Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 16/2009

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 17.4.2009 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 52/2009 vp) laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Lakien muutoksilla saatetaan voimaan osakkeenomistajan oikeuksia koskeva direktiivi. Direktiivin tarkoituksena on suojella sijoittajia ja edistää noteerattujen yhtiöiden osakkeenomistajien oikeuksien sujuvaa ja tehokasta käyttöä erityisesti valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa. Ehdotetut säännökset koskevat pääosin vain sellaista yhtiötä, jonka osake on arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteena Suomessa tai sitä vastaavan kaupankäynnin kohteena muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Direktiiviin perustuvat muutokset koskevat yhtiökokouksen kutsuaikaa, yhtiökokoukseen osallistumista, asiamiehen käyttämistä ja etäosallistumista sekä yhtiökokousasiakirjojen julkistamista ja nähtävillä pitämistä koskevista vähimmäisvaatimuksista, Lisäksi osakeyhtiölakiin tehdään vähäisempiä muutoksia, jotka ovat tarpeen yhtiökokoukseen osallistumisen, osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisen tai kokouksen järjestämisen helpottamiseksi taikka sähköisen kaupparekisteriilmoituksen kehittämiseen liittyen tai osakeannin järjestämisen helpottamiseksi. Arvopaperimarkkinalain muutos koskee tiedottamista yhtiökokouskutsusta. (OM lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen 160 67664)

Esitys (HE 53/2009 vp) laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta. Verontilityslakia ja tuloverolakia muutetaan väliaikaisesti. Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotetaan 10 prosenttiyksiköllä 22,03 prosentista 32,03 prosenttiin, seurakuntien jako-osuutta korotetaan 0,8 prosenttiyksiköllä 1,75 prosentista 2,55 prosenttiin ja valtion jako-osuutta alennetaan vastaavasti 76,22 prosentista 65,42 prosenttiin verovuosilta 2009-2011 tehtävissä yhteisöveron tilityksissä. Lait olisivat voimassa 31.12.2011 saakka. Lainmuutoksia sovellettaisiin verovuosien 2009-2011 yhteisöveron tilityksiin ja näiltä vuosilta tehtäviin tilityksien oikaisuihin. (VM neuvotteleva virkamies Marja Taipalus 160 33149)

Esitys (HE 54/2009 vp) laiksi kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 72/2008 vp) täydentämisestä. Kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta annettua hallituksen esitystä täydennetään. Lakiin lisätään säännökset nuoren kasvatusmetsän hoitoon, energiapuun korjuuseen ja haketukseen sekä niihin liittyvään toteutusselvityksen laatimiseen myönnettävän tuen muuttamisesta vähämerkityksiseksi tueksi. Metsätien tekemisen tuen velvoitteisiin ja takaisinperintään tehdään tarkistuksia. Lisäksi ympäristötuen myöntäminen edellyttää vastaisuudessa ennakolta hyväksyttyä suunnitelmaa. Lain soveltamisalaa tarkistetaan. Lain voimaantulosta säädettäisiin samalla valtioneuvoston asetuksella, jolla kestävän metsätalouden rahoituslaki saatetaan voimaan. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 160 52415)

Esitys (HE 55/2009 vp) laiksi tieliikennelain 49 ja 82 c §:n muuttamisesta. Liikenteen ohjaajia koskevia säännöksiä siirretään tieliikenneasetuksesta tieliikennelakiin. Samalla erityistilanteisiin, joissa viranomainen voi määrätä liikenteen ohjaajan, lisätään laaja ja pitkäkestoinen ruuhka. Laissa säädetään yleisesti myös liikenteen ohjaajan määräämisen ehdoista. Vaativimmissa tilanteissa liikenteen ohjaajalta edellytetään koulutusta tehtävään. Lisäksi muutetaan tieliikennelain säännöksiä, jotka koskevat puolustusvoimien ajokorttia. Lakiin otetaan perussäännökset oikeudesta kuljettaa puolustusvoimien moottorikäyttöisiä ajoneuvoja ja puolustusvoimien ajokorttia koskevasta tutkinnosta ja liikenneopettajatutkinnosta. (LVM hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen 160 28629)

Esitys (HE 56/2009 vp) laiksi eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä. Lailla annetaan tarvittavat kansalliset säännökset eurooppalaista alueellisen yhteistyön yhtymää koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta suomalaiseen yhtymään sekä suomalaisten yhteisöjen osallistumisesta yhtymään, jonka kotipaikka on toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa. (TEM hallitusneuvos Pekka Järviö 010 60 64924)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 17.4.2009 seuraavat lait:

Laki Opetusalan koulutuskeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi (HE 8/2009 vp). Lailla oikeutetaan valtioneuvosto luovuttamaan Opetusalan koulutuskeskuksen hallinnassa oleva omaisuus ja liiketoiminta perustettavalle osakeyhtiölle, jonka toimialana on koulutus-, konsultointi- ja kehittämispalvelut sekä niihin liittyvä muu liiketoiminta. Laki tulee voimaan 1.1.2010. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että valtio osallistuu siirtyvälle henkilöstölle hankittavan lisäeläketurvan maksamiseen ja että siirtyvälle henkilöstölle hankittavan eläkevakuutuksen ehdot vastaavat voimassa olevia eläke-etuuksia. (OPM vanhempi hallitussihteeri Matti Hietanen 160 77008)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 17.4.2009 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Anneli Vuoriselle tai hänen estyneenä ollessaan va. asiainhoitaja Marjaana Martiskaiselle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen tasavallan hallituksen ja Liberian tasavallan hallituksen välinen Liberian kehitysluoton anteeksiantoa koskeva sopimus. (UM lähetystöneuvos Jorma Suvanto 160 56235)

Opetusministeri Henna Virkkuselle tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Hannu Hämäläiselle myönnetään valtuudet allekirjoittaa sopimus Pohjoismaiden välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopimuksen muuttamisesta. (OPM opetusneuvos Merja Leinonen 160 77265)

Suurlähettiläs Alec Aallolle tai hänen estyneenä ollessaan sijaiselleen myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen ja Ruotsin välinen sopimus siviili-ilmailuviranomaisten yhteistyöstä lennonvarmistuksen ja FIR-rajat ylittävän ilmatilan käytön osalta sekä sotilaallista harjoitustoimintaa varten perustettavien alueiden (CBA-alueiden) perustamisesta. (LVM hallitusneuvos Minna Kivimäki 160 28013)

Suurlähettiläs Jan Storelle tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaiselleen myönnetään valtuudet allekirjoittaa Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välinen lentoliikennesopimus. (LVM hallitussihteeri Topi Sirén 160 28457)

Akateemikon arvonimen myöntäminen taiteilija Eija-Liisa Ahtilalle, valokuvaaja Carl-Johan Bremerille, kirjailija Kirsi Kunnas-Syrjälle ja tanssitaiteilija Marjo-Leena Kuusela-Kitille. (OPM johtaja Rauno Anttila 160 77470)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 17.4.2009 seuraavat nimitysasiat:

Everstiluutnantti Heikki Johannes Saarennolle apulaissotilasedustajaksi Suomen NATO-edustustossa Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen ja majuri Hannu Paavali Mattisen määrääminen tähän tehtävään (asemapaikkana Bryssel) 1.9.2009 lukien. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 160 88180)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 16.4.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Hallinnosta vastaavan yksikön päällikön nimike, kelpoisuusvaatimukset sekä ratkaisuvallan käyttöä koskevat säännöt muutetaan. Asetus tulee voimaan 1.7.2009. (VM henkilöstöpäällikkö Ulla Vilhu 160 34708)

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Velvoitekesantojärjestelmän lakkauttamisen vuoksi kasvipeitteiset kesannot korvataan luonnonhoitopelloilla. Luonnonhoitopellon tukea maksetaan monivuotisille nurmipelloille ja monimuotoisuuspelloille. Tukea maksetaan kuitenkin enintään 15 prosentille tilan tukikelpoisen peltoalan vuosittaisesta kokonaismäärästä. Muutoksella mahdollistetaan viljelijän hallintaan uusjaon kautta tulleiden tukikelvottomien peltoalojen hyväksyminen tukikelpoiseksi ja täsmennetään tukikelpoisuuden vaihtamismahdollisuutta eri tukialueiden välillä sekä muutetaan asetusta tiettyjen teknisluonteisten asioiden osalta. Asetus tulee voimaan 22.4.2009. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 160 52229)

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon perustamisesta, tukitasoista ja tukioikeuksien vahvistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetuksella vahvistetaan sokerijuurikkaan lisäosan arvo tukivuodelle 2009. Tukivuonna 2009 sokerijuurikkaan lisäosan arvo saadaan kertomalla 1 momentissa tarkoitetun sokerijuurikkaan lisäosan tukivuoden 2006 arvo luvulla 1,551. Asetus tulee voimaan 22.4.2009. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 160 52229)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta. Koska hyväksyttävien hakemusten perusteella maksettava määrä valtioneuvoston asetuksen (1235/2007) tukitasoilla ylittäisi komission hyväksymän enimmäismäärän, tuotantopalkkioita alennetaan siten, että emolehmien tuotantopalkkiota maksetaan 104,50 euroa ja urospuolisten teurasnautojen ja teurashiehojen tuotantopalkkiota 31,80 euroa tukikelpoista eläintä kohti. Asetus tulee voimaan 22.4.2009. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 160 52229)

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Viljelijällä on mahdollisuus luopua valitsemastaan tuotantosuuntaansa sopimattomasta tuen lisäehdosta. Luopuessaan valitsemastaan lisätoimenpiteestä viljelijän on palautettava siitä maksettu tuki. Tuen maksamisen perustana olevien sikojen eläinyksikkömäärä määritetään ainoastaan sikarekisterin tietojen perusteella. Terveydenhuoltosuunnitelmassa ei enää vaadita selvitystä siitä, miten eläinten ruokintaa ja hoitoa koskevat vaatimukset on otettu tilalla huomioon. Lisäksi asetukseen tehdään teknisiä korjauksia. Asetus tulee voimaan 22.4.2009. (MMM hallitussihteeri Suvi Ruuska 160 52229)

Valtioneuvoston asetus dimetyylifumaraatti-nimistä biosidia sisältävien kulutustavaroiden markkinoille saattamisen ja markkinoilla saataville asettamisen kieltämisestä. Asetuksella pannaan täytäntöön maaliskuussa 2009 tehty EU:n komission päätös jäsenvaltioiden velvoittamisesta varmistamaan, että dimetyylifumaraatti-nimistä biosidia sisältäviä tuotteita ei saateta markkinoille eikä aseteta saataville markkinoilla. Dimetyylifumaraattia sisältäneiden kulutustavaroiden on todettu aiheuttaneen vakavaa vaaraa kuluttajien terveydelle. Asetus tulee voimaan 27.4.2009. (TEM kaupallinen neuvos Ilkka Cantell 010 60 63531)

Valtioneuvoston asetus vientitakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 §:n 2 momentin c -kohtaa muutetaan siten, että ulkomaiseen investointiin liittyvän kaupallisen riskin kattamisessa pk-yritysten kansainvälistyminen sinällään täyttäisi suomalaisen intressin olemassaolon. Kaupallisen riskin kattaminen ulkomaille suuntautuvan investoinnin osalta asetuksen 2 §:ää tarkastetaan siten, että vientitakuu voidaan myöntää, jos rahoituksen saatavuutta ei voida muuten turvata ja jos hankkeen rahoituksessa toteutuu riittäväksi katsottava riskinjako kansainvälisen kehitysrahoituslaitoksen tai muun rahoituslaitoksen kanssa. Asetus tulee voimaan 1.5.2009. (TEM ylitarkastaja Christina Snellman 010 60 62642)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 16.4.2009 seuraavat päätökset:

Periaatepäätös hallituksen Venäjä-toimintaohjelmasta. Hallituksen Venäjä-toimintaohjelma luo hallitusohjelman pohjalta sisällölliset suuntaviivat hallituksen Venäjä-suhteiden hoidolle eri sektoreilla ja konkretisoi hallitusohjelman tavoitteita. Periaatepäätöksen mukaisesti hallitus arvioi säännöllisesti Venäjä-toimintaohjelmaa ja sen toteutumista. Toimintaohjelman toimeenpanoa tukemaan asetetaan pääministerin johtama Venäjä-foorumi, jonka valmistelutyöstä vastaa ulkoasiainministeriö. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (UM osastopäällikkö Nina Vaskunlahti 160 55038)

Päätös määrätä Suomen Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin johtokunnan varajäsen Jari Gustafsson edustamaan Suomen valtiota Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin johtokunnan jäsenenä toimikaudelle 1.6.2009-31.8.2009. (VM neuvotteleva virkamies Anne af Ursin 160 34952)

Päätös muuttaa Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy:n toimilupaa siten, että nykyisten Pirkanmaan ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun toiminnot yhdistetään 1.1.2010 lukien. (OPM hallitusneuvos Maiju Tuominen 160 76972)

Päätös vahvistaa Metsähallituksen ja Metsähallituksen konsernin tilinpäätös vuodelta 2008. Metsähallituksen liiketoiminnan tilikauden 105,5 miljoonan euron voitosta tuloutetaan valtiolle neljässä erässä yhteensä 46,0 miljoonaa euroa. Tuloutustasossa on huomioitu puumarkkinoiden heikentynyt kehitys ja työllisyyden tukeminen Metsähallituksen toiminta-aluilla Pohjois- ja Itä-Suomessa. Metsähallitus maksaa 29.5.2009 vallitsevan tilanteen mukaisen kolmen kuukauden euribor-koron suuruista korkoa lykkäysajalta. Liiketoiminnan voitosta tehdään 30.9.2009 mennessä lisätuloutus Metsähallituksen rahoitusaseman mahdollistamalla tasolla. 46,0 miljoonan euron tuloutus jää Metsähallituksen alentuneesta maksuvalmiudesta johtuen 54,2 miljoonaa euroa alemmalle tasolle kuin omistajapoliittinen linjaus 95 prosentin voiton tuloutuksesta edellyttäisi. Tarkoitus on, että syksyn lisätuloutuksen jälkeen puuttuva osa 95 prosentin tuloutuksesta tuloutetaan takautuvasti vuosina 2010 ja 2011. (MMM ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen 160 53359)

Päätös vahvistaa Ilmailulaitoksen vuoden 2008 tilinpäätös, joka osoittaa 34 706 631,43 euron voittoa ja päättää tulouttaa voitosta valtiolle voitontuloutuksena 7 353 316,00 euroa sekä siirtää yhteensä 27 353 315,43 euroa liikelaitoksen voitto/tappiotilille, mistä 10 000 000,00 euroa käytetään Helsinki-Vantaan terminaalin korjaustyön rahoittamiseen. Lisäksi valtioneuvosto päättää, ettei Ilmailulaitoksen vuoden 2008 toimintakertomus aiheuta toimenpiteitä, ja vahvistaa Ilmailulaitoksen liikelaitoskonsernin tilinpäätöksen vuodelta 2008. Helsinki-Vantaan lentoaseman korjaustöiden nopean toteuttamisen taloudellisten edellytysten turvaamiseksi ehdotetaan - raha-asianvaliokunnan käsittelemästä ja 18.2.2009 vahvistetusta vuoden 2009 voitontuloutustavoitteesta poiketen - että korjaustöiden 10 miljoonan euron määräisiksi arvioidut kustannukset otetaan tuloutusta pienentävänä tekijänä huomioon jo vuoden 2008 tuloutuksesta päätettäessä. Vastaavasti päätettäessä keväällä 2010 vuoden 2009 voiton tuloutuksesta korjaustöiden 10 miljoonan euron määräisiksi arvioituja kustannuksia ei oteta huomioon tuloutusta pienentävänä tekijänä. (LVM neuvotteleva virkamies Juha Parantainen 160 28383)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 16.4.2009 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 31/2009) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön valvontajärjestelmästä yhteisön kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi (yhteisen kalastuspolitiikan valvonta-asetus). Ehdotuksen tarkoituksena on tehostaa valvontaa yhtenäistämällä tarkastusmenettelyjä ja ottamalla käyttöön tiukempia vaatimuksia. Komission tavoitteena on vaikuttaa kaikkiin kalastusalan toimintoihin (pyynti, jalostus, jakelu ja kaupan pitäminen) osallistuvien sidosryhmien käyttäytymiseen siten, että yhteisen kalastuspolitiikan YKP:n toimintaperiaatteiden ja säännösten noudattaminen saavutetaan paitsi seuranta- ja valvontatoimien avulla myös sääntöjen yleisellä noudattamisella. Aiempaa suurempaa huomiota olisi kiinnitettävä saaliiden kokonaisvaltaiseen valvontaan. Asetusehdotuksessa todetaan, että asetuksen on tarkoitus täydentää neuvoston asetusta (EY) N:o 1005/2008) laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta järjestelmästä (LIS-asetus). (MMM neuvotteleva virkamies Orian Bondestam 160 53162)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 32/2009) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (mikroyritysten vapauttaminen tilinpäätösdirektiivien soveltamisesta). Ehdotuksen mukaan jäsenvaltiot voisivat vapauttaa tietyn raja-arvon alittavat yhtiöt (mikroyhteisöt) joko kokonaan tai osittain tilinpäätösdirektiivien soveltamisesta. Ehdotuksen tarkoituksena on vähentää tilinpäätössäännöksistä pienimmille yhtiöille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. (TEM neuvotteleva virkamies Mika Björklund 010 60 63586)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 16.4.2009 seuraavat nimitysasiat:

Varatuomari, OTT Marianne Malmgrén valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.5.2009 lukien. (VM henkilöstöpäällikkö Ulla Vilhu 160 34708)

Oikeustieteen kandidaatti Virva Walo sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virkaan 20.4.2009 alkaen. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

Oikeustieteen maisteri Anne Vänskä sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virkaan 20.4.2009 alkaen. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 160 73763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 15.4.2009 seuraavia asioita:

Metsähallituksen liiketoiminnan palvelu- ja muut toimintatavoitteet sekä tulostavoite vuodelle 2009. Maa- ja metsätalousministeriö päättää eduskunnan hyväksymissä rajoissa Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2009 palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä 51,4 miljoonan euron tulostavoitteesta, josta on tarkoitus tulouttaa vuoden 2010 aikana valtiolle vähintään 48,8 miljoonaa euroa. Tuloutustaso mitoitetaan niin, että se tukee työllisyyttä Metsähallituksen toiminta-alueilla Pohjois- ja Itä-Suomessa. Valtioneuvosto päättää vuoden 2009 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä lopullisesta Metsähallituksen voiton tuloutuksesta Metsähallituksen rahoitusaseman mahdollistamalla tasolla. (MMM ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen 160 53359)

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 16.4.2009 seuraavia asioita:

Yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeiden valtionosuuksien myöntämisvaltuuksien ja määrärahojen jaon täydentäminen. Vuoden 2009 talousarvion momentilla 29.10.34 oleva yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeiden valtionosuuksien myöntämisvaltuus on lisätalousarviossa korotettu 101,5 miljoonaksi euroksi, josta toteutusaikaisena voidaan myöntää enintään 28,5 miljoonaa euroa. Valtuuksien jako lääninhallituksille muutetaan tämän johdosta seuraavaksi: Etelä-Suomi 36 300 000 euroa, Länsi-Suomi 36 600 000 euroa, Itä-Suomi 11 350 000 euroa, Oulu 10 800 000 euroa ja Lappi 5 900 000 euroa sekä opetusministeriölle myöhemmin jaettavaksi 550 000 euroa. Em. valtuuteen sisältyvä toteutusaikana myönnettävien valtionosuuksien jako lääninhallituksille muutetaan seuraavaksi: Etelä-Suomi 5 600 000 euroa, Länsi-Suomi 9 650 000 euroa, Itä-Suomi 3 655 400 euroa, Oulu 4 700 000 euroa ja Lappi 4 600 000 euroa sekä opetusministeriölle myöhemmin jaettavaksi 294 600 euroa. Vuonna 2009 myönnettävien valtionosuuksien maksamiseen tarkoitettu lisätalousarvion 9 000 000 euron lisämääräraha sekä lisäksi aikaisemmin opetusministeriölle jätetystä määrärahasta 300 000 euroa jaetaan lääninhallituksille seuraavasti: Etelä-Suomi 1 200 000 euroa, Länsi-Suomi 3 900 000 euroa, Itä-Suomi 2 000 000 euroa ja Oulu 2 200 000 euroa. (OPM yli-insinööri Erkki Salmio 160 77253)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLINNON JA ALUEKEHITYKSEN MINISTERITYÖRYHMÄ 15.4.2009

Ministerityöryhmä puolsi aluehallintouudistuksen lainsäädäntöesitystä

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (Halke) puolsi kokouksessaan 15. huhtikuuta 2009 hallituksen esitystä eduskunnalle aluehallinnon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi sekä linjasi lausuntokierroksen perusteella vielä eräitä kysymyksiä, jotka koskivat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävien sekä rakennerahastotehtävien organisointia.

Hallituksen esityksen keskeinen sisältö

Esityksen yleisenä tavoitteena on uudistaa laajasti aluehallintoa ja saada aikaan kansalais- ja asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto. Esityksellä vahvistetaan ja lisätään maakunnan liittojen roolia ja asemaa aluekehitystyössä sekä edistetään valtion aluehallinnon ja maakunnan liittojen yhteistyötä. Esityksellä luodaan lisäksi lainsäädännöllinen perusta aluehallinnon viranomaisten toiminnalle.

Esitykseen sisältyvien edellä mainittujen säädösmuutosten lisäksi uudistus vaikuttaa aluehallinnon viranomaisten tehtäviä koskeviin noin 250 lakiin ja näissä laeissa noin 1200 säännökseen. Myös nämä lait ehdotetaan muutettaviksi tarpeellisin osin. Näitä lakeja koskevat muutosehdotukset annetaan erikseen tätä esitystä täydentävänä hallituksen esityksenä tai niitä koskevat muutosehdotukset sisällytetään tämän esityksen kanssa annettaviin rinnakkaisiin toimialakohtaisiin hallituksen esityksiin.

Tässä hallituksen esityksessä valtion aluehallinto (lääninhallitukset, työ- ja elinkeinokeskukset, alueelliset ympäristökeskukset, ympäristölupavirastot, tiepiirit ja työsuojelupiirien työsuojelutoimistot) ehdotetaan koottavaksi kahteen monialaiseen viranomaiseen, joita olisivat aluehallintovirastot sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.

Esityksen mukaan aluehallintovirasto edistäisi alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueilla. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus edistäisi alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla.

Valtion aluehallinnon viranomaisten ohjaus tapahtuisi asianomaisten ministeriöiden nykyistä tiiviimpänä ja suunnitelmallisempana yhteistyönä, jonka johdosta strategista ja toiminnallista ohjausta ehdotetaan vahvistettavaksi.

Ehdotetut uudistukset vahvistaisivat maakunnan liittojen toimivaltaa aluekehitystyötä kokoavana ja yhteensovittavana viranomaisena. Maakuntaohjelmien vaikuttavuutta vahvistettaisiin ja maakunnan liitoille siirrettäisiin valtion aluehallinnosta alueiden kehittämistehtäviä. Myös aluehallinnon palvelurakenteita ehdotetaan kehitettäväksi erityisesti sähköisen asioinnin ja yhteispalvelun käyttöönoton kautta.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävät uudessa aluehallinnossa

Ministerityöryhmä päätti, että kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävät hoidetaan uudessa aluehallinnossa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa. Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävien hoitamiseen käytetään tällä hetkellä yhteensä n. 50 henkilötyövuotta.

Eräiden rakennerahastotehtävien sijoittuminen

Ministerityöryhmä päätti, että opetusministeriön hallinnonalan Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitettavat koulutuksen rakennerahastotehtävät siirretään maakunnan liittoihin.

Aluejako Keski-Pohjanmaan osalta

Keski-Pohjanmaata koskevat aluejakoasiat linjataan hallitusryhmien puheenjohtajien neuvottelussa.

Uudistuksen jatko

Hallituksen esitysluonnoksesta aluehallinnon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi annettiin helmi-maaliskuun lausuntokierroksen aikana noin 320 lausuntoa. Tarkoituksena on, että hallituksen esitys annetaan eduskunnalle huhtikuun lopussa. Uudistus tulee voimaan hallitusohjelman mukaisesti vuoden 2010 alussa.

Lisätietoja verkossa: http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/022_alku/index.jsp

Lisätietoja: valtiosihteeri Timo Reina, p. 0500 805 158 ja ylijohtaja Silja Hiironniemi, p. 040 527 9912, valtiovarainministeriö

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Jäteverotuksen selvitystyöryhmä luovutti 14.4.2009 muistionsa valtiovarainministeriölle. Työryhmän mukaan jätteenpolttoa ei tulisi verottaa. Työryhmä pitää kuitenkin tarkoituksenmukaisena, ettei jätteenpoltolla tuotetun sähkön tukemista valtion varoin jatketa enää vuoden 2011 jälkeen komission hyväksynnän päätyttyä. Työryhmä on selvittänyt kolmea eri tapaa jätteen käsittelyssä syntyvän hylkyjätteen verokohtelun yhtenäistämiseksi, muttei ole saanut yhtenäistä käsitystä siitä, mikä ratkaisumalleista soveltuisi parhaiten parantamaan veron ohjausvaikutusta ja yhtenäistämään verokohtelun. Työryhmä katsoo, ettei jäteverolakia tule muuttaa säännöksin, jotka voidaan tulkita komission hyväksyntää vaativaksi valtiontueksi. Tämän varmistamiseksi työryhmän mielestä lakiehdotus tulee notifioida ennen sen kansallista voimaansaattamista. Lisäksi työryhmä ehdottaa muun muassa yksityisten kaatopaikkojen pitämistä verottomana. Muistio on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/075_verotus/20090410Jaeteve/Jaeteveromuistio_taitto_%2b_kannet.pdf. Lisätietoja antaa finanssisihteeri Petri Malinen, p. (09) 160 33166, valtiovarainministeriö.

Opetusministeriön työryhmä luovutti 15.4.2009 Opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen varmistaminen ja täydennyskoulutusmahdollisuuksien parantaminen -muistionsa opetusministeri Henna Virkkuselle. Työryhmä esittää opetuksen ja koulutuksen järjestäjille lakisääteistä velvoitetta huolehtia opetustoimen henkilöstönsä täydennyskoulutuksesta. Velvoite tulisi voimaan vuoden 2011 alusta lähtien. Lisäksi työryhmä esittää valtakunnallista ja määräaikaista ohjelmaa (OSAAVA) vuosille 2010-2016 opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Työryhmän mukaan opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutukseen osallistumista tulisi myös seurata säännöllisemmin. Muistio on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/tr16.pdf?lang=fi. Lisätietoja antaa ylijohtaja Sakari Karjalainen, p. (09) 160 77220, opetusministeriö.

Lihantarkastuksen kehittämistarpeita selvittänyt selvityshenkilö Marjatta Rahkio luovutti 16.4.2009 raporttinsa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle. Selvityshenkilö Rahkion mukaan lihantarkastusta tulisi yhtenäistää voimassa olevien säädösten ja menettelyjen pohjalta. Samalla lihantarkastuksen menettelyjä tulisi uudistaa ja modernisoida. Selvityshenkilö ehdottaa muun muassa lihantarkastushenkilökunnan saatavuuden ja pätevyyden turvaamista panostamalla sekä lihantarkastuksen opetukseen eläinlääkäritutkinnon yhteydessä että pienteurastamojen tarkastuseläinlääkäreinä toimivien virkaeläinlääkäreiden jatkokoulutukseen. Selvityshenkilö esittää myös, että pienteurastamojen maksamia korkeita tarkastusmaksuja tulisi suhteuttaa EU-vähimmäismaksuihin ja kerrallaan teuraaksi esitettävien eläinten määrään. Raportti on osoitteessa http://www.mmm.fi/images/5G3eLvJLQ/Rahkion_selvitysraportti_nettiin.pdf. Lisätietoja antavat elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi, p. (09) 160 52211, maa- ja metsätalousministeriö ja selvityshenkilö Marjatta Rahkio, p. 040 564 0516.

Vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön tarpeita selvittänyt työryhmä luovutti 14.4.2009 raporttinsa peruspalveluministeri Paula Risikolle. Työryhmä ehdottaa ensi vaiheessa sääntelyä, jolla voitaisiin vaikuttaa ripeästi vakavimpiin vaihtoehtohoitojen yhteydessä ilmeneviin potilasturvallisuusongelmiin. Terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaan lakiin lisättäisiin säännös, jolla rajattaisiin eräiden potilasryhmien hoito vain terveydenhuollon ammattihenkilöille. Muu kuin terveydenhuollon ammattihenkilö voisi hoitaa tiettyjä vakavia sairauksia ja potilasryhmiä ainoastaan yhteistyössä lääkärin kanssa. Työryhmä esittää, että seuraavassa vaiheessa ryhdyttäisiin valmistelemaan vaihtoehtohoitoja koskevaa laajempaa lainsäädäntöä, joka sisältäisi rajoittavien säännösten lisäksi muun muassa vaihtoehtohoitojen määritelmän ja yleisiä velvoitteita vaihtoehtohoitoja ammattimaisesti antaville. Lisäksi työryhmän mukaan tulisi muun muassa lisätä vaihtoehtohoitojen tutkimusta sekä vuoropuhelua vaihtoehtohoitojen antajien ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden välillä. Raportti on osoitteessa http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-8642.pdf. Lisätietoja antavat lääkintöneuvos Terhi Hermanson, p. (09) 160 73901 ja hallitusneuvos Anne Koskela, p. (09) 160 74340, sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.