Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 17/2009

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 24.4.2009 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 57/2009 vp) laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 59 c §:n muuttamisesta. Ahvenanmaan itsehallintolakiin lisätään säännöksiä, joilla Ahvenanmaan maakunnalle turvataan lain tasolla oikeudenmukainen menettely tilanteissa, joissa Suomi Euroopan unionin jäsenvaltiona asetetaan vastuuseen maakunnan toimenpiteen tai laiminlyönnin takia. Ehdotuksella turvataan se, että maakunnan kanta sen pyynnöstä käy ilmi Suomen vastauksista komissiolle ja vastineista Euroopan yhteisöjen tuomioistuimille. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

Esitys (HE 58/2009 vp) laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Poliisihallintoon perustetaan kaksiportainen ohjaus- ja johtamismalli. Poliisitoimintaa johtaa ja ohjaa sekä poliisilaitosten ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden tulosohjauksesta vastaa uusi perustettava poliisin keskushallintoviranomainen Poliisihallitus, joka muodostuu nykyisestä poliisin lääninjohdosta ja osasta sisäasiainministeriön poliisiosastoa. Sisäasiainministeriö vastaa poliisin toimialan ohjauksesta ja valvonnasta sekä ministeriötason tehtävistä. Esitys sisältää poliisin hallintorakenneuudistukseen liittyvät välttämättömät lainsäädäntömuutokset. Esitys liittyy aluehallinnon uudistamishankkeeseen siten, että erikseen säädettävissä aluehallinnon viranomaisissa olisi poliisin vastuualue, joka olisi toiminnallisesti osa Poliisihallitusta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (SM lainsäädäntöneuvos Riitta Aulanko 160 42843)

Esitys (HE 59/2009 vp) aluehallinnon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi. Aluehallintoa uudistetaan. Lailla luodaan lainsäädännöllinen perusta uusien valtion aluehallinnon viranomaisten toiminnalle. Maakunnan liittojen roolia vahvistetaan ja lisätään niiden tehtäviä aluekehittämistyössä sekä edistetään valtion aluehallinnon ja maakunnan liittojen yhteistyötä. Kuuden valtion aluehallintoviranomaisen tehtävät (lääninhallitukset, työ- ja elinkeinokeskukset, alueelliset ympäristökeskukset, ympäristölupavirastot, tiepiirit ja työsuojelupiirien työsuojelutoimistot) kootaan kahteen viranomaiseen, joita ovat aluehallintovirastot sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Säädetään laki aluehallintovirastoista, laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista sekä laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa. Tehdään muutoksia työsuojeluhallinnosta annettuun lakiin, valtion virkamieslakiin ja alueiden kehittämislakiin. Lääninhallituslaki, laki työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista, laki ympäristöhallinnosta sekä laki ympäristölupavirastoista kumotaan. Edellä mainittujen säädösten lisäksi on tarpeen muuttaa aluehallintoviranomaisten tehtäviä koskevaa n. 250 lakia ja näissä laeissa n. 1200 säännöstä. Näitä lakeja koskevat muutosesitykset annetaan erikseen tätä esitystä täydentävänä hallituksen esityksenä tai niitä koskevat muutosesitykset sisällytetään erillisiin hallinnonalakohtaisiin hallituksen esityksiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (VM osastopäällikkö Silja Hiironniemi 160 33250)

Esitys (HE 60/2009 vp) laiksi kalastuslain muuttamisesta. Kalastuslakia kalastusalueen kokoukseen osallistumaan oikeutettujen tahojen osalta muutetaan siten, että virkistyskalastajia edustavilla järjestöillä on oikeus lähettää kalastusalueen kokoukseen yhteensä kaksi edustajaa. Aikaisemmin kalastusasetuksessa luetellut järjestöt ehdotetaan jatkossa vahvistettavaksi maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2009 syksyllä. (MMM vanhempi hallitussihteeri Heidi Aliranta 160 53379)

Esitys (HE 61/2009) laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta. Sairausvakuutuslakia (1224/2004) muutetaan siten, että suuhygienistien hammaslääkärin määräyksen perusteella tekemä tutkimus ja antama hoito korvataan sairausvakuutuksesta. Tutkimus ja hoito korvataan enintään 15 kerralta, jos tutkimus on tehty tai hoito annettu kahden vuoden kuluessa määräyksestä. Vakuutetulle maksettava korvaus on euromääräinen ilman kiinteää omavastuuta. Suuhygienistinpalkkiotaksan enimmäismääristä ja perusteista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Kansaneläkelaitos vahvistaa asetuksen perusteella luettelon suuhygienistin suorittamana korvattavista toimenpiteistä ja niiden korvaustaksoista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämää suun terveydenhuollon toimenpideluokitusta hyödyntäen. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (STM hallitussihteeri Sanna Pekkarinen 160 73174)

Esitys (HE 62/2009 vp) laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 27 §:n ja työsopimuslain 2 luvun 11 a §:n muuttamisesta. Sairausvakuutuslakia (1224/2004), Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia (566/2005) ja työsopimuslakia (55/2001) muutetaan. Osasairauspäivärahaa koskevia säännöksiä muutetaan siten, että vakuutetulla on mahdollisuus työskennellä osa-aikaisesti ja saada lisäksi osasairauspäivärahaa työkyvyttömyyden alusta lukien sairauspäivärahalle säädetyn omavastuuajan jälkeen. Osasairauspäivärahaa voidaan myöntää myös välittömästi sairauspäivärahan tai kuntoutusrahan jälkeen. Jos työnantaja maksaa työntekijälle osasairauspäivärahakaudelta työkyvyttömyyttä edeltävän kokoaikaisen työsuhteen perusteella määräytyvää täyttä sairasajan palkkaa vastaavaa palkkaa, osasairauspäiväraha maksetaan työnantajalle. Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia muutetaan siten, että kuntoutusrahaa voidaan myöntää välittömästi osasairauspäivärahan jälkeen ilman omavastuuaikaa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2010. (STM hallitussihteeri Sanna Pekkarinen 160 73174)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 24.4.2009 seuraavat lait:

Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta, laki kansanedustajain eläkelain 1 §:n muuttamisesta ja laki valtion eläkelain 136 §:n muuttamisesta (HE 217/2008 vp). Edustajan palkkio, siirtymäkorvaus ja eläke maksetaan Euroopan parlamentin vuonna 2009 alkavasta vaalikaudesta lähtien Euroopan parlamentin päätöksen mukaisesti ja rahoitetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Kumottavaa lakia sovelletaan kuitenkin edelleen niihin Suomesta valittuihin edustajiin, jotka ovat olleet Euroopan parlamentin jäseniä ennen vuonna 2009 alkavaa parlamentin vaalikautta sekä niihin, jotka ilmoittavat parlamentin puhemiehelle pysyvänsä laissa säädetyn palkkio- ja eläkejärjestelmän piirissä. Muutoin Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavan edustajan palkkio sekä siirtymäkorvaus ja eläke-edut määräytyvät parlamentin uuden jäsenten ohjesäännön mukaan. Lait tulevat voimaan 1.5.2009. (OM lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen 160 67690)

Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta ja laki tuloverolain 22 §:n muuttamisesta (HE 13/2009 vp). Lain tarkoituksena on lisätä vaalirahoituksen avoimuutta ja tietoa ehdokkaiden mahdollisista sidonnaisuuksista sekä rajoittaa ehdokkaiden vaalikampanjoiden kulujen kasvua. Laissa asetetaan yksittäisille tukisuorituksille vaalikohtainen tukikatto, joka olisi 3 000 euroa kunnallisvaaleissa, 6 000 euroa eduskuntavaaleissa ja 10 000 euroa europarlamenttivaaleissa. Tämä ei kuitenkaan koskisi puolueen rekisteröidyn yhdistyksen antamaa tukea. Vaalirahoitusilmoituksia koskevat tehtävät siirretään oikeusministeriöltä ja kuntien keskusvaalilautakunnilta valtiontalouden tarkastusvirastolle. Lisäksi muutetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja tuloverolakia. Lait tulevat voimaan 1.5.2009. (OM vaalijohtaja Arto Jääskeläinen 160 67572)

Laki valtion virkamieslain muuttamisesta ja laki käräjäoikeuslain 17 ja 20 §:n muuttamisesta (HE 33/2008 vp). Valtion virkamieslakia muutetaan niin, että myös tuomareille voidaan antaa kirjallinen varoitus. Päällikkötuomari voi antaa tuomarille kirjallisen varoituksen virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä tai niiden vastaisesta käyttäytymisestä. Tällä voidaan muun muassa ehkäistä asioiden käsittelyn aiheetonta viivästymistä tuomioistuimissa. Kun esimerkiksi yksikkökoot käräjäoikeusuudistuksen myötä kasvavat, tuomioistuimissa voidaan tarvita uusia keinoja johtamisen tueksi ja tuomioistuimen asianmukaisen toiminnan turvaamiseksi. Lait tulevat voimaan 15.5.2009. (OM lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen 160 67704)

Laki eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta (HE 177/2008 vp). Suomessa yleisesti verovelvollinen osakeyhtiö vapautetaan hakemuksesta velvollisuudesta suorittaa tuloveroa. Verovapauden edellytyksenä on, että yhtiö harjoittaa yksinomaan omistamiensa ja osakeomistuksen perusteella hallitsemiensa tilojen vuokraustoimintaa ja siihen liittyviä toimintoja. Yhtiön varoista vähintään 80 prosenttia tulee muodostua pääasiassa asuinkäytössä olevista kiinteistöistä tai huoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista asunto-osakeyhtiössä tai muussa keskinäisessä kiinteistöyhtiössä. Asuinhuoneistojen vuokrien osuus yhtiön kaikista tuloista, joihin ei lueta asuntovarallisuudesta saatuja luovutushintoja, tulee olla vähintään 80 prosenttia. Yhtiön on jaettava osinkona vähintään 90 prosenttia tilikauden voitosta. Yhtiö voi jättää jakamatta lisäksi 30 prosenttia voitosta käytettäväksi asuntovarallisuuden hankkimiseen. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2009 alkavalta verovuodelta toimitettavassa verotuksessa. Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. (VM neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen 160 34753)

Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 222/2008 vp). Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annettua lakia muutetaan siten, että säännökset kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta hyvitysmenetelmällä koskevat myös Euroopan parlamentin jäsenille maksettuja suorituksia sekä perhe-eläkkeen osalta myös heidän edunsaajilleen maksettuja suorituksia. Lakia sovellettaisiin Euroopan parlamentin vuonna 2009 alkavan vaalikauden ensimmäisestä päivästä. Laki tulee voimaan 1.5.2009. (VM ylitarkastaja Minna Korhonen 160 34735)

Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta (HE 22/2009 vp). Lain tarkoituksena on säilyttää ammattiurheilun mahdollisuudet kustantaa itse sen ominaispiirteet huomioon ottava ansioperusteinen sosiaaliturva. Urheilijan vakuuttamisvelvollisuutta koskevaa yläikärajaa nostetaan nykyisestä 38 vuodesta 43 vuoteen. Urheilijan kuntouttamista uuteen ammattiin tehostetaan urheilu-uran päätyttyä tapaturmaan. Korvausaika rajataan viiteen vuoteen tapauksissa, joissa urheilija voidaan kuntouttaa muuhun työhön. Niissä tapauksissa, joissa urheilijaa ei pystytä vammansa vuoksi kuntouttamaan muuhun kohtuullisen toimeentulon antavaan työhön, urheilijalla on oikeus pysyvään tapaturmaeläkkeeseen 65 vuoden ikään saakka. Laki tulee voimaan 1.5.2009. (STM hallitussihteeri Tiina Muinonen 160 74412)

Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 41/2009 vp). Lain tietojen luovutusta ja käyttämistä sekä omavastuumaksun palauttamisen perusteita koskevia säännöksiä uudistetaan. Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus oma-aloitteiseen tietojen luovutukseen. Lisäksi on täsmennetty työttömyysvakuutusrahaston asemaa tietojenluovuttajana sekä tietojen käyttöä koskevaa säännöstä. Omavastuumaksua koskevalla ehdotuksella parannetaan omavastuumaksun kohdistumista. Laki tulee voimaan 1.5.2009. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänvalo 160 73868)

Tasavallan presidentti hyväksyi Vietnamin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja vahvisti lain Vietnamin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 231/2008 vp). Suomen tasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus allekirjoitettiin 21.2.2008. Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Vietnamin kanssa ja selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 24.4.2009 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Slovenian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus ja laki (727/2008) tulevat voimaan 1.6.2009. Asetus tulee voimaan 1.6.2009. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 160 55711)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 24.4.2009 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen pysyvälle edustajalle, suurlähettiläs Jarmo Viinaselle tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Heidi Schroderus-Foxille myönnetään valtuudet allekirjoittaa yhteistyöpöytäkirja Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen hallituksen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Keski-Afrikan tasavallassa ja Tshadissa (MINURCAT). (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 160 55715)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 24.4.2009 seuraavat asiat:

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen Ahvenanmaan itsehallintolain 59 c §:n muuttamiseen. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

Tasavallan presidentti ratkaisi 13 armonanomusasiaa. (OM vanhempi hallitussihteeri Eva Tams 160 67625)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 24.4.2009 seuraavat nimitysasiat:

Hovioikeudenneuvos Marja-Leena Honkanen Kouvolan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan, käräjätuomari Jorma Tapani Väyrynen Vaasan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, vakuutusoikeustuomari Jari Tapani Makkonen vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan, määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Pasi Jouni Mikael Oikkonen Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Anne Johanna Niemi Oulun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.5.2009 lukien, käräjätuomari Martti Juhani Juntikka Porin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.8.2009 lukien, käräjätuomari Jukka Matti Hallavainio Kouvolan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2009 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Päivi Hannele Toivanen Kuopion hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Riikka Johanna Tiainen toiseksi täytettävään virkaan 1.5.2009 lukien. (OM hallintoneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 23.4.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen muutoksella pannaan täytäntöön vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksia koskeva direktiivi ja erityisesti sen liite I, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta tiellä. Asetus tulee voimaan 1.5.2009. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue 160 28563)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen muutoksella pannaan täytäntöön vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksia koskeva direktiivi ja erityisesti sen liite I, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta tiellä. Asetus tulee voimaan 1.5.2009. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue 160 28563)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta. Asetuksen muutoksella pannaan täytäntöön vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksia koskeva direktiivi ja erityisesti sen liite I, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta tiellä. Asetus tulee voimaan 1.5.2009. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue 160 28563)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetuksen muutoksella pannaan täytäntöön vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksia koskeva direktiivi ja erityisesti sen liite I, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta tiellä. Asetus tulee voimaan 1.5.2009. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue 160 28563)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen muutoksella pannaan täytäntöön vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksia koskeva direktiivi ja erityisesti sen liite II, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta rautatiellä. Asetuksella täsmennetään myös ratapihojen turvallisuusselvitykseen liittyviä säännöksiä. Asetus tulee voimaan 1.5.2009. (LVM liikenneneuvos Liisa Virtanen 160 28564)

Valtioneuvoston asetus vuonna 2009 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta. Asetuksella säädetään, paljonko vuonna 2009 tilitettävistä työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan työnantajan kansaneläkemaksua ja työnantajan sairausvakuutusmaksua. Asetuksen 1 ja 2 § muutetaan vastaamaan 1.4.2009 lukien voimaan tulleita työnantajan kansaneläkemaksuja. Asetus tulee voimaan 1.5.2009. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Valtioneuvoston asetus seulonnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Raskaana olevalle tarjotaan toisen raskauskolmanneksen kolmoisveriseulonnan sijasta kaksi merkkiainetta sisältävää seulontaa, eräät seulontoja kuvaavat termit muutetaan, eräitä tutkimuksia myöhennetään viikolla ja niiden ajankohdat ilmoitetaan yksiselitteisesti. Asetus tulee voimaan 1.5.2009. (STM lääkintöneuvos Terhi Hermanson 160 73901)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 23.4.2009 seuraavat päätökset:

Periaatepäätös Ahvenanmaan osallistumisesta EU-asioiden käsittelyyn sekä maakunnan mahdollisuuksista vaikuttaa niihin. Periaatepäätöksellä pyritään parantamaan maakunnan mahdollisuuksia vaikuttaa EU-asioiden valmisteluun riittävän varhaisessa vaiheessa ja yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 160 67745)

Päätös Himangan kunnan liittämisestä Kalajoen kaupunkiin. Kuntien yhteenlaskettu asukasmäärä 31.12.2008 oli 12 535 asukasta ja muun kuin suurimman kunnan yhteensä 3 038 asukasta. Laskennallisen yhdistymisavustuksen kokonaissumma laajentuneen Kalajoen kaupungin tapauksessa on 2 800 000 euroa. Päätös tulee voimaan 1.1.2010. (VM ylitarkastaja Anu Hernesmaa 160 32206)

Päätös Liljendalin kunnan, Loviisan kaupungin, Pernajan kunnan ja Ruotsinpyhtään kunnan lakkauttamisesta ja uuden Loviisan kaupungin perustamisesta sekä eräiden alueiden siirtämisestä Ruotsinpyhtään kunnasta Pyhtään kuntaan. Liljendalin kunnan, Loviisan kaupungin, Pernajan kunnan ja Ruotsinpyhtään kunnan yhteenlaskettu asukasmäärä 31.12.2008 oli 15 694 asukasta ja muiden kuin suurimman kunnan yhteensä 8 313 asukasta. Laskennallisen yhdistymisavustuksen kokonaissumma uuden Loviisan kaupungin tapauksessa on 6 160 000 euroa. Päätös tulee voimaan 1.1.2010. (VM ylitarkastaja Suvi Savolainen 160 32217)

Päätös Noormarkun kunnan liittämisestä Porin kaupunkiin. Kuntien yhteenlaskettu asukasmäärä 31.12.2008 oli 82 528 asukasta ja muiden kuin suurimman yhteensä 6 125 asukasta. Laskennallisen yhdistymisavustuksen kokonaissumma laajentuneen Porin kaupungin tapauksessa on 5 040 000 euroa. Kunta saa laskennallista yhdistymisavustusta ensimmäisenä toimintavuotenaan 2 016 000 euroa sekä toisena ja kolmantena toimintavuotenaan 1 512 000 euroa kumpanakin. Päätös tulee voimaan 1.1.2010. (VM ylitarkastaja Suvi Savolainen 160 32217)

Päätös asettaa opintotukiasiain neuvottelukunta toimikaudeksi 1.5.2009-30.4.2012. Kokoonpano (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: ylijohtaja Sakari Karjalainen (taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen) opetusministeriö; varapuheenjohtaja: hallitusneuvos Kaija Suorsa-Aarnio (hallitussihteeri Laura Hansén) opetusministeriö; jäsenet: budjettineuvos Arto Merimaa (budjettineuvos Jouko Narikka) valtiovarainministeriö, hallitusneuvos Esko Salo (hallitusneuvos Jaakko Hannula) sosiaali- ja terveysministeriö, ylitarkastaja Jari Peura (ylitarkastaja Tiina Korhonen) työ- ja elinkeinoministeriö, johtaja Kaija Erjanti (rahoitusasiantuntija Ulla Halonen) Finanssialan Keskusliitto, johtaja Helena Pesola (etuuspäällikkö Ilpo Lahtinen) Kansaneläkelaitos, osastopäällikkö Anne Neimala (opintotukikeskuksen johtaja Eija Aarnio) Kansaneläkelaitos, sosiaalipoliittinen sihteeri Reetta Marttinen (sosiaalipoliittinen sihteeri Timo Lehtinen) Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry, asiantuntija Antti Hallia (asiantuntija Nelli Karkkunen) Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry, puheenjohtaja Ville Virtanen Suomen Lukiolaisten Liitto ry (hallituksen jäsen Alina Böling Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf), edunvalvontasihteeri Timo Kontio Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI ry (pääsihteeri Urpo Uusitalo Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry), professori Raija Huhtanen Tampereen yliopisto (rehtori Pentti Rauhala Laurea-ammattikorkeakoulu) ja apulaisrehtori Riitta Narko Keski-Uudenmaan ammattiopisto (rehtori Hannu Mansikkakorpi Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymä). (OPM ylitarkastaja Virpi Hiltunen 160 77034)

Päätös asettaa satovahinkoneuvottelukunta toimikaudeksi 1.5.2009-30.4.2012. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: maatalousneuvos Arja-Leena Kirvesniemi (neuvotteleva virkamies Esa Hiiva) maa- ja metsätalousministeriö; jäsenet: ylitarkastaja Anne Vainio (ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola) maa- ja metsätalousministeriö, lainsäädäntöneuvos Jyri Inha (neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo) valtiovarainministeriö, ylitarkastaja Pirjo Kuusela (yksikön johtaja Vesa Perätalo) Maaseutuvirasto, tutkimuspäällikkö Johan Åberg (asiantuntija Leena Ala-Orvola) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y., vilja-asiamies Max Schulman (kasvinviljelyasiamies Mika Virtanen) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. ja toiminnanjohtaja Tage Ginström (asiamies Rikard Korkman) Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka 160 54245)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 23.4.2009 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 33/2009) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (alusten ilmoitusmuodollisuusdirektiivi). Ehdotuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa EU-maiden satamiin saapuvien tai satamista lähtevien alusten ilmoitusmuodollisuuksia sekä edistää tieto- ja viestiteknologian hyödyntämistä menettelyjen tehostamiseksi. (LVM hallitusneuvos Jaana Heikkinen 160 28628)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 23.4.2009 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi Eero Lahtiselle palkatonta virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.5.2009-30.4.2011. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 160 73797)

Lääketieteen tohtori Eeva Ollila sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.5.2009-30.4.2011, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 160 73797)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 22.4.2009 seuraavia asioita:

Palosuojelurahaston vuoden 2008 tilinpäätöksen vahvistaminen. Palosuojelurahaston tulot vuonna 2008 olivat 8 349 458 euroa ja ne koostuivat kokonaisuudessaan vakuutusyhtiöiden tilittämistä palosuojelumaksuista vuodelta 2007. Kulut tilikaudella olivat 9 047 699,26 euroa, josta siirtotalouden kulut olivat 8 844 228,51 euroa. Rahaston kulujäämä tilikaudelta oli 701 837,04 euroa. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli 18 495 280,77 euroa. (SM kehittämisneuvos Harri Martikainen 160 44552)

Maa- ja metsätalousministeriön ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Maa- ja metsätalousministeriö vuokralaisena allekirjoittaa Senaatti-kiinteistöjen kanssa Helsingissä osoitteessa Hallituskatu 5 sijaitsevan rakennuksen yhteensä 1475 m2 toimitilojen vuokrasopimuksen. Vuokrasopimus on tarkoitus uusia rakennuksen peruskorjauksen vuoksi. Vuokrasopimus olisi voimassa 1.3.2011 lukien toistaiseksi ja irtisanottavissa 12 kuukauden irtisanomisajalla päättymään aikaisintaan 28.2.2021. Vuokrakustannukset ovat Senaatti-kiinteistöjen arvion mukaan 24 euron neliöhinnan mukaan laskettuina 424 800 euroa vuodessa. Vuokrakustannusten nousu neliöhinnan nousun ja ullakolle rakennettavan toimitilan pinta-alan lisäyksen vaikutuksesta on 172 000 euroa vuodessa. (MMM neuvotteleva virkamies Risto Hiltunen 160 53330)

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2008 tilinpäätöksen vahvistaminen. Tilinpäätöslaskelmien mukaan maatilatalouden kehittämisrahaston kulujäämä tilikaudella 1.1.-31.12.2008 oli 114 156 742,14 euroa. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä 31.12.2008 oli 758 706 227,60 euroa. Tilikauden 1.1.-31.12.2007 kulujäämä oli 118 814 845,59 euroa ja taseen loppusumma 31.12.2007 oli 849 609 509,07 euroa. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka 160 54245)

Valtion televisio- ja radiorahaston tilinpäätöksen vahvistaminen. Vuonna 2008 rahaston suoriteperusteiset tuotot olivat 421,7 miljoonaa euroa, mikä on vajaa 1,8 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2007. Tuotot muodostuivat kokonaisuudessaan televisiomaksuista, joita kertyi 6,7 miljoonaa euroa edellisvuotista enemmän. Toimilupamaksuja, joita vuonna 2007 kertyi noin 5,0 miljoonaa euroa, ei enää peritty 1.9.2007 jälkeen. Vuonna 2008 rahaston varoja on käytetty Yleisradio Oy:n toiminnan rahoittamiseen 408,5 miljoonaa euroa, mikä on noin 2,6 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Rahaston toiminnan kulut vuonna 2008 olivat 10,6 miljoonaa euroa. Toiminnan kulut koostuivat palvelujen ostomenoista (Viestintäviraston kulut rahastoon kerättävien maksujen perimisestä ja tarkastuksesta), rahaston tilintarkastuksenkustannuksista ja liikenne- ja viestintäministeriön käyttöön osoitetusta määrärahasta. Vuoden 2008 lopussa jakamattomien varojen määrä oli noin 6,5 miljoonaa euroa. (LVM viestintäneuvos Elina Normo 160 28463)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 17.4.2009

Suomen Afganistanin toimintaohjelma

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa hyväksyttiin perjantaina 17. huhtikuuta Suomen Afganistanin toimintaohjelma.

Ohjelma on jatkoa joulukuussa 2007 laaditulle Afganistan -selvitykselle. Se muodostaa kokonaisvaltaisen suunnitelman Suomen sitoutumisesta Afganistanin vakauttamiseen ja jälleenrakentamiseen lähivuosina. Suomi osallistuu YK:n koordinoimiin toimiin yhteistyössä muiden avunantajien ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Suomen tavoitteita toteutetaan pitkäjänteisesti kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun sekä sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan keinoin.

Lisätietoja: osastopäällikkö Elina Kalkku, ulkoasiainministeriö, p. (09) 160 55326

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Julki-työryhmä luovutti 23.4.2009 mietintönsä kilpailuasioista vastaavalle ministeri Tarja Cronbergille. Julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteettia selvittäneen työryhmän mukaan julkinen liikelaitosmalli ei sovellu elinkeinotoiminnan harjoittamiseen kilpailluilla markkinoilla. Työryhmän mukaan nykymuotoinen liikelaitosmalli aiheuttaa kilpailuongelmia silloin, kun liikelaitos toimii markkinoilla kilpailutilanteessa. Kilpailutilannetta voivat työryhmän mietinnön mukaan vääristää muun muassa liikelaitosten alhaisempi verotus ja konkurssisuoja, joka mahdollistaa edullisemman rahoituksen hankkimisen sekä hankintalain soveltamiseen liittyvä mahdollisuus suorahankintoihin. Mietintö on osoitteessa http://www.tem.fi/files/22632/TEM_23_2009_kilpailukyky.pdf. Lisätietoja antavat ylitarkastaja Sami Hartikainen, p. 010 60 63627 ja hallitusneuvos Elise Pekkala, p. 010 60 63731, työ- ja elinkeinoministeriö.

Hyvän työn manifesti 2009 luovutettiin 21.4.2009 työministeri Tarja Cronbergille. Manifestiin on koottu kansalaisten ja päättäjien ajatuksia siitä, mitä hyvä työ ja työelämä ovat eri sukupolville. Julkaisu sisältää 10 toimenpidettä työelämän parantamiseksi. Manifestissa ehdotetaan muun muassa kiusaamisen kitkemistä Ei pidä alistua -kampanjalla ja kiusaamistapauksia sisältävän tietokannan perustamista. Lisäksi esitetään yhteiskunnallista yrittäjyyttä koskevan lainsäädännön uudistamista ja rahoitusmahdollisuuksien selvitystä. Hyvän työn manifesti on osoitteessa http://www.tem.fi/files/22595/hyvan_tyon_manifesti_2009.pdf. Lisätietoja antaa kehitysjohtaja Roope Mokka, p. 044 040 0413, Demos Helsinki.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti 21.4.2009 Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä -muistion. Työryhmä on arvioinut, olisiko kaupparekisteriin merkittävien henkilötietojen laajuutta ja julkisuutta rajoitettava. Työryhmän mukaan osoitetiedoista kaupparekisterissä voitaisiin luopua kokonaan ja henkilötunnuksen julkisuutta rajata siten, että henkilötunnuksen tunnusosatiedon saantiin olisi oikeus vain niillä, jotka muutoin voimassa olevien henkilötietosuojaa koskevien säännösten mukaan ovat oikeutettuja henkilötunnustietoja käsittelemään. Työryhmän tehtävänä oli myös selvittää kaupparekisterin oikeusturvajärjestelmässä käytännössä esiin tulleita puutteita ja niiden oikaisemisen vaihtoehtoja. Muistio on osoitteessa http://www.tem.fi/files/22600/TEM14_09_konserni.pdf. Lisätietoja antaa vanhempi hallitussihteeri Minna Tukiainen, p. 010 60 64784, työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.