Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 18/2009

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 29.4.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus hovioikeusasetuksen 9 §:n 1 momentin 6 kohdan kumoamisesta. Asetuksella muutetaan hovioikeusasetusta siten, että tuomarille hakemuksetta valtion virkamieslain 46 §:n 2 momentin nojalla annettavaa eroa koskeva asia voidaan käsitellä hovioikeudessa lainkäyttöasiana. Laki valtion virkamieslain muuttamisesta tulee voimaan 15.5.2009. Asetus tulee voimaan 15.5.2009. (OM lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen 160 67704)

Valtioneuvoston asetus palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista. Asetuksella tarkennetaan laissa pelastustoimen laitteista (10/2007) annettuja vähimmäisvaatimuksia yhdenmukaistetun eurooppalaisen standardin mukaisiksi. Asetuksen vaatimukset kohdistuvat palovaroittimien valmistajiin ja maahantuojiin. Tavoitteena on parantaa henkilö- ja asumisturvallisuutta tiloissa, jotka on suojattu palovaroittimilla. Suomessa palovaroitin on pelastuslain (468/2003) nojalla pakollinen asunnoissa, majoitustiloissa ja hoitolaitoksissa. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (SM tekninen johtaja Hannu Olamo 160 42961)

Valtioneuvoston asetus Museovirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 11 §:n muuttamisesta. Museoviraston pääjohtajan virka täytetään jatkossa toistaiseksi tai enintään viiden vuoden määräajaksi. Valtionarkeologin arvonimestä luovutaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2010. (OPM hallitusneuvos Tuula Lybeck 160 76910)

Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen muuttamisesta. Tartuntatautiasetusta muutetaan siten, että influenssa A-viruksen ihmiselle uusi alatyyppi H1N1 lisätään yleisvaarallisiin tartuntatauteihin. Asetus tulee voimaan 1.5.2009. (STM lääkintöneuvos Merja Saarinen 160 74030)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 29.4.2009 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää ero maanviljelijä Michael Hornborgille talousneuvoston jäsenen tehtävästä 30.4.2009 lukien ja päätös määrätä samasta ajankohdasta puheenjohtaja Juha Marttilan talousneuvoston jäseneksi 7.5.2010 päättyväksi toimikaudeksi. (VNK vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen 160 22294)

Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön 62. yleiskokoukseen 18.-27.5.2009 ja oikeuttaa ulkoasiainministeriön määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Kokouksen yleiskeskustelun aiheena on talous- ja finanssikriisin vaikutukset terveyteen maailmanlaajuisesti. Valtuuskunnan puheenjohtajana on peruspalveluministeri Paula Risikko, varapuheenjohtajina suurlähettiläs Hannu Himanen Geneven pysyvästä edustustosta ja ylijohtaja Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriöstä. Jäseninä ovat neuvotteleva virkamies Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvotteleva virkamies Eeva Ollila sosiaali- ja terveysministeriöstä, lähetystöneuvos Ismo Kolehmainen ulkoasiainministeriöstä sekä ylitarkastaja Hannele Tanhua sosiaali- ja terveysministeriöstä. (UM lähetystöneuvos Ulla-Maija Finskas 160 56225)

Päätös määrätä sisäasiainministeriön ylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki valtioneuvoston esittelijäksi. (SM hallitusneuvos Ismo Atosuo 160 42816)

Päätös vapauttaa budjettineuvos Elina Selinheimo tehtävästään Senaatti-kiinteistöjen hallituksessa ja nimittää budjettineuvos Raija Koskinen Senaatti-kiinteistöjen hallituksen jäseneksi 1.5.2009 lukien. (VM alivaltiosihteeri Juhani Turunen 160 33007)

Päätös vahvistaa Varustamoliikelaitoksen vuoden 2008 tilinpäätös, joka osoittaa tappiota -5 750 923,58 euroa, ja päättää, ettei valtion talousarvioon tulouteta voitontuloutusta ja päättää, että tilinpäätöksen johdosta liikenne- ja viestintäministeriö velvoittaa Varustamoliikelaitoksen hallituksen ryhtymään 30.9.2009 mennessä toimenpiteisiin tilintarkastajien lausunnossa tarkoitettujen riskien hallinnan kehittämiseksi, ja että liikenne- ja viestintäministeriö tuo 2.6.2009 mennessä talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsiteltäväksi ehdotuksensa Varustamoliikelaitoksen taloudellisen tilanteen johdosta. (LVM neuvotteleva virkamies Rita Linna 160 28559)

Päätös muuttaa Digita Oy:lle myönnettyä 450 megahertsin taajuusalueen digitaalista matkaviestinverkon toimilupaa. Digita Oy:n toimilupaa muutetaan siten, että 1) Digita Oy rakentaa @450-verkon toimiluvan maantieteellisellä toimialueella 99 prosentin väestöpeitolle 2009 loppuun mennessä ja 99,9 prosentin väestöpeitolle vuoden 2010 loppuun mennessä. Verkon väestöpeitto on rakentamissuunnitelman mukainen vuoden 2015 loppuun saakka, minkä jälkeen väestöpeittovelvoite on jälleen 99 prosenttia sekä 2) Digita Oy:llä ei ole oikeutta toimia itse palveluyrityksenä toimiluvan kohteena olevassa verkossa. Toimiluvanhaltijalla on tämän estämättä kuitenkin oikeus käyttää toimiluvan kohteena olevan verkon kapasiteettia asiakasratkaisuissaan tuotantoverkkonsa osana. (LVM neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 160 28150)

Päätös muuttaa TeliaSonera Finland Oyj:lle televerkkopalvelun tarjontaan yleisessä DCS-, GSM-matkaviestinverkossa myönnettyä toimilupaa. Toimilupaan lisätään uusi toimilupaehto, jonka mukaan toimiluvanhaltijan on varmistettava kuluttaja- ja yritysasiakkaidensa puhepalvelun toimivuus yhdessä pisteessä kiinteistön sisällä ennen kiinteän verkon palvelun lakkauttamista. (LVM neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 160 28150)

Päätös muuttaa TeliaSonera Finland Oyj:lle televerkkopalvelun tarjontaan yleisessä kolmannen sukupolven UMTS-matkaviestinverkossa myönnettyä toimilupaa. Toimilupaan lisätään uusi ehto, jonka mukaan toimiluvan haltija on velvollinen tarjoamaan laajakaistaista palvelua yleisessä kolmannen sukupolven matkaviestinverkossa siten, että palvelu kattaa ne toimiluvanhaltijan kiinteän verkon kuluttaja- ja yrityslaajakaistapalveluasiakkaat, joilta luvanhaltijan ilmoituksen mukaan kiinteän verkon laajakaistapalvelut lakkaavat. (LVM neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 160 28150)

Päätös vahvistaa Luotsausliikelaitoksen vuoden 2008 tilinpäätös, joka osoittaa 2 500 097,15 euron voittoa, ja päätös tulouttaa voitosta valtiolle voitontuloutuksena 500 000 euroa sekä siirtää jäännöksen 2 000 097,15 euroa voittotilille. Lisäksi vahvistetaan Luotsausliikelaitoskonsernin tilinpäätöksen vuodelta 2008 ja sen, että Luotsausliikelaitoksen toimintakertomus ei aiheuta toimenpiteitä. (LVM neuvotteleva virkamies Mika Mäkilä 160 28475)

Päätös vahvistaa Kainuun maakuntakaava. Maakuntakaava on hyväksytty Kainuun maakunta -kuntayhtymän valtuustossa 7.5.2007. Kaava on saatettu vahvistettavaksi ympäristöministeriöön 4.7.2007 eli maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 31 §:n edellyttämässä määräajassa. Kaavan vahvistamista koskevassa päätöksessä on yksityiskohtaisesti tutkittu kaavasta tehdyt valitukset ja kaavasta annetut ministeriöiden lausunnot sekä muutoin tutkittu kaavan lainmukaisuus. Päätöksessä on perusteltu vahvistamista ja vahvistamatta jättämistä koskevat ratkaisut maankäyttö- ja rakennuslain ja muun lainsäädännön säännösten nojalla. (YM aluesuunnitteluneuvos Ulla Koski 050 3006358)

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n Hongkongissa 11.-15.5.2009 järjestämään diplomaattikonferenssiin, jossa on tarkoitus hyväksyä uusi yleissopimus alusten turvallisesta ja ympäristön kannalta asianmukaisesta purkamisesta. Valtuuskunnan puheenjohtajana on vanhempi hallitussihteeri Tuomas Aarnio ympäristöministeriöstä ja jäsenenä merenkuluntarkastaja Markus Helavuori Merenkulkulaitoksesta. (YM lainsäädäntöneuvos Oili Rahnasto 050 3560723)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 29.4.2009 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 34/2009) eduskunnalle Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) diplomaattikonferenssissa hyväksyttäväksi tarkoitetusta ehdotuksesta yleissopimukseksi alusten turvallisesta ja ympäristön kannalta asianmukaisesta purkamisesta (laivapurkuyleissopimus). Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) on valmisteltu luonnos yleissopimukseksi käytöstä poistettavien alusten purkamisesta on tarkoitus hyväksyä Hongkongissa toukokuun 11.-15.5.2009 pidettävässä diplomaattikonferenssissa. Laivojen turvallisesta ja ympäristön kannalta asianmukaisesta purkamisesta tehtävän yleissopimuksen (Draft International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships) tarkoituksena on käytöstä poistettavien alusten purkaminen kaikin puolin järjestäytyneesti ja aiheuttamatta haittoja ihmisten terveydelle ja ympäristölle sekä aluksen sisältävien materiaalien saattaminen hyödylliseen käyttöön. Turvallisuuden paraneminen koskisi erityisesti laivapurkamoissa työskenteleviä työntekijöitä. (YM lainsäädäntöneuvos Oili Rahnasto 050 3560723)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 29.4.2009 seuraavat nimitysasiat:

Ylitarkastaja Johanna Puiro sisäasiainministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.8.2009-31.3.2011, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija on virkavapaana. (SM hallitusneuvos Ismo Atosuo 160 42816)

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Leo Liukkonen opetusministeriön hallitussihteerin virkaan 4.5.2009 lukien. (OPM hallitusneuvos Pia Nyblom 160 77099)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 29.4.2009 seuraavia asioita:

Keskipitkän kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmän hankinta. (PLM hallitusneuvos Jouko Tuloisela 160 88126)

Puolustusvoimien hankinta, tutkavalvonnan kehittäminen. (PLM neuvotteleva virkamies Jari Takanen 160 88258)

Valtion eläkerahaston vuoden 2008 tilinpäätöksen vahvistaminen. Valtiovarainministeriö vahvistaa valtion eläkerahaston tilinpäätöksen vuodelta 2008. Tilinpäätöslaskelmien mukaan valtion eläkerahaston tuottojäämä vuonna 2008 oli 1 706,1 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 11 502,7 miljoonaa euroa. (VM finanssineuvos Arto Eno 160 33108)

Korkotukilainojen myöntämisvaltuuden ja avustusvarojen käyttövaltuuden jatkaminen C-tukialueella. Päätöksellä jatketaan maa- ja metsätalousministeriön työ- ja elinkeinokeskuksille 29.1.2009 osoittamaa korkotukilainojen myöntämisvaltuuden ja avustusvarojen käyttövaltuuden voimassaoloa C-tukialueella nuoren viljelijän aloitustuen lisäkorkotuen ja vähintään kahden maatalousyrittäjän yhteisinvestointien investointituen korkotukilainan myöntämisvaltuuden ja avustusvarojen käyttövaltuuden osalta. Aloitustukea ja mainittua investointitukea ei voida myöntää täysimääräisenä, ennen kuin komissio on hyväksynyt Suomen 142-tukipäätöksen. Mainituilta osin käyttövaltuus on voimassa 30.4.2009 saakka ja sen voimassaoloa jatketaan 29.5.2009 saakka. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 160 53345)

Öljysuojarahaston vuoden 2008 tilinpäätöksen vahvistaminen. Vuonna 2008 öljysuojamaksutuoton määrä oli 8,17 miljoonaa euroa ja siirto valtion talousarviosta 2,30 miljoonaa euroa. Rahastosta maksettavien korvausten yhteismäärä oli 9,14 miljoonaa euroa, mistä korvaukset torjuntavalmiuden hankkimisesta ja ylläpidosta kunnille/pelastustoimen alueille olivat 3,04 miljoonaa euroa ja valtiolle 0,90 miljoonaa euroa. Korvaukset öljyn pilaamien alueiden kunnostamiseen olivat 2,62 miljoonaa euroa. Tilinpäätöslaskelmien mukaisesti öljysuojarahaston tilikauden kulujäämä on vuonna 2008 ollut 2 006 195,91 euroa. Rahaston hallitus on esittänyt, että tuottojäämä kirjataan rahaston omaan pääomaan. Taseen loppusumma on tuottojäämän kirjauksen jälkeen 7 721 342,98 euroa. (YM ympäristöneuvos Olli Pahkala 050 5250891)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 24.4.2009

Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin perjantaina 24. huhtikuuta Suomen osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan.

Suomen tarkoituksena on säilyttää nykyinen osallistumistaso sotilaallisessa kriisinhallinnassa.

Afganistanin osalta jatketaan valmisteluja n. 30 sotilaskouluttajan asettamisesta maan kansallisten turvallisuusjoukkojen koulutusta ja kehittämistä tukeviin tehtäviin suomalaisjoukkojen toiminta-alueella Pohjois-Afganistanissa.

Suomi jatkaa osallistumistaan YK-operaatioon Tshadissa n. 80 sotilaalla. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta vahvistaa Suomen panosta EU:n merioperaatiossa Somalian rannikkovesillä.

Kosovon KFOR-operaatiossa ja Bosnia-Hertsegovinan EU/Althea-operaatiossa palvelevien joukkojen määrää on tarkoitus supistaa. KFORissa Suomi jatkaa kehysvaltiona keskisen taisteluosaston johtotehtävissä.

Siviilikriisinhallinnan osallistumistasoa kasvatetaan turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon linjausten mukaisesti. Kosovossa Suomi osallistuu EU:n oikeusvaltio-operaatioon (EULEX) noin 60 asiantuntijalla, mukana on mm. poliiseja, tuomareita, syyttäjiä, vankeinhoidon asiantuntijoita ja rajavartijoita. Muita siviilikriisinhallinnan painopisteitä ovat EU:n Afganistanin ja Georgian operaatiot.

Kokouksessa keskusteltiin myös pääministerin Kiinan vierailusta sekä Venäjän presidentin valtiovierailusta Suomeen.

Lisätietoja: osastopäällikkö Pilvi-Sisko Vierros, ulkoministeriö, p. (09) 160 55033 ja puolustusasiainneuvos Helena Partanen, puolustusministeriö, p. (09) 160 88135

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Eläinsuojelurikostyöryhmä luovutti 29.4.2009 mietintönsä oikeusministeri Tuija Braxille. Työryhmä ehdottaa eläinsuojelurikoksia koskevien seuraamusten tehostamista. Jotta rikoksen törkeysaste tulisi nykyistä paremmin huomioiduksi rangaistusta määrättäessä, lakiin lisättäisiin säännös törkeästä eläinsuojelurikoksesta. Työryhmä ehdottaa myös, että lievää eläinsuojelurikosta koskevaa säännöstä täsmennettäisiin. Eläintenpitokieltorekisteri olisi työryhmän mukaan eläinsuojeluvalvonnan tehostamiseksi tarpeellinen. Työryhmä ehdottaa, että rekisterin perustamista samoin kuin sen erilaisia käyttötarkoituksia (esimerkiksi käyttöä maataloustukien valvonnassa) selvitetään erikseen. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Tyoryhmamietintoja/Tyoryhmamietintojenarkisto/Tyoryhmamietintoja2009/1238674461893. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, p. (09) 160 67725, oikeusministeriö.

Oikeusministeriö julkisti 24.4.2009 vapaudenmenetyksen korvaamista koskevien säännösten tarkistamistyöryhmän mietinnön. Työryhmä esittää, että syyttömästi vangitun tulisi jatkossa hakea korvauksia aina ensin Valtiokonttorilta. Näin korvausmenettelyä selkeytettäisiin ja korvausasioiden käsittelystä valtiolle aiheutuvat kustannukset pienenisivät. Uudistus myös yhtenäistäisi korvauskäytäntöä ja nopeuttaisi korvausten saamista. Työryhmä ehdottaa myös, että hakija voisi nostaa kanteen valtiota vastaan tuomioistuimessa vasta Valtiokonttorin kokonaan tai osittain hylkäävän ratkaisun jälkeen. Näin tuomioistuimiin ohjautuisivat vain riitaisat ja epäselvät asiat. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/1238674460388. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen, p. (09) 160 67722, oikeusministeriö.

Arpajaislakihankkeen ohjausryhmä luovutti 28.4.2009 loppuraporttinsa sisäasiainministeri Anne Holmlundille. Loppuraportissa ehdotetaan, että vuosikymmeniä Suomessa vallinnut tosiasiallinen rahapelijärjestelmä kirjataan lakiin. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että kolme rinnakkaista yksinoikeustoimijaa, Veikkaus Oy, Raha-automaattiyhdistys ja Fintoto Oy mainittaisiin arpajaislaissa. Nykyisten kolmen yksinoikeustoimijan aseman lakisääteistämisen vastapainona ehdotetaan julkisen vallan harjoittaman rahapeliyhteisöjen ohjauksen tehostamista. Lisäksi arpajaislakihanke ehdottaa muun muassa, että Raha-automaattiyhdistys tarjoaisi oman toimialansa pelejä, kuten pokeria ja muita kasinopelejä myös sähköisessä muodossa. Raportti on osoitteessa http://www.intermin.fi/intermin/images.nsf/files/01710ae104547388c22575a60027b1a1/$file/arpajaislakihankkeen_loppuraportti_280409.pdf. Lisätietoja antavat valtiosihteeri Ilkka Oksala, p. (09) 160 73165, sosiaali- ja terveysministeriö ja lainsäädäntöjohtaja Kimmo Hakonen, p. (09) 160 42813, sisäasiainministeriö.

Kuntajohtamisen kehittämishankkeen loppuraportti luovutettiin 29.4.2009 hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle. Raportin mukaan vireillä oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus sekä väestö- ja palvelutarpeiden muutokset muuttavat olennaisesti maamme kuntarakennetta ja yksittäisten kuntien toimintaa. Muutos vaikuttaa myös tarpeeseen löytää toimivat johtamisen mallit, jotka toteuttavat samalla myös kansanvaltaisuuden ja selkeän vastuunjaon sekä tehokkuuden vaatimukset. Selvityshenkilöiden mielestä kuntien erilaistuminen edellyttää sitä, että kunnilla olisi käytettävissä nykyistä useampia vaihtoehtoja johtamisinstituutioidensa järjestämiseen. Selvityshenkilöiden esittämät kaksi ensimmäistä vaihtoehtoa perustuvat nykylainsäädäntöön ja ovat sillä tavoin vankalla perustalla. Sen sijaan kolmas malli, suoralla vaalilla valittu pormestari, edellyttäisi lainsäädännön muuttamista. Raportti on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_kunnat/20090415Kunnan/Kuntajohtaminen_NETTI.pdf. Lisätietoja antaa hallitusneuvos Arto Luhtala, p. (09) 160 30016, valtiovarainministeriö.

Yleisradio Oy:n julkista palvelua ja rahoitusta selvittänyt työryhmä luovutti 23.4.2009 loppuraporttinsa viestintäministeri Suvi Lindénille. Työryhmä ehdottaa, että nykyinen televisiomaksu korvattaisiin julkisen palvelun mediamaksulla, joka kerättäisiin automaattisesti kaikilta asuntokunnilta ja tietyn kokoisilta yrityksiltä. Koska maksajajoukko laajenisi, laskisi yksittäisen asuntokunnan maksu nykyisestä 224,30 eurosta noin 175 euroon. Asuntokunnan maksu olisi sama riippumatta talouden koosta. Asuntokunnalla tarkoitetaan henkilöitä, jotka asuvat vakituisesti samassa asunnossa tai osoitteessa. Työryhmä arvioi lukuisia erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. Tavoitteena oli julkisen palvelun rahoituksen järjestäminen pitkäjänteisesti ja yksinkertaisella tavalla. Työryhmän mukaan julkisen palvelun riippumattomuuden turvaamiseksi rahoituksen on edelleenkin koostuttava kansalaisten ja yhteisöjen maksamista maksuista. Raportti on osoitteessa http://www.lvm.fi/web/fi/ tiedote/view/866985. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Mika Lintilä, p. (09) 432 3080.

Työelämän laadulla parempaa jaksamista - Kuinka etätyö voi auttaa? -raportti luovutettiin 29.4.2009 työministeri Tarja Cronbergille. Selvityksen mukaan työurien pidentämiseksi on kehitettävä toimintamalleja, jotka parantavat työntekijöiden jaksamista työelämässä. Etätyö on sosiaalinen innovaatio, jota ei ole toistaiseksi osattu kunnolla hyödyntää. Raportissa on esitetty suosituksia ja ohjeita etätyön huolelliseen suunnitteluun ja toteutukseen sekä erityisesti työnantajalähtöisen etätyön käyttöönoton malli. Jatkotoimenpiteenä selvityksen tekijät esittävät kansallisen etätyökampanjan käynnistämistä. Raportti on osoitteessa http://www.tem.fi/files/22716/TEM_25_2009_tyo_ja_yrittajyys.pdf. Lisätietoja antavat professori Sirkka Heinonen, p. 040 581 1229, Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja ylitarkastaja Antti Nyrhinen, p. 050 301 9768, työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.