Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 15/2009

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 8.4.2009 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä koskevasta ilmoituksesta. Asetuksella säädetään niistä tiedoista ja selvityksistä, jotka Finanssivalvonnalle on annettava hankittaessa ja luovutettaessa merkittäviä omistusosuuksia luottolaitoksissa, sijoituspalveluyrityksissä, rahastoyhtiöissä, säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiöissä ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymien omistusyhteisöissä niiden omistajien sopivuuden ja luotettavuuden arvioimiseksi. Asetus tulee voimaan 15.4.2009. (VM lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa 160 33064)

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 1 §:n muuttamisesta. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtajan virka lisätään 1 §:n 1 kohdan luetteloon, joka koskee välittömästi ministeriön alaisten virastojen päälliköitä. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta on annettu valtioneuvoston asetus 2.4.2009. Asetus tulee voimaan 16.4.2009. (VM työmarkkinalakimies Jussi Luomajärvi 160 34965)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että siinä huomioidaan autojen ja perävaunujen puitedirektiivin toimeenpanoa lain tasolla seuraavat muutokset kuten EY-tyyppihyväksynnän laajentaminen uusille ajoneuvoluokille, yksittäishyväksynnän käyttöönotto uusille autojen ja perävaunujen puitedirektiivin soveltamisalaan kuuluville ajoneuvoille, muutokset tutkimuslaitosten pätevyyden arvioinnissa sekä vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevat täsmennykset. Asetus tulee voimaan 29.4.2009. (LVM yli-insinööri Juhani Puurunen 160 28558)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan niin, että sallitaan rekisteriin talletettavan myös yksittäishyväksyntää koskevia tietoja. Lisäksi tehdään joitain tarkennuksia rekisteriin talletettaviin teknisiin tietoihin ja hyväksyntätietoihin. Asetus tulee voimaan 29.4.2009. (LVM yli-insinööri Juhani Puurunen 160 28558)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään yksittäishyväksyntää koskevia vähäisiä muutoksia, jotka liittyvät ajoneuvolain muutokseen. Asetus tulee voimaan 29.4.2009. (LVM yli-insinööri Juhani Puurunen 160 28558)

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Ajoneuvolain muuttamisen vuoksi asetukseen tehdään vähäinen katsastusvelvollisuutta koskeva muutos. Asetus tulee voimaan 29.4.2009. (LVM yli-insinööri Juhani Puurunen 160 28558)

Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 16 ja 19 §:n muuttamisesta. Kansaneläkelaitoksesta annettuun lakiin tehdyn muutoksen johdosta työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 16 ja 19 §:ssä esiintyvä ilmaus sairausvakuutusrahasto korvataan ilmaisulla sosiaaliturvan yleisrahasto. Asetus tulee voimaan 1.5.2009. (STM hallitussihteeri Pekka Paaermaa 160 73204)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 8.4.2009 seuraavat päätökset:

Päätös antaa eduskunnalle selonteko EU-politiikasta. Selonteon tarkoituksena on antaa kokonaiskuva Suomen EU-politiikkaa ohjaavista periaatteista, keskeisistä sisällöllisistä painopisteistä ja EU-vaikuttamisen kehittämisestä. Selonteko on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/selonteot. (VNK EU-sihteeristön apulaispäällikkö Jukka Salovaara 160 22181)

Päätös asettaa hallinnon turvallisuusverkkohanke. Hankkeen tehtävänä on toteuttaa turvallinen tietoliikenneverkko ja verkkopalvelut hallinnolle ja erityisesti turvallisuusviranomaisille asian suunnitteluhankkeen laatiman suunnitelman mukaisesti. Hanke on turvallisuushanke. Ministeriöt vastaavat hankkeen toteuttamisesta toimialojensa mukaisesti. Hanke alkaa 9.4.2009 ja sen määräaika päättyy 31.12.2011. (VNK vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen 160 22294)

Päätös antaa vastavakuuksia vaatimatta valtion omavelkaiset takaukset Finnvera Oyj:n enintään 100 miljoonan euron ja enintään 800 miljoonan Norjan kruunun (noin 70,1 milj. euron) määräisten lainojen maksamisen ja muiden ehtojen, sekä lainajärjestelyihin liittyvien koron- ja valuutanvaihtosopimusten täyttämisen vakuudeksi sekä pidättää valtiovarainministeriölle oikeuden hyväksyä takausten tarkemmat ehdot sekä oikeuden antaa Finnvera Oyj:lle määräyksiä valtion aseman turvaamisesta takaajana sekä antaa takaukset perimättä takausmaksua. (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 160 34953)

Päätös Senaatti-kiinteistöjen ja Senaatti-kiinteistöt-konsernin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voiton tulouttamisesta vuodelta 2008. Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2008 tilikauden voitosta siirretään tuloutuksena valtion talousarvioon 80 miljoonaa euroa. (VM budjettineuvos Pekka Pelkonen 160 33053)

Päätös jakaa vuoden 2009 lisätalousarvion momentin 32.30.51 määrärahat. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin osoitetut määrärahat jaetaan työvoima- ja elinkeinokeskuksittain. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan 12 000 000 euroa ja työ- ja elinkeinoministeriön käytettäväksi jätetään 10 000 000 euroa. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen 3 600 000 euron myöntämisvaltuus jätetään työ- ja elinkeinoministeriön käytettäväksi. (TEM osastopäällikkö Tuija Oivo 010 60 49040)

Päätös vuoden 2009 ensimmäisessä lisätalousarviossa lisätyn myöntämisvaltuuden alueellisesta kiintiöimisestä TE-keskuksille työllisyysperusteisiin investointeihin sekä työ- ja elinkeinoministeriön oikeuttaminen tarvittaessa TE-keskusten aloitteesta tekemään muutoksia TE-keskuskohtaisiin kiintiöihin. Päätöksellä jaetaan TE-keskuksille kokonaan vuoden 2009 ensimmäisessä lisätalousarviossa lisätty 5 000 000 euron myöntämisvaltuus työllisyysperusteisiin investointeihin. (TEM ylitarkastaja Natalia Härkin 010 60 49016)

Periaatepäätös kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa. Periaatepäätöksessä esitetään tavoitteita julkisten varojen käytölle sekä toimenpiteitä, joihin ryhdytään kasvihuonekaasupäästöjen, jätemäärän ja ympäristön kemikalisoitumisen pienentämiseksi sekä luonnonvarojen kestävän käytön ja ympäristömyönteisten innovaatioiden edistämiseksi. Tavoitteena on lisätä julkisella sektorilla uusiutuvan sähkön käyttöä. Rakentamisessa ja perusparantamisessa tavoitteena on matalaenergiaratkaisu ja vuodesta 2015 alkaen passiivitalo. Kuljetuksia on tarkoitus vähentää 10 prosentilla muun muassa logistiikkaratkaisuilla, työsuhdematkalipuilla sekä hyödyntämällä etä- ja videoneuvottelutekniikkaa. Julkisissa keittiöissä on tavoitteena tarjota entistä useammin luonnonmukaisesti tuotettua, sesonginmukaista tai kasvisruokaa. Palveluiden ja tavaroiden hankinnassa pyritään hyödyntämään ympäristö- ja energiamerkinnän kriteerejä entistä useammin. Kunnille ja valtionyhtiöille suositellaan periaatepäätöksessä linjattujen periaatteiden ja tavoitteiden noudattamista. Tavoitteiden toteuttamiseksi esitetään toimia johdon ja päätöksentekijöiden sitouttamiseksi sekä energiankäytön vähentämiseksi hankinnoissa, rakentamisessa ja matkustamisessa. Lisäksi kehitetään ympäristöosaamista hankinnoissa sekä tuetaan innovaatioilla kestäviä hankintoja. (YM ympäristöneuvos Antero Honkasalo 050 525 0892)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 8.4.2009 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 30/2009 vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi EY:n ja sen jäsenvaltioiden ja Etelä-Korean välisestä vapaakauppasopimuksesta (EY:n ja sen jäsenvaltioiden ja Etelä-Korean välinen vapaakauppasopimus). Sopimusneuvottelujen tavoitteena on kauppasopimus, jonka tuloksena on asteittainen ja vastavuoroinen sekä täysin WTO-säännösten ja velvoitteiden mukainen kaupan vapauttaminen olennaisilta osin kaiken tavara- ja palvelukaupan osalta ja hyvä markkinoillepääsy Korean markkinoille. (UM lähetystöneuvos Johan Schalin 160 56308)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 8.4.2009 seuraavia asioita:

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2009 käyttösuunnitelman ja lainamäärän, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2009 myöntää, vahvistamiseksi. Pääasiallisena lisäyksenä joulukuussa 2008 hyväksyttyyn käyttösuunnitelmaan nähden on varata varat maatalouden investointi- ja nuorten viljelijöiden aloitustukien vuoden 2009 toiselle hakukierrokselle, joka päättyy huhtikuun 15. päivänä.(MMM neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen 160 52901)

Valtion asuntorahaston vuoden 2008 tilinpäätöksen vahvistaminen. Ympäristöministeriö saa päättää valtion asuntorahaston vuoden 2008 tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tilikauden tuoton käyttämisestä rahaston oman pääoman lisäämiseen päätöksen liitteiden mukaisesti. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 040 0143870)

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 3.4.2009

Hallituksen Venäjä-toimintaohjelma valmistuu lähiviikkoina

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat kokouksessaan perjantaina 3. huhtikuuta valmisteilla olevasta hallituksen Venäjä-toimintaohjelmasta.

Venäjä-toimintaohjelmassa muodostetaan kokonaisvaltainen näkemys Venäjän tilanteesta ja linjataan Venäjä-yhteistyön tavoitteet. Ohjelmaa on valmisteltu laajasti Suomen valtionhallinnossa sekä yhteistyössä elinkeinoelämän ja tutkimusyhteisön edustajien kanssa. Valtioneuvosto hyväksyy ohjelman lähiviikkoina.

Lisätietoja: osastopäällikkö Nina Vaskunlahti, ulkoasiainministeriö, p. (09) 160 55038

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Valtion kriisijohtamismallin toteuttaminen alue- ja paikallishallinnossa -työryhmä luovutti 8.4.2009 loppuraporttinsa valtioneuvoston kanslialle. Raportti sisältää suunnitelman valtion kriisijohtamismallin toteutuksesta uudistuvassa alue- ja paikallishallinnossa. Työryhmä esittää, että aluehallintoviraston tehtävä kriisijohtamisessa määriteltäisiin seuraavasti: viranomaisten johtaessa turvallisuuteen liittyviä tilanteita alueella, aluehallintoviraston tehtävänä on tukea toimivaltaisia viranomaisia ja tarvittaessa sovittaa yhteen toimintaa niiden kesken. Työryhmä esittää myös muun muassa, että aluehallinnon varautumisen yhteiset valtakunnalliset tehtävät osoitettaisiin sisäasiainministeriölle. Raportti on osoitteessa http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2009/j15-kriisijohtamistyoryhman-loppuraportti/pdf/fi.pdf. Lisätietoja antaa alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen, p. (09) 160 22007, valtioneuvoston kanslia.

Valtioneuvostolain muutostarpeita selvittänyt työryhmä luovutti 7.4.2009 muistionsa valtiosihteeri Risto Volaselle. Työryhmä selvitti erityisesti ministereiden sijaisuusjärjestelmää ja esteellisyyden sääntelyä sekä valtiosihteerijärjestelmän toimivuutta. Työryhmä esittää ministereiden sijaisuusjärjestelmän täydentämistä tilanteissa, joissa ministeri on estynyt pitkän aikaa hoitamasta tehtäväänsä sairauden tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan johdosta. Työryhmän mukaan säädösmuutoksin olisi turvattava estyneenä olevalle ministerille sijainen hoitamaan hänen tehtäviään poissaolon ajan, sekä mahdollisuus palata tehtäväänsä poissaoloperusteen lakatessa saman hallituksen toimikauden aikana. Valtiosihteerijärjestelmä on työryhmän mukaan osoittautunut käytännössä toimivaksi tavaksi vahvistaa poliittista ohjausta ministeriöissä. Valtiosihteerijärjestelmän osalta työryhmä ehdottaa muun muassa ministeriöiden johdon yhteistyökäytäntöjen kehittämistä, kirjallisten toimeksiantojen käyttämistä merkittävissä valmistelutehtävissä sekä harkittavaksi lisäystä valtiosihteerin kelpoisuusvaatimuksiin. Muistio on osoitteessa http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2009/r07-valtioneuvostolain/pdf/fi.pdf. Lisätietoja antaa alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen, p. (09) 160 22007, valtioneuvoston kanslia.

Oikeusministeriössä tuomioistuinharjoittelua pohtinut työryhmä luovutti 8.4.2009 raporttinsa oikeusministeri Tuija Braxille. Työryhmä muuttaisi tuomarin ammattiin valmentavan tuomioistuinharjoittelun eli auskultoinnin nykyistä suunnitelmallisemmaksi ja monipuolisemmaksi. Maahan luotaisiin valtakunnallisesti yhtenäinen koulutusohjelma ja harjoittelua laajennettaisiin käräjäoikeuksista myös hovi- ja hallintooikeuksiin. Tuomioistuinharjoittelussa oikeustieteen maisteri (aiemmin oikeustieteen kandidaatti) suorittaa vapaaehtoisen työharjoittelun käräjäoikeudessa notaarin tehtävissä. Harjoittelun jälkeen hänelle voidaan myöntää varatuomarin arvonimi. Tavoitteena on kehittää harjoittelua siten, että se antaisi entistä paremmat valmiudet tuomarin tehtäviin. Uudistuksella halutaan myös lisätä kiinnostusta oikeuslaitoksen virkoihin. Työryhmän mielestä harjoittelijoiden nykyistä perehdyttämistä voidaan pitää puutteellisena. Lisäksi harjoitteluun pääsy on sattumanvaraista ja koulutuksen sisältö on vaihdellut käräjäoikeuksittain. Raportti on osoitteessa http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/1238674357270. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, laamanni Heikki Nousiainen, p. 010 36 45321, Vantaan käräjäoikeus ja työryhmän sihteeri, ylitarkastaja Päivi Saukonoja, p. (09) 160 67560, oikeusministeriö.

Työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoinnin yhteistyöryhmä luovutti 7.4.2009 raporttinsa Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelman ministeriryhmälle. Yhteistyöryhmän mukaan työikäisen väestön vähentyessä on välttämätöntä onnistua koulutusratkaisuissa entistä paremmin. Koulutuksen osuvuuden parantamiseksi on työvoimatarpeiden ennakoinnissa päästävä entistä parempiin tuloksiin. Työryhmä ehdottaa muun muassa ennakointitoiminnan tehtävien ja vastuiden määrittämistä entistä täsmällisemmin niin valtakunnan kuin alueellisen tason ennakoinnissa. Ennakointivastuista ehdotetaan otettavaksi säännökset myös asianomaisiin lakeihin. Raportti on osoitteessa http://www.tem.fi/files/22368/Osuvuutta_pienentyvien_ikaluokkien_koulutukseen.pdf. Lisätietoja antaa ohjelmajohtaja Rauno Vanhanen, p. 010 60 64805, työ- ja elinkeinoministeriö.

Uusiutuvan energian syöttötariffien rakennetta ja suuruutta pohtinut työryhmä luovutti 7.4.2009 väliraporttinsa elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle. Työryhmä esittää, että Suomessa otetaan tuulivoimalle käyttöön markkinaehtoinen takuuhinta. Tuulisähkön takuuhinta otettaisiin käyttöön vuoden 2010 alussa ja sen kesto olisi 12 vuotta. Järjestelmässä tuulivoiman tuottajalle maksettaisiin syöttötariffia, joka olisi takuuhinnan ja markkinahinnan välinen erotus. Sähköntuottaja myisi sähkön itse ja hänellä olisi myös tasevastuu. Järjestelmä olisi siten markkinaehtoinen ja soveltuisi näin hyvin pohjoismaisille markkinoille. Työryhmä ehdottaa, että kantaverkkoyhtiö Fingrid tai sen kokonaan omistama tytäryhtiö koordinoisi järjestelmää. Energiamarkkinaviraston tehtäviin sisällytettäisiin tariffijärjestelmän tiedotus ja neuvonta, seuranta ja raportointi sekä lain noudattamisen valvonta. Väliraportti on osoitteessa http://www.tem.fi/files/22300/TEM_Syottotariffiryhman_valiraportti_020409.pdf. Lisätietoja antaa yli-insinööri Petteri Kuuva, p. 010 60 64819 ja ylitarkastaja Antti Linna, 010 60 64106, työ- ja elinkeinoministeriö.

Rakentamisen normitalkoot -hankkeen loppuraportti luovutettiin 3.4.2009 asuntoministeri Jan Vapaavuorelle. Raportin mukaan tärkeä oivallus on ollut kaavoituksen kustannusvaikutusten tiedostaminen. Kaavoittajien kustannustietoisuuden lisäämiseen tarvitaan alueellisten ympäristökeskusten koulutusta. Kaavoituksen kustannustietoisuuden lisääminen sekä normien erilaisten tulkintojen yhdenmukaistaminen nousevat myös kuntien haasteiksi. Loppuraportti on osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=100480&lan=fi. Lisätietoja antavat hallitussihteeri Kirsi Martinkauppi, p. 040 350 1181, ympäristöministeriö ja toimitusjohtaja Juha Salmi, p. 0400 424 314, Suomen asuntotietokeskus.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.