös kaupunkien kehittämisestä vuosiksi 2009-2011. Valtioneuvoston 16.10.2008 hyväksymän alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjelma-asiakirjan mukaan valtioneuvosto linjaa kaupunkiseutujen kehittämispolitiikan periaatepäätöksellään kaupunkien kehittämisestä. Kaupunkipolitiikan periaatepäätöksellä täsmennetään hallitusohjelman sekä alueiden kehittämisen tavoitepäätöksen kaupunkipoliittisia linjauksia vuosille 2009-2011. Valtioneuvoston periaatepäätös suuntaa ja sovittaa yhteen eri hallinnonalojen kaupunkiseutujen kehittämisen tavoitteita ja toimenpiteitä. Kaupunkipolitiikan kolme painopistettä ovat kaupunkiseutujen kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen; kaupunkiseutujen koheesion vahvistaminen sekä ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen, laadukas elinympäristö ja kestävä kehitys. Kunkin painopisteen osalta periaatepäätöksessä on määritelty kehittämislinjauksia, joita on tarkoitus edistää valtion ja kaupunkiseutujen kumppanuudella. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (TEM aluekehitysjohtaja Janne Antikainen 010 60 64915)

Päätös merkitä 15 000 kappaletta Suomen Teollisuussijoitus Oy:n uusia osakkeita 10 000 euron osakekohtaiseen hintaan. Suomen Teollisuussijoitus Oy:n osakkeiden merkintähinta 150 000 000 euroa maksetaan valtion vuoden 2009 talousarvion momentin 32.30.88 (Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle) 50 000 000 euron siirtomäärärahalla sekä vuoden 2009 lisätalousarvion momentin 32.30.88 (Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle) 100 000 000 euron siirtomäärärahalla. Suunniteltu 50 000 000 euron osuus osakeannista liittyy osaltaan Suomessa toimiviin pääomarahastoihin sijoituksia tekevän Kasvurahastojen Rahasto Ky:n rahoittamiseen. Nämä pääomarahastot sijoittavat lupaaviin listaamattomiin kasvuyrityksiin. Osakeannissa toteutettavasta pääomittamisesta 100 000 000 euroa sijoitetaan erikseen hallinnoitavaan rahoitusohjelmaan, joista sijoituksia suunnataan elinkelpoisille, mutta yleisen suhdannetilanteen vuoksi vaikeuksiin joutuneille yrityksille. Rahoitusohjelman on tarkoitus myös edistää välttämättömiä toimiala- ja rakennejärjestelyjä. (TEM teollisuusneuvos Ritva Hainari 010 60 63611)

Päätös vahvistaa valtiontakuurahaston tilinpäätös vuodelta 2008. Toimintavuoden tulos oli noin 2,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. (TEM lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen 010 60 64938)

Periaatepäätös saariston kehittämisestä vuosiksi 2010-2011. Periaatepäätös sisältyy valtioneuvoston 16.10.2008 hyväksymään kansallista koheesio- ja kilpailukykyohjelmaa koskevaan asiakirjaan ja toteuttaa saariston kehityksestä annetun lain (494/81) tavoitteita. Periaatepäätös täydentää ja täsmentää 20.12.2007 annettua valtioneuvoston päätöstä alueiden kehittämislain mukaisista valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista. Periaatepäätökseen sisältyvillä toimenpiteillä edistetään saaristo- ja vesistömatkailun tuotekehitystä ja markkinointia, ammattikalastusta, meriklusterin toimintaedellytysten turvaamista, vapaa-ajan asumista, liikenne- ja teleyhteyksiä, saariston asemaa alue- ja kuntapolitiikassa, peruspalvelujen turvaamista, Itämeren ja vesistöjen suojelua sekä virkistyksen ja luonnonsuojelun tarpeisiin vastaamista. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (TEM neuvotteleva virkamies Jorma Leppänen 010 60 64934)

Päätös myöntää Fingrid Oyj:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Raaseporin kaupungissa ja Inkoon kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Inkoo-Karjaa). (TEM ylitarkastaja Osmo Haltia 010 60 64785)

Päätös myöntää johtava asiantuntija Tytti Peltoselle ero työsuhdekeksintölautakunnan jäsenen tehtävistä ja määrätä hänen tilalleen asiantuntija Riikka Tähtivuori lautakunnan 31.12.2009 päättyväksi toimikaudeksi. (TEM hallitussihteeri Heli Honkapää 010 60 63580)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 13.5.2009 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 37/2009) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen muuttaminen). Päätöksessä ehdotetaan Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestykseen muutoksia ratkaisujen uudelleenkäsittelyn ja palauttamisen jälkeisen menettelyn sääntelemiseksi ja henkistä omaisuutta koskevien asioiden käsittelyä koskevien sääntöjen osalta. (UM lainsäädäntöneuvos Alice Guimaraes-Purokoski 160 55714)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 38/2009) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (arvonlisäverotuksen laskutussääntöjen muuttaminen). Ehdotuksen tärkeimpänä tavoitteena on ottaa käyttöön nykyaikaiset ja yhdenmukaiset säännöt, joilla yksinkertaistetaan yrityksiin sovellettavia laskutusvaatimuksia ja edistetään sähköistä laskutusta, mutta annetaan samalla veroviranomaisille tehokkaat tavat varmistaa verojen maksaminen. (VM lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila 160 33171)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 13.5.2009 seuraavia asioita:

TEN-tuen hakeminen Euroopan unionin talousarviossa yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen (TEN) kehittämiseen osoitetusta määrärahasta (monivuotinen tukiohjelma ja Euroopan talouden elvytyssuunnitelman tuki 2009). Suomen valtio hakee TEN-tukea yhteensä 113,7 miljoonaa euroa vuodelle 2009. Ensisijaisesti tukea haetaan hankkeisiin, jotka sisältyvät vuoden 2009 talousarvioon sekä vuoden 2009 ensimmäiseen lisätalousarvioon ja 13.3.2008 valtioneuvoston hyväksymän vuosia 2009-2012 koskevan kehyspäätöksen laskelmiin. (LVM osastopäällikkö Juhani Tervala 160 28482)

Työvoimapolitiikan määrärahojen alueellinen jako. Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa ministeriön käytettävissä olevaa työllistämis-, koulutus- ja erityistoimien määrärahaa (momentti 32.30.51) työvoima- ja elinkeinokeskuksille 19 000 000 euroa. Talous- ja työllisyystilanteen heikentymisestä sekä TE-keskusten määrärahatilanteen vaikeutumisesta johtuen voidaan muutosturvaan aiemmin varattua määrärahaa käyttää momentin käyttötarkoituksen mukaisiin muihinkin työvoimapoliittisiin toimiin. (TEM osastopäällikkö Tuija Oivo 010 60 49040)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Ajokorttidirektiivin toimeenpano -työryhmä luovutti 8.5.2009 muistionsa liikenne- ja viestintäministeriölle. Muistio sisältää työryhmän esityksen EU:n uuden ajokorttidirektiivin mukaisista ajokorttilainsäädännön muutoksista. Työryhmä ehdottaa, että henkilöauton, moottoripyörän ja mopon ajokortit olisivat voimassa 15 vuotta kerrallaan, kunnes henkilö täyttää 70 vuotta. Sen jälkeen ajokortit uusittaisiin viiden vuoden välein, jolloin kortin uusinta edellyttäisi myös lääkärintarkastusta. Kuorma- ja linja-auton ajokortit olisivat voimassa viisi vuotta. Lisäksi työryhmä ehdottaa muun muassa uutta ajokorttiluokkaa mopoille, muutoksia moottoripyöräluokituksiin sekä kuorma- ja linja-autokorttien vähimmäisiän nostamista. Muistio on osoitteessa http://www.lvm.fi/web/fi/julkaisu/view/878062. Lisätietoja antavat liikenneneuvos Anneli Tanttu, p. (09) 160 28568, hallitusneuvos Eija Maunu, p. (09) 160 28571 ja hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen, p. (09) 160 28629, liikenne- ja viestintäministeriö.

Luonnonsuojeluhallinnon tuottavuushankkeen ohjausryhmä luovutti 11.5.2009 esityksensä ympäristöministeriölle. Ohjausryhmä esittää, että luonnon monimuotoisuuden ja lajien seurantaan sekä tietojen hallintaan osoitetaan lisää voimavaroja. Suomen luonnon monimuotoisuuden tilan ja lajien määrän kehittymistä kuvataan erilaisilla indikaattoreilla, joiden perustana ovat useiden tahojen tuottamat seurantatiedot. Yhteistyötä lisäämällä voitaisiin poistaa päällekkäistä työtä ja tehostaa jo hankittujen tietojen käyttöä. Samalla tehostettaisiin raportointia, jonka tarve lisääntyy kasvavien kansainvälisten ja kansallisten velvoitteiden myötä. Ohjausryhmä suosittelee yhteiskäyttöisen lajitietojärjestelmän perustamista. Esitys on kahdessa osassa osoitteissa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=102522&lan=fi ja http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=102523&lan=fi. Lisätietoja antavat ohjausryhmän puheenjohtaja Ilkka Heikkinen, p. 040 506 1172, ohjausryhmän sihteeri Satu Sundberg, p. 050 550 9483, SETI-ryhmän puheenjohtaja Mikko Kuusinen, p. 050 345 0582, ympäristöministeriö ja LAJI-ryhmän puheenjohtaja Petri Ahlroth, p. 040 585 3117, Suomen ympäristökeskus.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.